Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 13

Видёніе на вавmлHна, є4же ви1дэ и3сaіа сы1нъ ґмHсовъ.
На горЁ по1льнэй воздви1гните знaменіе, вознеси1те глaсъ и5мъ, не бо1йтесz, поущaйте руко1ю, tве1рзите, кн‰зи.
Ѓзъ повелэвaю, њсвzще1нни сyть: и3 ѓзъ ведY и5хъ, и3споли1ни и4дутъ и3спо1лнити ћрость мою2 рaдующесz, вкyпэ и3 ўкорsюще.
Глaсъ kзы1кwвъ мно1гихъ на горaхъ, подо1бенъ kзы1кwвъ мно1гихъ, глaсъ царе1й и3 kзы1кwвъ собрaвшихсz: гDь саваHfъ заповёда kзы1ку nружебо1рцу
пріити2 t земли2 и3здале1ча, t крaz њсновaніz небесе2, гDь и3 nружебо1рцы є3гw2, растли1ти всю2 вселе1нную.
Рыдaйте: бли1з8 бо де1нь гDень, и3 сокруше1ніе t бг7а пріи1детъ:
сегw2 рaди всsка рукA разслабёетъ, и3 всsка душA человёча ўбои1тсz,
и3 смzтyтсz послы2, и3 бwлёзни пріи1мутъ | ћкw жены2 раждaющіz: и3 поскорбsтъ дрyгъ ко дрyгу, и3 ўжaснутсz, и3 лице2 свое2 ћкw плaмень и3змэнsтъ.
Се1 бо, де1нь гDень грzде1тъ неисцёльный, ћрости и3 гнёва, положи1ти вселе1нную (всю2) пyсту и3 грёшники погуби1ти t неS.
10 Ѕвёзды бо небє1сныz и3 њрjwнъ и3 все2 ўкраше1ніе небе1сное свёта своегw2 не дадsтъ, и3 помрачи1тсz со1лнце возсіzвaющее, и3 лунA не дaстъ свёта своегw2.
11 И# заповёмъ все1й вселе1ннэй ѕл†z и3 нечести6вымъ грэхи2 и4хъ, и3 погублю2 ўкори1зну беззако1нныхъ и3 ўкори1зну го1рдыхъ смирю2:
12 и3 бyдутъ њстaвшіи честнjи пaче, не1жели злaто нежже1ное, и3 человёкъ че1стенъ бyдетъ пaче, не1жели кaмень, и4же t суфjра.
13 Раз8zри1тсz бо не1бо, и3 землS потрzсе1тсz t њсновaній свои1хъ, за ћрость гнёва гDа саваHfа въ де1нь, во1ньже пріи1детъ ћрость є3гw2.
14 И# бyдутъ њстaвшіи ћкw се1рна бэжaщаz и3 ћкw nвцA заблуди1вшаz, и3 не бyдетъ собирazй, ћкw человёку въ лю1ди сво‰ возврати1тисz, и3 человёкъ во странY свою2 побёгнетъ.
15 И$же бо ѓще плэни1тсz, порази1тсz, и3 и5же со1брани сyть, мече1мъ падyтъ.
16 И# ч†да и4хъ пред8 ни1ми разбію1тъ, и3 до1мы и4хъ плэнsтъ, и3 жєны2 и4хъ по1ймутъ.
17 Се2, ѓзъ возбуждaю на вы2 ми1дwвъ, и5же сребрA не вмэнsютъ, ниже2 злaта тре1буютъ:
18 стрэл‰ніz ю4ношєскаz сокрушaтъ, и3 ч†дъ вaшихъ не поми1луютъ, ниже2 пощадsтъ ч†дъ твои1хъ џчи и4хъ.
19 И# бyдетъ вавmлHнъ, и4же нарицaетсz слaвный t царS халде1йска, ћкоже разсы1па бг7ъ содо1му и3 гомо1рру,
20 не насели1тсz въ вёчное вре1мz, и3 не вни1дутъ во1нь чрез8 мнHгіz ро1ды, ниже2 про1йдутъ є3го2 ґрaвлzне, ниже2 пастуси2 почjютъ въ не1мъ.
21 И# почjютъ тaмw ѕвёріе, и3 напо1лнzтсz до1мове шyма, и3 почjютъ тY сjрини, и3 бёси тaмw восплsшутъ,
22 и3 nнокентavры тaмw вселsтсz, и3 вогнэздsтсz є3же1ве въ домёхъ и4хъ.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 14

Ско1рw и4детъ и3 не ўме1длитъ: и3 поми1луетъ гDь їaкwва и3 и3збере1тъ пaки ї}лz, и3 почjютъ на земли2 свое1й, и3 пришле1цъ приложи1тсz къ ни6мъ и3 приложи1тсz къ до1му їaкwвлю,
и3 по1ймутъ и5хъ kзы1цы и3 введyтъ на мёсто и4хъ, и3 наслёдzтъ и3 ўмно1жатсz на земли2 б9іи въ рабы6 и3 рабы6ни: и3 бyдутъ плэне1ни плэни1вшіи |, и3 њбладaни бyдутъ њбладaвшіи и4ми.
И# бyдетъ въ то1й де1нь, ўпоко1итъ тS гDь t болёзни и3 ћрости твоеS и3 t рабо1ты же1стокіz, є4юже рабо1талъ є3си2 и5мъ.
И# пріи1меши плaчь се1й1є3вр.: при1тчу сію2. на царS вавmлHнска и3 рече1ши въ то1й де1нь: кaкw престA и3стzзyzй и3 престA понуждazй;
Сокруши2 бг7ъ kре1мъ грёшникwвъ, kре1мъ кнzзе1й,
порази1въ kзы1къ ћростію, ћзвою неисцёльною, поражazй kзы1къ ћзвою ћрости, є4юже не пощадЁ, почи2 ўповaющи.
ВсS землS вопіе1тъ со весе1ліемъ,
и3 древA лівaнwва возвесели1шасz њ тебЁ и3 ке1дръ лівaнскій: tне1лэже ты2 ўснyлъ є3си2, не взы1де посэкazй нaсъ.
Ѓдъ до1лэ њгорчи1сz, срётъ тS: востaша съ тобо1ю вси2 и3споли1ни њбладaвшіи земле1ю, подвизaвшіи t престо1лwвъ свои1хъ всёхъ царе1й kзы1ческихъ.
10 Вси2 tвэщaютъ и3 рекyтъ тебЁ: и3 ты2 плэне1нъ є3си2, ћкоже и3 мы2: и3 въ нaсъ вмэне1нъ є3си2.
11 Сни1де слaва твоS во ѓдъ, мно1гое весе1ліе твое2: под8 тобо1ю посте1лютъ гни1лость, и3 покро1въ тво1й че1рвь.
12 Кaкw спаде2 съ небесе2 денни1ца восходsщаz заyтра; сокруши1сz на земли2 посылazй ко всBмъ kзы1кwмъ.
13 Ты1 же ре1клъ є3си2 во ўмЁ твое1мъ: на не1бо взы1ду, вы1ше ѕвёздъ небе1сныхъ постaвлю престо1лъ мо1й, сsду на горЁ высо1цэ, на горaхъ высо1кихъ, ±же къ сёверу:
14 взы1ду вы1ше њ1блакъ, бyду подо1бенъ вы1шнему.
15 Нн7э же во ѓдъ сни1деши и3 во њснwвaніz земли2.
16 Ви1дэвшіи тS ўдивsтсz њ тебЁ и3 рекyтъ: се1й человёкъ раздражazй зе1млю, потрzсazй цари6,
17 положи1вый вселе1нную всю2 пyсту и3 грaды є3S разсы1па, плэне1ныхъ не разрэши2.
18 Вси2 цaріе kзы1кwвъ ўспо1ша въ че1сти, кjйждо въ домY свое1мъ.
19 Ты1 же пове1рженъ бyдеши въ горaхъ, ћкw мертве1цъ ме1рзкій со мно1гими мертвєцы2 и3зсёчеными мече1мъ, сходsщими во ѓдъ.
20 Ћкоже ри1за въ кро1ви намоче1на не бyдетъ чистA, тaкожде и3 ты2 не бyдеши чи1стъ, зане2 зе1млю мою2 погуби1лъ є3си2 и3 лю1ди мо‰ и3зби1лъ є3си2: не пребyдеши въ вёчное вре1мz, сёмz ѕло1е.
21 Ўгото1ви ч†да тво‰ на ўбіе1ніе грэхaми nтцA твоегw2, да не востaнутъ и3 наслёдzтъ зе1млю и3 напо1лнzтъ зе1млю рaтьми.
22 И# востaну на нS, гlетъ гDь саваHfъ, и3 погублю2 и4мz и4хъ, и3 њстaнокъ, и3 сёмz: сі‰ гlетъ гDь.
23 И# положY вавmлHна пyста, ћкw вогнэзди1тисz є3жє1мъ, и3 бyдетъ ни во что1же: и3 положY и5 бре1ніz про1пасть въ пaгубу.
24 Сі‰ гlетъ гDь саваHfъ: ћкоже гlахъ, тaкw бyдетъ, и3 ћкоже совэщaхъ, тaкw пребyдетъ,
25 є4же погуби1ти ґссmрjанъ на земли2 мое1й и3 на горaхъ мои1хъ: и3 бyдутъ въ попрaніе, и3 tи1метсz t ни1хъ kре1мъ и4хъ, и3 слaва2є3вр.: бре1мz. и4хъ t рaменъ и4хъ tи1метсz.
26 Се1й совётъ, є3го1же совэщA гDь на всю2 вселе1нную, и3 сіS рукA на вс‰ kзы1ки вселе1нныz:
27 ±же бо бг7ъ с™ы1й совэщA, кто2 разори1тъ; и3 рyку є3гw2 высо1кую кто2 tврати1тъ;
28 Въ лёто, въ не1же ќмре ґхaзъ цaрь, бы1сть глаго1лъ се1й:
29 не рaдуйтесz, вси2 и3ноплемє1нницы, сокруши1сz бо kре1мъ бію1щагw вы2: t сёмене бо ѕміи1на и3зы1дутъ и3сч†діz ѓспідwвъ, и3 и3сч†діz и4хъ и3зы1дутъ ѕміи6 парsщіи:
30 и3 ўпасyтсz ўбо1зіи и4мъ, ни1щіи же человёцы въ ми1рэ почjютъ: и3 потреби1тъ глaдомъ сёмz твое2, и3 њстaнокъ тво1й и3збіе1тъ.
31 Восплaчитесz, вратA градHвъ, да возопію1тъ грaды смzте1нніи, и3ноплемє1нницы вси2, зане2 ды1мъ t сёвера и4детъ, и3 нёсть, и4же пребyдетъ.
32 И# что2 tвэщaютъ цaріе kзы1кwвъ; ћкw гDь њсновA сіHна, и3 тёмъ спасyтсz смире1нніи людjй є3гw2.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 15

Сло1во на мwавjтскую зе1млю. Но1щію поги1бнетъ мwавjтска землS, но1щію бо поги1бнетъ стэнA мwавjтскаz.
Плaчитесz њ себЁ, поги1бнетъ бо и3 дивHнъ, и3дёже тре1бище вaше: тaмw взы1дете плaкатисz над8 навavомъ мwавjтскимъ. Плaчитесz, на всsцэй главЁ плёшь, вс‰ мы6шцы њбсёчєны,
на сто1гнахъ є3гw2 препоsшитесz во врє1тища, и3 восплaчитесz на хрaминахъ є3гw2 и3 на ќлицахъ є3гw2 и3 на сто1гнахъ є3гw2, вси2 возрыдaйте съ плaчемъ.
Ћкw возопи2 є3севHнъ и3 є3леалA, дaже до їассы2 ўслы1шасz глaсъ и4хъ: сегw2 рaди чрє1сла мwавjтіды вопію1тъ, душA є3S ўвёсть.
Се1рдце мwавjтіды вопіе1тъ въ не1й дaже до сигHра: ю4ница бо є4сть трилётна. Въ возше1ствіи же луjfа къ тебЁ плaчущесz взы1дутъ путе1мъ ґрwніи1млимъ: вопіе1тъ сотре1ніе и3 трyсъ.
ВодA немрjмлz пустA бyдетъ, и3 травA є3S њскудёетъ: травы1 бо зеле1ны не бyдетъ.
є3дA и3 си1це спасе1тсz; наведy бо на де1брь ґрaвлzнъ, и3 во1змутъ ю5:
пре1йде бо во1пль предёлъ земли2 мwавjтскіz до ґгаллjма, и3 плaчь є3S дaже до клaдzзz є3лjмлz.
Водa бо дімHнz напо1лнитсz кро1ве: наведy бо на дімHна ґрaвлzны, и3 возмY сёмz мwaвле и3 ґріи1лево и3 њстaнокъ ґдами1нь.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 16

Послю2 ѓки гaды на зе1млю: є3дA кaмень пyстъ є4сть горA дще1ре сіHни1посли1те ѓгнцы владyщему земле1ю t кaмене пусты1ни къ горЁ дще1ре сіHни;
Бyдеши бо ѓки пти1цы парsщіz птене1цъ tsтый, дщи2 мwaвлz, пото1мъ же ґрнHнъ2є3вр.: въ прохожде1ніи ґрнHна. мно1жайше совэщавaй.
Сотвори1те покро1въ плaча є3S пrнw: въ полyденнэй тьмЁ бэгyтъ, ўжаснyшасz: да не tведе1шисz,
њбитaти бyдутъ въ тебЁ бэглецы2 мw†вли: бyдутъ въ покрове1ніе вaмъ t лицA гонsщагw, ћкw tsсz по1мощь твоS, и3 кнsзь поги1бе попирazй t земли2.
И# и3спрaвитсz съ ми1лостію престо1лъ, и3 сsдетъ на не1мъ со и4стиною во ски1ніи давjдовэ, судS и3 взыскaz сyдъ и3 ўскорsz прaвду.
Слы1шахомъ ўкори1зну мwaвлю, ўкори1тель (бы1сть) ѕэлw2, горды1ню tsхъ: не тaкw волхвовaніе твое2, не тaкw.
Восплaчетсz мwaвъ, въ мwавjтідэ бо вси2 восплaчутсz: живyщымъ же въ се1fэ помышлє1ніz, и3 не ўсрами1шисz.
ПолS є3севw6нz возрыдaютъ, віногрaдъ севамaнь: пожирaющіи kзы1кwвъ, попери1те віногрaды є3гw2, дaже до їази1ра: не совокупи1тесz, њбходи1те пусты1ню, по1сланніи њстaшасz, проидо1ша бо мо1ре.
Сегw2 рaди восплaчусz ћкw плaчемъ їази1ровымъ њ віногрaдэ севамaни: древA тво‰ посэче2 є3севHнъ и3 є3ліалA, ћкw на жaтву твою2 и3 на њб8имaніе вінA поперY, и3 вс‰ падyтсz.
10 И# tи1метсz рaдость и3 весе1ліе t віногрaдwвъ, и3 въ віногрaдэхъ твои1хъ не возрaдуютсz, и3 не и3згнетyтъ вінA въ точи1лэхъ, престaло бо є4сть:
11 сегw2 рaди чре1во мое2 на мwaва ѓки гyсли возгласи1тъ, и3 внyтрєннzz мо‰ ѓки стёну њбнови1лъ є3си2.
12 И# бyдетъ въ посрамле1ніе тебЁ, ћкw ўтруди1сz мwaвъ њ тре1бищихъ, и3 вни1детъ въ рукотворє1ннаz сво‰, да помо1литсz, и3 не возмо1гутъ и3збaвити є3го2.
13 Сіе2 сло1во є4же гlа гDь на мwaва, є3гдA возгlа.
14 И# нн7э глаго1лю: въ тріе1хъ лётэхъ лётъ нае1мника њбезче1ститсz слaва мwaвлz во все1мъ богaтствэ мно1зэ, и3 њстaвитсz ўмaленъ и3 нече1стенъ.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 17

Сло1во, є4же на дамaскъ. Се2, дамaскъ во1зметсz t градHвъ и3 бyдетъ въ паде1ніе.
Њстaвленъ въ вёкъ, въ ло1же стадaмъ и3 въ поко1й, и3 не бyдетъ tгонszй.
И# ксемY не бyдетъ ўкрэпле1нъ, є4же вбёгнути тaмw є3фре1му: и3 ксемY не бyдетъ цaрство въ дамaсцэ, и3 њстaнокъ сv1рzнъ поги1бнетъ: нёси бо ты2 лyчшій t сынHвъ ї}левыхъ и3 слaвы и4хъ: сі‰ гlетъ гDь саваHfъ.
Бyдетъ въ то1й де1нь помраче1ніе слaвы їaкwвли, и3 т{чнаz слaвы є3гw2 потрzсyтсz.
И# бyдетъ, ћкоже ѓще кто2 собирaетъ жaтву стоsщую, и3 сёмz клaсwвъ пожинaетъ: и3 бyдетъ, ћкоже ѓще кто2 собирaетъ клaсы въ де1бри тве1рдэ.
И# њстaнетсz въ не1й сте1бліе, и3ли2 ѓки зе1рна м†слична двЁ и3ли2 три2 на версЁ высо1цэ, и3ли2 четы1ре и3ли2 пsть на вётвіи є3S њстaнутъ: сі‰ гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ.
Въ то1й де1нь ўповaz бyдетъ человёкъ на сотво1ршаго и5, и3 џчи є3гw2 ко с™о1му ї}леву воззрsтъ,
и3 не бyдутъ ўповaюще на трє1бища, ниже2 на дэлA рyкъ свои1хъ, ±же сотвори1ша пе1рсты и4хъ, и3 не бyдутъ смотри1ти на дубр†вы, ниже2 на ме1рзwсти и4хъ.
Въ то1й де1нь бyдутъ грaди твои2 њстaвлени, ћкоже њстaвиша ґморре1є и3 є3vе1є t лицA сынHвъ ї}левыхъ: и3 бyдутъ пyсти,
10 зане2 њстaвилъ є3си2 бг7а сп7са твоего2 и3 гDа помо1щника твоего2 не помzнyлъ є3си2: сегw2 рaди насади1ши сaдъ невёренъ и3 сёмz невёрно.
11 Во1ньже бо де1нь ѓще насади1ши, прельсти1шисz: ґ є4же ѓще заyтра посёеши, то2 процвэте1тъ на жaтву, во1ньже де1нь наслёдиши, и3 ѓки nте1цъ человёчь наслёдіе дaси сынHмъ твои6мъ.
12 Q, лю1тэ мно1жеству kзы1кwвъ мно1гихъ! ѓки мо1ре волнyющеесz, тaкw смzте1тесz, и3 хребе1тъ kзы1кwвъ мно1гихъ ћкw водA возшуми1тъ:
13 ѓки водA мно1га kзы1цы мно1зи, ѓки (шyмъ) воды2 мно1гіz нyждею носи1мыz: и3 tве1ржетъ є3го2 и3 дале1че пожене1тъ є3го2, ѓки прaхъ пле1вный вёющихъ проти1ву вётра, и3 ћкw прaхъ коле1сный бyрz возносsщаz.
14 Къ ве1черу, и3 бyдетъ плaчь: пре1жде заyтріz, и3 не бyдетъ: сіS чaсть плэни1вшихъ ны2, и3 жре1бій наслёдившихъ нaсъ.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 18

Го1ре корабє1льнымъ кри1ламъ земли2, ±же њб8 nнY странY рёкъ є3fіо1пскихъ.
Посылazй по мо1рю послы2 въ зало1гъ и3 посл†ніz кни6жнаz верхY воды2: по1йдутъ бо вBстницы ле1гцы ко kзы1ку высо1ку и3 къ лю1демъ стр†ннымъ и3 стрwпти1вымъ. Кто2 дaлэе и4хъ; kзы1къ безнаде1женъ и3 попрaнъ.
Нн7э рёки зємны1z вс‰ ѓки странA населе1на насели1тсz, странA и4хъ ѓки знaменіе t горы2 воздви1гнетсz, ѓки глaсъ трубы2 ўслы1шанъ бyдетъ.
Ћкw тaкw ми2 рече2 гDь: ўтвержде1ніе бyдетъ въ мое1мъ грaдэ, ѓки свётъ зно1z полyденнагw и3 ѓки њ1блакъ ро1сный въ де1нь жaтвы бyдетъ.
Пре1жде жaтвы, є3гдA соверши1тсz цвётъ, и3 гре1знъ произы1детъ по цвётэ недозрёлъ: и3 tи1метъ гро1здіе мaлое серпaми и3 ло1зіе tи1метъ и3 посэче1тъ,
и3 њстaвитъ вкyпэ пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ земны6мъ: и3 соберyтсz на нS пти6цы небє1сныz, и3 вси2 ѕвёріе земли2 нaнь пріи1дутъ.
Въ то2 вре1мz принесyтсz дaры гDу саваHfу t людjй њскорбле1ныхъ и3 tто1рженыхъ и3 t людjй вели1кихъ, tнн7э и3 въ вёчное вре1мz: kзы1къ надёющьсz и3 попрaнъ, и4же є4сть въ чaсти рэчнёй страны2 своеS, на мёсто, и3дёже и4мz гDа саваHfа, на го1ру сіHню.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 19

Видёніе на є3гv1пта. Се2, гDь сэди1тъ на њ1блацэ ле1гцэ и3 пріи1детъ во є3гv1петъ, и3 потрzсyтсz рукотворє1ннаz є3гv1пєтскаz t лицA є3гw2, и3 сердцA и4хъ разслaбнутъ въ ни1хъ.
И# востaнутъ є3гv1птzне на є3гv1птzны, и3 воwружи1тсz человёкъ на брaта своего2, и3 всsкъ на бли1жнzго своего2, востaнетъ грaдъ на грaдъ и3 зако1нъ на зако1нъ.
И# возмzте1тсz дyхъ є3гv1птzнъ въ ни1хъ, и3 совётъ и4хъ разсы1плю, и3 вопро1сzтъ богHвъ свои1хъ и3 кумjрwвъ свои1хъ, и3 гласsщихъ t земли2 и3 чревоволше1бникwвъ.
И# предaмъ є3гv1петъ въ рyцэ человёкwвъ влaстелей же1стокихъ, и3 цaріе же1стоцы њбладaти бyдутъ и4ми: сі‰ гlетъ гDь саваHfъ.
И# и3спію1тъ є3гv1птzне во1ду, ћже при мо1ри, ґ рэкA њскудёетъ и3 и4зсхнетъ.
И# њскудёютъ рёки и3 ровє1нницы рэчнjи: и3 и4зсхнетъ ве1сь со1нмъ водны1й, и3 во всsцэмъ лyзэ тро1стнэмъ и3 си1тнэмъ,
и3 ѕлaкъ зеле1ный ве1сь и4же њ1крестъ рэки2, и3 все2 сёемое при рэцЁ по1схнетъ вётромъ растлённо.
И# возстенsтъ ры1баріе, и3 возстенsтъ вси2 ме1щущіи ќдицу въ рэкY, и3 ме1щущіи не1воды и3 ме1щущіи сBти возрыдaютъ.
И# стyдъ пріи1метъ дёлающихъ ле1нъ расче1саный и3 дёлающихъ вmссо1нъ, и3 бyдутъ дёлающіи | въ болёзни,
10 и3 вси2 творsщіи сіке1ру њпечaлzтсz и3 поболsтъ душaми.
11 И# ю3ро1диви бyдутъ кн‰зи тане1сwвы: мyдріи царє1вы совBтницы, совётъ и4хъ њб8юро1дэетъ. Кaкw рече1те царю2: сы1нове смы1сленыхъ мы2, сы1нове царе1й дре1внихъ;
12 ГдЁ сyть нн7э мyдріи твои2, и3 да возвэстsтъ тебЁ и3 рекyтъ: что2 совэщA гDь саваHfъ на є3гv1петъ;
13 Њскудёша кн‰зи тане1сwвы, и3 вознесо1шасz кн‰зи мемфjтстіи, и3 прельстsтъ є3гv1пта по племенHмъ.
14 ГDь бо раствори2 и5мъ дyхъ прельще1ніz, и3 прельсти1ша є3гv1пта всёми дэлесы2 свои1ми, ћкоже прельщaетсz піsный и3 кyпнw блю1ющь.
15 И# не бyдетъ є3гv1птzнwмъ дёла, є4же бы сотвори1ло главY и3 њ1шибъ, и3 начaло и3 коне1цъ.
16 Въ то1й де1нь бyдутъ є3гv1птzне ѓки жєны2 во стрaсэ и3 тре1петэ t лицA руки2 гDа саваHfа, ю4же то1й возложи1тъ на нS.
17 И# бyдетъ странA їуде1йска во стрaхъ є3гv1птzнwмъ: всsкъ, и4же ѓще воспомzне1тъ ю5 и5мъ, ўбоsтсz совёта рaди, є3го1же совэщA гDь саваHfъ нaнь.
18 Въ то1й де1нь бyдетъ пsть градHвъ во є3гv1птэ, глаго1лющихъ љзы1комъ ханаанjтскимъ и3 кленyщихсz и4менемъ гDа саваHfа: грaдъ ґседе1къ прозове1тсz є3ди1нъ грaдъ.
19 Въ то1й де1нь бyдетъ же1ртвенникъ гDеви въ земли2 є3гv1петстэй и3 сто1лпъ въ предёлэхъ є3гw2 гDеви.
20 И# бyдетъ въ знaменіе во вёкъ гDеви въ земли2 є3гv1петстэй: ћкw возопію1тъ ко гDу на њскорблsющыz и5хъ, и3 по1слетъ и5мъ гDь человёка, и4же спасе1тъ |, судsй спасе1тъ |.
21 И# познaнъ бyдетъ гDь є3гv1птzнwмъ: и3 ўвёдzтъ є3гv1птzне гDа въ то1й де1нь и3 сотворsтъ жє1ртвы и3 дaры, и3 њбэщaютъ њбёты гDеви и3 воздадsтъ.
22 И# порази1тъ гDь є3гv1птzнъ ћзвою вели1кою и3 и3сцэли1тъ и5хъ цэльбо1ю, и3 њбратsтсz ко гDеви, и3 ўслы1шитъ и5хъ и3 и3сцэли1тъ и5хъ цэльбо1ю.
23 Въ то1й де1нь бyдетъ пyть t є3гv1пта ко ґссmрjанwмъ, и3 вни1дутъ ґссmрjане во є3гv1петъ, и3 є3гv1птzне по1йдутъ ко ґссmрjанwмъ, и3 порабо1таютъ є3гv1птzне ґссmрjанwмъ.
24 Въ то1й де1нь бyдетъ ї}ль тре1тій во є3гv1птzнэхъ и3 во ґссmрjанэхъ, благослове1нъ на земли2,
25 ю4же блгcви2 гDь саваHfъ, гlz: блгcве1ни лю1діе мои2, и5же во є3гv1птэ и3 и5же во ґссmрjахъ, и3 наслёдіе мое2 ї}ль.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 20

Въ лёто, въ не1же вни1де танаfaнъ во ґзHтъ, є3гдA по1сланъ бы1сть t ґрны2, царS ґссmрjйскагw, и3 воевA на ґзHтъ и3 взS є3го2,
тогдA рече2 гDь ко и3сaіи сы1ну ґмHсову, гlz: и3ди2 и3 све1рзи вре1тище со чре1слъ свои1хъ, и3 санд†ліz тво‰ и3ззyй съ но1гъ твои1хъ, и3 сотвори2 си1це, ходS нaгъ и3 бо1съ.
И# рече2 гDь: ћкоже ходи1лъ рaбъ мо1й и3сaіа нaгъ и3 бо1съ три2 лBта, три2 лBта бyдутъ знaмєніz и3 чудесA є3гv1птzнwмъ и3 є3fіо1плzнwмъ:
ћкw тaкожде tведе1тъ цaрь ґссmрjйскъ плёнъ є3гv1петскъ и3 є3fіо1пскъ, ю4ношы и3 стaрцы, нaги и3 бо1сы, tкровє1ны во стыдёніе є3гv1пту.
И# постыдsтсz побэжде1ни є3гv1птzне њ є3fіо1плzнэхъ, на ни1хже ўповaху є3гv1птzне, бsху бо и5мъ слaва.
И# рекyтъ живyщіи на џстровэ се1мъ въ де1нь џный: се2, мы2 бёхомъ ўповaюще бэжaти къ ни6мъ на по1мощь, и5же не мого1ша спасти1сz t царS ґссmрjйска, и3 кaкw мы2 спасе1мсz;

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 21

Видёніе пусты1ни. Ћкоже бyрz сквозЁ пусты1ню прохо1дитъ, t пусты1ни и3сходsщаz и3з8 земли2,
стрaшно видёніе и3 же1стоко повёдасz мнЁ: преступazй преступaетъ, и3 беззако1ннуzй беззако1нствуетъ: на мS є3ламjтє, и3 послы2 пе1рсстіи на мS и4дутъ: нн7э воздохнY и3 ўтёшу себе2.
Сегw2 рaди напо1лнишасz чрє1сла мо‰ разслабле1ніz, и3 бwлёзни пріsша мS ѓки раждaющую: непрaвдовахъ є4же не слы1шати, потщaхсz є4же не ви1дэти.
Се1рдце мое2 заблуждaетъ, и3 беззако1ніе погружaетъ мS, душA моS стои1тъ во стрaсэ.
Ўгото1вите трапе1зу, kди1те, пjйте: востaвше, кн‰зи, ўгото1вите щиты2,
ћкw тaкw рече2 гDь ко мнЁ: ше1дъ постaви себЁ стрaжа, и3 є4же ѓще ќзриши, возвэсти2.
И# ўзрёхъ всaдники кHнныz двA, всaдника на nслsти и3 всaдника на вельблю1дэ. Послyшай слyшаніемъ мно1гимъ
и3 призови2 ўрjю на стражбY гDню. И# рече2: стоsхъ вы1ну де1нь, и3 ў по1лчища ѓзъ стоsхъ всю2 но1щь,
и3 се2, сaмъ грzде1тъ (мyжъ) всaдникъ двоко1нный, и3 tвэщaвъ рече2: паде2, паде2 вавmлHнъ, и3 вси2 кумjры є3гw2 и3 вс‰ рукотворє1ннаz є3гw2 сокруши1шасz на земли2.
10 Послyшайте, њстaвшіисz, и3 болёзнующіи, ўслы1шите: є4же слы1шахъ t гDа саваHfа, бг7ъ ї}левъ возвэсти2 нaмъ.
11 Видёніе на їдуме1ю. Ко мнЁ зови2 t сиjра: стреги1те забр†ла.
12 СтрегY заyтра и3 но1щію. Ѓще и4щеши, и3щи2 и3 ў менє2 њбитaй.
13 Въ дубрaвэ въ ве1черъ преспи1ши, и3ли2 на пути2 дедaновэ.
14 Во срётеніе жaждущему во1ду принеси1те, живyщіи во странЁ fемaновэ, со хлBбы срэтaйте бэжaщыz мно1жества рaди ўбіе1нныхъ
15 и3 мно1жества рaди заблуждaющихъ, и3 мно1жества рaди мече1й и3 мно1жества рaди лукHвъ напрzже1нныхъ, и3 мно1жества рaди пaдшихъ на сёчи.
16 Ћкw си1це рече2 гDь ко мнЁ: є3ще2 лёто (є3ди1но), ћкоже лёто нае1мника, њскудёетъ слaва сынHвъ кидaрскихъ,
17 и3 њстaнокъ лукHвъ си1льныхъ сынHвъ кидaрскихъ бyдетъ мaлъ, ћкw гDь бг7ъ ї}левъ гlа.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 22

