Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 2

καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι Δαυιδ ἀποθανει̃ν αὐτόν καὶ ἐνετείλατο τω̨̃ Σαλωμων υἱω̨̃ αὐτου̃ λέγων
ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδω̨̃ πάσης τη̃ς γη̃ς καὶ ἰσχύσεις καὶ ἔση̨ εἰς ἄνδρα
καὶ φυλάξεις τὴν φυλακὴν κυρίου του̃ θεου̃ σου του̃ πορεύεσθαι ἐν ται̃ς ὁδοι̃ς αὐτου̃ φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμω̨ Μωυσέως ἵνα συνίη̨ς ἃ ποιήσεις κατὰ πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι
ἵνα στήση̨ κύριος τὸν λόγον αὐτου̃ ὃν ἐλάλησεν λέγων ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν ὁδὸν αὐτω̃ν πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμου̃ ἐν ἀληθεία̨ ἐν ὅλη̨ καρδία̨ αὐτω̃ν καὶ ἐν ὅλη̨ ψυχη̨̃ αὐτω̃ν λέγων οὐκ ἐξολεθρευθήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν θρόνου Ισραηλ
καί γε σὺ ἔγνως ὅσα ἐποίησέν μοι Ιωαβ υἱὸς Σαρουιας ὅσα ἐποίησεν τοι̃ς δυσὶν ἄρχουσιν τω̃ν δυνάμεων Ισραηλ τω̨̃ Αβεννηρ υἱω̨̃ Νηρ καὶ τω̨̃ Αμεσσαϊ υἱω̨̃ Ιεθερ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς καὶ ἔταξεν τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνη̨ καὶ ἔδωκεν αἱ̃μα ἀθω̨̃ον ἐν τη̨̃ ζώνη̨ αὐτου̃ τη̨̃ ἐν τη̨̃ ὀσφύι αὐτου̃ καὶ ἐν τω̨̃ ὑποδήματι αὐτου̃ τω̨̃ ἐν τω̨̃ ποδὶ αὐτου̃
καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν σοφίαν σου καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτου̃ ἐν εἰρήνη̨ εἰς ἅ̨δου
καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς Βερζελλι του̃ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος καὶ ἔσονται ἐν τοι̃ς ἐσθίουσιν τὴν τράπεζάν σου ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τω̨̃ με ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ του̃ ἀδελφου̃ σου
καὶ ἰδοὺ μετὰ σου̃ Σεμεϊ υἱὸς Γηρα υἱὸς του̃ Ιεμενι ἐκ Βαουριμ καὶ αὐτὸς κατηράσατό με κατάραν ὀδυνηρὰν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἡ̨̃ ἐπορευόμην εἰς παρεμβολάς καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν μου εἰς τὸν Ιορδάνην καὶ ὤμοσα αὐτω̨̃ ἐν κυρίω̨ λέγων εἰ θανατώσω σε ἐν ῥομφαία̨
καὶ οὐ μὴ ἀθω̨ώση̨ς αὐτόν ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἰ̃ σὺ καὶ γνώση̨ ἃ ποιήσεις αὐτω̨̃ καὶ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτου̃ ἐν αἵματι εἰς ἅ̨δου
10 καὶ ἐκοιμήθη Δαυιδ μετὰ τω̃ν πατέρων αὐτου̃ καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυιδ
11 καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν Χεβρων ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτὰ καὶ ἐν Ιερουσαλημ τριάκοντα τρία ἔτη
12 καὶ Σαλωμων ἐκάθισεν ἐπὶ του̃ θρόνου Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ υἱὸς ἐτω̃ν δώδεκα καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία αὐτου̃ σφόδρα
13 καὶ εἰση̃λθεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων καὶ προσεκύνησεν αὐτη̨̃ ἡ δὲ εἰ̃πεν εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου καὶ εἰ̃πεν εἰρήνη
14 λόγος μοι πρὸς σέ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ λάλησον
15 καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ σὺ οἰ̃δας ὅτι ἐμοὶ ἠ̃ν ἡ βασιλεία καὶ ἐπ' ἐμὲ ἔθετο πα̃ς Ισραηλ τὸ πρόσωπον αὐτου̃ εἰς βασιλέα καὶ ἐστράφη ἡ βασιλεία καὶ ἐγενήθη τω̨̃ ἀδελφω̨̃ μου ὅτι παρὰ κυρίου ἐγένετο αὐτω̨̃
16 καὶ νυ̃ν αἴτησιν μίαν ἐγὼ αἰτου̃μαι παρὰ σου̃ μὴ ἀποστρέψη̨ς τὸ πρόσωπόν σου καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Βηρσαβεε λάλει
