Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 3

...
πλὴν ὁ λαὸς ἠ̃σαν θυμιω̃ντες ἐπὶ τοι̃ς ὑψηλοι̃ς ὅτι οὐκ ὠ̨κοδομήθη οἰ̃κος τω̨̃ ὀνόματι κυρίου ἕως νυ̃ν
καὶ ἠγάπησεν Σαλωμων τὸν κύριον πορεύεσθαι ἐν τοι̃ς προστάγμασιν Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ πλὴν ἐν τοι̃ς ὑψηλοι̃ς ἔθυεν καὶ ἐθυμία
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Γαβαων θυ̃σαι ἐκει̃ ὅτι αὐτὴ ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη χιλίαν ὁλοκαύτωσιν ἀνήνεγκεν Σαλωμων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐν Γαβαων
καὶ ὤφθη κύριος τω̨̃ Σαλωμων ἐν ὕπνω̨ τὴν νύκτα καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Σαλωμων αἴτησαί τι αἴτημα σαυτω̨̃
καὶ εἰ̃πεν Σαλωμων σὺ ἐποίησας μετὰ του̃ δούλου σου Δαυιδ του̃ πατρός μου ἔλεος μέγα καθὼς διη̃λθεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληθεία̨ καὶ ἐν δικαιοσύνη̨ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας μετὰ σου̃ καὶ ἐφύλαξας αὐτω̨̃ τὸ ἔλεος τὸ μέγα του̃το δου̃ναι τὸν υἱὸν αὐτου̃ ἐπὶ του̃ θρόνου αὐτου̃ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
καὶ νυ̃ν κύριε ὁ θεός μου σὺ ἔδωκας τὸν δου̃λόν σου ἀντὶ Δαυιδ του̃ πατρός μου καὶ ἐγώ εἰμι παιδάριον μικρὸν καὶ οὐκ οἰ̃δα τὴν ἔξοδόν μου καὶ τὴν εἴσοδόν μου
ὁ δὲ δου̃λός σου ἐν μέσω̨ του̃ λαου̃ σου ὃν ἐξελέξω λαὸν πολύν ὃς οὐκ ἀριθμηθήσεται
καὶ δώσεις τω̨̃ δούλω̨ σου καρδίαν ἀκούειν καὶ διακρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνη̨ του̃ συνίειν ἀνὰ μέσον ἀγαθου̃ καὶ κακου̃ ὅτι τίς δυνήσεται κρίνειν τὸν λαόν σου τὸν βαρὺν του̃τον
10 καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον κυρίου ὅτι ἠ̨τήσατο Σαλωμων τὸ ῥη̃μα του̃το
11 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς αὐτόν ἀνθ' ὡ̃ν ἠ̨τήσω παρ' ἐμου̃ τὸ ῥη̃μα του̃το καὶ οὐκ ἠ̨τήσω σαυτω̨̃ ἡμέρας πολλὰς καὶ οὐκ ἠ̨τήσω πλου̃τον οὐδὲ ἠ̨τήσω ψυχὰς ἐχθρω̃ν σου ἀλλ' ἠ̨τήσω σαυτω̨̃ σύνεσιν του̃ εἰσακούειν κρίμα
12 ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ ῥη̃μά σου ἰδοὺ δέδωκά σοι καρδίαν φρονίμην καὶ σοφήν ὡς σὺ οὐ γέγονεν ἔμπροσθέν σου καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιός σοι
13 καὶ ἃ οὐκ ἠ̨τήσω δέδωκά σοι καὶ πλου̃τον καὶ δόξαν ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ ὅμοιός σοι ἐν βασιλευ̃σιν
14 καὶ ἐὰν πορευθη̨̃ς ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ μου φυλάσσειν τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου ὡς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου καὶ πληθυνω̃ τὰς ἡμέρας σου
15 καὶ ἐξυπνίσθη Σαλωμων καὶ ἰδοὺ ἐνύπνιον καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔστη κατὰ πρόσωπον του̃ θυσιαστηρίου του̃ κατὰ πρόσωπον κιβωτου̃ διαθήκης κυρίου ἐν Σιων καὶ ἀνήγαγεν ὁλοκαυτώσεις καὶ ἐποίησεν εἰρηνικὰς καὶ ἐποίησεν πότον μέγαν ἑαυτω̨̃ καὶ πα̃σιν τοι̃ς παισὶν αὐτου̃
16 τότε ὤφθησαν δύο γυναι̃κες πόρναι τω̨̃ βασιλει̃ καὶ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτου̃
17 καὶ εἰ̃πεν ἡ γυνὴ ἡ μία ἐν ἐμοί κύριε ἐγὼ καὶ ἡ γυνὴ αὕτη οἰκου̃μεν ἐν οἴκω̨ ἑνὶ καὶ ἐτέκομεν ἐν τω̨̃ οἴκω̨
18 καὶ ἐγενήθη ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ τεκούσης μου καὶ ἔτεκεν καὶ ἡ γυνὴ αὕτη καὶ ἡμει̃ς κατὰ τὸ αὐτό καὶ οὐκ ἔστιν οὐθεὶς μεθ' ἡμω̃ν πάρεξ ἀμφοτέρων ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ οἴκω̨
19 καὶ ἀπέθανεν ὁ υἱὸς τη̃ς γυναικὸς ταύτης τὴν νύκτα ὡς ἐπεκοιμήθη ἐπ' αὐτόν
20 καὶ ἀνέστη μέσης τη̃ς νυκτὸς καὶ ἔλαβεν τὸν υἱόν μου ἐκ τω̃ν ἀγκαλω̃ν μου καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐν τω̨̃ κόλπω̨ αὐτη̃ς καὶ τὸν υἱὸν αὐτη̃ς τὸν τεθνηκότα ἐκοίμισεν ἐν τω̨̃ κόλπω̨ μου
21 καὶ ἀνέστην τὸ πρωὶ θηλάσαι τὸν υἱόν μου καὶ ἐκει̃νος ἠ̃ν τεθνηκώς καὶ ἰδοὺ κατενόησα αὐτὸν πρωί καὶ ἰδοὺ οὐκ ἠ̃ν ὁ υἱός μου ὃν ἔτεκον
22 καὶ εἰ̃πεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα οὐχί ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζω̃ν ὁ δὲ υἱός σου ὁ τεθνηκώς καὶ ἐλάλησαν ἐνώπιον του̃ βασιλέως
23 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς αὐται̃ς σὺ λέγεις οὑ̃τος ὁ υἱός μου ὁ ζω̃ν καὶ ὁ υἱὸς ταύτης ὁ τεθνηκώς καὶ σὺ λέγεις οὐχί ἀλλὰ ὁ υἱός μου ὁ ζω̃ν καὶ ὁ υἱός σου ὁ τεθνηκώς
24 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεύς λάβετέ μοι μάχαιραν καὶ προσήνεγκαν τὴν μάχαιραν ἐνώπιον του̃ βασιλέως
25 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεύς διέλετε τὸ παιδίον τὸ θηλάζον τὸ ζω̃ν εἰς δύο καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐτου̃ ταύτη̨ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτου̃ ταύτη̨
26 καὶ ἀπεκρίθη ἡ γυνή ἡ̃ς ἠ̃ν ὁ υἱὸς ὁ ζω̃ν καὶ εἰ̃πεν πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι ἐταράχθη ἡ μήτρα αὐτη̃ς ἐπὶ τω̨̃ υἱω̨̃ αὐτη̃ς καὶ εἰ̃πεν ἐν ἐμοί κύριε δότε αὐτη̨̃ τὸ παιδίον καὶ θανάτω̨ μὴ θανατώσητε αὐτόν καὶ αὕτη εἰ̃πεν μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτη̨̃ ἔστω διέλετε
27 καὶ ἀπεκρίθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἰ̃πεν δότε τὸ παιδίον τη̨̃ εἰπούση̨ δότε αὐτη̨̃ αὐτὸ καὶ θανάτω̨ μὴ θανατώσητε αὐτόν αὐτὴ ἡ μήτηρ αὐτου̃
28 καὶ ἤκουσαν πα̃ς Ισραηλ τὸ κρίμα του̃το ὃ ἔκρινεν ὁ βασιλεύς καὶ ἐφοβήθησαν ἀπὸ προσώπου του̃ βασιλέως ὅτι εἰ̃δον ὅτι φρόνησις θεου̃ ἐν αὐτω̨̃ του̃ ποιει̃ν δικαίωμα

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 4

καὶ ἠ̃ν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων βασιλεύων ἐπὶ Ισραηλ
καὶ οὑ̃τοι οἱ ἄρχοντες οἳ ἠ̃σαν αὐτου̃ Αζαριου υἱὸς Σαδωκ
καὶ Ελιαρεφ καὶ Αχια υἱὸς Σαβα γραμματει̃ς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλιδ ὑπομιμνή̨σκων
καὶ Σαδουχ καὶ Αβιαθαρ ἱερει̃ς
καὶ Ορνια υἱὸς Ναθαν ἐπὶ τω̃ν καθεσταμένων καὶ Ζαβουθ υἱὸς Ναθαν ἑται̃ρος του̃ βασιλέως
καὶ Αχιηλ οἰκονόμος καὶ Ελιαβ υἱὸς Σαφ ἐπὶ τη̃ς πατρια̃ς καὶ Αδωνιραμ υἱὸς Εφρα ἐπὶ τω̃ν φόρων
καὶ τω̨̃ Σαλωμων δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ισραηλ χορηγει̃ν τω̨̃ βασιλει̃ καὶ τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ μη̃να ἐν τω̨̃ ἐνιαυτω̨̃ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγει̃ν
καὶ ταυ̃τα τὰ ὀνόματα αὐτω̃ν Βενωρ ἐν ὄρει Εφραιμ εἱ̃ς
υἱὸς Ρηχαβ ἐν Μαχεμας καὶ Βηθαλαμιν καὶ Βαιθσαμυς καὶ Αιλων ἕως Βαιθαναν εἱ̃ς
10 υἱὸς Εσωθ Βηρβηθνεμα Λουσαμηνχα καὶ Ρησφαρα
11 Χιναναδαβ καὶ Αναφαθι ἀνὴρ Ταβληθ θυγάτηρ Σαλωμων ἠ̃ν αὐτω̨̃ εἰς γυναι̃κα εἱ̃ς
12 Βακχα υἱὸς Αχιλιδ Θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πα̃ς ὁ οἰ̃κος Σαν ὁ παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω του̃ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαφουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ εἱ̃ς
13 υἱὸς Γαβερ ἐν Ρεμαθ Γαλααδ τούτω̨ σχοίνισμα Ερεγαβα ἣ ἐν τη̨̃ Βασαν ἑξήκοντα πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοι̃ εἱ̃ς
14 Αχιναδαβ υἱὸς Αχελ Μααναιν εἱ̃ς
15 Αχιμαας ἐν Νεφθαλι καὶ οὑ̃τος ἔλαβεν τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Σαλωμων εἰς γυναι̃κα εἱ̃ς
16 Βαανα υἱὸς Χουσι ἐν τη̨̃ Μααλαθ εἱ̃ς
17 Ιωσαφατ υἱὸς Φουασουδ ἐν Ισσαχαρ
18 Σαμαα υἱὸς Ηλα ἐν τω̨̃ Βενιαμιν
19 Γαβερ υἱὸς Αδαι ἐν τη̨̃ γη̨̃ Γαδ γη̨̃ Σηων βασιλέως του̃ Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέως του̃ Βασαν καὶ νασιφ εἱ̃ς ἐν γη̨̃ Ιουδα

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 5

καὶ ἐχορήγουν οἱ καθεσταμένοι οὕτως τω̨̃ βασιλει̃ Σαλωμων καὶ πάντα τὰ διαγγέλματα ἐπὶ τὴν τράπεζαν του̃ βασιλέως ἕκαστος μη̃να αὐτου̃ οὐ παραλλάσσουσιν λόγον καὶ τὰς κριθὰς καὶ τὸ ἄχυρον τοι̃ς ἵπποις καὶ τοι̃ς ἅρμασιν ἠ̨̃ρον εἰς τὸν τόπον οὑ̃ ἂν ἠ̨̃ ὁ βασιλεύς ἕκαστος κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτου̃
καὶ ταυ̃τα τὰ δέοντα τω̨̃ Σαλωμων ἐν ἡμέρα̨ μια̨̃ τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως καὶ ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεκοπανισμένου
καὶ δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ καὶ εἴκοσι βόες νομάδες καὶ ἑκατὸν πρόβατα ἐκτὸς ἐλάφων καὶ δορκάδων καὶ ὀρνίθων ἐκλεκτω̃ν σιτευτά
ὅτι ἠ̃ν ἄρχων πέραν του̃ ποταμου̃ καὶ ἠ̃ν αὐτω̨̃ εἰρήνη ἐκ πάντων τω̃ν μερω̃ν κυκλόθεν
...
...
...
...
καὶ ἔδωκεν κύριος φρόνησιν τω̨̃ Σαλωμων καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα καὶ χύμα καρδίας ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν
10 καὶ ἐπληθύνθη Σαλωμων σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων καὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμους Αἰγύπτου
11 καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐσοφίσατο ὑπὲρ Γαιθαν τὸν Εζραΐτην καὶ τὸν Αιμαν καὶ τὸν Χαλκαλ καὶ Δαρδα υἱοὺς Μαλ
12 καὶ ἐλάλησεν Σαλωμων τρισχιλίας παραβολάς καὶ ἠ̃σαν ὠ̨δαὶ αὐτου̃ πεντακισχίλιαι
13 καὶ ἐλάλησεν περὶ τω̃ν ξύλων ἀπὸ τη̃ς κέδρου τη̃ς ἐν τω̨̃ Λιβάνω̨ καὶ ἕως τη̃ς ὑσσώπου τη̃ς ἐκπορευομένης διὰ του̃ τοίχου καὶ ἐλάλησεν περὶ τω̃ν κτηνω̃ν καὶ περὶ τω̃ν πετεινω̃ν καὶ περὶ τω̃ν ἑρπετω̃ν καὶ περὶ τω̃ν ἰχθύων
14 καὶ παρεγίνοντο πάντες οἱ λαοὶ ἀκου̃σαι τη̃ς σοφίας Σαλωμων καὶ ἐλάμβανεν δω̃ρα παρὰ πάντων τω̃ν βασιλέων τη̃ς γη̃ς ὅσοι ἤκουον τη̃ς σοφίας αὐτου̃
15 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ βασιλεὺς Τύρου τοὺς παι̃δας αὐτου̃ χρι̃σαι τὸν Σαλωμων ἀντὶ Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ ὅτι ἀγαπω̃ν ἠ̃ν Χιραμ τὸν Δαυιδ πάσας τὰς ἡμέρας
16 καὶ ἀπέστειλεν Σαλωμων πρὸς Χιραμ λέγων
17 σὺ οἰ̃δας Δαυιδ τὸν πατέρα μου ὅτι οὐκ ἐδύνατο οἰκοδομη̃σαι οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματι κυρίου θεου̃ μου ἀπὸ προσώπου τω̃ν πολέμων τω̃ν κυκλωσάντων αὐτὸν ἕως του̃ δου̃ναι κύριον αὐτοὺς ὑπὸ τὰ ἴχνη τω̃ν ποδω̃ν αὐτου̃
18 καὶ νυ̃ν ἀνέπαυσε κύριος ὁ θεός μου ἐμοὶ κυκλόθεν οὐκ ἔστιν ἐπίβουλος καὶ οὐκ ἔστιν ἀπάντημα πονηρόν
19 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ λέγω οἰκοδομη̃σαι οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματι κυρίου θεου̃ μου καθὼς ἐλάλησεν κύριος ὁ θεὸς πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου λέγων ὁ υἱός σου ὃν δώσω ἀντὶ σου̃ ἐπὶ τὸν θρόνον σου οὑ̃τος οἰκοδομήσει τὸν οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματί μου
20 καὶ νυ̃ν ἔντειλαι καὶ κοψάτωσάν μοι ξύλα ἐκ του̃ Λιβάνου καὶ ἰδοὺ οἱ δου̃λοί μου μετὰ τω̃ν δούλων σου καὶ τὸν μισθὸν δουλείας σου δώσω σοι κατὰ πάντα ὅσα ἐὰν εἴπη̨ς ὅτι σὺ οἰ̃δας ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμι̃ν εἰδὼς ξύλα κόπτειν καθὼς οἱ Σιδώνιοι
21 καὶ ἐγενήθη καθὼς ἤκουσεν Χιραμ τω̃ν λόγων Σαλωμων ἐχάρη σφόδρα καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς ὁ θεὸς σήμερον ὃς ἔδωκεν τω̨̃ Δαυιδ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πολὺν του̃τον
22 καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Σαλωμων λέγων ἀκήκοα περὶ πάντων ὡ̃ν ἀπέσταλκας πρός με ἐγὼ ποιήσω πα̃ν θέλημά σου ξύλα κέδρινα καὶ πεύκινα
23 οἱ δου̃λοί μου κατάξουσιν αὐτὰ ἐκ του̃ Λιβάνου εἰς τὴν θάλασσαν ἐγὼ θήσομαι αὐτὰ σχεδίας ἕως του̃ τόπου οὑ̃ ἐὰν ἀποστείλη̨ς πρός με καὶ ἐκτινάξω αὐτὰ ἐκει̃ καὶ σὺ ἀρει̃ς καὶ ποιήσεις τὸ θέλημά μου του̃ δου̃ναι ἄρτους τω̨̃ οἴκω̨ μου
24 καὶ ἠ̃ν Χιραμ διδοὺς τω̨̃ Σαλωμων κέδρους καὶ πα̃ν θέλημα αὐτου̃
25 καὶ Σαλωμων ἔδωκεν τω̨̃ Χιραμ εἴκοσι χιλιάδας κόρους πυρου̃ καὶ μαχιρ τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃ καὶ εἴκοσι χιλιάδας βεθ ἐλαίου κεκομμένου κατὰ του̃το ἐδίδου Σαλωμων τω̨̃ Χιραμ κατ' ἐνιαυτόν
26 καὶ κύριος ἔδωκεν σοφίαν τω̨̃ Σαλωμων καθὼς ἐλάλησεν αὐτω̨̃ καὶ ἠ̃ν εἰρήνη ἀνὰ μέσον Χιραμ καὶ ἀνὰ μέσον Σαλωμων καὶ διέθεντο διαθήκην ἀνὰ μέσον ἑαυτω̃ν
27 καὶ ἀνήνεγκεν ὁ βασιλεὺς φόρον ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ ἠ̃ν ὁ φόρος τριάκοντα χιλιάδες ἀνδρω̃ν
28 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν Λίβανον δέκα χιλιάδες ἐν τω̨̃ μηνί ἀλλασσόμενοι μη̃να ἠ̃σαν ἐν τω̨̃ Λιβάνω̨ καὶ δύο μη̃νας ἐν οἴκω̨ αὐτω̃ν καὶ Αδωνιραμ ἐπὶ του̃ φόρου
29 καὶ ἠ̃ν τω̨̃ Σαλωμων ἑβδομήκοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων ἐν τω̨̃ ὄρει
30 χωρὶς ἀρχόντων τω̃ν καθεσταμένων ἐπὶ τω̃ν ἔργων τω̃ν Σαλωμων τρει̃ς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι ἐπιστάται οἱ ποιου̃ντες τὰ ἔργα
31 ...
32 καὶ ἡτοίμασαν τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα τρία ἔτη

