Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 7

συνέβη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τη̃ς μητρὸς συλλημφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ του̃ βασιλέως ἀπὸ τω̃ν ἀθεμίτων ὑείων κρεω̃ν ἐφάπτεσθαι μάστιξιν καὶ νευραι̃ς αἰκιζομένους
εἱ̃ς δὲ αὐτω̃ν γενόμενος προήγορος οὕτως ἔφη τί μέλλεις ἐρωτα̃ν καὶ μανθάνειν ἡμω̃ν ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνή̨σκειν ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους
ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς προσέταξεν τήγανα καὶ λέβητας ἐκπυρου̃ν
τω̃ν δὲ παραχρη̃μα ἐκπυρωθέντων τὸν γενόμενον αὐτω̃ν προήγορον προσέταξεν γλωσσοτομει̃ν καὶ περισκυθίσαντας ἀκρωτηριάζειν τω̃ν λοιπω̃ν ἀδελφω̃ν καὶ τη̃ς μητρὸς συνορώντων
ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοι̃ς ὅλοις γενόμενον ἐκέλευσεν τη̨̃ πυρα̨̃ προσάγειν ἔμπνουν καὶ τηγανίζειν τη̃ς δὲ ἀτμίδος ἐφ' ἱκανὸν διαδιδούσης του̃ τηγάνου ἀλλήλους παρεκάλουν σὺν τη̨̃ μητρὶ γενναίως τελευτα̃ν λέγοντες οὕτως
ὁ κύριος ὁ θεὸς ἐφορα̨̃ καὶ ται̃ς ἀληθείαις ἐφ' ἡμι̃ν παρακαλει̃ται καθάπερ διὰ τη̃ς κατὰ πρόσωπον ἀντιμαρτυρούσης ὠ̨δη̃ς διεσάφησεν Μωυση̃ς λέγων καὶ ἐπὶ τοι̃ς δούλοις αὐτου̃ παρακληθήσεται
μεταλλάξαντος δὲ του̃ πρώτου τὸν τρόπον του̃τον τὸν δεύτερον ἠ̃γον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμὸν καὶ τὸ τη̃ς κεφαλη̃ς δέρμα σὺν ται̃ς θριξὶν περισύραντες ἐπηρώτων εἰ φάγεσαι πρὸ του̃ τιμωρηθη̃ναι τὸ σω̃μα κατὰ μέλος
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς τη̨̃ πατρίω̨ φωνη̨̃ προσει̃πεν οὐχί διόπερ καὶ οὑ̃τος τὴν ἑξη̃ς ἔλαβεν βάσανον ὡς ὁ πρω̃τος
ἐν ἐσχάτη̨ δὲ πνοη̨̃ γενόμενος εἰ̃πεν σὺ μέν ἀλάστωρ ἐκ του̃ παρόντος ἡμα̃ς ζη̃ν ἀπολύεις ὁ δὲ του̃ κόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμα̃ς ὑπὲρ τω̃ν αὐτου̃ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωη̃ς ἡμα̃ς ἀναστήσει
10 μετὰ δὲ του̃τον ὁ τρίτος ἐνεπαίζετο καὶ τὴν γλω̃σσαν αἰτηθεὶς ταχέως προέβαλεν καὶ τὰς χει̃ρας εὐθαρσω̃ς προέτεινεν
11 καὶ γενναίως εἰ̃πεν ἐξ οὐρανου̃ ταυ̃τα κέκτημαι καὶ διὰ τοὺς αὐτου̃ νόμους ὑπερορω̃ ταυ̃τα καὶ παρ' αὐτου̃ ταυ̃τα πάλιν ἐλπίζω κομίσασθαι
12 ὥστε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτω̨̃ ἐκπλήσσεσθαι τὴν του̃ νεανίσκου ψυχήν ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς ἀλγηδόνας ἐτίθετο
13 καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν τέταρτον ὡσαύτως ἐβασάνιζον αἰκιζόμενοι
14 καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτα̃ν οὕτως ἔφη αἱρετὸν μεταλλάσσοντας ὑπ' ἀνθρώπων τὰς ὑπὸ του̃ θεου̃ προσδοκα̃ν ἐλπίδας πάλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ' αὐτου̃ σοὶ μὲν γὰρ ἀνάστασις εἰς ζωὴν οὐκ ἔσται
15 ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προσάγοντες ἠ̨κίζοντο
16 ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν εἰ̃πεν ἐξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων φθαρτὸς ὢν ὃ θέλεις ποιει̃ς μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμω̃ν ὑπὸ του̃ θεου̃ καταλελει̃φθαι
17 σὺ δὲ καρτέρει καὶ θεώρει τὸ μεγαλει̃ον αὐτου̃ κράτος ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανιει̃
18 μετὰ δὲ του̃τον ἠ̃γον τὸν ἕκτον καὶ μέλλων ἀποθνή̨σκειν ἔφη μὴ πλανω̃ μάτην ἡμει̃ς γὰρ δι' ἑαυτοὺς ταυ̃τα πάσχομεν ἁμαρτόντες εἰς τὸν ἑαυτω̃ν θεόν ἄξια θαυμασμου̃ γέγονεν
19 σὺ δὲ μὴ νομίση̨ς ἀθω̨̃ος ἔσεσθαι θεομαχει̃ν ἐπιχειρήσας
20 ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης ἀγαθη̃ς ἀξία ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορω̃σα μια̃ς ὑπὸ καιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερεν διὰ τὰς ἐπὶ κύριον ἐλπίδας