Что2 бы1сть тебЁ, ћкw нн7э возлэзо1сте вси2 на хр†мины тщє1тныz;
Напо1лнисz грaдъ вопію1щихъ, ўsзвленніи твои2 не мечьми2 ўzзвле1ни, ниже2 мертвецы2 твои2 ўмерщвле1ни рaтію:
вси2 кн‰зи твои2 побэго1ша, и3 плэне1нніи же1стоцэ сyть свsзани, и3 крёпцыи въ тебЁ дале1че tбэжaша.
Сегw2 рaди реко1хъ: њстaвите мене2, да го1рцэ восплaчусz: не належи1те ўтэшaти мS њ сокруше1ніи дще1ре ро1да моегw2:
ћкw де1нь мzте1жа и3 пaгубы и3 попрaніz, и3 смzте1ніе t гDа саваHfа: въ де1бри сіHни скитaютсz, t мaла дaже до вели1ка скитaютсz по горaмъ.
є3ламjтє же взsша тyлы, и3 всaдницы человёцы на ко1нехъ, и3 собо1ръ њполче1ніz.
И# бyдутъ и3збр†нны дє1бри тво‰, напо1лнzтсz колесни1цъ, кHнницы же застyпzтъ вратA тво‰
и3 tкры1ютъ вратA ї{дина, и3 воззрsтъ въ то1й де1нь во и3збр†нныz до1мы грaда,
и3 tкры1ютъ сокровє1ннаz домHвъ краегрaдіz давjдова, и3 ќзрzтъ, ћкw мно1жайшіи сyть, и3 ћкw tврати1ша во1ду дре1вніz купёли во грaдъ,
10 и3 ћкw разори1ша до1мы їеrли6мли на ўтвержде1ніе стэнЁ грaднэй.
11 И# сотвори1сте себЁ во1ду междY двэмA стэнaма, внутрьyду купёли дре1вніz, и3 не воззрёсте на сотвори1вшаго ю5 и3спе1рва, и3 согрaждшагw ю5 не ви1дэсте.
12 И# призвA гDь, гDь саваHfъ въ то1й де1нь плaчь и3 рыдaніе, и3 њстриже1ніе и3 препоsсаніе во врє1тища:
13 тjи же сотвори1ша рaдость и3 весе1ліе, закалaюще тельцы2 и3 жрyще џвцы, ћкw ћсти мzсA и3 пи1ти віно2, глаго1люще: да ћмы и3 піе1мъ, ќтрэ бо ќмремъ.
14 И# tкровє1нна сі‰ сyть во ќшію гDа саваHfа, ћкw не њстaвитсz вaмъ то1й грёхъ, до1ндеже ќмрете.
15 Си1це гlетъ гDь саваHfъ: и3ди2 въ кyщу ко сомнaну строи1телю до1му и3 рцы2 є3мY:
16 что2 ты2 здЁ, и3 что2 тебЁ здЁ, ћкw и3стесaлъ є3си2 себЁ здЁ гро1бъ и3 сотвори1лъ є3си2 себЁ на высо1цэ гро1бъ, и3 написaлъ є3си2 себЁ на кaмени кyщу;
17 Се2, нн7э гDь саваHfъ и3зве1ржетъ и3 сотре1тъ мyжа, и3 tи1метъ ќтварь твою2 и3 вэне1цъ тво1й слaвный,
18 и3 пове1ржетъ тS во странY вели1ку и3 безмёрну, и3 тaмw ќмреши: и3 положи1тъ колесни1цу твою2 до1брую въ безче1стіе и3 до1мъ кнsзz твоегw2 въ попрaніе:
19 и3 и3зве1ржешисz t строи1тельства твоегw2 и3 t степе1не твоегw2.
20 И# бyдетъ въ то1й де1нь, и3 призовY рабA моего2 є3ліакjма сы1на хелкjева
21 и3 њблекY є3го2 во ќтварь твою2, и3 вэне1цъ тво1й дaмъ є3мY и3 держaву твою2, и3 строи1тельство твое2 дaмъ въ рyцэ є3гw2, и3 бyдетъ ћкw nте1цъ живyщымъ во їеrли1мэ и3 живyщымъ во їуде1и.
22 И# дaмъ є3мY слaву давjдову, и3 њбвладёетъ, и3 не бyдетъ противоглаго1лющагw: и3 дaмъ є3мY клю1чь до1му давjдова на рaмо є3гw2, и3 tве1рзетъ, и3 не бyдетъ затворsющагw, и3 затво1ритъ, и3 не бyдетъ tверзaющагw.
23 И# постaвлю є3го2 кнsзz на мёстэ вёрнэ, и3 бyдетъ на престо1лэ слaвы до1му nтцA своегw2.
24 И# бyдетъ ўповazй на него2 всsкъ слaвный въ домY nтцA є3гw2, t мaла дaже до вели1ка: и3 бyдутъ зави1сzще на не1мъ.
25 Въ то1й де1нь, сі‰ гlетъ гDь саваHfъ, подви1гнетсz человёкъ ўтвержде1нъ на мёстэ вёрнэ, и3 tи1метсz, и3 паде1тъ, и3 потреби1тсz слaва, ћже на не1мъ, ћкw гDь гlа.

Кни1га Проро1ка и3сaіи, ГлавA 23

Видёніе на тv1ра. Плaчитесz, корабли6 кархидо1нстіи, ћкw поги1бе, и3 ктомY не и4дутъ t земли2 китіе1йскіz, tведе1сz плэне1нъ.
КомY подо1бни бы1ша живyщіи во џстровэ, купцы2 фjнічестіи, преходsщіи мо1ре;
Въ водЁ мно1зэ сёмz купе1ческо, ѓки жaтвэ вноси1мэй купцы2 kзы1честіи.
Ўсрами1сz, сідHне, рече2 мо1ре. Крёпость же морскaz рече2: не болёхъ, ни породи1хъ, ни вскорми1хъ ю4ношъ, ниже2 вознесо1хъ дэви1цъ.
є3гдa же слы1шано бyдетъ во є3гv1птэ, пріи1метъ | болёзнь њ тv1рэ.
И#ди1те въ кархидо1нъ, плaчитесz, живyщіи во џстровэ се1мъ.
Не сіе1 ли бЁ величaніе вaмъ и3спе1рва, пре1жде не1же пре1дану бы1ти є3мY;
Кто2 сі‰ совэщA на тv1ра; є3дA хyждшій є4сть, и3ли2 не крёпкій є4сть; купцы2 є3гw2 слaвніи кн‰зи земли2.
ГDь саваHfъ совэщA разсы1пати всsкую горды1ню слaвныхъ и3 њбезче1стити всsкое слaвное на земли2.
10 Дёлай зе1млю твою2, и4бо корабли6 ктомY не пріи1дутъ t кархидо1на.
11 И# рукA твоS ктомY не ўкрэпёетъ по мо1рю, разгнэвлsющаz царе1й. ГDь саваHfъ заповёда њ ханаaнэ, є4же погуби1ти крёпость є3гw2.
12 И# рекyтъ: ктомY не приложи1те ўкорsти и3 њби1дэти дще1рь сідHню: и3 ѓще tи1деши ко китіи1wмъ, ниже2 тaмw бyдетъ тебЁ поко1й:
13 и3 въ зе1млю халде1йску, но и3 тA њпустёла t ґссmрjанъ, ћкw стэнA є3S паде1сz.
14 Плaчитесz, корабли6 кархидо1нстіи, ћкw поги1бе тверды1нz вaша.
15 И# бyдетъ въ то1й де1нь, њстaвленъ бyдетъ тv1ръ се1дмьдесzтъ лётъ, ћкоже вре1мz (є3ди1нагw) царS, ћкw вре1мz человёческо: и3 по седми1десzтихъ лётэхъ бyдетъ тv1ръ ћкw пёснь блудни1цы.
16 Возми2 гyсли, њбыди2 грaдъ, блудни1ца забве1наz, до1брэ погуди2, мно1гw воспо1й, да пaмzть твоS бyдетъ.
17 И# бyдетъ по седми1десzтихъ лётэхъ, присэще1ніе сотвори1тъ бг7ъ тv1ру, и3 пaки возстaвитсz на пре1жднее и3 бyдетъ то1ржище всBмъ цaрствамъ вселе1нныz на лицы2 земли2.
18 И# бyдетъ є3гw2 кyплz и3 мздA с™о гDеви, не и5мъ со1брано бyдетъ, но живyщымъ пред8 гDемъ, всS кyплz є3гw2, ћсти и3 пи1ти и3 напо1лнитисz, и3 въ сы1тость, на пaмzть пред8 гDемъ.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

13:9-10 Пророчество о грядущем великом Суде Божием над всем миром.


14 В данном пророчестве предвосхищается возвращение из плена и обращение языч. народов (ср Ис 40-55).


14:3-21 Этот машал - сатира на падение надменного тирана, царя Ассирийского или Вавилонского. Отцы Церкви видели здесь символическое изображение падения Денницы-Люцифера.


14:31 "От севера" - ассирийские войска приходили с севера. На образном языке Иеремии и Иезекииля север - сторона, откуда всегда приходят враги.


16 Исаия как бы приглашает бежавших из Моава просить покровительства у царя Иудейского. Согласно блаж. Иерониму, этот текст имеет мессианское значение.


16:3-5 В начале этого пророчества Исаия просит Иуду быть гостеприимным к историческому врагу - Моаву.


16:6 Отказ дать убежище моавитянам.


17:1 Предсказание о разрушении Дамаска, столицы арамейской, которое произошло в 732 г.


17:3 Ефрем, т.е. Израильское (северное) царство, был в союзе с Дамаском против Иуды. Осия, новый царь Самарийский, вел интриги против Ассирии.


17:4 Вторая часть пророчества относится к царству Израильскому. Оно осуществилось в 721 г. (падение Самарии).


17:12-14 Пророчество произнесено вероятно в 701 г., во время великого ассирийского нашествия.


18:1 "Земля, осеняющая крыльями" - имеется в виду земля египетская, изобилующая мошками. При жизни Исаии Египет управлялся эфиопской династией.


18:2 "Идите, быстрые послы", т.е. послы фараона, которым пророк советует возвратиться в свою страну и прекратить интриги против Ассирии.


19 Исаия очевидно выступал против Египта главным образом между 718 и 701 гг, когда Сиво, посланник фараона Тефнакта, пытался создать на Ближнем Востоке коалицию против Ассирии.


19:11 Цоан или Танис, город в дельте Нила.


"Сын царей древних" - египетские мудрецы славились в древности. Многие книги мудрости приписывались фараонам.


20 "Азот" - филистимский город, взятый Саргоном II в 711 г. Жители города восстали, подстрекаемые египтянами; по-видимому в связи с этим событием Исаия предсказал поражение Египта в войне с Ассирией.


21:2 "Елам" - страна, расположенная к В от Месопотамии; из нее вышли мидяне и персы, выступившие в 6 веке против могучей Вавилонской державы и сокрушившие ее.


21:5 Согласно преданию, сообщаемому Дан 5и Геродотом, Вавилон был взят персами во время происходившей в нем ночной оргии.


21:11 "Дума" или Едом - сокращ. название Идумеи.


21:13-17 Речь идет об аравийских племенах, ставших жертвами нашествия с севера. Пророк призывает жителей земли Фемайской (Быт 25:15; Иер 25:23) принять беглецов из Дедана (ныне оазис Ел Ела; ср Быт 10:7; Иер 49:8; Иез 25:3 Иез 27:21. "Кидар- название тех же областей (Быт 25:13; Иер 49:28; Иез 27:21). В 715 г. Саргон после окончания похода в Трансиорданию дошел до СЗ Аравии. Иуда также находился в опасности.


22 Это пророчество было произнесено после освобождения Иерусалима в 701 г., которое положило конец победоносной кампании Сеннахирима (ср 4 Цар 18:13; 4 Цар 19:9; Ис 36:1сл; Ис 37:8сл). Исаия, предрекший спасение города, порицает чрезмерно радующихся и предупреждает, что угроза наказания еще не миновала.


22:11 Работы Езекии в предвидении нашествия Сеннахирима. О "доме кедровом" (ст Ис 22:8) см 3 Цар 7:2; о ремонте стен и о водохранилище см 4 Цар 20:20; Сир 48:19.


22:22 Открывать и закрывать дверь "дома царя" было обязанностью египетского визиря, а в Израиле - смотрителя дворца. Такой же будет миссия ап. Петра в Церкви, Царствии Божием (Мф 16:19). Эти слова приводит тайнозритель в Откр 3:7, применяя их к Мессии (на предрождественском богослужении лат. обряда. 20 декабря, Мессия воспевается как "ключ Давида и скипетр дома Израилева").


22:25 Елиаким впал в немилость, что повлекло за собой опалу всей его семьи, в свое время воспользовавшейся его возвышением.


23:1 Пророк имеет, очевидно, в виду нашествие Сеннахирима в 701 г. "Земля Киттийская" - о. Кипр, где находились финикийские колонии.


Пророк Исаия родился около 765 г до Р.Х. В год смерти царя Озии, в 740 г, Бог возложил на него в Иерусалимском храме пророческую миссию: возвещать падение Израиля и Иуды в наказание за неверность народа (Ис 6:1-13). В первые годы своей пророческой деятельности (Ис 1-5), до начала царствования Ахаза в 736 г., он главным образом обличает нравственную развращенность, явившуюся следствием материального процветания в царстве Иуды. Когда Ахаз вступил на престол, Дамасский царь Рецин и Израильский Факей решили вовлечь его в коалицию против Ассирийского царя Феглаффелласара III. После его отказа вступить с ними в союз они напали на него; тогда Ахаз призвал на помощь ассирийцев. Исаия тщетно пытался воспрепятствовать проведению этой слишком земной политики. К этому времени относятся его первые мессианские пророчества: главы об Еммануиле (большая часть Ис 7:1-11:9, может быть и Ис 5:26-29; Ис 17:1-6; Ис 28:1-4). Убедившись в безуспешности своей деятельности, Исаия оставляет политическое поприще (ср Ис 8:16-18). Обращение Ахаза к Феглаффелласару поставило Иудею под опеку Ассирии и ускорило падение Северного царства. После потери Израилем части территории в 734 г. чужеземное давление усилилось еще более, и в 721 г. Самария перешла во владение Ассирии. В Иудее по смерти Ахаза вступил на престол Езекия, благочестивый царь, сознававший необходимость реформ. Однако политические интриги возобновились. На этот раз была сделана попытка получить поддержку Египта против Ассирии. Исаия, верный своим принципам, призывал отказаться от всех военных союзов и положиться на одного только Бога. К началу царства Езекии относят гл. Ис 14:28-32; Ис 18; Ис 20; Ис 28:7-22; Ис 29:1-14; Ис 30:8-17. После подавления восстания и взятия Азота Саргоном (Ис 20) Исаия опять умолкает до 705 г. Когда же Езекия дал себя увлечь в восстание против Ассирии и Сеннахирим опустошил Палестину в 701 г., Исаия поддержал решение Иудейского царя защищать Иерусалим и обещал ему помощь Божию. Город, действительно, был спасен. К этому последнему периоду следует отнести стт Ис 10:5-15, Ис 10:27-32; Ис 14:24-27 и большую часть Ис 28-32. О деятельности Исаии после 700 г. нам уже ничего неизвестно. По евр преданию он принял мученическую кончину при царе Манассии.

Книга Исаии отличается такой силой и рельефностью образов, такой замечательной гармонией, каких не достиг ни один из библейских писателей. Исаия стал великим «классиком» Библии. Все его творчество проникнуто высоким религиозным пафосом. На его душу неизгладимую печать наложило пережитое в храме в момент призвания, когда ему дано было откровение о святости Бога и греховности человека. Его представлению о Боге присуще нечто торжественное и в то же время потрясающее, внушающее страх Божий: Бог есть Святый, Сильный, Крепкий, Царь. Человек — существо, оскверненное грехом, от которого Бог требует обращения, т.е. справедливого отношения к ближнему и искреннего поклонения Ему. Бог требует верности. Исаия — пророк веры. Среди тяжелых кризисов, переживаемых его народом, он призывает уповать на одного лишь Бога: это единственная возможность спасения. Он знает, что испытание будет суровым, но надеется, что сохранится «остаток», царем которого будет Мессия. Исаия — величайший из мессианских пророков (Ис 2:1-5; Ис 7:10-17; Ис 9:1-6; Ис 11:1-9; Ис 28:16-17).

Такой религиозный гений не мог не оказать глубокого воздействия на свою эпоху. Он создал целую школу. Его слова хранились, к ним делались добавления; книгу, которая носит его имя, можно рассматривать как результат долгой редакционной работы, этапы которой невозможно восстановить. Последние главы первой части книги (Ис 36-39), написанные в прозе и в третьем лице, принадлежат его ученикам. В разные времена его духовные наследники включили в его книгу различные тексты, в частности, пророчества против Вавилона (Ис 13-14), апокалипсис (Ис 24-27) и поэтические фрагменты (Ис 33-35). Вторая часть книги (Ис 40-55) во многом отличается от первой. Современная библеистика, в лице подавляющего большинства ее представителей, пришла к выводу, что эти главы написаны не самим Исаией, а его последователем 6 века, уведенным в Плен. Его условно называют Второ- или Девтероисайей. В эти главы, которые получили у истолкователей название «книги утешения Израиля», вкраплены четыре лирических фрагмента, т. н. «Песни Раба Ягве» (Ис 42:1-7; Ис 49:1-6; Ис 50:4-9; Ис 52:13-53:12). В них говорится об отроке Ягве, проповедующем истинную веру, страдающем во искупление грехов своего народа, приносящем свет всем народам и прославляемым Богом. Эти пророчества Иисус Христос применил к Себе и Своей миссии (Лк 22:19-20; Лк 22:37; Мк 10:45), и первохристианская Церковь признала в этом описании Раба-Отрока Божия таинственное предвозвещение о жизни и искупительной смерти Господа Иисуса (Мф 12:17-21; Ин 1:29).

Состав последней части книги (Ис 55-66) довольно разнообразен. Это, по всей вероятности, последнее произведение школы Исаии, т.е. его учеников и последователей, продолжавших в 5 веке дело великого пророка.

В одной из пещер Мертвого моря недавно была найдена рукопись всей книги Исаии, написанная, очевидно, во 2 веке до Р.Х. Она отличается от масоретского текста особым правописанием и разночтениями, которые помогли установить точный текст подлинника там, где он не был совершенно ясен.

В евр Библии под общим заглавием «Поздние пророки» объединены книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля и двенадцати т. н. малых пророков. Они следуют за группой книг, называющихся книгами «ранних пророков» (от кн Ис Нав до кн Царств включительно). В греч же Библии книги пророков помещаются после учительных книг и расположены в ином порядке. К ним присоединены кн Плач и кн Даниила (которые в евр Библии отнесены к последней части канона), а также книги, ненаписанные или не сохранившиеся на евр языке: кн Варуха (после кн Иеремии), Послание Иеремии (после Плача) и, наконец, добавления к кн Даниила. В Вульг в основном сохранилось то же распределение, однако мы видим в ней возвращение к евр. порядку в том отношении, что Двенадцать «малых» пророков помещены после четырех «великих», и Послание Иеремии присоединено к книге Варуха, помещенной вслед за Плачем.

Пророческое служение

Для всех великих религий древности характерно появление вдохновенных людей, утверждавших, что они говорят от имени Бога. В частности, у соседей Израиля засвидетельствованы случаи пророческого экстаза в Библосе (текстом 11 столетия до Р.Х.), наличие прорицателей и пророков в Хаме на Оронте в 8 веке и в еще большей мере — в Мари на Евфрате в 18 в. до Р.Х. Обращение этих пророков к царям напоминает по форме и содержанию обращения древнейших израильских пророков, о которых говорится в Библии. В ней упоминается и о прорицателе Валааме, вызванном из Месопотамии Валаком, царем Моавитским (Числ 22-24) и о 450 пророках Ваала, вызванных уроженкой Тира Иезавелью и посрамленных Илией на Кармиле (3 Цар 18:19-40). В той же книге идет речь и о 400 пророках, к которым обратился за советом Ахав (3 Цар 22:5-12). Они представляли, подобно первым, большую группу исступленных зкстатиков, но прорицали от имени Ягве. Хотя в данном случае их претензия говорить от лица Ягве оказалась несостоятельной, не подлежит сомнению, что в древний период истории пророческое движение в Израиле носило групповой характер и представляло собой явление религиозно-социального характера.

Самуил предрекает Саулу, что он встретит «сонм пророков» (1 Цар 10:5, ср 1 Цар 19:20), Авдий укрывает группу пророков от Иезавели (3 Цар 18:4), группы сынов пророческих находятся в связи с Елисеем (4 Цар 2:3-18; 4 Цар 4:38 сл, 4 Цар 6:1 сл, 4 Цар 9:1),но затем больше не появляются; косвенное упоминание о них мы встречаем еще только у пророка Амоса (Ам 7:14). Часто они приводили себя в исступление игрой на музыкальных инструментах (1 Цар 10:5), и это состояние передавалось присутствующим (1 Цар 10:5-10), иногда же пророчество выражалось в символических действиях (3 Цар 22:11).

К музыке прибег однажды, перед тем как пророчествовать, и пророк Елисей (4 Цар 3:15). Чаще совершали символические действия пророки Ахия Силомлянин (3 Цар 11:29 сл), Исаия (Ис 20:2-4), Иеремия (Иер 13:1 сл, Иер 19:1 сл, Иер 27:2 сл) и особенно Иезекииль (Иез 4:1-5:4, Иез 12:1-7, Иез 12:18; Иез 21:18-23 сл, Иез 37:15 сл). Во время совершения этих действий, или помимо их, они иногда ведут себя необычным образом, но не эти состояния представляют собой самое главное в жизни и деятельности тех пророков, слова и действия которых запечатлены Библией. Этим последние отличаются от исступленных членов пророческих групп.

В Библии всех пророков называют наби. Производный от этого слова глагол означает говорить или вещать, иногда бредить (1 Цар 18:10); появлению последнего смыслового оттенка могло способствовать поведение некоторых пророков. По всей вероятности, этот глагол связан с корнем, означающим «звать, возвещать». Таким образом, наби является либо тем, кто призван, либо тем, кто возвещает; и тот и другой смысл этого понятия приводит нас к пониманию сущности ВЗ-ного пророчества. Пророк — вестник или истолкователь божественного слова. Это ясно выражено в двух параллельных местах кн Исход: Аарон будет истолкователем Моисея, как если бы он был его «устами», а Моисей будет его вдохновителем «вместо Бога» (Исх 4:15-16); для фараона Моисей будет «Богом», а Аарон будет его «пророком», наби (Исх 7:1). Этому созвучны слова Ягве к Иеремии: «Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер 1:9). Пророки, сознавая божественное происхождение своей проповеди, начинают ее словами: «Так говорит Ягве», «слово Ягве», «открыл мне Ягве». Обращенное к ним слово подчиняет их себе, и они не могут о нем молчать: «Господь Ягве сказал, — кто не будет пророчествовать?» — восклицает Амос (Ам 3:8), и Иеремия тщетно борется с овладевшей им силой (Иер 20:7-9).

Однажды они услышали властный призыв Божий (Ам 7:15; Ис 6), Господь избрал их своими вестниками; начало повести об Ионе показывает, к чему приводит уклонение от этого призвания. Они посланы выражать волю Божию и сами должны быть ее «знамениями». Не только их слова, но и действия, вся их жизнь — пророчество. Несчастный брак Осии имеет символическое значение (Ос 1:1-3); Исаия должен ходить нагим (Ис 20:3), ибо он сам и его дети представляют собой «указание и предзнаменование» для Израиля (Ис 8:18); жизнь Иеремии есть подлинное выражение его проповеди (Иер 16), а когда Иезекииль выполняет кажущиеся странными повеления Божии, он становится «знамением дому Израилеву» ( Иез 4:3; Иез 12:6, Иез 12:11; Иез 24:24).

Божие призвание может сообщаться пророку по-разному — в видении (напр, у Ис 6, Иез 1:2, Иез 1:8 и др.; Дан 8-12; Зах 1-6), реже в ночном сновидении (напр, у Дан 7; Зах 1:8 сл; ср Числ 12:6),через слуховое восприятие, но чаще всего через внутреннее вдохновение (соответственно этому часто повторяются выражения: «Было ко мне слово Ягве», «Слово Ягве к...»). Происходит это иногда внезапно, иногда в связи с каким-либо, казалось бы, незначительным обстоятельством, как вид ветки миндального дерева (Иер 1:11), двух корзин со смоквами (Иер 24), или посещение горшечника (Иер 18:1-4). Полученная весть передается пророком также различными способами: при помощи лирики, прозаического рассказа, в притчах или посредством кратких фраз наподобие прорицаний; нередко используются и литературные формы увещания, диатрибы, судебного диалога, проповеди, писаний мудрецов, богослужебных псалмов, гимнов любви, сатиры, надгробного плача...

Эти разнообразные виды восприятия и возвещения связаны с личностью пророка, но в основе их пророческой деятельности есть нечто общее: каждый истинный пророк проникнут сознанием того, что он только орудие, а произносимые им слова принадлежат одновременно и ему и не ему. Он непоколебимо убежден, что принял слово Божие и обязан его передать. Это убеждение основано на таинственном опыте непосредственного общения с Богом. Вступление Бога в душу пророка приводит его как бы в «сверхнормальное» психологическое состояние.

Пророческая весть редко обращена к отдельному человеку (Ис 22:15 сл) или же это происходит в более широком контексте (Иер 20:6; Ам 7:17). Когда же пророк обращается к царю или к первосвященнику, ставшему главой народной общины после возвращения из Плена (Зах 3), он видит в них лиц, ответственных за весь народ. За исключением этих случаев, великие пророки, писания которых дошли до нас, отличаются от своих предшественников в Израиле и от прорицателей восточного языч. мира тем, что их слово обращено ко всему народу. Во всех рассказах о призвании пророков они посылаются к народу Израильскому (Ам 7:15; Ис 6:9; Иез 2:3), даже ко всем народам, как, напр, Иеремия (Иер 1:10).

То, что пророк возвещает, касается и настоящего и будущего. Он послан к своим современникам и передает им Божии повеления. Но поскольку он Божий глашатай, он стоит над временем, и его предсказания как бы подтверждают и продолжают его наставления. Наби иногда возвещает предстоящее в близком будущем событие как знак, который подтвердит его слова и миссию (1 Цар 10:1 сл; Ис 7:14; Иер 28:15 сл; Иер 44:29-30), он предвидит кару как наказание за проступки, которые обличает, и спасение как награду за обращение, которого требует. У более поздних пророков завеса приподнимается даже над последними временами, над эпохой конечного торжества Бога, но из этого всегда вытекает поучение и для настоящего. Поскольку пророк есть только Божие орудие, то, что он возвещает, может выходить за пределы его времени, даже за рамки сознания пророка, оставаясь окутанным тайной, пока не осуществится.

Иеремия послан «истреблять и разрушать, строить и насаждать». Возвещаемое пророками имеет две грани: обличительную и утешительную. Их слова нередко суровы, исполнены угроз и упреков, и эта беспощадность может служить свидетельством подлинности пророчества (Иер 28:8-9; ср Иер 26:16-19; 3 Цар 22:8), ибо грех, препятствующий следовать заповедям Божиим, неотступно занимает мысль пророка. Однако перспектива спасения народа никогда не исчезает. Кн Утешения (Ис 40-55) представляет собою одну из вершин пророчества, и нет оснований сомневаться в подлинности более древних текстов, содержащих возвещения радости, как напр, у Ам 9:8-15; Ос 2:14-23; Ос 11:8-11. В отношениях Бога к Его народу милость и справедливость сочетаются.

Пророк послан к народу Израильскому, но его пророчества относятся и к другим народам. У великих пророков имеется ряд пророчеств против языч. народов (Ис 13-23; Иер 46-51; Иез 25-32). Амос начинает свою пророческую деятельность с возвещения суда над соседями Израиля. Авдий излагает пророчество об Едоме, а кн Наума представляет собой одно только пророчество против Ниневии, куда Иона был послан проповедовать.

Пророк уверен, что говорит от имени Бога, но как могут его слушатели убедиться в том, что он подлинный пророк? Ведь встречаются и лжепророки, о которых нередко идет речь в Библии. Они могут заблуждаться искренно, могут быть и сознательными лжецами. Истинным пророкам приходится вступать с ними в спор (3 Цар 22:8 сл; Иер 23:28; Иез 13). Как удостовериться, что возвещаемое исходит действительно от Бога? Согласно Библии, есть два критерия: первый — исполнение пророчества в будущем (Иер 28:9; Втор 18:21-22), второй и главный — согласованность пророческого учения с ягвистской доктриной (Иер 23:22; Втор 13:1-5).

Иногда пророки фигурируют рядом со священниками (Иер 8:1; Иер 23:11; Иер 26:7 сл и др.; Зах 7:3 и др.), напр, Иеремия говорит, что при иерусалимском храме имелась комната «человека Божия» — по всей вероятности пророка. Все это показывает, что деятельность некоторых пророков была связана с храмом.

Из всей совокупности фактов и текстов, относящихся к пророчеству, можно сделать следующее заключение: пророк — человек, имеющий непосредственный опыт богопознания, получивший откровение Божией святости и Божиих соизволений, судящий о настоящем и провидящий будущее в свете Откровения Божия. Он послан Богом напоминать людям о Его требованиях и возвращать их на путь Его любви и послушания Ему. Так понятое пророчество представляет собою явление, присущее только Израилю, свидетельствующее об особом действии Провидения Божия в истории избранного народа.

Пророческое движение

Первым и величайшим из пророков, согласно Библии, является Моисей (Втор 18:15, Втор 18:18; Втор 34:10-12; Числ 12:6-8). О его преемнике Иисусе Навине говорится, что «в нем есть Дух» (Числ 27:18, ср Втор 34:9). В эпоху Судей мы встречаем Девору пророчицу (Суд 4-5) и безымянного пророка (Суд 6:8), затем выступает великий образ Самуила, пророка и тайновидца (1 Цар 3:20; 1 Цар 9:9; ср 2 Пар 35:8).

Пророческий дух развивается в это время в группах экзальтированных людей (ср 1 Цар 10:5; 1 Цар 19:20). Позднее мы встречаем общины более трезвые — «сынов пророческих» (4 Цар 2 и др.), и даже еще в послепленную эпоху говорится о деятельности пророков как сословия (Зах 7:3). Но за пределами этих объединений, влияние которых на религиозную жизнь народа остается неясным, появляются отдельные выдающиеся личности: Гад (1 Цар 22:5; 2 Цар 24:11) и Нафан при Давиде (2 Цар 7:2 сл; 2 Цар 12:1 сл; 3 Цар 1:11 сл), Ахия при Иеровоаме (3 Цар 11:29 сл; 3 Цар 14:2 сл), Иуй при Ваасе (3 Цар 16 7), Илия и Елисей при Ахаве и его преемниках (3 Цар 17 до 4 Цар 13 и др.), Иона при Иеровоаме II (4 Цар 14 25), пророчица Олдама при Иосии (4 Цар 22:14 сл), Урия при Иоакиме (Иер 26:20). К этому списку кн. Паралипоменон добавляют Самея и Адду при Ровоаме (2 Пар 12:5 сл, 2 Пар 12:15; 2 Пар 13:22), Азарию при Асе (2 Пар 15:1 сл), Одеда при Ахазе (2 Пар 28:9 сл) и несколько безымянных пророков.