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 6

καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ τεσσαρακοστω̨̃ καὶ τετρακοσιοστω̨̃ ἔτει τη̃ς ἐξόδου υἱω̃ν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου τω̨̃ ἔτει τω̨̃ τετάρτω̨ ἐν μηνὶ τω̨̃ δευτέρω̨ βασιλεύοντος του̃ βασιλέως Σαλωμων ἐπὶ Ισραηλ
καὶ ὁ οἰ̃κος ὃν ὠ̨κοδόμησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τω̨̃ κυρίω̨ τεσσαράκοντα πήχεων μη̃κος αὐτου̃ καὶ εἴκοσι ἐν πήχει πλάτος αὐτου̃ καὶ πέντε καὶ εἴκοσι ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτου̃
καὶ τὸ αιλαμ κατὰ πρόσωπον του̃ ναου̃ εἴκοσι ἐν πήχει μη̃κος αὐτου̃ εἰς τὸ πλάτος του̃ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτου̃ κατὰ πρόσωπον του̃ οἴκου καὶ ὠ̨κοδόμησεν τὸν οἰ̃κον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν
καὶ ἐποίησεν τω̨̃ οἴκω̨ θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς
καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοι̃χον του̃ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τω̨̃ ναω̨̃ καὶ τω̨̃ δαβιρ καὶ ἐποίησεν πλευρὰς κυκλόθεν
ἡ πλευρὰ ἡ ὑποκάτω πέντε πήχεων τὸ πλάτος αὐτη̃ς καὶ τὸ μέσον ἕξ καὶ ἡ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτη̃ς ὅτι διάστημα ἔδωκεν τω̨̃ οἴκω̨ κυκλόθεν ἔξωθεν του̃ οἴκου ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τω̃ν τοίχων του̃ οἴκου
καὶ ὁ οἰ̃κος ἐν τω̨̃ οἰκοδομει̃σθαι αὐτὸν λίθοις ἀκροτόμοις ἀργοι̃ς ὠ̨κοδομήθη καὶ σφυ̃ρα καὶ πέλεκυς καὶ πα̃ν σκευ̃ος σιδηρου̃ν οὐκ ἠκούσθη ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ἐν τω̨̃ οἰκοδομει̃σθαι αὐτόν
καὶ ὁ πυλὼν τη̃ς πλευρα̃ς τη̃ς ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὴν ὠμίαν του̃ οἴκου τὴν δεξιάν καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον καὶ ἐκ τη̃ς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα
καὶ ὠ̨κοδόμησεν τὸν οἰ̃κον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν καὶ ἐκοιλοστάθμησεν τὸν οἰ̃κον κέδροις
10 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τοὺς ἐνδέσμους δι' ὅλου του̃ οἴκου πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτου̃ καὶ συνέσχεν τὸν ἔνδεσμον ἐν ξύλοις κεδρίνοις
11 ...
12 ...
13 ...
14 ...
15 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τοὺς τοίχους του̃ οἴκου διὰ ξύλων κεδρίνων ἀπὸ του̃ ἐδάφους του̃ οἴκου καὶ ἕως τω̃ν δοκω̃ν καὶ ἕως τω̃ν τοίχων ἐκοιλοστάθμησεν συνεχόμενα ξύλοις ἔσωθεν καὶ περιέσχεν τὸ ἔσω του̃ οἴκου ἐν πλευραι̃ς πευκίναις
16 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τοὺς εἴκοσι πήχεις ἀπ' ἄκρου του̃ οἴκου τὸ πλευρὸν τὸ ἓν ἀπὸ του̃ ἐδάφους ἕως τω̃ν δοκω̃ν καὶ ἐποίησεν ἐκ του̃ δαβιρ εἰς τὸ ἅγιον τω̃ν ἁγίων
17 καὶ τεσσαράκοντα πηχω̃ν ἠ̃ν ὁ ναὸς κατὰ πρόσωπον
18 ...
19 του̃ δαβιρ ἐν μέσω̨ του̃ οἴκου ἔσωθεν δου̃ναι ἐκει̃ τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου
20 εἴκοσι πήχεις μη̃κος καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐτου̃ καὶ περιέσχεν αὐτὸν χρυσίω̨ συγκεκλεισμένω̨ καὶ ἐποίησεν θυσιαστήριον
21 κατὰ πρόσωπον του̃ δαβιρ καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίω̨
22 καὶ ὅλον τὸν οἰ̃κον περιέσχεν χρυσίω̨ ἕως συντελείας παντὸς του̃ οἴκου
23 καὶ ἐποίησεν ἐν τω̨̃ δαβιρ δύο χερουβιν δέκα πήχεων μέγεθος ἐσταθμωμένον
24 καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον του̃ χερουβ του̃ ἑνός καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον αὐτου̃ τὸ δεύτερον ἐν πήχει δέκα ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτου̃ εἰς μέρος πτερυγίου αὐτου̃
25 οὕτως τω̨̃ χερουβ τω̨̃ δευτέρω̨ ἐν μέτρω̨ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροις
26 καὶ τὸ ὕψος του̃ χερουβ του̃ ἑνὸς δέκα ἐν πήχει καὶ οὕτως τὸ χερουβ τὸ δεύτερον
27 καὶ ἀμφότερα τὰ χερουβιν ἐν μέσω̨ του̃ οἴκου του̃ ἐσωτάτου καὶ διεπέτασεν τὰς πτέρυγας αὐτω̃ν καὶ ἥπτετο πτέρυξ μία του̃ τοίχου καὶ πτέρυξ ἥπτετο του̃ τοίχου του̃ δευτέρου καὶ αἱ πτέρυγες αὐτω̃ν αἱ ἐν μέσω̨ του̃ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγος
28 καὶ περιέσχεν τὰ χερουβιν χρυσίω̨
29 καὶ πάντας τοὺς τοίχους του̃ οἴκου κύκλω̨ ἐγκολαπτὰ ἔγραψεν γραφίδι χερουβιν καὶ φοίνικες τω̨̃ ἐσωτέρω̨ καὶ τω̨̃ ἐξωτέρω̨
30 καὶ τὸ ἔδαφος του̃ οἴκου περιέσχεν χρυσίω̨ του̃ ἐσωτάτου καὶ του̃ ἐξωτάτου
31 καὶ τω̨̃ θυρώματι του̃ δαβιρ ἐποίησεν θύρας ξύλων ἀρκευθίνων καὶ φλιὰς πενταπλα̃ς
32 καὶ δύο θύρας ξύλων πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὰ ἐπ' αὐτω̃ν ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικας καὶ πέταλα διαπεπετασμένα καὶ περιέσχεν χρυσίω̨ καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ χερουβιν καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας τὸ χρυσίον
33 καὶ οὕτως ἐποίησεν τω̨̃ πυλω̃νι του̃ ναου̃ φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων στοαὶ τετραπλω̃ς
34 καὶ ἐν ἀμφοτέραις ται̃ς θύραις ξύλα πεύκινα δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ μία καὶ στροφει̃ς αὐτω̃ν καὶ δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ δευτέρα στρεφόμενα
35 ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικες καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχόμενα χρυσίω̨ καταγομένω̨ ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν
36 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτάτην τρει̃ς στίχους ἀπελεκήτων καὶ στίχος κατειργασμένης κέδρου κυκλόθεν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 7

καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων καὶ ἔλαβεν τὸν Χιραμ ἐκ Τύρου
υἱὸν γυναικὸς χήρας καὶ οὑ̃τος ἀπὸ τη̃ς φυλη̃ς Νεφθαλι καὶ ὁ πατὴρ αὐτου̃ ἀνὴρ Τύριος τέκτων χαλκου̃ καὶ πεπληρωμένος τη̃ς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως του̃ ποιει̃ν πα̃ν ἔργον ἐν χαλκω̨̃ καὶ εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων καὶ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα
καὶ ἐχώνευσεν τοὺς δύο στύλους τω̨̃ αιλαμ του̃ οἴκου ὀκτωκαίδεκα πήχεις ὕψος του̃ στύλου καὶ περίμετρον τέσσαρες καὶ δέκα πήχεις ἐκύκλου αὐτόν καὶ τὸ πάχος του̃ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα καὶ οὕτως ὁ στυ̃λος ὁ δεύτερος
καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησεν δου̃ναι ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τω̃ν στύλων χωνευτὰ χαλκα̃ πέντε πήχεις τὸ ὕψος του̃ ἐπιθέματος του̃ ἑνός καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος του̃ ἐπιθέματος του̃ δευτέρου
καὶ ἐποίησεν δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τω̃ν στύλων καὶ δίκτυον τω̨̃ ἐπιθέματι τω̨̃ ἑνί καὶ δίκτυον τω̨̃ ἐπιθέματι τω̨̃ δευτέρω̨
καὶ ἔργον κρεμαστόν δύο στίχοι ῥοω̃ν χαλκω̃ν δεδικτυωμένοι ἔργον κρεμαστόν στίχος ἐπὶ στίχον καὶ οὕτως ἐποίησεν τω̨̃ ἐπιθέματι τω̨̃ δευτέρω̨
καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους του̃ αιλαμ του̃ ναου̃ καὶ ἔστησεν τὸν στυ̃λον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτου̃ Ιαχουμ καὶ ἔστησεν τὸν στυ̃λον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτου̃ Βααζ
καὶ ἐπὶ τω̃ν κεφαλω̃ν τω̃ν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αιλαμ τεσσάρων πηχω̃ν
καὶ μέλαθρον ἐπ' ἀμφοτέρων τω̃ν στύλων καὶ ἐπάνωθεν τω̃ν πλευρω̃ν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τω̨̃ πάχει
10 καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ του̃ χείλους αὐτη̃ς ἕως του̃ χείλους αὐτη̃ς στρογγύλον κύκλω̨ τὸ αὐτό πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτη̃ς καὶ συνηγμένοι τρει̃ς καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν
11 καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν του̃ χείλους αὐτη̃ς κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν ἀνιστα̃ν τὴν θάλασσαν
12 καὶ τὸ χει̃λος αὐτη̃ς ὡς ἔργον χείλους ποτηρίου βλαστὸς κρίνου καὶ τὸ πάχος αὐτου̃ παλαιστής
13 καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω τη̃ς θαλάσσης οἱ τρει̃ς ἐπιβλέποντες βορρα̃ν καὶ οἱ τρει̃ς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρει̃ς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρει̃ς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἰ̃κον καὶ ἡ θάλασσα ἐπ' αὐτω̃ν ἐπάνωθεν
14 καὶ ἐποίησεν δέκα μεχωνωθ χαλκα̃ς πέντε πήχεις μη̃κος τη̃ς μεχωνωθ τη̃ς μια̃ς καὶ τέσσαρες πήχεις πλάτος αὐτη̃ς καὶ ἓξ ἐν πήχει ὕψος αὐτη̃ς
15 καὶ του̃το τὸ ἔργον τω̃ν μεχωνωθ σύγκλειστον αὐτοι̃ς καὶ σύγκλειστον ἀνὰ μέσον τω̃ν ἐξεχομένων
16 καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτω̃ν ἀνὰ μέσον τω̃ν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ χερουβιν καὶ ἐπὶ τω̃ν ἐξεχομένων οὕτως καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τω̃ν λεόντων καὶ τω̃ν βοω̃ν χω̃ραι ἔργον καταβάσεως
17 καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοι̃ τη̨̃ μεχωνωθ τη̨̃ μια̨̃ καὶ τὰ προσέχοντα χαλκα̃ καὶ τέσσαρα μέρη αὐτω̃ν ὠμίαι ὑποκάτω τω̃ν λουτήρων
18 καὶ χει̃ρες ἐν τοι̃ς τροχοι̃ς ἐν τη̨̃ μεχωνωθ καὶ τὸ ὕψος του̃ τροχου̃ του̃ ἑνὸς πήχεος καὶ ἡμίσους
19 καὶ τὸ ἔργον τω̃ν τροχω̃ν ἔργον τροχω̃ν ἅρματος αἱ χει̃ρες αὐτω̃ν καὶ οἱ νω̃τοι αὐτω̃ν καὶ ἡ πραγματεία αὐτω̃ν τὰ πάντα χωνευτά
20 αἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τω̃ν τεσσάρων γωνιω̃ν τη̃ς μεχωνωθ τη̃ς μια̃ς ἐκ τη̃ς μεχωνωθ οἱ ὠ̃μοι αὐτη̃ς
21 καὶ ἐπὶ τη̃ς κεφαλη̃ς τη̃ς μεχωνωθ ἥμισυ του̃ πήχεος μέγεθος στρογγύλον κύκλω̨ ἐπὶ τη̃ς κεφαλη̃ς τη̃ς μεχωνωθ καὶ ἀρχὴ χειρω̃ν αὐτη̃ς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτη̃ς καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τω̃ν χειρω̃ν αὐτη̃ς
22 καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτη̃ς χερουβιν καὶ λέοντες καὶ φοίνικες ἑστω̃τα ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτου̃ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν
23 κατ' αὐτὴν ἐποίησεν πάσας τὰς δέκα μεχωνωθ τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἓν πάσαις
24 καὶ ἐποίησεν δέκα χυτροκαύλους χαλκου̃ς τεσσαράκοντα χοει̃ς χωρου̃ντα τὸν χυτρόκαυλον τὸν ἕνα μετρήσει ὁ χυτρόκαυλος ὁ εἱ̃ς ἐπὶ τη̃ς μεχωνωθ τη̃ς μια̃ς ται̃ς δέκα μεχωνωθ
25 καὶ ἔθετο τὰς δέκα μεχωνωθ πέντε ἀπὸ τη̃ς ὠμίας του̃ οἴκου ἐκ δεξιω̃ν καὶ πέντε ἀπὸ τη̃ς ὠμίας του̃ οἴκου ἐξ ἀριστερω̃ν καὶ ἡ θάλασσα ἀπὸ τη̃ς ὠμίας του̃ οἴκου ἐκ δεξιω̃ν κατ' ἀνατολὰς ἀπὸ του̃ κλίτους του̃ νότου
26 καὶ ἐποίησεν Χιραμ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιω̃ν πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίησεν τω̨̃ βασιλει̃ Σαλωμων ἐν οἴκω̨ κυρίου
27 στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τω̃ν στύλων ἐπὶ τω̃ν κεφαλω̃ν τω̃ν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο του̃ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τω̃ν γλυφω̃ν τὰ ὄντα ἐπὶ τω̃ν στύλων
28 τὰς ῥόας τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοι̃ς δικτύοις δύο στίχοι ῥοω̃ν τω̨̃ δικτύω̨ τω̨̃ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ ἐπ' ἀμφοτέροις τοι̃ς στύλοις
29 καὶ τὰς μεχωνωθ δέκα καὶ τοὺς χυτροκαύλους δέκα ἐπὶ τω̃ν μεχωνωθ
30 καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς βόας δώδεκα ὑποκάτω τη̃ς θαλάσσης
31 καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας καὶ πάντα τὰ σκεύη ἃ ἐποίησεν Χιραμ τω̨̃ βασιλει̃ Σαλωμων τω̨̃ οἴκω̨ κυρίου καὶ οἱ στυ̃λοι τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ του̃ οἴκου του̃ βασιλέως καὶ του̃ οἴκου κυρίου πάντα τὰ ἔργα του̃ βασιλέως ἃ ἐποίησεν Χιραμ χαλκα̃ ἄρδην
32 οὐκ ἠ̃ν σταθμὸς του̃ χαλκου̃ οὑ̃ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα ταυ̃τα ἐκ πλήθους σφόδρα οὐκ ἠ̃ν τέρμα τω̨̃ σταθμω̨̃ του̃ χαλκου̃
33 ἐν τω̨̃ περιοίκω̨ του̃ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τω̨̃ πάχει τη̃ς γη̃ς ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρα
34 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰ σκεύη ἃ ἐποίησεν ἐν οἴκω̨ κυρίου τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσου̃ν καὶ τὴν τράπεζαν ἐφ' ἡ̃ς οἱ ἄρτοι τη̃ς προσφορα̃ς χρυση̃ν
35 καὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐκ δεξιω̃ν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερω̃ν κατὰ πρόσωπον του̃ δαβιρ χρυσα̃ς συγκλειομένας καὶ τὰ λαμπάδια καὶ τοὺς λύχνους καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας χρυσα̃ς
36 καὶ τὰ πρόθυρα καὶ οἱ ἡ̃λοι καὶ αἱ φιάλαι καὶ τὰ τρύβλια καὶ αἱ θυίσκαι χρυσαι̃ σύγκλειστα καὶ τὰ θυρώματα τω̃ν θυρω̃ν του̃ οἴκου του̃ ἐσωτάτου ἁγίου τω̃ν ἁγίων καὶ τὰς θύρας του̃ οἴκου του̃ ναου̃ χρυσα̃ς
37 καὶ ἀνεπληρώθη πα̃ν τὸ ἔργον ὃ ἐποίησεν Σαλωμων οἴκου κυρίου καὶ εἰσήνεγκεν Σαλωμων τὰ ἅγια Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμων τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἔδωκεν εἰς τοὺς θησαυροὺς οἴκου κυρίου
38 καὶ τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ ὠ̨κοδόμησεν Σαλωμων τρισκαίδεκα ἔτεσιν
39 καὶ ὠ̨κοδόμησεν τὸν οἰ̃κον δρυμω̨̃ του̃ Λιβάνου ἑκατὸν πήχεις μη̃κος αὐτου̃ καὶ πεντήκοντα πήχεις πλάτος αὐτου̃ καὶ τριάκοντα πηχω̃ν ὕψος αὐτου̃ καὶ τριω̃ν στίχων στύλων κεδρίνων καὶ ὠμίαι κέδριναι τοι̃ς στύλοις
40 καὶ ἐφάτνωσεν τὸν οἰ̃κον ἄνωθεν ἐπὶ τω̃ν πλευρω̃ν τω̃ν στύλων καὶ ἀριθμὸς τω̃ν στύλων τεσσαράκοντα καὶ πέντε δέκα καὶ πέντε ὁ στίχος
41 καὶ μέλαθρα τρία καὶ χώρα ἐπὶ χώραν τρισσω̃ς
42 καὶ πάντα τὰ θυρώματα καὶ αἱ χω̃ραι τετράγωνοι μεμελαθρωμέναι καὶ ἀπὸ του̃ θυρώματος ἐπὶ θύραν τρισσω̃ς
43 καὶ τὸ αιλαμ τω̃ν στύλων πεντήκοντα πηχω̃ν μη̃κος καὶ τριάκοντα ἐν πλάτει ἐζυγωμένα αιλαμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτω̃ν καὶ στυ̃λοι καὶ πάχος ἐπὶ πρόσωπον αὐτη̃ς τοι̃ς αιλαμμιν
44 καὶ τὸ αιλαμ τω̃ν θρόνων οὑ̃ κρινει̃ ἐκει̃ αιλαμ του̃ κριτηρίου
45 καὶ οἰ̃κος αὐτω̨̃ ἐν ὡ̨̃ καθήσεται ἐκει̃ αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοις κατὰ τὸ ἔργον του̃το καὶ οἰ̃κον τη̨̃ θυγατρὶ Φαραω ἣν ἔλαβεν Σαλωμων κατὰ τὸ αιλαμ του̃το
46 πάντα ταυ̃τα ἐκ λίθων τιμίων κεκολαμμένα ἐκ διαστήματος ἔσωθεν καὶ ἐκ του̃ θεμελίου ἕως τω̃ν γεισω̃ν καὶ ἔξωθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην
47 τὴν τεθεμελιωμένην ἐν τιμίοις λίθοις μεγάλοις λίθοις δεκαπήχεσιν καὶ τοι̃ς ὀκταπήχεσιν
48 καὶ ἐπάνωθεν τιμίοις κατὰ τὸ μέτρον ἀπελεκήτων καὶ κέδροις
49 τη̃ς αὐλη̃ς τη̃ς μεγάλης κύκλω̨ τρει̃ς στίχοι ἀπελεκήτων καὶ στίχος κεκολαμμένης κέδρου
50 καὶ συνετέλεσεν Σαλωμων ὅλον τὸν οἰ̃κον αὐτου̃

