Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 3

є3гдa же цaрство ўтверди1сz въ руцЁ соломHна, свaтовство сотвори2 соломHнъ съ фараHномъ царе1мъ є3гv1петскимъ: и3 поsтъ дще1рь фараHню и3 введе2 ю5 во грaдъ давjдовъ, до1ндеже скончA здaти до1мъ сво1й и3 до1мъ гDень и3 стёну їеrли1ма њ1крестъ.
Nбaче лю1діе тогдA бsху жрyще на высо1кихъ, ћкw не бЁ создaнъ до1мъ гDеви дaже до дне2 џнагw.
И# возлюби2 соломHнъ гDа, ходи1ти въ заповёданіихъ давjда nтцA своегw2, то1кмw на холмёхъ жрsше и3 кадsше.
И# востA соломHнъ, и3 и4де въ гаваHнъ пожре1ти тaмw, ћкw тaмw бЁ высотA ве1ліz: ты1сzщу всесожже1ніz вознесе2 на же1ртвенницэ въ гаваHнэ.
И# kви1сz гDь соломHну во снЁ но1щію и3 рече2 є3мY: проси2 что2 хо1щеши себЁ.
И# рече2 соломHнъ: ты2 сотвори1лъ є3си2 съ рабо1мъ твои1мъ давjдомъ nтце1мъ мои1мъ млcть ве1лію, ћкоже ходи2 пред8 тобо1ю и4стиною и3 прaвдою и3 прaвымъ се1рдцемъ съ тобо1ю, и3 сохрани1лъ є3си2 є3мY млcть вели1кую сію2, є4же дaти сы1ну є3гw2 сэдёти на престо1лэ є3гw2, ћкоже дне1сь:
и3 нн7э, гDи б9е мо1й, ты2 дaлъ є3си2 рабA твоего2 вмёстw давjда nтцA моегw2: и3 ѓзъ є4смь џтрочищь мaлъ, и3 не вёмъ и3схо1да моегw2 и3 вхо1да моегw2:
рaбъ же тво1й посредЁ людjй твои1хъ, и5хже и3збрaлъ є3си2 людjй мно1гихъ, и5же не и3зочтyтсz t мно1жества:
и3 дaси рабY твоемY се1рдце смы1слено слы1шати и3 суди1ти лю1ди тво‰ въ прaвдэ, є4же разумэвaти посредЁ добрA и3 ѕлA: ћкw кто2 мо1жетъ суди1ти лю1демъ твои6мъ т‰жкимъ си6мъ;
10 И# ўго1дно бы1сть сло1во сіе2 пред8 гDемъ, ћкw и3спроси2 соломHнъ глаго1лъ се1й.
11 И# рече2 гDь къ немY: зане1же проси1лъ є3си2 t менє2 глаго1ла сегw2, и3 не проси1лъ є3си2 t менє2 днjй мно1гихъ, и3 не проси1лъ є3си2 богaтства, ниже2 проси1лъ є3си2 дyшъ вр†гъ твои1хъ, но и3спроси1лъ є3си2 себЁ рaзума, є4же слы1шати сyдъ:
12 се2, сотвори1хъ по глаго1лу твоемY, се2, дaхъ ти2 се1рдце смы1слено и3 мyдро: ћкоже ты2, не бы1сть мyжъ пре1жде тебє2 и3 по тебЁ не востaнетъ подо1бенъ тебЁ:
13 и3 ±же не проси1лъ є3си2, дaхъ тебЁ, и3 богaтство и3 слaву, ћкоже ты2, не бы1сть мyжъ подо1бенъ тебЁ въ царе1хъ во вс‰ дни6 тво‰:
14 и3 ѓще по1йдеши путе1мъ мои1мъ сохрани1ти зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, ћкоже хождaше давjдъ nте1цъ тво1й, и3 ўмно1жу дни6 тво‰.
15 И# возбуди1сz соломHнъ, и3 се2, сновидёніе. И# востA, и3 и4де во їеrли1мъ, и3 стA пред8 лице1мъ же1ртвенника, пред8 лице1мъ ківHта завёта гDнz въ сіHнэ, и3 вознесе2 всесожжє1ніz и3 сотвори2 ми6рнаz, и3 сотвори2 пи1ръ ве1лій себЁ и3 всBмъ nтрокHмъ свои6мъ.
16 ТогдA kви1стэсz двЁ жєнЁ блудни6цэ пред8 царе1мъ и3 стaстэ пред8 ни1мъ.
17 И# рече2 женA є3ди1на: во мнЁ, го1споди мо1й: ѓзъ и3 женA сіS жи1хомэ въ домY є3ди1нэмъ и3 роди1хомэ въ домY:
18 и3 бы1сть по тре1тіемъ дни2 рожде1ніz моегw2, и3 роди2 и3 женA сіS: и3 бёхомъ кyпнw, и3 не бЁ никто1же съ нaми, кромЁ nбои1хъ нaсъ въ домY:
19 и3 ќмре сы1нъ жены2 сеS въ нощи2, ћкw лежA на не1мъ:
20 и3 востA въ полyнощи, и3 взS nтрочA мое2 t њб8sтій мои1хъ, и3 ўспи2 є5 на ло1нэ свое1мъ, ґ nтрочA свое2 ўме1ршее положи2 на ло1нэ мое1мъ:
21 и3 востaхъ заyтра накорми1ти nтрочA мое2, и3 њбрэто1хъ и3 ме1ртво: и3 се2, разсмотри1хъ є3го2 рaнw, и3 се2, не бЁ сы1нъ мо1й, є3го1же роди1хъ:
22 И# рече2 другaz женA: ни2, но се2 є4сть сы1нъ мо1й живы1й, се1 же є4сть сы1нъ тво1й ўме1рый. И# прsстэсz пред8 царе1мъ.
23 И# рече2 и4ма цaрь: ты2 глаго1леши, ћкw се1й сы1нъ мо1й живы1й, сы1нъ же сеS ме1ртвый: и3 ты2 глаго1леши: ни2, но живы1й є4сть сы1нъ мо1й, тво1й же сы1нъ ўме1ршій.
24 И# рече2 цaрь: принеси1те ми2 ме1чь. И# принесо1ша ме1чь пред8 царS.
25 И# рече2 цaрь: разсэцы1те nтрочA ссyщее живо1е на дво1е, и3 дади1те полови1ну є3гw2 се1й, и3 другyю полови1ну џнэй.
26 И# tвэщA женA, є3sже бЁ сы1нъ живы1й, и3 рече2 ко царю2, поне1же смzте1сz ўтро1ба є3S њ сы1нэ є3S, и3 рече2: во мнЁ, го1споди мо1й, дади1те є4й nтрочA живо1е, сме1ртію же не ўмертви1те є3го2. И# тA рече2: да не бyдетъ ни мнЁ, ни2 тебЁ, но пресэцы1те є5.
27 И# tвэщA цaрь и3 рече2: дади1те дётище жи1во женЁ ре1кшей: дади1те се1й є5, сме1ртію же не ўмертви1те є3гw2: сіS мaти є3гw2.
28 И# слы1ша ве1сь ї}ль сyдъ се1й, и4мже суди2 цaрь, и3 ўбоsшасz t лицA царе1ва, разумёша бо, ћкw рaзумъ б9ій въ не1мъ є4же твори1ти њправд†ніz.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 4

И# бЁ цaрь соломHнъ цaрствуzй над8 ї}лемъ.
И# сjи старBйшины и5же бёша съ ни1мъ:
ґзaріа сы1нъ садHковъ, жре1цъ: є3ліaфъ и3 ґхjа сы1нове си6вины, книгHчіи: и3 їwсафaтъ сы1нъ ґхілyдовъ, напоминaтель:
и3 ване1а сы1нъ їwдaевъ над8 си1лою: и3 садHкъ и3 ґвіafаръ, їере1є:
и3 ґзaріа сы1нъ наfaнь над8 настоsтелми: и3 завyfъ сы1нъ наfaнь дрyгъ царе1въ:
и3 ґхісaръ бЁ строи1тель, и3 є3ліaвъ сы1нъ сафaтовъ над8 nте1чествомъ: и3 ґдwнірaмъ сы1нъ ґвдHновъ над8 дaньми.
И# ў соломHна бsху дванaдесzть прист†вникъ над8 всёмъ ї}лемъ, є4же подаsти царю2 и3 до1му є3гw2: по мцcу въ лётэ бывaше є3ди1нъ, є4же подаsти,
и3 сі‰ и3менA и4хъ: ве1нъ сы1нъ њ1ровъ на горЁ є3фре1мли, є3ди1нъ:
сы1нъ дакaрь во махемaтэ и3 во висаламjнэ и3 веfсамv1сэ и3 є3лHнэ, дaже до веfанaна, є3ди1нъ:
10 сы1нъ се1довъ во ґравHfэ, сегw2 сwхw2 и3 всS землS nфе1рова:
11 сы1на ґмінадaвлz всS нефfадHръ: тефafъ дщи2 соломHнz бЁ є3мY въ женY, є3ди1нъ:
12 ванA сы1нъ ґхілyfовъ во їfаанaхэ и3 магеддw2 и3 ве1сь до1мъ саны1и, и4же при сесаfaнэ под8 є3зрае1лемъ, и3 t виfсaна дaже до савелмаyла, дaже до маеве1ръ лукaмъ, є3ди1нъ:
13 сы1нъ наве1ровъ въ равHfэ галаaдстэмъ: семY њ1бласть є3ргaвъ въ васaнэ, шестьдесsтъ градHвъ вели1кихъ њгражде1нныхъ стэнaми, и3 верєи2 мBдzны, є3ди1нъ:
14 ґхінадaвъ сы1нъ сaддовъ во маанаjмэ:
15 ґхімаaсъ въ нефfалjмэ: и3 се1й поsтъ васемafу дще1рь соломHню въ женY, є3ди1нъ:
16 ваанA сы1нъ хусjинъ во ґси1рэ и3 во ваалHfэ, є3ди1нъ:
17 їwсафaтъ сы1нъ фарyевъ во їссахaрэ,
18 семе1й сы1нъ и3лы2 во веніамjнэ,
19 гаве1ръ сы1нъ ґдaевъ въ земли2 галаaдэ, въ земли2 сиHна царS є3севHнска и3 њ1га царS васaнска, и3 наси1фъ є3ди1нъ въ земли2 їyдовэ.
20 І3yда и3 ї}ль мно1зи ѓки песо1къ и4же при мо1ри во мно1жествэ, kдyще и3 пію1ще и3 веселsщесz.
21 И# соломHнъ бЁ начaльствуzй во всёхъ цaрствахъ, t рэки2 земли2 фmлістjмскіz и3 дaже до предBлъ є3гv1петскихъ, (и3 бsху) приносsще дaры и3 рабо1тающе соломHну во вс‰ дни6 животA є3гw2.
22 И# сі‰ потрє1бнаz соломHну въ де1нь є3ди1нъ: три1десzть мёръ муки2 семідaльныz и3 шестьдесsтъ мёръ муки2 смёшаныz,
23 де1сzть тельцє1въ и3збрaнныхъ и3 двaдесzть волHвъ тyчныхъ и3 сто2 nве1цъ, кромЁ є3ле1ней и3 се1рнъ и3 пти1цъ, и3збр†нна t и3збрaнныхъ т{чна.
24 Поне1же бЁ начaльствуzй во всёхъ њб8 њ1нъ по1лъ рэки2 t fapы и3 дaже до гaзы, над8 всёми царьми2 њб8 њ1нъ по1лъ рэки2, и3 ми1ръ бЁ є3мY t всёхъ стрaнъ њ1крестъ.
25 И# живsху їyда и3 ї}ль безпечaльнw, кjйждо под8 віногрaдомъ свои1мъ и3 под8 смоко1вницею свое1ю, kдyще и3 пію1ще, t дaна и3 дaже до вирсавjи, во вс‰ дни6 соломHна.
26 И# бsше ў соломHна четы1редесzть ты1сzщъ кобыли1цъ въ колєсни1цы и3 двaдесzть ты1сzщъ кHнникъ.
27 И# тaкw подаsху пристaвники царю2 соломHну, и3 вс‰ повелBннаz на трапе1зу царе1ву, кjйждо въ мцcъ сво1й, не премэнsюще словесе2:
28 и3 kчме1нь и3 плє1вы ко1нємъ, и3 колесни1цами привозsху на мёсто, и3дёже бЁ цaрь, кjйждо по чи1ну своемY.
29 И# даде2 гDь смы1слъ и3 мyдрость соломHну мно1гу ѕэлw2, и3 широтY се1рдца, ћкw песо1къ и4же при мо1ри:
30 и3 ўмно1жисz мyдрость соломHнова ѕэлw2, пaче смы1сла всёхъ дре1внихъ человBкъ и3 пaче всёхъ смы1сленныхъ є3гv1петскихъ:
31 и3 ўмудри1сz пaче всёхъ человBкъ, и3 ўмудри1сz пaче геfaна є3зраилjтина и3 є3мaна, и3 халкaда и3 дaрды, сы1на самaдова, и3 прослaвисz и4мz є3гw2 во всёхъ странaхъ њ1крестъ.
32 И# и3зглаго1ла соломHнъ три2 ты1сzщы при1тчей, и3 бы1ша пBсни є3гw2 пsть ты1сzщъ:
33 и3 глаго1ла њ дре1вэхъ, t ке1дра и4же въ лівaнэ и3 дaже до v3ссHпа и3сходsщагw и3з8 стэны2: и3 глаго1ла њ скотёхъ и3 њ пти1цахъ и3 њ гaдэхъ и3 њ ры1бахъ.
34 И# прихождaху вси2 лю1діе слы1шати премyдрость соломHню: и3 пріимaше дaры t всёхъ царе1й земны1хъ, є3ли1цы слы1шаху премyдрость є3гw2.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 5

И# послA хірaмъ цaрь тv1рскій џтроки сво‰ къ соломHну: ўслы1ша бо, ћкw помaзаша є3го2 на цaрство вмёстw давjда nтцA є3гw2, ћкw любsше хірaмъ давjда во вс‰ дни6.
И# послA соломHнъ къ хірaму, глаго1лz:
ты2 вёси nтцA моего2 давjда, ћкw не возмо1же создaти до1му и4мени гDа бг7а моегw2, t лицA проти1вныхъ, њкружи1вшихъ є3го2, до1ндеже даде2 | гDь под8 стwпы2 но1гъ є3гw2:
и3 нн7э ўпоко1и гDь бг7ъ мо1й мнЁ њ1крестъ, нёсть навётника, ниже2 сопроти1вника лукaвагw:
и3 се2, ѓзъ глаго1лю создaти до1мъ и4мени гDа бг7а моегw2, ћкоже гlа гDь бг7ъ къ давjду nтцY моемY, гlz: сы1нъ тво1й, є3го1же дaмъ вмёстw тебє2 на престо1лъ тво1й, то1й сози1ждетъ до1мъ и4мени моемY:
и3 нн7э заповёждь, да насэкyтъ ми2 дре1въ t лівaна, и3 се2, раби2 мои2 съ рабы6 твои1ми, и3 мздY трудHвъ твои1хъ дaмъ ти2 по всемY є3ли6ка рече1ши, поне1же ты2 вёси, ћкw нёсть нaмъ вёдущагw древA сэщи2, ћкоже сідHнzне.
И# бы1сть є3гдA ўслы1ша хірaмъ словесA соломw6нz, возрaдовасz ѕэлw2 и3 рече2: блгcве1нъ бг7ъ дне1сь, и4же даде2 давjду сы1на разyмна над8 людьми2 си1ми мно1гими.
И# послA хірaмъ къ соломHну, глаго1лz: слы1шахъ њ всёхъ, и4хже рaди послaлъ є3си2 ко мнЁ: ѓзъ сотворю2 все2 хотёніе твое2 њ древaхъ ке1дровыхъ и3 пе1vговыхъ:
слуги6 мои2 и3знесyтъ | t лівaна къ мо1рю, и3 ѓзъ положY | въ складє1ніz на мёсто, и3дёже возвэсти1ши мнЁ, и3 довезY | тaмw: и3 ты2 во1змеши, и3 сотвори1ши хотёніе мое2, є4же дaти хлёбы до1му моемY.
10 И# бЁ хірaмъ даS соломHну ке1дры и3 пе1vги и3 всю2 во1лю є3гw2.
11 И# даде2 соломHнъ хірaму двaдесzть ты1сzщъ мёръ пшени1цы, и3 пи1щу до1му є3гw2, и3 двaдесzть ты1сzщъ мёръ є3ле1а чи1стагw: по семY давaше соломHнъ хірaму на всsко лёто.
12 И# гDь даде2 соломHну премyдрость, ћкоже гlа є3мY. И# бЁ ми1ръ междY хірaмомъ и3 междY соломHномъ, и3 положи1ша завётъ междY собо1ю.
13 И# взS цaрь дaнь t всегw2 ї}лz, и3 бЁ дaнь три1десzть ты1сzщъ муже1й.
14 И# послA | въ лівaнъ, де1сzть ты1сzщъ на мцcъ въ премёну: мцcъ бы1ша въ лівaнэ и3 двA мцcа въ домY свое1мъ: и3 бsше ґдwнірaмъ над8 дaнію.
15 И# бsше соломHну се1дмьдесzтъ ты1сzщъ носsщихъ бременA и3 џсмьдесzтъ ты1сzщъ сэкyщихъ кaменіе въ горЁ,
16 кромЁ старёйшинъ пристaвленыхъ над8 дэлaми соломHними, три2 ты1сzщы и3 ше1сть сHтъ прист†вникъ дёлающихъ дэлA.
17 И# заповёда цaрь, и3 взsша кaменіе вели1кое, кaменіе честно1е на њсновaніе хрaма, и3 кaменіе нете1саное.
18 И# и3стесaша сы1нове соломw6ни и3 сы1нове хір†мли и3 каменосёчцы гевaльстіи: и3 и3згото1виша кaмєніz и3 древA въ три2 лBта.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 6

И# бы1сть въ четыредесsтное и3 въ четвертосо1тное лёто и3схо1да сынHвъ ї}левыхъ и3з8 є3гv1пта, въ лёто четве1ртое, въ мцcъ вторы1й, цaрствующу царю2 соломHну над8 ї}лемъ, и3 создA хрaмъ гDеви.
И# хрaмъ, є3го1же создA соломHнъ цaрь гDеви, (бsше) шестьдесsтъ лакHтъ долготA є3гw2, и3 двaдесzти лакHтъ широтA є3гw2, и3 три1десzти лакHтъ высотA є3гw2:
и3 притво1ръ, и4же пред8 лице1мъ хрaма, двaдесzти лакHтъ долготA є3гw2 въ широтY до1му, и3 десzти2 лакHтъ широтA є3гw2 пред8 лице1мъ до1му: и3 создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2.
И# сотвори2 хрaму џкна преклонє1ны сокровє1ны.
И# создA на стэнЁ до1му притво1ры њ1колw хрaма и3 давjра.
И# сотвори2 бокA њ1колw, бо1къ и4же съ ни1зу, пzти2 лакHтъ широтA є3гw2, и3 сре1дній шести2 лакHтъ широтA, и3 тре1тій седми2 лакHтъ широтA є3гw2: поне1же разстоsніе до1му сотвори2 њ1крестъ внэyду хрaма, ћкw да не досzзaютъ стёнъ хрaма.
И# хрaму зи1ждему сyщу, кaменіемъ краесэко1мымъ нете1санымъ создaсz: млaтъ же, и3 тесли1ца, и3 всsкое nрyдіе желёзно не слы1шасz въ хрaмэ, є3гдA созидaтисz є3мY.
И# двє1ри бо1ка ни1жнzгw под8 стэно1ю хрaма десно1ю, и3 и3звіе1нный восхо1дъ до среди1ны, ґ t среди1ны до трекро1вныхъ.
И# создA хрaмъ, и3 соверши2 є3го2: и3 њбстaви хрaмъ дскaми ке1дровыми.
10 И# сотвори2 вzз†ніz њ1крестъ всегw2 хрaма, пsть лакHтъ въ высотY є3гw2, и3 свzзA вzзaніе дре1вомъ ке1дровымъ.
11 И# бы1сть сло1во гDне къ соломHну, гlющее:
12 хрaмъ се1й є3го1же ты2 созидaеши, ѓще по1йдеши по зaповэдемъ мои6мъ, и3 судьбы6 мо‰ сотвори1ши, и3 сохрани1ши вс‰ повелBніz мо‰, є4же пребывaти въ ни1хъ, ўтвержY сло1во мое2 съ тобо1ю, є4же гlахъ давjду nтцY твоемY,
13 и3 вселю1сz посредЁ сынHвъ ї}левыхъ, и3 не њстaвлю людjй мои1хъ ї}лz.
14 И# создA соломHнъ хрaмъ, и3 скончA є3го2.
15 И# создA стёны хрaму внyтрь дре1вомъ ке1дровымъ, t земли2 хрaма и3 дaже до стёнъ и3 дaже до верхA: њ1колw њбстaви содерж†щаz древaми внутрьyду и3 ўкрэпи2 внyтрь хрaма бокaми пе1vговыми.
16 И# создA двaдесzти лакHтъ t крaz стэны2 бо1къ є3ди1нъ t земли2 дaже до верхA: и3 сотвори2 є3мY внyтрь t давjра стёну до с™†z с™ы1хъ.
17 И# четы1редесzти лакHтъ бsше хрaмъ: се1й (є4сть) хрaмъ внyтреннэйшій.
18 И# t ке1дра во хрaмэ внyтрь постaви плете1ніе и3 дщи6цы и3 ва‰ніz вс‰ ке1дрwва: кaмень не kвлsшесz.
19 Пред8 лице1мъ давjра, посредЁ хрaма внyтрь ўгото1ва постaвити тaмw ківHтъ завёта гDнz.
20 И# пред8 лице1мъ давjра двaдесzти лакHтъ долготA, и3 двaдесzти лакHтъ широтA, и3 двaдесzти лакHтъ высотA є3гw2, и3 њб8sтъ є3го2 злaтомъ чи1стымъ: и3 сотвори2 nлтaрь ке1дровый: и3 повлече2 соломHнъ хрaмъ внyтрь злaтомъ чи1стымъ, и3 пригвозди2 гвоздми2 златы1ми пред8 лице1мъ давjра, и3 њб8sтъ и5 злaтомъ.
21 И# ве1сь хрaмъ њб8sтъ злaтомъ до скончaніz всегw2 хрaма.
22 И# все2 внyтрь давjра покры2 злaтомъ.
23 И# сотвори2 въ давjрэ двA херув‡ма t дре1въ кmпарjсныхъ, де1сzть лакHтъ мёрою вели1чество:
24 и3 пzти2 лакHтъ крило2 херувjма є3ди1нагw, и3 пzти2 лакHтъ крило2 є3гw2 второ1е, десzти2 лакHтъ t крaz крилA є3гw2 до крaz крилA є3гw2:
25 и3 десzти2 лакHтъ тaкожде (мёра) херувjму второ1му, мёра є3ди1на соверше1ніе є3ди1но nбои1мъ херувjмwмъ:
26 и3 высотA херувjма є3ди1нагw де1сzть лакHтъ, тaкожде и3 второ1му херувjму.
27 И# постaви џба херув‡ма посредЁ хрaма внyтреннzгw: и3 простирaху кри1ла сво‰, и3 досzзaше крило2 є3ди1но до стэны2 хрaма, и3 крило2 другaгw херувjма досzзaше до стэны2 вторы1z: и3 кри1ла и4хъ ±же бsху посредЁ хрaма, касaшесz крило2 съ крило1мъ:
28 и3 њб8‰ты бы1ша херувjмы злaтомъ.
29 И# на всёхъ стэнaхъ хрaма њ1колw ва‰ніz написA подо1біемъ херувjмwвъ, и3 фjніки, и3 и3зв†zнна произниц†ющаz внутрьyду и3 внэyду.
30 И# помо1стъ хрaма и3з8 внутрьyду и3 внэyду њб8sтъ злaтомъ.
31 И# вхо1ду давjра сотвори2 двє1ри t дре1въ сме1рчіихъ, и3 прaги пzтери6чны,
32 и3 дво1и двє1ри t дре1въ пе1vговыхъ, и3 и3зва‰ніz на ни1хъ и3зв†zна, херувjмы, и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8sтъ | злaтомъ, и3 бsше злaтомъ ўстро1ено до херувjмwвъ и3 до фjнікwвъ.
33 И# тaкw сотвори2 вратHмъ хрaма: и3 прaги t дре1въ сме1рчіихъ, притво1ры четверогyбw.
34 И# на nбои1хъ дверsхъ древA пе1vгwва: двA затвHра две1рь є3ди1на и3 верєи2 и4хъ, и3 двA затвHра две1рь вторaz вращaющаzсz въ себЁ,
35 (на ни1хже сотвори2) и3зв†zнныz херувjмы и3 фjніки, и3 дщи6цы простє1ртыz, и3 њб8‰тыz злaтомъ свёшенымъ на и3з8wбраже1ніе.
36 И# создA дво1ръ внyтренній: въ три2 рzдA нете1саныхъ, и3 рsдъ те1санагw ке1дра њ1колw.
37 Въ лёто четве1ртое њсновA хрaмъ гDень въ мцcэ зjи, во вторы1й мцcъ.
38 Во є3динонадесsтое лёто въ мцcэ вyлъ, се1й мцcъ nсмы1й, соверши1сz хрaмъ по всемY словеси2 своемY и3 по всемY ўстрое1нію своемY: и3 создA є3го2 въ се1дмь лётъ.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 7