Большинство пророков нам известно только по упоминанию о них в исторических или пророческих книгах. Некоторые образы выступают более четко. Нафан возвещает Давиду непоколебимость его «дома», на котором почиет благоволение Божие — это первое в ряду пророчеств, относящихся к Мессии, Сыну Давидову (2 Цар 7:17). Тот же Нафан обличает Давида, впавшего в грех с Вирсавией, но, увидев его раскаяние, заверяет в Божием прощении (2 Цар 12:1-25). Еще лучше мы осведомлены об Илии и Елисее. Когда наплыв чужеземных культов подвергает опасности религию Ягве, Илия выступает поборником веры в истинного Бога и одерживает на вершине горы Кормил блестящую победу над пророками Ваала (3 Цар 18). Его встреча с Богом на Хориве, месте, где был установлен Союз-Завет, непосредственно связывает его с Моисеем (3 Цар 19). Защищая истинную веру, Илия защищает и нравственность, он изрекает осуждение Божие на Ахава, убившего Навуфея, чтобы овладеть его виноградником (3 Цар 21). Таинственный конец его жизни окружен ореолом, который в иудейском предании все возрастал. В противоположность Илии, Елисей принимает непосредственное участие в жизни своей эпохи. Он выступает в связи с войнами против моавитян (4 Цар 3), сириян (4 Цар 6-7), участвует в захвате власти Азаилом в Дамаске (4 Цар 8:7-15) и Ииуем в Израиле (4 Цар 9:1-3); к нему обращаются за советом вельможи, израильский царь Иоас (4 Цар 13:14-19), дамасский Венадад (4 Цар 8:7-8), Нееман Сириянин (4 Цар 5). Он находится в связи и с группами «сынов пророческих», много рассказывающих о его дивных деяниях.

Более всего сведений до нас дошло о т. н. канонических пророках, писания которых вошли в Библию. О каждом из них мы будем говорить подробнее в связи с книгой, которая носит его имя. Пока укажем лишь на его место в пророческом движении. Первый из них, Амос, совершает свое служение в середине 8 века, примерно через 50 лет после смерти Елисея. Затем пророческое движение продолжается до Плена, в течение неполных двух веков, над которыми возвышаются гигантские фигуры Исаии и Иеремии. К тому же периоду принадлежат Осия, Михей, Наум, Софония и Аввакум. Последние годы деятельности Иеремии совпадают с началом служения Иезекииля. С появлением этого провидца, жившего в период Плена, окраска пророчеств меняется: у него меньше непосредственности и огня, видения грандиозны и сложны, описания тщательны, возрастает интерес к последним временам — все это предвещает апокалиптическую письменность. Однако великое течение, у истоков которого стоит Исаия, продолжается, о чем свидетельствует т. н. книга Утешения (Ис 40-55). Кругозор пророков послепленного периода — Аггея и Захарии — более ограничен: их интерес сосредоточен на восстановлении храма. После них Малахия обличает пороки новой народной общины, а в кн Ионы, использующей древние писания для нового учения, предвосхищается мидрашистская письменность. Апокалиптическое течение, начало которому положил Иезекииль, вновь появляется у Иоиля и во второй части кн. Захарии. Оно вливается в кн Даниила, где видения прошлого и будущего создают метаисторическую картину уничтожения зла и пришествия Царствия Божия. В эту эпоху великое пророческое вдохновение как будто иссякает, так что сынам Израилевым приходится обращаться к прежним пророкам (Дан 9:6-10, ср Зах 7:7-12). Захария (Зах 13:2-6) предвидит полное исчезновение института пророков, на который набросили тень лжепророки. Однако почти в те же годы Иоиль (Иоил 2:28) предрекает мессианскую эру, когда произойдет новое излияние Духа.

Учение пророков

Роль пророков в религиозном развитии Израиля чрезвычайно велика. Они преподавали народу подлинный ягвизм и были теми посредниками между Богом и народом, через которых раскрывалось Откровение. Каждый из них внес вклад в созидание учения, в котором можно различить три основных элемента, характеризующие ВЗ-ную религию: монотеизм, морализм, ожидание спасения.

Монотеизм. В течение длительного периода израильтяне допускали, что другие народы могут иметь своих «иных» богов. Это их не смущало: они признавали только Ягве, самого могущественного из богов, требующего поклонения Ему одному. От практического генотеизма к полностью осознанному строгому монотеизму Израиль перешел под влиянием проповеди пророков. Когда самый ранний из них, Амос, представляет Ягве единым Богом, повелевающим силами природы, безраздельно властвующим над людьми и историей, он обращается к древним истинам Откровения, подтверждающим его грозные предупреждения. Содержание этой древней веры и проистекающие из нее правила жизни утверждаются в сознании Израиля со все большей ясностью. Синайское Откровение единого Бога было связано с избранием народа и с установлением Союза-Завета, и поэтому Ягве представлялся Богом собственно Израильским, связанным с израильской землей и святилищами. Пророки же, напоминая о связи Ягве с Его народом, показывают вместе с тем, что Он управляет судьбами и других народов (Ам 9:7). Он судит малые государства и великие империи (Ам 1-2), дает им могущество и отнимает его (Иер 27:5-8); они служат орудием Его кар (Ам 6:11; Ис 7:18-20; Ис 10:6; Иер 5:15-17), но Он же и останавливает их, когда это Ему угодно (Ис 10:12). Объявляя Израиль землею Ягве (Иер 7:7), пророки в то же время предсказывают разрушение святилища (Мих 3:12; Иер 7:12-14), и Иезекииль видит, как слава Ягве покидает Иерусалим (Иез 10:18-22; Иез 11:22-23).

Борясь с влиянием языческих культов и с тенденциями к синкретизму, угрожавшими вере Израиля, пророки показывают бессилие ложных богов и идолов (Ос 2:7-15; Иер 2:5-13, Иер 2:27-28; Иер 5:7; Иер 16:20). Во время Плена, когда крушение национальных надежд могло вызвать сомнения во всемогуществе Ягве, критика идолопоклонства становится более острой и рациональной ( Ис 40:19-20; Ис 41:6-7, Ис 41:21-24; Ис 44:9-20; Ис 46:1-7; ср Иер 10:1-16; По. Иер 1:6; Дан 14) и сопровождается торжественным исповеданием единобожия (Ис 44:6-8; Ис 46:1-7 Ис 46:9). Единый Бог есть Бог трансцендентный, надмирный. О тайне Его трансцендентности свидетельствуют пророки, называя Его «святым». Это одна из их излюбленных тем, особенно развитая у Исаии (Ис 1:4; Ис 5:19, Ис 5:24; Ис 6; Ис 10:17, Ис 10:20; Ис 40:25; Ис 41:14, Ис 41:16, Ис 41:20и т.д.; Ос 11:9; Иер 50:29; Иер 51:5; Авв 1:12; Авв 3:3). Бог окружен тайной (Ис 6; Иез 1), Он неизмеримо выше «сынов человеческих», о чем постоянно напоминает Иезекииль. И в то же время Он близок к Своему народу и проявляет к нему Свою благость (см у Осии и Иеремии аллегорию брака Ягве с Израилем — Ос 2; Иер 2:2-7; Иер 3:6-8, пространно развитую затем Иезекиилем — Иез 16 и Иез 23).

Морализм. Святости Бога противостоит скверна человека, и, видя этот контраст, пророк с особой остротой осознает человеческую греховность. Этот морализм, как и монотеизм, не является чем-то новым: он уже был присущ десяти заповедям, звучал в обличениях Давида Нафаном (2 Цар 12) и Ахава Илией (3 Цар 21). В книгах пророков тема греха становится одной из основных: грех отделяет человека от Бога (Ис 59:2), оскорбляет Бога праведного (Амос), многомилостивого (Осия) и святого (Исаия). Проблема греха стоит в центре проповеднической деятельности Иеремии (напр Иер 13:23). Именно разгул зла и вызывает Божию кару, которая окончательно свершится в грядущий «День Ягве» (Ис 2:6-22; Ис 5:18-20; Ос 5:9-14; Иоил 2:1-2; Соф 1:14-18). Поскольку грех совершается всем народом, он требует и коллективного наказания, но у Иеремии (Иер 31:29-30) уже появляется представление об индивидуальном возмездии. Оно ясно утверждается у Иезекииля (Иез 18 ср Иез 33:10-20).

Однако, т. н. «этический монотеизм» пророков не противополагается Закону. Морализм пророков основан на Синайском законодательстве, провозглашенном Самим Богом. И в своих проповедях пророки обличают прежде всего нарушение этого законодательства или пренебрежение им (см напр речь Иеремии — Иер 7:5-10 — основанную на Десятисловии).

Одновременно с этим углубляется и понимание религиозной жизни. Надо «искать Бога», «исполнять Его законы» (Ам 5:4; Иер 50:4; Соф 2:3; ср Ис 1:17; Ам 5:24; Ос 10:12, Мих 6:8). Бог требует внутренней праведности. Вся религиозная жизнь должна быть проникнута этим духом, и пророки осуждают обрядность, не связанную с заботой о нравственности (Ис 1:11-17;Иер 6:20; Ос 6:6; Мих 6:6-8). Но это не дает основания видеть в них противников культа; напротив, культ и храм находятся в центре внимания Иезекииля, Аггея, Захарии.

Ожидание спасения. Несмотря на отступничество народа, Бог не желает его гибели, продолжает исполнять Свои обетования и заботится о сохранении «Остатка» (Ис 4:3 и др.). Представление о нем впервые появляется у Амоса (Ам 5:15), развивается и уточняется его преемниками. В сознании пророков как бы переплетаются два видения: немедленной кары и последнего суда Божия; под «Остатком» можно понимать как тех, кто выживет среди испытаний данной эпохи, так и тех, кто достигнет конечного спасения (Ис 11:10; Ис 37:31; Мих 4:7; Мих 5:7-8; Иез 37:12-24; Зах 8:11-13).

Пророки предсказывают эру великого счастья: изгнанники Израиля и рассеянные иудеи (Ис 11:12-13) вернутся в святую Землю и наступит период благоденствия (Ис 30 23-26; Ис 32:15-17). Но главное заключается не в материальном благополучии и могуществе: они только будут сопровождать пришествие Царствия Божия, Царства правды и святости (Ис 29:19-24), которому должны предшествовать внутреннее обращение, Божие прощение (Иер 31:31-34) и богопознание (Ис 2:3; Ис 11:9; Иер 31:34), приносящие мир и радость (Ис 2:4; Ис 9:6; Ис 11:6-8; Ис 29:19).

Для установления Своего царства на земле Царь-Ягве пошлет Своего представителя, Своего «Помазанника», по евр. «Мессию». Первым выразителем этого царского мессианства, отзвуки которого слышатся в псалмах, был пророк Нафан, обещавший Давиду непоколебимость его династии. Однако неуспехи и недостойное поведение некоторых преемников Давида как будто противоречат «династическому» мессианизму, и надежда сосредоточивается на царе, облик которого постепенно проступает в пророческих писаниях и пришествие которого ожидается в неопределенном будущем. Этого спасителя провидит прежде всех Исаия, а затем и Михей и Иеремия. Мессия будет потомком Давида (Ис 11:1; Иер 23:5; Иер 33:15), Он произойдет из Вифлеема (Мих 5:2).

Дух Ягве почиет на Нем во всей полноте Его даров (Ис 11:1-5). Наименования, которые Ему дают пророки: Еммануил (Ис 7:14), т.е. «С нами Бог» (см Мф 1:23), Ягве Цидкену, т.е. «Ягве — оправдание наше», — выражают их мессианские чаяния.

Несмотря на надежды, которые одно время возлагались на потомка Давида Зоровавеля, царский мессианизм шел на убыль; ни один представитель дома Давидова не занимал царского престола, и Израиль продолжал находиться под иноземным игом. Правда, Иезекииль все еще ожидает прихода нового Давида, но именует его не царем, а князем и представляет не столько могущественным властителем, сколько посредником и пастырем (Иез 34:23-24; Иез 37:24-25). Во второй части Исаии помазанником Ягве назван не потомок Давида, а персидский царь Кир (Ис 45:1), поскольку Бог избрал его орудием для освобождения Своего народа. Но в этой же книге появляется другой спасительный образ — Отрока Ягве, учителя Своего народа и светоча всех народов, с великой кротостью проповедующего правду Божию. Он будет обезображен, отвергнут своими, но принесет им спасение ценой своей собственной жизни (Ис 42:1-7; Ис 49:1-9; Ис 50:4-9 и в особенности Ис 52:13-53:12). Наконец, Даниил видит «как бы Сына Человеческого», грядущего на «облаках небесных» и получающего от Бога власть над всеми народами, царство, которое не прейдет никогда (Дан 7 13-14). Однако, накануне нашей эры заметно возрождение раннего мессианства: широко распространяется ожидание Мессии-Царя, но в некоторых кругах ждут Мессию-первосвященника, в других — Мессию трансцендентного.

Первохристианская община относила к Иисусу Христу эти различные пророчества, которые органически сочетались в Его личности. Он — Иисус, т.е. Спаситель, Христос, т.е. Помазанник, потомок Давида, рожденный в Вифлееме, Царь мирный, согласно Захарии, страждущий Отрок Ягве, согласно кн Исаии, младенец Еммануил, возвещенный Исаией, нисходящий с неба Сын Человеческий, которого видел Даниил. Но ссылки на древние пророчества не должны умалять самобытности христианского мессианизма. Иисус Христос, исполнив пророчества, превзошел их, и Сам отверг традиционный царский мессианизм в его политическом понимании.

КНИГИ ПРОРОКОВ

Пророков, которым, согласно библейскому канону, принадлежит какая-нибудь книга, принято называть пророками-писателями. Однако, сказанное выше о пророческом служении показывает неточность этого выражения: пророк — по существу оратор, проповедник, а не писатель. Пророческое слово прежде всего произносится, но следует объяснить, как происходил переход от этого устного слова к письменному.

В книгах пророков можно различить три основных элемента: 1) собственно пророчества, т.е. слова Самого Бога, или поэтические картины, выражающие их поучение, возвещение, грозное предупреждение или обетование... 2) повествования в первом лице, в которых сам пророк .рассказывает о своем опыте и в частности о своем призвании; 3) повествования в третьем лице, воспроизводящие события из жизни пророка или обстановку, в которой осуществлялось его служение. Все эти три элемента могут сочетаться, напр, когда отдельные изречения или речи включаются в повествование.

Повествования, ведущиеся от третьего лица, указывают, что не сам пророк является их автором. Свидетельство этому мы находим в кн Иеремии. Пророк продиктовал Варуху (Иер 36:4) все те слова, которые он произнес от имени Ягве за 23 года (ср Иер 25:3). Так как этот сборник был сожжен царем Иоакимом (Иер 36:23), тот же Варух написал новый свиток (Иер 36:32). Рассказать об этих фактах мог только сам Варух, которому приписываются также и следующее за этим биографическое повествование (Иер 37—44), заканчивающееся словами утешения, обращенными Иеремией к Варуху (Иер 45:1-5); во втором свитке (самим Варухом или другими) к прежнему тексту «еще прибавлено много подобных слов» (Иер 36:32).

По-видимому, аналогичные обстоятельства обусловили возникновение и других пророческих книг. Вполне вероятно, что сами пророки записали или продиктовали часть своих пророчеств или рассказ о личном опыте (ср Ис 8:1; Ис 30:8; Иер 30:2; Иер 51:60; Иез 43:11; Авв 2:2). Это наследие могло быть отчасти сохранено устным преданием, напр, учениками Исаии (на которых очевидно указывается в Ис 8 16). В той же среде сохранились воспоминания о жизни пророка, в которые входили и слова пророческие, предания об Исаии, собранные в книгах Царств (4 Цар 18-20) и перешедшие оттуда в книгу Исаии (Ис 36-39), рассказ о столкновении Амоса с Амасией (Ам 7:10-17) и т.д. Из этих элементов образовались сборники, в которых соединялись воедино слова пророков, близкие по своему духу, или освещающие одну и ту же тему (напр слова против языческих народов у Исаии, Иеремии, Иезекииля), или же сочетающие предсказания бедствий с обетованиями спасения (напр у Михея). Эти писания читались и обдумывались поколениями, что содействовало сохранению духовных течений, восходящих к пророкам: современники Иеремии цитируют одно из пророчеств Михея (Иер 26:17-18), часто встречаются ссылки на древних пророков (Иер 28:8); упоминание о них повторяется как рефрен у Иер 7:25; Иер 25:4; Иер 26:5 и т.д., затем у Зах 1:4-6; Зах 7:7-12; Дан 9:6, Дан 9:10; Езд 9:11). В среде ревнителей голос пророков звучал как живой, поддерживая веру и благочестие. По вдохновению Божию к этим сборникам продолжали добавляться «еще подобные слова», как напр, в свитке Варуха (Иер 36:32), что приближало их к новым потребностям своего времени или обогащало их содержание. Эти дополнения могли быть довольно пространными, что мы видим в книгах Исаии и Захарии. Наследники пророков были уверены в том, что таким образом они сохраняют полученное ими сокровище и правильно применяют их учение в современной обстановке.

Книги четырех великих пророков — Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила — стоят в каноне в хронологическом порядке, которому мы здесь и следуем.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

13  Предварительное замечание. С 13-й гл. и по 23-ю у Исаии идут речи, возвещающие будущую судьбу некоторых, известных в то время евреям, иноплеменных народов (исключая гл. 22-ю, посвященную изображению судьбы Иерусалима). В этих пророческих речах главным образом изображаются те бедствия, какие, волею Иеговы, разразятся над враждебными избранному народу государствами. Но по местам пророк раскрывает и то радостное будущее, какое ожидает язычников после того, как они испытают на себе праведный суд Божий. Спрашивают: для чего пророк, живший в Иудее, столь внимательно изображал будущую судьбу тех народов, которые, по дальности, не могли и знать о его пророчествах? Ответом на это могут служить следующие соображения: а) те иноплеменные народы, которых будущую судьбу изображает Исаия, стояли в тех или иных отношениях к народу еврейскому и то, что совершалось важного в Иудейском государстве, должно было доходить и до их слуха. Между тем речи вдохновенных пророков представляли собою явление поразительное и для язычников, которые не могли вовсе не признавать значения за посылавшим этих пророков Иеговою. Следовательно, и речи о судьбе языческих государств, произнесенные таким великим пророком, как Исаия, могли доходить до слуха язычников и внушать им более скромные понятия о своих силах и значении в мире; б) самим иудеям чрезвычайно важно было знать судьбу, какая ожидала языческие государства, потому что на эти государства евреи смотрели или как на врагов своих или же как на друзей. Пророк Исаия и показывает в своих речах о судьбе языческих народов, что их власть и сила — недолговечны и что евреям, с одной стороны, не следует очень горевать при мысли о том, что эти народы подчинят себе Израиля и что, с другой стороны, Израилю нет надобности искать опоры у этих ненадежных государств.


13:1-5  Пророк, то говоря от своего лица, то изображая говорящим Самого Иегову, описывает собрание армий, идущих из отдаленных стран, чтобы, в исполнение воли Иеговы, поразить Вавилон.


13:1  Пророчество — по-евр. massà (от глаг. nassa = носить) имеет значение: вознесенный, возвышенный (голос) или торжественная речь. Но здесь и в других пророчествах на иноземные народы это слово употреблено в значении: «судебный приговор, бремя» (ср. Иер 23:33 ).


Которое изрек Исаия. Эти слова указывают на то, что здесь начинается новый отдел книги, совершенно самостоятельный.


Изрек — по евр.: chazah = видел (ср. 1:1 ).


13:2  Неизвестно, к кому здесь обращается пророк. Некоторые видят тут намек на ангелов, служителей Иеговы, которые указывают народам цели, к каким им должно стремиться ( Зах 1:8,9 ).


Поднимите знамя — очевидно, для созыва ополчения, которое должно знать, к какому пункту собираться.


На открытой горе, т. е. на безлесной, чтобы знамя это было видимо отовсюду.


Возвысьте голос — зовите громким голосом.


Им — войскам, идущим издалека.


Ворота властелинов— это цель, к которой устремляются идущие войска. Так назывались главные ворота города — столицы, служившие для въезда государей, — ворота широкие и красиво устроенные.1Пославянскому тексту здесь обращение (князи — зват. падеж) к начальникам вавилонским.


13:3  Я дал повеление. Значит и предшествующее приказание принадлежит Иегове.


Избранным. В евр. тексте употреблено более сильное выражение: освященным. Так названы языческие войска потому, что они являются в настоящем случае орудиями праведного гнева Божия (ср. Иоил 4:9 ; Иер 22:7 ; 51:27 и сл. ).


Торжествующих, т. е. радостно совершающих волю Божию.


13:4  Шум на горах. Так как пророк имеет в виду нашествие вражеских полчищ на Вавилон, то и под горами, вероятно, имеет в виду горы хребта Загра и северные отрасли гор Пушши, отделявшие Вавилон от Мидии и Персии.


Царств и народов. Известно, что царства Мидийское ( ст. 17 ) и Персидское (ср. Ис 21:2 ), а также и армяне, соединились в союз для того, чтобы сокрушить Вавилонское царство. Конечно, в мидо-персидском войске находилось немало и других народностей, подчиненных этим союзным царям.


13:5  От края неба. Мидия и Персия действительно были едва ли не самыми отдаленными, известными евреям, странами.


Всю землю. Некоторые толкователи рассматривают это выражение как действительно обозначающее собою всю населенную землю. Но правильнее думать, что пророк этими словами обозначил Вавилонскую монархию, которая могла, находясь на зените своего могущества, назваться всемирною.


13:6-13  День Господень уже близок и оттого вавилоняне впали в отчаяние. Этот день для Вавилона будет страшен как день всеобщего суда Божия над миром, когда светила небесные померкнут и земля сотрясется.


13:6  Рыдайте! — обращение к вавилонянам.


День Господень — см. Ис 2:12 .


От Всемогущего. Разрушение, следовательно, будет полное, окончательное.


13:7-8  Вавилоняне сознают, что всякое сопротивление — напрасно. Сердце растаяло — стало подобно воде, перестало быть сильным и твердым ( Втор 20:8 ; Ис 19:1 ).


Лица разгорелись. Кровь, от ужаса, приливает к голове, и лицо может сделаться вследствие этого очень красным.


13:9-10  Грозный день Господень пророк изображает под образом страшной бури, которая все разрушает на своем пути и затмевает самое небо густыми облаками, так что на земле водворяется мрак. Звезды небесные — (kochvei) общее обозначение небесных светил. И светила — по евр. (chesilehem) буквально: их образы. Единственное число этого слова встречается у Иов 9:9 ; 38:31 и у Ам 5:8 и переводится там собственным именем Кесиль (у Иова) и Орион(у Амоса). Это созвездие — Орион — отличается яркостью составляющих его звезд и потому Исаия упоминает о нем, чтобы сказать, что померкнут даже самые блестящие светила.2Впрочем, блаж.Иероним понимает это затмение самых блестящих звезд как явление чисто объективного представления вавилонян, которым будет казаться, что звезды потеряли свет свой.


13:11-12  Здесь говорит Сам Иегова. Мир — по евр.: tevel, собств. земной шар, но здесь, очевидно, вавилонская всемирная монархия (ср. 24:4 ; 26:9 , где под землею — haarez — разумеется земля Израильская).


Люди будут дороже, т. е. из вавилонян малое число останется в живых.


Об Офире см. толк. Быт 10:29 и 3 Цар 9:28. Из четырех предполагаемых стран (Южная Аравия, Восточная Африка, Индия и южные области вообще) вероятнее всего видеть в Офире Африку, самое название которой (Afer у древних) напоминает имя Офира.


13:13  Потрясения политические у пророков нередко изображаются как потрясения, происходящие в природе (ср. Ис 24:19 ; 34:4 ; Иер 4:23,26 ; Иоил 3:15,16 ).


13:14-18  Пророк изображает бегство из Вавилона живущих там иностранцев и печальную судьбу оставшихся там и называет по имени народ, который сокрушит величие Вавилона.


13:14-16  В Вавилоне, без сомнения, обитало немалое число иностранцев, поддерживавших торговые сношения с этим великим городам (ср. Иер 50:16 ; 51:3 ).


Картина избиения младенцев у пророка нарисована совершенно согласно с теми известиями древних писателей, какие они сообщают о жестокостях, какими сопровождалось взятие в древности вражеских городов, долго сопротивлявшихся.


13:17-18  Мидяне. Это имя (ср. Быт 10:2 ; 4 Цар 17:6 ; 18:11 ) обнимает собою, может быть, не только обитателей древней Мидии, а и всех арийских обитателей Ирана. Во времена Исаии мидяне причинили немало вреда Ассирийскому государству. Тиглатпаласар и Саргон Ассирийские смирили этот беспокойный народ и последний переселил даже значительное число мидян в Емаф и Келесирию (712 г.). Но чем больше ослабевало могущество Ассирии, тем больше возвышалось значение Мидии, и Вавилону, таким образом, в свою очередь, приходилось считаться с этим народом. О персах, как союзниках мидян, пророк не упоминает, потому что персы во времена Исаии были евреям еще не известны (еламитяне, упоминаемые у Исаии в 21:2 , не имеют ничего общего с персами).


Не ценят серебра. Мидяне нападут на Вавилон не из простого желания ограбить этот богатый город, Исаия хочет сказать, что они явятся бессознательными исполнителями воли Божией относительно Вавилона (ср. Иер 51:11,28 ).


Луки были главным орудием у северных народов (Геродот VII, 61; Киропедия II, 1, 1) и это оружие в руках мидян будет смертоносно для юношей вавилонских, которых мидяне будут расстреливать без жалости, так как молодые, сильные люди, естественно, казались им опасными.


Не пощадят плода чрева. В древности при взятии вражеских городов иногда победители рассекали чрево у беременных женщин, чтобы вражеское племя уничтожить до последнего зародыша ( 4 Цар 8:12 и др.).


Глаз — выражение, взятое вместо термина сердце.


13:19-22  Вавилон после разрушения его мидянами, совершенно запустеет. Никто не захочет поселиться на тех местах, какие занимал этот обширный город, и только дикие животные и птицы будут находить себе приют в развалинах вавилонских дворцов.


13:19  Вавилон, краса царств, гордость халдеев. Значение Вавилонского царства было чрезвычайно велико. Новейшая наука принимает как факт, что Вавилония была первоначальною колыбелью всемирной культуры. Математические и астрономические науки имеют свой корень в древней Халдее: наше разделение времени — вавилонского происхождения; наш алфавит имеет свой источник в первобытных формах древневавилонского клинообразного письма (Прав. богосл. энциклопедия. Т. 3, с. 11-14). Первоначальными обитателями Вавилонии были потомки Хама — кушиты, известные у евреев под именем касдим, а в туземных надписях называемые калдаи (отсюда халдеи). Они распадались на два племени — сумиров и аккадов. Впоследствии в Вавилонии поселились семитические племена, но они воспользовались уже готовою халдейскою культурой, слились с аборигенами во всем, кроме языка, и из этого слияния выработался тот могучий семитско-кушитский тип, который и создал знаменитые монархии — Вавилонию и Ассирию (ibid, с. 16). Во время наивысшего расцвета своего Вавилонская монархия (при Навуходоносоре) обладала всеми источниками богатств, которыми жили культурные страны древнего мира и Вавилон, столица царства, стал самым обширным и роскошным городом древнего мира.


13:20  Не заселится никогда. После Кира его преемники Дарий и Ксеркс окончательно разрушили Вавилон. Постепенно уходили из него жители и с течением времени забыто было даже точное место его расположения. Пророк, очевидно, имеет в виду не один момент его разрушения при Кире, а и всю постепенную историю его запустения.


13:21  Звери пустыни — по евр. zijim от zijah — сухая земля, пустыня. Значит zijim — обитатели пустыни.


Филины по евр. ochim; слово это происходит от восклицания ох! или ах!,которое напоминает крик сов или филинов. Страусы по евр. benot jaanahсобств. «дочери крика». Так назывались самки страусов, испускающие особые крики3 LXX перевели это выражение словом ἤχου (шум), которое, может быть, выбрано ими как близкое к крику, испускаемому филинами.. Косматые — по евр. seirim, собств. волосатые. Это, по всей вероятности, дикие козлы (LXX видели здесь указание на демонов).4 LXX поняли это слово jaanah как значащее: петь в ответ кому-нибудь ( Исх 15:21 ) и вместо страусы поставили здесь слово σειρη̃νες — сирены.


13:22  Шакалы по евр. ijim, собств: воющие (звери).


Гиены по евр. tannim. Животные эти издают чрезвычайно противный вой. В увеселительных домах, т. е. там, где прежде раздавались звуки арф и пение прекрасных певиц.5Вместошакалы у LXX поставлено выражение ὀνοκένταυροι (осло-быки). Это было у греков обозначением какого-то необыкновенного животного, вид которого трудно себе и представить (И. Корсунский. Перевод LXX. 1898, с. 246). Вместо слова гиены LXX поставили слово ежи.


14:1-2  Вместе с падением Вавилона в представлении пророка Исаии соединяется возвращение Израиля из плена в свою страну. Язычники сами вернут Израиля домой и Израиль в свою очередь будет господствовать над ними.


14:1  Близко время его и не замедлят дни его. В еврейской Библии эти слова отнесены к 22-му стиху 13-й главы. Его, т. е. Вавилона.


Ибо помилует. Как основание к разрушению Вавилона здесь указывается намерение Иеговы освободить свой народ, который, очевидно, представляется пророку живущим в вавилонском плену. Значит, по представлению пророка, освобождение из вавилонского плена Израилю возможно было получить только в случае разрушения Вавилонской монархии. В 17-м стихе пророк, как бы в подтверждение этой мысли, говорит, что царь вавилонский никогда не отпускал домой своих пленников.


Присоединятся к ним иноземцы. Иноземцы или иноплеменники, пришельцы всегда жили среди евреев ( Исх 12:19,38 ; 3 Цар 9:20 ; Иез 14:7 ), а тогда, когда евреи снова будут в милости у Бога, их число естественно будет умножаться.


14:2  И возьмут их народы, т. е. будут всячески помогать переселяющимся из плена в свою страну иудеям (ср. 1 Езд:1).


Дом Израиля усвоит их. Эта мысль представляет собою общий взгляд ветхозаветных иудеев, которые были убеждены, что в царстве Мессии они будут занимать особое привилегированное положение, а все прочие народы — служебное по отношению к Израилю ( 3 Цар 9:20,22 ). Однако у Исаии эта мысль смягчается тем обстоятельством, что подчинение язычников Израилю будет добровольным с их стороны. Ясно, что пророку было открыто будущее обращение всех народов в Церковь Христову, которая в Ветхом Завете вообще представлялась как избранный остаток Израиля, но пророк, по свойственному всем ветхозаветным людям несовершенству в представлении будущих событий ( 1 Петр 1:11 ), понял это откровение как предуказание на подчинение еврейскому народу других народов.


14:3-23  Искупленный и возвеличенный Богом Израиль воспоет победную, радостную песнь о погибели тирана царя вавилонского, и к этому ликованию присоединятся другие народы. Будут рады этому падению вавилонского царя кипарисы и кедры ливанские и зло посмеются над сошедшим в преисподнюю тираном все обитатели последней. Сам пророк присоединяет свой голос к этому радостному хору, указывая на то, как сильно посрамлена гордость тирана. Печальной судьбе его дивятся и другие свидетели. В конце концов, как возвещает Исаия, будет истреблена вся династия царя вавилонского, а потом и все обитатели Вавилона.


14:3-4  Победную песнь. Евр. слово, здесь стоящее, maschal значит: сравнение, притча и потом насмешливая речь. Последнее значение как нельзя лучше подходит к песни (ср. Авв 2:6 ; Мих 2:4 ).


Царь Вавилонский не один какой-либо царь, а все цари вавилонские, действовавшие в одинаковом духе.


Грабительство. Правильно здесь читать: притеснение, мучение (как будто здесь стояло слово merehabah — от глаг. rahab — подавлять). Так понимают это место LXX, таргумы и Пешито.


14:5-6  Жезл, которым царь мог поразить всякого даже из своих подданных, и скипетр — знаки царской власти ( Чис 24:17 ).


Нечестивые— цари вавилонские.1Последние слова 6-го ст. пославянскому тексту: ночи уповающи, должны начинать собою 7-й стих.


14:7-8  Вся земля. Здесь можно видеть указание на то, что и земля как бы сочувствует радости евреев: она немало терпела от нашествий этого царя, который уничтожал поля и пастбища.