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 8

καὶ ἐγένετο ἐν τω̨̃ συντελέσαι Σαλωμων του̃ οἰκοδομη̃σαι τὸν οἰ̃κον κυρίου καὶ τὸν οἰ̃κον ἑαυτου̃ μετὰ εἴκοσι ἔτη τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ ἐν Σιων του̃ ἀνενεγκει̃ν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ αὕτη ἐστὶν Σιων
ἐν μηνὶ Αθανιν
καὶ ἠ̃ραν οἱ ἱερει̃ς τὴν κιβωτὸν
καὶ τὸ σκήνωμα του̃ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τω̨̃ σκηνώματι του̃ μαρτυρίου
καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πα̃ς Ισραηλ ἔμπροσθεν τη̃ς κιβωτου̃ θύοντες πρόβατα καὶ βόας ἀναρίθμητα
καὶ εἰσφέρουσιν οἱ ἱερει̃ς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτη̃ς εἰς τὸ δαβιρ του̃ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τω̃ν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τω̃ν χερουβιν
ὅτι τὰ χερουβιν διαπεπετασμένα ται̃ς πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τη̃ς κιβωτου̃ καὶ περιεκάλυπτον τὰ χερουβιν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτη̃ς ἐπάνωθεν
καὶ ὑπερει̃χον τὰ ἡγιασμένα καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τω̃ν ἡγιασμένων ἐκ τω̃ν ἁγίων εἰς πρόσωπον του̃ δαβιρ καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω
οὐκ ἠ̃ν ἐν τη̨̃ κιβωτω̨̃ πλὴν δύο πλάκες λίθιναι πλάκες τη̃ς διαθήκης ἃς ἔθηκεν ἐκει̃ Μωυση̃ς ἐν Χωρηβ ἃ διέθετο κύριος μετὰ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἐν τω̨̃ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
10 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξη̃λθον οἱ ἱερει̃ς ἐκ του̃ ἁγίου καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησεν τὸν οἰ̃κον
11 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερει̃ς στη̃ναι λειτουργει̃ν ἀπὸ προσώπου τη̃ς νεφέλης ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἰ̃κον
12 ...
13 ...
14 καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτου̃ καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς πάντα Ισραηλ καὶ πα̃σα ἐκκλησία Ισραηλ εἱστήκει
15 καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ σήμερον ὃς ἐλάλησεν ἐν τω̨̃ στόματι αὐτου̃ περὶ Δαυιδ του̃ πατρός μου καὶ ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃ ἐπλήρωσεν λέγων
16 ἀφ' ἡ̃ς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρω̨ Ισραηλ του̃ οἰκοδομη̃σαι οἰ̃κον του̃ εἰ̃ναι τὸ ὄνομά μου ἐκει̃ καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ εἰ̃ναι τὸ ὄνομά μου ἐκει̃ καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυιδ του̃ εἰ̃ναι ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ
17 καὶ ἐγένετο ἐπὶ τη̃ς καρδίας Δαυιδ του̃ πατρός μου οἰκοδομη̃σαι οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματι κυρίου θεου̃ Ισραηλ
18 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου ἀνθ' ὡ̃ν ἠ̃λθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου του̃ οἰκοδομη̃σαι οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματί μου καλω̃ς ἐποίησας ὅτι ἐγενήθη ἐπὶ τὴν καρδίαν σου
19 πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἰ̃κον ἀλλ' ἣ ὁ υἱός σου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τω̃ν πλευρω̃ν σου οὑ̃τος οἰκοδομήσει τὸν οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματί μου
20 καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸ ῥη̃μα αὐτου̃ ὃ ἐλάλησεν καὶ ἀνέστην ἀντὶ Δαυιδ του̃ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ του̃ θρόνου Ισραηλ καθὼς ἐλάλησεν κύριος καὶ ὠ̨κοδόμησα τὸν οἰ̃κον τω̨̃ ὀνόματι κυρίου θεου̃ Ισραηλ
21 καὶ ἐθέμην ἐκει̃ τόπον τη̨̃ κιβωτω̨̃ ἐν ἡ̨̃ ἐστιν ἐκει̃ διαθήκη κυρίου ἣν διέθετο κύριος μετὰ τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ ἐξαγαγει̃ν αὐτὸν αὐτοὺς ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου
22 καὶ ἔστη Σαλωμων κατὰ πρόσωπον του̃ θυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χει̃ρας αὐτου̃ εἰς τὸν οὐρανὸν
23 καὶ εἰ̃πεν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τω̨̃ οὐρανω̨̃ ἄνω καὶ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς κάτω φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τω̨̃ δούλω̨ σου τω̨̃ πορευομένω̨ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλη̨ τη̨̃ καρδία̨ αὐτου̃
24 ἃ ἐφύλαξας τω̨̃ δούλω̨ σου Δαυιδ τω̨̃ πατρί μου καὶ ἐλάλησας ἐν τω̨̃ στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
25 καὶ νυ̃ν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ φύλαξον τω̨̃ δούλω̨ σου τω̨̃ Δαυιδ τω̨̃ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτω̨̃ λέγων οὐκ ἐξαρθήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ πλὴν ἐὰν φυλάξωνται τὰ τέκνα σου τὰς ὁδοὺς αὐτω̃ν του̃ πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμου̃ καθὼς ἐπορεύθης ἐνώπιον ἐμου̃
26 καὶ νυ̃ν κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ πιστωθήτω δὴ τὸ ῥη̃μά σου τω̨̃ Δαυιδ τω̨̃ πατρί μου
27 ὅτι εἰ ἀληθω̃ς κατοικήσει ὁ θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τη̃ς γη̃ς εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς του̃ οὐρανου̃ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι πλὴν καὶ ὁ οἰ̃κος οὑ̃τος ὃν ὠ̨κοδόμησα τω̨̃ ὀνόματί σου
28 καὶ ἐπιβλέψη̨ ἐπὶ τὴν δέησίν μου κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ἀκούειν τη̃ς τέρψεως ἡ̃ς ὁ δου̃λός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς σὲ σήμερον
29 του̃ εἰ̃ναι ὀφθαλμούς σου ἠνεω̨γμένους εἰς τὸν οἰ̃κον του̃τον ἡμέρας καὶ νυκτός εἰς τὸν τόπον ὃν εἰ̃πας ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκει̃ του̃ εἰσακούειν τη̃ς προσευχη̃ς ἡ̃ς προσεύχεται ὁ δου̃λός σου εἰς τὸν τόπον του̃τον ἡμέρας καὶ νυκτός
30 καὶ εἰσακούση̨ τη̃ς δεήσεως του̃ δούλου σου καὶ του̃ λαου̃ σου Ισραηλ ἃ ἂν προσεύξωνται εἰς τὸν τόπον του̃τον καὶ σὺ εἰσακούση̨ ἐν τω̨̃ τόπω̨ τη̃ς κατοικήσεώς σου ἐν οὐρανω̨̃ καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως ἔση̨
31 ὅσα ἂν ἁμάρτη̨ ἕκαστος τω̨̃ πλησίον αὐτου̃ καὶ ἐὰν λάβη̨ ἐπ' αὐτὸν ἀρὰν του̃ ἀρα̃σθαι αὐτόν καὶ ἔλθη̨ καὶ ἐξαγορεύση̨ κατὰ πρόσωπον του̃ θυσιαστηρίου σου ἐν τω̨̃ οἴκω̨ τούτω̨
32 καὶ σὺ εἰσακούσει ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ ποιήσεις καὶ κρινει̃ς τὸν λαόν σου Ισραηλ ἀνομηθη̃ναι ἄνομον δου̃ναι τὴν ὁδὸν αὐτου̃ εἰς κεφαλὴν αὐτου̃ καὶ του̃ δικαιω̃σαι δίκαιον δου̃ναι αὐτω̨̃ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτου̃
33 ἐν τω̨̃ πται̃σαι τὸν λαόν σου Ισραηλ ἐνώπιον ἐχθρω̃ν ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι καὶ ἐπιστρέψουσιν καὶ ἐξομολογήσονται τω̨̃ ὀνόματί σου καὶ προσεύξονται καὶ δεηθήσονται ἐν τω̨̃ οἴκω̨ τούτω̨
34 καὶ σὺ εἰσακούση̨ ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ ἵλεως ἔση̨ ται̃ς ἁμαρτίαις του̃ λαου̃ σου Ισραηλ καὶ ἀποστρέψεις αὐτοὺς εἰς τὴν γη̃ν ἣν ἔδωκας τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν
35 ἐν τω̨̃ συσχεθη̃ναι τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γενέσθαι ὑετόν ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι καὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον του̃τον καὶ ἐξομολογήσονται τω̨̃ ὀνόματί σου καὶ ἀπὸ τω̃ν ἁμαρτιω̃ν αὐτω̃ν ἀποστρέψουσιν ὅταν ταπεινώση̨ς αὐτούς
36 καὶ εἰσακούση̨ ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ ἵλεως ἔση̨ ται̃ς ἁμαρτίαις του̃ δούλου σου καὶ του̃ λαου̃ σου Ισραηλ ὅτι δηλώσεις αὐτοι̃ς τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν πορεύεσθαι ἐν αὐτη̨̃ καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἣν ἔδωκας τω̨̃ λαω̨̃ σου ἐν κληρονομία̨
37 λιμὸς ἐὰν γένηται θάνατος ἐὰν γένηται ὅτι ἔσται ἐμπυρισμός βρου̃χος ἐρυσίβη ἐὰν γένηται καὶ ἐὰν θλίψη̨ αὐτὸν ἐχθρὸς αὐτου̃ ἐν μια̨̃ τω̃ν πόλεων αὐτου̃ πα̃ν συνάντημα πα̃ν πόνον
38 πα̃σαν προσευχήν πα̃σαν δέησιν ἐὰν γένηται παντὶ ἀνθρώπω̨ ὡς ἂν γνω̃σιν ἕκαστος ἁφὴν καρδίας αὐτου̃ καὶ διαπετάση̨ τὰς χει̃ρας αὐτου̃ εἰς τὸν οἰ̃κον του̃τον
39 καὶ σὺ εἰσακούση̨ ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ἵλεως ἔση̨ καὶ ποιήσεις καὶ δώσεις ἀνδρὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτου̃ καθὼς ἂν γνω̨̃ς τὴν καρδίαν αὐτου̃ ὅτι σὺ μονώτατος οἰ̃δας τὴν καρδίαν πάντων υἱω̃ν ἀνθρώπων
40 ὅπως φοβω̃νταί σε πάσας τὰς ἡμέρας ἃς αὐτοὶ ζω̃σιν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ἔδωκας τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν
41 καὶ τω̨̃ ἀλλοτρίω̨ ὃς οὐκ ἔστιν ἀπὸ λαου̃ σου οὑ̃τος
42 καὶ ἥξουσιν καὶ προσεύξονται εἰς τὸν τόπον του̃τον
43 καὶ σὺ εἰσακούση̨ ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου καὶ ποιήσεις κατὰ πάντα ὅσα ἂν ἐπικαλέσηταί σε ὁ ἀλλότριος ὅπως γνω̃σιν πάντες οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου καὶ φοβω̃νταί σε καθὼς ὁ λαός σου Ισραηλ καὶ γνω̃σιν ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἰ̃κον του̃τον ὃν ὠ̨κοδόμησα
44 ὅτι ἐξελεύσεται ὁ λαός σου εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτου̃ ἐν ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἐπιστρέψεις αὐτούς καὶ προσεύξονται ἐν ὀνόματι κυρίου ὁδὸν τη̃ς πόλεως ἡ̃ς ἐξελέξω ἐν αὐτη̨̃ καὶ του̃ οἴκου οὑ̃ ὠ̨κοδόμησα τω̨̃ ὀνόματί σου
45 καὶ εἰσακούσει ἐκ του̃ οὐρανου̃ τη̃ς δεήσεως αὐτω̃ν καὶ τη̃ς προσευχη̃ς αὐτω̃ν καὶ ποιήσεις τὸ δικαίωμα αὐτοι̃ς
46 ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὃς οὐχ ἁμαρτήσεται καὶ ἐπάξεις ἐπ' αὐτοὺς καὶ παραδώσεις αὐτοὺς ἐνώπιον ἐχθρω̃ν καὶ αἰχμαλωτιου̃σιν αὐτοὺς οἱ αἰχμαλωτίζοντες εἰς γη̃ν μακρὰν καὶ ἐγγύς
47 καὶ ἐπιστρέψουσιν καρδίας αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃ οὑ̃ μετήχθησαν ἐκει̃ καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ δεηθω̃σίν σου ἐν γη̨̃ μετοικίας αὐτω̃ν λέγοντες ἡμάρτομεν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν
48 καὶ ἐπιστρέψωσιν πρὸς σὲ ἐν ὅλη̨ καρδία̨ αὐτω̃ν καὶ ἐν ὅλη̨ ψυχη̨̃ αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν οὑ̃ μετήγαγες αὐτούς καὶ προσεύξονται πρὸς σὲ ὁδὸν γη̃ς αὐτω̃ν ἡ̃ς ἔδωκας τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν τη̃ς πόλεως ἡ̃ς ἐξελέξω καὶ του̃ οἴκου οὑ̃ ὠ̨κοδόμηκα τω̨̃ ὀνόματί σου
49 καὶ εἰσακούση̨ ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου
50 καὶ ἵλεως ἔση̨ ται̃ς ἀδικίαις αὐτω̃ν αἱ̃ς ἥμαρτόν σοι καὶ κατὰ πάντα τὰ ἀθετήματα αὐτω̃ν ἃ ἠθέτησάν σοι καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον αἰχμαλωτευόντων αὐτούς καὶ οἰκτιρήσουσιν αὐτούς
51 ὅτι λαός σου καὶ κληρονομία σου οὓς ἐξήγαγες ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου
52 καὶ ἔστωσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ τὰ ὠ̃τά σου ἠνεω̨γμένα εἰς τὴν δέησιν του̃ δούλου σου καὶ εἰς τὴν δέησιν του̃ λαου̃ σου Ισραηλ εἰσακούειν αὐτω̃ν ἐν πα̃σιν οἱ̃ς ἂν ἐπικαλέσωνταί σε
53 ὅτι σὺ διέστειλας αὐτοὺς σαυτω̨̃ εἰς κληρονομίαν ἐκ πάντων τω̃ν λαω̃ν τη̃ς γη̃ς καθὼς ἐλάλησας ἐν χειρὶ δούλου σου Μωυση̃ ἐν τω̨̃ ἐξαγαγει̃ν σε τοὺς πατέρας ἡμω̃ν ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου κύριε κύριε
54 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος πρὸς κύριον ὅλην τὴν προσευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην καὶ ἀνέστη ἀπὸ προσώπου του̃ θυσιαστηρίου κυρίου ὀκλακὼς ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτου̃ καὶ αἱ χει̃ρες αὐτου̃ διαπεπετασμέναι εἰς τὸν οὐρανόν
55 καὶ ἔστη καὶ εὐλόγησεν πα̃σαν ἐκκλησίαν Ισραηλ φωνη̨̃ μεγάλη̨ λέγων
56 εὐλογητὸς κύριος σήμερον ὃς ἔδωκεν κατάπαυσιν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ Ισραηλ κατὰ πάντα ὅσα ἐλάλησεν οὐ διεφώνησεν λόγος εἱ̃ς ἐν πα̃σιν τοι̃ς λόγοις αὐτου̃ τοι̃ς ἀγαθοι̃ς οἱ̃ς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ Μωυση̃ δούλου αὐτου̃
57 γένοιτο κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν μεθ' ἡμω̃ν καθὼς ἠ̃ν μετὰ τω̃ν πατέρων ἡμω̃ν μὴ ἐγκαταλίποιτο ἡμα̃ς μηδὲ ἀποστρέψοιτο ἡμα̃ς
58 ἐπικλι̃ναι καρδίας ἡμω̃ν πρὸς αὐτὸν του̃ πορεύεσθαι ἐν πάσαις ὁδοι̃ς αὐτου̃ καὶ φυλάσσειν πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτου̃ καὶ προστάγματα αὐτου̃ ἃ ἐνετείλατο τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν
59 καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι οὑ̃τοι οὓς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἐγγίζοντες πρὸς κύριον θεὸν ἡμω̃ν ἡμέρας καὶ νυκτὸς του̃ ποιει̃ν τὸ δικαίωμα του̃ δούλου σου καὶ τὸ δικαίωμα λαου̃ σου Ισραηλ ῥη̃μα ἡμέρας ἐν ἡμέρα̨ αὐτου̃
60 ὅπως γνω̃σιν πάντες οἱ λαοὶ τη̃ς γη̃ς ὅτι κύριος ὁ θεός αὐτὸς θεὸς καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι
61 καὶ ἔστωσαν αἱ καρδίαι ἡμω̃ν τέλειαι πρὸς κύριον θεὸν ἡμω̃ν καὶ ὁσίως πορεύεσθαι ἐν τοι̃ς προστάγμασιν αὐτου̃ καὶ φυλάσσειν ἐντολὰς αὐτου̃ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
62 καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔθυσαν θυσίαν ἐνώπιον κυρίου
63 καὶ ἔθυσεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τὰς θυσίας τω̃ν εἰρηνικω̃ν ἃς ἔθυσεν τω̨̃ κυρίω̨ βοω̃ν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας καὶ προβάτων ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδας καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἰ̃κον κυρίου ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ
64 τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἡγίασεν ὁ βασιλεὺς τὸ μέσον τη̃ς αὐλη̃ς τὸ κατὰ πρόσωπον του̃ οἴκου κυρίου ὅτι ἐποίησεν ἐκει̃ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ στέατα τω̃ν εἰρηνικω̃ν ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκου̃ν τὸ ἐνώπιον κυρίου μικρὸν του̃ μὴ δύνασθαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς θυσίας τω̃ν εἰρηνικω̃ν ὑπενεγκει̃ν
65 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ πα̃ς Ισραηλ μετ' αὐτου̃ ἐκκλησία μεγάλη ἀπὸ τη̃ς εἰσόδου Ημαθ ἕως ποταμου̃ Αἰγύπτου ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ ὡ̨̃ ὠ̨κοδόμησεν ἐσθίων καὶ πίνων καὶ εὐφραινόμενος ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἑπτὰ ἡμέρας
66 καὶ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ ὀγδόη̨ ἐξαπέστειλεν τὸν λαὸν καὶ εὐλόγησεν αὐτόν καὶ ἀπη̃λθον ἕκαστος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτου̃ χαίροντες καὶ ἀγαθη̨̃ καρδία̨ ἐπὶ τοι̃ς ἀγαθοι̃ς οἱ̃ς ἐποίησεν κύριος τω̨̃ Δαυιδ δούλω̨ αὐτου̃ καὶ τω̨̃ Ισραηλ λαω̨̃ αὐτου̃