И# до1мъ сво1й создA соломHнъ треминaдесzть лёты, и3 соверши2 соломHнъ ве1сь до1мъ сво1й.
И# создA до1мъ дре1вомъ лівaнскимъ, сто2 лакHтъ долготA є3гw2, и3 три1десzть лакHтъ высотA є3гw2, и3 пzтьдесsтъ лакHтъ широтA є3гw2, и3 три2 рsды столпHвъ ке1дровыхъ, и3 рaмена ке1дрwва столпHмъ.
И# покры2 дскaми ке1дровыми до1мъ свы1ше над8 странaми столпHвъ: и3 число2 столпHвъ четы1редесzть и3 пsть,
по пzтинaдесzти рsдъ: и3 џконъ три2 рzдA, и3 камaра над8 камaрою трегyбw.
И# вс‰ двє1ри и3 кам†ры четвероугHльны притворе1ни: t две1рій над8 две1рьми трегyбw.
И# є3лaмъ столпHвъ, пzтьдесsтъ лакHтъ въ долготY, и3 три1десzть лакHтъ въ широтY привsзани ко є3лaму пред8 лице1мъ и4хъ: и3 столпи2 и3 толстотA пред8 лице1мъ тогw2 є3лaма.
И# є3лaмъ престо1лwвъ и3дёже суди1ти, є3лaмъ суди1лища, и3 покры2 и5 t земли2 дaже до верхA дщи1цами ке1дровыми.
И# до1мъ въ не1мже живsше, дво1ръ є3ди1нъ распросте1ртъ си6мъ по дёлу семY: и3 до1мъ создA дще1ри фараHни, ю4же взS соломHнъ, по є3лaму семY.
Вс‰ сі‰ бsху t кaменей драгоцённыхъ и3зв†zна t разстоsніz внутрьyду, и3 t њсновaніz до кро1ва.
10 И# внэyду ко дворY вели1кому њсновaному кaменіемъ драги1мъ вели1кимъ, кaменіемъ десzти2 лакHтъ и3 nсми2 лакHтъ,
11 и3 съ верхY честны1мъ кaменіемъ, по то1йже мёрэ несёченыхъ, и3 ке1драми.
12 Њ1крестъ дворA вели1кагw три2 рzдA нете1саныхъ, и3 рsдъ те1санагw ке1дра: и3 создA дво1ръ хрaма внyтреннэйшій притво1ра до1му сyщагw пред8 лице1мъ хрaма.
13 И# послA цaрь соломHнъ въ тv1ръ, и3 взS хірaма t тv1ра,
14 сы1на жены2 вдови1цы, и3 то1й бЁ t колёна нефfалjмлz: и3 nте1цъ є3гw2 бЁ мyжъ тv1рінъ, дёлатель мёди, и3 и3спо1лненъ худо1жества и3 рaзума и3 вёдэніz, є4же дёлати всsко дёло мёдzное. И# приведо1ша є3го2 ко царю2 соломHну: и3 сотвори2 вс‰ дэлA:
15 и3 сліS двA столп† є3лaму хрaма, nсминaдесzти лакHтъ высотA столпA, и3 њ1крестъ мёра є3гw2 четыренaдесzтихъ лакHтъ њкружaше є3го2 толстотA столпA: четы1рехъ пе1рстwвъ вглублє1ніz: тaкожде бЁ и3 вторы1й сто1лпъ:
16 и3 двA возложє1ніz сотвори2, лежaти на главaхъ столпHвъ и3злі‰ннаz t мёди: пzти2 лакHтъ высотA возложе1ніz є3ди1нагw, и3 пzти2 лакHтъ высотA возложе1ніz вторaгw:
17 и3 сотвори2 двЁ мрє1жи є4же покры1ти возложє1ніz столпHвъ: и3 мре1жу возложе1нію є3ди1ному, и3 мре1жу возложе1нію второ1му:
18 и3 дёло ви1симо, двA рzдA ћблwкъ мёдzныхъ сомре1жєны, дёло ви1симо, рsдъ над8 рsдомъ: тaкожде сотвори2 возложе1нію второ1му:
19 и3 возложє1ніz на главaхъ столпHвъ, подHбна крjну, ћкоже во є3лaмэ, четы1рехъ лакHтъ:
20 и3 строе1ніе над8 nбои1ми столпaми, и3 свы1ше стрaнъ возложе1ніе строе1ніz, и3 ћблокwвъ двёсти рzдHвъ њ1колw на вторёй главЁ.
21 И# постaви столпы2 во є3лaмэ хрaма: и3 постaви сто1лпъ є3ди1нъ и3 нарече2 и4мz є3мY їахyнъ, и3 постaви сто1лпъ вторы1й и3 нарече2 и4мz є3мY воHсъ.
22 И# на главaхъ столпHвъ дёло крjново, и3 скончA дёло столпHвъ.
23 И# сотвори2 мо1ре ліsно де1сzть лакHтъ t крaz до крaz є3гw2, кругло2 њ1крестъ є3гw2: пsть лакHтъ высотA є3гw2, и3 њб8sтіе є3гw2 три1десzть лaктей њкружaше є5 њ1крестъ:
24 и3 подкрэплє1ніz под8 крaемъ є3гw2 њ1крестъ, њкружaху є5 де1сzть лакHтъ њ1колw: двA рzдA подкрэпле1ній сли6ты во сліsніи є3гw2 стwsща.
25 И# дванaдесzть волHвъ под8 мо1ремъ, три2 зрsщіи на сёверъ, и3 три2 зрsщіи на ю4гъ, и3 три2 на зaпадъ, и3 три2 на восто1къ, и3 вс‰ з†днzz и4хъ внутрьyду, и3 мо1ре верхY и4хъ.
26 И# ќстіе є3гw2 бsше ћкw ќстіе потирS прозzбaющагw крjна, и3 толстотA є3гw2 на длaнь.
27 И# сотвори2 де1сzть мехwнHfwвъ1подстaвwвъ мёдzныхъ, пsть лакHтъ долготA мехwнHfа є3ди1нагw, и3 четы1ри л†кти широтA є3гw2, и3 ше1сть лакHтъ высотA є3гw2:
28 и3 сіе2 дёло мехwнHfwвъ, спое1ное њ себЁ и3 спое1ное посредЁ произницaющихъ:
29 и3 на спое1ніихъ и4хъ посредЁ произницaющихъ львы2 и3 волы2 и3 херувjмы, и3 над8 произницaющими, тaкожде и3 свы1ше и3 сни1зу львHвъ и3 волHвъ мэстA, дёло низхожде1ніz:
30 и3 четы1ри коле1са мBдна и3 мехwнHfу коемyждо, и3 придерж†ніz мBдzна, и3 четы1ри ч†сти и4хъ, и3 рaмена и4хъ под8 ўмывaльницами, и3 рaмена слі‰наz њб8 nнY странY коегHждо прилежaще.
31 И# ўстA є3гw2 внyтрь главы2, и3 вы1ше є3ди1нагw лaктz, и3 ўстA є3гw2 кр{гла: дёло тaкожде лaктz є3ди1нагw и3 по1лъ лaктz: и3 на ўстaхъ є3гw2 и3зва‰ніz, и3 междустHлпіz и4хъ четвероугHльна, ґ не кр{гла.
32 И# четы1ри коле1са под8 междусто1лпіzми, и3 рyцэ въ колесёхъ въ мехwнHfэ: и3 высотA є3ди1нагw колесA лaкоть и3 по1лъ.
33 И# дёло коле1съ, ћкw дёло коле1съ колесни1цы: рyцэ и4хъ и3 вы6и и4хъ, и3 хребты2 и4хъ и3 дBланіz и4хъ вс‰ лі‰на.
34 Четы1ри рaмена на четы1рехъ ўглёхъ мехwнHfа є3ди1нагw, и3 t мехwнHfа рaмена є3гw2.
35 И# на главЁ мехwнHfа по1лъ лaктz вели1чество є3гw2, кругло2 њ1крестъ над8 главо1ю мехwнHfовою: и3 начaло рyкъ є3гw2 и3 спа‰ніz є3гw2 t негw2: и3 tверзaшесz въ начaлэхъ рyкъ свои1хъ.
36 И# спа‰ніz є3гw2 подHбіz херувjмwвъ и3 львHвъ и3 фjнікwвъ стwsщаz, держaщеесz ко1еждо проти1ву лицA є3гw2 внyтрь и3 њ1крестъ.
37 По томyжде сотвори2 вс‰ де1сzть мехwнHfы, по чи1ну є3ди1ному и3 по мёрэ є3ди1нэй, мёра є3ди1на всBмъ.
38 И# сотвори2 де1сzть коно1бwвъ мёдzныхъ вмэщaющихъ по четы1редесzти мёръ во є3ди1нъ коно1бъ, мёрою четы1рехъ лaктей: коно1бъ є3ди1нъ на ко1емждо мехwнHfэ, t десzти2 мехwнHfwвъ.
39 И# постaви пsть мехwнHfwвъ по деснёй странЁ хрaма на восто1къ, и3 пsть по лёвэй странЁ хрaма: и3 мо1ре t страны2 хрaма њдеснyю на восто1ки въ ќглэ полyденнэмъ.
40 И# сотвори2 хірaмъ коно1бы и3 тепли6цы и3 фіaлы: и3 скончA хірaмъ вс‰ дэлA творS, ±же творsше царе1ви соломHну во хрaмэ гDни:
41 стwлпA двA, и3 њбви6тіz столпHвъ над8 главaми столпHвъ двA: и3 мрє1жи двЁ, є4же покрывaти џба њбви6тіz и3звazныхъ, ±же на столпёхъ сyть:
42 ћблокwвъ мёдzныхъ четы1реста nбёма мре1жема, двA рzдA ћблокwвъ мре1жи є3ди1нэй, покрывaти џба њбви6тіz мехwнHfа, ±же на nбои1хъ столпёхъ:
43 и3 мехwнHfwвъ де1сzть и3 коно1бwвъ де1сzть на мехwнHfэ:
44 и3 мо1ре є3ди1но, и3 волHвъ дванaдесzть под8 мо1ремъ:
45 и3 коно1бы и3 тепли6цы и3 фіaлы, и3 вс‰ сосyды, ±же сотвори2 хірaмъ царю2 соломHну во хрaмэ гDни: и3 столпHвъ четы1редесzть и3 џсмь до1му царе1ва и3 до1му гDнz: вс‰ дэлA царє1ва, ±же сотвори2 хірaмъ, бы1ша мBдzна вс‰.
46 Бли1з8 їoрдaна сліS и5хъ цaрь въ толстотЁ земли2, междY сокхHfомъ и3 междY сірaмомъ.
47 Не бЁ вёса мёди, t неsже творsше вс‰ дэлA сі‰, t мно1жества ѕэлw2, не бЁ предёла вёсу мёди.
48 И# даде2 цaрь соломHнъ вс‰ сосyды, ±же сотвори2 во хрaмъ гDень: nлтaрь златы1й и3 трапе1зу, на не1йже хлёбы приноше1ніz, златyю,
49 и3 свёщники пsть њдеснyю и3 пsть њшyюю пред8 лице1мъ давjра (с™†z с™ы1хъ) златы6z сп†zны, и3 ламп†ды, и3 свэти1льники, и3 щипцы2 златы6z,
50 и3 преддве1ріе, и3 гво1здіе, и3 фіaлы и3 блю6да и3 кади6льницы зл†ты сп†zны: и3 верєи2 врaтъ до1му внyтреннzгw с™aгw с™ы1хъ, и3 двє1ри хрaма златы6z.
51 И# соверши1сz дёло, є4же сотвори2 соломHнъ во хрaмэ гDни: и3 внесе2 соломHнъ с™†z давjда nтцA своегw2 и3 вс‰ с™†z соломHнwва, сребро2 и3 злaто, и3 сосyды даде2 въ сокро1вище хрaма гDнz.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 8

И# собрA цaрь соломHнъ вс‰ старBйшины ї}лєвы, вс‰ нач†ла колёнъ, старBйшины nте1чествъ сынHвъ ї}левыхъ къ себЁ во сіHнъ, є4же пренести2 ківHтъ завёта гDнz t грaда давjдова: то1й є4сть сіHнъ.
И# собрaшасz ко царю2 соломHну вси2 лю1діе ї}лєвы въ мцcъ ґfанjмъ въ прaздникъ: се1й є4сть мцcъ седмы1й.
И# пріидо1ша вси2 старBйшины ї}лєвы, и3 взsша їере1є ківHтъ,
и3 вознесо1ша ківHтъ гDень, и3 ски1нію свидёніz, и3 вс‰ сосyды с™ы6z ±же во ски1ніи свидёніz: и3 вознесо1ша | їере1є и3 леvjти.
Цaрь же соломHнъ и3 ве1сь собо1ръ ї}льскій, собрaвшесz къ немY, съ ни1мъ пред8 ківHтомъ жрsху волы2 и3 џвцы несочтє1нны, безчи1слєнны t мно1жества.
И# внесо1ша їере1є ківHтъ завёта гDнz на мёсто є3гw2 во давjръ хрaма, во с™†z с™ы1хъ, под8 кри1ла херувjмwвъ.
Херувjми бо бёша распросте1рше крилB над8 мёстомъ ківHта: и3 њкрывaху херувjми над8 ківHтомъ и3 над8 с™ы1ми є3гw2 сверхY.
И# њбдержaста њсвzщє1наz: и3 зрsхусz главы6 њсвzще1нныхъ t с™ы1хъ къ лицY давjра, и3 не kвлsхусz внЁ.
Не бЁ въ ківHтэ то1кмw двЁ скриж†ли кaмєнны, скриж†ли завёта, и5хже положи2 мwmсе1й въ хwри1вэ, ±же завэщA гDь со сынaми ї}левыми, внегдA и3сходи1ти и5мъ t земли2 є3гv1петскіz.
10 И# бы1сть є3гдA и3зыдо1ша їере1є и3з8 свzти1лища, и3 њ1блакъ и3спо1лни хрaмъ гDень,
11 и3 не можaху їере1є стaти служи1ти t лицA њ1блака, ћкw и3спо1лни слaва гDнz хрaмъ.
12 ТогдA рече2 соломHнъ: гDь рече2 є4же њбитaти во мглЁ,
13 ѓзъ же создaхъ до1мъ и4мени твоемY с™ъ тебЁ и3 гото1въ, и3 пrто1лу твоемY, є4же њбитaти тебЁ въ не1мъ во вёки.
14 И# њбрати2 цaрь лице2 свое2 и3 благослови2 цaрь всего2 ї}лz: ве1сь же собо1ръ ї}левъ стоsше.
15 И# рече2 (цaрь): блгcве1нъ гDь бг7ъ ї}левъ дне1сь, и4же гlа ўсты6 свои1ми њ давjдэ nтцЁ мое1мъ и3 рукaма свои1ма и3спо1лни, гlz:
16 t дне2 во1ньже и3зведо1хъ лю1ди мо‰ ї}лz и3з8 є3гv1пта, не и3збрaхъ грaда t всёхъ племе1нъ ї}левыхъ на создaніе хрaму, є4же бы1ти и4мени моемY тaмw: но и3збрaхъ во їеrли1мэ бы1ти и4мени моемY тaмw: и3 и3збрaхъ давjда бы1ти є3мY властели1ну над8 людьми2 мои1ми ї}лемъ:
17 и3 бы1сть на се1рдцы nтцY моемY давjду, є4же создaти хрaмъ и4мени гDа бг7а ї}лева,
18 и3 рече2 гDь къ давjду nтцY моемY: поне1же взы1де на се1рдце твое2 є4же создaти хрaмъ и4мени моемY, до1брэ сотвори1лъ є3си2, ћкw бы1сть на се1рдцы твое1мъ:
19 nбaче ты2 не сози1ждеши хрaма, но рaзвэ сы1нъ тво1й, и4же и3зы1де и3з8 чре1слъ твои1хъ, то1й сози1ждетъ хрaмъ и4мени моемY:
20 и3 возстaви гDь гlго1лъ сво1й є3го1же гlа: и3 востaхъ вмёстw давjда nтцA моегw2, и3 сэдо1хъ на престо1лэ ї}левэ, ћкоже гlа гDь, и3 создaхъ хрaмъ и4мени гDа бг7а ї}лева,
21 и3 постaвихъ тaмw мёсто ківHту, въ не1мже є4сть тaмw завётъ гDень, є3го1же завэщA гDь со nтцы6 нaшими во и3звожде1ніи и4хъ и3з8 земли2 є3гv1петскіz.
22 И# стA соломHнъ пред8 лице1мъ nлтарS гDнz пред8 всёмъ собо1ромъ ї}левымъ и3 воздви1же рyцэ свои2 на не1бо,
23 и3 рече2: гDи б9е ї}левъ, нёсть ћкоже ты2 бг7ъ на нб7си2 горЁ и3 на земли2 ни1зу, хранsй завётъ и3 млcть рабY твоемY ходsщему пред8 тобо1ю всёмъ се1рдцемъ свои1мъ,
24 ±же сохрани1лъ є3си2 рабY твоемY давjду nтцY моемY: и4бо гlалъ є3си2 ўсты6 твои1ми и3 рукaма твои1ма соверши1лъ є3си2, ћкоже де1нь се1й:
25 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, сохрани2 рабY твоемY давjду nтцY моемY, ±же ре1клъ є3си2 є3мY, гlz: не њскудёетъ мyжъ t лицA моегw2 сэдsй на престо1лэ ї}левэ, то1кмw ѓще сохранsтъ ч†да тво‰ пути6 сво‰, є4же ходи1ти предо мно1ю, ћкоже ходи1лъ є3си2 предо мно1ю:
26 и3 нн7э, гDи б9е ї}левъ, да ўвёритсz гlго1лъ тво1й, є3го1же ре1клъ є3си2 давjду nтцY моемY:
27 ћкw ѓще и4стиннw всели1тсz бг7ъ съ челwвёки на земли2; ѓще нб7о и3 нб7о нб7се2 не довлёютъ ти2, кольми2 пaче хрaмъ се1й, є3го1же создaхъ и4мени твоемY;
28 и3 да при1зриши на моли1тву мою2, гDи б9е ї}левъ, послyшати моли1твы, є4юже мо1литсz рaбъ тво1й пред8 тобо1ю къ тебЁ дне1сь,
29 да бyдутъ џчи твои2 tвє1рсты на хрaмъ се1й де1нь и3 но1щь, на мёсто њ не1мже ре1клъ є3си2: бyдетъ и4мz мое2 тaмw на ўслы1шаніе моли1твы, є4юже мо1литсz рaбъ тво1й на мёстэ се1мъ де1нь и3 но1щь:
30 и3 ўслы1шиши моли1тву рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz, њ ни1хже помо1лzтсz на мёстэ се1мъ: и3 ты2 ўслы1шиши на мёстэ њбитaлища твоегw2 на нб7си2, и3 сотвори1ши и3 поми1луеши:
31 є3ли6ка ѓще согрэши1тъ кjйждо ко и4скреннему своемY, и3 ѓще пріи1метъ на него2 клsтву є4же клsти є3го2, и3 пріи1детъ, и3 и3сповёсть пред8 лице1мъ nлтарS твоегw2 въ хрaмэ се1мъ:
32 и3 ты2 ўслы1шиши t нб7се2, и3 сотвори1ши сyдъ лю1демъ твои6мъ ї}лю: њсуди1ти беззако1ннаго, дaти пyть є3гw2 на главY є3гw2, и3 њправди1ти првdнаго, дaти є3мY по прaвдэ є3гw2:
33 є3гдA падyтъ лю1діе твои2 ї}ль пред8 враги6, ћкw согрэшaтъ ти2, и3 њбратsтсz къ тебЁ, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 помо1лzтсz и3 возглаго1лютъ моли1тву къ тебЁ въ хрaмэ се1мъ:
34 и3 ты2 ўслы1шиши съ нб7се2, и3 млcтивъ бyдеши њ согрэше1ніихъ людjй свои1хъ ї}лz, и3 возврати1ши | въ зе1млю, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ:
35 внегдA заключи1тисz небеси2 и3 не бы1ти дождю2, ћкw согрэшaтъ ти2, и3 помо1лzтсz на мёстэ се1мъ, и3 и3сповёдzтсz и4мени твоемY, и3 t грBхъ свои1хъ њбратsтсz, є3гдA смири1ши и5хъ:
36 и3 ўслы1шиши съ нб7се2, и3 млcтивъ бyдеши њ грэсёхъ рабA твоегw2 и3 людjй твои1хъ ї}лz: ћкw kви1ши и5мъ пyть благjй ходи1ти по немY, и3 дaси до1ждь на зе1млю, ю4же дaлъ є3си2 лю1демъ твои6мъ въ достоsніе:
37 глaдъ ѓще бyдетъ, сме1рть ѓще бyдетъ, є3гдA бyдетъ возжже1ніе, гyсєницы, ржA ѓще бyдетъ, и3 ѓще њскорбsтъ | врази2 и4хъ въ є3ди1нэмъ t градHвъ и4хъ: все2 проти1вное, всsка болёзнь,
38 всsка моли1тва, всsко моле1ніе ѓще бyдетъ всsкому человёку t людjй ї}левыхъ, є3гдA познaетъ кjйждо болёзнь се1рдца своегw2, и3 воздви1гнетъ рyцэ свои2 въ хрaмэ се1мъ:
39 и3 ты2 ўслы1шиши t нб7се2, t гото1вагw жили1ща твоегw2, и3 млcтивъ бyдеши, и3 сотвори1ши, и3 дaси коемyждо по путє1мъ є3гw2, ћкоже ўвёси се1рдце є3гw2, ћкw ты2 є3ди1нъ то1кмw вёси всёхъ сердцA сынHвъ человёческихъ:
40 да боsтсz тебє2 вс‰ дни6, въ нsже поживyтъ на земли2, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ нaшымъ:
41 и3 чужде1му, и4же нёсть t людjй твои1хъ ї}лz, то1й ѓще пріи1детъ t земли2 и3здале1ча рaди и4мене твоегw2, зане2 ўслы1шатъ и4мz твое2 вели1ко, и3 рyку твою2 крёпкую, и3 мы1шцу твою2 высо1кую,
42 и3 пріи1детъ, и3 помо1литсz на мёстэ се1мъ:
43 и3 ты2 ўслы1шиши съ нб7се2 t гото1вагw жили1ща твоегw2, и3 сотвори1ши по всёмъ, въ є3ли1кихъ ѓще призове1тъ тS чуждjй, ћкw да ўразумёютъ вси2 лю1діе земнjи и4мz твое2 и3 ўбоsтсz тебє2, ћкоже лю1діе твои2 ї}ль, и3 разумёютъ, ћкw и4мz твое2 нарече1сz на хрaмэ се1мъ, є3го1же создaхъ:
44 є3гдA и3зы1дутъ лю1діе твои2 на брaнь на враги2 сво‰, путе1мъ и4мже возврати1ши |, и3 помо1лzтсz и4менемъ гDнимъ путе1мъ грaда, є3го1же и3збрaлъ є3си2 себЁ, и3 ко хрaму, є3го1же ѓзъ создaхъ и4мени твоемY:
45 и3 ты2 ўслы1шиши съ нб7се2 моли1тву и4хъ и3 молє1ніz и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и5мъ:
46 ћкw согрэшaтъ ти2, ћкw нёсть человёкъ, и4же не согрэши1тъ, и3 разгнёваешисz на нS, и3 предaси | пред8 враги2, и3 поплэнsтъ и5хъ плэнsщіи въ зе1млю дале1че, и3ли2 бли1з8,
47 и3 њбратsтъ сердцA сво‰ въ земли2, ѓможе пресели1шасz, и3 њбратsтсz, и3 помо1лzтсz тебЁ въ земли2 преселе1ніz своегw2, глаго1люще: согрэши1хомъ, беззако1нновахомъ, непрaвдовахомъ:
48 и3 њбратsтсz ко тебЁ всёмъ се1рдцемъ свои1мъ и3 все1ю душе1ю свое1ю въ земли2 вр†гъ свои1хъ, ѓможе преве1лъ є3си2 и5хъ, и3 помо1лzтсz къ тебЁ по пути2 земли2 своеS, ю4же дaлъ є3си2 nтцє1мъ и4хъ, и3 ко грaду, є3го1же и3збрaлъ є3си2, и3 ко хрaму, є3го1же создaхъ и4мени твоемY:
49 и3 ўслы1шиши t нб7се2, t гото1вагw жили1ща твоегw2 моли1тву и4хъ и3 моле1ніе и4хъ, и3 сотвори1ши њправдaніе и5мъ,
50 и3 млcтивъ бyдеши непрaвдамъ и4хъ, и4миже согрэши1ша ти2, и3 по всBмъ tметaніємъ и4хъ, и4миже tверго1шасz тебє2, да дaси и5хъ въ щедрHты пред8 плэни1вшими и4хъ, и3 ўще1дрzтъ |:
51 ћкw лю1діе твои2 и3 наслёдіе твое2 сyть, и5хже и3зве1лъ є3си2 и3з8 земли2 є3гv1петскіz t среды2 пе1щи желёзныz:
52 и3 да бyдутъ ќши твои2 и3 џчи твои2 tвє1рсты на моли1тву рабA твоегw2 и3 къ моле1нію людjй твои1хъ ї}лz, послyшати и5хъ њ всёхъ, њ ни1хже призовyтъ тS,
53 ћкw ты2 и3збрaлъ є3си2 | себЁ въ наслёдіе t всёхъ людjй земли2, ћкоже гlалъ є3си2 руко1ю рабA твоегw2 мwmсе1а, внегдA и3звести2 тебЁ nтцы2 нaшz и3з8 земли2 є3гv1петскіz, гDи гDи. ТогдA глаго1ла соломHнъ њ хрaмэ, є3гдA соверши2 созидaти є3го2: со1лнце познaно сотвори2 на нб7си2: гDь рече2 пребывaти во мглЁ: сози1жди хрaмъ мо1й, хрaмъ благолёпный себЁ, є4же пребывaти въ но1вости: не сіе1 ли пи1сано въ кни1гахъ пёсни;
54 И# бы1сть є3гдA скончA соломHнъ молsсz ко гDу все1ю моли1твою и3 моле1ніемъ си1мъ, и3 востA t лицA nлтарS гDнz припaдъ на кwлёна сво‰, и3 рyцэ свои2 воздЁ на не1бо,
55 и3 стA, и3 благослови2 ве1сь собо1ръ ї}левъ, глaсомъ ве1ліимъ глаго1лz:
56 блгcве1нъ гDь (бг7ъ) дне1сь, и4же даде2 поко1й лю1демъ свои6мъ ї}лю, по всBмъ є3ли6ка гlа: не премэни1сz сло1во ни є3ди1но во всёхъ словесёхъ є3гw2 бlги1хъ, и4миже гlа руко1ю мwmсе1а рабA своегw2:
57 да бyдетъ гDь бг7ъ нaшъ съ нaми, ћкоже бЁ со nтцы6 нaшими: да не њстaвитъ нaсъ, ниже2 да tврати1тъ нaсъ,
58 преклони1ти сердцA н†ша къ немY, є4же ходи1ти во всёхъ путе1хъ є3гw2 и3 храни1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2 и3 повелBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, ±же заповёда nтцє1мъ нaшымъ:
59 и3 да бyдутъ словесA сі‰, и4миже моли1хсz пред8 гDемъ бг7омъ нaшимъ дне1сь, приближaющесz гDу бг7у нaшему де1нь и3 но1щь, є4же твори1ти њправд†ніz рабY твоемY и3 њправд†ніz лю1демъ твои6мъ ї}лю во вс‰ дни6:
60 ћкw да разумёютъ вси2 лю1діе земли2, ћкw гDь бг7ъ то1й сaмъ бг7ъ, и3 нёсть и3нaгw,
61 и3 да бyдутъ сердцA н†ша совершє1нна ко гDу бг7у нaшему преподо1бнw ходи1ти въ повелёніихъ є3гw2 и3 храни1ти зaпwвэди є3гw2, ћкоже де1нь се1й.
62 И# цaрь и3 вси2 сы1нове ї}лєвы пожро1ша же1ртву пред8 гDемъ.
63 И# пожре2 цaрь соломHнъ жє1ртвы ми6рныz, ±же пожре2 гDу, волHвъ двaдесzть двЁ ты1сzщы и3 nве1цъ сто2 и3 двaдесzть ты1сzщъ. И# њбнови2 цaрь хрaмъ гDень и3 вси2 сы1нове ї}лєвы.
64 Въ то1й де1нь њсвzти2 цaрь (соломHнъ) среди1ну дворA, ћже пред8 лице1мъ хрaма гDнz: ћкw сотвори2 тaмw всесожже1ніе и3 дaры, и3 жє1ртвы и3 т{чнаz ми1рныхъ, ћкw nлтaрь мёдzный, и4же пред8 гDемъ, мaлъ бЁ, є4же не возмощи2 вмэсти1ти всесожжє1ніz дарHвъ и3 жє1ртвы ми1рныхъ.
65 И# сотвори2 соломHнъ прaздникъ въ то1й де1нь, и3 ве1сь ї}ль съ ни1мъ, собо1ръ ве1лій, t вхо1да є3мafа дaже до рэки2 є3гv1пта, пред8 гDемъ бг7омъ нaшимъ, ў хрaма, є3го1же создA, kды1й и3 піS и3 веселsсz пред8 гDемъ бг7омъ нaшимъ се1дмь днjй,
66 и3 во nсмы1й де1нь распусти2 лю1ди. И# благослови1ша царS, и3 и3до1ша кjйждо въ до1мы сво‰, рaдующесz весе1лымъ се1рдцемъ њ благи1хъ, ±же сотвори2 гDь давjду рабY своемY и3 ї}лю лю1демъ свои6мъ.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 9