17 καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ εἰπὸν δὴ πρὸς Σαλωμων τὸν βασιλέα ὅτι οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτου̃ ἀπὸ σου̃ καὶ δώσει μοι τὴν Αβισακ τὴν Σωμανι̃τιν εἰς γυναι̃κα
18 καὶ εἰ̃πεν Βηρσαβεε καλω̃ς ἐγὼ λαλήσω περὶ σου̃ τω̨̃ βασιλει̃
19 καὶ εἰση̃λθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων λαλη̃σαι αὐτω̨̃ περὶ Αδωνιου καὶ ἐξανέστη ὁ βασιλεὺς εἰς ἀπαντὴν αὐτη̨̃ καὶ κατεφίλησεν αὐτὴν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ του̃ θρόνου αὐτου̃ καὶ ἐτέθη θρόνος τη̨̃ μητρὶ του̃ βασιλέως καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιω̃ν αὐτου̃
20 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ αἴτησιν μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτου̃μαι παρὰ σου̃ μὴ ἀποστρέψη̨ς τὸ πρόσωπόν σου καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ ὁ βασιλεύς αἴτησαι μη̃τερ ἐμή ὅτι οὐκ ἀποστρέψω σε
21 καὶ εἰ̃πεν δοθήτω δὲ Αβισακ ἡ Σωμανι̃τις τω̨̃ Αδωνια τω̨̃ ἀδελφω̨̃ σου εἰς γυναι̃κα
22 καὶ ἀπεκρίθη Σαλωμων ὁ βασιλεὺς καὶ εἰ̃πεν τη̨̃ μητρὶ αὐτου̃ καὶ ἵνα τί σὺ ἤ̨τησαι τὴν Αβισακ τω̨̃ Αδωνια καὶ αἴτησαι αὐτω̨̃ τὴν βασιλείαν ὅτι οὑ̃τος ἀδελφός μου ὁ μέγας ὑπὲρ ἐμέ καὶ αὐτω̨̃ Αβιαθαρ ὁ ἱερεὺς καὶ αὐτω̨̃ Ιωαβ ὁ υἱὸς Σαρουιας ὁ ἀρχιστράτηγος ἑται̃ρος
23 καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων κατὰ του̃ κυρίου λέγων τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη ὅτι κατὰ τη̃ς ψυχη̃ς αὐτου̃ ἐλάλησεν Αδωνιας τὸν λόγον του̃τον
24 καὶ νυ̃ν ζη̨̃ κύριος ὃς ἡτοίμασέν με καὶ ἔθετό με ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ του̃ πατρός μου καὶ αὐτὸς ἐποίησέν μοι οἰ̃κον καθὼς ἐλάλησεν κύριος ὅτι σήμερον θανατωθήσεται Αδωνιας
25 καὶ ἐξαπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς ἐν χειρὶ Βαναιου υἱου̃ Ιωδαε καὶ ἀνει̃λεν αὐτόν καὶ ἀπέθανεν Αδωνιας ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
26 καὶ τω̨̃ Αβιαθαρ τω̨̃ ἱερει̃ εἰ̃πεν ὁ βασιλεύς ἀπότρεχε σὺ εἰς Αναθωθ εἰς ἀγρόν σου ὅτι ἀνὴρ θανάτου εἰ̃ σὺ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ καὶ οὐ θανατώσω σε ὅτι ἠ̃ρας τὴν κιβωτὸν τη̃ς διαθήκης κυρίου ἐνώπιον του̃ πατρός μου καὶ ὅτι ἐκακουχήθης ἐν ἅπασιν οἱ̃ς ἐκακουχήθη ὁ πατήρ μου
27 καὶ ἐξέβαλεν Σαλωμων τὸν Αβιαθαρ του̃ μὴ εἰ̃ναι ἱερέα του̃ κυρίου πληρωθη̃ναι τὸ ῥη̃μα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐπὶ τὸν οἰ̃κον Ηλι ἐν Σηλωμ
28 καὶ ἡ ἀκοὴ ἠ̃λθεν ἕως Ιωαβ του̃ υἱου̃ Σαρουιας ὅτι Ιωαβ ἠ̃ν κεκλικὼς ὀπίσω Αδωνιου καὶ ὀπίσω Σαλωμων οὐκ ἔκλινεν καὶ ἔφυγεν Ιωαβ εἰς τὸ σκήνωμα του̃ κυρίου καὶ κατέσχεν τω̃ν κεράτων του̃ θυσιαστηρίου
29 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ἔφυγεν Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν του̃ κυρίου καὶ ἰδοὺ κατέχει τω̃ν κεράτων του̃ θυσιαστηρίου καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Ιωαβ λέγων τί γέγονέν σοι ὅτι πέφευγας εἰς τὸ θυσιαστήριον καὶ εἰ̃πεν Ιωαβ ὅτι ἐφοβήθην ἀπὸ προσώπου σου καὶ ἔφυγον πρὸς κύριον καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναιου υἱὸν Ιωδαε λέγων πορεύου καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψον αὐτόν
30 καὶ ἠ̃λθεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε πρὸς Ιωαβ εἰς τὴν σκηνὴν του̃ κυρίου καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τάδε λέγει ὁ βασιλεύς ἔξελθε καὶ εἰ̃πεν Ιωαβ οὐκ ἐκπορεύομαι ὅτι ὡ̃δε ἀποθανου̃μαι καὶ ἀπέστρεψεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ βασιλει̃ λέγων τάδε λελάληκεν Ιωαβ καὶ τάδε ἀποκέκριταί μοι