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 9

καὶ ἐγενήθη ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων οἰκοδομει̃ν τὸν οἰ̃κον κυρίου καὶ τὸν οἰ̃κον του̃ βασιλέως καὶ πα̃σαν τὴν πραγματείαν Σαλωμων ὅσα ἠθέλησεν ποιη̃σαι
καὶ ὤφθη κύριος τω̨̃ Σαλωμων δεύτερον καθὼς ὤφθη ἐν Γαβαων
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν κύριος ἤκουσα τη̃ς φωνη̃ς τη̃ς προσευχη̃ς σου καὶ τη̃ς δεήσεώς σου ἡ̃ς ἐδεήθης ἐνώπιον ἐμου̃ πεποίηκά σοι κατὰ πα̃σαν τὴν προσευχήν σου ἡγίακα τὸν οἰ̃κον του̃τον ὃν ὠ̨κοδόμησας του̃ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκει̃ εἰς τὸν αἰω̃να καὶ ἔσονται οἱ ὀφθαλμοί μου ἐκει̃ καὶ ἡ καρδία μου πάσας τὰς ἡμέρας
καὶ σὺ ἐὰν πορευθη̨̃ς ἐνώπιον ἐμου̃ καθὼς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν εὐθύτητι καὶ του̃ ποιει̃ν κατὰ πάντα ἃ ἐνετειλάμην αὐτω̨̃ καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάξη̨ς
καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τη̃ς βασιλείας σου ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰω̃να καθὼς ἐλάλησα τω̨̃ Δαυιδ πατρί σου λέγων οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ
ἐὰν δὲ ἀποστραφέντες ἀποστραφη̃τε ὑμει̃ς καὶ τὰ τέκνα ὑμω̃ν ἀπ' ἐμου̃ καὶ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἃ ἔδωκεν Μωυση̃ς ἐνώπιον ὑμω̃ν καὶ πορευθη̃τε καὶ δουλεύσητε θεοι̃ς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοι̃ς
καὶ ἐξαρω̃ τὸν Ισραηλ ἀπὸ τη̃ς γη̃ς ἡ̃ς ἔδωκα αὐτοι̃ς καὶ τὸν οἰ̃κον του̃τον ὃν ἡγίασα τω̨̃ ὀνόματί μου ἀπορρίψω ἐκ προσώπου μου καὶ ἔσται Ισραηλ εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς πάντας τοὺς λαούς
καὶ ὁ οἰ̃κος οὑ̃τος ὁ ὑψηλός πα̃ς ὁ διαπορευόμενος δι' αὐτου̃ ἐκστήσεται καὶ συριει̃ καὶ ἐρου̃σιν ἕνεκα τίνος ἐποίησεν κύριος οὕτως τη̨̃ γη̨̃ ταύτη̨ καὶ τω̨̃ οἴκω̨ τούτω̨
καὶ ἐρου̃σιν ἀνθ' ὡ̃ν ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν αὐτω̃ν ὃς ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας αὐτω̃ν ἐξ Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας καὶ ἀντελάβοντο θεω̃ν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοι̃ς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοι̃ς διὰ του̃το ἐπήγαγεν κύριος ἐπ' αὐτοὺς τὴν κακίαν ταύτην
10 εἴκοσι ἔτη ἐν οἱ̃ς ὠ̨κοδόμησεν Σαλωμων τοὺς δύο οἴκους τὸν οἰ̃κον κυρίου καὶ τὸν οἰ̃κον του̃ βασιλέως
11 Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀντελάβετο του̃ Σαλωμων ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις πευκίνοις καὶ ἐν χρυσίω̨ καὶ ἐν παντὶ θελήματι αὐτου̃ τότε ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τω̨̃ Χιραμ εἴκοσι πόλεις ἐν τη̨̃ γη̨̃ τη̨̃ Γαλιλαία̨
12 καὶ ἐξη̃λθεν Χιραμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Γαλιλαίαν του̃ ἰδει̃ν τὰς πόλεις ἃς ἔδωκεν αὐτω̨̃ Σαλωμων καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτω̨̃
13 καὶ εἰ̃πεν τί αἱ πόλεις αὑ̃ται ἃς ἔδωκάς μοι ἀδελφέ καὶ ἐκάλεσεν αὐτάς ὅριον ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
14 καὶ ἤνεγκεν Χιραμ τω̨̃ Σαλωμων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 καὶ ναυ̃ν ὑπὲρ οὑ̃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἐν Γασιωνγαβερ τὴν οὐ̃σαν ἐχομένην Αιλαθ ἐπὶ του̃ χείλους τη̃ς ἐσχάτης θαλάσσης ἐν γη̨̃ Εδωμ
27 καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν τη̨̃ νηὶ τω̃ν παίδων αὐτου̃ ἄνδρας ναυτικοὺς ἐλαύνειν εἰδότας θάλασσαν μετὰ τω̃ν παίδων Σαλωμων
28 καὶ ἠ̃λθον εἰς Σωφηρα καὶ ἔλαβον ἐκει̃θεν χρυσίου ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἤνεγκαν τω̨̃ βασιλει̃ Σαλωμων

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 10

καὶ βασίλισσα Σαβα ἤκουσεν τὸ ὄνομα Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἠ̃λθεν πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασιν
καὶ ἠ̃λθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν δυνάμει βαρεία̨ σφόδρα καὶ κάμηλοι αἴρουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν πολὺν σφόδρα καὶ λίθον τίμιον καὶ εἰση̃λθεν πρὸς Σαλωμων καὶ ἐλάλησεν αὐτω̨̃ πάντα ὅσα ἠ̃ν ἐν τη̨̃ καρδία̨ αὐτη̃ς
καὶ ἀπήγγειλεν αὐτη̨̃ Σαλωμων πάντας τοὺς λόγους αὐτη̃ς οὐκ ἠ̃ν λόγος παρεωραμένος παρὰ του̃ βασιλέως ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτη̨̃
καὶ εἰ̃δεν βασίλισσα Σαβα πα̃σαν φρόνησιν Σαλωμων καὶ τὸν οἰ̃κον ὃν ὠ̨κοδόμησεν
καὶ τὰ βρώματα Σαλωμων καὶ τὴν καθέδραν παίδων αὐτου̃ καὶ τὴν στάσιν λειτουργω̃ν αὐτου̃ καὶ τὸν ἱματισμὸν αὐτου̃ καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτου̃ καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτου̃ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκω̨ κυρίου καὶ ἐξ ἑαυτη̃ς ἐγένετο
καὶ εἰ̃πεν πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων ἀληθινὸς ὁ λόγος ὃν ἤκουσα ἐν τη̨̃ γη̨̃ μου περὶ του̃ λόγου σου καὶ περὶ τη̃ς φρονήσεώς σου
καὶ οὐκ ἐπίστευσα τοι̃ς λαλου̃σίν μοι ἕως ὅτου παρεγενόμην καὶ ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλμοί μου καὶ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν τὸ ἥμισυ καθὼς ἀπήγγειλάν μοι προστέθεικας ἀγαθὰ πρὸς αὐτὰ ἐπὶ πα̃σαν τὴν ἀκοήν ἣν ἤκουσα ἐν τη̨̃ γη̨̃ μου
μακάριαι αἱ γυναι̃κές σου μακάριοι οἱ παι̃δές σου οὑ̃τοι οἱ παρεστηκότες ἐνώπιόν σου δι' ὅλου οἱ ἀκούοντες πα̃σαν τὴν φρόνησίν σου
γένοιτο κύριος ὁ θεός σου εὐλογημένος ὃς ἠθέλησεν ἐν σοὶ δου̃ναί σε ἐπὶ θρόνου Ισραηλ διὰ τὸ ἀγαπα̃ν κύριον τὸν Ισραηλ στη̃σαι εἰς τὸν αἰω̃να καὶ ἔθετό σε βασιλέα ἐπ' αὐτοὺς του̃ ποιει̃ν κρίμα ἐν δικαιοσύνη̨ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτω̃ν
10 καὶ ἔδωκεν τω̨̃ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι τάλαντα χρυσίου καὶ ἡδύσματα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον οὐκ ἐληλύθει κατὰ τὰ ἡδύσματα ἐκει̃να ἔτι εἰς πλη̃θος ἃ ἔδωκεν βασίλισσα Σαβα τω̨̃ βασιλει̃ Σαλωμων
11 καὶ ἡ ναυ̃ς Χιραμ ἡ αἴρουσα τὸ χρυσίον ἐκ Σουφιρ ἤνεγκεν ξύλα ἀπελέκητα πολλὰ σφόδρα καὶ λίθον τίμιον
12 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ ἀπελέκητα ὑποστηρίγματα του̃ οἴκου κυρίου καὶ του̃ οἴκου του̃ βασιλέως καὶ νάβλας καὶ κινύρας τοι̃ς ὠ̨δοι̃ς οὐκ ἐληλύθει τοιαυ̃τα ξύλα ἀπελέκητα ἐπὶ τη̃ς γη̃ς οὐδὲ ὤφθησάν που ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
13 καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἔδωκεν τη̨̃ βασιλίσση̨ Σαβα πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὅσα ἠ̨τήσατο ἐκτὸς πάντων ὡ̃ν δεδώκει αὐτη̨̃ διὰ χειρὸς του̃ βασιλέως Σαλωμων καὶ ἀπεστράφη καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὴν γη̃ν αὐτη̃ς αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παι̃δες αὐτη̃ς
14 καὶ ἠ̃ν ὁ σταθμὸς του̃ χρυσίου του̃ ἐληλυθότος τω̨̃ Σαλωμων ἐν ἐνιαυτω̨̃ ἑνὶ ἑξακόσια καὶ ἑξήκοντα ἓξ τάλαντα χρυσίου
15 χωρὶς τω̃ν φόρων τω̃ν ὑποτεταγμένων καὶ τω̃ν ἐμπόρων καὶ πάντων τω̃ν βασιλέων του̃ πέραν καὶ τω̃ν σατραπω̃ν τη̃ς γη̃ς
16 καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τριακόσια δόρατα χρυσα̃ ἐλατά τριακόσιοι χρυσοι̃ ἐπη̃σαν ἐπὶ τὸ δόρυ τὸ ἕν
17 καὶ τριακόσια ὅπλα χρυσα̃ ἐλατά τρει̃ς μναι̃ χρυσίου ἐνη̃σαν εἰς τὸ ὅπλον τὸ ἕν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς οἰ̃κον δρυμου̃ του̃ Λιβάνου
18 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς θρόνον ἐλεφάντινον μέγαν καὶ περιεχρύσωσεν αὐτὸν χρυσίω̨ δοκίμω̨
19 ἓξ ἀναβαθμοὶ τω̨̃ θρόνω̨ καὶ προτομαὶ μόσχων τω̨̃ θρόνω̨ ἐκ τω̃ν ὀπίσω αὐτου̃ καὶ χει̃ρες ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπὶ του̃ τόπου τη̃ς καθέδρας καὶ δύο λέοντες ἑστηκότες παρὰ τὰς χει̃ρας
20 καὶ δώδεκα λέοντες ἑστω̃τες ἐπὶ τω̃ν ἓξ ἀναβαθμω̃ν ἔνθεν καὶ ἔνθεν οὐ γέγονεν οὕτως πάση̨ βασιλεία̨
21 καὶ πάντα τὰ σκεύη του̃ πότου Σαλωμων χρυσα̃ καὶ λουτη̃ρες χρυσοι̃ πάντα τὰ σκεύη οἴκου δρυμου̃ του̃ Λιβάνου χρυσίω̨ συγκεκλεισμένα οὐκ ἠ̃ν ἀργύριον ὅτι οὐκ ἠ̃ν λογιζόμενον ἐν ται̃ς ἡμέραις Σαλωμων
22 ὅτι ναυ̃ς Θαρσις τω̨̃ βασιλει̃ ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ μετὰ τω̃ν νηω̃ν Χιραμ μία διὰ τριω̃ν ἐτω̃ν ἤρχετο τω̨̃ βασιλει̃ ναυ̃ς ἐκ Θαρσις χρυσίου καὶ ἀργυρίου καὶ λίθων τορευτω̃ν καὶ πελεκητω̃ν
23 καὶ ἐμεγαλύνθη Σαλωμων ὑπὲρ πάντας τοὺς βασιλει̃ς τη̃ς γη̃ς πλούτω̨ καὶ φρονήσει
24 καὶ πάντες βασιλει̃ς τη̃ς γη̃ς ἐζήτουν τὸ πρόσωπον Σαλωμων του̃ ἀκου̃σαι τη̃ς φρονήσεως αὐτου̃ ἡ̃ς ἔδωκεν κύριος ἐν τη̨̃ καρδία̨ αὐτου̃
25 καὶ αὐτοὶ ἔφερον ἕκαστος τὰ δω̃ρα αὐτου̃ σκεύη χρυσα̃ καὶ ἱματισμόν στακτὴν καὶ ἡδύσματα καὶ ἵππους καὶ ἡμιόνους τὸ κατ' ἐνιαυτὸν ἐνιαυτόν
26 καὶ ἠ̃σαν τω̨̃ Σαλωμων τέσσαρες χιλιάδες θήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων καὶ ἔθετο αὐτὰς ἐν ται̃ς πόλεσι τω̃ν ἁρμάτων καὶ μετὰ του̃ βασιλέως ἐν Ιερουσαλημ
27 καὶ ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν Ιερουσαλημ ὡς λίθους καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τη̨̃ πεδινη̨̃ εἰς πλη̃θος
28 καὶ ἡ ἔξοδος τω̃ν ἵππων Σαλωμων ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐκ Θεκουε ἔμποροι του̃ βασιλέως ἐλάμβανον ἐκ Θεκουε ἐν ἀλλάγματι
29 καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου καὶ ἵππος ἀντὶ πεντήκοντα ἀργυρίου καὶ οὕτω πα̃σιν τοι̃ς βασιλευ̃σιν Χεττιιν καὶ βασιλευ̃σιν Συρίας κατὰ θάλασσαν ἐξεπορεύοντο