И# бы1сть є3гдA скончA соломHнъ зи1ждzй хрaмъ гDень и3 до1мъ царе1въ и3 всsкое дёло свое2 соломHнъ, є3ли6ка восхотЁ сотвори1ти,
и3 kви1сz гDь соломHну втори1цею, ћкоже kви1сz є3мY въ гаваHнэ,
и3 рече2 къ немY гDь: ўслы1шахъ глaсъ моли1твы твоеS и3 моле1ніz твоегw2, и4мже моли1лсz є3си2 предо мно1ю: сотвори1хъ ти2 по все1й моли1твэ твое1й, и3 њс™и1хъ хрaмъ се1й, є3го1же создaлъ є3си2, є4же положи1ти и4мz мое2 тaмw во вёки, и3 бyдутъ џчи мои2 тY и3 се1рдце мое2 во вс‰ дни6:
и3 ты2 ѓще по1йдеши предо мно1ю, ћкоже ходи2 давjдъ nте1цъ тво1й въ преподо1біи се1рдца и3 въ правотЁ, и3 є4же твори1ти по всBмъ, ±же заповёдахъ є3мY, и3 повелBніz мо‰ и3 зaпwвэди мо‰ сохрани1ши:
и3 возстaвлю престо1лъ цaрствіz твоегw2 во ї}ли во вёки, ћкоже гlахъ къ давjду nтцY твоемY, гlz: не њскудёетъ ти2 мyжъ властели1нъ во ї}ли:
ѓще же tвращaющесz tвратите1сz вы2 и3 ч†да в†ша t менє2 и3 не сохраните2 зaповэдій мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же даде2 мwmсе1й пред8 вaми, и3 по1йдете и3 порабо1таете богHмъ и3ны6мъ и3 поклоните1сz и5мъ:
и3 и3зри1ну ї}лz и3з8 земли2, ю4же дaхъ и5мъ, и3 хрaмъ се1й, є3го1же њс™и1хъ и4мени моемY, tве1ргу t лицA моегw2: и3 бyдетъ ї}ль въ погубле1ніе и3 во глаго1ланіе всBмъ лю1демъ:
и3 до1мъ се1й бyдетъ высо1кій, всsкъ преходsй сквозЁ є3го2 ўжaснетсz, и3 возсви1щетъ и3 рече1тъ: чесw2 рaди сотвори2 гDь тaкw земли2 се1й и3 хрaму семY;
и3 рекyтъ: поне1же њстaвиша гDа бг7а своего2, и4же и3зведе2 nтцы2 и4хъ и3з8 є3гv1пта, и3з8 до1му рабо1ты, и3 пріsша бо1ги чужды6z, и3 поклони1шасz и5мъ, и3 порабо1таша и5мъ, сегw2 рaди наведе2 на нS гDь ѕло2 сіе2.
10 И# бы1сть по двaдесzти лётэхъ, въ нsже создA соломHнъ двA до1мы, хрaмъ гDень и3 до1мъ царе1въ,
11 хірaмъ цaрь тv1рскій помогaше соломHну дре1вы ке1дрскими и3 дре1вы пе1vговыми и3 злaтомъ и3 всёмъ хотёніемъ є3гw2: тогдA даде2 соломHнъ хірaму двaдесzть градHвъ въ земли2 галіле1йстэй.
12 И# и3зы1де хірaмъ и3з8 тv1ра и3 по1йде въ галіле1ю ви1дэти грaды, ±же даде2 є3мY соломHнъ: и3 не бы1ша є3мY ўго1дни,
13 и3 рече2: что2 грaди сjи, ±же дaлъ ми2 є3си2, брaте; И# нарече2 | предёлъ (хавyль), до дне1шнzгw дне2.
14 И# принесе2 хірaмъ соломHну сто2 и3 двaдесzть тал†нтъ злaта.
15 Сіе1 же є4сть число2 даsніz є4же принесе2 цaрь соломHнъ, да сози1ждетъ хрaмъ гDень и3 до1мъ царе1въ, и3 мелHнъ и3 стёну їеrли1мску и3 краегрaдіе є4же њгради1ти стёну грaда давjдова, и3 ґсyръ и3 магедw2 и3 газе1ръ.
16 ФараHнъ цaрь є3гv1петскій взы1де и3 взS газе1ръ и3 сожже2 и5 nгне1мъ, и3 ханаaна живyщаго во грaдэ то1мъ погуби2: и3 даде2 є3го2 въ дaръ дще1ри свое1й, женЁ соломHни.
17 И# согради2 соломHнъ газе1ръ и3 веfwрHнъ ни1жній,
18 и3 валаafъ и3 fамHръ въ пусты1ни.
19 И# вс‰ грaды крBпкіz, и5же бы1ша соломHну, и3 вс‰ грaды, и3дёже бsху колєсни1цы, и3 вс‰ грaды, и3дёже бsху кHнницы є3гw2, и3 все2 є4же бы1сть ўго1дно царю2 соломHну, создA во їеrли1мэ, и3 въ лівaнэ и3 во все1й земли2 цaрства своегw2.
20 Всёхъ людjй њстaвшихсz t ґморре1а и3 хетте1а, и3 ферезе1а и3 ханане1а, и3 є3vе1а и3 їевусе1а и3 гергесе1а, не сyщихъ t сынHвъ ї}левыхъ,
21 сынHвъ и4хъ њстaвшихсz по ни1хъ на земли2, и4хже не возмого1ша сы1нове ї}лєвы потреби1ти и5хъ, цaрь соломHнъ порабо1ти и5хъ даsти дaнь дaже до дне2 сегw2:
22 t сынHвъ же ї}левыхъ не даде2 въ рабо1ту соломHнъ, ћкw тjи бsху мyжіе хрaбріи, и3 џтроцы є3гw2, и3 кн‰зи є3гw2, и3 трістaты є3гw2, и3 воевHды колесни1цъ є3гw2, и3 кHнницы є3гw2.
23 И# бsху старBйшины пристaвлєннымъ над8 дёлы царS соломHна, пsть сHтъ пzтьдесsтъ повелэвaющіи лю1демъ дёлающымъ дёло.
24 Дще1рь же фараHна пре1йде и3з8 грaда давjдова въ до1мъ сво1й, є3го1же создA є4й соломHнъ, тогдA создA мелHнъ.
25 И# приношaше соломHнъ три1жды въ го1дъ всесожжє1ніz и3 ми6рныz жє1ртвы на nлтaрь, є3го1же сози1жде гDу, и3 кадsше fmміaмъ пред8 гDемъ: и3 соверши2 хрaмъ.
26 И# сотвори2 цaрь соломHнъ корaбль въ гасіHнэ гаве1рстэмъ, и4же при є3лafэ, при ќстіи мо1рz послёднzгw, въ земли2 є3дHмстэй.
27 И# послA хірaмъ на корабли2 t џтрwкъ свои1хъ мyжы корабе1льники ўправлsти вёдущихъ мо1ре со џтрwки соломw6ни:
28 и3 пріидо1ша въ сwфjръ, и3 взsша tтyду злaта четы1ре ст† и3 двaдесzть тал†нтъ и3 принесо1ша царю2 соломHну.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 10

И# цари1ца сaвска ўслы1ша и4мz соломHне и3 и4мz гDне, и3 пріи1де и3скуси1ти є3го2 при1тчами:
и3 пріи1де во їеrли1мъ съ си1лою тsжкою ѕэлw2: и3 на вельблю1дэхъ привезо1ша ґрwмaты и3 злaта мно1гw ѕэлw2, и3 кaменіе драго1е: и3 вни1де къ соломHну и3 глаго1ла є3мY вс‰, є3ли6ка и3мЁ на се1рдцы свое1мъ.
И# возвэсти2 є4й соломHнъ вс‰ глаго1лы є3S: и3 не бЁ сло1во презрёно t царS, є3го1же не возвэсти2 є4й.
И# ви1дэ цари1ца сaвска ве1сь смы1слъ соломHнь и3 до1мъ є3го1же создA,
и3 снBди соломw6ни, и3 жили6ща nтрокHвъ є3гw2, и3 предстоsніе служaщихъ є3мY, и3 њблаче1ніе є3гw2, и3 віноче1рпцы є3гw2, и3 всесожжє1ніz є3гw2, ±же приношaше во хрaмэ гDни, и3 внЁ себє2 бы1сть,
и3 рече2 къ соломHну царю2: и4стинна сyть словесA, ±же слы1шахъ въ земли2 мое1й,
њ словесёхъ твои1хъ и3 њ смы1слэ твое1мъ: и3 не ћхъ вёры глаго1лющымъ ми2, до1ндеже пріидо1хъ сёмw, и3 ви1дэста џчи мои2: и3 се2, нёсть ни по1лъ тогw2, ћкоже ми2 повёдаша: приложи1лъ є3си2 премyдрость и3 благ†z къ си6мъ пaче всsкагw слyха, є3го1же слы1шахъ въ земли2 мое1й:
блажє1нны жєны2 тво‰, блаже1ни џтроцы твои2 сjи, и5же предстоsтъ пред8 тобо1ю всегдA, слы1шаще всsкій смы1слъ тво1й:
бyди гDь бг7ъ тво1й блгcве1нъ, и4же восхотЁ тS дaти на престо1лъ ї}левъ, поне1же возлюби2 гDь ї}лz ўтверди1ти во вёки и3 постaви тS царS над8 ни1ми твори1ти сyдъ въ прaвдэ и3 въ судьбaхъ и4хъ.
10 И# даде2 соломHну сто2 и3 двaдесzть тал†нтъ злaта, и3 ґрwмaты мнHги ѕэлw2, и3 кaменіе драго1е: не пріидо1ша є3ще2 таковы6z ґрwмaты во мно1жествэ, ±же даде2 цари1ца сaвска царю2 соломHну.
11 И# корaбль хірaмль приносsщь злaто и3з8 сwфjра, (и3) принесе2 древA нетє1сана мнHга ѕэлw2, и3 кaменіе драго1е.
12 И# сотвори2 цaрь дре1вомъ нете1санымъ подпHры хрaму гDню и3 до1му царе1ву, и3 сопBли и3 гyсли пэвцє1мъ: не пріидо1ша по се1мъ такwвaz древесA нетє1санаz на земли2, ниже2 ви6дэна бы1ша гдЁ дaже до дне2 сегw2.
13 И# цaрь соломHнъ даде2 цари1цэ сaвстэй вс‰, є3ли6ка восхотЁ и3 є3ли6ки проси2 ў негw2, кромЁ всёхъ, ±же даде2 є4й рукaма свои1ма соломHнъ цaрь, И# возврати1сz, и3 tи1де въ зе1млю свою2, самA и3 вси2 џтроцы є3S.
14 И# бЁ вёсъ принесе1ннагw злaта соломHну во є3ди1но лёто ше1сть сHтъ и3 шестьдесsтъ и3 ше1сть тал†нтъ злaта,
15 кромЁ дaней t по1дданныхъ и3 t купцHвъ и3 t всёхъ царе1й стрaнныхъ и3 t воево1дъ земны1хъ.
16 И# сотвори2 цaрь соломHнъ три1ста ко1пій златы1хъ ко1ванныхъ, по три1ста златы1хъ во є3ди1но копіе2 вдёла:
17 и3 три1ста щитHвъ ко1ванныхъ златы1хъ, по три2 ли6тры злaта бsше на ко1емждо щитЁ: и3 даде2 | цaрь во хрaмъ дубрaвы лівaнскіz.
18 И# сотвори2 цaрь престо1лъ t косте1й слоно1выхъ ве1лій и3 позлати2 є3го2 злaтомъ и3скуше1нымъ:
19 ше1сть степе1ней престо1лу, и3 њ1бразы тельцHвъ престо1лу созади2, и3 ве1рхъ престо1ла крyглъ бЁ созади2 є3гw2, и3 рyцэ сю1ду и3 сю1ду на престо1лэ сэдaлища, и3 двA льв† стwsща при рукaхъ,
20 и3 дванaдесzть львы2 стоsще тY на шести2 степе1нехъ сю1ду и3 сю1ду: не бsше тaкw во всsкомъ цaрствэ.
21 И# вси2 сосyди, и5же бsху при царЁ соломHнэ, злaти бёша, и3 ўмыв†льницы зл†ты и3 вси2 сосyди въ хрaмэ дубрaвы лівaнскіz златоков†нны: не бsше сребрA, поне1же за ничто2 бЁ сребро2 во дни6 соломw6ни:
22 корaбль бо fарсjйскій царю2 соломHну на мо1ри съ корабли6 хірaмлими, є3ди1ною во тріе1хъ лётэхъ прихождaше царе1ви корaбль и3з8 fарсjса и3 приношaше злaто и3 сребро2, и3 зyбы слонHвы, и3 пjfики и3 п†вы, и3 кaменіе то1ченое и3 те1саное.
23 И# возвели1чисz соломHнъ пaче всёхъ царе1й земны1хъ и3 богaтствомъ и3 смы1сломъ.
24 И# вси2 цaріе зе1мстіи и3скaху ви1дэти лице2 соломHна, є4же бы ўслы1шати смы1сла є3гw2, є3го1же даде2 є3мY гDь въ се1рдцы є3гw2:
25 и3 тjи приношaху кjйждо дaры сво‰, и3 сосyды зл†ты и3 срє1брzны, и3 ри6зы, ст†кти и3 слaдкwсти, и3 ко1ни и3 мски2 на всsкое лёто.
26 И# собрA соломHнъ колесни6цы и3 ко1ни, и3 бsху соломHну четы1редесzть ты1сzщъ кобыли1цъ въ колєсни1цы, и3 дванaдесzть ты1сzщъ ко1нныхъ: и3 постaви | во градёхъ колесни1цъ, ґ (друзjи бsху) ў царS во їеrли1мэ: и3 бЁ властели1нъ всBмъ царє1мъ t рэки2 и3 до земли2 и3ноплемє1нникъ и3 до предBлъ є3гv1пта.
27 И# сложи2 цaрь злaто и3 сребро2 во їеrли1мэ ћкоже кaменіе, и3 ке1дры сложи2 ћкоже черни1чіе, є4же на по1ли во мно1жествэ.
28 И# привождaху соломHну ко1ни t є3гv1пта и3 t fекyz купцы2 цaрстіи и3 куповaху t fекyz промёною.
29 И# прихождaху колєсни1цы и3з8 є3гv1пта за ше1сть сHтъ1по и3ны6мъ: сто2. сре1брєникъ, и3 ко1нь за сто2 пzтьдесsтъ сре1брєникъ: тaкожде и3 ко всBмъ царє1мъ хетт‡мскимъ и3 сmр‡йскимъ по мо1рю и3схождaху.

Кни1га тре1тіz Цaрствъ, ГлавA 11

И# цaрь соломHнъ бЁ женолюби1въ, и3 поS жєны2 чужды6z, и3 дще1рь фараHню, мwав‡тzныни, ґмман‡тzныни, и3 ґморрє1аныни,
t kзы6къ, и5хже tрече2 гDь сынHмъ ї}лєвымъ: не входи1те въ нS, и3 тjи да не вхо1дzтъ въ вaсъ, да не tвратsтъ дyшъ вaшихъ в8слёдъ јдwлъ свои1хъ: къ тBмъ прилэпи1сz соломHнъ люби1ти,
и3 бы1ша є3мY же1нъ начaльныхъ се1дмь сHтъ, и3 подло1жницъ три1ста.
И# бы1сть въ вре1мz стaрости соломHни, и3 соврати1ша жєны2 чужд‡z се1рдце є3гw2 в8слёдъ богHвъ и3ны1хъ, и3 не бЁ се1рдце є3гw2 соверше1нно съ гDемъ бг7омъ є3гw2, ћкоже се1рдце давjда nтцA є3гw2,
и3 хождaше соломHнъ в8слёдъ ґстaрта ме1рзости сідHнскіz и3 в8слёдъ царS и4хъ, јдwла сынHвъ ґммHнихъ.
И# сотвори2 соломHнъ лукaвое пред8 гDемъ: и3 не хождaше в8слёдъ гDа, ћкоже давjдъ nте1цъ є3гw2.
ТогдA создA соломHнъ высо1ко (кaпище) хамHсу, јдwлу мwaвлю, и3 царю2 и4хъ, јдwлу сынHвъ ґммHнихъ, и3 ґстaртэ, ме1рзости сідHнстэй, на горЁ ћже пред8 їеrли1момъ:
и3 тaкw сотвори2 всBмъ женaмъ свои6мъ чужди6мъ, ±же кадsху и3 жрsху јдwлwмъ свои6мъ.
И# разгнёвасz гDь на соломHна, ћкw ўклони2 се1рдце свое2 t гDа бг7а ї}лева, и3 ћвльшагwсz є3мY двaжды
10 и3 заповёдавшагw є3мY двaжды њ словеси2 се1мъ, весмA не ходи1ти є3мY в8слёдъ богHвъ и3нёхъ, но храни1ти и3 твори1ти ±же заповёда є3мY гDь бг7ъ,
11 и3 рече2 гDь къ соломHну: поне1же бы1ша сі‰ съ тобо1ю, и3 не сохрани1лъ є3си2 зaповэдій мои1хъ и3 повелёній мои1хъ, ±же заповёдахъ тебЁ, раздирaz раздерY цaрство твое2 и3з8 рукY твоє1ю и3 дaмъ є5 рабY твоемY:
12 nбaче во дни6 тво‰ не сотворю2 си1хъ давjда рaди nтцA твоегw2: t руки1 же сы1на твоегw2 tимY є5:
13 то1кмw всегw2 цaрства не возмY, ски1петръ є3ди1нъ дaмъ сы1ну твоемY давjда рaди рабA моегw2 и3 їеrли1ма рaди грaда, є3го1же и3збрaхъ.
14 И# воздви1же гDь проти1вника на соломHна ґде1ра їдуме1анина t сёмене цaрска во їдуме1и.
15 И# бы1сть є3гдA и3скорени2 давjдъ є3дHма, є3гдA и4де їwaвъ воево1да вHй погребaти побіє1нныz, и3зсэче2 всsкъ мyжескъ по1лъ во їдуме1и:
16 ћкw ше1сть мцcъ сэдsше тaмw їwaвъ и3 ве1сь ї}ль во їдуме1и, до1ндеже и3зби2 всsкъ мyжескъ по1лъ въ їдуме1и:
17 и3 и3збэже2 ґде1ръ сaмъ и3 вси2 мyжіе їдуме1йстіи t nтрокHвъ nтцA є3гw2 съ ни1мъ, и3 внидо1ша во є3гv1петъ: ґде1ръ же бsше џтрочищь мaлъ.
18 И# востaша мyжіе и3з8 грaда мадіaмска, и3 пріидо1ша въ фарaнъ, и3 взsша муже1й съ собо1ю и3 пріидо1ша къ фараHну царю2 є3гv1петскому. И# вни1де ґде1ръ къ фараHну, и3 даде2 є3мY (цaрь) до1мъ, и3 пи1щу њпредэли2 є3мY, и3 зе1млю даде2 є3мY.
19 И# њбрёте ґде1ръ благодaть пред8 nчи1ма фараHнима ѕэлw2, и3 даде2 є3мY въ женY сестрY жены2 своеS, сестрY fекемjны бо1льшую.
20 И# роди2 є3мY сестрA fекемjны ґде1ру ганивafа сы1на своего2, и3 воскорми2 є3го2 fекемjна посредЁ сынHвъ фараHнихъ, и3 бЁ ганивafъ посредЁ сынHвъ фараHнихъ.
21 И# ґде1ръ ўслы1ша бо є3гv1птэ, ћкw ќспе давjдъ со nтцы6 свои1ми, и3 ћкw ќмре їwaвъ воево1да во1инству, и3 рече2 ґде1ръ къ фараHну: tпусти1 мz, да возвращyсz въ зе1млю мою2.
22 И# рече2 фараHнъ ґде1ру: чи1мъ ты2 не дово1ленъ є3си2 ў менє2; и3 се2, ты2 про1сишисz tити2 въ зе1млю свою2; И# рече2 є3мY ґде1ръ: ћкw tпущaz да tпyстиши мS. И# возврати1сz ґде1ръ въ зе1млю свою2.
23 И# воздви1же гDь проти1вника соломHну разHна, сы1на є3ліадaева, и4же ўбэже2 t ґдадезе1ра царS сyвска, господи1на своегw2.
24 И# собрaшасz къ немY мyжіе, и3 бЁ воево1да полкA мzте1жнагw, є3гдA ўбивaше | давjдъ: и3 и3до1ша въ дамaскъ, и3 сэдо1ша въ не1мъ, и3 воцари1шасz въ дамaсцэ.
25 И# бЁ стужaz ї}леви во вс‰ дни6 соломw6ни: сі‰ ѕло1ба ґде1ра: и3 њтzгчи2 ї}лz и3 воцари1сz въ земли2 є3дHмстэй.
26 И# їеровоaмъ сы1нъ навaтовъ, є3фрafzнинъ t сарjры, сы1нъ жены2 вдови1цы, рaбъ соломHновъ, и3 воздви1же рyцэ на царS соломHна.
27 И# сіS винA, ћкw воздви1же рyцэ на царS соломHна: цaрь соломHнъ созидaше краегрaдіе и3 њграждaше стэно1ю грaдъ давjда nтцA своегw2:
28 їеровоaмъ же человёкъ крёпокъ си1лою. И# ви1дэ соломHнъ џтрока, ћкw мyжъ дёлъ є4сть, и3 постaви є3го2 над8 бременaми до1му їHсифова.
29 И# бы1сть во вре1мz џно, и3 їеровоaмъ и3зы1де и3з8 їеrли1ма, и3 њбрёте є3го2 ґхjа силwнjтzнинъ прbро1къ на пути2, и3 соврати2 є3го2 съ пути2: и3 бЁ ґхjа њблече1нъ въ ри1зу но1ву: и3 (бёста) џба є3ди6ны на по1ли.
30 И# взS ґхjа за ри1зу свою2 но1вую, ћже бЁ на не1мъ, и3 раздрA ю5 на дванaдесzть жрє1бій,
31 и3 рече2 їеровоaму: пріими2 себЁ де1сzть жрє1бій, ћкw тaкw гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ: се2, ѓзъ tторгaю цaрство и3з8 руки2 соломHни, и3 дaмъ ти2 хорyгвій де1сzть:
32 и3 двЁ хор{гви бyдутъ є3мY, рабA рaди моегw2 давjда и3 їеrли1ма рaди грaда, є3го1же и3збрaхъ себЁ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ,
33 зане1же њстaви мS и3 поклони1сz ґстaртэ ме1рзости сідHнстэй и3 хамHсу и3 кумjрwмъ мw†влимъ и3 царю2 и4хъ претыкaнію сынHвъ ґммHнихъ, и3 не по1йде по путє1мъ мои6мъ, є4же твори1ти ўгHднаz предо мно1ю, ћкоже давjдъ nте1цъ є3гw2:
34 и3 не tимY цaрства всегw2 t рукY є3гw2, поне1же защищaz защищY є3го2 во вс‰ дни6 животA є3гw2, давjда рaди рабA моегw2, є3го1же и3збрaхъ, и4же сохрани2 зaпwвэди мо‰ и3 њправд†ніz:
35 и3 tимY цaрство t руки2 сы1на є3гw2, и3 дaмъ ти2 де1сzть хорyгвій,
36 сы1ну же є3гw2 дaмъ двЁ хор{гви, ћкw да бyдетъ престо1лъ рабY моемY давjду во вс‰ дни6 предо мно1ю во їеrли1мэ грaдэ, є3го1же и3збрaхъ себЁ на положе1ніе и4мени моемY тaмw:
37 и3 пріимY тS, и3 воцари1шисz, въ ни1хже желaетъ душA твоS, и3 ты2 бyдеши цaрь над8 ї}лемъ:
38 и3 бyдетъ ѓще сохрани1ши вс‰, є3ли6ка заповёдаю ти2, и3 по1йдеши по путє1мъ мои6мъ, и3 сотвори1ши ўгHднаz предо мно1ю, храни1ти зaпwвэди мо‰ и3 повелBніz мо‰, ћкоже сотвори2 давjдъ рaбъ мо1й, и3 бyду съ тобо1ю, и3 сози1жду ти2 до1мъ вёренъ, ћкоже создaхъ давjду, и3 дaмъ ти2 ї}лz:
39 и3 њѕло1блю ро1дъ давjдовъ за сі‰, но не во вс‰ дни6.
40 И# и3скaше соломHнъ ўби1ти їеровоaма. И# востA їеровоaмъ, и3 ўбэжA во є3гv1петъ къ сусакjму царю2 є3гv1петску, и3 бЁ во є3гv1птэ, до1ндеже соломHнъ ќмре.
41 И# прHчаz слове1съ соломHнихъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 ве1сь смы1слъ є3гw2, не се1 ли, сі‰ пи6сана бы1ша въ кни1зэ слове1съ соломHнихъ;
42 И# днjе, въ нsже цaрствова соломHнъ во їеrли1мэ над8 всёмъ ї}лемъ, четы1редесzть лётъ.
43 И# ќспе соломHнъ со nтцы6 свои1ми: и3 погребо1ша є3го2 во грaдэ давjда nтцA є3гw2, и3 воцари1сz ровоaмъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:9 "Сердце разумное" - Соломон испрашивает у Бога дар практической мудрости, чтобы справедливо судить народ (ср 3 Цар 5:12; Исх 31:3).


8:8-11 Явление славы Господней (т.е. зримого знака присутствия Божия) означает, что отныне, как и во дни Моисея, Господь пребывает посреди Своего народа. Он - его единый истинный Царь.


8:10 Облако свидетельствует о присутствии Ягве, Который вступает во владение Своим святилищем (ср Исх 13:22; Исх 19:16).


8:16 В храме обитает "Имя" Господне, т.к. вместить Самого Бога он не может; ст 3 Цар 8:27устраняет слишком грубое понимание Божиего присутствия в храме. Но имя действительно выражает Личность и ее представляет: где "Имя Господне", там Бог присутствует совсем особым, хотя и не исключительным образом.


8:31-32 Это суд Божий. За отсутствием доказательств обвинитель произносит перед жертвенником формулу проклятия, к которой присоединяется обвиняемый. Исполнение проклятия будет свидетельством виновности последнего (ср Числ 5:19-28; Суд 17:1-3).


9:1-9 Здесь еще раз утверждается, что благоденствие связано с верностью Закону Господню.


9:19 Города, перечисленные в стт 3 Цар 9:17-18. В них стояли военные колесницы, составлявшие ядро постоянного войска при Соломоне. Они образовывали оборонительную линию вокруг израильской территории.


11 Изменив Богу и отступив от Его заповедей, Соломон начал править жестоко и деспотично, что стало вызывать мятежи.