31 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ὁ βασιλεύς πορεύου καὶ ποίησον αὐτω̨̃ καθὼς εἴρηκεν καὶ ἄνελε αὐτὸν καὶ θάψεις αὐτὸν καὶ ἐξαρει̃ς σήμερον τὸ αἱ̃μα ὃ δωρεὰν ἐξέχεεν Ιωαβ ἀπ' ἐμου̃ καὶ ἀπὸ του̃ οἴκου του̃ πατρός μου
32 καὶ ἀπέστρεψεν κύριος τὸ αἱ̃μα τη̃ς ἀδικίας αὐτου̃ εἰς κεφαλὴν αὐτου̃ ὡς ἀπήντησεν τοι̃ς δυσὶν ἀνθρώποις τοι̃ς δικαίοις καὶ ἀγαθοι̃ς ὑπὲρ αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἐν ῥομφαία̨ καὶ ὁ πατήρ μου Δαυιδ οὐκ ἔγνω τὸ αἱ̃μα αὐτω̃ν τὸν Αβεννηρ υἱὸν Νηρ ἀρχιστράτηγον Ισραηλ καὶ τὸν Αμεσσα υἱὸν Ιεθερ ἀρχιστράτηγον Ιουδα
33 καὶ ἐπεστράφη τὰ αἵματα αὐτω̃ν εἰς κεφαλὴν αὐτου̃ καὶ εἰς κεφαλὴν του̃ σπέρματος αὐτου̃ εἰς τὸν αἰω̃να καὶ τω̨̃ Δαυιδ καὶ τω̨̃ σπέρματι αὐτου̃ καὶ τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ καὶ τω̨̃ θρόνω̨ αὐτου̃ γένοιτο εἰρήνη ἕως αἰω̃νος παρὰ κυρίου
34 καὶ ἀπήντησεν Βαναιου υἱὸς Ιωδαε τω̨̃ Ιωαβ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨
35 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βαναιου υἱὸν Ιωδαε ἀντ' αὐτου̃ ἐπὶ τὴν στρατηγίαν καὶ ἡ βασιλεία κατωρθου̃το ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς εἰς ἱερέα πρω̃τον ἀντὶ Αβιαθαρ
36 καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν Σεμεϊ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ οἰκοδόμησον σεαυτω̨̃ οἰ̃κον ἐν Ιερουσαλημ καὶ κάθου ἐκει̃ καὶ οὐκ ἐξελεύση̨ ἐκει̃θεν οὐδαμου̃
37 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς ἐξόδου σου καὶ διαβήση̨ τὸν χειμάρρουν Κεδρων γινώσκων γνώση̨ ὅτι θανάτω̨ ἀποθανη̨̃ τὸ αἱ̃μά σου ἔσται ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ὥρκισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
38 καὶ εἰ̃πεν Σεμεϊ πρὸς τὸν βασιλέα ἀγαθὸν τὸ ῥη̃μα ὃ ἐλάλησας κύριέ μου βασιλευ̃ οὕτω ποιήσει ὁ δου̃λός σου καὶ ἐκάθισεν Σεμεϊ ἐν Ιερουσαλημ τρία ἔτη
39 καὶ ἐγενήθη μετὰ τρία ἔτη καὶ ἀπέδρασαν δύο δου̃λοι του̃ Σεμεϊ πρὸς Αγχους υἱὸν Μααχα βασιλέα Γεθ καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σεμεϊ λέγοντες ἰδοὺ οἱ δου̃λοί σου ἐν Γεθ
40 καὶ ἀνέστη Σεμεϊ καὶ ἐπέσαξε τὴν ὄνον αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη εἰς Γεθ πρὸς Αγχους του̃ ἐκζητη̃σαι τοὺς δούλους αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη Σεμεϊ καὶ ἤγαγεν τοὺς δούλους αὐτου̃ ἐκ Γεθ
41 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαλωμων λέγοντες ὅτι ἐπορεύθη Σεμεϊ ἐξ Ιερουσαλημ εἰς Γεθ καὶ ἀπέστρεψεν τοὺς δούλους αὐτου̃
42 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκάλεσεν τὸν Σεμεϊ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν οὐχὶ ὥρκισά σε κατὰ του̃ κυρίου καὶ ἐπεμαρτυράμην σοι λέγων ἐν ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ ἐξέλθη̨ς ἐξ Ιερουσαλημ καὶ πορευθη̨̃ς εἰς δεξιὰ ἢ εἰς ἀριστερά γινώσκων γνώση̨ ὅτι θανάτω̨ ἀποθανη̨̃
43 καὶ τί ὅτι οὐκ ἐφύλαξας τὸν ὅρκον κυρίου καὶ τὴν ἐντολήν ἣν ἐνετειλάμην κατὰ σου̃
44 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Σεμεϊ σὺ οἰ̃δας πα̃σαν τὴν κακίαν σου ἣν ἔγνω ἡ καρδία σου ἃ ἐποίησας τω̨̃ Δαυιδ τω̨̃ πατρί μου καὶ ἀνταπέδωκεν κύριος τὴν κακίαν σου εἰς κεφαλήν σου
45 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ηὐλογημένος καὶ ὁ θρόνος Δαυιδ ἔσται ἕτοιμος ἐνώπιον κυρίου εἰς τὸν αἰω̃να
46 καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τω̨̃ Βαναια υἱω̨̃ Ιωδαε καὶ ἐξη̃λθεν καὶ ἀνει̃λεν αὐτόν καὶ ἀπέθανεν
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