Кипарисы радуются. Цари вавилонские во время своих походов на Палестину вырубили по дороге ливанские леса для надобностей своего войска (ср. Авв 2:17 ). Кипарисы, очень крепкие и негниющие деревья, служили не только для постройки домов и кораблей, но и для изготовления копий и музыкальных инструментов ( 2 Цар 6:5 ).


14:9  Пророк царство мертвых изображает выступающим и говорящим как отдельное лицо. Ад преисподний, по евр. scheol mittachat, т. е. шеол, находящийся внизу. Объяснение см. толк. Быт 37:35. Евреи и во времена пророка Исаии, очевидно, представляли себе шеол — местопребывание душ умерших — находящимся под землею. Происхождение такого представления объясняется, вероятно, тем, что тела умерших обыкновенно погребались в земле.


Рефаимы (от rapha) — существа слабые, тени. Но здесь, кажется, пророк этим именем хотел обозначить наиболее видных представителей шеола, как это видно из того, что он далее упоминает о сильных земли, царях. Может быть, он имел в виду при этом тех рефаимов, о которых говорится в книгах Моисея и Иисуса Навина, как о гигантах ( Быт 14:5 ; 15:20 ; Втор 3:11 ; Нав 17:14 ).


Вождей — по евр. attudej— козлов. В стаде козел обыкновенно идет впереди, как вождь.2 LXX понимают 9-й стих как указание на то огорчение, какое испытали обитатели ада, увидев, что и могущественный представитель злого начала — вавилонский царь — также очутился в преисподней.


14:10  Только этот стих представляет собою восклицание обитателей преисподней: неестественным представляется, чтобы пророк, умеющий везде соблюдать законы художественности изложения, расширил далее речь теней.


14:11-12  Пророк, со своей стороны, подтверждает удивительный для всех факт погибели царя вавилонского.


Гордыня, т. е. вся роскошь, и шум, т. е. звуки арф, какими услаждался вавилонский царь (ср. 5:12 ; 24:8 ) сошли в преисподнюю, т. е. окончательно исчезли. Сам царь, мертвый, лежит, поедаемый червями, как какая-нибудь падаль... А раньше он горел ярким блеском, как денница (по евр. heilel от глаг. halal — блистать), т. е. как блестящая звезда Венера, которая на южном небе блестит гораздо ярче, чем у нас, и которую ассирийцы называли mustilil (блестящая звезда) — Сын зари. Утренняя заря представляется как бы матерью, рождающею эту звезду. У древних звезда служила символом могущества царского (ср. Чис 24:17 ); поэтому и Исаия, желая указать на высокое политическое значение вавилонского царя, назвал его звездою.3Видеть здесь указание на будущее падение сатаны, кажется, нет никаких оснований.


14:13-14  А говорил в сердце своем, т. е. размышлял, мечтал. Взойду на небо. Царь вавилонский мог мечтать о таком же апофеозе, какой устраивали себе египетские фараоны и — впоследствии — некоторые из римских императоров (ср. Дан 4:22,29 ) — выше звезд Божиих. Древние представляли себе небо как бы потолком, по наружной стороне которого утверждены звезды, освещающие землю, а над этим потолком, в высших сферах, стоял, по их пониманию, престол Божий. Туда же, в эти недоступные взору человеческому пространства, и хотел бы вознестись вавилонский владыка. Сяду на горе, в сонме богов — с евр. «сяду на горе собрания» (behar moed). Почти все народы древности верили, что боги их пребывают на самых высоких горах. Так, греки и римляне смотрели на Олимп: Атлас и Иду как на местопребывание своих богов. Известно также, что и древние ассирийцы считали гору Аралу местом рождения и пребывания богов и эту гору имел в виду царь ассирийский Тиглатпаласар I, который в одной из своих надписей хвалился тем, что его священническая фамилия призвана к пребыванию в «доме горы стран мира (Eharsagkurkurra)». У пророка Иезекииля Бог говорит царю Тирскому: «Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней» ( Иез 28:14 ).


Буду подобен Всевышнему. И некоторые языческие народы признавали Всевышнего, высшего над всеми богами, Бога ( Быт 14:20 ). В частности, у древнейших обитателей Вавилонии, переселившихся сюда около 2500 лет до Р. Х., мы встречаем воззрения на Бога как на Единую могучую личность. Они выражаются, напр., так: Бог дал, Бог правит, Бог есть Бог (Делич. Библия и Вавилон. Изд. Суворина, 1906, с. 65) Там, в клинописных памятниках, за 3000 лет до Р. Х. уже встречается имя Иегова (Ягве, ibid., с. 39).


14:15  Вместо того, чтобы попасть на гору богов, царь вавилонский низвержен в шеол (см. ст. 9-й).


В глубине преисподней — собст.: «в глубь ямы». Очевидно, ад и яма (могила) — для пророка понятия подобозначащие. Вероятно, древние евреи представляли себе могилу как бы дорогою в шеол: где кончалась могила, там открывался вход в шеол.


14:16-17  Видящие тебя, т. е. люди, пережившие царя вавилонского и имеющие возможность обсуждать положение вещей, создавшееся после гибели этого царя. Всматриваются — ходят поглядеть на твой труп.


Вселенную — это гипербола, указывающая на высокое значение царя вавилонского в Азии и отчасти в Африке (Европа оставалась вне сферы его влияния).


Не отпускал домой. Персидские цари, как известно, разрешали пленникам возвращаться на родину, а вавилонский не хотел дать такого разрешения.


14:18-19  Все цари — гипербола.


В своей усыпальнице. Быть похороненным в заранее приготовленной могиле — это, по воззрению древних, было в высшей степени почетно ( 4 Цар 21:18 ; ср. 2 Пар 33:20 ). Египтяне и персы делали для своих умерших гробницы, более великолепные и прочные, чем дома для живых.


Повержен вне гробницы. Лишение погребения было бесчестием ( 3 Цар 13:24 ), а в особенности позорно было царю лишиться царского погребения ( 2 Пар 21:20 ). Гробница, может быть, приготовленная себе царем вавилонским, осталась пустою и его труп брошен на земле, как презренная ветвь, т. е. никуда негодный сломанный сучок дерева. Как одежда убитых, т. е. как запачканная кровью и проткнутая мечом или копьем. Такую одежду победители не берут с собою, а оставляют лежать на месте боя.


Каменные рвы — т. е. хорошие, выложенные внутри камнем гробницы или могилы, какие устраивались, напр., в Палестине, где камня было много.


Некоторые из новейших критиков слова которых опускают относят к следующему стиху и переводят так: «с теми, кого (честно) погребают в каменных могилах, ты, попираемый (ногами проходящих) труп, не соединишься».


14:20  Ты разорил землю свою. Царь вавилонский и сам истощал свою страну постоянными наборами воинов, многие из которых гибли во время тяжелых военных походов.


Не помянется, т. е. династия царей вавилонских совершенно забудется всеми.


14:21  Готовьте. Пророк обращается к врагам Вавилона, которые должны умертвить все семейство вавилонского царя.4 LXX переводчиков здесь видят обращение к царю вавилонскому, чтобы он готовил своих чад на заклание (ирония).


Чтобы не восстали, т. е. чтобы снова не собрались с силами.


Неприятелями, по евр. arim = городами или крепостями, в которых они могли бы поставить снова свои гарнизоны и держать таким образом и далекие страны у себя в подчинении. Некоторые новейшие критики предлагают здесь вместо arim читать ajim = развалины, и это чтение дает более естественный перевод: цари вавилонские действительно наполнили вселенную развалинами.


14:22-23  Вавилон со всеми его обитателями будет уничтожен Богом. Самое имя его и вместе былая слава исчезнет навсегда.


Сделаю его владением ежей и болотом. Ежи, действительно, водятся на островах Евфрата и достигают значительной величины (Echinus aquatica).


Так как насыпи и плотины на Евфрате, имевшие огромное значение для правильного орошения Вавилонской страны, были разрушены греками во время похода Александра Македонского по Месопотамии, то Вавилония или Халдея, как страна низменная, стала заливаться водою; от этого там образовались обширные, заражающие миазмами всю окрестность болота.


14:24-27  По окончании победной песни о падении царя вавилонского, пророк пророчествует о судьбе Ассура, но говорит о нем очень немногое, потому что, после полученного пророком откровения о погибели Вавилона, для него вполне ясно определилось, что не Ассур будет иметь решающее значение в отношении к судьбе избранного народа. По содержанию, это краткое пророчество об Ассуре представляет собою повторение мыслей, заключающихся в главе 10. Совсем не упомянуть здесь об Ассуре пророк считал неудобным, вероятно, ввиду того, что все почти следующие далее пророчества о судьбе разных народов имеют своим предметом отношение этих народов именно к монархии Ассирийской ( 14:20-20:6 ; 21:11 и сл. ; 22 , 23 ).


14:24  Представляя Бога клянущимся, пророк, очевидно, делает это для того, чтобы более убедить своих читателей в том, что печальная судьба Ассура — неизменна.


14:25  Хотя после поражения войска ассирийского ангелом под стенами Иерусалима, какое и имеется в виду у пророка, Ассур снова на некоторое время ожил, тем не менее пророк имел полное основание рассматривать это страшное поражение как конец ассирийского могущества. В самом деле, удар, нанесенный Ассуру Господом Богом, возбудил энергию во врагах Ассура, которые сначала по одиночке стали вступать с ним в борьбу, а потом, когда удалось образоваться коалиции из трех сильных держав — Египетской, Мидийской и Вавилонской, и вовсе положили конец существованию Ассирийской монархии (за 608 лет до Р. Х.).


Горами Божиими называется Иудея — страна очень гористая.


С них, т. е. со всех подчиненных Ассуру народов.


14:26-27  Низвержение Ассура есть только один из моментов Суда Божия, который, несомненно, прострется на все народы мира.


14:28-32  Пророчество о судьбе земли Филистимской. При Ахазе, который был стеснен союзными царями сирийским и израильским, филистимляне свергли с себя иго, которое возложил на них иудейский царь Озия ( 2 Пар 26:6 ) и даже сами завладели несколькими иудейскими городами ( 2 Пар 28:18 и сл. ). Но затем они потерпели большое поражение от ассирийского царя Тиглатпаласар II. Теперь, — говорит Исаия, — филистимляне рады, что этот страшный враг их — умер (в 727 г., почти одновременно с Ахазом), но их радость будет недолговременна. За Тиглатпаласаром явятся в филистимлянскую землю его преемники (Салманассар, Саргон, Сеннахирим) и вся земля Филистимская распадется.


14:28  Пророческое слово — по евр. massà, т. е. пророчество печального содержания, см. 13:1 .


14:29  Жезл — это не Ахаз, который не мог сам воспротивиться филистимлянам, когда они отняли у него несколько городов, а царь ассирийский Тиглатпаласар II, только что умерший.


Из корня змеиного. Пророк держит здесь образную речь, но образы его очень понятны.


Корень змеиный — это только что умерший Тиглатпаласар II.


Аспид — вероятно, Саргон, который два раза разбил филистимлян (721 и 720 г.), относительно которых ему было донесено, что они составляли против него заговор с соседними народами (Schrader. Die Keilinschriften und das alte Testament. 2 Auf. 1883, с. 398). Летучий дракон — это название как нельзя лучше подходит к Сеннахириму, который за непокорство предал казни многих филистимских аристократов и много филистимлян выселил из их страны. Под именем летучего дракона (saraph meophef) пророк имеет в виду, вероятно, крылатую ящерицу, водящуюся в Восточной Индии и Африке.


14:30  Беднейшие и нищие — вероятно, иудеи, страдавшие от частых нападений филистимлян в правление Ахаза. Они отдохнут, когда ассирийские цари сокрушат их врагов, филистимлян. Твой корень, т. е. остаток филистимской нации.


Уморю голодом. Конечно, во время осады филистимских городов многие филистимляне умирали с голоду.


И он убьет, т. е. этот летучий дракон, царь ассирийский.


14:31  Ворота — здесь метонимия. Пророк, конечно, имел в виду народ, собиравшийся днем при городских воротах, чтобы узнать все свежие новости.


Дым — это дым от горящих по пути движения ассирийского войска (с севера к югу) городов, которые ассирийцы, по выражению одной древней надписи, «сожигали огнем, опустошали, превращали в груды и пахатную землю» (Рагозина. История Ассирии. С. 60).


14:32  Что скажут, т. е. какие слухи дойдут до земли филистимской, очевидно, посылавшей послов к соседним народам узнать о политическом положении их государств и, быть может, предложить им заключить союз против ассирийцев.


Господь утвердил Сион. Пророк с чувством национальной гордости говорит, что Господь защитит Свой город и от царя ассирийского и в Сионе найдут для себя верное убежище и беглецы (бедные) из других иудейских городов. Между тем Филистимская земля останется без всякой защиты, и это, конечно, будет очень тяжело выносить филистимлянам, которым должно быть очень досадно то обстоятельство, что их ближайшие соседи сохранят в целости свою столицу от опустошения врагами.


Особые замечания. Подлинность пророчеств Исаии о Вавилоне и царе вавилонском оспаривается критикою со всею силою, потому что пророк здесь совершенно ясно и определенно предсказал слишком отдаленные от его времени исторические события и этим ясно засвидетельствовал, что Бог действительно открывал будущее рабам Своим, пророкам ( Зах 1:6 ). Но возражения, какие ставятся здесь критикою, не отличаются убедительностью. Так говорят, что то положение Вавилона, какое изображается в 13 и 14-й гл. Исаии, резко отличается от того положения, какое занимал Вавилон среди других государств в эпоху Исаии. Вавилон при Исаии еще вовсе не был властелином народов и красою царств ( 13:2,19 ). Но Вавилон во всяком случае представлял и во дни Исаии уже самостоятельное государство, которое упорно боролось за свою независимость с Ассирией. И вот пророку открыто было, что это пока еще незначительное царство сделается могучим и разорит Иудею и Иерусалим, а потом падет и само. Это последнее обстоятельство нужно было заранее сообщить иудейскому народу, который во дни Езекии искал дружбы вавилонского царя ( Ис 39 ). Затем критики оспаривают подлинность 13 и 14 главы, потому что пророк говорит здесь как современник вавилонского пленения иудеев ( 14:1-3 ). Но нужно принять во внимание, что пророк Исаия видел уже падение царства Израильского и отведение в плен израильтян. Поэтому его и его современников-иудеев должна была занимать мысль о том, не угрожает ли подобная судьба и царству Иудейскому, и на почве этих опасений пророк и создал, под действием Духа Божия, картину будущего освобождения иудеев из плена вавилонского, которое должно было совершиться после падения Вавилона. Пророк Исаия в этом случае должен был найти своим речам внимательных слушателей и потому, что его современник Михей в своих пророчествах также проводил мысль о будущем вавилонском пленении иудеев ( Мих 4:10 ). Следовательно, идея о возможности вавилонского пленения уже была распространяема в эпоху Исаии и потому очень естественно, что пророк нарисовал для своих единоплеменников и картину падения этого, начинавшего устрашать их, государства Вавилонского.


Говорят еще, что Исаия не мог назвать мидян по имени, потому что в его эпоху этот народ не был известен евреям. Но теперь уже доказано историками, что Мидийское царство было еще более древне, чем Халдейское. При Исаии ассирийские цари постоянно вели войны с Мидией и это, конечно, сделало известными имя мидян и в Иудее, тем более, что уведенные в плен царем ассирийским израильтяне были поселены в занятых ассирийцами областях Мидии ( 4 Цар 18:11 и Тов 1:14 ).


Что касается положительных доказательств подлинности 13 и 14-й гл., то они следующие: 1) надписание 13-й главы, где пророчество о Вавилоне приписано пророку Исаии. Надписание это, несомненно, принадлежит писателю пророчества. Без него непонятны первые 16 стихов 13-й главы, так как в них не упоминается предмет пророчества — Вавилон; 2) В рассматриваемых главах находится множество а) мыслей и б) выражений, вполне тождественных с мыслями и выражениями, встречающимися в неоспоримо-подлинных речах Исаии (ср. а) 13:3-4 и 17:12-13 ; 13:2-5 и 5:26 ; 13:7-8 и 19:16 ; 14:8 и 2:13 ; б) ср. 13:3 и 10:6 ; 13:10 и 5:30 ; 14:1 и 9:16 , 30:18 ; 14:14 и 19:1 ; 13:10 и 9:2 ; 14:19 и 11:1 ; 14:17 и 3:6 ). 3) Пророчество 13 и 14-гл. параллельно с пророчеством 21:1-10 , которое, несомненно, подлинно. 4) Замечательная оригинальность и богатство творческой фантазии в картинах гибели Вавилона и царя вавилонского. 5) Участь Вавилона и вавилонского царя у Исаии изображена несколько иначе, чем была в действительности, а это ясно свидетельствует о том, что пророчество о Вавилоне явилось раньше, чем пал Вавилон (см. Юнгеров. Подлинность пророчества Исаии о падении Вавилона. — Прав. Собес. 1886, 2).528-й стих — заглавие пророчества, не входящее в строфу.


Ст. 1-20 этой главы читаются как паремия на праздник в честь св. архистратига Михаила и прочих бесплотных сил, потому что Церковь видит в падении денницы таинственное указание на низвержение с неба согрешивших ангелов, в каковом низвержении принимали участие оставшиеся верными Богу, арх. Михаил в другие. — 24-27 ст., вместе с 13-16 стихами 13-й главы, читаются как паремия на благодарственном молебствии в день Рождества Христова, когда воспоминается изгнание французов из Москвы. Очевидно, что Церковь в этом случае уподобляет в своем представлении Наполеона — Навуходоносору, или вообще вавилонскому царю, известному своею гордостью.


15:1-9  Исаия видит в своем пророческом созерцании так высоко о себе думавших моавитян в самом жалком положении. С севера на Моавитскую землю напали враги, опустошающие моавитские города и тучные моавитские пажити и повсюду разносящие смерть. Слышатся громкие жалобные крики моавитян от одного конца их земли до другого. Даже воины моавитские пришли в отчаяние и толпы моавитян бегут к югу, надеясь найти себе убежище в южных крепостях, а другие прямо переходят за границу своих владений, в страну Едома. Города моавитские при этом пророк перечисляет в порядке их важности.


15:1  Моавитяне были в родстве с Израилем ( Быт 19:30-38 ), но и внутренне и внешне — были чужды ему и даже всегда враждебны, к чему, конечно, подавала повод смежность владений моавитских с владениями колен Гадова (к северу) и Рувимова (к югу). Моавитяне долгое время после поселения Израиля в Палестине сохраняли свою самостоятельность и даже после смерти судии израильского Гофониила в течение 18-ти лет угнетали Израиля ( Суд 3:12-14 ), и только Давид сделал их своими данниками ( 2 Цар 8:2 ). Царь моавитский Меша, за 900 лет до Р. Х. снова завоевал для своего народа самостоятельность ( 4 Цар 1:1 ; 3:4 и сл. ср. надпись на памятнике царя Меши — Христ. Чтение. 1870, ст. проф. Хвольсона: «Новооткрытый памятник царя Меши») и даже завладел некоторыми участками Гадова колена. В последующее время моавитяне еще более расширили свою область, как это видно из того, что Исаия изображает их обладателями г. г. Есевона и Елеалы, еще не принадлежавших царю Меше. На некоторое время царь израильский Иеровоам II восстановил власть Израиля над Моавом ( 4 Цар 14:25 ), но при наступившем быстро по смерти этого царя ослаблении Израильского царства моавитяне снова окрепли. На пользу им послужили и те переселения, какие имели место по отношению к подданным израильского царя при царе ассирийском Тиглатпаласаре (734 г.), когда выведено было в Ассирию и много израильтян из-за иорданской области ( 4 Цар 15:29 и 1 Пар 5:6,26 ) — и при Саргоне (в 722 г.). Моавитяне тогда возгордились, и Исаия вполне благовременно обратился к ним с грозными предвещаниями.


Пророчество — см. 13:1 .


Так, т. е. это совершенно верно! — Ночью. Нападение ночное гораздо страшнее, чем дневное, потому что люди спросонок впадают в совершенную панику.


Ар-Моав — главный город страны, на р. Арноне (ар по-моавитски значит то же, что ir по-еврейски — город).


Кир-Моав — южная, самая сильная моавитская крепость, стоявшая на высокой крутой горе (ныне Керак). В надписи царя Меши это слово упоминается четыре раза и везде означает тоже город (kir по евр. буквально: стена). Мысль 1-го стиха такая: оба важнейших города Моавитской страны падут во время ночного нападения вражеских полчищ.


15:2  Он, т. е. Моав.


Баит — по евр. habaith значит собственно: дом и потому может означать дом или капище — главного бога моавитского, Хамоса, который, конечно, стоял на возвышенности (ср. 1 Цар 5:2 и 3 Цар 26:32 ).


Дивон — город к северу от Арнона ( Чис 21:30 ; 32:3 ), где найдена и подпись царя Меши, родившегося в этом городе.


Высоты — места, где совершалось у хананеев богослужение.


Нево — город одноименный с известной горой, где скончался Моисей. Там находился храм моавитский.


Медева — к юго-востоку от Нево.


Острижение волос на голове, и обритие бороды — обычный на востоке знак печали (ср. Иер 16:6 и 48:37 ).


15:3  Вретище — см. 3:23 .


На кровлях. В Палестине кровли служили местом отдыха, по вечерам; кровли были плоские. Некоторые дома в Вифлееме, напр., и теперь еще соединены один с другим такими плоскими крышами, которые и образуют таким образом непрерывное воздушное сообщение (Гейки. Св. Земля. Т. 1, с. 431). Поэтому Самуил мог беседовать с Саулом на кровле ( 1 Цар 9:25,26 ). На крышу ведут иногда особые лестницы прямо со двора дома.


15:4  Есевон — город, находившийся к северу от Медевы ( Чис 21:25 ).


Елеала — на 1/2 ч. пути к северо-востоку от Есевона.


Иааца — это, вероятно, самый крайний пункт моавитской страны на восточной ее границе ( Втор 2:32 ).


15:5-6  От севера взор пророка обращается на юг моавитской страны. Пророк не может равнодушно смотреть на бедствия Моава и своим жалобным стоном предупреждает южные моавитские города о надвигающихся на них бедствиях. Пророк уже видит, как моавитяне бегут к Сигору (по евр. Zoar). Этот город находился на юго-восточном берегу Мертвого моря. Здесь он назван третьей Еглой или, точнее, трехлетней телицей (eglat — телица) как укрепление очень сильное, еще ни разу не взятое врагами, подобно тому как телица до трех лет не ходила под ярмом и, следовательно, имела непочатый запас силы (Плиний VIII, 4, 5).


Восходят на Лухит — с евр. правильнее перевести: «на восход Лухитский». Это — дорога, по которой с плачем идут моавитские беглецы.


По дороге Хоронаимской — по пути к Мертвому морю.


Воды Нимрима. Этим выражением пророк обозначает лежавший к северу город Бет-Нимра в колене Гадовом ( Нав 13:27 ). Около этого города находились прекрасные пастбища, об опустошении которых пророк и говорит здесь. Воды нимримских источников уже исчезли, и потому беглецы моавитские устремляются на юг.


15:7-9  За реку Аравийскую — с евр. точнее: «по ту сторону степного потока». Это — последний, юго-восточный приток Мертвого моря, в которое он впадает, протекая чрез Горэс-Сафиэ — Эглаим — вероятно, на южном берегу Мертвого моря.


Беер-Елим — с евр. «источник теревинфов» или «источник героев (слово el может значить и «теревинф» и «сильный, герой»). Этот источник нужно искать к северо-востоку от Моава, в пустыне ( Чис 21:16 и сл. ).


Воды Димона. Здесь вместо известного названия Дивон пророк составил новое — Димон для того, чтобы подобозвучием дать намек о судьбе, ожидающей эту местность. Димон, по корню, похоже на слово dam — кровь, и так как Дивон — это, собственно, весьма важный город моавитский — подвергнется страшному опустошению со стороны врагов, то пророк и называет его Димоном, т. е. городом, где льется кровь. Воды его — это именно река Арнон, в которую, по представлению пророка, в изобилии стекает кровь убитых врагами моавитян.


И Я наведу — с евр. точнее: потому что Я... Следовательно, на спасшихся от нападения врагов моавитян нападут львы и другие хищные звери. Впрочем, некоторые толкователи под львами разумеют тех же врагов Моава.


Примечание. О подлинности 15-й гл. и ее разделении на строфы будет сказано по изъяснении 16-й главы, с которою 15-я представляет одно связное целое.


16:1-5  Моавитяне, в страхе пред нашествием врагов (ассирийцев), обратятся за помощью к иудейскому царю. Они будут униженно просить его дать приют им, так как они должны будут оставить на время свою страну.


16:1-2  Посылайте. Это дает свой совет моавитянам пророк. Моавитяне еще при царе Меше посылали ежегодно царю израильскому по 100 тыс. овец и по 100 тыс. неостриженных баранов ( 4 Цар 3:4 ). Теперь пророк советует эту дань посылать владетелю земли, т. е. сохранившему свою власть над своею землею царю иудейскому (по Кондамину здесь идет речь о посылке дочери (bath, а не bar = агнец) князя Моавитского на Сионе, где она может найти себе убежище от оскорблений со стороны победителей).


Селa — главный город Едома, иначе называвшийся Петра (греческое слово, соответствующее евр. слово sela — скала). Но так как не этот город, а Цоар служил крайним пунктом, куда стремились моавитяне ( 15:7 ), то лучше слово Селá понимать как имя существительное нарицательное в обычном его значении: камень, утес (ср. Иер 48:28 ) и разуметь здесь горные равнины Моавитской страны, куда от врагов спасались моавитяне вместе со своими стадами.


Гора дочери Сиона, т. е. гора, где живет народонаселение Сиона или Иерусалима. Дочери Моава, т. е. города моавитские ( Иер 48:4 ), где, конечно, за уходом на войну мужчин оставались почти одни женщины, почему пророк и упоминает только о дочерях, не называя сыновей Моава. Мысль пророка такая: население моавитских городов будет блуждать, как птица, гнездо которой разрушено.


16:3-5  Здесь выводятся говорящими моавитские послы, пришедшие к иудейскому царю. Составь совет — посоветуйся со своими министрами.


Осени нас — дай отдохнуть у тебя, под твоей защитой, как истомленный зноем путник отдыхает где-нибудь под большим ветвистым деревом.


Мои — речь идет от имени моавитского царя.


Притеснителя не станет, т. е. враги уйдут домой или, быть может, каким-нибудь образом будут истреблены.


И утвердится, т. е. твоя власть, твое значение, царь иудейский, еще более возвысится благодаря твоему благородному отношению к нам, моавитянам.


Судия — это, вероятно, ожидавшийся иудеями Мессия ( 2:2 ), о Котором, конечно, могли слышать от иудеев и моавитяне, в уста которых пророк поэтому и имел основание вложить такую речь.


16:6-12  Советники иудейского царя, по словам пророка, найдут невозможным удовлетворить просьбу этого вероломного моавитского народа. Моавитяне под давлением тяжелых обстоятельств просят о заключении союза с ними, но потом, по миновании опасности, они легко могут изменить своим обещаниям. Оставшийся без помощи Моав после этого будет совершенно обессилен врагами. Пророк видит опустошение самых плодородных местностей Моавитской страны и душа его страдает от этого, хотя моавитяне — давние враги иудеев.


16:6  Отзыв Исаии о моавитянах, как о народе высокомерном, подтверждает и прор. Иеремия, который говорит, что Моав от юности был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил; оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменился ( Иер 48:11 ). Этими словами пророк указывает на сравнительную безопасность, в какой находился Моав по сравнению с евреями, в силу чего он и теперь надеется на благополучный выход из затруднений, в каких он очутился. Поэтому, вероятно, моавитяне хотя и искали союза с иудейским царем, но не придавали этому делу особенно серьезного значения и вовсе не думали об обязательствах, какие они должны были возложить на себя со времени заключения такого союза.


16:7-8  Поэтому. Пророк хочет сказать здесь, что в помощи Моаву будет отказано и он будет предоставлен своей собственной судьбе.


Моав о Моаве, т. е. один город моавитский об участи другого, соседнего.


Кир-Харешет — то же, что и Кир-Моав (см. 15:1 ). Вместо слова «твердыни» у Кондамина поставлено слово «виноградные пирожки» (по евр. aschischim, ср. Ос 3:1 ), которые, вероятно, составляли наиболее замечательный предмет торговли в Кир-Харешете.


Поля Есевонские отличались плодородием. Один английский путешественник привез оттуда колосья, в которых заключалось по 84 зерна.


Виноградник Севамский. Севам или Сивма ( Чис 32:3,38 ) — город в колене Рувимовом ( Нав 13:19 ), невдали от Есевона.


Властители народов. Здесь Орелли видит не именительный падеж, а винительный и переводит всю фразу таким образом: «которого лучшие лозы низвергали (в этом сила и достоинство вина) властителей народов» (ср. 28:1 ).


Достигали до Иазера. Иазер — город к северу от Севама.


По пустыне. В древние времена полоса виноградников на востоке Палестины простиралась очень далеко, до крайних пределов Моавитской земли, соприкасающихся с аравийской степью. За море. Это Мертвое море, составлявшее западную границу Моавитской страны. За этим морем как раз находилась долина Енгедди, славившаяся своими виноградниками ( Песн 1:14 ).


16:9-10  Пророк, в чувстве сострадания о гибели столь прекрасных виноградников и полей, смешивает свои слезы со слезами Иазера.


Елеала — см. 15:4 .


Ибо — это придаточное предложение точнее с еврейского должно быть передано так: «ибо над вашими плодами и под вашей жатвой раздался крик давильщика винограда» (Кондамин). Враг Моава подобен давильщику, который с усердием топчет виноград, положенный в каменное корыто.


В виноградниках не поют, не ликуют. Время собирания винограда в Палестине столь же веселое и радостное, как и время жатвы. Со всех сторон раздаются веселые песни. Вообще во время уборки плодов на Востоке работники одобряют друг друга криками. Точила же обыкновенно делались довольно большие; так что в них могли работать в одно и то же время несколько давильщиков.


Я прекратил. Этими словами Бог как бы сдерживает пророка в его изъявлении сострадания по отношению к Моавитской стране.


16:11  Пророк, слыша, что — это дело праведного гнева Божия против моавитян, еще более жалеет их, потому что сознает, как тяжко подпасть под гнев Иеговы.


Внутренность стонет — плач у пророка рождается как бы внутри, выходит из глубины сердца. Это — истинное горе (ср. Иов 30:27 ).


16:12  Явится, т. е. предстанет пред жертвенником (ср. 1:12 ). Будет до утомления — чтобы вымолить помощь у своих богов (ср. 3 Цар 18:26 и сл. ; Ис 15:2 ).


16:13-14  Эта судьба Моава вообще уже давно была известна. Пророк этими словами хочет указать или на то, что самое пророчество о Моаве ( 15 ; 16 по 12-й стих) им было давно уже обнародовано, или на то, что сказанное в его пророчестве представляет собою только повторение основной мысли, высказанной еще Моисеем ( Чис 21:28-30 ) и древним пророком Амосом ( Ам 2:1-3 ).


Через три года. Господь указывает точно время, когда на Моава обрушатся все вышесказанные бедствия. Вероятнее всего предположить, что здесь указан срок до наступления того момента, когда в первый раз будет посрамлена гордость Моава. Прочее же уничижение испытает Моав в последующее время. Что Исаия не указывал здесь на всецелое исполнение своих грозных предсказаний о Моаве, это видно из того, что Иеремия, сто лет позже Исаии, опять пророчествует о суде, какой постигнет Моава (гл. 48). Наемничьи годы — это самый точный и определенный счет времени. Наемник ни за что, конечно, не остался бы служить своему хозяину дальше условленного срока и хозяин раньше того же срока ни за что не отпустил бы наемника. Следовательно, пророк считает ровно три года, — ни больше, ни меньше этого — до того времени, когда гроза гнева Божия впервые разразится над Моавом. Когда и при каких обстоятельствах исполнилось это предсказание — определить трудно, но уже царь ассирийский Сеннахирим, современник Исаии, упоминает царя моавитского Камос-надова между теми властителями, которые целовали его ноги.