21 ἕκαστον δὲ αὐτω̃ν παρεκάλει τη̨̃ πατρίω̨ φωνη̨̃ γενναίω̨ πεπληρωμένη φρονήματι καὶ τὸν θη̃λυν λογισμὸν ἄρσενι θυμω̨̃ διεγείρασα λέγουσα πρὸς αὐτούς
22 οὐκ οἰ̃δ' ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνευ̃μα καὶ τὴν ζωὴν ὑμι̃ν ἐχαρισάμην καὶ τὴν ἑκάστου στοιχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερρύθμισα
23 τοιγαρου̃ν ὁ του̃ κόσμου κτίστης ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν καὶ πάντων ἐξευρὼν γένεσιν καὶ τὸ πνευ̃μα καὶ τὴν ζωὴν ὑμι̃ν πάλιν ἀποδίδωσιν μετ' ἐλέους ὡς νυ̃ν ὑπερορα̃τε ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτου̃ νόμους
24 ὁ δὲ 'Αντίοχος οἰόμενος καταφρονει̃σθαι καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος φωνὴν ἔτι του̃ νεωτέρου περιόντος οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιει̃το τὴν παράκλησιν ἀλλὰ καὶ δι' ὅρκων ἐπίστου ἅμα πλουτιει̃ν καὶ μακαριστὸν ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τω̃ν πατρίων καὶ φίλον ἕξειν καὶ χρείας ἐμπιστεύσειν
25 του̃ δὲ νεανίου μηδαμω̃ς προσέχοντος προσκαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς τὴν μητέρα παρή̨νει γενέσθαι του̃ μειρακίου σύμβουλον ἐπὶ σωτηρία̨
26 πολλὰ δὲ αὐτου̃ παραινέσαντος ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν
27 προσκύψασα δὲ αὐτω̨̃ χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύραννον οὕτως ἔφησεν τη̨̃ πατρίω̨ φωνη̨̃ υἱέ ἐλέησόν με τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν σε μη̃νας ἐννέα καὶ θηλάσασάν σε ἔτη τρία καὶ ἐκθρέψασάν σε καὶ ἀγαγου̃σαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην καὶ τροφοφορήσασαν
28 ἀξιω̃ σε τέκνον ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γη̃ν καὶ τὰ ἐν αὐτοι̃ς πάντα ἰδόντα γνω̃ναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός καὶ τὸ τω̃ν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται
29 μὴ φοβηθη̨̃ς τὸν δήμιον του̃τον ἀλλὰ τω̃ν ἀδελφω̃ν ἄξιος γενόμενος ἐπίδεξαι τὸν θάνατον ἵνα ἐν τω̨̃ ἐλέει σὺν τοι̃ς ἀδελφοι̃ς σου κομίσωμαί σε
30 ἔτι δὲ ταύτης καταληγούσης ὁ νεανίας εἰ̃πεν τίνα μένετε οὐχ ὑπακούω του̃ προστάγματος του̃ βασιλέως του̃ δὲ προστάγματος ἀκούω του̃ νόμου του̃ δοθέντος τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν διὰ Μωυσέως
31 σὺ δὲ πάσης κακίας εὑρετὴς γενόμενος εἰς τοὺς Εβραίους οὐ μὴ διαφύγη̨ς τὰς χει̃ρας του̃ θεου̃
32 ἡμει̃ς γὰρ διὰ τὰς ἑαυτω̃ν ἁμαρτίας πάσχομεν
33 εἰ δὲ χάριν ἐπιπλήξεως καὶ παιδείας ὁ ζω̃ν κύριος ἡμω̃ν βραχέως ἐπώργισται καὶ πάλιν καταλλαγήσεται τοι̃ς ἑαυτου̃ δούλοις
34 σὺ δέ ὠ̃ ἀνόσιε καὶ πάντων ἀνθρώπων μιαρώτατε μὴ μάτην μετεωρίζου φρυαττόμενος ἀδήλοις ἐλπίσιν ἐπὶ τοὺς οὐρανίους παι̃δας ἐπαιρόμενος χει̃ρα
35 οὔπω γὰρ τὴν του̃ παντοκράτορος ἐπόπτου θεου̃ κρίσιν ἐκπέφευγας
36 οἱ μὲν γὰρ νυ̃ν ἡμέτεροι ἀδελφοὶ βραχὺν ὑπενέγκαντες πόνον ἀενάου ζωη̃ς ὑπὸ διαθήκην θεου̃ πεπτώκασιν σὺ δὲ τη̨̃ του̃ θεου̃ κρίσει δίκαια τὰ πρόστιμα τη̃ς ὑπερηφανίας ἀποίση̨
37 ἐγὼ δέ καθάπερ οἱ ἀδελφοί καὶ σω̃μα καὶ ψυχὴν προδίδωμι περὶ τω̃ν πατρίων νόμων ἐπικαλούμενος τὸν θεὸν ἵλεως ταχὺ τω̨̃ ἔθνει γενέσθαι καὶ σὲ μετὰ ἐτασμω̃ν καὶ μαστίγων ἐξομολογήσασθαι διότι μόνος αὐτὸς θεός ἐστιν
38 ἐν ἐμοὶ δὲ καὶ τοι̃ς ἀδελφοι̃ς μου στη̃σαι τὴν του̃ παντοκράτορος ὀργὴν τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν ἡμω̃ν γένος δικαίως ἐπηγμένην
39 ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς τούτω̨ παρὰ τοὺς ἄλλους χειρίστως ἀπήντησεν πικρω̃ς φέρων ἐπὶ τω̨̃ μυκτηρισμω̨̃
40 καὶ οὑ̃τος οὐ̃ν καθαρὸς μετήλλαξεν παντελω̃ς ἐπὶ τω̨̃ κυρίω̨ πεποιθώς
41 ἐσχάτη δὲ τω̃ν υἱω̃ν ἡ μήτηρ ἐτελεύτησεν
42 τὰ μὲν οὐ̃ν περὶ τοὺς σπλαγχνισμοὺς καὶ τὰς ὑπερβαλλούσας αἰκίας ἐπὶ τοσου̃τον δεδηλώσθω
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