8 Проклятие Семея будет тяготеть над потомками Давида, ибо проклятие (как и благословение) остается действенным. Его можно обезвредить, обратив на изрекшего его (стт 3 Цар 2:44-45). Давид не мог этого сделать из-за своей клятвы, но Соломон ею не связан.


45 Как и в ст 3 Цар 2:33, Соломон немедленно добавляет благословение, чтобы проклятие, только что им изреченное, не обернулось против него.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: Re 1 1-2 содержит окончание обширного документа Samuele 2 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (Re 1 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (Re 1 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с Re 1 14 по Re 2 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (Re 2 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (Re 2 18-20) и Иосии (Re 2 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (Re 2 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (Re 1 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (Re 1 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (Re 1 17Re 2 1) и Елисее (Re 2 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (Re 2 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (Re 1 22:43; Re 2 12:3, Re 2 14:4, Re 2 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср Re 1 8 и Re 2 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 Смертельный исход болезни Давида, уже ранее предуказанный (1:1-4,15), обусловливал вторичное, торжественное помазание Соломона (1 Пар 29:20-22).


2  Путь всей земли (ср. Нав 13:14) — неизбежный для всех людей жребий смерти.


2-3 Увещания Давида сыну очень напоминают наставления Иеговы Иисусу Навину (Нав 1:6-7). Теократический царь народа Божия, для успеха своего правления, должен всю свою деятельность основывать на законе Моисеевом (Втор 17:18-19), соблюдая уставы (евр. хуккот) Иеговы, заповеди (мицвот), определения (мишпатим) и постановления (эдот) Его. Специальный смысл отдельных терминов закона не может быть точно выражен (по раввинам, хуккот — законы в отношении к Богу, для которых не надо нарочитого обоснования, мицвот — законы также в отношении Бога с определенно выраженным основанием; мишпатим — законы об отношении к людям; эдот — законы, опирающиеся на исторические факты); в совокупности своей (ср. Втор 8:11; Пс 118:5-7) они означают всю целость закона об отношении к Богу и людям.


4 Положительное обещание Божие (2 Цар 7:11-16) выражено здесь (как и в 3 Цар 8:25; 9:5; Иер 33:17) в отрицательной форме.


5-6 Советы и наставления умирающего Давида Соломону относительно наказания Иоава, а также Семея (ст. 8-9) нередко рассматривались толкователями как свидетельство кровожадной мстительности Давида. Но Давид не знал христианского всепрощения: для ветхозаветного человека кровомщение было институтом, регулированным законом (Чис 35:19 и сл.; Втор 19:6,12; Нав 20:3,5,9), и совершенно обычным явлением жизни (2 Цар 14:11); следовательно, требовать от Давида христианской добродетели, неведомой древнему миру, нельзя, как нельзя, с другой стороны, и пытаться оправдывать Давида: из-за стремления очистить Библию от всех якобы пятен мы не должны забывать, что священная история дает нам точный и совершенно беспристрастный образ данной эпохи и действующих лиц (припомним, с каким беспристрастием сообщается в Евангелиях и апостольских посланиях о несовершенствах апостолов).