11:13 Чужеземные браки Соломона были орудием его политики. Языческие святилища предназначались его женам и купцам. Но эти контакты подвергали опасности чистоту ягвизма, и автор истолковывает факты согласно Втор: за неверность Ему Бог наказывает, посылая внешних (стт 3 Цар 11:14сл) и внутренних врагов (стт 3 Цар 11:26сл). ,


11:30 Символические действия пророков являются не только действиями выразительными, но и эффективными: 10 частей, врученных Ахией Иеровоаму, символизируют 10 северных колен (ср 2 Цар 19:43), а 2 последние части - одно колено, оставленное преемнику Соломона: колено Иудино, поглотившее колено Симеоново (Ис Нав 19:1).


11:36 Образ непрерывности данного рода.


11:41 Эта потерянная книга служила, по-видимому, одним из древних источников для 3 Цар 3-11.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: 3 Цар 1-2 содержит окончание обширного документа 2 Цар 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (3 Цар 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (3 Цар 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с 3 Цар 14 по 4 Цар 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (4 Цар 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (4 Цар 18-20) и Иосии (4 Цар 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (4 Цар 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (3 Цар 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (3 Цар 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (3 Цар 174 Цар 1) и Елисее (4 Цар 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (4 Цар 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (3 Цар 22:43; 4 Цар 12:3, 4 Цар 14:4, 4 Цар 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср 3 Цар 8 и 4 Цар 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:1 Фараон, на дочери которого женился Соломон, был, вероятно, одним из последних представителей XXI-ой, танитской династии, ближайшим предшественником Сусакима-Шишака (3 Цар 11:40), родоначальника XXII-ой египетской династии. Родственный союз с фараоном давал Соломону и стране его безопасность со стороны Египта, отчасти содействовал и расширению территории владений Соломона (9:16). С религиозной точки зрения брак этот представлялся, по мнению раввинов, некоторым нарушением брачных запрещений закона (Исх 34:16; Втор 7:3), хотя последние ближе всего касались собственно хананеян; раввины думали видеть в дочери фараона прозелитку иудейства, — без опоры в тексте; во всяком случае, она не принесла с собою в Палестину египетского идолослужения (последнее не упомянуто в числе иноземных культов в Иерусалиме при Соломоне, 11:4-7).


Город Давидов — восточный холм Иерусалима. Уже Давид построил стены вокруг этой части города (2 Цар 5:7-9; сн. Пс 50:20), Соломон же расширил объем стен, включив в них большую часть города: это так называемая «первая стена» Иерусалима (вторая стена — Езекии и Манассии).


3:2-3 Общее замечание о состоянии богослужения в Израиле в первые годы царствования Соломона (ср. 9:25): за отсутствием одного религиозно-национального центра — храма, жертвы приносились на различных местах, освященных какими-либо историческими событиями или воспоминаниями (напр., в Гаваоне, ст. 4; 2 Пар 1:3). Жертвоприношения совершались на «высотах» (бамот, ἐπὶ τοι̃ς ὑψηλοι̃ς, in excelsis), ст. 2 (ср. 1 Цар 9:12 и сл.; Ам 7:9; Мих 1:5; Ос 10:8; 4 Цар 12:3): по общему обычаю древности служение Божеству совершалось на возвышенностях, естественных или искусственных (бамы), служивших как бы символом возвышения людей к Богу. До построения храма такое служение Богу жертвами на многих разных местах не являлось предосудительным, почему его совершал даже пророк Самуил (1 Цар 9:12 и сл.); однако закон Лев 17:4; Втор 12:5-6, имел в виду предохранить евреев «от религиозного разобщения, которое могли произойти через произвольное избрание разных мест для богослужения» (проф. Гуляев, с. 146). Поэтому священный писатель считает Соломоново служение на высотах не вполне отвечающим совершенной любви к Богу (ст. 3, ср. блаж. Феодорит, вопр. 12).


3:4 Одним из чтимых мест богослужения в данное время был Гаваон, «ибо там был главный жертвенник» (евр. (габ) бама (гаг) гедола), слав.: «высота велия». Гаваон — некогда столица евеян (Нав 9:2,3,7; 11:19), после левитский город в колене Вениаминовом (Нав 18:25; 21:17), севернее Гивы и в 1ј географич. мили от Иерусалима (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VII, 11, §7; Иуд. война II, 19, §1); по Евсевию и блаж. Иерониму (Ономастикон, 296), — в 4 римских милях к западу от Вефиля; теперь деревня el-Dschob из 40-50 домов, ок. 500 жителей (Robinson. Palдstina. II, 351). Здесь евреи по вступлении в Ханаан поставили скинию Моисееву и жертвенник (1 Пар 16:39; 21:29; 2 Пар 1:3). Обилие жертвоприношений при торжественных случаях обычно было у народов Востока (Геродот I, 50; VII, 43).


Тысячу всесожжений — вероятно, жертв вообще, включая сюда и жертвенные пиршества при мирных жертвах; по 2 Пар 1:3, с Соломоном в Гаваон отправилось множество людей, и праздник продолжался несколько дней. Без сомнения, здесь нет указаний на жреческие функции царя, как думали некоторые.


3:5  Явился (нира) Господь: не в каком-либо образе, а в смысле откровения вообще, имевшего место во сне (ст. 15; блаж. Феодорит, вопр. 13).


3:6-9 «Досточудны слова, произнесенные Соломоном в молитве. Ибо, воспомянув о тех благах, какие имел отец, и восхвалив Подателя оных, он принес моление и о себе (7-9 ст.)... В сих словах показал он и немощь естества, и несовершенство возраста, и величие данной власти, и опасность погрешить в суде, и необходимость благоразумия, и смышленность в прошении» (блаж. Феодорит, вопр. 12). Признавая милости Иеговы Давиду в жизни его вообще и в частности в даровании его престола сыну его (6), Соломон именует себя самого «отроком малым, не знающим ни выхода, ни входа» (7), конечно, в соотношении его неопытности с важностью и тяжестью задач народоправления, а не по действительной маловозрастности Соломона (по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VIII, 7, §8, Соломону в это время было 10 лет, но некоторым раввинам 12 лет); из снесения 3 Цар 11:42 и 14:21 видно, что при начале своего дарствования Соломон имел уже однолетнего сына Ровоама, следовательно был по крайней мере 19-20 лет от роду, и Давид (2:6,9) называл его иш хакам, мужем мудрым. Выражение «не знать ни входа, ни выхода» означает образ действия и направления жизни человека вообще (Втор 31:2; Иер 10:23; Пс 120:8 и др.), но преимущественно употребляется о предводительстве на войне (1 Цар 18:13,16; 2 Цар 3:25, 5:2): здесь царская власть есть прежде всего предводительство народом на войне, а в ст. 9 она понимается в смысле главным образом судейской функции (сн. ст. 16 и сл.); обе стороны нераздельно мыслились в древнееврейском представлении (как и восточном вообще) царя (ср. 1 Цар 8:6,20; 2 Цар 15:2-4).


3:10-14 Иегова (вместо стоящего в принятом тексте евр. 10 ст. Адонай, во многих текстах: 1, 30, 85, 93, 96, 112, 113, 128, 145, 150, 154, 174, 250, стоит Иегова) милостиво принял прошение Соломона. «Владыка Бог, похваляя прошение, и просимое даровал, и присовокупил все прочее. Сие и в священном Евангелии узаконил Владыка. Ибо говорит: Ищите прежде Царствия Божия и правды Его и все прочее приложится вам (Мф 6:33). Сии-то дары Бог дал Соломону и обещал сподобить его всякого промышления» (блаж. Феодорит, вопр. 12).


3:15 «Воставши от сна, (Соломон) припомнил сновидение, и, уразумев, что это было Божие откровение, возвратился в столицу, и пред кивотом Божиим принес жертву благодарения» (блаж. Феодорит, вопр. 13).


3:16-28 Изложенное здесь, по мысли свящ. писателя, служит свидетельством мудрости Соломона, полученной им от Бога (ст. 12). «Для чего писавший сию историю поместил сказание о двух блудницах», — спрашивает блаж. Феодорит (вопр. 14). И отвечает: «Вознамерился показать мудрость царя. Ибо действительно весьма мудрого разума дело — открыть тайное, вывести наружу сокровенное, решение вопроса предоставить природе и дать ей произвести приговор. Скоро открыта та, которая матерь, и обличена та, которая не матерь». Самое происшествие могло быть заимствовано свящ. писателем из предания или из «книги дел Соломона» (11:41). Название «блудницы» (зонот, ст. 16) имеет общий смысл — о внебрачном сожитии (ср. Нав 2:1). По евр. тексту ст. 17-18, обе женщины родили в один день (так и у Иосифа Флавия. Иуд. древн. VIII, 2, §2); напротив, по LXX, Вульгате, славяно-русскому, одна родила после другой на 3-й день.


3:24-28 Мудрость Соломонова суда — не столько в его решительности, категоричности, сколько в глубоком знании сердца человеческого (ст. 26). По форме краткое и чуждое всякого судопроизводства решение царя казалось слишком простым: «при этом решении весь народ втайне посмеялся над царем, якобы поступившим и этом случае совершенно по-детски» (Иосиф Флавий, цит. м.). Однако очевидная бесспорность решения царя убедила народ в чрезвычайной мудрости его и возбудила почтительный страх к нему подданных его (ст. 28).


4:1 Вступительное замечание к перечню служащих Соломона (ср. 2 Цар 8:15).


4:2 В принятом тексте LXX (’Αζαρίου υἱὸς Σαδώκ) нет слова священника ἱερεύς, евр. коген, с членом: гакоген часто обознач. первосвященника (Исх 29:30; Лев 21:21 и др.); но во многих текстах LXX-ти (44, 92, 106, 120, 123, 134, 144, 236, 242, 244, 247 у Гольмеса), в Комплютенской, Альдинской, у Акилы, Симмаха, в Вульгате и славяно-русскому слово это имеется: по евр. тексту, греческим кодексам и слав. Азария сам был священник (или первосвященник); по Вульгате и русск., — только сын Садока (священника или первосвященника). По 1 Пар 6:9 (евр. 5:35), Азария был внуком, а не сыном первосвященника Садока. Возможно, что в ст. 2 данной главы Садок не тождественен с первосвященником этого имени: последнее встречалось нередко (4 Цар 15:33; Неем 3:4,29; 13:13).


4:3  Писцы, соферим, γραμματει̃ς, scribae, ведали всю письменную часть двора, — письмоводство, корреспонденцию, указы, дипломатическую переписку.


Дееписатель (гам), мазкир, ἁναμιμνήσκων, a commentariis, слав.: напоминатель, вероятно, докладчик, канцлер. Вместе с «писцами» ведал государственный архив.


4:4  Ванея, ср. 2:35.


Удаленный Соломоном Авиафар (2:26-27) называется как бы в качестве действительного первосвященника или потому, что в начале царствования Соломона был таким (Филиппсон), или же потому, что «Соломон отнял у Авиафара начальство (ἁρχὴ), но не лишил его священства (ἱερωσύνη), потому что сан священства имели тогда не по рукоположению, а по родовому преемству» (блаж. Феодорит, вопр. 15); невероятно предположение Клерика и др. о помиловании Авиафара Соломоном.


4:5  Азария и Забуф — сыновья не пророка Натана, а сына Давидова Натана (2 Цар 5:14), следовательно, племянники Соломона (Принятый текст LXX: Όρνία, но кодд. XI, 44, 55, 56, 64, 71-74, 106, 119, 120, 121, 134, 144, 158, 245, 246, 247, Комплют.: ’Αζαρίας). Первый был начальником провинциальных «приставников» (ниже, ст. 7-19); второй (называемый в евр. тексте коген, священником, вероятно, в том широком смысле, в каком употреблялось иногда это название: 2 Цар 8:18), носил титул «друг царя», какой при Давиде носил Хусий (2 Цар 15:37; 16:11).


4:6  Ахисар — начальник над двором (царским): должности этого, так сказать, министра двора, не было при Давиде (ср. 2 Цар 8:16-18; 20:23-26); усложнившееся домоправление Соломона и последующих царей (ср. 18:3; 4 Цар 18:18; Исх 22:28) вызвало учреждение этой должности. Далее у LXX и слав. есть прибавка против текста евр.: ’Ελιαβ υἱὸς Σαφ(ατ) ἐπὶ τη̃ς πατρια̃ς, слав.: Елиав, сын Сафатов над отечеством, может быть, отряд телохранителей. Надсмотрщик за податями и общественными работами упоминается и ранее — при Давиде (2 Цар 20:24), и позже — при Ровоаме (3 Цар 12:18: Адорам, как и в 2 Цар; сн. 2 Пар 10:18: Гадорам); неизвестно, одно ли лицо имеется в виду во всех трех случаях.


4:7 Для содержания царя и многочисленного придворного штата его требовалось обложить население страны натуральной податью, самой обычной на Востоке (напр., в Персии). Этой податью заведовали особые «приставники», ниццавим, καθεστάμενοι, praefectiИосифа Флавия ἡγομόνες καί στατηγοί). Не ясно, были ли они собственно областеначальниками, так что снабжение царя и двора его продовольствием было лишь одной из функций их деятельности, или последняя имела более узкий круг. Бесспорно лишь то, что деление страны на округи, во главе которых стояли они, не совпадало с коленным делением, а было чисто административными делением, обусловливавшимся степенью плодородия известных местностей. Округа и их начальники перечисляются (ст. 8-19), вероятно, в порядке времени доставления ими провианта ко двору, а не в географическом порядке местностей. Всех приставников, как и округов, было 12 — по числу месяцев года: каждый отправлял службу в указанный ему месяц. Из приставников пять названы не по именам, а по отчествам: последний обычай, распространенный у арабов, не чужд был и евреям («сын Иессея» — Давид — 1 Цар 20:27,30; 22:7,9; «сын Тимеев» — Вартимей — Мк 10:46). Вульгата и русский перевод оставляют без перевода евр. бен, греко-славянский передают: υἱὸς, «сын». Из того, что двое из приставников — Бен-Авинадав (ст. 11) и Ахимаас (ст. 15) были зятьями Соломона — женаты на его дочерях, заключают, что перечень их относится к середине царствования Соломона.


4:8  Гора Ефремова (Нав 17:15; 19:50; Суд 7:24; 19:16) — одна из плодороднейших местностей западной Палестины, лежавшая почти посередине ее (Иер 50:19). В переводе LXX-ти и в слав. тексте в конце стиха имеют прибавку εἱ̃ς, един.


4:9  Шаалбим и др., упомянутые здесь местности, лежали в колене Дановом (Нав 19:42,43; 21:16; см. Ономастикон, 663). Вефсамис — левитский город в Иудином колене (Нав 15:10), близ филистимской границы (1 Цар 6:9 и сл.), теперь Ain-Sems.


4:10  Арюбоф — нигде еще не встречается в Библии, но, вероятно, как и Сохо (Нав 15:48-49), и Хефер (Нав 12:17), ’Οφερ, Epher, слав.: земля Оферова, — на юге Иудина колена.


4:11  Нафаф-Дор (Нав 11:2; 12:23), назначенный в удел Манассиину колену (Нав 17:11), но не занятым им (ibid. 12), при Средиземном море, близ Кармила, в 9 римских милях от Кесарии на пути в Тир (Ономастикон, 397), во время борьбы иудеев с Птоломеями — сильная крепость (1 Макк 15:11-14), впоследствии римлянами еще более укрепленная (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XV, 5, §3).


4:12 Пятый округ образует долина Изреель с ее продолжением — долиной Беф-Сана.


Фаанах — прежде столица одного из хананейских царей (Нав 12:21), теперь Ta’anak, лежащий к югу (на 1ј часа пути) от деревни, Leggun = вероятно, древн. Мегиддо, с которым Фаанах почти исключительно упоминается в Библии: Суд 1:27; 5:19; Нав 17:11; 1 Пар 7:29.


Мегиддо (LXX Μαγεδδώ(ν)), в колене Иссахара, уже в древности был укреплен, и вместе с Фаанахом господствовал над долиной, главной дорогой к Иордану (Ономастикон, 657); Соломон еще более укрепил Мегиддо (9:15). По Телль-Амарнским письмам, фараон Тутмос при Мегиддо (егип. Makida) поразил хананеян.


Бет-шеан (Беф-Сан) — в Манассиином колене (Нав 17:11,16; Суд 1:27; 1 Цар 31:10), греч. Σκυθόπολις (Скифополь) или Νύσσα — при соединении Изрееля с долиной Иорданской вблизи от большой дороги из Дамаска в Египет (см. Иудифь 3:10; 2 Макк 12:29; Иуд. война II, 18, §1,3,4).


В Иорданской же долине лежали Цартан и Абел-Мехола (Суд 7:22), родина пророка Елисея (3 Цар 19:16), а также Иокмеам (1 Пар 6:53) — по LXX: Μαεβέρ-Λουκὰμ, слав.: Маевер-Лукам.


4:13 Шестой округ — в Заиорданье; средоточие его — город Рамоф Галаадский или Мицпа (Нав 13:26; Суд 10:17; 11:29) — левитский город за Иорданом в колене Гадовом, теперь es-Salt. Васан — одна из плодоноснейших местностей Палестины, наряду с Кармилом, Ливаном, долиной Саронской (Ис 2:13; 33:9; Иер 50:19; Наум 1:4), позже Батанея (Ономастикон, 224).


Аргов в Васане — см. Втор 4:4,13,43; Нав 13:30; 4 Цар 10:33; Мих 7:14).


4:14 Центр седьмого, также восточно-иорданского округа, — город Маханаим (Быт 32:22; Нав 13:26,30; 2 Цар 17:24,27), его сближают с нынешним Birket-Mahne.


4:15 Восьмой округ опять по западную сторону Иордана, на запад от Геннисаретского озера (Ахимаас, ср. 2 Цар 15:27 и сл.).


4:16 Девятый округ в Асировом колене, севернее колена Иссахарова (Втор 33:24); Хусий, может быть, одно лицо с другом Давида Хусием (2 Цар 15:32 и сл.).


4:17 Десятый округ — в земле Иссахаровой, между коленом Завулоновым на севере и Манассииным на юге (Нав 19:17 и сл.), между морем Тивериадским и долиною Изреель.


4:18 Одиннадцатый округ в Вениаминовом колене, между Ефремовым на севере и Иудиным на юге.


4:19 Двенадцатый округ, как и шестой и седьмой, лежал на восточной стороне Иордана — в Галааде; Галаад — в обширном смысле (как и в Чис 32:29; Нав 22:9; Суд 10:8; 20:1; 2 Цар 24:6 и др.), за исключением упомянутых в 13-14 ст. городов. (В принятом тексте LXX-ти: Γάδ, но во многих кодд.: Γαλαάδ.)


О завоевании евреями земель Сигона Аморрейского и Ога Васанского см. Чис 21:21 и сл., Чис 21:33 и сл.; сн. Втор 2:30 и сл.; 3:1 и сл.)


4:20 Образ для гиперболы множества Израиля встречается еще в Быт 22:17; 32:12; изображение счастья евреев при Соломоне напоминает соответствующее выражение Втор 14:26.


4:21-34 Стихи 21-34 в еврейской Библии образуют первую половину уже 5-й главы. Напротив LXX, Вульгата, славянский помещают эти стихи в качестве продолжения речи о придворных и приставниках Соломона, пятая же глава в этих переводах имеет вид цельного, законченного рассказа о приготовлениях Соломона к построению храма. Деление LXX-ти имеет очевидное преимущество пред евр. масоретским 21-24, евр. 5:1-4.


4:21 «Река», нагар в Ветхом Завете вообще, особенно же при указании границ Палестины, обычно означает Евфрат (Быт 31:21; Исх 23:31; Чис 22:5; Нав 24:2; Пс 71:8; Мих 7:12). Земля Филистимская и пределы Египта являются другой, юго-западной границей Палестины, как Евфрат — северо-восточной.


4:22 Громадное количество продовольствия двора Соломонова, изумительное с первого взгляда, становится понятным ввиду чрезвычайной многочисленности придворного штата Соломона (по некоторым данным = 10 000 чел., ср. блаж. Феодорит, вопр. 16). Подобные цифры встречаются в описании стола Кира и Александра Македонского, а в наше время — турецкого султана (Филиппсон, 510-511).


Кор (LXX κόρος, Вульгата: corus), иначе «хомер» — самая большая древнееврейская мера сыпучих тел, из 10 еф (Ис 5:10; Ос 3:2; Лев 27:16; Чис 11:32 и др.); по Иосифу Флавию (Иуд. древн. XV, 9, §2) = 10 аттическим медимнам. На нашу меру — около четверти или 8 четвериков (см. Д. Прозоровский. Библейская метрология. «Странник», 1863, апр., с. 13. По проф. Гуляеву, с. 203, около 18 четвериков).


4:23  Откормленных птиц (евр. барбурим абусим): толкователи разумеют фазанов, гусей или уток, наконец, перепелов.


4:24  Типсах, LXX: Φάψα, слав.: Фапса (евр. слово = переход), — большой город на западном берегу Евфрата, служивший станцией для караванов.


Газа, евр. Azzah, ассир. Hazzatu, у Геродота Καδύτις (II, 59; III, 6) — один из пяти городов филистимского побережья (Суд 16:1,21; 1 Цар 6:17; 4 Цар 18:8 и др.).


Выражение ст. 24 (евр. 5:4) ебер-ганнагар, LXX πέραν του̃ ποταμου̃, Вульгата: trans flumen, слав.: «об он пол реки», — с точки зрения жителей Палестины, лежащей к западу от Евфрата, означает обычно восточные страны за Евфратом (Нав 24:2,14; 2 Цар 10:16; 3 Цар 14:15; Ис 7:20), здесь же это название относится к западно-евфратским странам (западная Сирия, Палестина, Филистия). Отсюда некоторые исследователи заключали, что писатель 3 Цар жил в Вавилонии, за Евфратом (в таком же значении упомянутое выражение употреблено в 1 Езд 8:36; Неем 2:7,9; 1 Макк 7:18). Возможно однако, что выражение это, получившее начало в плену, впоследствии употреблялось без строгой географической точности.


4:25 (евр. 5:5) Образное изображение мирного быта евреев при Соломоне (ср. 4 Цар 18:31) имеет основу в действительном устройстве восточного дома, во дворе которого обычно находились деревья, виноградные и смоковничные; впрочем, идиллия эта не доказывает того, что Израиль и при Соломоне оставался народом земледельческим: напротив, теперь именно началась у евреев торговля (9:28; 10:11,22,28-29).


От Дана до Вирсавии — с севера Палестины до южного предела ее (Суд 20:1; 1 Цар 3:20; 2 Цар 3:10; 17:11). Конечно, из этой картины народного довольства заимствованы были пророками черты мессианского царства (Мих 4:4; Зах 3:10).


4:26 40 000 стойл для коней (урот сусим, Вульгата: praesipia equorum; в LXX, слав. иначе: τοκαδές, «кобылицы»), вероятно, ошибочная цифра: по 10:26, — 1 400 колесниц, следовательно, и стойл было около того.


4:27-28 Частнее говорится о том, что доставляли двору Соломона «приставники» (ст. 7 и сл.).


4:28  На место, где находился царь: евр. текст не имеет последнего слова, вставляемого LXX, Вульгатой, славяно-русским. Вставка не имеет оснований: нельзя предположить, что царь в своих путешествиях по стране перевозил с собою и весь штат придворный и всю конницу; по 10:26 и по Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 2, §3), конница была размещена по отдельным городам. Умножение коней и колесниц у Соломона шло явно вразрез с нарочитым запрещением закона (Втор 17:16).


4:29-34 Доселе была речь об органах правления Соломона и внешних чертах его быта. Теперь говорится о самом Соломоне и его чрезвычайной мудрости — не в смысле только практической, напр., судейской мудрости (ср. 3:16 и сл.), но и в смысле религиозной мудрости жизни (хокма), остроты, проницательности разумения (тебуна), широты умственного кругозора (рохав-лев) — способности обнимать умом самые разнородные предметы. Мудростью Соломон превосходил всех «сынов Востока» (бене-кедем, Вульгата: orientalium; LXX, слав.: ἀρχαίων ἀνθρώπων, «древних человеков»; так и Иосиф Флавий, но сопоставление «древних» и Египта было бы неуместно): восточные племена: арабские, сирские, халдейские, славились своей приточной мудростью (Иер 49:7; Авд 1:9; Варух 3:22-23); Египет славился естествознанием, и мудрость его в этом отношении вошла в поговорку (Ис 19:11; Деян 7:22; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 2, §5).


Из самого народа еврейского «в то время славились некоторые мудростию; почему писатель упомянул о них, назвав поименно» (блаж. Феодорит, вопр. 17), таковы: «Ефан (LXX Γαιθάν, слав.: Гефан), Еман, Халкол и Дарда». Все эти лица (с добавлением некоего Зимри) названы в 1 Пар 2:6 сыновьями Зары (евр. Зерах, откуда и название Емана и Ефана — Езрахитяне). Ефан и Еман были левиты-певцы (1 Пар 15:17-19), кроме того, надписание имени первого стоит в заголовке Пс 88 (евр. 89), а второго — Пс 87 (евр. 88). Вероятно, певцами и поэтами были и Халкол и Дарда. В соответствии с тремя названными категориями мудрецов стоит указание произведений мудрости Соломона: 1) притчи, 2) песни и 3) произведения по естественной истории. Притча, евр. машал, греч. παραβολή, παροιμία, — краткое выразительное изречение, сжато выражающее мысль, применимую ко многим случаям жизни, — изречение, имеющее большей частью дидактическую цель (Притч 1:1-8; 10:1; 25:1; 26:7,9; Еккл 12:9; Иов 13:12; 27:1). Круглое и определенное число Соломоновых притч 3 000 показывает, что они были записаны в книгу, но библейская книга Притчей (Мишле) Соломоновых может заключать лишь незначительную часть всех притчей Соломона (в кн. Притчей всего 915 стихов), следовательно, остальные не сохранились. Еще менее сохранилось из песней (шир, ὠδή, carmen) Соломона, которых было 1 005 (по LXX, славянскому — 5 000): кн. Песнь Песней (шир-га-ширим) представляет Соломона действующим лицом, а не есть чисто лирическое произведение его вдохновения; принадлежность Соломону надписываемых его именем псалмов 71 и 126 (евр. 72 и 127) оспаривается на том основании, что надписание это указывает не на авторство Соломона, а на посвящение их ему (в новое время толкователи считают Соломона писателем псалмов 2 и 131). Во всяком случае, Соломон заявил себя творчеством в двух основных типах древнееврейской поэзии: дидактической (машал) и лирической (шир). Но мудрость Соломона выразилась не только в духовном, религиозно-нравоучительном творчестве, но и в естествоведении — сведениях по ботанике и зоологии. В первой — «от кедра до иссопа» (ezob, ὔσσωπος, ср. Исх 12:22; Лев 14:4,6; Чис 19:6,18; Пс 50:9; в рассматриваемом месте, может быть, мох); во второй — о всех четырех категориях животного царства, признававшихся древними евреями: четвероногих, птицах, пресмыкающихся, рыбах (см. Быт 6:20; 7:8). Так, «Соломон описал свойства и силы трав, деревьев и даже бессловесных животных. Отсюда весьма многое заимствовали и написавшие врачебные книги, написанное Соломоном приняв для себя первым источником» (блаж. Феодорит, вопр. 18). Конечно, точные размеры знаний Соломона по ботанике и зоологии неизвестны (ср. Притч 7:17). Приписываемое Соломону Иосифом Флавием (Иуд. древн. VIII, 2, §5) искусство входит в общение с демонами на пользу людям, а также заклинания и волшебные формулы с именем Соломона (Иуд. война I, 32, §2; II, 6, §3; VII, 6, §3) относятся уже к области мифологии, нашедшей полное развитие в Талмуде (тракт. «Гиттин») и затем в Коране (гл. 27, ст. 15 и сл.: по Корану, Соломон понимал язык демонов, зверей, птиц, муравьев). Вся вообще мистическая литература Востока ставила себя в генетическую связь с именем Соломона. Мудрость Соломона привлекала к нему не только соотечественников, но и иноземцев, даже царей, как царица Савская (ст. 34, сн. 10:1).