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ, κεφαλίς 11

καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἠ̃ν φιλογύναιος καὶ ἠ̃σαν αὐτω̨̃ ἄρχουσαι ἑπτακόσιαι καὶ παλλακαὶ τριακόσιαι καὶ ἔλαβεν γυναι̃κας ἀλλοτρίας καὶ τὴν θυγατέρα Φαραω Μωαβίτιδας Αμμανίτιδας Σύρας καὶ Ιδουμαίας Χετταίας καὶ Αμορραίας
ἐκ τω̃ν ἐθνω̃ν ὡ̃ν ἀπει̃πεν κύριος τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ οὐκ εἰσελεύσεσθε εἰς αὐτούς καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμα̃ς μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς καρδίας ὑμω̃ν ὀπίσω εἰδώλων αὐτω̃ν εἰς αὐτοὺς ἐκολλήθη Σαλωμων του̃ ἀγαπη̃σαι
...
καὶ ἐγενήθη ἐν καιρω̨̃ γήρους Σαλωμων καὶ οὐκ ἠ̃ν ἡ καρδία αὐτου̃ τελεία μετὰ κυρίου θεου̃ αὐτου̃ καθὼς ἡ καρδία Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ ἐξέκλιναν αἱ γυναι̃κες αἱ ἀλλότριαι τὴν καρδίαν αὐτου̃ ὀπίσω θεω̃ν αὐτω̃ν
τότε ὠ̨κοδόμησεν Σαλωμων ὑψηλὸν τω̨̃ Χαμως εἰδώλω̨ Μωαβ καὶ τω̨̃ βασιλει̃ αὐτω̃ν εἰδώλω̨ υἱω̃ν Αμμων
καὶ τη̨̃ 'Αστάρτη̨ βδελύγματι Σιδωνίων
καὶ οὕτως ἐποίησεν πάσαις ται̃ς γυναιξὶν αὐτου̃ ται̃ς ἀλλοτρίαις ἐθυμίων καὶ ἔθυον τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου οὐκ ἐπορεύθη ὀπίσω κυρίου ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτου̃
καὶ ὠργίσθη κύριος ἐπὶ Σαλωμων ὅτι ἐξέκλινεν καρδίαν αὐτου̃ ἀπὸ κυρίου θεου̃ Ισραηλ του̃ ὀφθέντος αὐτω̨̃ δὶς
10 καὶ ἐντειλαμένου αὐτω̨̃ ὑπὲρ του̃ λόγου τούτου τὸ παράπαν μὴ πορευθη̃ναι ὀπίσω θεω̃ν ἑτέρων καὶ φυλάξασθαι ποιη̃σαι ἃ ἐνετείλατο αὐτω̨̃ κύριος ὁ θεός
11 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Σαλωμων ἀνθ' ὡ̃ν ἐγένετο ταυ̃τα μετὰ σου̃ καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἃ ἐνετειλάμην σοι διαρρήσσων διαρρήξω τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσω αὐτὴν τω̨̃ δούλω̨ σου
12 πλὴν ἐν ται̃ς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐκ χειρὸς υἱου̃ σου λήμψομαι αὐτήν
13 πλὴν ὅλην τὴν βασιλείαν οὐ μὴ λάβω σκη̃πτρον ἓν δώσω τω̨̃ υἱω̨̃ σου διὰ Δαυιδ τὸν δου̃λόν μου καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην
14 καὶ ἤγειρεν κύριος σαταν τω̨̃ Σαλωμων τὸν Αδερ τὸν Ιδουμαι̃ον καὶ τὸν Εσρωμ υἱὸν Ελιαδαε τὸν ἐν Ραεμμαθ Αδραζαρ βασιλέα Σουβα κύριον αὐτου̃ καὶ συνηθροίσθησαν ἐπ' αὐτὸν ἄνδρες καὶ ἠ̃ν ἄρχων συστρέμματος καὶ προκατελάβετο τὴν Δαμασεκ καὶ ἠ̃σαν σαταν τω̨̃ Ισραηλ πάσας τὰς ἡμέρας Σαλωμων καὶ Αδερ ὁ Ιδουμαι̃ος ἐκ του̃ σπέρματος τη̃ς βασιλείας ἐν Ιδουμαία̨
15 καὶ ἐγένετο ἐν τω̨̃ ἐξολεθρευ̃σαι Δαυιδ τὸν Εδωμ ἐν τω̨̃ πορευθη̃ναι Ιωαβ ἄρχοντα τη̃ς στρατια̃ς θάπτειν τοὺς τραυματίας ἔκοψαν πα̃ν ἀρσενικὸν ἐν τη̨̃ Ιδουμαία̨
16 ὅτι ἓξ μη̃νας ἐνεκάθητο ἐκει̃ Ιωαβ καὶ πα̃ς Ισραηλ ἐν τη̨̃ Ιδουμαία̨ ἕως ὅτου ἐξωλέθρευσεν πα̃ν ἀρσενικὸν ἐκ τη̃ς Ιδουμαίας
17 καὶ ἀπέδρα Αδερ αὐτὸς καὶ πάντες ἄνδρες Ιδουμαι̃οι τω̃ν παίδων του̃ πατρὸς αὐτου̃ μετ' αὐτου̃ καὶ εἰση̃λθον εἰς Αἴγυπτον καὶ Αδερ παιδάριον μικρόν
18 καὶ ἀνίστανται ἄνδρες ἐκ τη̃ς πόλεως Μαδιαμ καὶ ἔρχονται εἰς Φαραν καὶ λαμβάνουσιν ἄνδρας μετ' αὐτω̃ν καὶ ἔρχονται πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ εἰση̃λθεν Αδερ πρὸς Φαραω καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ οἰ̃κον καὶ ἄρτους διέταξεν αὐτω̨̃
19 καὶ εὑ̃ρεν Αδερ χάριν ἐναντίον Φαραω σφόδρα καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ γυναι̃κα ἀδελφὴν τη̃ς γυναικὸς αὐτου̃ ἀδελφὴν Θεκεμινας τὴν μείζω
20 καὶ ἔτεκεν αὐτω̨̃ ἡ ἀδελφὴ Θεκεμινας τω̨̃ Αδερ τὸν Γανηβαθ υἱὸν αὐτη̃ς καὶ ἐξέθρεψεν αὐτὸν Θεκεμινα ἐν μέσω̨ υἱω̃ν Φαραω καὶ ἠ̃ν Γανηβαθ ἐν μέσω̨ υἱω̃ν Φαραω
21 καὶ Αδερ ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτω̨ ὅτι κεκοίμηται Δαυιδ μετὰ τω̃ν πατέρων αὐτου̃ καὶ ὅτι τέθνηκεν Ιωαβ ὁ ἄρχων τη̃ς στρατια̃ς καὶ εἰ̃πεν Αδερ πρὸς Φαραω ἐξαπόστειλόν με καὶ ἀποστρέψω εἰς τὴν γη̃ν μου
22 καὶ εἰ̃πεν Φαραω τω̨̃ Αδερ τίνι σὺ ἐλαττονη̨̃ μετ' ἐμου̃ καὶ ἰδοὺ σὺ ζητει̃ς ἀπελθει̃ν εἰς τὴν γη̃ν σου καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Αδερ ὅτι ἐξαποστέλλων ἐξαποστελει̃ς με καὶ ἀνέστρεψεν Αδερ εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃
23 ...
24 ...
25 αὕτη ἡ κακία ἣν ἐποίησεν Αδερ καὶ ἐβαρυθύμησεν ἐν Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γη̨̃ Εδωμ
26 καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ ὁ Εφραθι ἐκ τη̃ς Σαριρα υἱὸς γυναικὸς χήρας δου̃λος Σαλωμων
27 καὶ του̃το τὸ πρα̃γμα ὡς ἐπήρατο χει̃ρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμων ὠ̨κοδόμησεν τὴν ἄκραν συνέκλεισεν τὸν φραγμὸν τη̃ς πόλεως Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃
28 καὶ ὁ ἄνθρωπος Ιεροβοαμ ἰσχυρὸς δυνάμει καὶ εἰ̃δεν Σαλωμων τὸ παιδάριον ὅτι ἀνὴρ ἔργων ἐστίν καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἄρσεις οἴκου Ιωσηφ
29 καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ καὶ Ιεροβοαμ ἐξη̃λθεν ἐξ Ιερουσαλημ καὶ εὑ̃ρεν αὐτὸν Αχιας ὁ Σηλωνίτης ὁ προφήτης ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἐκ τη̃ς ὁδου̃ καὶ ὁ Αχιας περιβεβλημένος ἱματίω̨ καινω̨̃ καὶ ἀμφότεροι ἐν τω̨̃ πεδίω̨
30 καὶ ἐπελάβετο Αχια του̃ ἱματίου αὐτου̃ του̃ καινου̃ του̃ ἐπ' αὐτω̨̃ καὶ διέρρηξεν αὐτὸ δώδεκα ῥήγματα
31 καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ Ιεροβοαμ λαβὲ σεαυτω̨̃ δέκα ῥήγματα ὅτι τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἰδοὺ ἐγὼ ῥήσσω τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς Σαλωμων καὶ δώσω σοι δέκα σκη̃πτρα
32 καὶ δύο σκη̃πτρα ἔσονται αὐτω̨̃ διὰ τὸν δου̃λόν μου Δαυιδ καὶ διὰ Ιερουσαλημ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτη̨̃ ἐκ πασω̃ν φυλω̃ν Ισραηλ
33 ἀνθ' ὡ̃ν κατέλιπέν με καὶ ἐποίησεν τη̨̃ 'Αστάρτη̨ βδελύγματι Σιδωνίων καὶ τω̨̃ Χαμως καὶ τοι̃ς εἰδώλοις Μωαβ καὶ τω̨̃ βασιλει̃ αὐτω̃ν προσοχθίσματι υἱω̃ν Αμμων καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ται̃ς ὁδοι̃ς μου του̃ ποιη̃σαι τὸ εὐθὲς ἐνώπιον ἐμου̃ ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτου̃
34 καὶ οὐ μὴ λάβω ὅλην τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς αὐτου̃ διότι ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτω̨̃ πάσας τὰς ἡμέρας τη̃ς ζωη̃ς αὐτου̃ διὰ Δαυιδ τὸν δου̃λόν μου ὃν ἐξελεξάμην αὐτόν
35 καὶ λήμψομαι τὴν βασιλείαν ἐκ χειρὸς του̃ υἱου̃ αὐτου̃ καὶ δώσω σοι τὰ δέκα σκη̃πτρα
36 τω̨̃ δὲ υἱω̨̃ αὐτου̃ δώσω τὰ δύο σκη̃πτρα ὅπως ἠ̨̃ θέσις τω̨̃ δούλω̨ μου Δαυιδ πάσας τὰς ἡμέρας ἐνώπιον ἐμου̃ ἐν Ιερουσαλημ τη̨̃ πόλει ἣν ἐξελεξάμην ἐμαυτω̨̃ του̃ θέσθαι ὄνομά μου ἐκει̃
37 καὶ σὲ λήμψομαι καὶ βασιλεύσεις ἐν οἱ̃ς ἐπιθυμει̃ ἡ ψυχή σου καὶ σὺ ἔση̨ βασιλεὺς ἐπὶ τὸν Ισραηλ
38 καὶ ἔσται ἐὰν φυλάξη̨ς πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι καὶ πορευθη̨̃ς ἐν ται̃ς ὁδοι̃ς μου καὶ ποιήση̨ς τὸ εὐθὲς ἐνώπιον ἐμου̃ του̃ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου καθὼς ἐποίησεν Δαυιδ ὁ δου̃λός μου καὶ ἔσομαι μετὰ σου̃ καὶ οἰκοδομήσω σοι οἰ̃κον πιστόν καθὼς ὠ̨κοδόμησα τω̨̃ Δαυιδ
39 ...
40 καὶ ἐζήτησεν Σαλωμων θανατω̃σαι τὸν Ιεροβοαμ καὶ ἀνέστη καὶ ἀπέδρα εἰς Αἴγυπτον πρὸς Σουσακιμ βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἠ̃ν ἐν Αἰγύπτω̨ ἕως οὑ̃ ἀπέθανεν Σαλωμων
41 καὶ τὰ λοιπὰ τω̃ν ῥημάτων Σαλωμων καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ πα̃σαν τὴν φρόνησιν αὐτου̃ οὐκ ἰδοὺ ταυ̃τα γέγραπται ἐν βιβλίω̨ ῥημάτων Σαλωμων
42 καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν Σαλωμων ἐν Ιερουσαλημ τεσσαράκοντα ἔτη
43 καὶ ἐκοιμήθη Σαλωμων μετὰ τω̃ν πατέρων αὐτου̃ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν πόλει Δαυιδ του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ ἐγενήθη ὡς ἤκουσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ καὶ αὐτου̃ ἔτι ὄντος ἐν Αἰγύπτω̨ ὡς ἔφυγεν ἐκ προσώπου Σαλωμων καὶ ἐκάθητο ἐν Αἰγύπτω̨ κατευθύνει καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πόλιν αὐτου̃ εἰς τὴν γη̃ν Σαριρα τὴν ἐν ὄρει Εφραιμ καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἐκοιμήθη μετὰ τω̃ν πατέρων αὐτου̃ καὶ ἐβασίλευσεν Ροβοαμ υἱὸς αὐτου̃ ἀντ' αὐτου̃
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:9 "Сердце разумное" - Соломон испрашивает у Бога дар практической мудрости, чтобы справедливо судить народ (ср 3 Цар 5:12; Исх 31:3).


8:8-11 Явление славы Господней (т.е. зримого знака присутствия Божия) означает, что отныне, как и во дни Моисея, Господь пребывает посреди Своего народа. Он - его единый истинный Царь.


8:10 Облако свидетельствует о присутствии Ягве, Который вступает во владение Своим святилищем (ср Исх 13:22; Исх 19:16).


8:16 В храме обитает "Имя" Господне, т.к. вместить Самого Бога он не может; ст 3 Цар 8:27устраняет слишком грубое понимание Божиего присутствия в храме. Но имя действительно выражает Личность и ее представляет: где "Имя Господне", там Бог присутствует совсем особым, хотя и не исключительным образом.


8:31-32 Это суд Божий. За отсутствием доказательств обвинитель произносит перед жертвенником формулу проклятия, к которой присоединяется обвиняемый. Исполнение проклятия будет свидетельством виновности последнего (ср Числ 5:19-28; Суд 17:1-3).


9:1-9 Здесь еще раз утверждается, что благоденствие связано с верностью Закону Господню.


9:19 Города, перечисленные в стт 3 Цар 9:17-18. В них стояли военные колесницы, составлявшие ядро постоянного войска при Соломоне. Они образовывали оборонительную линию вокруг израильской территории.


11 Изменив Богу и отступив от Его заповедей, Соломон начал править жестоко и деспотично, что стало вызывать мятежи.


11:13 Чужеземные браки Соломона были орудием его политики. Языческие святилища предназначались его женам и купцам. Но эти контакты подвергали опасности чистоту ягвизма, и автор истолковывает факты согласно Втор: за неверность Ему Бог наказывает, посылая внешних (стт 3 Цар 11:14сл) и внутренних врагов (стт 3 Цар 11:26сл). ,


11:30 Символические действия пророков являются не только действиями выразительными, но и эффективными: 10 частей, врученных Ахией Иеровоаму, символизируют 10 северных колен (ср 2 Цар 19:43), а 2 последние части - одно колено, оставленное преемнику Соломона: колено Иудино, поглотившее колено Симеоново (Ис Нав 19:1).


11:36 Образ непрерывности данного рода.


11:41 Эта потерянная книга служила, по-видимому, одним из древних источников для 3 Цар 3-11.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: Re 1 1-2 содержит окончание обширного документа Samuele 2 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (Re 1 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (Re 1 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с Re 1 14 по Re 2 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (Re 2 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (Re 2 18-20) и Иосии (Re 2 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (Re 2 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (Re 1 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (Re 1 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (Re 1 17Re 2 1) и Елисее (Re 2 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (Re 2 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (Re 1 22:43; Re 2 12:3, Re 2 14:4, Re 2 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср Re 1 8 и Re 2 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:1 Фараон, на дочери которого женился Соломон, был, вероятно, одним из последних представителей XXI-ой, танитской династии, ближайшим предшественником Сусакима-Шишака (3 Цар 11:40), родоначальника XXII-ой египетской династии. Родственный союз с фараоном давал Соломону и стране его безопасность со стороны Египта, отчасти содействовал и расширению территории владений Соломона (9:16). С религиозной точки зрения брак этот представлялся, по мнению раввинов, некоторым нарушением брачных запрещений закона (Исх 34:16; Втор 7:3), хотя последние ближе всего касались собственно хананеян; раввины думали видеть в дочери фараона прозелитку иудейства, — без опоры в тексте; во всяком случае, она не принесла с собою в Палестину египетского идолослужения (последнее не упомянуто в числе иноземных культов в Иерусалиме при Соломоне, 11:4-7).


Город Давидов — восточный холм Иерусалима. Уже Давид построил стены вокруг этой части города (2 Цар 5:7-9; сн. Пс 50:20), Соломон же расширил объем стен, включив в них большую часть города: это так называемая «первая стена» Иерусалима (вторая стена — Езекии и Манассии).