5  Ты знаешь, что сделал мне Иоав — по некоторым (напр., проф. Гуляев), имеется в виду главная скорбь, причиненная Давиду Иоавом, — убиение Авессалома (2 Цар 18:14), но скорее здесь — общее указание на преступное поведение Иоава, сейчас же поясняемое раздельно называемыми двумя примерами совершенного им вероломного убийства двух главных полководцев: Авенира (2 Цар 3:27) и Амессая (2 Цар 20:9-10). Предлагая Соломону применить к Иоаву закон кровомщения, Давид, однако, все предоставляет мудрости, бдительности, осторожности сына; опасность для него со стороны Иоава он хотел предотвратить: «боялся Давид, что Иоав по обычному своему злонравию станет презирать Соломона по его юности и сделает одно из двух: или, прикрываясь личиною благожелательности, умертвит Соломона тайно, как предал смерти Авенира и Амессая, или вооружится открыто и произведет разделение в Израиле» (блаж. Феодорит, вопр. 4 на 3 Цар).


6 Преисподняя (ст. 6,9) евр.: шеол, LXX: ἅδης, Вульгата: inferi, слав.: ад (ассирийск. Siwan — область за горизонтом): подземная темная область (Иов 10:21-22; Притч 9:18), где находятся все без изъятия мертвые (Пс 15:10; Ос 13:14; Притч 5:5, 33:14; Ис 33:18); как ненасытное чудовище, преисподняя требует (евр. гл. шаал, откуда, может быть, и вышло название шеол) новых и новых жертв смерти (Ис 5:14; Авв 2:5; Пс 140:7; Притч 1:12; 27:20); в царстве шеола невозможно прославление Бога (Пс 6:6), равно как прекращается всякая вообще деятельность (Еккл 9:10).


7 В благодарность галаадитянину Верзеллию за верность и гостеприимство его Давиду во время бегства его от Авессалома (2 Цар 17:27-29), Давид тогда же, по миновании опасности, обещал ему принять к своему двору сына Верзеллия Кимгама (2 Цар 19:32-40), и теперь подтверждает то обещание и для других сынов его.


8-9 Воспоминая противоположное к себе отношение при том же случае Семея вениамитянина (2 Цар 16:13-16) из селения Бахурим (в Вениаминовом колене, близ Иерусалима, по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VII, 9, §7; ЕвсевийИероним. Ономастикон, 220), Давид, хотя и поклялся в свое время не убивать его (2 Цар 19:21), теперь, однако, советует Соломону поступить с ним по государственной мудрости (ср. блаж. Феодорит, вопр. 5). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VII, 15, §1), Соломон должен был, по совету Давида, найти благовидную причину, ἀιτίαν εὐλογον, для умерщвления Семея: это и было сделано Соломоном (ниже, ст. 36-46).


10  И почил (евр.: ишкав, LXX: ἐκοίμησε, Вульгата: dormivit) Давид с отцами своими — о духовном посмертном общении Давида с отцами (ср. Быт 25:8; 35:29, 49:23), а не в смысле совместного погребения, так как фамильной грибницей предков Давида был Вифлеем, а он «был погребен в городе Давидовом», т. е. на Сионе (ср. 2 Цар 5:7, сн. блаж. Феодорит, вопр. 6; ЕвсевийИероним. Ономастикон, 875), именно на восточном склоне горы в долине Тиропеон, прорезывавшей Иерусалим с севера к югу (Иосиф Флавий. Иуд. война V, 4, §1), близ источника Силоама (Неем 3:15-16; по Иосифу Флавию, τὸ δὲ μνη̃μα παρὰ τη̃ς Σιλοάμ εἰ̃ναι); здесь были погребены и другие цари Давидовой династии (напр., 3 Цар 11:43; 14:31; 15:8), без сомнения, не все (см. 2 Пар 26:23; 28:27; 4 Цар 21:18,26). Нынешние так называемые «царские гробницы» (арабск. «Калба-шавуа») к северу от Иерусалима, по вероятнейшему предположению археологов, служат остатками гробниц царей адиабенских, около времени Иисуса Христа принявших иудейство и поселившихся в Иерусалиме (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XX, 4, §3; Иуд. война V, 2, §2; 4, §2. См. Е. Robinson. Palдstina. (1841) Bd. II, 183-192). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VII, 15, §3, сн. блаж. Феодорита, вопр. 6), в гробницу Давида Соломоном были положены несметные сокровища, так что впоследствии Гиркан мог достать из нее на военные нужды 3 000 талантов серебра (Иуд. древн. XIII, 8, §4; Иуд. война I, 2, §5), а позже Ирод нашел там множество драгоценностей (Иуд. древн. XVI, 7, §1). Место гробницы Давида было общеизвестно еще в евангельское время (Деян 2:29); позже предание об этом было утрачено, и уже в III в. указывали ее в Вифлееме, в средние века — в юго-западной части Иерусалима, в так называемом Coenaculum, а ныне к юго-западу от города за Сионскими воротами.