5:1 (евр. 15) Хирам или Хурам (как в 2 Пар 2:2 евр.), у Иосифа Флавия Εἱρωμος, финикийск. Ахиром, по известиям Дия и Менандра — у Иосифа Флавия (Иуд. древн. VIII, 2, §6; Против Аппиона I, 17-18), был сын царя Абибаала, царствовал 34 года (969-936 гг. до Р. Х.) и умер на 53 году жизни, передав престол сыну своему Валеазару. 2 Пар 2:3, как и 3 Цар 5:1 и сл., прямо высказывает, что Хирам, по вступлении Соломона на престол пославший поздравительное посольство к нему и затем помогавший ему в его строительных работах, тождествен с Хирамом — современником Давида, тоже помогавшим последнему в постройке царского дворца (2 Цар 5:11; 1 Пар 14:1). Но по 3 Цар 9:10 и сл., сн. 6:1, современный Соломону Хирам был жив еще, по крайней мере, в 24-м году царствования Соломона; следовательно, одновременно с Давидом Хирам мог править никак не более 10 лет (34-24). Однако упомянутые постройки Давида с помощью Хирама описываются в начале, а не в конце истории царствования Давида (2 Цар 5). В объяснение этого полагают, что священный писатель 2 Цар в данном случае держался систематического, а не хронологического порядка в описании событий царствования Давида. Другое объяснение (Клерика и др.) считает дружественного Давиду царя иным лицом, чем друг Соломона, — Авиваалом, отцом Хирама. Но это объяснение явно противоречит 3 Цар 5:1-2; 2 Пар 2:3.


Тир, наряду с Сидоном бывший важнейшим городом Финикии, у пророка Иезекииля (26:4,14) представляется городом, стоящим на голой скале, чему соответствует и еврейское название Тира цор (родств. цур — скала).


5:2-6 В ответном послании Хираму Соломон представляет предпринимаемое им дело построения храма выполнением плана и приготовлений Давида (сн. 2 Цар 7:8-13; 1 Пар 22:7-11), указывает на нужду для построек в финикийских рабочих, особенно жителях города Сидона (евр. цидон — близ Ливана, Ономастикон, 871) и просит дерева кедрового (ст. 6), кипарисового (ст. 8) и всякого рода мастеров по обработке дерева и металла (сн. 7:13; 2 Пар 2:6,7).


5:7-8 Слова благословения, влагаемые священным писателем в уста Хирама, — «благословен Иегова» (по 2 Пар 2:12: «благословен Иегова, Бог Израилев») не доказывают того, будто Хирам был прозелитом иудейства, как полагали старые толкователи: этого не знает история, и слова благословения Хирама представляют простой ответ на выражение Соломона веры в Иегову.


5:9 По 2 Пар 2:16, строевое дерево, нарубленное финикийскими рабочими, сплавлялось в плитах к приморскому городу Яффе или Иоппии (в колене Дановом, Нав 19:46), и отсюда принимали и добавляли в Иерусалим рабочие Соломона.


5:11 Ежегодно, во все время строительных работ, Соломон обязывался доставлять ко двору Хирама 20 000 коров (около 30 000 четвертей) пшеницы и столько же лучшего оливкового масла («выбитого», евр. катит, ср. Исх 27:20; 29:40, т. е. добытого не путем пресса, а через накалывание недозрелых оливковых ягод). По 2 Пар 2:11 и Иосиф Флавий, Иуд. древн. VIII, 2, §8, между Соломоном и Хирамом был заключен форменный контракт, копии которого хранились и в Иерусалиме, и в Тире.


5:13-14 Для выполнения работ Соломону пришлось обложить постоянной податной работой и природных израильтян (весьма тяготившихся этим: 12:4 и сл.): 30 000 израильтян ежегодно в три смены работали на Ливане вместе с финикийцами.


5:15-16 Еще более тяжкую, уже чисто тяглую, службу возложил Соломон на хананеян — «пришельцев» (герим, 2 Пар 1:17; сн. Нав 16:10; Суд 1:27), работавших бессменно: 80 000 их высекали и обтесывали камни в горах, а 70 000 доставляли строительный материал на место постройки. Такое громадное число рабочих рук требовалось ввиду отсутствия в древности всякого рода машин (еще большее количество рабочих было, напр., при построении известных египетских пирамид). Число приставников, поставленных над рабочими, неодинаково определяется в 3 Цар и в 2 Пар, но общая цифра их получается одинаковая: по 3 Цар 5:16 — 3 300 чел. и по 9:23 — 556 чел.; по 2 Пар 2:18 — 3 600, по 8:10 — 250 чел.; в том и другим случае общая сумма надзирателей одна и та же: 8 500.


5:17-18 Камни не привозились из Ливана, а высекались в самом Ханаане; камни обделанные — евр. абне газит: термин газит — технический, означающий своеобразную древнееврейскую отделку камней, называемую «обделкой выпусками»: на всех краях лицевого фаса камня проходил лентообразный бордюр или выпуск, так что среднее поле камня несколько возвышалось над своими краями и для наблюдателя издали казалось как бы вставленным в рамку, и каждый камень так рельефно выделялся в общем фоне стены, что уже на значительном расстоянии можно было пересчитать (ср. Мк 13:1) все камни (проф. Олесницкий. Святая земля. Киев, 1875, т. I, с. 15-16; его же. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889, 565-566). Гивлитяне — жители финикийского города Гевал, греч. Γύβλος, близ древн. Сидона, теперь между Триполи и Бейрутом; в Иез 27:9 жители его являются судостроителями, а здесь каменотесцы. Прибавка в тексте LXX-ти и славяно-русском в ст. 18 (три года) выражает правильную мысль, что подготовительные работы Соломон производил 3 первые года своего царствования, и уже в 4-й год (6:1; 2 Пар 3:2) приступил к закладке здания (ср. блаж. Феодорит, вопр. 22). Эти подготовительные работы состояли, по Иосифу Флавию, между прочим, в спланировании предназначенной для храма горы Мориа (2 Пар 3:1) при помощи огромных каменных глыб с землей, а также нарочито построенной стены у подошвы холма (Иуд. древн. XV, 11, §3).


6:1 Год закладки Соломонова храма был 480 (по LXX-ти — 440) годом по исходе евреев из Египта. Здесь впервые в Библии встречаем определенную хронологическую дату для целого периода библейской истории. Дата эта, однако, по-видимому, не согласуется: а) с хронологией периода судей по книге Судей, и б) со свидетельством книги Деян 13 о продолжительности периода судей. Сумма лет, упомянутых в книге Судей порабощений евреев иноземными народами и лет правления судей, равняется 410 лет; прибавляя сюда число лег правления Моисея — Иисуса Навина (65 лет), Саула — Давида (60) и первые 4 года Соломонова правления, получаем 129, всего для названного периода — 539 лет. По книге Деяний, один период судей продолжался 450 лет, а с прибавлением правления Моисея и Иисуса Навина (65 лет), Саула (по Деян 40 лет), Давида и первых лет Соломона, — 599 лет; по Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §1), — 592 года или (Иуд. древн. XX, 10. Против Аппиона II, 2) 612 лет. При всем том дата означенного периода может быть без затруднений сведена к указанной в тексте 3 Цар 6:1 цифре, если принять во внимание, что в периоде Судей не раз имели место одновременно порабощения в разных частях Палестины (ср. Суд 10:7), и порабощение одной местности страны — с миром в остальной ее части, так что общая сумма лет периода Судей может быть уменьшена до 300 или несколько больше (Philippson [Филиппсон]. D. Israлlitische Bibel. II, 133). Во всяком случае, уже самая определенность рассматриваемой даты, причем называется даже месяц, когда произошла закладка храма, ручается за точность даты еврейского текста и переводов. Напротив, дата LXX и слав. перевода: 440 год не подтверждается ни древними рукописями оригинального текста, ни переводами, и, может быть, обязана смешению букв евр. מ мем (= 40) и פ пэ (= 80)1Подробно о хронологической дате 3 Цар 6:1 см. И. Спасский. Исследование о библейской хронологии. С. 85-115.. «Зив» (по халдейским таргумам «месяц блеска цветов»), после плена получивший название «йар», второй (после нисана) месяц еврейского гражданского года, соответствует большей части нашего мая.


6:2-3 Храм Соломонов, заменивший скинию Моисееву и в основных частях своего строения существенно с нею сходный, в иудейском предании именуется подобно скинии: бет («дом» по преимуществу), гекал (храм, чертог), бет-гаолам («дом вечный»), бет-бехира («дом избранный») и др. Место храма — на горе Мориа (2 Пар 3:1 сн. 2 Цар 24:18), нарочито для храма уравненной и спланированной (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XV, 11, §3; VIII, 3, §2). Размеры основного корпуса храма, его длина, ширина и высота, равно как и побочных пристроек к храму (6 ст.), выражены в локтях; локоть, амма древнееврейский, именно в большей, древнейшей его мере (а такой меры локоть и имеется в виду при вычислениях храмовых построек Соломона, 2 Пар 3:3), называвшийся «локтем мужеским» (амма иш, Втор 3:11), в библейской науке (со времени открытия так называемой Силоамской надписи в 1880 году) считается равным 11 4/5 вершкам. Следовательно, ширина храма 20 локтей будет равняться приблизительно 15 аршинам (14 ѕ аршин), высота 30 локтей — около 22 аршин, длина 60 локтей2В принятом греч. тексте LXX-ти вм. 60 стоит 40, τεσσαράκοντα, что может относиться только к Святому (ст. 17), но в большинстве греч. текстах у Гольмеса стоит ἐξήκοντα, 60; так и в славянском и русском. — около 45 аршин; все эти цифры представляли внутреннее измерение храма (а не по наружной его стороне, где храм по всем направлениям являлся в увеличенном масштабе). В целом в здании храма различаются: а) собственно святилище — из двух частей: Святое и Святое Святых; б) двор внешний и внутренний и в) пристройки разного рода. Храм ориентировался в правильном отношении к 4 странам света: передняя, или входная, сторона была обращена к востоку — по направлению к потоку Кедронскому; задняя часть храма, где помещалось Святое Святых, обращена была на запад — «не на восток, чтобы молящиеся поклонялись не Солнцу восходящему, но Владыке Солнца» (блаж. Феодорит, вопр. 23); две продольные стены с пристройками смотрели на север и на юг. Такое положение имела и скиния (Исх 26:18 и сл.). К восточной, входной стороне главного здания храма примыкал притвор, улам, LXX: αἰλάμ, Вульгата: porticum (ст. 3; 2 Пар 3:4) — 20 локтей длины соответственно ширине главного здания, 10 локтей ширины, при высоте, вероятно, одинаковой с высотой всего корпуса, здания, т. е. 30 локтей (по 2 Цар 3:4 ошибочно — 120 локтей; по Александрийскому списку LXX, по перев. сирскому, арабскому, 20 локтей).


6:4 Устройство окон храма неизвестно, но, вероятно, как и в домах на Востоке вообще, они были решетчатые и расширенные внутрь, евр.: шекуфим веатумим. LXX: παρακυπτομένας κρυπτάς, Вульгата: obliquas. По талмудическому преданию (Бава-Батра, 54b), у древних евреев было два вида окон: так называемые египетские малого размера и тирские большие. В пристройках, служивших, между прочим, местом приготовления священников к богослужению, окна могли иметь значительные размеры, но в Святом храма был полумрак, а во Святом Святых и полный таинственный мрак (ср. 8:12). В противоположность окнам домов, нередко огромным (мог пройти человек: Нав 2:15; 1 Цар 19:15; 4 Цар 9:30-33), с решетками, поднимавшимися и отворявшимися, окна храма были глухорешетчатыми, служа не столько для освещения драма, сколько для вентиляции (ср. проф. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 249-250).


6:5-6  Давир3По переводу архим. Макария (Глухарева): «заднее святейшее отделение». — название Святого Святых (сн. ст. 16,19-23,31; 7:49), по Гезению, означает заднее (от dabar, «быть сзади») положение его в храме напротив, по переводу LXX-ти и Александрийскому кодексу χρημαστήριον и Вульгате: oraculum, — производя это название, очевидно, от dabar, «говорить, возвещать», выражают идею самооткровения Бога над ковчегом завета. Вокруг главного здания храма, исключая только восточную, входную сторону его, шли пристройки, яциа — боковые комнаты, целаот, у LXX-ти μέλαθραИосифа Флавияοἰ̃κοι), Вульгата: tabulata, расположенные в 3 этажа. «Вместе с храмом вне его строились другие малые здания, которые окружали собою главное здание, так что ни один левит не мог прикасаться к стенам храма... В тех же малых зданиях, построенных вкруг храма, хранилась утварь для божественной службы» (блаж. Феодорит, вопр. 23). Общий вход в эти пристройки был, полагают (см. E. Riehm. Handwцrterbuch des biblischen. Alterthums, 2 A., Bd. II, s. 1656), с юга, у пророка Иезекииля (Иез 41:11) — с севера и юга. По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §2), «вся пристройка доходила до половины основного здания всего храма, верхняя половина которого не была окружена такими пристройками». На основании Иез 41:6 число этих комнат определяется в 33 или 30 (по 12 на северной и южной сторонах и 6 на западной). В них хранились великие сокровища ветхозаветного храма (3 Цар 7:51; 15:15; 2 Пар 5:1).


6:7 Если одни работы — по отделке дерева и камня производились далеко в Ливане, то другие работы — литейные — были исполняемы в Иорданской долине на месте между Сокхофом и Цартаном (3 Цар 7:46; 2 Пар 4:17), т. е. в ближайшем к Иерусалиму месте, где можно было найти необходимую для литейных работ кирпичную землю и песок. Таким образом, на месте строения храма, по библейскому выражению, не было слышно ни молота, ни топора, ни другого орудия (см. проф. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 214). Менее всего, однако, следует отсюда, что храм был деревянный (мнение Штиглица, Шнаазе, Гринейзена) или же, что стены его представляли деревянные рамы, наполненные камнями (мнение раввинов): на самом деле каменные стены были лишь обложены кедровым деревом (ст. 15), откуда и образное выражение: «и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр 2:5).


6:8 Вход в среднюю камеру пристроек нижнего этажа был с правой стороны (южной, как упомянуто), отсюда витые лестницы (белуллим, LXX ἑλικτὴ ἀνάβασις, Акила: κοχλίαι, Вульгата: cochlea) из красного дерева (2 Пар 9:11) вели во второй и далее в третий этажи.


6:9 Крыша храма, именно главного здания его самого по себе и пристроек к нему, была деревянная, кедровая; по форме своей она отнюдь не была двускатной (мнение Лундия): такой формы крыш не знает древнееврейская архитектура, и Библия говорит только о крыше плоской с бруствером (Втор 22:8); гебим (ст. 9) — не своды, как полагали некоторые, а доски, балки. Только уже Иродов храм имел крышу, по-видимому, шпицеобразной формы (Иосиф Флавий. Иуд. война V, 5, §6; ср. Мф 2:9).


6:10  LXX: ὠ̨κοδόμησεν τοὺς ἐνδέσμους δι' ὅλου του̃ οἴκου, слав.: «сотвори вязание окрест всего храма», — по замечанию проф. Олесницкого, здесь говорится не о смеси дерева и камня в массиве стены, при ее кладке, а только о том, что готовая каменная стена была обложена деревом (Ветхоз. Храм. С. 240-241). Вышина 5 локтей показана для каждого из 3 этажей (ст. 6) пристроек, так что общая высота боковых комнат при храме равнялась 15 локтям, следовательно была вдвое меньше общей высоты самого храма (ст. 2). Ширина комнат в каждом этаже была различна: в нижнем — 5 локтей, в среднем — 6 локтей, в верхнем, — 7 локтей (ст. 6). Крыша пристроек, как и храма (ст. 9), была, несомненно, горизонтальная.


6:11-13 Не непосредственное откровение Бога Соломону, а данное через пророка (сн. 3:5 и сл.; 9:2 и сл.), имевшее место, видимо, во время постройки храма и вызванное, вероятно, некоторым проявлением со стороны Соломона уже тогда нетвердости в «уставах, определениях и заповедях» Иеговы; только под условием верности Соломона им обещается исполнение данных Давиду обетований (2 Цар 7:8,12; 1 Пар 22:10) о благодатном пребывании Иеговы в народе израильском, а вместе и в строящемся храме Его имени.


6:15 Обычай обкладывать каменные стены деревянными досками, а затем металлом (золотом), по свидетельству истории искусств, был широко распространен в древневосточной архитектуре. Так и в Соломоновом храме вся внутренность его, от пола до потолка, была выложена деревом: стены и потолок кедровым, а пол кипарисовым, и все покрыто чистым золотом (21 ст.), а по 2 Пар 3:6 — и драгоценными камнями.


6:16 Святое Святых от передней части храма или Святого отделялось деревянной, кедровой стеной, а не каменной, как иногда полагали на основании Иез 41:3; не было здесь каменной стены и в Иродовом храме (в скинии Моисеевой обе части храма разделяла лишь завеса (Исх 26:33). Высота промежуточной стены между Святым Святых и Святым равнялась, конечно, общей высоте храма, т. е. имела 30 локтей. Давир (о значении слова см. выше, замеч. к ст. 5) — редкое название вместо обычного кодеш кодашим, Святое Святых; кубическая вместимость последнего указана ниже, ст. 20.


6:17 Святое, или передняя часть храма (за вычетом 20 локтей для давира), имело 40 локтей длины; ѕ этой величины — 30 локтей составляли его высоту, Ѕ — 20 локтей — ширину. Как самая большая часть храма, Святое называется именем целого храма, гекал, ναός, templum.


6:18 (Ср. ст. 29) Деревянные доски, покрывавшие стены храма, нигде не были видны, как и камни: дерево было всюду покрыто золотом и резьбой. Резьба эта (у греков κοιλαν άγλυφα) состояла из глубоко углубленных очерков известной картины никогда не выдававшихся выше плоскости стены (в виде рельефа). Сюжетами картин были херувимы (ст. 29,32), пальмы (там же), колокинты — род диких огурцов и распустившиеся цветы, вероятно, лилии (сн. 7:19,22,26). О херувимах, их идее и символике см. толк. Быт 3:24 и Исх 25:20 и подробнее в книге: А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900, с. 417-512. Пальма — символ красоты, величия и нравственного совершенства (Пс 91:13), но вместе и эмблема Израиля, почему на римских монетах, чеканенных за счет взятой при разрушении Иерусалима добычи, плененная Иудея («ludaea capta») изображалась в виде пальмы. Колокинты и цветы имели второстепенное декоративное значение, окружая поле херувимов и пальм (см. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 298-300).


6:19-20 Главное назначение давира, или Святого Святых, состояло в том, чтобы быть местом хранения ковчега завета. По форме и объему давир представлял правильный куб: по всем трем измерениям давир имел 20 локтей. Неясным и спорным в науке является вопрос, как относилась специальная высота давира 20 локтей к общей высоте храма 30 локтей? По одному мнению (Штиглица, Гринейзена, Вогюэ, Винера), давир имел свою отдельную крышу на 10 локтей ниже крыши Святого и храма, по аналогии языческих храмов, напр., египетских, где adyton — задняя часть храма — было ниже cella — передней части храма — и имело особую крышу. Но языческое adyton по самой идее не было органически связано с cella и потому отделено было от него переходными камерами; напротив, давир органически был соединен с переднею частью храма, и потому выделение его под особую крышу было неуместно, понижение давира сравнительно с Святым противоречило бы идее давира, как важнейшего и святейшего места храма. По другому объяснению, Святое и Святое Святых, при одинаковой наружной высоте, имели различную внутреннюю высоту: Святое 30 локтей, Святое же Святых — только 20 локтей, так как верхнее пространство над ним в 10 локтей было отделено особым потолком и образовывало entresol, евр. алийот (2 Пар 3:9), греч. ὑπερω̃ον, причем эта «горница» представляется то открытой к Святому (Шнаазе, Эвальд) — наподобие верхней части алтарей над иконостасами в православных храмах, то закрытой камерой (Гирт, Кейль и др.), чем-то вроде священного архива в храме. Но такой надстройкой портился бы вид, хода в это предполагаемое помещение не было и не могло быть, да и нужды в таком архиве не было: священные сосуды и вообще предметы, употреблявшиеся при богослужении, хранились в самом храме, а запасные или старые могли храниться в боковых пристройках при храме (сн. 7:51). Скорее можно предположить (проф. Олесницкий) существование особого, в 10 локтей высоты, глухого подвала под Святым Святых: этот подвальный этаж мог прикрывать собой скалу или вершину горы Мориа (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 3, §2), увеличивая собой цоколь храмовой для Святого Святых, которое таким образом было самой возвышенной частью храма, и вход в него мог быть только по ступеням (проф. Олесницкий, цит. соч. с. 229). По иудейскому преданию (у Кимхи, Маймонида и др.) Святое Святых возвышалось на месте, где Авраам приносил в жертву Исаака.


6:21 Всегда закрытые двери (ст. 31) из Святого в Святое Святых были заключены и как бы запечатаны при помощи особых золотых цепей, спускавшихся по стене Святого Святых, утверждавших неподвижное положение закрытых дверей и таким образом служивших символом запечатанной тайны Святого Святых (ср. Иез 7:22): цепи имели значение как бы тех таинственных печатей, которых никто не мог снять до явления Агнца Божия (Откр 5:1. См. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 297). Конец 21 ст. у LXX имеет прибавку: ἕως συντελείας παντὸς του̃ οἴκου, слав.: «до окончания всего храма»; прибавка эта, по-видимому, не оправдывается контекстом речи и является позднейшею глоссой.


6:22  Жертвенник пред давиром — жертвенник курений в Святом.


6:23-29 Две колоссальных, по 10 локтей вышины каждая, фигуры херувимов в Святом Святых храма были сделаны из масличного дерева (как более прочного). Если в Святом Святых скинии Моисеевой была поставлена одна пара херувимов на ковчеге завета, так что крылья этих херувимов осеняли верхнюю часть ковчега, именуемую каппорет (Исх 25:18-22; 37:7-9), то в храме Соломоновом ковчег завета с херувимами на нем был осеняем еще парой новых, колоссальных (10 локтей высоты) фигур херувимов, распростиравших свои крылья так, что края внешних крыльев касались стен, а внутренние крылья склонялись над ковчегом (ср. 2 Пар 3:10-13). По значению херувимы Святого Святых (скинии и храма) стояли в непосредственном отношении к благодатному присутствию здесь Иеговы, чем и объясняется ветхозаветный поэтический эпитет Иеговы «сидящий на херувимах», евр. йошев (гак) керувим (1 Цар 4:4; 2 Цар 6:6; Пс 79:2; 98:1). В других библейских местах херувимы выступают как живые существа наивысшего порядка в ряду тварей и так же, как в скинии и храме, непременно в ближайшем отношении к явлению славы Божией в тварном мире; так, они выступают: а) как стражи рая (Быт 3:24; Иез 28:14-16) и б) как носители Бога в откровениях и богоявлениях (Пс 17:11; 2 Цар 22:11), особенно в видениях пророка Иезекииля (Иез 1 гл.; 9:3; 10:4) и ап. Иоанна Богослова (Откр 4:7). С этим не согласуется ни мифологическое понимание херувимов (у Рима и др.), ни символические (у Бера и др.), и напротив, всю силу имеет церковно-традиционное воззрение на херувимов, как на ангелов высшего чина. См. подробнее у проф. А. А. Олесницкого. Ветхозаветный храм. С. 153-173 и у о. А. Глаголева. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 416-513.


6:31-35 Входы в Святое Святых (ст. 31-33) и в Святое (34-35). Вход в Святое Святых составляла дверь из масличного дерева, в простенке, шириной в 4 локтя (= 1/5 ширины стены), из 2-х половин, одна на наружной, другая на внутренней стороне амбразуры двери. Дверь эта имела некоторое украшение, евр.: айл, LXX: κρίομα, лат. frons — род капители. При дверях были завеса (2 Пар 3:14; Мф 27:51) и цепи (ст. 21). Подобно стенам, двери были украшены позолоченной резьбой херувимов, пальм, цветов. Вход в Святое состоял из двойной двустворчатой двери кипарисового дерева с четвероугольной рамой или косяками из масличного дерева — также с резьбой.


6:36  Внутренний (евр. пенимит) двор, иначе «священнический» (2 Пар 4:9), или «верхний» (Иер 36:10), в отличие от внешнего, или «большого» (2 Пар 4:9), называвшегося нижним» (Иез 40:18-19), назначенного для народа и отделявшегося от первого невысокой стеной (2 Пар 7:3). В Иродовом храме был еще двор язычников. Размеры внутреннего двора, или притвора, указаны в ст. 3. Здесь стоял жертвенник всесожжений, так называемое «медное море» и пр.


6:37-38  Бул — древнеханаанское название 8-го месяца еврейского года (конец октября и большая часть ноября), позже получившего имя мархешван. Храм Соломонов строился 7Ѕ лет, что по сравнению с продолжительностью постройки известных колоссальных сооружений древности представляется очень небольшим сроком. По Плинию (Естеств. истор. XXXVI, 12), вся Азия строила храм Дианы Ефесской 200 лет. Подобное известно и о египетских пирамидах.


7:1 Большая продолжительность постройки дворца Соломонова — 13 лет в сравнении с храмом — 7Ѕ лет объясняется или большим количеством рабочих при постройке храма, или тем, что строительных работ при дворе было больше; притом для дворца не было запасено заранее материала, как для храма. 13 лет — от окончания постройки храма, следовательно дворец был окончен спустя 20 лет от начала постройки храма (3 Цар 9:10), т. е. на 24-м году царствования Соломона (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 5, §1). Дворец Соломона был построен не на Мориа, где храм, и не в Офеле (юго-восточном подножии Мориа: 2 Пар 27:3; 33:14; Неем 3:26; 11:21; Иосиф Флавий. Иуд. война VI, 6, §2; Robinson. Palдstina II, 29), а на г. Сионе (в «верхнем городе», по Иосифу Флавию), долиной Тиропеон отделяемой от храмовой горы; с храмом дворец был искусственно соединен мостом (во втором Иерусалимском храме здесь была галерея, так называемый ксист) и внутренним ходом (4 Цар 11:19). Впоследствии здесь был и дворец асмонеев.


7:2 Первым из отдельных дворцов назван «дом леса Ливанского», евр.: бет йар га-Лебанои, Вульгата: domus saltus Ubani, LXX, славяно-русские (синодальный, архим. Макария, проф. Гуляева): «из Ливанского дерева» (LXX: οἰ̃κος δρυμω̨̃ του̃ Λιβάνου). Конечно, этот дворец был не на Ливане (не принадлежавшем Соломону), как полагали некоторые (Михаэлис и др.), или где-либо вообще вне Иерусалима (по таргуму, «летний царский дом» — род дачи); названием своим обязан множеству кедровых деревьев, стоявших аллеями близ него, и множеству кедровых столбов в середине здания. «Соломон во дворце своем построил весьма большое здание перед входом в судилище... имело оно сто тридцать столбов кедровых, и думаю, что поэтому и названо домом древа Ливанского, так как множество сих кедровых столбов уподоблялось ливанской роще» (блаж. Феодорит, вопр. 26). Вероятно, дом леса Ливанского, дом царя и дом дочери фараоновой (ст. 8) были частями одного здания, причем первый был центральным корпусом (100 локтей длины, 50 ширины и 30 высоты). По устройству дом леса Ливанского представлял колоннаду или перистиль в 4 ряда колонн (Вульгата: quattuor deambulacre inter columnas cedrinas). По назначению это здание служило, между прочим, своего рода арсеналом (ср. 3 Цар 10:17; Ис 22:8).