3:2-3 Общее замечание о состоянии богослужения в Израиле в первые годы царствования Соломона (ср. 9:25): за отсутствием одного религиозно-национального центра — храма, жертвы приносились на различных местах, освященных какими-либо историческими событиями или воспоминаниями (напр., в Гаваоне, ст. 4; 2 Пар 1:3). Жертвоприношения совершались на «высотах» (бамот, ἐπὶ τοι̃ς ὑψηλοι̃ς, in excelsis), ст. 2 (ср. 1 Цар 9:12 и сл.; Ам 7:9; Мих 1:5; Ос 10:8; 4 Цар 12:3): по общему обычаю древности служение Божеству совершалось на возвышенностях, естественных или искусственных (бамы), служивших как бы символом возвышения людей к Богу. До построения храма такое служение Богу жертвами на многих разных местах не являлось предосудительным, почему его совершал даже пророк Самуил (1 Цар 9:12 и сл.); однако закон Лев 17:4; Втор 12:5-6, имел в виду предохранить евреев «от религиозного разобщения, которое могли произойти через произвольное избрание разных мест для богослужения» (проф. Гуляев, с. 146). Поэтому священный писатель считает Соломоново служение на высотах не вполне отвечающим совершенной любви к Богу (ст. 3, ср. блаж. Феодорит, вопр. 12).


3:4 Одним из чтимых мест богослужения в данное время был Гаваон, «ибо там был главный жертвенник» (евр. (габ) бама (гаг) гедола), слав.: «высота велия». Гаваон — некогда столица евеян (Нав 9:2,3,7; 11:19), после левитский город в колене Вениаминовом (Нав 18:25; 21:17), севернее Гивы и в 1ј географич. мили от Иерусалима (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VII, 11, §7; Иуд. война II, 19, §1); по Евсевию и блаж. Иерониму (Ономастикон, 296), — в 4 римских милях к западу от Вефиля; теперь деревня el-Dschob из 40-50 домов, ок. 500 жителей (Robinson. Palдstina. II, 351). Здесь евреи по вступлении в Ханаан поставили скинию Моисееву и жертвенник (1 Пар 16:39; 21:29; 2 Пар 1:3). Обилие жертвоприношений при торжественных случаях обычно было у народов Востока (Геродот I, 50; VII, 43).


Тысячу всесожжений — вероятно, жертв вообще, включая сюда и жертвенные пиршества при мирных жертвах; по 2 Пар 1:3, с Соломоном в Гаваон отправилось множество людей, и праздник продолжался несколько дней. Без сомнения, здесь нет указаний на жреческие функции царя, как думали некоторые.


3:5  Явился (нира) Господь: не в каком-либо образе, а в смысле откровения вообще, имевшего место во сне (ст. 15; блаж. Феодорит, вопр. 13).


3:6-9 «Досточудны слова, произнесенные Соломоном в молитве. Ибо, воспомянув о тех благах, какие имел отец, и восхвалив Подателя оных, он принес моление и о себе (7-9 ст.)... В сих словах показал он и немощь естества, и несовершенство возраста, и величие данной власти, и опасность погрешить в суде, и необходимость благоразумия, и смышленность в прошении» (блаж. Феодорит, вопр. 12). Признавая милости Иеговы Давиду в жизни его вообще и в частности в даровании его престола сыну его (6), Соломон именует себя самого «отроком малым, не знающим ни выхода, ни входа» (7), конечно, в соотношении его неопытности с важностью и тяжестью задач народоправления, а не по действительной маловозрастности Соломона (по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VIII, 7, §8, Соломону в это время было 10 лет, но некоторым раввинам 12 лет); из снесения 3 Цар 11:42 и 14:21 видно, что при начале своего дарствования Соломон имел уже однолетнего сына Ровоама, следовательно был по крайней мере 19-20 лет от роду, и Давид (2:6,9) называл его иш хакам, мужем мудрым. Выражение «не знать ни входа, ни выхода» означает образ действия и направления жизни человека вообще (Втор 31:2; Иер 10:23; Пс 120:8 и др.), но преимущественно употребляется о предводительстве на войне (1 Цар 18:13,16; 2 Цар 3:25, 5:2): здесь царская власть есть прежде всего предводительство народом на войне, а в ст. 9 она понимается в смысле главным образом судейской функции (сн. ст. 16 и сл.); обе стороны нераздельно мыслились в древнееврейском представлении (как и восточном вообще) царя (ср. 1 Цар 8:6,20; 2 Цар 15:2-4).


3:10-14 Иегова (вместо стоящего в принятом тексте евр. 10 ст. Адонай, во многих текстах: 1, 30, 85, 93, 96, 112, 113, 128, 145, 150, 154, 174, 250, стоит Иегова) милостиво принял прошение Соломона. «Владыка Бог, похваляя прошение, и просимое даровал, и присовокупил все прочее. Сие и в священном Евангелии узаконил Владыка. Ибо говорит: Ищите прежде Царствия Божия и правды Его и все прочее приложится вам (Мф 6:33). Сии-то дары Бог дал Соломону и обещал сподобить его всякого промышления» (блаж. Феодорит, вопр. 12).


3:15 «Воставши от сна, (Соломон) припомнил сновидение, и, уразумев, что это было Божие откровение, возвратился в столицу, и пред кивотом Божиим принес жертву благодарения» (блаж. Феодорит, вопр. 13).


3:16-28 Изложенное здесь, по мысли свящ. писателя, служит свидетельством мудрости Соломона, полученной им от Бога (ст. 12). «Для чего писавший сию историю поместил сказание о двух блудницах», — спрашивает блаж. Феодорит (вопр. 14). И отвечает: «Вознамерился показать мудрость царя. Ибо действительно весьма мудрого разума дело — открыть тайное, вывести наружу сокровенное, решение вопроса предоставить природе и дать ей произвести приговор. Скоро открыта та, которая матерь, и обличена та, которая не матерь». Самое происшествие могло быть заимствовано свящ. писателем из предания или из «книги дел Соломона» (11:41). Название «блудницы» (зонот, ст. 16) имеет общий смысл — о внебрачном сожитии (ср. Нав 2:1). По евр. тексту ст. 17-18, обе женщины родили в один день (так и у Иосифа Флавия. Иуд. древн. VIII, 2, §2); напротив, по LXX, Вульгате, славяно-русскому, одна родила после другой на 3-й день.


3:24-28 Мудрость Соломонова суда — не столько в его решительности, категоричности, сколько в глубоком знании сердца человеческого (ст. 26). По форме краткое и чуждое всякого судопроизводства решение царя казалось слишком простым: «при этом решении весь народ втайне посмеялся над царем, якобы поступившим и этом случае совершенно по-детски» (Иосиф Флавий, цит. м.). Однако очевидная бесспорность решения царя убедила народ в чрезвычайной мудрости его и возбудила почтительный страх к нему подданных его (ст. 28).


4:1 Вступительное замечание к перечню служащих Соломона (ср. 2 Цар 8:15).


4:2 В принятом тексте LXX (’Αζαρίου υἱὸς Σαδώκ) нет слова священника ἱερεύς, евр. коген, с членом: гакоген часто обознач. первосвященника (Исх 29:30; Лев 21:21 и др.); но во многих текстах LXX-ти (44, 92, 106, 120, 123, 134, 144, 236, 242, 244, 247 у Гольмеса), в Комплютенской, Альдинской, у Акилы, Симмаха, в Вульгате и славяно-русскому слово это имеется: по евр. тексту, греческим кодексам и слав. Азария сам был священник (или первосвященник); по Вульгате и русск., — только сын Садока (священника или первосвященника). По 1 Пар 6:9 (евр. 5:35), Азария был внуком, а не сыном первосвященника Садока. Возможно, что в ст. 2 данной главы Садок не тождественен с первосвященником этого имени: последнее встречалось нередко (4 Цар 15:33; Неем 3:4,29; 13:13).


4:3  Писцы, соферим, γραμματει̃ς, scribae, ведали всю письменную часть двора, — письмоводство, корреспонденцию, указы, дипломатическую переписку.


Дееписатель (гам), мазкир, ἁναμιμνήσκων, a commentariis, слав.: напоминатель, вероятно, докладчик, канцлер. Вместе с «писцами» ведал государственный архив.


4:4  Ванея, ср. 2:35.


Удаленный Соломоном Авиафар (2:26-27) называется как бы в качестве действительного первосвященника или потому, что в начале царствования Соломона был таким (Филиппсон), или же потому, что «Соломон отнял у Авиафара начальство (ἁρχὴ), но не лишил его священства (ἱερωσύνη), потому что сан священства имели тогда не по рукоположению, а по родовому преемству» (блаж. Феодорит, вопр. 15); невероятно предположение Клерика и др. о помиловании Авиафара Соломоном.


4:5  Азария и Забуф — сыновья не пророка Натана, а сына Давидова Натана (2 Цар 5:14), следовательно, племянники Соломона (Принятый текст LXX: Όρνία, но кодд. XI, 44, 55, 56, 64, 71-74, 106, 119, 120, 121, 134, 144, 158, 245, 246, 247, Комплют.: ’Αζαρίας). Первый был начальником провинциальных «приставников» (ниже, ст. 7-19); второй (называемый в евр. тексте коген, священником, вероятно, в том широком смысле, в каком употреблялось иногда это название: 2 Цар 8:18), носил титул «друг царя», какой при Давиде носил Хусий (2 Цар 15:37; 16:11).


4:6  Ахисар — начальник над двором (царским): должности этого, так сказать, министра двора, не было при Давиде (ср. 2 Цар 8:16-18; 20:23-26); усложнившееся домоправление Соломона и последующих царей (ср. 18:3; 4 Цар 18:18; Исх 22:28) вызвало учреждение этой должности. Далее у LXX и слав. есть прибавка против текста евр.: ’Ελιαβ υἱὸς Σαφ(ατ) ἐπὶ τη̃ς πατρια̃ς, слав.: Елиав, сын Сафатов над отечеством, может быть, отряд телохранителей. Надсмотрщик за податями и общественными работами упоминается и ранее — при Давиде (2 Цар 20:24), и позже — при Ровоаме (3 Цар 12:18: Адорам, как и в 2 Цар; сн. 2 Пар 10:18: Гадорам); неизвестно, одно ли лицо имеется в виду во всех трех случаях.


4:7 Для содержания царя и многочисленного придворного штата его требовалось обложить население страны натуральной податью, самой обычной на Востоке (напр., в Персии). Этой податью заведовали особые «приставники», ниццавим, καθεστάμενοι, praefectiИосифа Флавия ἡγομόνες καί στατηγοί). Не ясно, были ли они собственно областеначальниками, так что снабжение царя и двора его продовольствием было лишь одной из функций их деятельности, или последняя имела более узкий круг. Бесспорно лишь то, что деление страны на округи, во главе которых стояли они, не совпадало с коленным делением, а было чисто административными делением, обусловливавшимся степенью плодородия известных местностей. Округа и их начальники перечисляются (ст. 8-19), вероятно, в порядке времени доставления ими провианта ко двору, а не в географическом порядке местностей. Всех приставников, как и округов, было 12 — по числу месяцев года: каждый отправлял службу в указанный ему месяц. Из приставников пять названы не по именам, а по отчествам: последний обычай, распространенный у арабов, не чужд был и евреям («сын Иессея» — Давид — 1 Цар 20:27,30; 22:7,9; «сын Тимеев» — Вартимей — Мк 10:46). Вульгата и русский перевод оставляют без перевода евр. бен, греко-славянский передают: υἱὸς, «сын». Из того, что двое из приставников — Бен-Авинадав (ст. 11) и Ахимаас (ст. 15) были зятьями Соломона — женаты на его дочерях, заключают, что перечень их относится к середине царствования Соломона.


4:8  Гора Ефремова (Нав 17:15; 19:50; Суд 7:24; 19:16) — одна из плодороднейших местностей западной Палестины, лежавшая почти посередине ее (Иер 50:19). В переводе LXX-ти и в слав. тексте в конце стиха имеют прибавку εἱ̃ς, един.


4:9  Шаалбим и др., упомянутые здесь местности, лежали в колене Дановом (Нав 19:42,43; 21:16; см. Ономастикон, 663). Вефсамис — левитский город в Иудином колене (Нав 15:10), близ филистимской границы (1 Цар 6:9 и сл.), теперь Ain-Sems.


4:10  Арюбоф — нигде еще не встречается в Библии, но, вероятно, как и Сохо (Нав 15:48-49), и Хефер (Нав 12:17), ’Οφερ, Epher, слав.: земля Оферова, — на юге Иудина колена.


4:11  Нафаф-Дор (Нав 11:2; 12:23), назначенный в удел Манассиину колену (Нав 17:11), но не занятым им (ibid. 12), при Средиземном море, близ Кармила, в 9 римских милях от Кесарии на пути в Тир (Ономастикон, 397), во время борьбы иудеев с Птоломеями — сильная крепость (1 Макк 15:11-14), впоследствии римлянами еще более укрепленная (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XV, 5, §3).


4:12 Пятый округ образует долина Изреель с ее продолжением — долиной Беф-Сана.


Фаанах — прежде столица одного из хананейских царей (Нав 12:21), теперь Ta’anak, лежащий к югу (на 1ј часа пути) от деревни, Leggun = вероятно, древн. Мегиддо, с которым Фаанах почти исключительно упоминается в Библии: Суд 1:27; 5:19; Нав 17:11; 1 Пар 7:29.


Мегиддо (LXX Μαγεδδώ(ν)), в колене Иссахара, уже в древности был укреплен, и вместе с Фаанахом господствовал над долиной, главной дорогой к Иордану (Ономастикон, 657); Соломон еще более укрепил Мегиддо (9:15). По Телль-Амарнским письмам, фараон Тутмос при Мегиддо (егип. Makida) поразил хананеян.


Бет-шеан (Беф-Сан) — в Манассиином колене (Нав 17:11,16; Суд 1:27; 1 Цар 31:10), греч. Σκυθόπολις (Скифополь) или Νύσσα — при соединении Изрееля с долиной Иорданской вблизи от большой дороги из Дамаска в Египет (см. Иудифь 3:10; 2 Макк 12:29; Иуд. война II, 18, §1,3,4).


В Иорданской же долине лежали Цартан и Абел-Мехола (Суд 7:22), родина пророка Елисея (3 Цар 19:16), а также Иокмеам (1 Пар 6:53) — по LXX: Μαεβέρ-Λουκὰμ, слав.: Маевер-Лукам.


4:13 Шестой округ — в Заиорданье; средоточие его — город Рамоф Галаадский или Мицпа (Нав 13:26; Суд 10:17; 11:29) — левитский город за Иорданом в колене Гадовом, теперь es-Salt. Васан — одна из плодоноснейших местностей Палестины, наряду с Кармилом, Ливаном, долиной Саронской (Ис 2:13; 33:9; Иер 50:19; Наум 1:4), позже Батанея (Ономастикон, 224).


Аргов в Васане — см. Втор 4:4,13,43; Нав 13:30; 4 Цар 10:33; Мих 7:14).


4:14 Центр седьмого, также восточно-иорданского округа, — город Маханаим (Быт 32:22; Нав 13:26,30; 2 Цар 17:24,27), его сближают с нынешним Birket-Mahne.


4:15 Восьмой округ опять по западную сторону Иордана, на запад от Геннисаретского озера (Ахимаас, ср. 2 Цар 15:27 и сл.).


4:16 Девятый округ в Асировом колене, севернее колена Иссахарова (Втор 33:24); Хусий, может быть, одно лицо с другом Давида Хусием (2 Цар 15:32 и сл.).


4:17 Десятый округ — в земле Иссахаровой, между коленом Завулоновым на севере и Манассииным на юге (Нав 19:17 и сл.), между морем Тивериадским и долиною Изреель.


4:18 Одиннадцатый округ в Вениаминовом колене, между Ефремовым на севере и Иудиным на юге.


4:19 Двенадцатый округ, как и шестой и седьмой, лежал на восточной стороне Иордана — в Галааде; Галаад — в обширном смысле (как и в Чис 32:29; Нав 22:9; Суд 10:8; 20:1; 2 Цар 24:6 и др.), за исключением упомянутых в 13-14 ст. городов. (В принятом тексте LXX-ти: Γάδ, но во многих кодд.: Γαλαάδ.)


О завоевании евреями земель Сигона Аморрейского и Ога Васанского см. Чис 21:21 и сл., Чис 21:33 и сл.; сн. Втор 2:30 и сл.; 3:1 и сл.)


4:20 Образ для гиперболы множества Израиля встречается еще в Быт 22:17; 32:12; изображение счастья евреев при Соломоне напоминает соответствующее выражение Втор 14:26.


4:21-34 Стихи 21-34 в еврейской Библии образуют первую половину уже 5-й главы. Напротив LXX, Вульгата, славянский помещают эти стихи в качестве продолжения речи о придворных и приставниках Соломона, пятая же глава в этих переводах имеет вид цельного, законченного рассказа о приготовлениях Соломона к построению храма. Деление LXX-ти имеет очевидное преимущество пред евр. масоретским 21-24, евр. 5:1-4.


4:21 «Река», нагар в Ветхом Завете вообще, особенно же при указании границ Палестины, обычно означает Евфрат (Быт 31:21; Исх 23:31; Чис 22:5; Нав 24:2; Пс 71:8; Мих 7:12). Земля Филистимская и пределы Египта являются другой, юго-западной границей Палестины, как Евфрат — северо-восточной.


4:22 Громадное количество продовольствия двора Соломонова, изумительное с первого взгляда, становится понятным ввиду чрезвычайной многочисленности придворного штата Соломона (по некоторым данным = 10 000 чел., ср. блаж. Феодорит, вопр. 16). Подобные цифры встречаются в описании стола Кира и Александра Македонского, а в наше время — турецкого султана (Филиппсон, 510-511).


Кор (LXX κόρος, Вульгата: corus), иначе «хомер» — самая большая древнееврейская мера сыпучих тел, из 10 еф (Ис 5:10; Ос 3:2; Лев 27:16; Чис 11:32 и др.); по Иосифу Флавию (Иуд. древн. XV, 9, §2) = 10 аттическим медимнам. На нашу меру — около четверти или 8 четвериков (см. Д. Прозоровский. Библейская метрология. «Странник», 1863, апр., с. 13. По проф. Гуляеву, с. 203, около 18 четвериков).


4:23  Откормленных птиц (евр. барбурим абусим): толкователи разумеют фазанов, гусей или уток, наконец, перепелов.