11 Продолжительность царствования Давида — 40 лет; не раз указывается в Библии (2 Цар 5:4; 1 Пар 29:27); в 2 Цар 5:5 показано 40 лет 6 месяцев, так у Иосифа Флавия (Иуд. древн. VII, 15, §2).


12 Ст. 12 (ср. 1 Пар 29:23) образует переход ко 2-й части главы — о мерах Соломона к укреплению своей власти.


13-25 Ст. 13-35 — гибель Адонии. Адония, забыв поставленное ему Соломоном условие (1:52), делает новую попытку получить право на престол — путем брака с последней женой Давида Ависагою, — чисто восточная черта царского быта: преемник овладевал гаремом своего предместника (2 Цар 3:7; 12:8; 16:21-22), как именно и понял Соломон домогательство Адонии (ст. 22).


15 Выражение притворной покорности со стороны Адонии совершившемуся факту воцарения Соломона, как делу Божию, имело целью предрасположить Вирсавию в свою пользу.


19-20 Соломон оказывает величайшую почесть Вирсавии — матери своей (иной прием имела она у мужа своего Давида, 1:16); сидение по правую руку царя — знак равенства (Пс 109:1; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VI, 11, §9). Важное значение царицы — матери царствующего государя, называвшейся гебира, владычица (3 Цар 15:13), в древнееврейском царстве видно уже из постоянных библейских указаний имени матери каждого царя (3 Цар 14:21; 15:2); подобное значение принадлежит теперь султанше — матери правящего султана — в Турецкой империи. Ходатайство свое за Адонию Вирсавия называет «небольшою просьбою», видимо, не представляя себе политической важности нового замысла Адонии.


22 Соломон сейчас же представляет дело в истинном свете, усматривая в домогательстве Адонии не только его искание царства, но и политический заговор с участием Авиафара и Иоава (сн. 1:7). Конец ст. 22 с евр. текста дает такую мысль: «проси царства ему (Адонии), и священнику Авиафару, и Иоаву». Напротив LXX: καὶ αὐτω̨̃ ’Αβιαθὰρ καὶ αὐτω̨̃ ’Ιωάβ ἑται̃ρος; Вульгата: et habet Abiathar sacerdotem et Ioabum; слав.: и ему Авиафар и Иоав друг (так и русский синодальный). Евр. текст имеет видимое преимущество пред переводами LXX и Вульгаты, которые вынуждены вставлять новые слова (ἑται̃ρος, habet); точно передается евр. текст у проф. Гуляева.


23 Ввиду нарушения Адониею условия, на каком дарована была ему жизнь (1:52), Соломон клянется (формула клятвы — обычная в Ветхом Завете, Руфь 1:17; 1 Цар 3:17; 14:44; 20:13 и др.), что Адония должен погибнуть.


24  Устроивший (Иегова) мне дом: династия Давида прочно утвердилась на престоле в лице Соломона и с него (2 Цар 7:12-29).


25 Казнь Адонии, как затем Иоава (ст. 34) и Семея (ст. 46), совершает Ванея, начальник хелефеев и фелефеев (1:38), которым, кроме служения телохранителей, вероятно, принадлежало и дело палачей, подобно телохранителям царским в Египте (Быт 37:36) и Вавилонии (4 Цар 25:8; Дан 2:4). О самом убийстве Соломоном брата блаж. Феодорит говорит: «различна жизнь человеческая: одни упражняются в высоком любомудрии, другие в так называемой гражданской добродетели; иные управляют царством или войском. Поэтому надобно судить каждого по тому роду жизни, какой он проходит. Следовательно, от Соломона должно требовать не пророческого, или апостольского, совершенства, но сообразного царям... радея о безмятежии царства, повелел умертвить брата» (Вопр. 7). Удаление Авиафара от первосвященства (26-27 ст.), равно как и казнь Иоава (28-34 ст.), стоят в очевидной причинной связи с убиением Адонии: кара постигает и его союзников (сн. 1:7).


26-27  Анафов — левитский город в Вениаминовом колене (Нав 21:18; Ис 10:30; Иер 1:1 и др.), на 1Ѕ часа пути к северу от Иерусалима, родина пророка Иеремии (Иер 1:1), по Евсевию и блаж. Иерониму (Ономастикон, 92), в 3-х римских милях от Иерусалима; теперь арабская деревня Аната со 100 жителей-мусульман (Robinson. Palдstina. II, 319). Смягчающими вину Авиафара обстоятельствами, по признанию Соломона (26), являются не столько высота его священнослужения, сколько заслуги, оказанные им Давиду: (Авиафар) «носил ковчег Владыки Господа пред Давидом» — в тяжкое для Давида время бегства от Авессалома (2 Цар 15:24 и сл.), а еще раньше в не менее тяжкие для него дни гонений Саула разделял с ним все, что терпел Давид (1 Цар 22:20 и сл.); посему Соломон наказывает двукратное участие Авиафара в политическом заговоре Адонии лишь удалением Авиафара от священнодействия при скинии. В этом решении Соломона, по мысли священного писателя (ст. 27), исполнилось, — без сомнения, помимо воли и намерения Соломона (евр. лемалле, ст. 27, слав.: «якоже сбытная» вполне одинаково по значению с новозаветным «да сбудется», ἵνα πληρωθη̨̃ Мф 1:22 и подобное), — грозное определение суда Божия на дом предка Авиафара первосвященника Илия (2 Цар 3:31-36): после избиения Саулом священников в Номве Авиафар оставался единственным представителем линии Ифамара (1 Цар 22:20), и с его удалением первосвященство переходило, в лице Садока, в старшую линию потомков Аарона — в линию Елеазара (сн. Чис 25:13; 1 Пар 24:5,6).