7:3-4 Крыша здания состояла из кедровых балок, опиравшихся на каменных стенах. Здание было трехэтажное; каждый этаж имел боковые комнаты; евр. целаот (ср. 6:5-6; Иез 41:6).


7:5 Все двери и дверные косяки были четвероугольны. LXX: θυρώματα καὶ αἱ χω̃ραι τετράγωνοι, слав.: вся двери и камары четвероугольны. О величине комнат не говорится. В целом рассматриваемый дворец представлял нередко и теперь встречающийся на Востоке архитектурный тип: двор в середине и галерея с колоннадой кругом.


7:6-7 К центральному зданию «дома леса Ливанского» примыкало «другое четырехугольное здание в 30 локтей ширины, которое на противоположном конце своем имело чертог, украшенный низкими и толстыми колоннами. Тут находился прекрасный трон, на котором восседал царь во время судебных разбирательств» (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 5, §2). Вероятно, «притвор (LXX: αἰλάμ, слав.: «элам», Вульгата: porticus) столбов» (ст. 6) и «притвор с престолом» составляли одно здание, причем первый был как бы общей приемной, а второй — собственной тронной залой (описание трона Соломона в 10:18 и сл. По талмудическому преданию, упомянутые в этом описании 12 львов были подвижные и могли поднимать царя со ступени на ступень, когда он хотел взойти на трон; и самое седалище было снабжено механическими фигурами других животных: орел, напр., возлагал на голову воссевшего царя венец, а голубь подавал ему свитки закона; ср. блаж. Феодорита, вопр. 26).


7:8 Третий дворец состоял также из двух зданий: дома самого Соломона и дома жены его, дочери фараоновой. Дворец этот был изящно отделан, но архитектура его не описывается подробно.


7:9-12 Сказанное здесь о строительном материале относится ко всем названным выше (трем) группам зданий. Дорогой материал состоял из разных сортов камня — газит (ср. 5:17 и наше примечание там), по Иосифу Флавию, во множестве был употребляем и белый мрамор. Ст. 12 возвращает нить повествования к рассказу об устройстве храма (прерванному, ст. 1-11).


7:13-14 Отсутствие необходимых для резных и подобных работ мастеров среди евреев побудило Соломона вызвать мастера из Тира, то был Хирам (по 2 Пар 2:12, Хирам — Авия), по отцу финикиянин, по матери — из евреев (по кн. Царств, мать его была из колена Неффалимова, а по 2 Пар 2:13, из Данова)1Позднейшее иудейство пыталось представить Хирама чистым евреем. Так, Иосиф Флавий (Иуд. древн. VIII, 3, §4) говорит, что «отцом Хирама был Урия, израильтянин родом». Возможно здесь сказалось тщеславное желание приписать замечательные работы в храме человеку чисто еврейского происхождения, а не иноземцу, хотя и по Библии, Хирам или Хирам-Авия лишь наполовину был таким. Ср. W. Nowack. Hebr. Alchдologie.. Художественные способности Хирама изображаются подобно дарованиям художника Веселиила (Исх 31:3-5), работавшего по благоукрашению скинии. Из работ, произведенных Хирамом, книга Царств называет только совершенно новые, а не такие, подобные которым имели место уже в скинии Моисеевой. Так, книга Царств не упоминает об устройстве Хирамом нового, медного жертвенника всесожжений (с медными стенками, а внутри он был наполнен дикими камнями и землей), о чем узнаем только из 2 Пар 4:1. (Ср. проф. А. А. Олесницкий, с. 321.)


7:15-22 Первое монументальное произведение Хирама; две монументальные медные колонны в притворе или на паперти храма, по имени Иахин (имя правой колонны) и Воаз (левой). Из данного раздела, в снесении с параллельными повествованиями (2 Пар 3:15-17; сн. 1 Пар 18:8; 2 Пар 4:12-13; 4 Цар 25:13,16; Иер 52:20-23; Иез 40:48; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 3, §4), открываются следующие данные о внешнем виде или архитектуре каждой из этих колонн, а также и их религиозно-национальном значении. Обе колонны, как и «медное море» и др. сосуды, сделаны были из меди, некогда взятой Давидом в добычу в войне с сирийцами (1 Пар 18:8). Высота каждой колонны равнялась 18 локтям (по 2 Пар 3:15 — 35 локтям, но, вероятно, включительно с постаментом колонны), т. е. 8 м 71 см = ок. 11 аршин с лишком: объем или окружность — 12 локтей = 5 м 806 мм или ок. 8 арш., следовательно в диаметре ок. 4 локтей (по Иосифу Флавию: соответственно — 3,82 локтей = 1 м 84 см). Толщина стенок каждой колонны — 4 перста, внутри та и другая колонны были пустые. По LXX ст. 15, колонны не были гладкими, но с углублениями величины 4-х пальцев: τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, слав.: «четырех перстов вгубления», т. е. с продольными линиями. Сверху на каждой колонне имелась капитель (евр.: котерет, LXX: ἐπίθεμα, слав.: «возложение», русский: «венец») в 5 локтей (по 4 Цар 25:17 — 3 локтя) вышины, так что общая высота колонны была 23 локтя (= 11 м 13 см = ок. 17 арш). Нижняя часть капителей была выпуклой, чревообразной, верхняя представляла лилиеобразную чашечку. На верхнем и нижнем концах этой части расположены были два ряда, по 100 штук в каждом, гранатовых яблок с сетчатыми цепочками для укрепления. Обе колонны, надо полагать, были именно самостоятельными монументами, стояли независимо от притвора (а не составляли часть самого притвора, служа его подпорами, как полагали Тений, Дистель, Гитциг, Вогюэ, Пэн, Новак). По 2 Пар 3:15 обе колонны стояли «пред (евр. лифне) домом (храмом)», и самый образ выражения ст. 21 (2 Пар 3:17) «поставил» (евр. геким), устойчиво водрузил, — приложимо только к самостоятельной колонне (ср. Лев 26:1; Втор 27:2,4 и др.). Особенно же самостоятельное монументальное значение обеих колонн видно из того, что каждая из них носила нарочитое название: правая — Иахин, левая — Воаз. Названия эти во всяком случае говорят о важном теократическом и национальном значении обеих колонн, но точный смысл их нельзя установить с несомненностью. Хотя оба названия в Ветхом Завете встречаются в качестве собственных имен лиц: первое — как имя нескольких лиц в коленах Симеоновом (Быт 46:10; Исх 6:15; Чис 26:12) и Левиином (1 Пар 9:9; 24:17), а второе в евр. Библии тождественно с именем известного из истории Руфи праотца Давида Вооза (Руфь 2:1 и сл.), однако посвящение колонн этим лицам (особенно одному из малоизвестных Иахинов) маловероятно (таргум к 2 Пар 3:17 отождествляет имя левой колонны с именем Вооза). Столь же мало основательно видели в тех названиях имена строителей храма (Гезений), сыновей Соломона (Эвальд) или же неисторические имена Давида и Соломона (Абарбанель). Напротив, за нарицательное значение обоих названий говорит уже авторитет LXX-ти, которые в 2 Пар 3:17 передают евр. Иахин, Боаз нарицательными терминами: κατόρθωσις, ἰσχύς, слав.: исправление, крепость. В этом смысле, соединяя оба названия в одно суждение (предположение некоторых ученых, будто оба названия составляли одну целую надпись, библейским текстом, впрочем, не оправдывается), получим такую мысль: «да стоит (храм) непоколебимо, крепостию» или (если гл. кун взять в ф. Гифил): «да утвердит (Иегова — храм) силою Своею» (ср. 3 Цар 8:13; Ис 45:24). Являясь непосредственно пред национальным святилищем Израиля, колонны Иахина и Вооза свидетельствовали о наступлении нового, высшего периода в истории ветхозаветной теократии, святилища и народа Божия. Ввиду основания прочного, неподвижного храма Иеговы в Израиле и утверждения политического могущества и глубокого мира среди него, колонны эти являлись как бы национально-религиозным флагом, храмом культа и теократии среди всех народов древности. Этим уже исключается сближение Иахина и Вооза с разного рода языческими монументами: египетскими сфинксами (у Вогюэ), финикийскими статуями Геракла и Сатурна (Моверс, Фатке), наконец, с культами Ваала и Астарты (Гилляни). Ср. проф. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 254-288.


7:23-26 (сн. 2 Пар 4:2-5) Новой принадлежностью храма и вторым грандиозным произведением Хирама было так называемое медное или «литое» море (йам муцак), т. е. названным морем по обширности (по Иосифу Флавию, Иуд. древн. VIII, 3, §5 ἐκαλήθη... θάλασσα διὰ το μέγεθος) бассейн во дворе храма, между жертвенником всесожжения и Святым, ближе к югу, 10 локтей в диаметре, 30 локтей (по LXX и блаж. Феодориту, — 33) в окружности и 5 локтей высоты, вмещавший 2 000 (по 2 Пар 4:5 — 3 000) батов воды. Отношение окружности и диаметра в указанных цифрах (30 и 10 локтей) не представляется математически точным (при диаметре 10 локтей окружность = 31 2/5 или 31,416 локтей; при окружности 30 локтей диаметр равен 9 174/314 локтей) и возбуждало много споров в среде археологов-библеистов. Но понятно, священные писатели не могли затруднять речь свою дробями и указывали лишь целые числа; возможно также, что диаметр и окружность определены в тексте независимо одно от другого, потому что в разных местах сосуда окружность его изменялась. В зависимости от этого объясняют (напр., Лайтфут, митр. Филарет) неодинаковое определение вместимости «медного моря» — в 2 000 батов (по кн. Царств) или в 3 000 батов (по 2 Пар): последняя дата могла обозначать полную вместимость медного моря до самых краев, а первая, — сколько обычно наливалось.


Форма бассейна — не цилиндрическая, как полагали некоторые, а имела вид чашечки распустившейся лилии (ст. 26), и, кроме того, имела выпуклую средину — наподобие бокала. По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §5) и блаж. Феодориту (вопр. 24), медное море имело вид полушария (ἡμισφαίριον). Под краями медного моря одним литьем с ним были сделаны два ряда шаров наподобие колокинтов, по 10 шаров на локоть (по 2 Пар 4:3, эти барельефы представляли волов). Бассейн держался на 12 колоссальных изображениях медных волов, задняя часть которых была обращена к центру, а головы волов, по три вместе, обращены были во все четыре страны света; высота фигур волов, вероятно, равнялась натуральной высоте этих животных. По значению своему эти изображения могли напоминать волов, некогда перевозивших скинию в пустыне, и вообще были уместны во дворе храма, представляя главный жертвенный материал для близ стоявшего жертвенника всесожжений (А. А. Олесницкий, с. 326), менее всего они имели отношения к языческим предметам культа (мнение Иосифа Флавия. Иуд. древн. VIII, 7, §5).


Назначение медного моря — служить умывальницей для священников (2 Пар 2:6). По преданию, священники пользовались водой моря снизу, при помощи кранов или отверстий — или в пастях волов, или в стенке самого бассейна, между группами волов (А. А. Олесницкий, стр. 327-328). Нечто подобное медному морю представляет однородный финикийский сосуд «Амафонское море», открытый на Кипре и с 1866 года находящийся в Луврском музее.


7:27-39 Как для омовений священников служило «медное море», так для омовения мертвенных частей перед сожжением их на жертвеннике (ср. Лев 1:9; Иез 40:38) служили особые сосуды числом 10, «умывальницы» (кийорот, ст. 38; 2 Пар 4:6), поставленные на особых «подставах» (мехонот, ст. 27). Последние описываются в данном разделе 3 Цар с величайшею подробностью, вероятно, по новизне и изяществу сооружения этого третьего произведения художества Хирама (после 2 колонн и «медного моря»). Каждая подстава представляла четырехугольный ящик по 4 локтя в длину и ширину и 3 локтя глубиной или вышиной (27); боковые стенки этих ящиков состояли из пластинок с накладками (евр.: шелаббим, Вульгата: Juncturae) по углам (28). На стенках — резные изображения львов, волов (может быть, идея всеобщего мира в царстве Божием и царстве природы, как в Ис 11:6-9) и пальм, а внизу — переплеты венков или фестонов из распустившихся цветов (29). В верхней части ящика-подставы было приспособление для принятия и утверждения умывальницы, выгнутое в середине и названное венцом или капителью, в Ѕ локтя вышиной (35) и 1Ѕ локтя в диаметре (30-31). Для сообщения устойчивости на каждой капители, к верхнему углу ящика, были приделаны плечевидные выступы (евр. кетефот), выходившие из четырех угловых столбиков ящика, описывавшие небольшой выгиб и охватывавшие умывальницу с четырех сторон в качестве подпор. Внизу у каждого ящика-подставы были проделаны оси и на них колеса обычного устройства (со спицами, ступицами и подобным), в 1Ѕ локтя в диаметре, причем по высоте своей колеса не должны были заслонять стенок ящика (30,32-34). Крышка, стенки и подпорки ящиков были покрыты резьбой (36).


Самые умывальницы, стоявшие на тех подставах, описываются кратко: они имели форму тазов с раздавшейся верхней частью, как бы котлообразной (сн. Исх 30:18). Диаметр каждого таза — 4 локтя, а глубина — 1 локоть (38).


Сложным и подвижным устройством умывальниц имелось в виду облегчить наполнение их водою, затем опорожнение их; в первом случае их подкатывали к большему водохранилищу — «медному морю»; во втором, по пресыщении воды кровью, умывальницы пододвигались к особой кровосточной трубе при жертвеннике. Эти колесницы-умывальницы были настолько тяжелы, что для передвижения их требовались совокупные усилия нескольких человек; они требовали тщательного ухода за собой, потому что, стоя постоянно под открытым небом, они нередко омывались дождем и подвергались порче (А. А. Олесницкий, с. 329.332, ср. Кейль. Библейская археология. Русск. перев. Ч. I, с. 161-162).


7:40-51 Из второстепенных сосудов и других предметов храмовой утвари, сделанных Хирамом, библейский текст (ст. 40,45,50) называет: а) медные: тазы, кропильницы, лопатки, чаши и б) золотые: щипцы, блюда, ножи, лотки, кадильницы. Раввинское предание добавляет сюда приспособление для жертвенных операций в виде каменных столбов на северной стороне от жертвенника для предварительного расположения и сортирования отдельных частей жертвенного мяса.


7:51 Заключительное замечание о построении и отделке Соломоном храма. Как на постройку храма Соломон употребил сокровища, собранные Давидом, так часть этих сокровищ Соломон поместил в сокровищницы храма, устроенные в известных боковых пристройках храма (6:5 и сл.). «Святым писатель назвал посвященное Богу всяческих и военные добычи, принесенные с браней» (блаж. Феодорит, вопр. 25). Ср. 2 Цар 8:7-12; 1 Пар 18:7-11.


8:1-2 Соответственно важности построенного храма для всей теократии, для всего народа, Соломон приглашает на освящение храма всех представителей народа («начальников колен», «глав поколений» — термины, характеризующие родовой быт народа). Освящение было назначено на 7-й месяц — по древнехананейскому названию «афаним» (евр. этаним = месяц «даров или плодов», или «постоянных ручьев»), позже «тисри» (у Иосифа Флавия, VIII, 4, §1 Θισρί), в котором праздновался, между другими, и торжественный праздник Кущей (Лев 23:39-43), привлекавший многолюдное стечение паломников в Иерусалим, и потому 7-й месяц был наиболее благоприятным для торжества освящения храма. Но в каком году произошло это освещение? Непосредственная связь 8:1 с 7:51, как и самое существо дела, требуют признать, что вскоре по построении храм был освящен. Если по 6:38храм был окончен в 8-м месяце (буле) одиннадцатого года Соломонова царствования, то освящение, естественно, могло произойти только в 7-м месяце следующего, 12-го года царствования Соломонова, причем промежуточный срок (ок. 11 месяцев) мог быть употреблен на снабжение храма утварью и вообще на внутреннюю его отделку (ср. 7:14-51). Трудно согласиться с взглядом Эвальда, проф. Гуляева, что храм был освящен в 7-м месяце года окончания его, т. е. до полного завершения работ (в 8-м месяце). Но совершенно нельзя принять даты принятого текста LXX, по которому освящение храма совершено было уже по окончании дворца Соломонова, т. е. через 13 лет по построении храма: καὶ ἐγένετο, ὡς συντελέσαι Σαλωμὼν τὸν οἰ̃κον κυρίου καὶ τὸν οἰ̃κον ἑαυτου̃ μετὰ εἴκοσι ἔτη: последние слова — явно вставка из 9:1,10, нарушающая связь глав 8 и 7 и вносящая несообразную мысль, будто храм оставался неосвященным целых 13 лет. Напротив, по евр. тексту, Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 4, §1) и иудейскому преданию (Midrasch Wajikra Rabba к Лев 10), освящение храма последовало вскоре за окончанием его.


8:3-4 Принятый текст LXX-ти здесь короче евр., Вульгаты, славяно-русского: не имеет начала 3-го стиха и конца 4-го. Но другие греч. списки (Комплютенская, Александрийский, № 247 и др. у Гольмеса) имеют эти слова: первоначальность, видимо, на стороне текста еврейского. Ковчег завета при перенесении его в пустыне обыкновенно закрывался покрывалами, и несли его священники с левитами (Чис 4:5,15) или одни священники (Нав 3:6; 6:1). В данном случае священники несли ковчег завета (ст. 6), левиты — прочие священные принадлежности, сохранявшиеся в скинии. Последняя тоже была перенесена в храм; доселе она была в Гаваоне (2 Пар 1:3,4).


8:5  Все общество Израилево (евр. кол-адат Исраел) — передано в принятом тексте LXX: πα̃ς ’Ισραήλ, но в Александрийском списке и в тексте № 247 у Гольмеса: πα̃ςα ἡ συναγωγὴ ’Ισραήλ, откуда и слав.: «весь собор Израильский».


8:6-7  Под крылья херувимов. Ковчег завета с находящимися на нем 2-мя херувимами (малых размеров, Исх 25:18) был поставлен в Святом Святых храма — под крылья новой пары колоссальных херувимов (6:23-28), осенявших своими крыльями не только самый ковчег завета, но и носильные шесты, вдевавшиеся в приделанные к нему кольца (Исх 25:13-16; Чис 4:6 и сл.).


8:8 Направление носильных шестов, теперь уже неподвижно остававшихся при ковчеге завета, по мнению большинства исследователей, было от севера к югу, т. е. по широте Святого Святых, хотя естественнее, судя по данному месту, думать наоборот (от запада к востоку) (А. А. Олесницкий, 172). Замечание «они (шесты) там и до сего дня», очевидно, не могло принадлежать самому свящ. писателю 3 и 4 кн. Царств, пережившему не только многократное опустошение храма и его сокровищ (3 Цар 14:26; 4 Цар 16:17; 18:16), но и полное его разрушение и сожжение (4 Цар 25:9-17), а могло принадлежать лишь современнику построения храма или недолго спустя после Соломона жившему лицу, составлявшему «книгу словес Соломона» (3 Цар 11:41). См. проф. П. А. Юнгеров. Происхождение и историчность третьей и четвертой книг Царств. («Правосл. Собеседн.» 1905, июль-август, с. 417).


8:9 Ср. Втор 10:5; Евр 9:4.


8:10-11 (2 Пар 5:11-14) Облако (10 ст.), наполнившее храм, или слава Иеговы, наполнившая храм (11 ст.), есть облако теофаническое (на позднейшем языке — «Шехина», см. проф. А. А. Олесницкий, с. 798), подобное тому, которое наполнило скинию при освящении ее (Исх 40:34-35, ср. Исх 19:9; 20:21; Втор 4:11; 5:19; Пс 96:2), но отличное от облака курений (Лев 16:2). Слава Господня (евр. кевод-Иегова) — обычное название самооткровения Иеговы в мире.


8:12 Говоря, что Иегова благоволит обитать во мраке, Соломон мог иметь в виду библейские места (подобные Исх 19:9; Лев 16:2) о неприступной таинственности Бога; соответственно этому в Святом Святых храма не было окон «и доступа вещественному свету, так как Иегова благоволил окружить Себя мраком для ветхозаветного общества» (А. А. Олесницкий, с. 249).


8:12-13 Ст. 12-13 в принятом тексте LXX помещены во 2-й половине ст. 53 с некоторыми дополнениями (см. ниже примеч. к ст. 53).


8:13 Выражение сильного восторга и радости от сознания, что отныне есть место постоянного пребывания Иеговы среди народа своего.


8:14-21 (2 Пар 6:4-11) Если слова ст. 12-13 Соломон произнес, обратясь к Святому храма, то речь, ст. 14-21, произнесена им к народу; «собрание» (кагал, ἐκκλησία, слав.: «собор») благоговейно стояло. Речь воспроизводит сжато, но полно всю историю построения храма с момента возникновения у Давида мысли об этом, сн. 2 Цар 7:2 и сл.; 3 Цар 5:16; 1 Пар 22:6-11; 28:2-7. В выражении «храм для пребывания имени Иеговы» (ст. 16-19,29; 3 Цар 9:3; 4 Цар 21:4; сн. Втор 12:5,11; 2 Цар 7:13) имя (евр. шем) есть откровение существа Иеговы (Исх 3:14) со стороны Его святости и освящения Израиля (Исх 29:43-46).


8:22 Начиная молитву, Соломон снова обращается к храму, воздевает руки свои к небу и преклоняет колена (ст. 54) на медном амвоне (2 Пар 6:13). Воздевание рук для молитвы, ср. ст. 38, — древний и постоянный обычай, естественное выражение молитвенного настроения (ср. Исх 9:29,31; Ис 1:15; Иов 11:13 и др.). Преклонение колен при молитве столь же естественное проявление благоговейного молитвенного чувства, встречающееся в Библии задолго до плена вавилонского (Быт 24:26,52; Ис 45:23; Иов 1:20 и др.), вопреки мнению (Бенцингера и др.), будто обычай коленопреклоненной молитвы послепленного происхождения и будто уже поэтому молитва Соломона могла возникнуть лишь после плена.


8:23-26 (2 Пар 6:14-17) Вступление молитвы Соломона. Благодарение Богу за исполнение обетованного Давиду построения храма (ст. 23-24) и прошение об укреплении династии Давида на престоле (ср. 2:4; 3:6; блаж. Феодорит, вопр.27).


8:27-30 (2 Пар 6:18-21): прошения о принятии Иеговой молений в храме. Но прежде дается ответ на возможное у верующего и мыслящего человека возражение: небо во всей его необъятности (таков смысл выражения: «небо и небо небес» (ср. Втор 10:14); конечно, здесь нет мысли об определенном количестве небес, как учили раввины) не может вместить премирного Бога, тем более рукотворенный храм не может считаться таким жилищем Иеговы, к которому пребывание было как бы прикреплено (ср. Ис 40:22; 66:1): отношение Иеговы к храму Его имени — безусловно свободное снисхождение благодати и милости его к избранному народу (27); но во имя этого избрания народа и храма (ср. Втор 12:11; 3 Цар 9:3; 4 Цар 21:4), Соломон умоляет Иегову о милостивом принятии молитв в храме Его имени во всякое время (28-30), преимущественно о прощении грехов (30, сл. ст. 34, 36, 39, 46, 50). За этим общим прошением (ст. 29) следуют семь отдельных и более частных прошений (ст. 31-53); семеричное число этих прошений может обозначать всю совокупность возможных молений; 7 — число священное, число полноты и совершенства (Быт 21:28; Исх 37:23; Лев 4:6) и, кроме того, в данном случае вполне аналогично по значению семи прошений молитвы Господней (Мф 6:9 и сл.).


8:31-32 (2 Пар 6:22-23). Первый случай, когда имеет быть нужда в милостивом принятии Иеговой молитв в храме, касается случаев проступков с недостаточно ясными уликами. По закону, обличаемый в подобного рода проступке приходил вместе с потерпевшим к жертвеннику Иеговы и клятвой свидетельствовал свою невинность, причем присутствовавший здесь священник изрекал проклятия, имевшие постигнуть его в случае виновности и нераскаянности (Исх 22:8,11; Чис 5:19-21, ср. проф. Гуляев, цит. соч., с. 222). Эти клятвы включены здесь в число молитв, ибо клятва, по существу своему, есть благоговейное, подобное молитвенному, призывание имени Иеговы (Лев 19:12; Втор 6:13; 10:20; Ис 48:1; Иер 12:16 и др.), Которому был посвящен храм, — и даже поставлены на первом месте как выражение ревности Израиля о святости имени Иеговы, каковая ревность составляла долг Израиля (Сир 23:9). Поэтому первое прошение Соломона (ст. 31-32) можно сопоставить с первым прошением молитвы Господней: «да святится имя Твое» (Мф 6:9).


8:33-34 (2 Пар 6:24-25). Второй случай: пораженный за грехи свои нашествием неприятеля и отведением некоторой части своей в плен, Израиль будет умолять Иегову в храме Соломоновом. Боязнь быть удаленным из священной, избранной Богом страны более всего смущала древнего израильтянина (ср. Божественные угрозы Лев 26:17; Втор 28:25). Здесь, однако, не имеется в виду плен вавилонский, с которым был разрушен храм Соломонов, между тем в ст. 33 говорится о молитве Израиля именно в храме; вероятно, имеется в виду одно из нередких нападений на Израиля со стороны соседних племен, причем возможно было и пленение некоторых евреев (ср. Суд 2:13 и сл. и др.).


8:35-36 (2 Пар 6:26-27). Третий пример общественной молитвы: в случае продолжительной засухи в стране за грехи народа. Ни в чем ином древний Израиль не чувствовал столь живо зависимости своей от Иеговы, как в климатических условиях страны: благовременных дождях или их отсутствии, чем обусловливались плодородие или бесплодие палестинской почвы (Втор 11:10-12; Иез 34:26 и сл.; Иоил 2:23; Пс 64:10 и др.); засуха представлялась страшной небесной карой (Лев 26:3,19; Втор 28:15-23; Ам 4:7; Агг 1:11).


8:37-40 (2 Пар 23-31). Четвертый случай: голод, эпидемия, губительный палящий ветер (напр., самум — юго-вост. ветер Аравийской пустыни), нашествие саранчи, червя (евр. арбе, хасил — два названия разных пород саранчи, ср. Иоил 1:4; LXX: βρου̃χος ἐρυσίβη, Вульгата: locusta vel rubigo) и подобные бедствия (ср. Лев 26:16,25; Втор 28:22; Ам 4:9-10; Иер 14:12 и сл.) обратят народ во внутрь себя («сердце», евр. левав, ст. 38 на библейском языке — не только собственно сердце, а и совесть (1 Цар 25:31; Втор 27:6). Праведное воздаяние каждому возможно только для Сердцеведца — Бога (ст. 39. Ср. 1 Цар 16:7; Пс 7:10; Иер 17:10); и последняя цель премудрых действий Божия Промысла — научить людей страху Божию (ст. 40, ср. Втор 4:10).