Но общее впечатление, производимое этой поэмой вовсе не таково, чтобы давать основание к отрицанию ее подлинности. В самом деле, почему Исаия не мог чисто по-человечески высказать свое сострадание к страждущим моавитянам? Разве то обстоятельство, что пророк должен был возвестить Моаву суд Божий, могло лишить его способности сострадания, которое было тем естественнее в иудейском пророке, что моавитяне все-таки были родственны евреям? Что касается языка этой поэмы, то его высокая древность, на какую указывал, например, Эвальд, очень сомнительна. Напротив, в поэме встречаются выражения, которые употреблены в несомненно подлинных речах Исаии (ср. 15:1 и 21:11 ; 15:10 и 29:19 ; 15:6 и 19:7 ; 16:3 и 5:19 ; 16:5 и 1:17 ). Мысли и образы поэмы также встречаются в других речах Исаии (напр., 15:1-2,4-5,10 ; 14:28-32 ; 16:9,11 и 22:4 ; 27:1 ; 16:1 и 14:32 ). Таким образом, достаточных оснований отрицать подлинность этой поэмы — не имеется (см. Юнгеров. Подлинность пророчества Исаии о моавитянах. Прав. Соб. 1886, 4).


17:1-6  Пророк предсказывает падение враждовавшим против Иудеи царствам Сирийскому и Израильскому, которые заключили между собою союз.


17:1  Когда произнесено это пророчество? Так как в нем говорится о предстоящем сокрушении силы Дамаска, а это событие совершилось при ассирийском царе Тиглатпаласаре в 732 г., когда в Дамаске вместо царя был поставлен ассирийский губернатор, то пророчество должно было быть произнесено ранее этого года и даже ранее 735 г., до нашествия союзных войск на Иудею, потому что об этом нашествии здесь не сказано ни слова.


Слово — см. 13:1 .


Дамаск — см. 15,2. Под Дамаском, вероятнее всего, разуметь всю Сирию, в которой Дамаск был столичным городом. Об исполнении пророчества Исаии можно судить по одной из надписей Тиглатпаласара, которая гласит: «бесчисленное множество (сирийцев) я велел обезглавить; дворец Адара, отца Рецинова, стоявший на недоступных горах, я осадил и взял; восемь тысяч жителей с их имуществом, Митинити из Аскалона... увел в плен; 500 (18 — по чтению Смита) городов из округов Дамасской страны я сделал как бы кучей мусору» (срав. 4 Цар 16 гл. ). Впрочем, после этого разрушения Дамаск скоро опять был восстановлен, как это видно из пророчеств Иеремии и Иезекииля. Он и по сие время является одним из цветущих городов Востока.


17:2  Города Ароерские, т. е. города восточной Палестины, где были два Ароера — один к востоку от Рабба Аммона ( Нав 13:25 ), другой — на Арноне ( Нав 12:2 ); первый принадлежал колену Гадову, второй — Рувимову. Вероятно, пророк из всех городов заиорданской страны упоминает об этих городах для примера и по созвучию их наименования (Ароер) с еврейским словом, обозначающим понятие города (ar). От Дамаска туча гнева Божия идет, следовательно, по Галааду к югу, по владениям царства Израильского и потом переходит на западную сторону Иордана, в самый центр Израильского царства. Пророчество о том, что Галаад обезлюдеет, исполнилось. В настоящее время страна эта находится в запустении; только местами встречаются там племена диких хищных арабов (прот. Елеонский. Библейская география. Т. I, с. 86).


17:3  Твердыни Ефремовой, т. е. опоры для царства Ефремова или Израильского, какою давно уже служил Дамаск.


Царства Дамасского, т. е. Дамаск перестанет быть столицею самостоятельного государства — Сирия очутится под властью ассирийцев.


С остальною Сириею, т. е. что останется еще в Сирии (после нашествия ассирийцев), то будет иметь судьбу, одинаковую с судьбою Израильского царства или сынов Израиля, которые были отведены в плен в Ассирию ( 4 Цар 17:6 ).


17:4  Умалится слава Иакова. Здесь имеется в виду то же Израильское царство, о котором шла речь в 3-м стихе.


Тучное тело его. Эти слова указывают на силу и обширность Израильского царства по сравнению с Иудейским. «Многолюдные и сильные колена Манассии и Ефрема, около которых сгруппировались остальные израильские роды как одна семья, смотрели на колено Иудино с некоторым презрением, или, быть может, недоверием. Исход из Египта и завоевание Палестины осуществились под предводительством иосифитов... Иисус Навин, Иеровоам — словом сказать, все выдающиеся люди, до Самуила включительно, вышли из этого рода... По смерти Соломона иудейские цари попали некоторым образом в вассальную зависимость от израильских; они, по крайней мере, были принуждены насильственным образом к вступлению с ними в союз, подчинявший их северным властителям... Дом Иосифа в духовном отношении стоял выше колена Иуды, — как, прибавим мы, и в отношении к природным богатствам» (Г.С. Чемберлен. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. Пет., 1906, с. 164-166).


17:5-6  Жнец должен был, по закону Моисея ( Лев 19:9 ), не сжинать все колосья, дочиста, а оставлять немного колосьев на ниве, которые могли бы быть после собраны бедняками.


Долина Рефаимская находилась к юго-западу от Иерусалима ( Нав 15:7 ) и была очень плодородна. Что касается рефаимов, по имени которых названа эта долина, то под ними вероятнее всего разуметь древних обитателей Палестины — аморреев, так как оба еврейских названия — аморрей и рефаим — обозначают собою людей высокого роста.


17:7-11  Причиною гибели Израильского царства служило, с одной стороны, забвение истинного Бога и, с другой — увлечение идолослужением. После вразумления, полученного от руки Божией, Израиль снова обратится к истинному Богу.


17:7-8  Кумиры Астарты — по евр. haascherim. Вероятнее всего, здесь разуметь особо обделенные деревенские колонны — символы богини луны и плодородия Ашеры или, по-халдейски, Истар (см. толк. на кн. Суд 3:13 и на 3 Цар 14:15).


Кумиры Ваала — по евр. hachamanim, т. е. столбы, ставившиеся в честь бога солнца (chamah), Ваала (см. толк. к 3 Цар 16:23).


17:9  Развалины в лесах. Новейшие критики считают более естественным перевод LXX на это место и переводят слова 2-й половины стиха так: «как развалины, оставшиеся от городов гевитов и аморреев».


17:10  Увеселительные сады. Многие из новейших критиков (Дум, Марти, Кондамин и др.) полагают, что здесь идет речь о садах в честь Адониса, любимца Венеры; растерзанного вепрем и потом опять ожившего в июне месяце. Этот месяц у греков и назывался месяцем Адониса. Гречанки в особых, посвященных Адонису, садах воспоминали его оживление, жертвуя своею невинностью, после того как предварительно справляли с печалью день его кончины. Самое слово naamanim — «увеселительный» напоминает собою греческое название цветка, посвященного Адонису, ἀνεμώνη (по-арабски красный анемон носит название: Адонисова рана). По всей вероятности, евреи заимствовали культ Адониса у сирийцев ( 4 Цар 16:10-13 ), которые сами познакомились с ним в Финикии. Многие толкователи отождествляют Адониса с упоминаемым у пророка Иезекииля Таммузом ( Иез 8:14 ).


Черенки от чужой лозы — намек на увлечение израильтян чуждыми культами (ср. Иер 2:21 и 4 Цар 16:10 и сл. ).


17:11  Ты заботился — с евр. точнее: «ограждал». Пророк хотел сказать, что Израиль тщательно поддерживал у себя языческие культы и идолослужение, как посеянное в землю зерно, у Израиля на другое же утро давало ростки и цветы! Но пользы от этого Израиль не получил: в день собрания (плодов) Израиль найдет на своей ниве только великую скорбь!


17:12-14  Пророк уже слышит шум, производимый идущими из Ассирии на Израильскую страну войсками и в то же время успокаивает подданных иудейского царя указанием на то, что Господь уничтожит эти войска, когда они захотят напасть на Иерусалим.


17:12  Шум народов. Ассирийские войска состояли из воинов, принадлежавших различным покоренным Ассирии народам.


Как ревут — сравнение, напоминающее собою описание нашествия царя ассирийского на Палестину в 8:7 и сл.


17:13  Но Он — Бог останавливает эти войска, стремящиеся вперед, как могучие воды, одним угрожающим поднятием перста.


Как прах, т. е. как мелкая пыль, взметаемая на горных дорогах всегда дующим в горах сильным ветром.


17:14  Вечер. Иудеи были страшно испуганы нашествием ассириян, появившихся под стенами Иерусалима; но ночью 180 тысяч ассирийского войска были истреблены ангелом Господним ( 4 Цар 19:35 ).


Особые замечания. Подлинность этого пророчества о Дамаске и Израиле обыкновенно не оспаривается критиками. Только 12-14 ст. те же критики считают лучшим отнести к пророчеству 18-й главы.


18:1-7  Как бы предчувствуя надвигающуюся опасность, эфиопы посылают послов в Иудею для заключения оборонительного союза, но пророк советует своим согражданам отослать этих послов обратно. Ассирийцы — их, конечно, имеет в виду пророк под врагами Эфиопии — смирят этот сильный народ, хотя и сами будут поражены Богом в момент высшего напряжения своей военной деятельности. Это последнее обстоятельство заставит и эфиоплян признать силу истинного Бога.


18:1  Горе земле — точнее с евр.: «о, страна, наполненная шумом крыльев!» Так названа Эфиопия оттого, что в ней всегда было очень много мух. Особенно известна тамошняя муха цеце, на которую намекает и стоящее здесь у пророка выражение zilzal (ср. Ис 7:18 ).


Рек Эфиопских — по евр.: naharei chusch. Эфиопия или Куш (см. толк. 4 Цар 19:8-13) находилась к югу от Египта. Ее границами были реки: Нил, Астап и Астабор. Поэтому пророку, жителю лежащей к северу от Египта Палестины, Эфиопия представлялась страною, лежащею за этими реками. Эфиопские цари в эпоху Исаии завладели верхним Египтом и стремились подчинить себе даже нижний Египет, а потом простереть свои завоевания и на Азию, причем непременно должны были войти в столкновение с Ассирией.


18:2  Посылающей послов. Эфиопский царь Тиргака, как это видно из летописей ассирийского царя Сеннахирима, посылал послов к филистимлянам и иудеям с целью предложить им союз против Ассирии.


По морю. Морем египтяне называли р. Нил (ср. Ис 19:5 ), как и греческие писатели давали той же великой реке название ὡκεάνος. И в настоящее время Белый и Голубой Нил носят название морей. Столица царя Тиргаки, город Напата, находилась на реке Ниле, у четвертого порога этой реки, где Нил принимает в себя множество притоков.


В папировых — это самые легкие суда из египетского тростника, который теперь в Египте уже не растет, а остался только в Абиссинии (ср. Иов 8:11 ; 9:26 ).


Идите. Пророк отсылает этих послов эфиопских обратно, чем дает понять, что Иудея, защищаемая Самим Иеговою, не нуждается в союзе с эфиопским царем и его народом, хотя это народ крепкий и бодрый (точнее с евр.: высокорослый и с блестящею кожей), страшный от начала (точнее, «грозный даже издали»), рослый (точнее: «повелитель» — по евр.: kav kav) и (все) попирающий (т. е. великий завоеватель, каким он стал известен со времени воцарения царя Пианки, т. е. с 766 г.).


Разрезывают реки, т. е. многочисленные каналы.


18:3  Пророк призывает все народы земли следить со вниманием за тем, что совершит Иегова для наказания ассирийцев, которые причинили всем народам так много зла. Об этом поражении, ожидающем ассирийцев, будут извещены все как бы определенными военными сигналами.


18:4  Господь открыл пророку, что до времени, Им определенного, Он не вступится в дела Ассура. Он даже, по-видимому, содействует тому, чтобы Ассур дошел до крайних пределов своего насильничества над другими государствами, подобно тому как солнечная теплота и роса содействуют дозреванию ниве.


18:5-6  Но Господь совершенно неожиданно сокрушит могущество Ассирии. Когда виноград начнет уже созревать, Господь серпом срежет все виноградные лозы и все, что останется от богатого виноградника, будет предоставлено в пользование хищным птицам и зверям, которые в этом бывшем винограднике поселятся. Этим самым символически изображается падение Ассирийского государства.


18:7  Эфиопляне увидят в выражении Ассура чудо всемогущества Иеговы и пришлют подарки — приношения в Его храм в Иерусалиме. К месту имени — т. е. туда, где Господь особенно обнаруживает Свое могущество.


Особые замечания. Пророчество об Эфиопии изречено пророком, вероятно, около 702 г., когда подготовлялась экспедиция Сеннахирима в Палестину. Из 30-й и 31 гл. книги пророка Исаии мы узнаем, что в Иерусалиме сильно в то время рассчитывали на помощь Египта и очень возможно, что в 18-й гл. пророк имеет в виду именно посольство эфиопского и египетского царя Тиргаки к Езекии, которое должно было побудить Езекию к продолжению сопротивления ассирийцам.


Вся глава 18-я может быть разделена на две строфы — первая будет обнимать собою первые три стиха, вторая — стихи 4-6-й. 7-й стих более приближается к прозаической речи. Строфы в пророчестве — несимметрические (2, 3 и 2, 2, 2).


19:1-15  Так как и цари израильские и цари иудейские входили в сношение с Египтом, чтобы найти в нем опору в своей борьбе против Ассирии, то Исаия внушает своим единоплеменникам мысль о том, что эта опора — очень ненадежна. Египту предстоит испить, по воле Иеговы, много унижений (1). Начнутся в Египте междоусобия (2) и хотя для прекращения зла жители Египта обратятся за помощью к своим идолам и волхвам (3) — ничто не поможет и ослабленный взаимными распрями Египет подчинится чужому жестокому властителю (4). За политическим упадком последует и упадок египетской индустрии. Вследствие того, что питатель Египта — Нил, высохнет, все в Египте завянет и засохнет (5-7), кончится рыболовный промысел (8) и прекратится изготовление разных материй из растений, растущих по берегам Нила (9). Высшие и низкие касты в Египте придут в упадок (10), священники и мудрецы утратят свою мудрость (11-12) и еще более повредят стране своими неудачными советами (13-14). Словом — все в Египте придет в крайнее расстройство (15).


19:1  Пророчество — см. 13:1 .


Египет — см. толк. Быт 10:6, 4 Цар 17:3-4, 4 Цар 19:8-13. Эта страна у самих египтян в древности называлась Kam, позднее Kemi — «черная», вследствие того, что такую черную окраску имеет ил, остающийся на полях египетских после разлива р. Нила. Евреи называли Египет Mizraim, т. е. ограды, вероятно, обозначая этим названием стены, отделявшие Египет от аравийской пустыни. Египет же — слово финикийского происхождения и обозначает изогнутый морской берег. Эта обширная страна заключает в себе и плодородные долины по р. Нилу и громадные пустыни. Кроме Нила, в древности Египет был орошаем многочисленными каналами, по которым вода проводилась в такие местности, куда не достигали наводнения р. Нила. В новейшее время наукою установлена причина ежегодных разливов Нила — это повторяющиеся ежегодно в одно и то же время тропические дожди в тех местах, где Нил берет свое начало, дожди от которых растаивают и снега, лежащие на высоких вершинах тамошних гор. Растительность в Египте в древние времена была богаче, чем в настоящее время, а дельта Нила по своему плодородию была неисчерпаемой житницей для всей Азии и Европы. Фауна Египта также была богата и разнообразна.


Древние египтяне различали между верхним и нижним Египтом. Первый с главным городом Но-Аммоном, или Фивами, отличался богатством и огромностью своих дворцов и храмов, второй с главным городом Ноф, или Мемфис, славен был своими сорока пирамидами.


В Египте жили потомки Хама — от его второго сына ( Быт 10:7,13 ), племя сильное и красивое, занимавшееся главным образом земледелием и в то же время достигшее высоких ступеней в развитии культуры и образованности вообще. Политическая жизнь Египта давно отлилась в форму наследственной неограниченной монархии. Первым царем Египта (по Лепсиусу) был Менес, восшедший на престол в 3892 г. до Р. Х.; всех сменявших одна другую царских династий в Египте историки насчитывают до 30. Впоследствии Египет стал провинцией сначала греческой, а потом римской империи.


На облаке — этим поэтическим образом пророк хочет указать на быстроту, с какою Господь совершит свой праведный суд над Египтом (ср. Пс 17:11 ; 67:34 ; 103:3 ) — И грядет — точнее, «прибывает».


Идолы Египетские. У египтян было чрезвычайно много богов — покровителей разных сторон человеческой жизни. Религия Египта никогда не была монотеистической и число богов и предметов почитания в Египте с течением времени все более и более возрастало... Внешний вид этих «богов» или идолов был весьма разнообразен. Тут были и изображения людей и изображения быков, птиц, ящериц и т. п.


Сердце Египта. Египет потеряет всякое мужество — среди его жителей воцарится паника.


19:2  По воле Иеговы, в Египте начнется междоусобная война. И действительно, уже при жизни Исаии нижний Египет распался на несколько царств, средоточными пунктами которых стали: Танис, Мемфис, Саис и др. города. Эти раздоры облегчали эфиоплянам и ассирийцам завладение Египтом, которое совершилось вскоре после смерти Исаии.


19:3  Дух Египта. У египетских государственных людей вовсе исчезнет способность соображения (ср. 11:2 и Иер 19:7 ).


Разрушу, т. е. приведу в смятение все планы и предначертания египетских политиков.


Чародеев — собств. «бормочущих» (haittim) указание на неясный говор заклинателей.


Вызывающим мертвых — по евр. haovot, см. 8:19 .


Гадателям — знахарям (hajidonim), см. там же.


19:4  Властителя жестокого. Одни толкователи видят здесь пророчество о нашествии на Египет царя ассирийского Асар-Гаддона, другие видят исполнение этого пророчества в воцарении фараона Псамметиха и в деятельности следовавших за Псамметихом фараонов Нехо и Гафра, которые, захватив престол Египетского царства при помощи наемных войск, сильно преследовали туземное население, так что около 200 тыс. египтян, принадлежавших касте воинов, должны были переселиться тогда в Эфиопию. Вероятнее первое из этих двух мнений. Асар-Гаддон, поразив фараона Тиргаку, разделил Египет на 20 округов, поставил там своих губернаторов и разместил по Египту ассирийские гарнизоны. Но правильнее всего, кажется, будет предположить, что Исаия не хотел здесь изобразить какое-либо отдельное лицо, а давал общую характеристику будущих судеб Египта.


19:5-6  Море — см. 18,2.


Река. Если Нил в его наибольшем разливе назывался морем (ijom), то в обычной своей ширине он носил название — реки или потока (nahar).


Реки по евр. naharoth, т. е. рукава Нила и его каналы.


Каналы, по евр. jeorej (от jeor — поток — название Нила), могут означать и большие каналы и водоотводные канавы.


19:7  Поля при реке, т. е. самые плодородные луга при устье Нила.


Посеянное при реке, т. е. каждый засеянный клочок земли.


19:8-9  Нил был очень богат рыбою (ср. Чис 11:5 ), и оскудение воды в Ниле вело за собою падение рыболовства. Обрабатывающие лен — букв. с евр.: расчесывающие лен деревянными гребнями; изо льна этого приготовлялась материя для священных одеяний.


Полотна — точнее: разные материи — и полотняные и даже шелковые (по евр. harir).


19:10  Сети. В евр. тексте здесь поставлено слово schutoth — устои, но Орелли исправляет его на другое — schoteiha = ткачи от schota = ткать. Поэтому здесь слово сети можно заменить выражением: ткачи — последняя половина стиха у Кондамина переведена так: «и все работники находятся в отчаянии».


19:11  Цоан, по-егип. Таан, ныне Сан (по LXX Танис), расположен был на восточном берегу второго с востока рукава Нила. Он был столицею нижнего Египта в эпоху гиксов и оставался таковою же при Исаии (Ср. 30:4 ). Египетские мудрецы в древности славились по всему миру ( 3 Цар 5:10 ), а мудрецы столичного города, конечно, должны были пользоваться особым почетом. Мудрость эта или разные тайные знания передавались обыкновенно в касте жрецов по наследству — от отцов детям.


Сын царей древних. Цари в Египте избирались, главным образом, из касты жрецов, почему древние писатели иногда называют фараонов священниками.


19:12  Пусть узнают — точнее с евр: пусть внушат, разъяснят.


19:13  Мемфис, по-егип. Меннуфер, Меннуфэ (пристанище добрых) по-ассир. Мемпи, был другою столицею нижнего Египта. Главы племен — точнее с евр.: краеугольные камни (ср. 28:16 ) или основания племен или областей, из которых царство египетское образовалось и на которые впоследствии опять распалось.


19:14-15  Послал — точнее: примешал, подлил.


В него, т. е. в страну Египетскую как бы в некоторый сосуд.


Дух опьянения — опьяняющую влагу. Скорее всего, это опьянение овладело советниками фараона, которые поэтому повели Египет не тою дорогою, какою ему нужно было идти. Голова и хвост — начальники и подчиненные.


Пальма и трость — высший и низший классы общества.


19:16-25  Испытавши всякие бедствия, Египет придет к убеждению в том, что эти бедствия посланы на него Всемогущим Богом и с трепетом преклонится пред Богом истинным и Его избранным народом. Сначала несколько городов признают власть Иеговы, а потом и весь Египет станет страною истинного богопочитания. Господь станет относиться к египтянам так, как прежде относился к еврейскому народу, — то милостиво, то со гневом. Это обращение Египта к Иегове побудит и другие народы поступить так же. По представлению пророка, и Ассур уверует в Бога истинного, так что Египет, Ассирия и Израиль составят великий тройственный союз, в котором утвердится истинное общение с Богом.


19:16-17  В тот день, т. е. после вышеперечисленных бедствий.


Убоятся — т. е. поймут, что Иегова — есть действительно Единый Всемогущий Бог.


19:18  Пять городов, т. е. довольно значительное число городов. Так объяснять это число можно на основании того, что пять — половина десяти, а 10 — символ полноты (ср. Мф 25:2,20 ).


Язык ханаанский — конечно, язык еврейский, потому что у египтян страна евреев называлась Ханаанскою. Говорить на чьем-либо языке — значит мыслить и веровать согласно с людьми, говорящими на этом языке.


Клясться, т. е. признавать власть и силу Иеговы.


Город солнца — по масоретскому тексту: ir haherem — город разрушения. Нужно думать, что в масоретском тексте допущена ошибка и вот почему: а) так как речь в 18 ст. идет об обращенном Египте, то название для главного города Египта, указывающее на разрушение его, совершенно неподходящее; б) большинство древних переводов идут против такого чтения. Но если так, то что означает другое чтение, принятое и новейшими критиками — ir hacheres? Это выражение означает «город солнца», как переведено и в русском синодальномпереводе, но какой смысл соединял с этим названием сам пророк — об этом ничего решительного сказать нельзя.1УLXX здесь поставлено выражение: πόλισ ἀσεδέκ. Последнее выражение представляет собою воспроизведение еврейского слова hazedek = справедливость.


19:19-20  В земле Египетской утвердится истинное богопочтение со всеми внешними обрядами. Египтяне, как и евреи, будут служить Иегове и приближаться к Нему посредством жертвоприношений. Едва ли, впрочем, эти слова Исаии могут быть отнесены к тем частичным случаям обращения египтян к еврейской религии, какие имели место в позднейшие времена Ветхого Завета. Скорее всего здесь пророк говорил о будущем обращении Египта ко Христу. Поэтому в жертвеннике, им упомянутом, лучше всего видеть церкви Божии, какие в христианское время появились в Египте.


И памятник Господу — точнее с евр.: столб, обелиск (mazebah). Он будет стоять, как следует перевести буквально с евр., близь или у границы Египетской страны и будет для всякого, вступающего в эту страну, знамением или указанием на то, что в Египте почитается истинный Бог, Иегова. Конечно, слова пророка не нужно понимать буквально: пророк хотел сказать только, что всему свету станет известно об обращении Египта к истинной вере.


Но если Египет обратится к истинному Богу, то и Бог обратится к Египту — пошлет ему Свою помощь, как это делал Он, когда к нему обращались евреи во времена Судей ( Суд 3:9,15 ; 4:3 и др.).


Спасителя — по евр. hoscnïja. Так назывались судии израильские ( Суд 6:36 ; 12:3 и др).


Заступника — по евр. rab, т. е. борец, мститель (Ср. Суд 6:31 ; 11:25 ).


19:21-22  Египтяне познают Господа, т. е. уверуют в Иегову, признают Его истинным Богом.


Жертва и дары — т. е. кровавые жертвоприношения и простые хлебные приношения.


И поразит Господь, т. е. Господь будет вразумлять египтян временными наказаниями, как Он поступал и с евреями.


19:23-25  В тот день — очевидно, во времена мессианские.


Большая дорога. Такая дорога существовала уже издавна. Она шла из Египта через восточную Палестину и Сирию в Месопотамию ( Быт 37:25 ). Но пророк, очевидно, имеет здесь в виду дорогу в переносном смысле этого слова. Он хочет сказать, что египтяне и ассирийцы, в его время постоянно враждовавшие между собою из-за обладания Малой Азией, во времена Мессии будет посещать друг друга только с мирными намерениями, а не для того, чтобы воевать.


Будут служить Господу. Египет и Ассирию соединит главным образом общая религия (ср. 11:6 и сл. ).


Израиль будет третьим. Евреи также постоянно враждовали то с Египтом, то с Ассирией. Во времена Мессии Израиль войдет в великий духовный союз со своими прежними врагами.


Благословение — по переводу Кондамина здесь следовало бы прибавить частицу как: Израиль будет как благословение, т. е. посредником в получении божественных благословений всею землею (Ср. Быт 12:2 и сл. ). Важно отметить, что египтянам дается здесь название «мой народ», какое прежде давалось только евреям.


Особые замечания. До последнего времени подлинность первой части 19-й главы (1-15 ст.) мало кем оспаривалась. Только Дум усомнился в подлинности этого места. Вот какие основания для своего сомнения выставляет он: а) Исаия шесть раз в четырех первых стихах повторяет слово Египет. б) Исаия слишком подробно говорит о средствах существования рыбаков и ткачей египетских. в) Исаия здесь не выставляет мотивов для своих угроз. По следам Дума и Шейне совершенно отверг подлинность этого отдела на том основании, между прочим, что в 1-15 ст. 19 главы встречаются выражения, употребляющиеся в не подлинных, по его мнению, частях книги Исаии. Но все указанные основания едва ли убедительны. Почему Исаия не мог употребить несколько раз к ряду слово Египет? Почему он не мог обстоятельно описать положение, в каком очутятся египетские промышленники и ремесленники? Что же касается отсутствия мотивов для угроз, то и в других, несомненно Исаииных пророчествах на иноземные народы, также не указаны, эти мотивы (см., напр., пророчества о Моаве в 15 и 16 главах). Наконец, весьма странно соображение, выставленное у Шейне. Дело в том, что тот же критик доказывает неподлинностъ других некоторых глав из книги Исаии именно тем, что в них встречаются выражения, употребляющиеся в первой половине 19 главы; получается таким образом какой-то «круг» в доказательствах...


Что касается возражений против подлинности второй половины 19 главы, то они являются более серьезными. Они почерпаются из терминологии этой части 19 главы, из стиля, из симпатического тона пророчества, в особенности же из деталей, содержащихся в 18-25 ст. Дум и Марти находят, напр., в 18 и 19 ст. намек на построение иудеями храма в Египте, в г. Леонтополе, около 160 г. (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XIII, 3, §1) и потому относят появление этого пророчества к половине второго века до Р. Х. Но и эти возражения все же не непреоборимы. Прежде всего стиль речи скорее говорит в пользу подлинности 16-25 стихов. Баудиссин и Штаде говорят даже, что если эти стихи не принадлежат Исаии, то, во всяком случае, автор их заметно хотел подражать «манере» Исаии. Затем, какой смысл во 2 в. до Р. Х. было бы говорить о будущей судьбе Ассура, с которым халдеи давно уже покончили? Напротив, отношения взаимные Египта, Ассирии и Иудейского царства около 700 г. до Р. Х. скорее всего могли подать повод возвестить о будущем обращении к Иегове обеих первых держав. Наконец, если Дум и Марти читают в 18 ст. вместо ir hacheres = город солнца — haheres = «город льва», чтобы найти здесь указание на г. Леонтополь, то их чтение и переводы весьма сомнительны: еще не доказано, чтобы евр. слово haheres могло означать льва.


Итак, мы считаем все нападки на подлинность 19 главы нисколько не убедительными. Что касается времени составления этого пророчества, то его лучше всего относить к последним годам служения Исаии.


Стихи: 1, 3-5, 12, 16, 19-21, этой главы положены для чтения — в качестве паремии на праздник Сретения Господня, вероятно, потому, что, согласно преданию, тотчас после Сретения Богомладенец был унесен в Египет, где пред Ним в г. Илиополе пали все идолы.


20:1-2  В год взятия ассирийцами филистимского города Азота — вероятно, за некоторое время до падения этого города — Исаия получил от Господа повеление снять свою верхнюю одежду и сандалии, что пророк и исполнил.


20:1  Тартан — слово ассирийское (tartanu), означающее главнокомандующего армией и занимавшего первое место после царя (ср. 4 Цар 18:17 ).


От Саргона. В 1847 г. открыты надписи царя Саргона Ассирийского (по-ассир. Саррукина), предшественника Сеннахирима. Он взял Самарию (722 г.), которую осаждал его предшественник Салмонассар IV, а в 711 г. военачальник Саргона взял филистимский город Азот, царь которого Азурри отказался платить дань ассирийскому царю и, кроме того, вошел в дружбу с фараоном. Саргон, как видно из его надписей, подозревал, что и Иудея была причастна замыслам филистимлян.


20:1-6  По истечении трех лет со времени получения этого повеления Исаии повелено было объяснить народу иудейскому смысл этого символического действия. Оно означало, что также босыми и нагими погонят ассирияне пленников из Египта и Эфиопии — из того государства, на которое тогда возлагали иудеи особые надежды. Это поражение Египта произведет сильное впечатление на все палестинские народы.


20:2  Теперь-то и необходимо было предупредить царя иудейского Езекию об опасности, какую представлял в то время для Иудеи проектируемый Езекиею союз с Египтом. Исаия, по откровению, знал, что ассирийский царь не удовлетворится взятием Азота, а постарается смирить и Египет, который, как известно было ассирийскому царю, смущал палестинские государства, платившие дань ассирийскому царю. Поэтому пророк, по указанию Божию, совершает символическое действие, которым показывает, что египтяне будут покорены ассирийцами и что на союз с Египтом, следовательно, полагаться нечего. Вретище — см. Ис 3:23 . Здесь это слово, кажется, обозначает обычное пророческое одеяние — грубый волосяной плащ, вроде того, который носил пророк Илия ( 4 Цар 1:8 ).


Нагой, т. е. без верхней одежды, в одном хитоне (ср. 2 Цар 6:14,20 и Ин 21:7 ; Мк 14:52 ).


20:3-4  Три года — число символическое, означающее полноту времени. Так долго продолжал пророк свое символическое действие для того, чтобы более привлечь к себе внимание своих сограждан, возбудить в них интерес к самому знамению. Смысл этого хождения пророк не открывал в течение целых трех лет, а потом объяснил его.