28 Слух о казни Адонии и удалении Авиафара побуждает сообщника их Иоава, видимо, не считавшего себя свободным от подозрений, искать спасения, по примеру Адонии (1:50), в скинии у жертвенника. Не склонялся на сторону Соломона: имя Соломона читается и в принятом тексте LXX, в Вульгате, халд., слав.; напротив, во всех евр. рукописях и печатных изданиях, равно и в Александрийском и Ватиканском списках LXX-ти, стоит имя Авессалома. Последнее чтение, без сомнения, правильное, имя Соломона давало бы речи излишний плеоназм: само собою понятно, что Иоав, сторонник Адонии, не мог быть на стороне Соломона; упоминание же о неучастии Иоава в мятеже Авессалома может выражать мысль об измене политических убеждений Давидова военачальника с тех пор.


29 Краткое сообщение евр.-русск. текста распространено вставкой в LXX-ти и славянского текста; по слав. тексту: «и посла царь Соломон ко Иоаву, глаголя: что ти бысть, яко убежал еси во олтарь; и рече Иоав: яко убояхся от лица твоего, и бежах ко Господу» — прибавка, имеющая вид распространительной глоссы. В конце стиха и русск. текст имеет лишнее против евр. текста: «и похорони его», LXX: καὶ θάψον αὐτόν, — добавление, может быть, из ст. 31.


31-33 По закону кровомщения (Исх 21:12-14; Чис 35:16-21; Втор 19:16-21), на доме Давида как бы тяготела пролитая Иоавом и доселе не отмщенная кровь Авенира и Амессая (2 Цар 3:27; 20:10). Казнь Иоава снимала эту кровь с Соломона и дома Давида (31).


34 (Сн. ст. 31). Позор казни Иоава, однако, не был усилен лишением его погребения (сн. 3 Цар 14:11; 4 Цар 9:35); во внимание к прежним государственным заслугам Иоава он был погребен даже на собственном участке, как был обычай (ср. 1 Цар 25:1).


35 Места опальных военачальника (Иоава) и первосвященника (Авиафара) занимают, естественно, лица, с самого начала заявившие свою преданность Соломону (1:8 и сл.): Ванея и Садок. Далее в греческом, славянском и русском текстах следует, прибавка, видимо, составленная из разных мест дальнейшего библейского повествования о Соломоне (напр., см. 4:29-30; 5:15-16; 6:38 и др.); подобная же вставка имеется в принятом тексте LXX-ти и после 46 ст. данной главы.


36-46 По подозрению к Семею (сн. ст. 8-9), который мог иметь сильные связи в родном ему Вениаминовом колене (ср. 2 Цар 19:19 и сл.), Соломон связывает его словом (по LXX и слав. — и клятвою: καὶ ὥρκισεν αὐτὸν, и заклят его; ст. 37, ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 1, §5) не покидать Иерусалима, не переходить потока Кедрона — восточной границы Иерусалима (2 Цар 15:23; 4 Цар 23:4,6,12; Иер 31:40, ср. Ономастикон, 610; теперь — Wadi-en-Nahr), за которой лежал и Бахурим, родина Семея. Хотя отлучка последнего к Анхусу филистимскому (ср. 1 Цар 21:11; 27:2) по совершенно невинному поводу не давала основания к обвинению Семея в обнаружении злой воли, но Соломон спешит воспользоваться этим поводом и за вражду к дому Давидову (ст. 44) казнит Семея (ср. блаж. Феодорит, вопр. 8). Заключение главы «и утвердитесь царство в руках Соломона», т. е. благодаря мерам его, описанным в 23-46 ст., — в переводах LXX, Вульгаты, славяно-русскому отнесено к началу 3-й главы, но по свойству библейско-еврейской историографии замечание это, дающее итог предыдущего, должно иметь место занимаемое им в евр. масоретском тексте, т. е. в конце 2-й главы.