9 "Для вечного оживления жизни". - Вера в воскресение тел, предвосхищавшаяся В Ис 26:19и Иов 19:26-27, утверждается впервые здесь (см также стт 2 Макк 7:11, 2 Макк 7:14, 2 Макк 7:23, 2 Макк 7:29, 2 Макк 7:36) и у Дан 12:2-3, где тоже имеется в виду гонение Антиоха Епифана (Дан 11; ср 2 Макк 12:38-45; 2 Макк 14:46). Всемогущий Творец воскресит мучеников, ст 2 Макк 7:23, для жизни, ст 2 Макк 7:14, ср Ин 5:29, жизни вечной, стт 2 Макк 7:9, 2 Макк 7:36. Таким образом, эти утверждения созвучны учению о бессмертии, которое в дальнейшем развивается в греческой среде без упоминания о воскресении тел (Прем 3:1-5, Прем 3:16). Для евр мысли, не разделявшей души от ее телесной оболочки, представление о загробной жизни ассоциируется с телесным воскресением. Здесь не говорится непосредственно о воскресении всех людей, имеются в виду только праведные (ср ст 2 Макк 7:14). В Дан 12:2-3это утверждается с еще большей силой.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2  Приняв на себя ответ, сказал. Здесь, таким образом, представляется, что царь бичеванием мучеников как бы задавал им вопрос: насколько велика их решимость постоять за отеческие законы?