Так поведет. Это исполнилось при царе ассирийском Асар-Гаддоне (681-668 гг.), который называл себя «царем царей Египта» и который победил Тиргаку, царя Эфиопии и Египта, отведя многих из его подданных в плен. Поразил Египет также и сын его, Асур-Банипал (668-626 гг.), взявший г. Но, или Фивы, где заперся преемник Тиргаки, Руд-Аммон, и опять многих пленных египтян отвел в Ассирию.


20:5-6  Очевидно, победы фараона Тиргаки многих из царей Палестины побудили мечтать о союзе с Египтом, но поражения, какие потерпят фараоны от ассирийцев, заставят все эти государства изменить свое мнение о Египте.


21:1-10  Пророк видит сильную бурю, надвигающуюся на приморскую пустыню или Вавилон. Буря эта — вражеские полчища мидян и еламитян, которые положат конец страданиям подчиненных Вавилону народов. Бедствие, которое обрушится на Вавилон, так тяжело, что даже сам пророк сочувствует жителям Вавилона. Затем пророк подробно рассказывает о том, как ему открыта была от Бога судьба Вавилона. Пророчество заключается радостным восклицанием пророка, обращенным к освобожденному из-под ига Вавилона Израилю.


21:1  В 21 и 22-й главах содержатся пророчества, так сказать, эмблематического характера. Известные страны являются здесь не под своими собственными именами, а получают несколько загадочные названия. Так Вавилон назван здесь пустынею приморской. Откуда это название? В памятниках ассирийской письменности Вавилония иногда называется морем или страною моря. Повод к такому наименованию мог быть дан или тем, что Евфрат, протекавший по Вавилонии, разливался на юге, как море, или же тем, что, как видно из новейших исследований, в древности Персидский залив доходил почти до самого Вавилона, который таким образом оказывался городом приморским (см. Брокгауз и Ефрон. Энцикл. словарь, ст. Вавилон). Но так как при Исаии и северная и южная Халдея были соединены под одним скипетром ассирийского царя, то пророк, очевидно, имел в виду, что со временем вся Халдея или вся Месопотамия станет безлюдной пустыней (ср. 14:23 ).


Весь стих правильнее с евр. перевести надобно так: «как безудержный южный ураган, идет это (т. е. видение, описываемое дальше) из пустыни, из земли страшной. Так названа Мидия потому, что там жили страшные и многочисленные враги Вавилона. Кроме того, Мидия была отделена от Вавилона пустынями.


21:2  Грабитель — по Орелли здесь стоящее евр. слово следует перевести выражением: изменник (bohed). По замечанию этого толкователя, здесь можно находить указание на то, что разрушителями Вавилона будут изменившие ему вассальные цари.


Восходи. Вавилон в Библии изображается иногда как гора, поднявшаяся до небес ( Иер 51:25,53 ).


Елам (по-ассир. ïlamti) — страна к востоку от Тигра, стоявшая к Вавилону в таких же отношениях как и Мидия. Это — не то же, что Персия: арийские персы во времена Исаии евреям не были известны.1Еламитяне были семиты ( Быт 10:22 ), отличались храбростью и считались лучшими наездниками и стрелками из лука (ср. Ис 22:6-7 ). Из клинописных памятников видно, что по религии и культуре еламиты были родственны халдеям и ассиро-вавилонянам. В языке еламитском также находят много корней, родственных или древнейшему сулкиро-аккадскому наречию (an = бог, nuli = человек) или же позднейшему ассиро-вавилонскому языку (bit = дом, bab = ворота). Елам был настолько сильным государством, что иногда одерживал победы над вавилонянами и ассирийцами, хотя в конце концов при Ассур-Банипале Ассирийском последние окончательно разгромили его.


Мид — см. ст. 13,17 .


Всем стенаниям. Русский перевод приписывает эти слова Иегове, но раньше шла речь пророка, след. перевод — не согласен с контекстом речи. Кроме того, и далее пророк выражает свое сожаление о гибели Вавилона. Между тем это сожаление не было бы неуместно, если бы в конце 3-го стиха Иегова возвещал об окончании страданий порабощенных Вавилоном евреев. Кондамин поэтому, исправляя слово: haschbiti = я положу конец на haschbit = положи конец и вместо anechatah = стенания читая chanenah = сострадание, переводит так это место: «не имейте более сострадания!»


21:3-4  Я взволнован — правильнее перевести так: «я так взволнован, что ничего не слышу; так смущен, что ничего не вижу!». Даже ночью, когда естественно успокаиваться от дневных тревог, пророку не дает покоя мысль об ужасной судьбе Вавилона.


21:5  Вечером, когда вавилонские князья ужинали, послышится крик тревоги.


Покрывала — т. е. ковры, на которых садились ужинавшие.


Мажьте щиты. Деревянные щиты древних перед сражением обыкновенно намазывались особой мазью, которая залепляла все щели, образовавшиеся на щитах.


21:6  В этом стихе Господь повелевает самому пророку приготовиться к принятию откровения о судьбе Вавилона. Что здесь под сторожем разумеется не отдельное какое-либо лицо, а сам Исаия, — это видно и из 11-го стиха, где Едом обращается к Исаии, как к стражу. Таким образом здесь мы находим особенную форму поэтической метонимии.


21:7-8  Кондамин начало этого стиха переводит так: «если он увидит... а конец — так: «то пусть всматривается внимательно, очень внимательно и пусть кричит: «Я вижу!» Вместо последнего выражения в русском переводе, как и во многих других, стоит выражение: «как лев». Первый перевод представляется более естественным, чем второй, — да, кроме того, выражение areeh легко могло быть изменено масоретами в выражение ariih (лев): нужно было только букву алеф заменить буквою иод.


На страже стоял я. Это слова самого пророка, которые ясно показывают, что и раньше под стражем он разумел себя.


21:9  Потом он возгласил. У Кондамина переводится это место так: «возвышают голос, говорят».


Идолы... разбитые. Это служило доказательством того, что Вавилон утратил свою самостоятельность — его боги уже разбиты, а следовательно и его вся сила, которая сосредоточивалась в этих богах, сокрушена ( Ос 8:5,6 ).


21:10  Вавилоняне поступали с Израилем, к которому здесь обращается пророк, как земледелец поступал со снопами хлеба, молотя их или цепом или особо устроенною машиною.


21:11-12  Едому пророк возвещает, что для него еще долго не засияет заря освобождения от тяжелого иноземного — вероятно, ассирийского ига.


21:11  Думà — сокращенное название Идумеи. Это имя страна, лежавшая к югу от Мертвого моря, получила от Едома (прозвище Исава), но может быть и красноватый оттенок почвы этой страны дал повод к наименованию этой местности Идумеею (едом с евр. значит: красный). На юге Идумея простиралась до Елафа, лежавшего на северной оконечности Елафского залива и служившего гаванью для идумейских кораблей. Древнею столицею идумеев был г. Боцра, но главною крепостью страны была Селá, более известная под греческим названием Петры. Жители этой страны издревле были враждебны иудеям, но Саул, Давид и Соломон смирили их и заняли часть их владений. С ослаблением Израильского царства идумеи не только воротили взятые у них евреями города, но и стали делать набеги на южную Палестину.


Первоначально идумеи управлялись шейхами, но, начав воевать с хорреями, которые были древнейшими обитателями Идумеи, идумеи стали избирать себе царей, хотя князья отдельных племен продолжали и при царях сохранять свою власть (см. Исх 15:15 ). По религии, идумеи были идолопоклонники, как это видно из того, что царь Амасия, завоевав Идумею, принес в Иудею «богов сынов Сеира» ( 2 Пар 25:14,15,20 ). Жилища свои идумеи устраивали, главным образом, в пещерах и гротах, высеченных в мягком горном песчанике.


Заметить нужно, что употребленное у Исаии выражение «дума» — по евр. doumah означает собственно: молчание. Нет ли у пророка в этом некоторого намека на то, что эта Идумея, прежде столь густо заселенная и оживленная, со временем сделается страною молчания? Тогда бы это было параллельно выражению: «страна смертной тени», употребленному пророком о Галилее ( 9:2 ).


С Сеира. Это другое обозначение той же Идумеи, происшедшее, вероятно, от имени хоррея Сеира, потомками которого впервые были заняты идумейские горы, позднее заселенные потомством Исава (см. толк. Быт 32:3 и Быт 36:6-8). Эти горы, тянущиеся до самого Эланитского залива от Мертвого моря, главным образом состоят из слоев порфира, а иногда имеют известковую консистенцию. Среди этих гор встречается немало плодородных долин, где растут пшеница и виноград, а также разные цветы и фруктовые деревья. Только западные склоны горы представляют собою страшно пустынное место, лишенное всякой растительности. Горами Сеировыми, вероятнее всего, в древности называлась собственно восточная часть означенной горной цепи.


Сколько ночи — т. е. который час ночи? Долго ли еще протянется ночь? Несомненно, что жители Сеира этим спрашивали о близости своего освобождения от тяжелого ассирийского ига. В самом деле, в числе царей, целовавших ноги Сеннахирима, царя ассирийского, во время его похода на Палестину, летописи Сеннахирима упоминают и царя едомского. Последующие ассирийские цари как могущественные монархи также, конечно, не выпускали из повиновения царей едомских.


21:12  Пророк говорит, что утро освобождения для Едома приближается, но пока еще идет ночь, т. е. едомлянам еще придется немало потерпеть от ассириян. Едомляне действительно могли обратиться с вопросом о своей будущей судьбе к иудейскому пророку, потому что видели в Иегове, Которому служил Исаия, национальное божество евреев, которому известны были тайны будущего (ср. 4 Цар. 5:1 и сл.; 8:7 и сл. ). К этому мог побуждать их и пример ниневитян, поверивших проповеди Ионы.


Обратитесь и приходите — точнее с евр.: «вы опять придете!» Пророк в этих заключительных словах указывает на то, что если идумеи и получат облегчение своего тяжелого положения после падения Ниневии, то это облегчение будет временным и им снова придется с нетерпением допытываться, когда они освободятся от нового, их ожидающего ига (халдейского).


21:13-17  И Аравия пострадает от нашествия ассирийцев. Караваны аравийские должны прятаться в зарослях и искать убежища от врагов у арабов сирийской пустыни. Пророк предсказывает потерю сыном Кидара прежней славы.


21:13  Аравия — это большой полуостров передней Азии, к юго-востоку от Палестины, между Чермным морем и Персидским заливом. Но у Исаии это имя (по евр. arav), очевидно, обозначает не столько определенную страну или национальность, сколько вообще кочевые племена, жившие частою в пустынях к востоку и юго-востоку от св. земли, а главным образом в так называемой пустынной Аравии или пустыне Сирийской (ср. 2 Пар 17:11 ; 22:1 ; 26:7 ). Эта пустыня в древности была густо населена. Жители ее принадлежали к семитической группе народов, хотя на юге жили и кушитские племена. Точнее их можно разделить, на основании книги Бытия, на иоктанидов, кетурейцев и измаильтян. Арабы вообще редко входили в сношения с евреями и не были им враждебны.


В лесу Аравийскомbajaar baarav, т. е. «в кустарниках, в Араве». Таких кустарников или зарослей в древнее время было немало по окраинам аравийской пустыни.


Караваны Деданские. Деданиты — арабское племя, происходившее от Авраама чрез Хеттуру ( Быт 25:3 ). Было еще другое племя с таким же именем кушитского происхождения ( Быт 10:7 ), но здесь, очевидно, имеется в виду племя, происходившее от Авраама, которое обитало около Едома, как можно заключать из того, что пророк говорит о нем тотчас после того, как сказал об Едоме. От этого племени след остался в наименовании развалин одного города к сев.-западу от Акабы Дайданом. Это племя вело торговлю с Сириею теми товарами, какие получались из Индии и Эфиопии (слоновая кость, ковры и пр.).


21:14-15  Земля Фемайская, дружественная деданитам и другим кедарянам, вероятно, представляла собою оазис, расположенный к юго-востоку от северной оконечности Эланитского залива. Сюда бегут арабы, спасающиеся от надвигающихся с севера ассирийских полчищ. Племя фема — измаильского происхождения.


21:16-17  Год наемничий — см. Ис 16:14 .


Кидар — это также измаильское племя, которое обитало частью в шатрах, сделанных из материи, выработанной из черной козьей шерсти ( Песн 1:5 ), частью в деревнях ( Ис 42:11 ) и было богато стадами и верблюдами ( Ис 60:7 ). Это было племя очень воинственное и в то же время коварное ( Пс 119:5 ). Место кочевок этого племени составляла северная часть сирийско-аравийской пустыни, лежащая между Дамаском и Вавилоном. Самое решительное поражение этому племени, которое стояло во главе всех арабских племен, нанесено было ассирийским царем Асар-Гаддоном.


Особые замечания. Когда исполнилось пророчество 21 гл. о падении Вавилона? Одни (Смит, Клейнерт) видят здесь предсказание об осаде Вавилона ассирийским царем Саргоном (в 701 г.), другие же (Кьюнен, Делич, Дильман) относят исполнение этого пророчества ко взятию Вавилона Киром. Последнее мнение — вернее, потому что, не говоря уже о том, что Исаия упоминает об эламитянах и мидянах, атакующих Вавилон, самые евреи представляются здесь народом «измолоченным», как они могли быть названы только в эпоху плена вавилонского, какую здесь, вероятно, и имеет в виду пророк.


Что касается пророчества Исаии об Едоме и Аравии, то большинство критиков не усматривают никаких оснований к тому, чтобы считать их неподлинными, хотя не находят никаких данных к определению времени их произнесения.


22:1-14  Пророк возвещает Иерусалиму грозный суд Божий. Город некому охранять — иудейская армия разбита и враги угрожают уже столице Иудейского царства. Жители Иерусалима, однако, организуют защиту города, не желая обратиться за помощью к Иегове, Который, собственно, и послал на них это грозное испытание. Другие же совершенно отчаялись во всяком спасении и проводят время в безумных пиршествах. Это ожесточение иудеев не будет им прощено Господом!


22:1  Долина видения. Как видно из 9 и 10 ст., здесь пророк имеет в виду Иерусалим. Долиною (точнее: котловина) он назван потому, что окружен высокими горами ( Пс 124:2 ; ср. Иер 21:13 ).


Видения. Это слово обозначает Иерусалим как место, где пророк имел видения или откровения от Бога.


Взошел на кровли. Очевидно, в то время, какое имеет в виду пророк, на ближайших к Иерусалиму горах уже показывались отряды вражеских войск (ассирийских), направлявшиеся в южную Иудею ( 4 Цар 18:13,14 ).


22:2-3  Ликующий — точнее с евр.: «полный безумного вопля». Это указывает на панику, охватившую жителей Иерусалима.


Не в битве умерли, т. е. не легли с честию на поле брани, но, как видно из 3-го стиха, бежали с поля битвы и были захвачены врагами, которые и предали их жестокой казни.


Стрелками — точнее с евр.: «без помощи лука», т. е. врагам не пришлось даже, при взятии бежавших иудеев, употреблять в дело оружие — так те были поражены ужасом! — Найденные — правильнее переводить, как и у LXX, «воины твои».


22:4-5  Дочь народа моего, т. е. мои соотечественники, жители разных городов Иудеи.


Ломают стену — по всей вероятности, сами жители Иерусалима, для того, чтобы, по местам, возвести новые стены, взамен обветшавших.


На горы — по чтению Кондамина, на гору. Стена Иерусалимская тянулась под горою, на которой стоял храм. Теперь крики работающих внизу города так громки, что достигают до вершины Сионской горы и мешают отправлению богослужения в храме.


22:6  Елам — жители Ассирийской области, см. 21:3 .


Кир — также область, принадлежавшая Ассирийскому царству (ср. Ам 1:5 ; 9:7 ), а не армянская область на р. Кире, потому что Кавказ и Армения не были подвластны Ассирии.


Обнажает щит — вынимает его из особого чехла (ср. Цезарь. De bello gall. II, 21).


22:7-8  Покров Иудеи — прикрытия, ограждения, защищавшие Иерусалим, крепости, в которых находились еврейские гарнизоны ( 2 Пар 17:12 ; 27:4 ).


И ты — Иерусалим.


Дом кедровый — цейхгауз или арсенал, где хранилось оружие еще со времен Давида ( 3 Цар 2 гл. и сл.; 10 гл. ; 17 гл. ).


22:9-11  Но — правильнее: и. Вы видите — т. е. обращаете особенное внимание на непорядки в охране города, тогда как — говорит пророк далее — не это должно бы более всего вас озабочивать, а другое — именно испрошение себе прощения и защиты у Иеговы.


Город Давидов — Сионская крепость, находившаяся на южном склоне восточного холма Сионской горы.


Нижний пруд. Положение Иерусалима было очень выгодное в общем, но недостаток в воде представлял собою большое неудобство. В настоящее время около Иерусалима имеется только один источник — Геон ( 3 Цар 1:33 ), называемый источником Марии, но он находится на Кедронской долине, за стенами города. Вода его уже давно посредством подземного канала была проведена внутрь стен, в Силоамский пруд (ср. Ин 9 гл. ). Иначе городу пришлось бы пользоваться только дождевою водою, которая и хранилась постоянно в особых бассейнах. Кроме этого пруда, который, по своему местоположению назывался верхним ( Ис 7:3 ), существовал в Иерусалиме еще пруд, называемый теперь Султанским. Этот пруд теперь представляет собою огромный резервуар, в 245 ф. ширины в своей верхней и 275 ф. — в нижней части. Длина его 592 ф., а глубина около 40 ф. Летом дно пруда служит отличным гумном, так как трава, весною покрывающая его каменистую поверхность, бывает совершенно спалена солнцем. Воды в нем почти никогда не бывает, но в древние времена он, несомненно, содержал в себе около миллиона ведер воды. Этот Султанский пруд находится за городскою стеною. Некоторые (напр., Робинзон) считают этот пруд тем нижним прудом, о котором в 9 ст. говорит Исаия, но это едва ли вероятно. По словам Исаии, осажденные иерусалимляне собирают воду для себя, следовательно, в таком месте, которое находилось в пределах городских стен, между тем Султанский пруд находится за стеною Иерусалима. Поэтому правильнее под нижним прудом разуметь так называемый пруд Езекии, лежащий между первою и второю стеною. В этот пруд, который в 11 ст. пророк называет хранилищем для вод старого пруда, действительно стекала вода из верхнего или старого пруда Силоамского. Пруд этот находится на западной стороне Иерусалима, тогда как верхний — на восточной.


Отмечаете... разрушаете — для добывания кирпичей и камней, необходимых для починки стен.


22:12-14  Плакать. Об обычаях, какие соблюдались кающимися, см. Ис 3:24 .


Будем есть — слова, полные отчаяния и невозможные в успехе человека, хотя еще сколько-нибудь сохранившего веру в Иегову. Если иудеи, однако, говорят это, то, значит, они утратили окончательно веру в Бога (ср. 1 Кор 15:32 ) и непременно подлежат казни от руки Иеговы.


22:15-25  Министру двора царя Езекии, Севне, пророк возвещает пленение в Месопотамии. На место Севны будет назначен богобоязненный муж Елиаким, который будет опорою для царя и для своего собственного семейства.


22:15  Этому — выражение с оттенком презрения.


Начальнику дворца — т. е. к министру двора, самому ближайшему к царю человеку ( Ис 36:3 ; 37:2 ; ср. 3 Цар 4:6 ; 18:3 и 2 Пар 26:21 ).


22:16  Севна, как заключают некоторые на основании его имени — не еврейского, был чужестранец и ему не подобало устраивать себе гробницу в скалах близь Иерусалима, где, может быть, находились гробницы царей (к западу от Иерусалима).


22:17-19  Как бросает сильный человек — точнее с евр. «без жалости, о сильный человек!» Здесь ирония по отношению к Севне, который считал себя особенно сильным и прочным на своем важном месте.


Как меч — правильнее читать: «как мяч».


Земля обширная — вероятно, Месопотамия.


Колесницы. После упоминания о смерти странно как-то упоминание об имуществе Севны. Поэтому очень вероятно предположение Кондамина, что здесь в евр. тексте первоначально было поставлено слово chever — гроб (в настоящем же тексте стоит слово rechev — колесница). В таком случае вторую половину 18-го стиха можно перевести так: «там ты умрешь, там будет твоя великолепная (ирония!) гробница, о стыд дома твоего господина!»


22:20-24  Елиаким (ср. 36:3 ; 37:2 ). Из того, что пророк называет Елиакима рабом Божиим, видно, что это был человек богобоязненный и, вероятно, друг пророка. Одежда и пояс — знаки его высокого служения.


Будет отцом — будет заботиться об истинном благе народа, тогда как Севна более заботился о себе (изрытие гробницы). Ключи — символ власти, в силу которой он один имел право допускать к царю просителей (слова эти послужили основанием для образа, встречающегося и в Новом Завете (ср. Мф 16:19 и Откр 3:7 ).


Как гвоздь. Это выражение объяснено в 24 ст.


Седалище славы, т. е. он прославит всю свою фамилию и откроет ей доступ к важным должностям.


Всей домашней утвари — точнее с евр.: всех малых сосудов, начиная с кубков и кончая широкими чашами.


22:25  В тот день. Это заключение опять говорит об участи Севны.


23:1-7  В Тир едут корабли из далекой тирской колонии Тартесса, но им с островов Средиземного моря возвещают, что Тир уже не существует! Как велико было значение этого мирового торгового города! Сюда привозились товары со всего мира, а отсюда рассылались по разным другим странам. Поэтому все поражены известием о его падении, особенно же сами финикияне, которым теперь приходится искать себе убежища в чужих землях.


23:1  Тир (по евр. Zor теснина, скала), бывший главным городом Финикии, в настоящее время представляет собою небольшой и бедный городишко с жалким подобием базара, на котором главным образом продаются бобы, табак, финики и лимоны. Группа жалких домов, в один или два этажа, грязные переулки вместо улиц — вот и весь нынешний Тир (Гейки. Св. Земля. С. 1059). В скалах, идущих по берегу моря, к югу, древние тиряне устроили гавани, пристани, мелкие доки и окружили город великолепною стеною. Остатки стены этой видны еще и теперь, а равно сохранилась и плотина, соединявшая и в древнее время Тир, построенный на острове, с Тиром, расположенным на берегу моря — на континенте. Эта плотина была насыпана Александром Македонским для того, чтобы взять островной Тир. Тиряне называли обе части Тира sarra. Старый или континентальный Тир был расположен на плодородной равнине в представлял собою роскошный сад ( Ос 9:13 ). Здесь находилась древняя царская крепость и святилище Мелькарта или Геркулеса, тогда как остров — Тир был застроен разными пакгаузами и домами для матросов. Старый Тир впервые пострадал от врагов во время нашествия Салмонассара в 729 г., а потом нападения халдеев, персов и греков (особенно Александра Македонского), постепенно все более и более разоряли его, причем не малый вред причинили Тиру землетрясения: так в 523 г. город этот был совершенно разрушен землетрясением. Основан был Тир, по преданию, за 2750 лет до Р. Х.


Корабли Фарсисские — см. Ис 2:16 .


Он, т. е. Тир.


Им, т. е. корабельщикам, едущим из Фарсиса в Тир.


Некому — точнее: нет приюта!


Земля Киттийская — острова Средиземного моря вообще и, в частности, Кипр ( Быт 10:4 ; Чис 24:24 ), лежавший по морскому пути из Тира в Фарсис.


Кондамин весь стих переводит так: «рыдайте, корабли из Фарсиса, потому что ваш порт разрушен»! — Об этом их извещают при возвращении из земли Киттим.


23:2  Умолкните. Прежде в оживленном, торговом городе стоял неумолкаемый крик, так как происходила купля и продажа товаров на берегу, а множество приезжих матросов еще более производили шума в городе.


Обитатели острова — точнее, жители взморья, берега.


Купцы Сидонские — правильнее: финикийские. Сидон здесь, как в 4 и 12 ст., обозначает всю Финикию (ср. Втор 3:9 ; Нав 13:4,6 ; Суд 3:9 ; 10:12 ; 18:7 ). Может быть, финикияне здесь названы сидонянами потому, что Сидон был самым могущественным государством в древнейшую эпоху израильской истории: Тир впоследствии только занял его место в глазах евреев, когда именно Сидон потерял свое могущество, но евреи по-прежнему называли финикиян сидонянами, помня значение Сидона в Финикии.


23:3  Великие воды — Средиземное море.


Сихор — р. Нил (ср. 19:7 ).


Торжище народов — центральный пункт всей хлебной торговли.


23:4  Сидон — то же, что Финикия. Эта страна, лишившись Тира и его гаваней, сравнивается с матерью, оставшеюся без детей.


Говорит море. Море было само как бы матерью, родившею Тир с его гаванями.


Крепость морская — т. е. могучее море, на берегах которого расположен Тир.


Как бы не мучилась, т. е. все мои детища погибли! Тира и его пристаней уже не существует и как будто никогда не существовало!


23:5  Содрогнутся (египтяне) — не только в силу своих коммерческих связей с Тиром, но и потому еще, что могучий Тир был, так сказать, громоотводом для Египта, отвлекая на себя внимание значительной части ассирийских войск.


23:6  Финикиянам приходится теперь искать убежища в своих колониях и, конечно, прежде всего в богатом Фарсисе.


23:7  Начало от дней древних. См. ст. 1-й.


Ноги его несут — точнее: несли. У Тира так много было сил, что ему не жилось дома и он посылал экспедиции для основания своих колоний в далеких странах.


23:8-14  Кто же сокрушил могущество Тира? Господь, Который покарал Тир за его гордость. Ассирийцы явились в руках Иеговы сильным орудием для наказания Тира.


23:8-9  Раздавал венцы, т. е. ставил, кого хотел на царство в своих колониях, между которыми был и известный Карфаген. Голос Тира, конечно, имел значение и в перемене династий в других государствах.


23:10-11  Дочь Фарсиса — колонисты, населяющие эту далекую колонию.


Нет более препоны. Фарсис теперь стал самостоятельным, так как Тира, под властью которого был Фарсис, теперь уже не существует.


На море, т. е. Средиземное море, на берегу которого стоял Тир.


На царства. Пророк тут же выясняет, что он имеет в виду царства ханаанские и преимущественно те, которые лежали по прибрежью Средиземного моря, на низменности. Слово ханаан (genaan) значит низменный.


23:12  Посрамленная девица. Тир до сих пор мог быть называем чистою девицею, теперь же после завоевания его врагами, — он как бы утратил свою девственную чистоту. Дочь Сидона, т. е. население Финикии вообще и, в частности, жители Тира.


Киттим — острова Средиземного моря, где однако тирянам не найти для себя покоя от врагов.


23:13-14  Вот земля Халдеев. Большинство толкователей находят упоминание о халдеях совершенно неуместным и видят здесь ошибку переписчика. Они предлагают здесь читать или выражение: хананеев или: как Содом или: Киттим (в евр. здесь стоит слово gasdim). Между тем все древние переводы, начиная с LXX, согласны с нынешним масоретским текстом, и это свидетельство вынуждает нас признать правильность чтения: земля халдеев. Но как же перевести это место? Ведь о Вавилонском царстве здесь еще не могло идти речи. Нам кажется, что получится довольно естественный смысл, если мы признаем употребленное пророком выражение за обозначение Финикии. Происхождение финикиян в точности неизвестно. Очень может быть, что пророк в настоящем случае хотел сказать, что Финикия получила себе обитателей из среды древних поселенцев Халдеи. В таком случае весь стих можно перевести так «вот она, халдейская область! Она превратилась в ничто: Ассур (т. е. ассирийские цари, нападавшие на Тир) предоставили ее обитателям пустынь (т. е. диким зверям — ср. 13:21 ). Они...» и т. д.


Твердыня ваша, т. е. Тир, где эти корабли находили для себя безопасное пристанище.


23:15-18  Долго Тир пробудет в унижении и забвении, но в конце концов он снова воспрянет к жизни. Однако плоды его торговли будут им посвящаемы не идолам и будут тратиться не на собственные наслаждения, а на служение Истинному Богу и Его избранникам.


23:15-16  В тот день — см. 2:11 .


Забудут, т. е. Тир потеряет свое мировое политическое и торговое значение.


На семьдесят лет — число круглое и притом большое (7 × 10).


По мере дней, т. е. на крайний срок самого длинного царствования: едва ли какой царь царствовал больше 70-ти лет.


Ходи по городу. Блудницы в восточных городах сидели по улицам, пред городскими воротами, ходили по городу (честные женщины сидели дома) с пением и музыкой, разодетые, с венками на головах.


23:17-18  Будет блудодействовать, т. е. торговать. Торговля приравнивается к блудодейству, потому что так же, как и последнее, предполагает общение одного со многими, причем это общение не свободно от грязных целей (нажива).


К живущим пред лицем Господа, т. е. евреям, живущим на Сионе, или, лучше, к Церкви Христовой.


Особые замечания. Относительно подлинности пророчества о Тире критика не высказывает сколько-нибудь серьезных возражений. Только 15-18 ст. считают прибавлением, сделанным, вероятно, после плена вавилонского, потому что здесь встречаются некоторые выражения, чуждые стилю Исаии (mikez — 17 ст., haadmah — мир, ст. 18) и, кроме того, здесь трудно установить разделение на строфы.


О времени происхождения пророчества критики говорят различно. Одни утверждают, что Исаия произнес это пророчество по случаю нашествия на Финикию Сеннахирима (в 701 и.), другие относят пророчество к более древнему времени — именно к осаде Тира Салмонассаром (727-722), оконченной при Саргоне, преемнике Салмонассара.


Что касается исполнения пророчества, то вероятно, что восстановление Тира, которое описывает Исаия с 15-го стиха, имело место при Дарии Гистаспе. Как известно, Навуходоносор разрушил Тир — не только старый, но и новый, который был построен на острове, и это то разрушение предвозвещает Исаия Тиру в первых 14 стихах 23-й главы, но Дарий Гистасп, исправлявший ошибки вавилонских царей, снова восстановил этот важный торговый город. Последние же слова пророчества исполнились на обращении Тира к христианству, который уже во времена апостолов стал христианским ( Деян 21:3,4 ). Тирский архиепископ был вторым после патриарха иерусалимского. Во время гонения Диоклетиана Тир дал немало мучеников за имя Христово.


Личность пророка. Имя пророка — jeschajéhu — в переводе с еврейского означает: спасение соделывает Иегова или, короче, спасение Иеговы. LXX переводчиков передают это еврейское наименование выражением ‛Ησάϊας. В позднейшее время библейской письменности это еврейское выражение встречается уже в сокращенной форме jeschaeja.

Кто был отец Исаии, называемый в надписании книги Амосом, неизвестно. Исаия, как видно из самой его книги, жил в Иерусалиме, и это обстоятельство в значительной мере объясняет ту осведомленность, какую пророк обнаруживает в отношении событий столичной жизни. Пророк имел собственный дом, был женат и имел детей. Жену свою он называет пророчицей (Ис 8:3). Дети его — сыновья — своими именами символически предуказывали на суд Божий, которому должны были подвергнуться Иудейское и Израильское царство (Ис 7:3; Ис 10:20; Ис 8:3.18), тогда как имя самого пророка служило символом спасения, ожидающего избранников Божиих.

Исаия жил очень долго и деятельность его как пророка была продолжительна. Начавши свое служение, по крайней мере, 20-ти лет от роду, в год смерти царя Озии (по старому летоисчислению это был 759-й до Р. Х., по новейшему, основанному на изучении ассирийских памятников — 740-й г.), он в последний раз выступает действующим лицом около 701-го года, так что его пророческое служение продолжалось не менее 40 лет, а может быть, и более. О кончине его Библия ничего не сообщает, но талмудическое предание, принимаемое и отцами церкви, свидетельствует, что Исаия был предан мученической смерти по повелению нечестивого царя иудейского Манассии (намек на это можно усматривать у пророка Иеремии в Иер 2:30).