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, Re 1 22, и Re 2 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. Re 1 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (Cronache 1 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (Samuele 2 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (Cronache 1 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (Samuele 2 7:10-11; Re 1 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (Samuele 2 7:13; Re 1 5:5; Re 1 6:12.38; Re 1 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (Re 2 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, Re 1 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, Re 1 12Re 2 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, Re 2 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (Re 1 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (Re 1 14:29; Re 1 15:7; Re 1 22:46; Re 2 8:23; Re 2 12:20; Re 2 14:18; Re 2 15:6.15.36; Re 2 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (Re 1 14:19; Re 1 15:31; Re 1 16:5.14.20.27; Re 1 22:39; Re 2 1:18; Re 2 10:34; Re 2 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. Re 1 11:41 с Cronache 2 9:29; Re 1 14:21 с Cronache 2 12:15; Re 1 15:1-8 с Cronache 2 13:22; ср. также Re 2 18:13-20:19 с Isaia 36-39; Geremia 52 с Re 2 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в Samuele 2 8:16; Re 1 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. Re 2 25 с Geremia 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Geremia 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в Re 1 4:24, Ebrei 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Geremia 52 и Re 2 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

2 Букв.: всей земле.


3 Букв.: соблюдай повеления.


4 Букв.: блюсти пути свои.


5 Или: Итры - так в 2 Цар 17:25.


24 Букв.: устроил мой дом, друг. возм. пер.: утвердил мою династию.


25 Букв.: и тот сразил его, и он умер.


37 Букв.: кровь твоя будет на голове твоей.


«Боже Израилев, прошу: да сбудутся Твои обещания, которые Ты дал слуге Своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле?! Если небу и небесам небес вместить Тебя не дано, как вместит Тебя этот Храм, который построил я?.. Взирай открытыми очами Своими на Храм этот днем и ночью… и да будет услышана Тобой та молитва, которую слуга Твой будет возносить на этом месте» (8:26-29).

Так при освящении Иерусалимского Храма обращается в молитве к Богу царь Соломон. Богу не нужен дворец, как земному правителю, и Он не может быть ограничен пределами земного храма - но человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. И к возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие израильтяне - цари и простые люди, священники и пророки, сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой.

Третья и Четвертая книги царств в еврейской традиции называются Первой и Второй книгами царей, потому что в них описана история правителей, занимавших престолы Израиля и Иудеи (после смерти царя Соломона они стали отдельными государствами). Но по содержанию эту книгу можно назвать Книгой о Храме царя Соломона, как предыдущую книгу называют Книгой царя Давида.

Начинается Третья книга царств с рассказа о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни (гл. 1, 2). Великий царь, одержавший множество славных побед, слаб и беспомощен перед лицом старости, болезни и смерти; и хотя он еще жив, сыновья уже делят его наследство.

«Когда пришло Давиду время умирать, он завещал сыну своему Соломону: „Я отправляюсь в путь, что предначертан всем, - а ты крепись и мужайся…“» (2:1, 2). Будучи прежде всего царем и сыном своего времени, он советует Соломону одолеть врагов и недоброжелателей, в свое время избегнувших его собственной руки. Прожив непростую жизнь, радея о духовном благополучии сына и ввереного ему народа, он наказывает Соломону: «Повинуйся указаниям Господа, Бога твоего: следуй Его путями, повинуйся тому, что Он установил и заповедал, что судил и о чем засвидетельствовал, как написано в Законе Моисея» (2:3).

Но главное дело, завещанное Соломону Давидом, - это строительство Храма в Иерусалиме, столице Израильского царства. Иерусалимский храм - это священное место, где хранится ковчег Завета.

При всей легендарной мудрости царя Соломона, его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял: тот, кому было дано два видения от Яхве, строит рядом с Храмом Живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге» (11:11).

Предсказание сбывается через сына царя, Ровоама, прямого наследника престола. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, он накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровые меры молодого царя вызвали негодование у народа, и северная часть Израиля, возглавляемая мятежным рабом Иеровоамом, отделяется от царя в Иерусалиме, под властью которого остается только колено Иуды (гл. 12).

Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Южном царстве (Иудее), и о первых царях Северного царства (Израиля), построивших собственную столицу Самарию (гл. 13-16). Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Храмовое богослужение не убеждает народ жить по Закону Божьему, а на Севере к тому же быстро возникают и собственные святилища, «капища на холмах» (12:31), свой «государственный» культ.

Имено поэтому в последних главах этой книги (17-21) появляется новый герой - пророк Илия, чье имя означает «мой Бог - Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение - это буря и пламень…

Третья книга царств - это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории, Он ищет общения с народом через верных Ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны Завету, заключенному с Ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновения царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, влечет их Своей любовью, готовый прощать и миловать.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Предсмертное желание Давида завещать Соломону расправу над теми людьми, кому сам же он с клятвой обещал... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).