8:41-43 (2 Пар 6:32-33). Пятый случай: храм Иеговы может посетить и иноплеменник из земли далекой (как царица Савская в 3 Цар 10, Нееман Сириянин в 4 Цар 5), услышав о величии и силе имени Иеговы — «руке сильной и мышце простертой» (ст. 42, в соотношении с историей изведения Израиля из Египта, Исх 6:6; Втор 4:34; 5:15). Бог исполнит молитву такого иноплеменника, чтобы он убедился, что действительно именем Иеговы называется храм Соломонов (ст. 43, ср. Иер 7:10-11,14), как этим же именем называется и город Иерусалим (Иер 25:19) и народ израильский (Втор 28:10; Ис 63:19); что в этом народе, в его столице, в его храме Иегова нарочито являет Свое присутствие, так что здесь с Ним люди входят в особое благодатное общение.


8:44-45 (2 Пар 6:34-35) Шестой случай: война против врага, посланная Израилю Богом, и —


8:46-50 (2 Пар 6:36-39) Седьмой случай: пленение всего Израиля в землю иноплеменников (ср. ст. 33-34): в том и другом случае молитвенное покаянное обращение Израиля к Иегове, к святой земле, Иерусалиму и храму (ст. 44,48) должно низвести милосердие Божие на молящихся и кающихся: в том и другом случае — дать народу потребное для него (ст. 45,49-50). В этом разделе указывали (Тений, Бенцингер, Киттель и др.) признаки позднейшего послепленного его происхождения: а) обычай обращения в молитве к святой земле, Иерусалиму и храму будто бы только послепленного происхождения (Дан 6:10, евр. 11; 2 Езд 4:58). Однако это столь естественное положение молящегося могло быть в обычае задолго до плена (ср. Пс 5:8; 27:2) и только формулировано в законное обязательство в традиционном раввинском законодательстве (по Мидрашу Сифре 71b, молящийся вне земли Израилевой обращается по направлению к святой земле, а молящийся в самой святой земле обращается к храму); б) Плен вавилонский, о котором будто бы со всей определенностью говорится в ст. 46-50, говорят, не мог быть предвиден Соломоном, следовательно, изображение это могло явиться только после плена. Но пленение и массовое переселение покоренных народов в иные земли были общим обычаем древних восточных деспотов, и нет ничего непонятного в том, что Соломон, после указания ряда других бедствий, называет и возможное пленение, тем более что оно предуказано и в Пятикнижии (Лев 26:33; Втор 28:25,36,64), и как в последнем, так и у Соломона изображение плена имеет общий характер, без указания специфических черт именно вавилонского; в) Напрасно также формула исповедания грехов «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны» (47) считается некоторыми толкователями происшедшею только в плену вавилонском. На самом деле исповедание это, столь естественное для кающегося грешника, употреблялось не только в плену и после него (Дан 9:5), но и до плена, и при том задолго до него (Чис 14:18-20; 1 Цар 7:6; Пс 50:6; 31:5). В данном месте исповедание это тем уместнее, что здесь же ясно выражено библейское учение о всеобщей склонности людей ко греху: «нет человека, который не грешил бы» (ст. 46, сн. Иов 14:4; Притч 20:9; Еккл 7:20; Пс 50:7; Сир 7:5; 3 Езд 8:35; 1 Ин 1:8).


8:51-53 Основание надежды Соломона, вместе, конечно, и всего народа на милосердие Божие и помилование — избрание Израиля Иеговою в удел Свой (Исх 19:5-6; Втор 4:20). 53-й ст. в принятом греч. тексте имеет прибавку сравнительно с евр. масоретским: не только здесь помещены ст. 12-13, имеющиеся и в евр. тексте на своем месте, но и особое добавление: τότε ἐλάλησεν Σαλωμὼν ὑπὲρ του̃ οἴκου, ὡς συνετέλεσεν του̃ οἰκοδομη̃σαι αὐτόν. ‘Ήλιον ἐγνώρισεν ἐν οὐρανω̨̃ (Κύριος), слав.: «тогда глагола Соломон о храме, егда соверши созидати его: солнце познано сотвори на небеси». В конце стиха имеется в греко-славянском тексте другая прибавка: οὐκ ἰδοὺ αὕτη γέγραπται ἐν βιβλίω̨ τη̃ς ὠ̨δη̃ς; не сие ли писано в книге песни. О первом добавлении, весьма художественно восполняющем мысль (ст. 12) о том, что Иегова благоволит обитать во мгле, блаж. Феодорит (вопр. 28) говорит: «Тьма и мрак дают разуметь невидимость Божией сущности. Посему Соломон сказал, что Поставивший солнце на небе, чтобы люди наслаждались светом, Сам рече пребывати во мгле. Думаю же, что здесь прикровенно разумеет храм, потому что он имел весьма малые окна, как окруженный другими малыми зданиями» (вопр. 28). «Книгу Песни» блаж. Феодорит (вопр. 29) считает одним из пророческих писаний. В новое время сближают эту книгу с «книгою Праведного» (Нав 10:13; 2 Цар 1:18 и сл.), так как, по остроумному и не лишенному вероятия предположению Велльгаузена, выражение «книга Песни» образовалось из выражения «книга Праведного» путем возможной, в самом деле, перестановки букв: яшар (праведный) изменено было в шир (песнь).


В 2 Пар 6:41-42 молитве Соломона придано другое заключение, весьма близкое к словам псалма 131:8-10 и, может быть, из этого псалма заимствованное.


8:54-61 Послесловие к молитве Соломона: благодарение Богу (56), благословение, благожелания и наставления царя народу (57-61). Иегова «дал покой народу Своему» (56): покой в земле обетованной, обещанный Иеговой, Втор 12:10-11, вполне осуществился только с построением неподвижного храма Его имени, и освящение храма, наполненного при этом славой Иеговы (ст. 10-11), было фактическим свидетельством того, что обетованный народу покой (Второзаконие, цит. м.) теперь достигнут им благодаря построению постоянного храма «мужем покоя» (1 Пар 22:9) — Соломоном.


2 Пар 7:1 дополняет кн. Царств сообщением, что по окончании молитвы Соломона ниспал с неба огонь и поглотил жертвы (об этом упоминает и Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 4, §4), чем выражалась богоугодность жертв и действительность благодатного присутствия Иеговы (ср. Лев 9:24; Суд 6:20-21; 3 Цар 18:38; 2 Макк 2:10).


8:62-66 Огромное число жертв (63), преимущественно мирных (евр. шламим), соединявшихся, как известно, с пиршествами приносителей и приглашенных ими сотрапезников (Лев 7:11 и сл.; Втор 12:7; 14:23), вполне понятно при громадном стечении народа (65) на торжество1Подобное стечение народа в Иерусалиме имело место и впоследствии, напр., в праздник Пасхи. По Иосифу Флавию (Иуд. война. VI, 9, §3), в роковой для Иудеи год (70 г. по Р. Х.) падения Иерусалима на праздник Пасхи собралось около 2 млн. человек: одних агнцев пасхальных было заклано 256 000., длившееся не менее двух недель (65, ср. Феодорит, вопр. 30). Ввиду обилия жертв, устроены были и освящены дополнительные жертвенники во дворе храма.


8:65 Выражение «от входа в Емаф до реки Египетской» напоминает известное уже «от реки (Евфрата) до земли Филистимской и до пределов Египта» (4:21; Евр 5:1); оба выражения определяют границы Еврейского царства при Соломоне от крайнего северо-востока до крайнего юго-запада. Емаф (евр.: Хамат, LXX: ‘Ημάυ, ’Εμάθ, Αἰμάθ, Вульгата: Emath) — при Моисее — северный предел обетованной земли (Чис 13:22; 34:8; Ономастикон, 424-425), к северу от гор Ермона или Антиливана, на реке Оронте. При Давиде Емаф с областью был самостоятельным государством, и здесь был дружественный Давиду князь Фоа (2 Цар 8:9-10; 1 Пар 18:9-10); Соломон занял его (2 Пар 8:3-4) и укрепил (3 Цар 9:19; ср. 4 Цар 14:28; 17:24,30; 18:34; 19:13). У греков впоследствии Емаф назывался ’Επιφάνεια (Reland. Palдstin. 119). «Река Египетская» или «поток (евр. нахал) Египетский» — не Нил, а юго-западная граница Палестины (Чис 34:5 и др.), где был город Ринокорура, теперь Эль-Ариш, близ Газы (Ономастикон, 797).


8:65-66  Семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней: первые 7 дней — с 8 до 14 числа 7-го месяца этанима или тисри, а затем 15-22 числа того же месяца — празднование семидневного праздника (Лев 23:39 и сл.) Кущей (2 Пар 7:8-10), в день отдания которого (8-й день, 23-го числа, ст. 66, ср. 2 Пар 7:10) Соломон отпустил народ.


9:1-2 «По окончании праздника Владыка Бог снова является Соломону, устрояя сие во спасение, чтобы, освободившись от забот, не предался лености и по необходимости припоминал законы Его, обещает же подтвердить обетование, данное отцу, а преступникам законов угрожает гибелью и тем, что ради них освященный храм оставит пустым» (блаж. Феодорит, вопр. 30). Таким образом, блаж. Феодорит относит это второе (после Гаваонского, 3 Цар 3:5 и сл.) или собственно третье (если считать бывшее во время построения храма 6:11-13) откровение Бога Соломону ко времени непосредственно после освящения храма. Иудейская традиция (Мидраш Wajiqra R. на Лев 10) относила это богоявление даже прямо на ночь, последовавшую за освящением храма1По освящении храма, рассказывает Мидраш, Соломон отпраздновал свой брак с дочерью фараона: вследствие распущенного веселья, царившего на брачном пиршестве, Соломон проспал время совершения утренней жертвы, и притом лишил и народ возможности принести ее, так как ключи от храма хранились у Соломона. Вообще, по мысли традиции, момент освящения храма был и началом отступничества Соломона.. В пользу этого могло бы говорить то, что слова откровения (ср. 2 Пар 7:12-16) в этот раз имеют характер ответа на молитву Соломона. Однако если данное откровение по содержанию своему несомненно имеет связь с описанным в предыдущей (8-й) главе освящением храма, то время этого откровения, по прямому свидетельству библейского текста (ст. 1), определяется так: «после того, как Соломон кончил строение дома Господня и дома царского», т. е. не менее 13-ти лет спустя по освящении храма (6:38; 7:1) или 20 лет спустя от закладки храма (6:1; 9:10; 2 Пар 8:1), иначе — на 24-м году царствования Соломона. По мысли митр. моск. Филарета, «намерение беседы Божией состоит не столько в обетовании, которым она начинается, сколько в угрозе, которою заканчивается. Конечно, Серцеведец близко видел опасность, которой внешнее счастье подвергало добродетель Соломона, чтобы предостерегать его» (Начерт. церковно-библейской истор. Изд. 10-е, стр. 228, примеч.). Таким образом, описанное в 9:1-9 откровение Божие Соломону произошло в момент расцвета его внешней славы и силы, с чем совпало и предвестие его будущего падения (ср. 11:1-9).


9:3-5 Первая половина речи Иеговы есть обетование Его — пребывать в храме Соломоновом «на веки» (евр. ад-олам ст. 3), т. е. до пришествия Мессии, — и утвердить династию Давида на престоле (ст. 5) под условием подражания Соломона Давиду (4 ст.), этому истинно теократическому царю. Обетование это, по содержанию и смыслу, близко напоминает ранее данные Соломону (3:14; 6:12).


9:6-9 (2 Пар 7:19-22). Вторую и главную идею откровения выражают божественные угрозы Израилю, земле его и храму в случае неверности израильтян Иегове и служения «богам иным»; угрозы эти по существу тождественны с возвещенными Израилю еще Моисеем (ср. Лев 26:14; Втор 8:19; 28:15,37; 29:23-26). Исполнился этот божественный приговор над народом и храмом впервые при разрушении Иерусалима и храма и пленении народа Навуходоносором (около 589 г. до Р. Х.) (4 Цар 25:9 и сл.), окончательно же, уже после непринятия Израилем Мессии — Христа Спасителя, в 70 г. по Р. Х., когда вновь были разрушены Иерусалим и храм и народ иудейский прекратил бытие свое в качестве цельной самостоятельной национальности.


9:10-14 Раздел этот стоит вне исторической связи с предыдущим. Несмотря на внешний блеск и богатство царствования Соломона, он, очевидно, не имел возможности иначе вознаградить Хирама, тирского царя, за его услуги при постройках (ст. 11, 5:7-12; 2 Пар 2:8-16), как уступкой ему части израильской территории, в прямом противоречии с запрещением закона продавать землю навсегда (Лев 25:23), следовательно, и отчуждать как-либо часть ее. Соломон дал Хираму «20 городов в земле Галилейской», евр. Галил (ст. 11), LXX Γαλιλαία, Вульгата: Galilaea. Это — не вся Галилея в позднейшем, новозаветном смысле — область между Самарией на юге и Ливаном на севере (Иосиф Флавий. Иуд. война III, 3, §1; Лк 8:26; 17:3; Деян 9:26; Ономастикон, 320), но только самая северная часть ее первоначально назначенная в удел колену Неффалимову (Нав 20:7; 21:32), но остававшаяся в руках хананеян, преимущественно ими населенная и потому называвшаяся «Галилея язычников» (Исх 9:1; Евр 8:23; Мф 4:15). В этом могло заключаться некоторое оправдание поступка Соломона с городами. Впрочем, расположенные в бедной, невозделанной провинции они, естественно, не понравились Хираму, что он выразил в названии провинции именем Кавул (ст. 13). По объяснению Иосифа Флавия (Иуд. древн. VIII, 5, §3), Кавул, Χάβαλον с финикийского значит «неугодное, неприятное» (οὐκ ἀρέσκον). LXX передают евр. Кавул то через собств. имя Χάβαλον, то через нарицат. ὅριον, слав.: «предел» (Хавуль), сближая, видимо, название это с евр. гебул (граница, предел). Нарицательное значение имени Кавул вообще неясно. «Брат мой» (13) в обращении Хирама к Соломону — не выражение интимности, а язык дипломатических сношений государей древних (ср. 3 Цар 20:32; 1 Макк 10:28; 11:30). Во 2 Пар 8:2 говорится, напротив, о том, что Хирам дал города Соломону и что последний обстроил их и поселил в них израильтян. Здесь же (ст. 14) — только о 120 талантах золота, присланных Хирамом Соломону.


9:15-19 Причина как материальной зависимости Соломона от Хирама, так и тяжкой подати, какую Соломон возложил на народ, была одна и та же: множество предпринятых им построек; причем выражение «построить» (бана) в приложении к целым городам, иногда давно уже существовавшим и ранее, может означать простую поправку, реставрацию, укрепление города. Так, Соломон построил, кроме храма и дворца, еще Милло, и стену Иерусалимскую, и Гацор, Мегиддо и Гезер (ст. 15). Милло (LXX Μελὼ καὶ τὴν ἄκραν, слав.: Мелон и краеградие) — насыпь, вал, но также и крепость (какая, напр., была в Сихеме, Суд 9:6,20); в Иерусалиме еще Давид основал такую крепость, может быть, укрепил бывшую еще у иевусеев (2 Цар 5:9; 1 Пар 11:9), Соломон же, по-видимому, не раз предпринимал реставрацию этих укреплений (9:15,24; 11:27); вместе с тем, он укрепил и, может быть, расширил стену Иерусалима (сн. 3:1). Гацор, LXX ’Ασσούρ, слав.: Ассор, — город в Неффалимовом колене (Нав 19:36), некогда столица хананейского царя Иавина (Нав 11:1 и сл.; Суд 4:2). Мегиддо (ср. 4:12) — важный стратегический пункт при входе в долину Изреель, ключ средней и северной Палестины. Газер или Гезер (LXX Γαζερ) — левитский город на западной границе колена Ефремова, близ Средиземного моря; некогда завоеванный Иисусом Навином (Нав 10:33; 12:12; 16:3), не был удержан евреями (Суд 1:29) и находился во владении хананеев до тех пор, пока (ст. 16) фараон — тесть Соломона, может быть, Рамзес Миамун (по предположению Клерика) — не отнял его у хананеев и не отдал Соломону в качестве приданого за дочерью (теперь Tell-Gezer) (ст. 17). Соломон обстроил Гезер и близ него лежавший Вефорон (Бет-хорон, Βαιθωρών), называемый нижним; в Нав 16:5; 21:22 упомянут Вефорон верхний, а по 2 Пар 8:5 Соломон обстроил оба Вефорона, верхний и нижний, — тот и другой в колене Ефремовом, теперь Beit-Ur (Robinson. Palдstina. III, 273).


9:18  Ваалаф — в Дановом колене (Нав 19:44) недалеко от Газера и Вефорона (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §1). Фадмор (Thadmor, LXX Θερμώθ, Ономастикон, 515: по Евсевию Θερμώθ; по блаж. Иерониму Thermoth) — по предположению, «большой богатый город между Ефратом и Дамаском» (Кейль), в горах Ливанских, нынешний Баальбек (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §1). В пользу этого предположения может говорить то обстоятельство, что в ketib масоретского текста имя Фадмор написано: Тамар (собств. пальма): Пальмира-Баальбек. Но в параллельном месте 2 Пар 8:4 имеется Thadmor, так читают древние переводы и масоретское qeri2 Qeri и ketib — отметки в евр. рукописях библейского текста, принадлежащие еврейским критикам текста; кери показывает, как правильнее читать слово; кетиб — каково наиболее вероятное написание сомнительного слова. в кодд. 30, 113, 115, 246, 249, 251. Главное же, что не позволяет здесь видеть Пальмиру или Баальбек, сирийский город, состоит в том, что Соломон не мог владеть этим городом по отдаленности его местоположения от границы его владений. Вероятнее поэтому «Фадмор в пустыне» искать на юге царства Соломонова, тем более, что у пророка Иезекииля (47:19; 48:28) город этого имени назван в числе южных пограничных городов Палестины.


9:19  Города для запасов — вроде египетских Пифома и Раамсеса (Исх 1:11; ср. 2 Пар 8:4; 17:12), где были хлебные склады или магазины (ср. 2 Пар 16:4); «города для колесниц и города для конницы»: конница и колесницы Соломона были размещены по разным городам, жители которых содержали конницу и хранили колесницы (4:26-27).


9:20-22 Покоренные народы и пленники, по общему обычаю Востока, употреблялись на оброчные государственные работы. Поэтому всех хананеев Соломон употреблял для бессменных тяглых работ (ср. 5:15). Природные же евреи от таких работ были освобождены или, по крайней мере, поставляемы на подобные работы в нарочитых случаях, как при построении храма (5:13) или при реставрации городской крепости (11:27), когда рабочими были евреи из колен Ефремова и Манассиина (ст. 28), что и послужило поводом к восстанию Иеровоама.


9:23 О неодинаковом числе приставников по указанию данного стиха, 3 Цар 5:16, а также 2 Пар 2:18; 8:10; см. примеч. к 5:16. Разность цифр, вероятнее всего, объясняется действительно неодинаковым количеством приставников Соломона в разное время, в зависимости от неодинакового числа и стоявших на работе в то или другое время рабочих.


9:24 Сн. ст. 15 и 3:1. Побуждением для поселения жены Соломона, дочери фараона, в особом дворце в 2 Пар 8:11 указано благоговейное опасение Соломона, как бы не оскорбить святости дома Давидова, лежавшего близ храма, поселением женщины.


9:25 Из ряда обыденных жертв Соломона выделяются жертвы, приносившиеся им три раза в год, т. е. в великие праздники древнееврейского церковного года: Пасхи, Пятидесятницы и Кущей, 2 Пар 8:12-13.


9:26-28 Для покрытия многочисленных расходов по постройкам и других Соломон изыскал совершенно неведомый до него источник государственного дохода: морскую торговлю, конечно, под руководством известных в древнем мире мореплавателей — финикиян (ст. 27). О таком небывалом предприятии Соломона свящ. писатель говорит подробно здесь и ниже 10:11-12,22; ср. 2 Пар 8:17-18; 9:21. Место постройки корабля, точнее флота (евр. они означает флот, а корабль по-еврейски онийа, ср. Ин 1:3-5; Притч 30:19), отправлявшегося в дальнее плавание, определяется двумя городами: 1) Ецион-Гавер (LXX Γασιων Γαβερ, слав.: Гасион Гаверский), идумейский порт при северо-восточном заливе, так называемом Эланитском, Чермного, или Красного, моря (евр. Ям-Суф, т. е. «тростниковое море» — от обилия тростника по берегам его); местность эта стала известна евреям еще со времен странствования по пустыне (Чис 33:35; Втор 2:8. ср. блаж. Феодорит, вопр. 31). Близ Ецион-Гавера находился и Елаф (LXX Αἰλάθ), ср. Втор 2:8; город, по имени которого залив назывался Эланитским. Давид взял этот портовый город у идумеев (4 Цар 8:14); впоследствии Озия укрепил его (4 Цар 14:22), но при Ахазе Елаф был отвоеван у иудеев Рецином Сирийским в пользу идумеев (4 Цар 16:6). Позже Елаф назывался Элана, иначе Вереника (Иосиф Флавий VIII, 6, §4; Ономастикон, 423; Робинсон I, 279), теперь Акаба. Елаф, преимущественно перед Ецион-Гавером, имел важное торговое значение и потому сделался местом отправления торгового еврейского флота в таинственную золотоносную страну Офир (LXX: ’Ωφείρ, Σωφείρ и под.). Положение последней пытались определить частью по созвучию этого названия с различными местностями земного шара, частью на основании привозимых из Офира товаров. Офир полагали: 1) в Индии (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §4; блаж. Феодорит, вопр. 32 и мн. новые исследователи), причем Офир сближали с г. Супара на западном берегу Ост-Индии или с г. Абгира — на восточном. Но сомнительно самое сближение столь различных имен; затем в Индии не было золота; наконец, рейсы в Индию по своей отдаленности маловероятны; 2) в Восточной Африке, где на берегу против Мадагаскара был г. Софала. Но знакомство евреев и даже финикиян с Восточною Африкой подлежит еще большему сомнению; 3) в Южной Аравии: в пользу этого предположения говорит то, что в Быт 10:26,29 Офир, один из потомков Иоктана, является родоначальником арабских племен (наряду с Шеба и Хавила). Это предположение оправдывается традицией еврейской и христианской (Ономастикон, 924). Близость расстояния этой местности от Елафа не мешала флоту еврейскому употреблять по 3 года на один рейс, 10:22: неизвестно, сколько стоял флот в Офире.


Из Офира флот привез 420 (по 2 Пар 8:8 — 450) талантов золота.


10:1 Местом жительства и царствования царицы Савской (евр. Шеба) обыкновенно считается Счастливая Аравия (Быт 10:7; 1 Пар 1:9). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 6, §5), напротив, она жила и царствовала в Эфиопии; мнение Иосифа Флавия повторяют Евсевий, Иероним (Ономастикон, 807) и блаж. Феодорит (вопр. 33). Но мнение Иосифа Флавия основано на смешении племени «шеба» (арабского) с племенем «себа» — кушитским (Ис 43:3; Пс 71:10). В преданиях мусульман сохранилось имя царицы Савской — Билькис (ср. Коран. Рус. перев. проф. Г. Саблукова. Казань, 1877, сура 27, 29, с. 322). Цель посещения царицы Савской определяется так: «пришла испытать его (Соломона) загадками»; состязания в остроумии доселе обычны у арабов, у которых мудрецы одного племени ищут случая к состязанию с мудрецами другого дружественного племени (ср. Суд 14:12-19). Подобное состязание в решении загадок, по Иосифу Флавию (VIII, 5, §3), имело место и в сношениях Соломона с Хирамом Тирским. В Евангелии, в словах Господа (Мф 12:42; Лк 11:31) целью прихода царицы Савской указывается желание послушать мудрости Соломоновой, как слабого предызображения божественной мудрости учения Господа, и в этом отношении она является типом всех язычников, помимо закона тяготевших к Христу и впоследствии самым делом обратившихся к Нему (блаж. Феодорит, вопр. 33).


10:2 В числе подарков, которыми, по обычаям Востока, царица Савская свидетельствовала Соломону свое уважение (ср. Пс 71:10), упомянуты «благовония» (евр. бесамим), вероятно, бальзамовое растение: по Иосифу Флавию, от царицы Савской ведет начало растущее в Палестине, близ Иерихона, и дающее корень опобальзама (Иуд. древн. VIII, 6, §6); растение это, несомненно, происходит из Аравии (проф. Гуляев, с. 232).


Пришла к Соломону — повторенное выражение (ср. ст. 1), по раввинам, означает будто бы брачный союз Соломона с царицей Савской.


10:3  Не было ничего незнакомогоевр. сокровенного, неелам), слав.: «не бе слово презрено» — буквальный перевод неточного греч. выражения: οὐκ ἠ̃ν λόγος παρεωραμένος.


10:4-5 Мудрость Соломона обнаружилась пред царицей Савской не в словах только Соломона, но и во всех учреждениях, порядках и устройстве его двора.


И не могла она больше удержаться, слав.: «вне себе бысть», у LXX-ти: ἐξ ἑαυτη̃ς ἐγένετο, с евр.: «не стало в ней духа» (Вульгата: non habebat ultra spiritum).


10:6-10 Признавая, что слава и мудрость Соломона превзошли молву о нем, царица считает блаженными окружающих Соломона (6-8).


10:8 Вместо «блаженны люди твои» (с евр.), слав. текст имеет (с греч.) «блажены жены (αἱ γυναι̃κές) твои»: LXX читали в евр. тексте не anaschim, «мужи», как в теперешнем масоретском тексте, а naschim, «жены»; и такое чтение (в связи с последующим «блаженны слуги твои») заслуживает предпочтения пред евр.-русск.


10:9 Из того, что царица благословляет Иегову, не следует еще, что она сделалась прозелиткой, как и подобные слова Хирама (5:7), вопреки мнению раввинов, считавших их обоих прозелитами иудейства.


10:10 Ср. ст. 13. Подарки царицы и Соломона друг другу — обычное на Востоке выражение уважения и почтения (ср. Ис 71:10; Мф 2:11).


10:11-12 По ассоциации с рассказом о богатых подарках царицы Савской (ст. 10) говорится снова (ср. 9:28) о сокровищах, привозимых флотом, плававшем в Офир (ср. ниже ст. 22). Здесь названо с драгоценными камнями еще дерево алмуггим — по обычному пониманию, красное сандальное или черное эбеневое, растущее в Индии и Персии (Гезений. Thesaurus linguae hebr. P. 23; по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VIII, 7, §1 — сосна или пихта). Из этого дорогого дерева Соломоном были сделаны «перила» или «помост» (евр. мисад, ср. 2 Пар 9:11) для храма и дворца (по некоторым — диваны по стенам), а также музыкальные инструменты: гусли (евр. киннорот) и псалтири (невалим), по LXX: νάβλας καὶ κινύρας, Вульгата: citharas lyrasque, слав.: сопели и гусли. Оба инструмента струнные (Пс 70:22; 107:3; 150:3): различие же между ними заключалось частично в неодинаковом устройстве резонансирующего ящика, частью в способе игры (ср. блаж. Феодорит, вопр. 34).