4:24  Типсах, LXX: Φάψα, слав.: Фапса (евр. слово = переход), — большой город на западном берегу Евфрата, служивший станцией для караванов.


Газа, евр. Azzah, ассир. Hazzatu, у Геродота Καδύτις (II, 59; III, 6) — один из пяти городов филистимского побережья (Суд 16:1,21; 1 Цар 6:17; 4 Цар 18:8 и др.).


Выражение ст. 24 (евр. 5:4) ебер-ганнагар, LXX πέραν του̃ ποταμου̃, Вульгата: trans flumen, слав.: «об он пол реки», — с точки зрения жителей Палестины, лежащей к западу от Евфрата, означает обычно восточные страны за Евфратом (Нав 24:2,14; 2 Цар 10:16; 3 Цар 14:15; Ис 7:20), здесь же это название относится к западно-евфратским странам (западная Сирия, Палестина, Филистия). Отсюда некоторые исследователи заключали, что писатель 3 Цар жил в Вавилонии, за Евфратом (в таком же значении упомянутое выражение употреблено в 1 Езд 8:36; Неем 2:7,9; 1 Макк 7:18). Возможно однако, что выражение это, получившее начало в плену, впоследствии употреблялось без строгой географической точности.


4:25 (евр. 5:5) Образное изображение мирного быта евреев при Соломоне (ср. 4 Цар 18:31) имеет основу в действительном устройстве восточного дома, во дворе которого обычно находились деревья, виноградные и смоковничные; впрочем, идиллия эта не доказывает того, что Израиль и при Соломоне оставался народом земледельческим: напротив, теперь именно началась у евреев торговля (9:28; 10:11,22,28-29).


От Дана до Вирсавии — с севера Палестины до южного предела ее (Суд 20:1; 1 Цар 3:20; 2 Цар 3:10; 17:11). Конечно, из этой картины народного довольства заимствованы были пророками черты мессианского царства (Мих 4:4; Зах 3:10).


4:26 40 000 стойл для коней (урот сусим, Вульгата: praesipia equorum; в LXX, слав. иначе: τοκαδές, «кобылицы»), вероятно, ошибочная цифра: по 10:26, — 1 400 колесниц, следовательно, и стойл было около того.


4:27-28 Частнее говорится о том, что доставляли двору Соломона «приставники» (ст. 7 и сл.).


4:28  На место, где находился царь: евр. текст не имеет последнего слова, вставляемого LXX, Вульгатой, славяно-русским. Вставка не имеет оснований: нельзя предположить, что царь в своих путешествиях по стране перевозил с собою и весь штат придворный и всю конницу; по 10:26 и по Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 2, §3), конница была размещена по отдельным городам. Умножение коней и колесниц у Соломона шло явно вразрез с нарочитым запрещением закона (Втор 17:16).


4:29-34 Доселе была речь об органах правления Соломона и внешних чертах его быта. Теперь говорится о самом Соломоне и его чрезвычайной мудрости — не в смысле только практической, напр., судейской мудрости (ср. 3:16 и сл.), но и в смысле религиозной мудрости жизни (хокма), остроты, проницательности разумения (тебуна), широты умственного кругозора (рохав-лев) — способности обнимать умом самые разнородные предметы. Мудростью Соломон превосходил всех «сынов Востока» (бене-кедем, Вульгата: orientalium; LXX, слав.: ἀρχαίων ἀνθρώπων, «древних человеков»; так и Иосиф Флавий, но сопоставление «древних» и Египта было бы неуместно): восточные племена: арабские, сирские, халдейские, славились своей приточной мудростью (Иер 49:7; Авд 1:9; Варух 3:22-23); Египет славился естествознанием, и мудрость его в этом отношении вошла в поговорку (Ис 19:11; Деян 7:22; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 2, §5).


Из самого народа еврейского «в то время славились некоторые мудростию; почему писатель упомянул о них, назвав поименно» (блаж. Феодорит, вопр. 17), таковы: «Ефан (LXX Γαιθάν, слав.: Гефан), Еман, Халкол и Дарда». Все эти лица (с добавлением некоего Зимри) названы в 1 Пар 2:6 сыновьями Зары (евр. Зерах, откуда и название Емана и Ефана — Езрахитяне). Ефан и Еман были левиты-певцы (1 Пар 15:17-19), кроме того, надписание имени первого стоит в заголовке Пс 88 (евр. 89), а второго — Пс 87 (евр. 88). Вероятно, певцами и поэтами были и Халкол и Дарда. В соответствии с тремя названными категориями мудрецов стоит указание произведений мудрости Соломона: 1) притчи, 2) песни и 3) произведения по естественной истории. Притча, евр. машал, греч. παραβολή, παροιμία, — краткое выразительное изречение, сжато выражающее мысль, применимую ко многим случаям жизни, — изречение, имеющее большей частью дидактическую цель (Притч 1:1-8; 10:1; 25:1; 26:7,9; Еккл 12:9; Иов 13:12; 27:1). Круглое и определенное число Соломоновых притч 3 000 показывает, что они были записаны в книгу, но библейская книга Притчей (Мишле) Соломоновых может заключать лишь незначительную часть всех притчей Соломона (в кн. Притчей всего 915 стихов), следовательно, остальные не сохранились. Еще менее сохранилось из песней (шир, ὠδή, carmen) Соломона, которых было 1 005 (по LXX, славянскому — 5 000): кн. Песнь Песней (шир-га-ширим) представляет Соломона действующим лицом, а не есть чисто лирическое произведение его вдохновения; принадлежность Соломону надписываемых его именем псалмов 71 и 126 (евр. 72 и 127) оспаривается на том основании, что надписание это указывает не на авторство Соломона, а на посвящение их ему (в новое время толкователи считают Соломона писателем псалмов 2 и 131). Во всяком случае, Соломон заявил себя творчеством в двух основных типах древнееврейской поэзии: дидактической (машал) и лирической (шир). Но мудрость Соломона выразилась не только в духовном, религиозно-нравоучительном творчестве, но и в естествоведении — сведениях по ботанике и зоологии. В первой — «от кедра до иссопа» (ezob, ὔσσωπος, ср. Исх 12:22; Лев 14:4,6; Чис 19:6,18; Пс 50:9; в рассматриваемом месте, может быть, мох); во второй — о всех четырех категориях животного царства, признававшихся древними евреями: четвероногих, птицах, пресмыкающихся, рыбах (см. Быт 6:20; 7:8). Так, «Соломон описал свойства и силы трав, деревьев и даже бессловесных животных. Отсюда весьма многое заимствовали и написавшие врачебные книги, написанное Соломоном приняв для себя первым источником» (блаж. Феодорит, вопр. 18). Конечно, точные размеры знаний Соломона по ботанике и зоологии неизвестны (ср. Притч 7:17). Приписываемое Соломону Иосифом Флавием (Иуд. древн. VIII, 2, §5) искусство входит в общение с демонами на пользу людям, а также заклинания и волшебные формулы с именем Соломона (Иуд. война I, 32, §2; II, 6, §3; VII, 6, §3) относятся уже к области мифологии, нашедшей полное развитие в Талмуде (тракт. «Гиттин») и затем в Коране (гл. 27, ст. 15 и сл.: по Корану, Соломон понимал язык демонов, зверей, птиц, муравьев). Вся вообще мистическая литература Востока ставила себя в генетическую связь с именем Соломона. Мудрость Соломона привлекала к нему не только соотечественников, но и иноземцев, даже царей, как царица Савская (ст. 34, сн. 10:1).


5:1 (евр. 15) Хирам или Хурам (как в 2 Пар 2:2 евр.), у Иосифа Флавия Εἱρωμος, финикийск. Ахиром, по известиям Дия и Менандра — у Иосифа Флавия (Иуд. древн. VIII, 2, §6; Против Аппиона I, 17-18), был сын царя Абибаала, царствовал 34 года (969-936 гг. до Р. Х.) и умер на 53 году жизни, передав престол сыну своему Валеазару. 2 Пар 2:3, как и 3 Цар 5:1 и сл., прямо высказывает, что Хирам, по вступлении Соломона на престол пославший поздравительное посольство к нему и затем помогавший ему в его строительных работах, тождествен с Хирамом — современником Давида, тоже помогавшим последнему в постройке царского дворца (2 Цар 5:11; 1 Пар 14:1). Но по 3 Цар 9:10 и сл., сн. 6:1, современный Соломону Хирам был жив еще, по крайней мере, в 24-м году царствования Соломона; следовательно, одновременно с Давидом Хирам мог править никак не более 10 лет (34-24). Однако упомянутые постройки Давида с помощью Хирама описываются в начале, а не в конце истории царствования Давида (2 Цар 5). В объяснение этого полагают, что священный писатель 2 Цар в данном случае держался систематического, а не хронологического порядка в описании событий царствования Давида. Другое объяснение (Клерика и др.) считает дружественного Давиду царя иным лицом, чем друг Соломона, — Авиваалом, отцом Хирама. Но это объяснение явно противоречит 3 Цар 5:1-2; 2 Пар 2:3.


Тир, наряду с Сидоном бывший важнейшим городом Финикии, у пророка Иезекииля (26:4,14) представляется городом, стоящим на голой скале, чему соответствует и еврейское название Тира цор (родств. цур — скала).


5:2-6 В ответном послании Хираму Соломон представляет предпринимаемое им дело построения храма выполнением плана и приготовлений Давида (сн. 2 Цар 7:8-13; 1 Пар 22:7-11), указывает на нужду для построек в финикийских рабочих, особенно жителях города Сидона (евр. цидон — близ Ливана, Ономастикон, 871) и просит дерева кедрового (ст. 6), кипарисового (ст. 8) и всякого рода мастеров по обработке дерева и металла (сн. 7:13; 2 Пар 2:6,7).


5:7-8 Слова благословения, влагаемые священным писателем в уста Хирама, — «благословен Иегова» (по 2 Пар 2:12: «благословен Иегова, Бог Израилев») не доказывают того, будто Хирам был прозелитом иудейства, как полагали старые толкователи: этого не знает история, и слова благословения Хирама представляют простой ответ на выражение Соломона веры в Иегову.


5:9 По 2 Пар 2:16, строевое дерево, нарубленное финикийскими рабочими, сплавлялось в плитах к приморскому городу Яффе или Иоппии (в колене Дановом, Нав 19:46), и отсюда принимали и добавляли в Иерусалим рабочие Соломона.


5:11 Ежегодно, во все время строительных работ, Соломон обязывался доставлять ко двору Хирама 20 000 коров (около 30 000 четвертей) пшеницы и столько же лучшего оливкового масла («выбитого», евр. катит, ср. Исх 27:20; 29:40, т. е. добытого не путем пресса, а через накалывание недозрелых оливковых ягод). По 2 Пар 2:11 и Иосиф Флавий, Иуд. древн. VIII, 2, §8, между Соломоном и Хирамом был заключен форменный контракт, копии которого хранились и в Иерусалиме, и в Тире.


5:13-14 Для выполнения работ Соломону пришлось обложить постоянной податной работой и природных израильтян (весьма тяготившихся этим: 12:4 и сл.): 30 000 израильтян ежегодно в три смены работали на Ливане вместе с финикийцами.


5:15-16 Еще более тяжкую, уже чисто тяглую, службу возложил Соломон на хананеян — «пришельцев» (герим, 2 Пар 1:17; сн. Нав 16:10; Суд 1:27), работавших бессменно: 80 000 их высекали и обтесывали камни в горах, а 70 000 доставляли строительный материал на место постройки. Такое громадное число рабочих рук требовалось ввиду отсутствия в древности всякого рода машин (еще большее количество рабочих было, напр., при построении известных египетских пирамид). Число приставников, поставленных над рабочими, неодинаково определяется в 3 Цар и в 2 Пар, но общая цифра их получается одинаковая: по 3 Цар 5:16 — 3 300 чел. и по 9:23 — 556 чел.; по 2 Пар 2:18 — 3 600, по 8:10 — 250 чел.; в том и другим случае общая сумма надзирателей одна и та же: 8 500.


5:17-18 Камни не привозились из Ливана, а высекались в самом Ханаане; камни обделанные — евр. абне газит: термин газит — технический, означающий своеобразную древнееврейскую отделку камней, называемую «обделкой выпусками»: на всех краях лицевого фаса камня проходил лентообразный бордюр или выпуск, так что среднее поле камня несколько возвышалось над своими краями и для наблюдателя издали казалось как бы вставленным в рамку, и каждый камень так рельефно выделялся в общем фоне стены, что уже на значительном расстоянии можно было пересчитать (ср. Мк 13:1) все камни (проф. Олесницкий. Святая земля. Киев, 1875, т. I, с. 15-16; его же. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889, 565-566). Гивлитяне — жители финикийского города Гевал, греч. Γύβλος, близ древн. Сидона, теперь между Триполи и Бейрутом; в Иез 27:9 жители его являются судостроителями, а здесь каменотесцы. Прибавка в тексте LXX-ти и славяно-русском в ст. 18 (три года) выражает правильную мысль, что подготовительные работы Соломон производил 3 первые года своего царствования, и уже в 4-й год (6:1; 2 Пар 3:2) приступил к закладке здания (ср. блаж. Феодорит, вопр. 22). Эти подготовительные работы состояли, по Иосифу Флавию, между прочим, в спланировании предназначенной для храма горы Мориа (2 Пар 3:1) при помощи огромных каменных глыб с землей, а также нарочито построенной стены у подошвы холма (Иуд. древн. XV, 11, §3).


6:1 Год закладки Соломонова храма был 480 (по LXX-ти — 440) годом по исходе евреев из Египта. Здесь впервые в Библии встречаем определенную хронологическую дату для целого периода библейской истории. Дата эта, однако, по-видимому, не согласуется: а) с хронологией периода судей по книге Судей, и б) со свидетельством книги Деян 13 о продолжительности периода судей. Сумма лет, упомянутых в книге Судей порабощений евреев иноземными народами и лет правления судей, равняется 410 лет; прибавляя сюда число лег правления Моисея — Иисуса Навина (65 лет), Саула — Давида (60) и первые 4 года Соломонова правления, получаем 129, всего для названного периода — 539 лет. По книге Деяний, один период судей продолжался 450 лет, а с прибавлением правления Моисея и Иисуса Навина (65 лет), Саула (по Деян 40 лет), Давида и первых лет Соломона, — 599 лет; по Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §1), — 592 года или (Иуд. древн. XX, 10. Против Аппиона II, 2) 612 лет. При всем том дата означенного периода может быть без затруднений сведена к указанной в тексте 3 Цар 6:1 цифре, если принять во внимание, что в периоде Судей не раз имели место одновременно порабощения в разных частях Палестины (ср. Суд 10:7), и порабощение одной местности страны — с миром в остальной ее части, так что общая сумма лет периода Судей может быть уменьшена до 300 или несколько больше (Philippson [Филиппсон]. D. Israлlitische Bibel. II, 133). Во всяком случае, уже самая определенность рассматриваемой даты, причем называется даже месяц, когда произошла закладка храма, ручается за точность даты еврейского текста и переводов. Напротив, дата LXX и слав. перевода: 440 год не подтверждается ни древними рукописями оригинального текста, ни переводами, и, может быть, обязана смешению букв евр. מ мем (= 40) и פ пэ (= 80)1Подробно о хронологической дате 3 Цар 6:1 см. И. Спасский. Исследование о библейской хронологии. С. 85-115.. «Зив» (по халдейским таргумам «месяц блеска цветов»), после плена получивший название «йар», второй (после нисана) месяц еврейского гражданского года, соответствует большей части нашего мая.


6:2-3 Храм Соломонов, заменивший скинию Моисееву и в основных частях своего строения существенно с нею сходный, в иудейском предании именуется подобно скинии: бет («дом» по преимуществу), гекал (храм, чертог), бет-гаолам («дом вечный»), бет-бехира («дом избранный») и др. Место храма — на горе Мориа (2 Пар 3:1 сн. 2 Цар 24:18), нарочито для храма уравненной и спланированной (Иосиф Флавий. Иуд. древн. XV, 11, §3; VIII, 3, §2). Размеры основного корпуса храма, его длина, ширина и высота, равно как и побочных пристроек к храму (6 ст.), выражены в локтях; локоть, амма древнееврейский, именно в большей, древнейшей его мере (а такой меры локоть и имеется в виду при вычислениях храмовых построек Соломона, 2 Пар 3:3), называвшийся «локтем мужеским» (амма иш, Втор 3:11), в библейской науке (со времени открытия так называемой Силоамской надписи в 1880 году) считается равным 11 4/5 вершкам. Следовательно, ширина храма 20 локтей будет равняться приблизительно 15 аршинам (14 ѕ аршин), высота 30 локтей — около 22 аршин, длина 60 локтей2В принятом греч. тексте LXX-ти вм. 60 стоит 40, τεσσαράκοντα, что может относиться только к Святому (ст. 17), но в большинстве греч. текстах у Гольмеса стоит ἐξήκοντα, 60; так и в славянском и русском. — около 45 аршин; все эти цифры представляли внутреннее измерение храма (а не по наружной его стороне, где храм по всем направлениям являлся в увеличенном масштабе). В целом в здании храма различаются: а) собственно святилище — из двух частей: Святое и Святое Святых; б) двор внешний и внутренний и в) пристройки разного рода. Храм ориентировался в правильном отношении к 4 странам света: передняя, или входная, сторона была обращена к востоку — по направлению к потоку Кедронскому; задняя часть храма, где помещалось Святое Святых, обращена была на запад — «не на восток, чтобы молящиеся поклонялись не Солнцу восходящему, но Владыке Солнца» (блаж. Феодорит, вопр. 23); две продольные стены с пристройками смотрели на север и на юг. Такое положение имела и скиния (Исх 26:18 и сл.). К восточной, входной стороне главного здания храма примыкал притвор, улам, LXX: αἰλάμ, Вульгата: porticum (ст. 3; 2 Пар 3:4) — 20 локтей длины соответственно ширине главного здания, 10 локтей ширины, при высоте, вероятно, одинаковой с высотой всего корпуса, здания, т. е. 30 локтей (по 2 Цар 3:4 ошибочно — 120 локтей; по Александрийскому списку LXX, по перев. сирскому, арабскому, 20 локтей).