Что касается духовного облика пророка, то этот облик поражает нас своим величием. Исаия вполне убежден, что его призвал на его высокое служение Сам Господь (Ис 6) и, в силу этого сознания, везде обнаруживает самое преданное послушание воле Божией и безусловное доверие к Иегове. Поэтому он свободен от всяких приражений человеческого страха и интересы людей всегда ставит ниже, чем требования вечной правды Божией. С величайшим мужеством он в лицо Ахазу высказывает осуждение всей его политики (Ис 8), резко обличает министра-временщика Севну (Ис 22:15), а также других иудейских правителей, священников, пророков и весь народ (Ис 2, Ис 3, Ис 5, Ис 28 и др.). Открыто и бестрепетно порицает он политику иудейского правительства при царе Езекии (гл. 30-32) и не боится даже возвестить приближение смерти самому царю (Ис 38), а потом тому же царю, заболевшему смертельно, с уверенностью предвозвещает скорое выздоровление. Не боясь обвинений в отсутствии патриотизма, он предсказывает Езекии отведение всего его потомства в плен вавилонский. И слова его, сами по себе дышавшие силою убеждения, приобретали все большее и большее значение с течением времени, потому что некоторые из его пророчеств исполнились еще в то время, когда он продолжал свою пророческую деятельность, а также и потому, что слова его сопровождались чудесными знамениями (Ис 38:7).

Эпоха Исаии. Исаия был призван к своему служению в год смерти иудейского царя Озии, который, по новейшим исчислениям, основанным на изучении ассирийских памятников, царствовал с 780 до 740 г. до Р. Х. Этот благочестивый царь, с помощью Божией, успел ввести добрые порядки в своем небольшом государстве и вообще правил так благополучно, что Иудейское царство приобрело важное значение среди других малоазийских государств, особенно благодаря своим успехам в войнах с филистимлянами, арабами и др. народами. Народу иудейскому при Озии жилось почти так же хорошо, как и при Соломоне, хотя, впрочем, Иудею иногда в это время посещали и некоторые несчастья, вроде землетрясения (Ис 5:25) и хотя сам царь в последние годы своей жизни был поражен проказою, посланною на него за то, что он выказал притязания на совершение священнического служения. В конце своего царствования Озия сделал своим соправителем сына своего, Иоафама (4 Цар 15:5; 2 Пар 26:21).

Иоафам (по 4 Цар 15:32-38 и 2 Пар 27) правил Иудейским царством 16 лет — 11 лет как соправитель своего отца и 4 года с лишком — самостоятельно (740-736). И он был человек благочестивый и счастливый в своих начинаниях, хотя уже при нем сирийцы и ефремляне стали злоумышлять против Иудеи. Но народ иудейский при Иоафаме своими отступлениями от закона Божия стал навлекать на себя гнев Божий, и пророк Исаия начал возвещать своим согражданам об ожидающем их наказании от Бога (Ис 6). Очевидно, что внешние успехи, достигнутые Иоафамом, не только не содействовали нравственному улучшению народа, а напротив, как предсказывал еще Моисей (Втор 32), внушили этому народу чувство гордости и дали возможность вести беззаботную и распущенную жизнь. К этому времени относятся речи Исаии, содержащиеся в 2, 3, 4 и 5 главах его книги.

После Иоафама на престол вступил Ахаз (4 Цар 16 и 2 Пар 28), который царствовал 10 лет (736-727). По направлению, он не был похож на своего отца и уклонялся в идолопоклонство. За то Господь, по словам писателей 4-й книги Царств и 2 Паралипоменон, посылал против него врагов, из которых наиболее опасными были сирийцы и израильтяне, составившие между собою союз, к которому примкнули также и едомитяне (4 Цар 16:5-20, 2 Пар 28:5-27). Дело дошло до того, что много иудеев, подданных Ахаза, были захвачены врагами и вместе со своими женами и детьми переселены в Самарию: только пророк Одед убедил израильтян освободить иудеев от плена. Кроме идумеев, сирийцев и израильтян, на Иудею в правление Ахаза нападали и филистимляне (2 Пар 28:18). При этом царе Исаиею сказаны речи, содержащиеся в 7, 8, 9, 10 (ст. 1-4), 14 (28-32 ст.) и 17 гл., а также, быть может, в гл. 1 и 10, ст. 5-12. В этих речах Исаия порицал политику Ахаза, обратившегося за помощью против своих врагов к ассирийскому царю Тиглатпаласару III. Он предсказывал, что эти ассирийцы в конце концов замыслят подчинить себе иудейское царство и что только Мессия — Еммануил унизит их гордость и сокрушит их силу. Касаясь внутренней жизни иудейского государства при Ахазе, Исаия обличал в правителях народа отсутствие правосудия, а в народе — увеличившуюся распущенность нравов.

Езекия, сын Ахаза (4 Цар 18-20 и 2 Пар 29-32), правил государством Иудейским 29 лет (от 727 до 698 г. до Р. Х.). Езекия был очень благочестивый и богобоязненный государь (4 Цар 18:3.5.7) и заботился о восстановлении истинного богослужения, по уставам Моисеевым (4 Цар 18:4.22). Хотя сначала его окружали люди, мало понимавшие сущность теократического устройства еврейского государства и склонявшие царя к заключению союзов с иностранными государями, но потом, под влиянием пророка Исаии, Езекия утвердился в той мысли, что единая крепкая опора для его государства — есть Сам Иегова. Во время нашествия Сеннахирима на Иудею Езекия посылает послов к Исаии за советом, и пророк утешает царя обещанием божественной помощи. На время Езекии падают речи Исаии, содержащиеся в гл. 22, 28—33, а также главы 36-39 и, наконец, может быть, весь второй отдел книги Исаии (40-46 гл.). Кроме того, к этому времени относятся пророчества на иноземные народы в Ис 15-20 и, может быть, в Ис 21:11-17 и Ис 23 К самому концу царствования Езекии относятся речи, заключающиеся в Ис 13-14; Ис 21:1-10; Ис 24-27; Ис 34-35.

Прибавим еще несколько слов о народах, наиболее оказывавших влияние на жизнь иудейского израильского государства во дни Исаии. В этом отношении на первом месте стоял Ассур. Во дни Озии, царя иудейского, на ассирийский престол вступил первый царь новой династии — Фул. Этот царь опустошил царство Израильское. На то же царство сделал нападение при Ахазе могущественный царь ассирийский Тиглатпаласар III, а во дни Езекии Ассирийское царство достигло высшей степени процветания и царь Салмонассар окончательно уничтожил царство Израильское, а его преемник Сеннахирим делал попытки подчинить себе и царство Иудейское. Но уже в последние годы Сеннахирима сила Ассура начала исчезать. Асар-Гаддон, правда, сумел задушить восстание в Вавилоне и подчинил себе и Иудею, отведя царя ее, Манассию, в плен, но дни Ассирийской монархии, очевидно, уже были сочтены, и около 630 г. Киоксар Мидийский в союзе с Набополассаром Вавилонским, взяли столицу Ассирии, Ниневию, и Ассирия после этого стала Мидийскою провинцией.

Что касается другой великой державы того времени, Египта, то евреи большею частью состояли в союзе с нею и надеялись на ее помощь, когда начинали мечтать об освобождении от подчинения ассирийцам, которые большею частью докучали иудейским царям требованием с них дани. Египет, однако, в то время уже устарел и обессилел. В те дни Египет был ослабляем внутренними междоусобицами и в эпоху деятельности Исаии переменилось на престоле египетском целых три династии — 23, 24 и 25-я. В своих войнах с Ассирией из-за спорных сирийских владений, египетские цари так называемой Эфиопской династии (с 725 по 605 г.) сначала были побеждены, но потом могущественный египетский царь Тиргака нанес сильное поражение Сеннахириму и восстановил величие Египта, хотя и ненадолго: преемник Сеннахирима, Асар-Гаддон, вступил со своими войсками в Египет, а затем скоро была низвергнута и Эфиопская династия.

Довольно немаловажную величину в эпоху Исаии представляло собою царство Сирийское с его главным городом, Дамаском, Это царство все время боролось с царством Ассирийским. Цари ассирийские, особенно Тиглатпаласар III, жестоко карали сирийских государей, собиравших для себя союзников из числа подвластных Ассирийской державе малоазийских государств, но в 732-м г. Сирия окончательно была присоединена к Ассирии как ее провинция. Известно, затем было и царство Халдейское со столицею своею, Вавилоном. Это царство, в эпоху Исаии, было в вассальных отношениях к Ассирии и цари Вавилона считались только наместниками царя ассирийского. Однако эти цари постоянно старались вернуть прежнюю самостоятельность Халдейскому государству и поднимали знамя возмущения против ассирийского владычества, привлекая к этому и некоторых других малоазийских царей, например, иудейского Езекию, и в конце концов все-таки достигли своей цели. — Что касается других, входивших в соприкосновение с евреями во дни Исаии народов — тирян, филистимлян, маовитян, едомитян и др., то они, по своей слабости, не могли причинять особенно серьезного вреда евреям, но зато оказывали им и мало помощи, как союзники, против Ассирии.

Заметить нужно еще, что в эпоху Исаии Иудейское и Израильское царство почти всегда находились между собою во враждебных отношениях и это, конечно, не могло не отразиться на печальной судьбе, которая сначала постигла царство Израильское, а потом и Иудейское.

Книга Исаии. Книга Исаии состоит из нескольких отдельных сборников его речей. Кто окончательно сгруппировал речи пророка в эти сборники — сказать нельзя. Все речи пророка размещены не в строго хронологическом, а скорее в систематическом порядке. По содержанию, книгу Исаии можно разделить на две части. Первая — с 1 по 39 главу — проникнута по преимуществу духом обличения, вторая же — с 40 гл. по 66 — содержит в себе почти исключительно утешения народу израильскому ввиду ожидающего его плена вавилонского.

В первой части пророк упрекает еврейский народ за его упорство, с каким он отвращался от исполнения воли Божией главным образом во дни Ахаза. Пророк резкими чертами рисует пред своими слушателями неблагодарность их по отношению к своему Благодетелю — Иегове, подражание их язычникам в нечестии и даже идолослужение, какому они предавались (Ис 2:20; Ис 17:8; Ис 30:22; Ис 31:7), неверие в божественное откровение (Ис 29:9-24), поверхностное, внешнее исполнение требований Моисеева закона, соединявшееся с полною безнравственностью (Ис 1:10-31), недостаток честности и справедливости в отношении к ближнему, отсутствие взаимной любви и милосердия к бедным. Особенно строго пророк относится к великим мира, которые открыто позволяют себе нарушать требования правды Божией (Ис 1:16-31; Ис 5:23; Ис 10:1; Ис 32:5-7; Ис 33:1-5). Политика иудейских правителей, видевших все спасение Иудейского государства в союзах с сильными языческими державами, также здесь находит себе резкое осуждение (Ис 8:6-22; Ис 30:1-33; Ис 31; Ис 39).

Ввиду развращения народа израильского пророк угрожает ему судом Божиим, исполнителями которого должны выступить языческие народы, предрекает опустошение земли израильской и изгнание из нее евреев (Ис 6:11; Ис 5:13; Ис 17:9), причем довольно ясно говорит и о взятии Иерусалима врагами (Ис 2:15; Ис 3:8.16; Ис 22:5; Ис 30:13; Ис 32:13, Ис 32:19), о скором падении Самарии (гл. 28) и о вавилонском пленении иудеев (Ис 39:5). Но, с другой стороны, и в этой части книги Исаии сказано немало отрадных для сердца израильтянина пророчеств, и то там, то здесь сквозь мрак будущего открываются для Израиля и светлые перспективы. Пророк изображает, как страна Израильская восстает из глубокого унижения, в какое она была повергнута после нашествия ассирийцев. Вот рисуется вдали новый Властелин народа израильского — Мессия. Это будет потомок Давида по плоти, но Бог по существу духовному. Он распространит Свою власть надо всею вселенною. Но и в ближайшем будущем Израиль, по словам пророка, может удостоиться милостей Божиих. Помощь от Бога Исаия предлагал сначала Ахазу, а потом Езекии — тому и другому по случаю нашествия врагов (Ис 8:8; Ис 10:26-34; Ис 14:24-27.32; Ис 17:12-14; Ис 18:3, Ис 39:5; Ис 30:27-33; Ис 31:8; Ис 33:1; Ис 37:6). Господь будет охранять Сион — эту свою святую гору, если только Израиль сохранит преданность Иегове (Ис 7:9; Ис 8:6; гл. 28, 33). Сначала Сион подвергнется опустошению, но потом восстанет во славе и все народы устремятся к этой горе, признавая за нею право всеобщего руководительства (Ис 2:1; Ис 25:6).

В частности, первая часть книги Исаии содержит в себе следующие отделы. Главы 1-6 заключают в себе обширное, относящееся ко всей книге, вступление, состоящее из трех отдельных частей: а) Ис 1; б) Ис 2-5 и в) Ис 6. Затем с 7 гл. по 12 идут речи Исаии, составляющие первый отдел книги, в которых пророк выясняет отношения Израиля к Ассуру в царствование Ахаза и указывает на исход дружбы, начавшейся между ассирийцами и Ахазом. Второй отдел первой части обнимает собою пророчества Исаии на иноземные народы. Во главе этих пророчеств стоит пророчество о Вавилоне, как содержащее общую характеристику судов Божиих над миром языческим «как изображающее судьбу самого страшного опустошителя иудейского государства (Ис 13:1-14:23). К этому пророчеству присоединено краткое пророчество о судьбе Ассура, который так был страшен для современников пророка Исаии, а затем следуют пророчества о филистимлянах, Моаве, Сирии, Эфиопии и Египте (Ис 14:28-20:6), потом снова пророчество о Вавилоне с присоединением пророчеств об Едоме и Аравии и Иерусалиме (Ис 21-22), которые сплочены в одно собрание, вероятно потому, что все четыре имеют характер символистический, почему и называются у некоторых толкователей libellus emblematicus. Заключением к пророчествам на чуждые, иноземные народы является пророчество о Тире (Ис 23). Род финала к этому собранию пророчеств на иноземные народы представляют собою Ис 24-27, где идет речь о последнем суде над миром, о погибели его, о воскресении мертвых и о совершении спасения, обетованного Израилю. Этот последний отдел называется поэтому иногда у толкователей libellus apocalipticus.

Третий отдел первой части изображает отношения Израиля к Ассуру во дни Езекии (Ис 28-33). Здесь — пять речей, из которых каждая начинается восклицанием: горе! (goj). Речи эти расположены в хронологическом порядке: в них проводится мысль о том, что спасение Израиля зависит не от союза с Египтом, а от одного Иеговы. Четвертый отдел обнимает собою Ис 34-35, представляющие собою финал к первой части. Они содержат в себе, с одной стороны, изображение суда Божия над небом и землею, с другой — начертывают картину спасения Израиля, которое, прежде всего, будет состоять в возвращении Израиля из плена. Пятый отдел — исторические сказания Ис 36-39, повторяющие собою почти дословно сказания 4-й книги Царств (4 Цар 18:13-20:19).

Вторая часть книги Исаии образует собою одно стройное и законченное целое. Она разделяется на три отдела и в каждом отделе заключается по девяти глав. В первых двух отделах — по девяти речей, в последнем — пять. Предметом всех этих 27 глав служит эпоха искупления Израиля и затем всего человечества, начинающаяся освобождением Израиля из плена вавилонского и простирающаяся до времен Страшного Суда над миром. В первом отделе (Ис 40-48) пророк изображает главным образом избавление Израиля от плена вавилонского и виновника этого избавления — царя Кира, касаясь, местами, и нравственного освобождения Израиля от господства греха, благодаря заступлению кроткого Раба Иеговы — Мессии. Во втором отделе (Ис 49-57) средоточным пунктом, к которому обращено внимание пророка, является личность Раба Иеговы или Мессии, страдания Которого за грехи людей пророк изображает здесь с поразительной силой и ясностью. В третьем отделе (Ис 58-66) пророк изображает прославление этого Великого Страдальца. Раб Иеговы здесь является как первосвященник, царь и пророк в одно и то же время. Он творит суд над миром и созидает новую лучшую жизнь.

Из сказанного ясно видно, в чем состоят особенности пророческого созерцания Исаии. Если Исаия, с одной стороны, очень обстоятельно трактует о всех современных ему явлениях внутренней и внешней жизни своего народа, то, с другой стороны, взор его с таким же интересом устремляется и к отдаленному будущему, которое для него вовсе не разделено какою-либо непереходимою гранью от настоящего. И настоящее и будущее являются для него единым, непрерывно развивающимся целым и все сходные между собою отношения и явления и текущей и еще имеющей наступить жизни представляются его пророческому взору как бы отражающимися в одно и то же время на одном громадном световом экране. Для пророка в его созерцании не существует временных разграничений. Исчезают пред ним и громадные пространства, на самом деле отделяющие одно явление от другого. Быстро переносится его взор от самого далекого события будущего времени к обстоятельствам ближайшего будущего, и отсюда — опять вдаль будущего, если все это не составляет, впрочем, исключительной особенности пророческого созерцания Исаии, то, во всяком случае, у него эти характерные черты выступают с особою силою и яркостью.

Заметить нужно, что Исаия в своих пророчествах делал иногда точные определения относительно времени, в какое должно исполниться то или другое его пророчество (см. напр., Ис 7:8.14; Ис 8:1; Ис 16:14; Ис 37:30; Ис 38:5). Речь его везде дышит силою и отличается ясностью и разнообразием ораторских выражений и приемов доказательств. Он одинаково мастерски говорит тоном учителя-мудреца, как и языком поэта. Его пророчества о Мессии поражают величественностью образов, его жалобы и обличения — потрясающи, его увещания — в высшей степени убедительны, угрозы — сильны. Исаия пользуется всякими словесными оборотами и приемами: аллитерацией, подобозвучиями, парономазией, повторениями и т. д. Поэтому-то Исаия и занимает первое место между пророками-писателями. Иисус, сын Сирахов, называет его великим пророком (Сир 48:25), который великим духом своим провидел отдаленное будущее и до века возвещал будущее (Сир 48:27-28). Евсевий Кесарийский называет его великим и чудным пророком, пророком величайшим (Demonstr. evang. II, 4), блаж. Феодорит — божественнейшим, Исидор Пелусиот — проницательнейшим и мудрейшим из пророков. Будущие события мессианского времени Исаия предызображает всегда в выражениях, соответствующих их высокому значению (рождение Спасителя от Девы — в Ис 7, Его страдания и смерть — в Ис 63). Поэтому блаж. Иероним называет Исаию не только пророком, но евангелистом и апостолом. Также отзываются о нем Кирилл Александрийский и блаж. Августин. Ввиду такого значения книги Исаии ей отведено первое место среди пророческих книг как в нынешней еврейской Библии, так и у LXX.

Подлинность книги. Относительно происхождения книги Исаии в библейской науке издавна существует разногласие. Иудеи эпохи Талмуда признавали, что речи, содержащиеся в книге, действительно принадлежат Исаии, но что они собраны и записаны были его современниками — так называемыми друзьями царя Езекии. Талмудическое предание, несомненно, выражает именно эту мысль, когда говорит, что книгу пророка Исаии написало общество друзей Езекии (Бава-Батра, 15а). Но с этим мнением нельзя согласиться ввиду того, что никакой надобности не было пророку, человеку весьма образованному, предоставлять писание и собирание своих речей людям чужим и, быть может, нерасположенным к пророку за его обличения, какие он изрекал на их близорукую политику. Затем, кроме ветхозаветного свидетельства книги Премудрости Иисуса сына Сирахова (Сир 48:27), мы имеем в Новом Завете ясное указание на то, что во дни земной жизни Господа Иисуса Христа книга Исаии признавалась у иудеев его произведением (Лк 4:17-22; Мф 15:7-9; Лк 22:37). Точно такой же взгляд на книгу Исаии высказывали и св. апостолы (Деян 8:28; Деян 28:5; Рим 9:27). Такое отношение к книге Исаии установилось и среди древнейших церковных писателей, отцов и учителей Церкви. Но с конца 17 гл. некоторые библейские критики начали указывать на вставки, сделанные в книге Исаии чьею-то позднейшею рукою. Затем мало-помалу стали высказываться сомнения относительно подлинности отдельных целых глав книги и даже целых отделов, между которыми наиболее подозрений возбудила против себя вся вторая часть книги (Ис 40-66), которую стали приписывать неизвестному пророку, жившему во времена вавилонского плена (Гезений, Эвальд, Гитциг и Кнобель). Новейшие же ученые довели сомнения свои до того, что почти не оставили ни одной главы в книге Исаии, которая могла быть считаема подлинным произведением Исаии (Кьюнен, Дум и Кауч). По мнению этих критиков, книга Исаии даже испытала на себе неоднократные переделки (редакции), так что трудно теперь и выяснить, каков был ее первоначальный вид. Но, с другой стороны, есть немало ученых, которые признают вполне подлинность книги Исаии (Клейнерт, Геферник, Дрэкслер, Делич, Кейль, Корнели, Бреденкамп и др.) и этими учеными сказано достаточно для того, чтобы все возражения против подлинности книги Исаии признать неосновательными.

Прежде всего, против тех ученых, которые находят в книге Исаии произведения разных авторов, живших в различные эпохи, можно выставить то соображение, что во всей книге Исаии замечательно соблюдена одинаковость тона речи. Повсюду пророк говорит с силою, стремительностью и дерзновенностью, что подало и ап. Павлу повод сказать: Исаия же дерзает и глаголет (Рим 10:20). Затем бросается в глаза сходство в способе выражения мыслей, особенная ясность и объективность представления, замечаемая в книге Исаии повсюду. Ясность эта состоит в особенной картинности, которая иногда приближается даже к драматизму (напр., Ис 43:1), а объективность — в том, что отвлеченные представления или обозначение внутренних состояний души изображаются как предметы, существующие в пространстве и времени. Некоторые из образов постоянно повторяются (напр., образ виноградника, пустыни). Затем у пророка во всей книге проходит красною нитью одна идея — в том, что Сион спасется правдою и силою Божией, а никак не какою-либо земною, человеческою силой. При этом, впрочем, везде оправдание или спасение обещается остатку Израиля, а не всему народу, и среди этого остатка мыслится и Сам Спаситель, как происходящий от святого избранного остатка или семени. Далее, заметно, что бедствия ожидающие евреев и предстоящее их искупление изображаются в известной постепенности раскрытия, что указывает опять на единство разных частей кн. Исаии.

Возражения, какие обыкновенно высказываются критиками против подлинности всей книги Исаии, довольно неосновательны. Указывают, напр., на то, что Исаия говорит о себе то в первом, то в третьем лице. Но разве он один из древних писателей поступал так? Притом пророк говорит о себе в третьем лице даже в той главе, которую все признают подлинной — именно в Ис 20. Говорят далее, что у позднейших по отношению к Исаии пророков мы не находим столь живого изображения Мессии, как у Исаии. Но разве позднейшие пророки должны были снова изображать то, что уже так обстоятельно было изображено у Исаии? Пророчество вовсе не шло путем постепенного прогресса в изображении лица и деятельности Мессии... Ссылаются еще в доказательство мнения о позднем происхождении некоторых пророчеств Исаии на их словоупотребление, стиль и т. п., но во всех этих ссылках сказываются субъективные вкусы, как это разъяснено Эд. Кенигом (в его Neutestam. Prinzipien der alttestam. Kritik. 1902, s. 13 и сл.). Некоторые критики особенное значение придают несимметричности в построении строф и стихов отдельных пророческих речей Исаии. Но разве для пророка было обязательно соблюдать в точности все правила, каким должно удовлетворять обыкновенное поэтическое произведение? Нет ничего удивительного и в том, что пророк иногда прекращает ритмическую речь, чтобы начать говорить прозой. Говорят, наконец, что изречения и речи пророков писались на отдельных свитках и что поэтому свитки позднейшего происхождения — даже эпохи асмонеев — могли быть помещены в собрание речей Исаии. Но на это нужно сказать, что книга Исаии как цельное произведение, занимавшее уже известное место в ветхозав. свящ. каноне, была известна еще автору книги Премудрости И. сына Сирахова, т. е., по крайней мере, за 200 лет до Р. Х. (Сир 48:22-25).

Вопросы о подлинности отдельных глав, возбуждающих сомнения в библейской критике, будут решаться по изъяснении каждой такой главы в отдельности. Что касается вопроса о подлинности второй части книги Исаии, то он будет рассмотрен пред истолкованием оной.

Текст книги Исаии и переводы. Книга пророка Исаии дошла до нас в двух древних текстах — еврейском масоретском и греческом LXX толковников. Что касается первого, то и он, несмотря на свою аутентичность и оригинальность, все-таки, по местам, не исправен, и библейские критики делают в нем иногда изменения.

Но и греческий текст LXX в разных его списках весьма неудовлетворителен. Переводчик книги, очевидно, не умел правильно передать собственные имена, встречающиеся в книге, и не понимал настоящего значения многих еврейских слов. Не имел он также и надлежащего понимания особенностей строя еврейской речи, отчего у него явились предложения, неправильные, и с точки зрения греческого синтаксиса, и с точки зрения еврейского словосочинения. Иногда он два различных слова переводит одним и тем же выражением, а иногда одинаковые слова передает по-разному. Нередко он затрудняет понимание речи пророка произвольными перестановками слов, вставками или пропусками. Иногда он пользуется первым пришедшим ему на память значением еврейского слова, не обращая внимания на то, что от этого получается нечто совершенно непонятное (напр., Ис 18:1-2)1Прибавим к сказанному, что LXX нередко заменяют переносные выражения еврейского текста — собственными, имеющими буквальный смысл (напр., Ис 1:25; Ис 6:1; Ис 9:14; Ис 53:4), иногда переиначивают кажущиеся им неправильными фразы (напр., Ис 3:17; Ис 23:17), заменяют некоторые, непонятные для их читателей, географические термины, другими, понятными (напр. Ис 10:9.29; Ис 11:11; Ис 23:1), делают наконец разные объяснения к тексту книги, вставляя их в самый текст (напр., Ис 1:21; Ис 5:13; Ис 9:1). . Поэтому неправы те критики, которые думают в греческом переводе книги Исаии видеть какую-то решающую всякие затруднения инстанцию, хотя, с другой стороны, нельзя не признать великой пользы, какую может извлечь толкователь книги Исаии из этого перевода при установлении правильного чтения в некоторых спорных местах текста. Заметить нужно, что во второй части книги Исаии перевод LXX гораздо лучше, чем в первой.

Кроме перевода LXX, наиболее известными списками которого являются: a) Vetus Testamentum juxta LXX по Ватиканскому кодексу с разночтениями Александрийского кодекса и б) Vetus Testamentum по Синайскому списку (то и другое издание принадлежит Тишендорфу), мы имеем отрывки из переводов книги Исаии, сделанные Акилою, Симмахом и Феодотионом, собранные Оригеном в его гекзаплах и изданные, в некоторых частях своих, английским ученым. Заслуживают также внимания в деле установления правильного чтения некоторых мест книги Исаии: а) халдейские таргумы, из коих таргум Иоанафана сходится с Новым Заветом в признании некоторых мест книги за мессианские (напр., Ис 9:6; Ис 2:1.6; Ис 42:1; Ис 52:3); б) сирский перевод (Пешито), очень близкий к переводу LXX; в) перевод латинский — Вульгата, мало отступающий от еврейского масоретского текста.

Толкования на книгу пророка Исаии. На книгу пророка Исаии сохранилось очень много толкований от свято-отеческой эпохи. Наиболее известными из них являются творения Ефрема Сирина (по тексту Пешито), Василия Великого (на первые 16 глав книги), Иоанна Златоуста (в греч. тексте это толкование простирается только на первые 8 глав книги, но в армянском и латинском переводе, изданном в 1880 г., — на всю книгу и русский перевод сделан с этого последнего издания), блаж. Иеронима (по евр. и греч. тексту), Кирилла Александрийского (по LXX), блаж. Феодорита. Из толкований нового времени лучшими признаются: Гезения, Гитцига, Кнобеля, Эвальда, Нэгельсбаха, Дильмана, Дума, Марти, Шейне, Орелли — все лютеранские и проникнутые довольно сильно духом критицизма. Из сочинений апологетического характера наиболее известны: Генгстенберга (Christologie А. Т.), Дрэкслера, Делича, Кнабенбауэра. Последним из научных толкований является сочинение Кондамина Le livre d'Isaïe. Traduction critique avec notes et commentaires. Paris, 1905. Здесь указана вся литература по изучению книги Исаии и дан новый перевод книги. Заслуживают также упоминания новые произведения, служащие пособием при изучении книги Исаии: 1) Orelli. Der Prophet Iesaja, 3-е изд.; 2) Richter. Die messianische Weissagung und ihre Erfüllung. 1905; 3) Möller. Die messianische Erwartung der votexilischen Prophetenzugleich ein Protest gegen moderne Textzersplitterung. 1906. Из русских толкований на книгу пророка Исаии известны: 1) Епископ Петр. Объяснение книги св. прор. Исаии в русском переводе, извлеченное из разных толковников. Т. 1 и 2. М., 1887; 2) проф. Якимов. Толкование на книгу св. прор. Исаии (по славянскому и русск. тексту). Пет., 1884 (незаконч.); 3) Властов. Пророк Исаия. Пет., 1898, в двух частях (по русск. перев.); 4) Епископ Виссарион. Паремии из кн. прор. Исаии. Пет., изд. Тузова, 1894. Кроме того, довольно полезные указания находятся в учебных руководствах к изучению пророческих книг у Спасского, Ежова, Нарциссова и др. Хороший труд о кн. пророка Исаии представляет собою диссертация иером. Фаддея. Единство книги прор. Исаии. Св. Троицко-Сергиева лавра, 1901. Полезны также статьи профессора Казанской академии Юнгерова, помещенные в разное время в журнале «Правосл. Собеседник», и его же частное введение в свящ., исторические книги. Вып. 2-й. Казань, 1907.

Пророки и пророчестваИмя. Пророки назывались у евреев nabi, т. е. «говорящий». Слово это имеет корнем глагол, сохранившийся и теперь в арабском языке, – nabaa ­ давать весть. За правильность такого понимания термина nаbi говорит и соответственное ассирийское выражение nabu ­ звать, а также эфиопское nababa ­ говорить. Но если этот эпитет «говорящие» (nebiim) придавался только некоторым лицам, то под ним разумелись, очевидно, особые люди, которые заслуживали своими речами исключительного внимания и уважения, словом, люди, посланные Богом для возвещения Его воли. Таким образом, слово nаbi должно обозначать вестника Божественного откровения. Такой же смысл имеет и термин греческой Библии – προφητης, которым LXX передают еврейское выражение nabi. Кроме того, евреи называли пророков roéh – видящий, chozéh – прозорливец. Эти оба названия указывают на то, что возвещаемое пророком получено им в состоянии видения или особенного восторга (см. Чис.24:3–4 и сл.). Но так как взор пророка направлялся и на внешнюю жизнь еврейского государства, даже на будущее его, то пророки иногда назывались zophim, т. е. стражи (Иер.6:17; Ис.56:10), которые должны предупреждать свой народ об угрожающей ему опасности. Назывались также пророки пастырями (Зах.10:2; Зах.11:3, 16), которые должны заботиться о порученных им овцах – израильтянах, мужами Божиими и др.

Сущность пророчества. Если пророки должны были возвещать людям получаемые ими от Бога откровения, то, очевидно, Бог входил с ними в тесное внутреннее общение. Он должен был говорить с ними и они – с Богом, и Бог, действительно, приходит к ним и говорит с ними, как со своими друзьями, о том, что Он намерен совершить, объясняет им свои планы. В этом и состоит настоящая сущность пророчества. Поэтому уже Авраам называется пророком и другом Божиим (Быт.20:7; Иак.2:23). «Могу ли Я, – спрашивает Бог, – скрыть от Авраама то, что Я намерен сделать?» (Быт.18:17).