10:14-15 Доходы Соломона: 666 талантов золота, по мнению Кейля, равнялись 17 миллионам талеров, на наши деньги — ок. 20 млн. рублей. Талант — 3 000 сиклей или 50 мин (Исх 38:25). Специальный, конечно, ежегодный доход Соломона составляли пошлины от торговцев и купцов, а также подати с покоренных царей «Аравийских» (евр.: ereb, у LXX: του̃ πέραν, слав.: «странных»).


10:16-21 Из предметов роскоши во дворце Соломона свящ. писатель называет: а) двоякого рода золотые щиты: больших размеров щиты, евр. цинна, по 600 сиклей каждый щит, покрывал все тело, и меньший — евр. маген, по 3 мины (= 180 сиклей) или по 300 сиклей (2 Пар 9:16), щиты положены были в дом леса Ливанского; военного значения они, по-видимому, не имели, а употреблялись в парадных царских выходах (3 Цар 14:28); б) трон из слоновой кости (18-20); об устройстве его по представлению иудейской традиции см. примечание к 7:7.


10:22  Фарсис (евр. Таршиш), по общепринятому почти мнению, есть финикийская колония в Испании (ср. Ис 23:10; Иер 10:9; Иез 38:13). Но выражение «корабль Фарсисский на море» не означает корабля или флота, ходившего в Фарсис (как ошибочно во 2 Пар 9:21; 20:36-37. Вульгата: ibat in Tharsis): флот Соломона ходил в Офир (9:28; 10:11), а не в Фарсис; выражение это имеет общий смысл: морской корабль, корабль дальнего плавания, как теперь есть эпитеты для пароходов «гренландский» или «ост-индский». Иосиф Флавий, напротив, видел здесь название залива Средиземного моря при известном киликийском городе Тарсе, родине апостола Павла: «у Соломона, — говорит Иосиф Флавий, — имелось множество кораблей в так называемом Тарсийском море» (Иуд. древн. VIII, 7, §2). Но о последнем ничего не известно из библейского текста. В числе товаров, привозимых флотом, названы обезьяны (евр. кофим) и павлины (евр. туккиим). Иосиф Флавий считал последнее слово названием невольников, эфиопов.


10:23-26 Верх славы Соломона (ср. 2 Пар 9:22-24). О колесницах и коннице ср. 4:26; 9:25-26; 2 Пар 1:14-16. Неоднократное повторение о них имеет в виду отметить новизну их для Израиля и, может быть, противоречие с законом о царе (Втор 17:16).


10:26  Тысяча четыреста колесниц — в греч. пер.: сорок тысяч коней колесничных.


10:27-29 Образное и гиперболическое выражение для обозначения роскоши придворной жизни Соломона.


10:27 Сикомора, евр. шикма, греч. σικόμορος συκαμινος, слав.: черничие — низший сорт смоковницы, дерево невысокого роста (Ис 9:9).


10:28-29 Покупка коней производилась на границе с Египтом. Из Кувы, слав.: от Фекуи, LXX: ἐκ Θεκουε, Вульгата: de Coa. Соответствующее еврейское слово микве понимается двояко: или как одно целое слово микве (множество, толпа) (ср. Быт 1:10; Исх 7:19; Лев 11:36), в данном случае: «караван (купцов)» или «табун (коней)»; или же, согласно с переводами LXX, Вульгаты и др., означенное слово разлагается на два: мин-кве (Куе), причем последнее считается именем местности или провинции в Каликии или на границе Египта (Винклер, Бретц, Кейль). Последнее мнение заслуживает предпочтения.


11:1-3 Несметные богатства Соломона (10:14-29) и ослепительный блеск его царствования вообще, что поставило еврейского царя на один уровень со славнейшими современными ему царями языческих народов, расположили царя к подражаниям им сначала в культурной вообще стороне жизни, а затем и в области религии, в противность положительному запрещению закона. Такими запрещенными законом (Втор 17:16-17) нововведениями Соломона были упомянутое уже умножение конницы и колесниц (ср. замечание к 10:23-26), а еще более безграничное многоженство: у Соломона было до 1 000 жен (700 жен первого ранга и 300 наложниц (ст. 3)). Это чрезвычайное многоженство объясняется не столько чрезмерным женолюбием Соломона (LXX: φιλογύνης, слав.: женолюбив, ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 7, §5), сколько мотивами политического свойства — суетным желанием возвысить славу двора своего увеличением гарема и превзойти в этом отношение других царей1Примеры многочисленных гаремов встречаются и у других царей Древнего Востока. О Дарии Кодомане известно, что в своем походе против Александра Великого он имел 300 наложниц. У Хозроя, царя персидского, было до 12 000 жен. Проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства на царства Иудейское и Израильское. Киев, 1885, с. 270, прим.. Задавшись целью наполнить свой гарем, Соломон не делал различия между национальностями и совершенно пренебрег запрещению в законе браков с хананейскими женщинами (Исх 34:16; Втор 7:3,4; 23:4). В греко-славянских текстах, кроме названных в (ст. 1) евр.-русск. текстах народностей, упомянута еще аморрейская, что может быть общим названием хананеев (ср. Быт 48:22; Нав 24:15; Втор 1:7). Весьма возможно, что многие из этих жен не были действительными, служа лишь для украшения и пышности двора; в поэтическом выражении кн. Песнь Песней (Песн 6:8) упомянуто, что у Соломона было 60 цариц и 80 наложниц.


11:4-8 То, что закон имел предупредить запрещением браков с хананеянками — именно соблазн служения их богам, стало фактом в старости Соломона: под влиянием жен идолопоклонниц, при расслабляющем влиянии неги, роскоши и распущенности, ослабела энергия духа Соломонова в служении Иегове, совершенной преданности Иегове теперь не было в его сердце (4, 6; ср. Сир 47:22-23). «Измена его своей религии состоит в равнодушии к ней и в соблазнительной терпимости по отношению к языческим религиям» (проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства... С. 285). Он не только дозволяет существование идолопоклонства в теократическом царстве, но и сам строит капища другим богам, содержит, быть может, служителей их на свой счет, принимает с женами своими участие, хотя бы внешнее, в культах их (ср. блаж. Феодорит, вопр. 37). Божества эти — все ханаанские. Астарта (евр. Ашгорет, мн. ч. Аштарот, греч. 'Αστάρτη̨) здесь (ст. 5) названа божеством сидонским, следовательно финикийским; почитали ее филистимляне (1 Цар 31:10) и все вообще хананеяне наряду с Ваалом (Суд 2:13; 10:16). Имя Астарта, вероятно, родственно с именем вавилонской богини Истар, близки обе богини и по значению: та и другая были богиней жизни, плодородия, любви, с другой стороны — охоты, войны. Двоякому значению Астарты соответствовал и двойной символ ее: она изображалась, с одной стороны, в виде женщины с покрывалом на голове в виде рогов луны (на такой символ Астарты указывает собственное имя местности в Палестине: Аштероф — Карнаим, Быт 14:5 — «Астарта с рогами»; в Карфагене Астарта изображалась в виде полнолуния; в Египте — луной в виде серпа); отсюда название Астарты у классиков: Οὐράνια, Coeletis, что вполне согласно с усвояемым в Библии именем Астарте «богиня неба» (Иер 7:18; 44:17,18); с другой стороны, как богиня плодородия, Астарта имела своими символами: корову (иногда с теленком), кипарис, пальму с плодами и мак. Если Ваалу, богу солнца, служение совершалось на высотах, то Астарте — в долинах и рощах. Характер культа, соответственно двойственному значению богини, был двоякий: частью суровый — самооскопление в честь богини войны, частью чувственный — постыдного разврата (Иер 1:42-43). См. М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. СПб., 1897, с. 295-308. Классики поэтому отождествляли Астарту с Афродитой или Венерой (ср. блаж. Феодорит, вопр. 50).


Милхом (ст. 5) тождествен с Молохом (ст. 7). Еврейское имя Молех — одного корня с мелех, царь, но с гласными слова бошет — «позор, поношение» (словом бошет верующие израильтяне называли и родственное Молоху божество Ваала, как видно, напр., из изменения имени Иш-баал, муж Ваала, в имя Иш-бошет, муж стыда); божество финикийское и аммонитское, у классиков называемое Кроносом или Сатурном. По идее божество близкое с Ваалом, следовательно солярное, выражало идею солнца, но только с разрушительной его стороны, также всесокрушающего времени. Статуя Молоха имела голову быка с золотой короной на ней, обширным туловищем и руками для принятия жертв культа, преимущественно детей: ужасное служение Молоху состояло преимущественно в «проведении детей через огонь», у евреев свирепствовало особенно при Ахазе (4 Цар 16:3), при Соломоне культ этот, вероятно, не принимал столь омерзительной формы. Впоследствии юго-западная долина у Иерусалима, так называемая Енномова, Гинномова, была местом отправления ужасного культа Молоха и потому сделалась образом и синонимом ада, геенны (ср. Пальмов, цит. соч. 252-272). Хамос, евр. Кемош, греч. Χαμώς (ст. 7, ср. 4 Цар 23:13; Иер 48:7; Чис 21:29) — национальное божество моавитян, называемых посему «народом Хамоса» (Чис 21:29; Иер 48:46); в известной надписи моавитского царя Меши он называет себя «сыном Хамоса» (1 строка); почитали Хамоса и аммонитяне (Суд 11:24). Вместе с Ваал-Фегором (Чис 25:5) Хамос был обнаружением единого божества; культ Хамоса имел мрачный, жестокий характер, требовал человеческих жертв (4 Цар 3:27); культ Ваал-Фегора, напротив, имел веселый чувственный характер (Чис 25). По идее, Хамос был солярным божеством, богом солнечного зноя и символом своим имел блестящий каменный диск.


11:7 Высоты и капища названными божествам (см. Пальмов, 246-252) Соломон построил «на горе, которая пред Иерусалимом», т. е. на Масличной или Елеонской горе (2 Цар 15:30; Зах 14:4), в 4 Цар 23:13 названной (по евр. тексту) «пагубною горою» (гар-гамашхит, греко-славянский: мосфаф), т. е. вследствие бывшего здесь идолослужения. По преданию, идолослужение, допущенное Соломоном, происходило на южном холме Елеонской горы, получившем название «горы соблазна».


11:9-13 Гнев Божий на Соломона был тем сильнее, чем больше были прежние милости Иеговы к нему, выразившиеся, между прочим, двукратным явлением ему Иеговы (3:5 и сл.; 9:3 и сл.), причем Бог нарочито подтвердил ему обязанности теократического царя. Только ради Давида и непреложности обетовании Божиих, за династией Давида останется одно колено (ст. 13), собственно два: Иудино и Вениаминово (12:23), но последнее по малочисленности здесь (как и ниже в ст. 36 и 32) не названо. Настоящее грозное предвозвещение дано было, вероятно, через пророка, а не непосредственно, как предыдущие откровения: теперь Соломон сделался уже недостойным непосредственных богоявлений (ср. блаж. Феодорит, вопр. 36). Доселе невозмутимый мир царствования Соломона был потревожен Адером (ст. 14-22), Разоном (ст. 23-25) и более всего Иеровоамом (ст. 26-40).


11:14-22 Отложение идумейского царевича Адера (евр.: Гадад, Вульгата: Adad, LXX: ’Αδέρ, в свое время бежавшего в Египет после покорения Давидом Идумеи, 2 Цар 8:13-14, причем здесь, ст. 15-17 восполняют краткое сообщение 2 Цар новыми подробностями. Принятый в Египте приветливо фараоном, — вероятно, предшественником тестя Соломонова, — Адер, несмотря даже на родственные связи с царствующим домом Египта, вернулся на родину в Идумею вскоре после смерти Давида и Иоава (ст. 21, ср. 3 Цар 2:10,34), т. е. в начале царствования Соломона; но враждебные действия против Соломона (за которые назван, ст. 14, сатан — «отступник, мятежник, противник», ср. блаж. Феодорит, вопр. 37) были уже во второй половине его царствования, когда пороки царя ослабили его энергию, а продолжительный мир расслабляюще подействовал и на народ его. В LXX, слав. в ст. 22 есть прибавка против евр.: καὶ ἀνέστρεψεν ’Αδέρ εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃, «и возвратился Адер в землю свою», — предложение, требуемое смыслом всей речи ст. 14-22 и, вероятно, принадлежавшее к первоначальному тексту. Из данного раздела следует, что Идумея еще задолго до смерти Соломона отложилась от него, и только Елаф с Ецион-Гавером оставались в руках его.


11:23-25 Подобное же противодействие встретил Соломон и на северной, сирийской границе, в завоеванной Давидом провинции (2 Цар 8:3-10), со стороны некоего Разона, который, по предположению Иосифа Флавия, действовал против Соломона совместно с Адером Идумейским (ср. ст. 25).


11:26-28 Но наибольшая, притом внутренняя опасность для Соломона и всей его династии возникла со стороны неизвестного дотоле Иеровома — ефремлянина (евр. Ефрати, ст. 26, иногда означает: жители Ефрафы или Вифлеема, Руфь 1:1; 1 Цар 17:12; иногда, как здесь, в Суд 12:5; 1 Цар 1:1: ефремлянин). Ефремово колено издавна тяготилось властью царя из колена Иудина, да и все прочие колена, в отличие от Иудина колена именовавшие себя Израилем, очень неохотно несли бремя власти царя иного колена (ср. 2 Цар 19:41-43). В данном же случае ефремлянин Иеровоам быль поставлен (28 ст.) надсмотрщиком над рабочими из родного ему «дома Иосифова», т. е. из колена Ефремова и Манассиина (Нав 17:17; 18:5; Суд 1:22,35), на работах по реставрации крепости и других зданий Иерусалима (27 ст.), и эта рабская работа (ср. 9:23) могла влить последнюю каплю в чашу давно копившихся чувств ревности и обид ефремлян в отношении Соломона; Иеровоам по своему личному честолюбию явился лишь подходящим выразителем недовольства своего колена династией Давида и стремления обособиться в самостоятельное царство (см. проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства. С. 280-281).


11:29-39 Если причина возмущения Иеровоама против Соломона состояла в указанном недовольстве им целого колена, то разве поводом к обнаружению честолюбивых притязаний Иеровоама (ст. 40) могло послужить предсказание ему пророком Ахией царствования над 10-ю коленами; менее всего в этом предсказании можно видеть агитацию со стороны пророка Ахии (как полагают толкователи критического, отрицательного направления); равным образом нет оснований считать пророка и Иеровоама издавна знакомыми между собою и даже вступившими в соглашение, известно только, что оба они были из колена Ефремова (Силом, евр.: Шило, LXX: Σηλώ, Σηλώμ, откуда был родом пророк Ахия, находился в Ефремовом колене, к северу от Вефиля, Суд 21:19; Ономастикон, 870).


Символическое действие разодрания новой одежды пророком имело цель нагляднее выразить определение суда Божия о царстве Еврейском и запечатлеть это в уме и сердце Иеровоама. Новая одежда, по-видимому, символ крепости и юношеской силы неразделенного Еврейского царства, так еще недавно начавшего свое политическое бытие. 12 частей пророческой одежды, по собственному объяснению пророка, означают 12 колен израилевых, из которых 10 имели отойти под скипетр Иеровоама, что выражается и передачей ему 10 частей пророческой одежды (31). За домом же Давида имеет остаться одно колено — Иудино с присоединением Вениаминова, ст. 32,36 (по LXX, слав.: δύο σκη̃πτρα, две хоругви) — «дабы оставался светильник Давида» (ст. 36, ср. 15:4; 4 Цар 8:19) — потомство вообще, затем лучшие его представители, наконец, величайший потомок Давида — Мессия (ст. 39, ср. Лк 1:32,33).


11:32  А одно колено — в греч. пер.: два колена.


11:38 Иеровоаму имеет быть дано царство только под условием верности теократическим началам (ст. 38), которые, как известно, он впоследствии пренебрег с самого начала (3 Цар 12:26-30).


11:40 Вероятно, Иеровоам, преисполненный чувства тщеславия, не хранил в тайне пророческого предсказания и этим возбудил преследование Соломона, от которого бежал в Египет к фараону Сусакиму, евр. Шишак. Этот египетский фараон (впервые в Библии здесь встречается собственное имя фараона) был родоначальником новой XXII египетской династии, так называемой Бубастийсхой. Имя его встречается в надписях колонн Карнакского храма. Он был несомненно враждебен династии Соломона (ср. нашествие его на Иерусалим при Ровоаме, 14:25-26), почему, надо думать, охотно дал приют у себя мятежному подданному Соломона до самой смерти последнего.


11:41-42 «Книга дел Соломоновых» (41), как и ниже цитируемые «Летопись царей иудейских» (14:29; 15:7,23 и др.) и «Летопись царей израильских» (3 Цар 15:31; 16:5,14 и др.), представляла, без сомнения, записи современников и, вернее всего, пророков: Натана, Ахии, Иеддо (Иоиля) (2 Пар 9:29-31). Ср. проф. П. А. Юнгеров. Происхождение и историчность 3-й и 4-й кн. Царств. «Правосл. Собеседн.», 1905, июль-август, с. 415-419.


11:43 Обратился ли Соломон пред смертью к Богу, покаялся ли он в грехах неверности Иегове и нравственной распущенности? «К сожалению, — скажем словами митр. москов. Филарета, — обращение Соломона не столь достоверно, как его заблуждения. Однако Кирилл Иерусалимский, Епифаний, Иероним думают, что он предварил смерть покаянием... Книга Екклезиаста, по-видимому, есть памятник сего покаяния» (Начертание церковно-библейской истории. Изд. 10-е. С. 230-231).


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, 3 Цар 22, и 4 Цар 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. 3 Цар 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (1 Пар 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (2 Цар 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (1 Пар 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (2 Цар 7:10-11; 3 Цар 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (2 Цар 7:13; 3 Цар 5:5; 3 Цар 6:12.38; 3 Цар 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4 Цар 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, 3 Цар 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, 3 Цар 124 Цар 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, 4 Цар 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (3 Цар 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23; 4 Цар 12:20; 4 Цар 14:18; 4 Цар 15:6.15.36; 4 Цар 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:18; 4 Цар 10:34; 4 Цар 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. 3 Цар 11:41 с 2 Пар 9:29; 3 Цар 14:21 с 2 Пар 12:15; 3 Цар 15:1-8 с 2 Пар 13:22; ср. также 4 Цар 18:13-20:19 с Ис 36-39; Иер 52 с 4 Цар 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в 2 Цар 8:16; 3 Цар 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. 4 Цар 25 с Иер 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Иер 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в 3 Цар 4:24, Евр 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Иер 52 и 4 Цар 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:1 Букв.: Дома; то же в ст. 2.


3:10 Букв.: была благом в очах Господних.


4:5 Друг царя - вероятно, один из придворных титулов.


4:13 Евр. Хаввот-Яир.


4:22 а) Кор - мера объема сыпучих тел, ок. 220 л, т.е. ок. 6600 л.


4:22 б) Т.е. ок. 13200 л.


4:26 Или: и двенадцать тысяч всадников.


5:11 а) Букв.: коров - мера объема сыпучих веществ, ок. 220 л, т.е. всего ок. 4 400 000 л.


5:11 б) Бат - мера объема жидкостей, ок. 22 л, т.е. всего ок. 440 л; LXX: 20000 батов; ср. 2 Пар 2:10.


5:18 Так по друг. чтению.


6:1 Ок. 966 г. до Р.Х.


6:2 Локоть - мера длины, ок. 45 см, т.е. размеры Храма: 27 9 13,5 м.


6:3 а) Букв.: длиной в двадцать локтей, во всю ширину Храма.


6:3 б) Т.е. на 4,5 м.


6:4 Или: решетчатые окна. Евр. текст неясен.


6:5 Евр. давир - внутреннее помещение Храма, точнее, Святая святых (см. ст. 16; 2 Пар 5:7).


6:6 Т.е. соотв. ок. 2,3 м, 2,7 м и 3,2 м.


6:8 Букв.: правой.


6:10 Т.е. ок. 2,3 м; то же в ст. 24.


6:16 Или: самое святое место (Храма).


6:17 Возможно, указанная здесь длина включает также и притвор Храма.


6:18 Или: округлые узоры.


6:20 а) Т.е. ок. 9 м.


6:20 б) Перевод по LXX; смысл масоретского текста неясен. Друг. возм. пер.: и жертвенник (из) кедра (также) покрыл (золотом).


7:2 Т.е. размеры дворца: 45 22,5 13,5 м.


7:4 Текст оригинала неясен.


7:9 Или: и снаружи вплоть до большого двора.


7:14 Букв.: исполнен мастерства, сообразительности и знания; ср. Исх 31:3.


7:15 Пер. по друг. чтению; масоретский текст: и вокруг второй колонны был обвязан шнур длиной в двенадцать локтей.


7:21 а) Букв.: Он утвердит.


7:21 б) Букв.: в Нем сила.


7:23 Емкость для воды в Храме.


7:24 Или: округлые узоры.


7:25 Букв.: задней стороной они были обращены внутрь. Очевидно, речь идет о лучеобразно расположенных фигурах.


7:26 Т.е. 44000 л.


7:27 Ср. Исх 30:18.


7:27 Т.е. размер подставки: 1,8 1,8 1,35 м.


7:31 Что именно составляло полтора локтя (ок. 0,7 м), неясно: общая глубина отверстия, считая от верхушки возвышавшейся кромки (ср. 7:35), или диаметр этого отверстия.


7:35 Т.е. ок. 0,2 м.


7:38 Т.е. ок. 880 л.


7:48 Или: хлебов Присутствия. Ср. Исх 25:30.


7:50 Или: Святилище.


8:1 Букв.: (явиться) к царю Соломону в Иерусалим.


8:12 Или: в глубоком мраке / во мгле; ср. Син. и слав. пер. и Исх 19:9; 20:21; Втор 4:11; 5:22; Пс 18:9; Иов 22:13.


8:13 Или: будешь восседать вовек.


8:22 Или: встал возле жертвенника.


8:23 Букв.: ходят пред Тобой.


8:25 Букв.: блюсти свои пути.


8:29 Букв.: будет слать к этому месту.


8:35 а) Или: прославит.


8:35 б) Или: когда Ты смиришь его.


8:38 Букв.: к этому месту.


8:39 а) Букв.: действуй.


8:39 б) Букв.: сердца.


8:66 Букв.: восьмой (считая от второй семерки).


9:4 Букв.: ходить предо Мной, как ходил отец твой Давид.


9:7 Букв.: удалю прочь от лица Моего.


9:13 Название Кавул созвучно евр. выражению, которое переводится: как никакой.


9:14 Т.е. ок. 4 т.


9:15 Или: Милло (предположительное название квартала в Иерусалиме); то же в ст. 24.


9:25 а) См. примеч. к Исх 24:5.


9:25 б) Букв.: так он закончил (строительство) Дома (Божьего).


9:28 Т.е. ок. 14,5 т.


10:1 Упоминание имени Господа здесь, возможно, указывает на источник мудрости Соломона.


10:3 Букв.: ее.


10:11 Букв.: древесину альмуг - название породы дерева, точный перевод неизвестен.


10:12 Букв.: перила (лестницы).


10:14 Т.е. ок. 23 т.


10:16 Т.е. ок. 7 кг.


10:17 Т.е. ок. 1,5 кг.


10:22 Или: корабли дальнего плавани; Таршиш - самый дальний порт того времени.


10:26 Букв.: Соломон собрал.


10:28 Друг. возм. пер.: из Муцура, то есть Кве - область в Киликии, которая, вероятно, здесь названа Кве; то же в ст. 17.


10:29 а) Т.е. ок. 7 кг серебра.


10:29 б) Т.е. ок. 1,7 кг.


11:2 Букв.: склонят они ваши сердца; то же в ст. 3, 4, 9.


11:3 Букв.: его жены.


11:10 Букв.: не идти за чужими богами.


11:27 а) Букв.: он поднял руку на царя.


11:27 б) Букв.: Милло - возможно, название одного из городских кварталов.


11:38 Букв.: воздвигну для тебя прочный дом, как тот, что воздвиг для Давида.


«Боже Израилев, прошу: да сбудутся Твои обещания, которые Ты дал слуге Своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле?! Если небу и небесам небес вместить Тебя не дано, как вместит Тебя этот Храм, который построил я?.. Взирай открытыми очами Своими на Храм этот днем и ночью… и да будет услышана Тобой та молитва, которую слуга Твой будет возносить на этом месте» (8:26-29).

Так при освящении Иерусалимского Храма обращается в молитве к Богу царь Соломон. Богу не нужен дворец, как земному правителю, и Он не может быть ограничен пределами земного храма - но человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. И к возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие израильтяне - цари и простые люди, священники и пророки, сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой.

Третья и Четвертая книги царств в еврейской традиции называются Первой и Второй книгами царей, потому что в них описана история правителей, занимавших престолы Израиля и Иудеи (после смерти царя Соломона они стали отдельными государствами). Но по содержанию эту книгу можно назвать Книгой о Храме царя Соломона, как предыдущую книгу называют Книгой царя Давида.

Начинается Третья книга царств с рассказа о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни (гл. 1, 2). Великий царь, одержавший множество славных побед, слаб и беспомощен перед лицом старости, болезни и смерти; и хотя он еще жив, сыновья уже делят его наследство.

«Когда пришло Давиду время умирать, он завещал сыну своему Соломону: „Я отправляюсь в путь, что предначертан всем, - а ты крепись и мужайся…“» (2:1, 2). Будучи прежде всего царем и сыном своего времени, он советует Соломону одолеть врагов и недоброжелателей, в свое время избегнувших его собственной руки. Прожив непростую жизнь, радея о духовном благополучии сына и ввереного ему народа, он наказывает Соломону: «Повинуйся указаниям Господа, Бога твоего: следуй Его путями, повинуйся тому, что Он установил и заповедал, что судил и о чем засвидетельствовал, как написано в Законе Моисея» (2:3).

Но главное дело, завещанное Соломону Давидом, - это строительство Храма в Иерусалиме, столице Израильского царства. Иерусалимский храм - это священное место, где хранится ковчег Завета.

При всей легендарной мудрости царя Соломона, его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял: тот, кому было дано два видения от Яхве, строит рядом с Храмом Живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге» (11:11).

Предсказание сбывается через сына царя, Ровоама, прямого наследника престола. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, он накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровые меры молодого царя вызвали негодование у народа, и северная часть Израиля, возглавляемая мятежным рабом Иеровоамом, отделяется от царя в Иерусалиме, под властью которого остается только колено Иуды (гл. 12).

Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Южном царстве (Иудее), и о первых царях Северного царства (Израиля), построивших собственную столицу Самарию (гл. 13-16). Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Храмовое богослужение не убеждает народ жить по Закону Божьему, а на Севере к тому же быстро возникают и собственные святилища, «капища на холмах» (12:31), свой «государственный» культ.

Имено поэтому в последних главах этой книги (17-21) появляется новый герой - пророк Илия, чье имя означает «мой Бог - Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение - это буря и пламень…

Третья книга царств - это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории, Он ищет общения с народом через верных Ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны Завету, заключенному с Ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновения царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, влечет их Своей любовью, готовый прощать и миловать.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Одновременно со строительством храма было начато строительство царского дворца, скромно названного домом... 

 

Мало получить в дар от Господа мудрость, её следует применять на деле. Но как часто, даже понимая, как следовало... 

 

Множество рук трудилось при строительстве храма, но мы по праву можем называть его храмом Соломоновым. Ведь именно... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).