6  И над рабами Своими умилосердитсяВтор 32:36 (ср. Пс: «и о рабах своих умолится»). Над лишаемыми временной жизни это милосердие Божие должно выразиться тем, что Бог, Который умерщвляет и живит, поражает и исцеляет (Втор 32:39), — оживит и этих невинных страдальцев для новой и нескончаемой жизни. Эта вера утверждалась особенно на Дан 12:1,2,13; Ис 26:19; Иез 37:1-6.


7  Спрашивали, будет ли он есть, т. е. свиное, запрещенное законом, мясо (ср. ст. 1).


14  Для тебя же не будет воскресения в жизнь. По-видимому, здесь, таким образом, воскресение ограничивается лишь праведниками, грешники же и язычники отсюда исключаются. Этим объясняется то, что умирающие мученики угрожают мучителю лишь наказаниями в жизни временной (ст. 17,19,31,34 и далее). Осуществление этих угроз на Антиохе показывается в 9-й главе, на детях его — 1 Макк 7:4.


18  Мы терпим это за себя. Мы, т. е. не я и мои братья, а мы — иудеи, как народ.


За себя — ближе определяется через дальнейшее — согрешивши пред Богом нашимгреч. ἁμαρτόντες εἰς τὸν ἑαυτω̃ν θεόν, слав.: «согрешающе к Богу нашему». Причастие настоящее — ἁμαρτόντες — согрешая — обозначает здесь вообще греховность человеческую, как нечто в нем постоянное, непрерывно продолжающееся.


27  Три года питала тебя молоком — такое продолжительное кормление грудных младенцев, по-видимому, не было редкостью как у древнейших, так и у современных женщин востока (ср. Быт 21:8 и Исх 2:9 и далее).


28  Из ничегоἐξ οὐκ ὄντων. Некоторые рукописи имеют здесь также οὐκ ἐξ ὄντων, что еще сильнее оттеняет мысль о творении из ничего (creatio ex nihilo), в отличие от учения о творении мира из первобытной (готовой) материи — ἄμορφος ὕλη (Филоновское — τὰ μὴ ὄντα).


29  По милости (Божией) — ἐν τω̨̃ ἐλέει, слав.: «в милости», т. е. «в дни милосердия Божия», когда Господь нас Своею милостью — намек на мессианское время и на воскресение мертвых (Дан 12:2,13).


39  Негодуя на посмеяниеπικρω̃ς φέρων ἐπὶ τω̨̃ μυκτηρισμω̨̃, слав. точнее: «горце терпящ посмеяние». Вся мысль лучше должна быть передана так: «царь поступил с ним еще жестче, нежели с прочими, горчайшее неся посмеяние». Таким «посмеянием» для царя особенно казалось пожелание мученика, чтобы и он, царь, исповедал всемогущего Бога, действительное исполнение чего показывается в 9:12-17.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).