И других патриархов Бог называет «Своими пророками» (Пс.104:14–15). Если пророки поэтому выступают как учители и руководители своего народа, то они высказывают не свои собственные убеждения и мысли, а то, что они слышали от Бога. Они и сами ясно сознавали, что через них говорит именно Бог. Поэтому-то у них часто встречается в их пророческих речах надписание: «Бог сказал». Бог влагал им в уста слова свои (Иер.15:19–20), и они с уверенностью говорят о своем послании Богом (2Цар.23:2; Дан.2:27). К себе преимущественно поэтому они относят и название roeh – видящий, которое гораздо сильнее обозначает божественное происхождение пророческого вдохновения, чем другое слово – chozeh, которое иногда потреблялось и для обозначения пророков не в собственном смысле этого слова, которые были, можно сказать, людьми самообольщенными, полагавшими, будто через них говорит Бог (Иез.13:2, 6). 1

Различные состояния вдохновения. Хотя все пророки свидетельствуют: «Господь говорил мне» или «так говорит Господь», однако между пророками было различие в отношении к пророческому самосознанию и в отношении Бога к ним.

а) Особое место среди ветхозаветных пророков принадлежит пророку Моисею, с которым «Бог говорил устами к устам» (Чис.12:8). Служение Моисея как законодателя, а также судии, священника, вождя и пророка также было необыкновенно высоко (Втор.34:10). Он в нормальном, бодрственном состоянии получал откровения от Бога. Господь говорил с ним как друг с другом, прямо высказывая свои веления. Самуил также слышал ясную речь Бога, но не видел при этом никакого образа (1Цар.3 и сл.). Однако неприкрытой ничем славы Божией не видел и Моисей (Исх.33:20, 23).

б) Гораздо низшую форму вдохновения представляет собою то, когда Бог говорил пророкам в видении или во сне (Чис.22:8–9). В состоянии видения, восхищения или экстаза дух человеческий возвышается над обыкновенными границами пространства и времени, над всей временной жизнью и живет душой в потустороннем мире или же переносится в даль будущего (Деян.22:17; Откр.1:10). То, что он видит или слышит в этом состоянии, он может потом сообщить и другим, приведя все им слышанное в известный порядок и давши ему более или менее стройную форму,

в) Иногда вдохновение отнимает у человека волю и он говорит не то, чтобы ему хотелось сказать, или же не понимает вполне сам своих пророчеств. Так Валаам благословлял евреев тогда, когда ему хотелось проклясть их. Он даже падал на землю в обмороке, когда на него сходил Дух Божий (Чис.24:3, 4). В таком же пассивном состоянии вдохновения находился однажды царь Саул (1Цар.19:24).

Совершенно другое бывало с Самуилом, Исаией и др. пророками. В них человеческий дух только незаметно повышал темп своей жизни и деятельности, под действием Духа Божия. Их духовная деятельность, благодаря этому действию Духа Божия, оживлялась, в душе их появлялись новые настроения, их уму открывались новые горизонты, причем они все-таки могли различать, что, собственно, привходило в их душу свыше и что было результатом их собственной духовной деятельности во время получения откровения (Ис.6:5; Иер.1:7; 2Пет.1:20, 21). Здесь Божественное воздействие опирается более на природные индивидуальные духовные способности человека – на полученное им образование (ср. Дан.9:2 и Иер.25:11), отчего у пророков иногда встречаются почти дословные повторения прежних, им, конечно, известных пророчеств (ср. Ис.2:2–4 и Мих.4:1). Однако образованность не была необходимым условием для получения Божественного откровения, как это доказывает пример пророка из простых пастухов – Амоса (Ам.7:14–15). Зато все пророки должны были сохранять полное послушание воле Божией (Мих.3:8) и всегда заботиться об обращении народа израильского на тот же путь послушания Всевышнему.Особенности пророческого созерцания.


а) Пророки получали часто откровение в форме видений, образов, притч, символов, которые разгадать иногда довольно мудрено и для которых давались поэтому соответственные объяснения (Ам.7:7–8; Дан.8 и сл.; Зах.1:9). Поэтому и сами пророки говорят часто образами, совершают символические действия. При этом на их речах отражаются черты их личности и они сами принимают деятельное участие в придании откровению известной формы. Действия же символические иногда совершались ими в действительности, иногда же пророки рассказывают о них, как о событиях их внутренней жизни (Иер.19 и сл.; Ис.20 и сл.; Ос.1 и сл.; Иез.12 и сл.).

б) Пророки видели будущие события, которые они предвозвещали, как совершавшиеся при них или даже уже как прошедшие. Так, Исаия говорит о смерти Христа как будто бы он был свидетелем страданий Христовых (Ис.63 и сл.). От этого-то они в своих пророчествах нередко употребляют для обозначения будущих событий прошедшее время, которое поэтому и называется прошедшим пророческим (perfectum propheticum).

в) Пророки смотрят перспективно, т.е. все предметы в их созерцании представляются им расположенными на одной картине, в общих очертаниях, хотя бы это были предметы, относящиеся к различным эпохам; впрочем, все-таки они умеют различить, что находится на переднем плане открывающейся пред ними картины и что – позади, вдали. Хотя освобождение из плена Вавилонского и мессианское спасение часто соединяется в одной картине, но однако пророки не сливают одно с другим и первое представляют только как тень второго.

г) Каждый пророк видел только части великого будущего, которое ожидает людей, и потому пророческое созерцание имело характер отрывочности (1Кор.13:9) и один пророк пополняет другого.

Цель пророческого служения. Пророчество представляло собой самый жизненный элемент в общем плане божественного домостроительства и было наиболее рельефным выражением общения Бога с Его народом. В законе Моисеевом дано было твердое основоположение откровению Божественной воли, но если этот закон должен был войти в жизнь народа, то для этого необходимо было, чтобы Бог непрестанно свидетельствовал о Себе как о Царе Израиля. А для этого и были посылаемы Богом пророки. Они постоянно поддерживали в Израиле сознание того, что он представляет собой государство теократическое. Они должны были охранять закон, выяснять дух и силу его заповедей (Втор.10:16; Втор.30 и сл.), обсуждать явления общественной жизни в Израиле с точки зрения закона, наблюдать за поведением царей и священников, которые нередко отклонялись от начертанного для них в законе Моисея пути и, возвещая решения воли Божией касательно будущего состояния народа, вообще оживлять теократический дух. 2

Поэтому пророки были призываемы только из среды избранного народа (Втор.18:18). Главной же задачей их было утвердить в народе веру в пришествие Мессии и Его царство. Христос и Его царство представляют собой центральный пункт, на который обращено внимание пророков.

Содержание пророчеств. Пророки в своих пророчествах изображают историю царства Божия, как оно существовало и должно было существовать в Израиле и во всем человечестве, особенное внимание свое обращая при этом на завершение этого царства. Они не останавливаются в этом случае только на общих очерках будущего, но входят в подробное и обстоятельное описание частных обстоятельств, стоящих в существенной связи с историей царства Божия. Пророк в Вефиле называет имя царя Иосии за 300 лет до его рождения (3Цар.13:2), Иезекииль дает особые специальные указания на судьбу, ожидающую Иерусалим (Иез.24:2, 25–27), Даниил предвидит детали будущих событий, какие должны иметь место в жизни евреев (Дан.11:10–11).

Пророки и прорицатели. Из сказанного уже достаточно ясно, что истинные пророки были совсем не то, что известные и у язычников прорицатели. Между пророчеством и прорицанием существует двоякое существенное различие. Прежде всего, прорицание относится исключительно только к настоящему времени, пророчество же простирается до последнего предела истории, до конца дней, как выражались пророки. Каждый пророк и настоящее оценивает по его отношению к конечной цели. Благодаря этому, все пророчества составляют одно неразрывное целое. Прорицания языческих оракулов представляют собой ряд независимых одно от другого изречений; они похожи на слова, без логической связи следующие одно за другим на столбцах лексикона. Напротив, все израильские пророчества находятся в связи между собой и дополняют друг друга. Затем языческие оракулы говорили только об обстоятельствах или частной или национальной жизни, израильское же пророчество с самого начала охватывало своим взором все человечество.

Несомненность божественного призвания пророков. Пророки доказывали истинность своего призвания Богом посредством великих чудес, которые они совершали силой Божией. Кроме того, нужно принять в этом случае во внимание чистоту их учения и жизни (Втор.13:2, 5; 1Цар.10:6, 9; ср. Мф.24:24). Особенным даром чудотворения владели Моисей, Илия и Елисей. Сами пророки указывали на исполнение своих пророчеств как на доказательство истинности своего избрания Самим Богом. Пророк Иеремия говорит; «если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он был признаваем... за пророка, которого истинно послал Бог, когда сбывалось слово того пророка» (Иер.28:9).

Язык пророков. Так как пророки не были безвольными и бессознательными органами Духа Божия, но сохраняли самоопределение и свои характерные индивидуальные свойства при изложении бывших им откровений, то понятно, что и язык пророков носит различные степени совершенства и от простой прозаической речи нередко достигает высоких ступеней ораторства и поэзии. Амос, пастух, заимствует свои образы и картины из сельской жизни, Даниил говорит как государственный муж. Ранние пророки говорят чистым еврейским языком, позднейшие более или менее пользуются халдейским или арамейским наречием. Особенным изяществом и чистотой речи отличается книга пророка Исаии, которого поэтому некоторые называли «царем пророков». Многие речи пророков имеют форму настоящих поэм, сохраняя при этом все свойства еврейской поэзии.

История пророчества. Если уже допотопные патриархи были, в общем смысле, пророками (напр., Енох – см. Иуд.1:14–15:)), если уже во время Моисея пророчество имело своих представителей (Мариам и 70 старейшин – Чис.11:16), если и в смутное время Судей то там, то здесь мерцал огонь пророческого вдохновения (Суд.2:1; Суд.5:1; 1Цар.2:27), то с Самуила (это, после Моисеева периода, уже второй период в развитии пророчества) пророчество вступает в период настоящего процветания и пророки появляются среди Израиля в очень большом числе. Благодаря энергии Самуила, теократическая жизнь в Израиле оживилась, а вместе с тем обнаружилось во всей силе своей и пророческое вдохновение и пророки или ученики пророческие составляют из себя целые корпорации под управлением великого пророка Самуила. Пророки, начиная с Самуила, оказывали огромное влияние на весь ход жизни израильского народа и цари израильские, в общем, были послушны их внушениям. Со времени разделения Еврейского царства на два (третий период), во главе пророков становится энергичный пророк Ахия из Силома и пророки, особенно в Израильском царстве, где не было ни законной царской династии, ни законного священства, приобретают огромное значение. Немало усилий положено было ими также в борьбе с ложными пророками, появление которых падает на время царя израильского Ахава и которые вели царство к гибели своими льстивыми советами. Пророки, как Илия и Елисей, а также пророки-писатели этого периода всячески старались пробудить теократическое сознание в народе еврейском, но пророки следующего, четвертого периода, напротив, начинают говорить о скором падении теократического царства и о его будущем преобразовании в мессианское царство, чем с одной стороны доказывают, что Бог справедливо карает нарушителей Его закона, а с другой стороны утешают верующих в тех тяжких испытаниях, каким они подвергались в те времена. Наконец, в последний, пятый – послепленный период пророки с одной стороны действуют в видах восстановления внутренней и внешней жизни теократии, с другой – обращают свои взоры к будущему преображению этой жизни.

Значение пророческих книг. Писания пророков важны уже по обилию содержащегося в них учительного материала. В них находим мы величественные изображения существа и свойств Божиих, Его могущества, святости, всеведения, благости и пр. Они дают нам возможность проникнуть взором в невидимый мир и в таинственные глубины человеческого сердца. Изображая нечестие и ожесточение Израиля, пророки как бы этим показывают пред нами зеркало, в котором мы можем видеть отражение и своей жизни. Но особенно важны книги пророков для нас, христиан, потому что в них мы находим исполнившиеся с совершенной точностью пророчества об иудеях и других народах, а главным образом предсказания о Христе. Господь Иисус Христос Сам указывал на пророчества, как на самое верное свидетельство о Нем и Его деятельности (Ин.5:39). Наконец, пророчества важны для нас и потому, что часто в них обстоятельно раскрывается то, на что в Новом Завете указывается только намеками, краткими заметками. Так, напр., 53-я глава кн. Исаии выясняет пред нами истинную причину и цель страданий Христовых, а также дает объяснение к словам Иоанна Крестителя о Христе: «се, агнец Божий!» (Ин.1:29)

Распределение пророческих книг в Библии. Всех пророков, записавших свои речи в книги, было 16. Первые четыре – Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил, называются великими, а прочие 12 – Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия – малыми, конечно, по сравнительно малому объему их книг. Впрочем, книга Даниила в еврейской Библии отнесена была в число этнографов (кетубим), а книги 12-ти малых пророков составляли одну книгу. Книги пророческие в нашей Библии распределены не по порядку времени их происхождения, а, вероятно, по объему. Хронологический же порядок пророческих книг можно установить такой. Самым древним пророком был Авдий, пророчествовавший около 885-го г. до Р. Х., за ним следуют Иоиль, Амос, Иона, Осия, Исаия, Михей, Наум, Аввакум и Софония. Это так называемые, допленные пророки. Затем идут пророки периода плена – Иеремия, Иезекииль и Даниил и, наконец, пророки послепленные – Аггей, Захария и Малахия (около 427 г.). 3


* * *


1 См. Konig Das Prophetenthum в Beweis d. Glaubens. 1907. 2, 1–3.

2 Социально-политическая деятельность пророков прекрасно очерчена в книге Walter'а: Die Propheten in ihrem socialem Beruf. Freiburg 1900. 1–288 с.

3 О пророчествах вообще более обстоятельные сведения дает еп. Михаил в своих очерках «Библейская наука» (Ветхий Завет, вып. 4). Об исполнении же пророчеств можно читать у Кейта в его книге: «Доказательства истины христианской веры, основанные на буквальном исполнении пророчеств, истории евреев и открытиях новейших путешественников». СПб. 1870 г. С. 1–530.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

13:1 Евр. масса («бремя / тяжелая ноша») означает в пророческом контексте Божественное откровение (обычно выражающее предостережение), которое пророку приходилось носить в себе, пока он не находил возможность высказать его.


13:3 а) Евр. кудашай - посвященным / отделенным, здесь в знач. избранным для исполнения определенного Богом наказания.


13:3 б) Или (ближе к букв.): излить гнев Мой.


13:6 Всесильный / Всемогущий - одно из имен Бога (евр. Шаддай). Хотя его точное значение и происхождение неизвестны, это имя, как правило, используется тогда, когда речь идет о Боге как источнике плодородия и жизни и как о верховном правителе (см. Быт 17:1-8; 28:3; 35:11; 43:14; Исх 6:3; Числ 24:4, 16).


13:8 Друг. возм. пер.: на лицах (отсвет) горящего (города).


13:10 Букв.: Орион.


13:11 Евр. пакад имеет много значений: заниматься чем-л., браться за что-л., посещать, созывать, собирать, назначать. Его значение определяется исключительно с помощью контекста. В переводе LXX: и Я повелю зло / бедствия для всего мира. В переводе Вульгаты: нашлю зло. Большинство совр. пер. передают этот евр. глагол в данном случае словом накажу.


13:18 Букв.: плод чрева.


13:20 Букв.: арабы.


13:21 Букв.: косматые; некоторые полагают, что речь идет о демонах.


13:22 Или: его вдовам будут вторить.


14:1 Или (ближе к букв.): поселит их в собственной земле.


14:4 Друг. чтение: сошла на нет вся ярость его; масоретский текст неясен.


14:9 а) См. примеч. «а» к 5:14; то же в ст. 11, 15.


14:9 б) Евр. рефаим - обычно переводится как покойники, усопшие; известно также, что рефаимами называли исполинов, древнейших жителей Палестины (Втор 2:10, 11).


14:12 Евр. хелель бен-шахар; Хелель - возможно, это имя утренней звезды (Венеры) или растущего месяца.


14:13 а) Или: думал; букв.: говорил в сердце своем.


14:13 б) Северная гора, или гора Цафон, - ханаанейский вариант Олимпа, «горы собраний», где встречаются и беседуют боги.


14:15 Или: глубокую яму.


14:19 а) Букв.: презренную / ненавистную.


14:19 б) Или: словно одежда убитых, которых


14:28 Вероятная дата - 715 г. до Р.Х.


14:31 Площадь у главных ворот в древнем восточном городе была центром общественной жизни, где сидели уважаемые люди.


15:1 а) См. примеч. к 13:1.


15:1 б) Моав - страна восточнее Мертвого моря, в то время постоянный враг Израиля.


15:1 в) Возможно, имеется в виду Кир-Харесет, который был столицей Моава.


15:2 а) Дивон - второй по значимости город Моава; далее упоминаются гора Нево и другие города этой страны и сопредельных территорий: Медва, Хешбон и т.д.


15:2 б) Букв: восходит дом и Дивон.


15:4 Или: трепещут они (букв.: их душа).


15:5 Букв.: вопиет.


15:9 Пер. по друг. чтению; масоретский текст: Димона - некоторые объясняют это игрой слов: название «Дивон», вероятно, было изменено на «Димон», чтобы оно было созвучно слову «кровь» (евр. дам).


16:1 См. примеч. «а» к 1:8.


16:3 Возможно, пророк говорит от лица охваченных страхом моавитянок, обращающихся за помощью к соседям.


16:5 Или: неизменною любовью / благостью / милостью.


16:7 а) Букв.: о Моаве.


16:7 б) Виноградные лепешки (прессованный изюм) использовались на религиозных языческих праздниках, но следующие стихи указывают на бедствия в полях, поэтому здесь лепешки - скорее лакомства, которых больше не будет из-за врага, опустошившего виноградники (ср. 2 Цар 6:19, Песн 2:5; Ос 1:3).


16:8 Или: вожди народов порубили виноградники Сивмы.


16:11 Евр. Кир-Харес.


16:14 а) Или: с точностью, с которой наемник считает свой каждый час. Букв.: подобно годам наемного работника.


16:14 б) Или: но остаток его будет очень мал и слаб.


17:1 См. примеч. к 13:1.


17:2 Друг. чтение: города его навсегда; такое чтение обычно принимается потому, что на территории Сирии нет города Ароэр - есть три города с таким названием: в Амоне, в Иудее и в Моаве (близ потока Арнон - 16:2). Однако Ароэр близ Арнона был взят Израилем и позднее был завоеван Сирией (Ис Нав 12:2; 13:9, 16; Суд 11:26; 4 Цар 10:33), а это пророчество относится как к Израилю, так и к Сирии.


17:5 Рефаимы - древние обитатели Палестины, именуемые великанами; их отождествляли с потомками Анака.


17:6 Букв.: околачивании.


17:8 Или: столбы Ашеры. Евр. ашерим - символы богини-матери, супруги верховного языческого божества Эль в древней ханаанской мифологии (ее следует отличать от Астарты, ханаанской богини плодородия). Культ Ашеры, которой приписывалось рождение семидесяти богов ханаанского пантеона, был распространен в разных странах Ближнего Востока, особенно в Финикии - у северного соседа Израиля.


17:9 Перевод этой части стиха труден. LXX: твои города будут брошены, как укрепления, брошенные амореями и хиввеями из-за сынов Израиля.


17:10 а) Здесь евр. глагол шахахат во 2-м л. ед. ч. жен. р., вероятно, указывает на то, что пророк обращается к Иерусалиму или всему израильскому народу как к «деве Израилевой» (ср. Ам 5:2).


17:10 б) Вероятно, указание на языческие культы, совершаемые в рощах.


17:11 Букв.: день.


17:12 Или (ближе к букв.): увы! Бушует / шумит множество народов.


18:1 Некоторые истолкователи полагают, что под «стрекочущими крыльями» здесь подразумеваются либо насекомые (возможно, саранча), либо армии Куша (см. 7:18, 19). Древнее царство Куш - государство, существовавшее в VIII в. до Р.Х. См. примеч. «б» к 11:11. В 715 г. до Р.Х. кушитский царь Шабака (греч. Сабакон) покорил Египет и основал XXV эфиопскую династию фараонов.


18:2 а) Букв.: гладкому / блестящему - возможно, речь идет о блестящей от масла коже; то же в ст. 7.


18:2 б) Букв.: народу «кав-кав», попирающему - вероятно, это звукоподражание, представление непонятного языка; то же в ст. 7.


18:3 Букв.: смотрите.


18:4 Букв.: места.


18:7 Так в друг. древн. пер.; букв.: принесут в дар… народ.


19:1 а) См. примеч. к 13:1.


19:1 б) Или: на быстро парящем облаке.


19:1 в) Букв.: растает / ослабнет.


19:5 Букв.: поток / река.


19:8 Букв.: свой крючок забрасывал.


19:9 Семена льна погружались в воду, и для возделывания прядильного льна требовалось очень много воды. «Белое полотно» было известным египетским товаром, вывозимым за границу.


19:11 Имеется в виду город Танис в дельте Нила.


19:13 Евр. Ноф.


19:14 Или: Господь навел на них дух превратный.


19:15 Ср. 9:14, 15.


19:18 В некот. рукописях: Город Солнца, т.е. Гелиополь.


20:1 Возможно, речь идет об ассирийской кампании, направленной на подавление восстания (спровоцированного Египтом) в городе Ашдоде в земле Филистимской в 712 / 711 г. до Р.Х.


20:2 Или: а до того - в таком случае к моменту взятия Ашдода Исайя уже три года ходил таким образом.


20:3 См. примеч. «б» к 11:11.


21:1 а) См. примеч. к 13:1.


21:1 б) Скорее всего, весть относится к Вавилону (ст. 9), южная Месопотамия называлась приморской из-за ее выхода к Персидскому заливу.


21:1 в) Или: как ветер из Негева (пустыня на юге Израиля) налетает.


21:1 г) Букв.: он.


21:3 LXX: не прав я был, не слушая, и проявил опрометчивость, не обращая внимания.


21:5 Букв.: мажьте (оливковым маслом).


21:7 Или: колесницы, запряженные парой; то же в ст. 9.


21:8 Перевод по друг. чтению; букв.: закричал лев.


21:11 а) Дума - букв.: тишина; здесь: имя собственное, относящееся либо к северной Аравии, либо к народу Эдома (Сеира).


21:11 б) Или (ближе к букв. и переводу Вульгаты): стражник! Сколько ночи прошло? Или: стражник! Скоро ли кончится ночь? - Ночь здесь, возможно, обозначает тяжелые времена и стесненные обстоятельства. LXX: Стереги стену с бойницами!


21:12 Букв.: приближается утро, но также и ночь; или: но еще ночь. LXX: Я охраняю их и утром, и ночью.


21:16 См. примеч. к 16:14.


22:1 а) См. примеч. к 13:1.


22:1 б) Из текста неясно, почему в этом пророчестве, обращенном к Иерусалиму, он назван «Долиной видения». Вероятно, взору говорящего открывалась Долина Хинном, однако остается неясным, какое отношение эта долина имела к данному пророческому видению. Возможно, Долина Хинном названа здесь Долиной видения по той причине, что предсказания о грядущих на нее бедствиях являются основным предметом этой пророческой вести (см. ст. 5).


22:3 Или: побросав луки, в плен попали.


22:4 Букв.: дочери моего народа - здесь слово «дочь» образно указывает на глубокую привязанность говорящего к своему ослабленному и уязвимому народу.


22:6 Эламиты и воины Кира, возможно, представляют собой дальнего врага Израиля.


22:8 Вероятно, имеется в виду царский оружейный склад или Соломонов дворец из кедра ливанского, где также хранилось вооружение (3 Цар 10:16, 17).


22:14 Букв.: на ухо.


22:20 Эльяким - начальник царского дворца в правление Езекии.


22:21 Букв.: отцом.


22:23 Букв.: станет он престолом славы для своего отеческого рода.


22:24 Букв.: дома отца.


23:1 а) См. примеч. к 13:1.


23:1 б) Или: с берегов Кипра дошла до вас эта весть.


23:2 Перевод по кумранским рукописям; масоретский текст: пересекая море, они наполняли тебя.


23:5 а) Или: когда это известие достигнет Египта.


23:5 б) Букв.: будут мучиться, как при родах, от вести из Тира.


23:6 Или: пересекая воды, в Таршиш отправляйтесь.


23:7 Друг. возм. пер.: ноги несут его в далекое изгнание.


23:10 а) Так в кумранской рукописи 1QIsa и в LXX, масоретский текст: ступай в свою землю, как Нил, дочь Таршиша.


23:10 б) Друг. возм. пер.: спешите к родной земле, корабли из Таршиша - гавани здесь больше нет / никто вас более не угнетает.


23:13 Букв.: халдеев.


23:17 Или: обратит внимание на Тир, или: займется Тиром.


Народ, живущий во тьме, увидел свет великий - свет воссиял для тех, кто ныне обитает в стране мрака… Ибо для нас родилось дитя,сын нам дарован обетованный, на плечи коего владычество ляжет. нарекут ему имя: Чудный Советник, Могучий Бог, Вечный Отец, Правитель, созидающий мир (9:2, 6).

Вести пророка Исайи обращены к каждому из нас. Не пережив внутреннего духовного возрождения, мы, как правило, самодостаточны. И только неожиданная встреча с человеком другого склада, иначе понимающим жизнь и свои обязанности перед Богом и людьми, помогает нам постичь иллюзорность нашего духовного благополучия. Пока нам не откроется поражающая нас чистота и святость и величие Бога, мы редко готовы осознать собственную духовную нищету. И если мы позволяем Ему озарить нас Своим светом, то непременно начинаем ощущать собственную греховность и несовершенство. Мы жаждем очищения, любовь Божья преображает нас, и мы, следуя примеру пророка Исайи, готовы откликнуться на зов Божий, чтобы идти за Ним и стать вестником Его правды.

В мировой культуре и духовной истории человечества Книга пророка Исайи - одна из самых известных и читаемых. Исайя, чье имя означает «Спаситель - мой Яхве», прежде всего, великий пророк, и поэтому его книга - одна из наиболее цитируемых в Новом Завете (после Псалтыри). Вслед за Иеронимом христианские комментаторы называют Книгу пророка Исайи «Евангелием» в Ветхом Завете.

О жизни Исайи сохранились лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине VIII в., а возможно, и в начале VII в. до Р.Х. Согласно иудейской традиции, он происходил из царского рода, был женат, у него было два сына (7:3; 8:3, 18). О его мученической смерти, по свидетельству некоторых раннехристианских авторов, возможно, говорится в Послании к евреям: «их… распиливали надвое» (Евр 11:37). Пророческая миссия Исайи связана с Иудеей и ее столицей Иерусалимом - именно здесь он произносил свои огненные проповеди-поэмы.

Исайя жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа, «в год смерти Озии-царя» (6:1), за которым последовали десятилетия страшных бедствий. Как и все пророки древнего Израиля, он живо откликался на политические и международные события своего времени. Поэтому его пророчества (гл. 1-39) следует рассматривать и постигать в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины VIII в. до Р.Х., когда Ассирийская империя росла и укреплялась, завоевывая все новые и новые земли (в том числе и Иудею), что привело в итоге к падению и исчезновению большей части Израиля, десяти колен Северного царства, которые противились союзу с языческой империей.

Исайя был не только величайшим пророком, но и глубоким и самобытным поэтом. Поэтика и стиль книги неповторимы, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих и обличения соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями, гимны - с сатирическими песнями и порицаниями. Подобно другим библейским пророкам, Исайя всецело отдал свой поэтический дар пророческому служению. Избранная им стезя глашатая правды и святости Божьей (1:4; 5:16, 24; 8:14; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:23; 30:11; 31:1; 37:23 и далее) оставила неизгладимый след на всей его жизни и деятельности. В год смерти царя Озии ему было откровение: Владыка Господь, Святой Бог Израилев, явился ему восседающим «на высоком… престоле, и края риз Его стелились по всему Храму» (6:1). Он услышал громовые раскаты шестикрылых серафимов, восклицавших: «Свят, свят, свят Господь Воинств, вся земля исполнена славы Его!» - и был ошеломлен этим, сокрушен чувством собственного несовершенства. Исайя услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу и даровать надежду - указать, что явится «Росток Господень», который будет «отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле» (4:2).

В пророческих вестях Исайи события VIII-VI вв. до Р.Х. являют собою единый процесс суда Божьего, где великие империи - это орудия в руках Бога Яхве, а конечная цель - духовное обновление и возрождение народа. «Суд Божий» - одно из ключевых понятий богомыслия Исайи. Пожалуй, с ним и связана центральная тема первой части книги (гл. 1-39). Пророк, живший при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззакония земных владык: их «пагубные указы», коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов (10:1, 2). Известна была ему и жизнь простых людей, предававшихся всевозможным страстям: идолопоклонству, стяжательству, чувственным удовольствиям (3:16). Сокрушала Исайю и духовная ущербность отвернувшихся от Господа людей - повсеместное торжество лицемерия, напускной набожности, эгоизма, гордыни. «Взгляни на лица их - всё ясно! - восклицает пророк. - Грех, как в Содоме, напоказ выставляют, ничего не скрывая» (3:9). Исайя видел причины надвигавшейся гибели в духовном состоянии каждого отдельного человека и народа в целом. Отсюда грозные пророчества, точнее обличения пророка - лейтмотив первой части книги. Но, обличая, пророк призывал народ вернуться к Господу - «вечной твердыне», обрести в Нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском обрушивавшихся на них бедствий кровавой эпохи: «Если не будете тверды в вере, не устоите» (7:9).

Среди библеистов до сих пор ведутся споры по поводу авторства книги Исайи (один ли это автор или же их два), однако нет сомнений, что перед нами слово Бога Живого. Вторая части книги (гл. 40-66) посвящена осуществлению Божьего Промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии «Страдающего Божия Слуги» и признании верховной власти Бога Яхве всеми народами. Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм - это прежде всего вести надежды и утешения. «Утешайте народ Мой, утешайте его!- говорит Бог ваш, - ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена» (40:1, 2). Главы 40-55 содержат пророчества, обращенные прежде всего к изгнанникам в Вавилоне, и касаются событий второй половины VI в. до Р.Х., а главы 56-66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, возрожденную и устроенную согласно Завету, Союзу с Господом.

Пророк стремится вырвать из бездны отчаяния народ, измученный войнами и изгнанием, поддержкой и ободрением спасти его от «парализующей ностальгии» по прошлому (43:18). Пророку Божьему открывается будущее: оно не беспросветно, а светло: «Воистину, новое небо творю Я и новую землю» (65:17). Более того, сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее, а промыслительна. Господь Бог вершит историю, Он властен над миром - «народы пред Ним что капли из ведра» (40:11-26). Грех будет удален и искуплен, преображение достигнет пределов самой вселенной, и народ Божий обретет чаемые благословения. «Как новое небо и земля новая, которые Я творю, пребудут предо Мной, - возвещает Господь, - так пребудет вовек потомство ваше и ваше имя» (66:22, 23).

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Бог избрал Себе народ с тем, чтобы в нем все народы пришли к познанию Его и получили усыновление Отцу... 

 

На страницах Библии Вавилон предстаёт не просто как одна из языческих цивилизаций, но и как оплот и символ язычества... 

 

Почему пророк возвещает, что в Египет Господь придёт на лёгком облаке? Не потому ли, что раскаявшиеся язычники... 

Вопрос-ответ

 Я хотел бы задать вопрос, давно меня интересующий. Это касается предания о бунте сатаны против Бога. Где в Библии говорится об этом?
 

В Библии можно найти несколько мест, где достаточно прямо говорится о бунте сатаны против Бога или о его противлении Богу. Вот несколько цитат (подборка не претендует на полноту)... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).