6:4 Устройство окон храма неизвестно, но, вероятно, как и в домах на Востоке вообще, они были решетчатые и расширенные внутрь, евр.: шекуфим веатумим. LXX: παρακυπτομένας κρυπτάς, Вульгата: obliquas. По талмудическому преданию (Бава-Батра, 54b), у древних евреев было два вида окон: так называемые египетские малого размера и тирские большие. В пристройках, служивших, между прочим, местом приготовления священников к богослужению, окна могли иметь значительные размеры, но в Святом храма был полумрак, а во Святом Святых и полный таинственный мрак (ср. 8:12). В противоположность окнам домов, нередко огромным (мог пройти человек: Нав 2:15; 1 Цар 19:15; 4 Цар 9:30-33), с решетками, поднимавшимися и отворявшимися, окна храма были глухорешетчатыми, служа не столько для освещения драма, сколько для вентиляции (ср. проф. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 249-250).


6:5-6  Давир3По переводу архим. Макария (Глухарева): «заднее святейшее отделение». — название Святого Святых (сн. ст. 16,19-23,31; 7:49), по Гезению, означает заднее (от dabar, «быть сзади») положение его в храме напротив, по переводу LXX-ти и Александрийскому кодексу χρημαστήριον и Вульгате: oraculum, — производя это название, очевидно, от dabar, «говорить, возвещать», выражают идею самооткровения Бога над ковчегом завета. Вокруг главного здания храма, исключая только восточную, входную сторону его, шли пристройки, яциа — боковые комнаты, целаот, у LXX-ти μέλαθραИосифа Флавияοἰ̃κοι), Вульгата: tabulata, расположенные в 3 этажа. «Вместе с храмом вне его строились другие малые здания, которые окружали собою главное здание, так что ни один левит не мог прикасаться к стенам храма... В тех же малых зданиях, построенных вкруг храма, хранилась утварь для божественной службы» (блаж. Феодорит, вопр. 23). Общий вход в эти пристройки был, полагают (см. E. Riehm. Handwцrterbuch des biblischen. Alterthums, 2 A., Bd. II, s. 1656), с юга, у пророка Иезекииля (Иез 41:11) — с севера и юга. По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §2), «вся пристройка доходила до половины основного здания всего храма, верхняя половина которого не была окружена такими пристройками». На основании Иез 41:6 число этих комнат определяется в 33 или 30 (по 12 на северной и южной сторонах и 6 на западной). В них хранились великие сокровища ветхозаветного храма (3 Цар 7:51; 15:15; 2 Пар 5:1).


6:7 Если одни работы — по отделке дерева и камня производились далеко в Ливане, то другие работы — литейные — были исполняемы в Иорданской долине на месте между Сокхофом и Цартаном (3 Цар 7:46; 2 Пар 4:17), т. е. в ближайшем к Иерусалиму месте, где можно было найти необходимую для литейных работ кирпичную землю и песок. Таким образом, на месте строения храма, по библейскому выражению, не было слышно ни молота, ни топора, ни другого орудия (см. проф. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 214). Менее всего, однако, следует отсюда, что храм был деревянный (мнение Штиглица, Шнаазе, Гринейзена) или же, что стены его представляли деревянные рамы, наполненные камнями (мнение раввинов): на самом деле каменные стены были лишь обложены кедровым деревом (ст. 15), откуда и образное выражение: «и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр 2:5).


6:8 Вход в среднюю камеру пристроек нижнего этажа был с правой стороны (южной, как упомянуто), отсюда витые лестницы (белуллим, LXX ἑλικτὴ ἀνάβασις, Акила: κοχλίαι, Вульгата: cochlea) из красного дерева (2 Пар 9:11) вели во второй и далее в третий этажи.


6:9 Крыша храма, именно главного здания его самого по себе и пристроек к нему, была деревянная, кедровая; по форме своей она отнюдь не была двускатной (мнение Лундия): такой формы крыш не знает древнееврейская архитектура, и Библия говорит только о крыше плоской с бруствером (Втор 22:8); гебим (ст. 9) — не своды, как полагали некоторые, а доски, балки. Только уже Иродов храм имел крышу, по-видимому, шпицеобразной формы (Иосиф Флавий. Иуд. война V, 5, §6; ср. Мф 2:9).


6:10  LXX: ὠ̨κοδόμησεν τοὺς ἐνδέσμους δι' ὅλου του̃ οἴκου, слав.: «сотвори вязание окрест всего храма», — по замечанию проф. Олесницкого, здесь говорится не о смеси дерева и камня в массиве стены, при ее кладке, а только о том, что готовая каменная стена была обложена деревом (Ветхоз. Храм. С. 240-241). Вышина 5 локтей показана для каждого из 3 этажей (ст. 6) пристроек, так что общая высота боковых комнат при храме равнялась 15 локтям, следовательно была вдвое меньше общей высоты самого храма (ст. 2). Ширина комнат в каждом этаже была различна: в нижнем — 5 локтей, в среднем — 6 локтей, в верхнем, — 7 локтей (ст. 6). Крыша пристроек, как и храма (ст. 9), была, несомненно, горизонтальная.


6:11-13 Не непосредственное откровение Бога Соломону, а данное через пророка (сн. 3:5 и сл.; 9:2 и сл.), имевшее место, видимо, во время постройки храма и вызванное, вероятно, некоторым проявлением со стороны Соломона уже тогда нетвердости в «уставах, определениях и заповедях» Иеговы; только под условием верности Соломона им обещается исполнение данных Давиду обетований (2 Цар 7:8,12; 1 Пар 22:10) о благодатном пребывании Иеговы в народе израильском, а вместе и в строящемся храме Его имени.


6:15 Обычай обкладывать каменные стены деревянными досками, а затем металлом (золотом), по свидетельству истории искусств, был широко распространен в древневосточной архитектуре. Так и в Соломоновом храме вся внутренность его, от пола до потолка, была выложена деревом: стены и потолок кедровым, а пол кипарисовым, и все покрыто чистым золотом (21 ст.), а по 2 Пар 3:6 — и драгоценными камнями.


6:16 Святое Святых от передней части храма или Святого отделялось деревянной, кедровой стеной, а не каменной, как иногда полагали на основании Иез 41:3; не было здесь каменной стены и в Иродовом храме (в скинии Моисеевой обе части храма разделяла лишь завеса (Исх 26:33). Высота промежуточной стены между Святым Святых и Святым равнялась, конечно, общей высоте храма, т. е. имела 30 локтей. Давир (о значении слова см. выше, замеч. к ст. 5) — редкое название вместо обычного кодеш кодашим, Святое Святых; кубическая вместимость последнего указана ниже, ст. 20.


6:17 Святое, или передняя часть храма (за вычетом 20 локтей для давира), имело 40 локтей длины; ѕ этой величины — 30 локтей составляли его высоту, Ѕ — 20 локтей — ширину. Как самая большая часть храма, Святое называется именем целого храма, гекал, ναός, templum.


6:18 (Ср. ст. 29) Деревянные доски, покрывавшие стены храма, нигде не были видны, как и камни: дерево было всюду покрыто золотом и резьбой. Резьба эта (у греков κοιλαν άγλυφα) состояла из глубоко углубленных очерков известной картины никогда не выдававшихся выше плоскости стены (в виде рельефа). Сюжетами картин были херувимы (ст. 29,32), пальмы (там же), колокинты — род диких огурцов и распустившиеся цветы, вероятно, лилии (сн. 7:19,22,26). О херувимах, их идее и символике см. толк. Быт 3:24 и Исх 25:20 и подробнее в книге: А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. Киев, 1900, с. 417-512. Пальма — символ красоты, величия и нравственного совершенства (Пс 91:13), но вместе и эмблема Израиля, почему на римских монетах, чеканенных за счет взятой при разрушении Иерусалима добычи, плененная Иудея («ludaea capta») изображалась в виде пальмы. Колокинты и цветы имели второстепенное декоративное значение, окружая поле херувимов и пальм (см. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 298-300).


6:19-20 Главное назначение давира, или Святого Святых, состояло в том, чтобы быть местом хранения ковчега завета. По форме и объему давир представлял правильный куб: по всем трем измерениям давир имел 20 локтей. Неясным и спорным в науке является вопрос, как относилась специальная высота давира 20 локтей к общей высоте храма 30 локтей? По одному мнению (Штиглица, Гринейзена, Вогюэ, Винера), давир имел свою отдельную крышу на 10 локтей ниже крыши Святого и храма, по аналогии языческих храмов, напр., египетских, где adyton — задняя часть храма — было ниже cella — передней части храма — и имело особую крышу. Но языческое adyton по самой идее не было органически связано с cella и потому отделено было от него переходными камерами; напротив, давир органически был соединен с переднею частью храма, и потому выделение его под особую крышу было неуместно, понижение давира сравнительно с Святым противоречило бы идее давира, как важнейшего и святейшего места храма. По другому объяснению, Святое и Святое Святых, при одинаковой наружной высоте, имели различную внутреннюю высоту: Святое 30 локтей, Святое же Святых — только 20 локтей, так как верхнее пространство над ним в 10 локтей было отделено особым потолком и образовывало entresol, евр. алийот (2 Пар 3:9), греч. ὑπερω̃ον, причем эта «горница» представляется то открытой к Святому (Шнаазе, Эвальд) — наподобие верхней части алтарей над иконостасами в православных храмах, то закрытой камерой (Гирт, Кейль и др.), чем-то вроде священного архива в храме. Но такой надстройкой портился бы вид, хода в это предполагаемое помещение не было и не могло быть, да и нужды в таком архиве не было: священные сосуды и вообще предметы, употреблявшиеся при богослужении, хранились в самом храме, а запасные или старые могли храниться в боковых пристройках при храме (сн. 7:51). Скорее можно предположить (проф. Олесницкий) существование особого, в 10 локтей высоты, глухого подвала под Святым Святых: этот подвальный этаж мог прикрывать собой скалу или вершину горы Мориа (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 3, §2), увеличивая собой цоколь храмовой для Святого Святых, которое таким образом было самой возвышенной частью храма, и вход в него мог быть только по ступеням (проф. Олесницкий, цит. соч. с. 229). По иудейскому преданию (у Кимхи, Маймонида и др.) Святое Святых возвышалось на месте, где Авраам приносил в жертву Исаака.


6:21 Всегда закрытые двери (ст. 31) из Святого в Святое Святых были заключены и как бы запечатаны при помощи особых золотых цепей, спускавшихся по стене Святого Святых, утверждавших неподвижное положение закрытых дверей и таким образом служивших символом запечатанной тайны Святого Святых (ср. Иез 7:22): цепи имели значение как бы тех таинственных печатей, которых никто не мог снять до явления Агнца Божия (Откр 5:1. См. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 297). Конец 21 ст. у LXX имеет прибавку: ἕως συντελείας παντὸς του̃ οἴκου, слав.: «до окончания всего храма»; прибавка эта, по-видимому, не оправдывается контекстом речи и является позднейшею глоссой.


6:22  Жертвенник пред давиром — жертвенник курений в Святом.


6:23-29 Две колоссальных, по 10 локтей вышины каждая, фигуры херувимов в Святом Святых храма были сделаны из масличного дерева (как более прочного). Если в Святом Святых скинии Моисеевой была поставлена одна пара херувимов на ковчеге завета, так что крылья этих херувимов осеняли верхнюю часть ковчега, именуемую каппорет (Исх 25:18-22; 37:7-9), то в храме Соломоновом ковчег завета с херувимами на нем был осеняем еще парой новых, колоссальных (10 локтей высоты) фигур херувимов, распростиравших свои крылья так, что края внешних крыльев касались стен, а внутренние крылья склонялись над ковчегом (ср. 2 Пар 3:10-13). По значению херувимы Святого Святых (скинии и храма) стояли в непосредственном отношении к благодатному присутствию здесь Иеговы, чем и объясняется ветхозаветный поэтический эпитет Иеговы «сидящий на херувимах», евр. йошев (гак) керувим (1 Цар 4:4; 2 Цар 6:6; Пс 79:2; 98:1). В других библейских местах херувимы выступают как живые существа наивысшего порядка в ряду тварей и так же, как в скинии и храме, непременно в ближайшем отношении к явлению славы Божией в тварном мире; так, они выступают: а) как стражи рая (Быт 3:24; Иез 28:14-16) и б) как носители Бога в откровениях и богоявлениях (Пс 17:11; 2 Цар 22:11), особенно в видениях пророка Иезекииля (Иез 1 гл.; 9:3; 10:4) и ап. Иоанна Богослова (Откр 4:7). С этим не согласуется ни мифологическое понимание херувимов (у Рима и др.), ни символические (у Бера и др.), и напротив, всю силу имеет церковно-традиционное воззрение на херувимов, как на ангелов высшего чина. См. подробнее у проф. А. А. Олесницкого. Ветхозаветный храм. С. 153-173 и у о. А. Глаголева. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 416-513.


6:31-35 Входы в Святое Святых (ст. 31-33) и в Святое (34-35). Вход в Святое Святых составляла дверь из масличного дерева, в простенке, шириной в 4 локтя (= 1/5 ширины стены), из 2-х половин, одна на наружной, другая на внутренней стороне амбразуры двери. Дверь эта имела некоторое украшение, евр.: айл, LXX: κρίομα, лат. frons — род капители. При дверях были завеса (2 Пар 3:14; Мф 27:51) и цепи (ст. 21). Подобно стенам, двери были украшены позолоченной резьбой херувимов, пальм, цветов. Вход в Святое состоял из двойной двустворчатой двери кипарисового дерева с четвероугольной рамой или косяками из масличного дерева — также с резьбой.


6:36  Внутренний (евр. пенимит) двор, иначе «священнический» (2 Пар 4:9), или «верхний» (Иер 36:10), в отличие от внешнего, или «большого» (2 Пар 4:9), называвшегося нижним» (Иез 40:18-19), назначенного для народа и отделявшегося от первого невысокой стеной (2 Пар 7:3). В Иродовом храме был еще двор язычников. Размеры внутреннего двора, или притвора, указаны в ст. 3. Здесь стоял жертвенник всесожжений, так называемое «медное море» и пр.


6:37-38  Бул — древнеханаанское название 8-го месяца еврейского года (конец октября и большая часть ноября), позже получившего имя мархешван. Храм Соломонов строился 7Ѕ лет, что по сравнению с продолжительностью постройки известных колоссальных сооружений древности представляется очень небольшим сроком. По Плинию (Естеств. истор. XXXVI, 12), вся Азия строила храм Дианы Ефесской 200 лет. Подобное известно и о египетских пирамидах.


7:1 Большая продолжительность постройки дворца Соломонова — 13 лет в сравнении с храмом — 7Ѕ лет объясняется или большим количеством рабочих при постройке храма, или тем, что строительных работ при дворе было больше; притом для дворца не было запасено заранее материала, как для храма. 13 лет — от окончания постройки храма, следовательно дворец был окончен спустя 20 лет от начала постройки храма (3 Цар 9:10), т. е. на 24-м году царствования Соломона (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 5, §1). Дворец Соломона был построен не на Мориа, где храм, и не в Офеле (юго-восточном подножии Мориа: 2 Пар 27:3; 33:14; Неем 3:26; 11:21; Иосиф Флавий. Иуд. война VI, 6, §2; Robinson. Palдstina II, 29), а на г. Сионе (в «верхнем городе», по Иосифу Флавию), долиной Тиропеон отделяемой от храмовой горы; с храмом дворец был искусственно соединен мостом (во втором Иерусалимском храме здесь была галерея, так называемый ксист) и внутренним ходом (4 Цар 11:19). Впоследствии здесь был и дворец асмонеев.


7:2 Первым из отдельных дворцов назван «дом леса Ливанского», евр.: бет йар га-Лебанои, Вульгата: domus saltus Ubani, LXX, славяно-русские (синодальный, архим. Макария, проф. Гуляева): «из Ливанского дерева» (LXX: οἰ̃κος δρυμω̨̃ του̃ Λιβάνου). Конечно, этот дворец был не на Ливане (не принадлежавшем Соломону), как полагали некоторые (Михаэлис и др.), или где-либо вообще вне Иерусалима (по таргуму, «летний царский дом» — род дачи); названием своим обязан множеству кедровых деревьев, стоявших аллеями близ него, и множеству кедровых столбов в середине здания. «Соломон во дворце своем построил весьма большое здание перед входом в судилище... имело оно сто тридцать столбов кедровых, и думаю, что поэтому и названо домом древа Ливанского, так как множество сих кедровых столбов уподоблялось ливанской роще» (блаж. Феодорит, вопр. 26). Вероятно, дом леса Ливанского, дом царя и дом дочери фараоновой (ст. 8) были частями одного здания, причем первый был центральным корпусом (100 локтей длины, 50 ширины и 30 высоты). По устройству дом леса Ливанского представлял колоннаду или перистиль в 4 ряда колонн (Вульгата: quattuor deambulacre inter columnas cedrinas). По назначению это здание служило, между прочим, своего рода арсеналом (ср. 3 Цар 10:17; Ис 22:8).


7:3-4 Крыша здания состояла из кедровых балок, опиравшихся на каменных стенах. Здание было трехэтажное; каждый этаж имел боковые комнаты; евр. целаот (ср. 6:5-6; Иез 41:6).


7:5 Все двери и дверные косяки были четвероугольны. LXX: θυρώματα καὶ αἱ χω̃ραι τετράγωνοι, слав.: вся двери и камары четвероугольны. О величине комнат не говорится. В целом рассматриваемый дворец представлял нередко и теперь встречающийся на Востоке архитектурный тип: двор в середине и галерея с колоннадой кругом.


7:6-7 К центральному зданию «дома леса Ливанского» примыкало «другое четырехугольное здание в 30 локтей ширины, которое на противоположном конце своем имело чертог, украшенный низкими и толстыми колоннами. Тут находился прекрасный трон, на котором восседал царь во время судебных разбирательств» (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 5, §2). Вероятно, «притвор (LXX: αἰλάμ, слав.: «элам», Вульгата: porticus) столбов» (ст. 6) и «притвор с престолом» составляли одно здание, причем первый был как бы общей приемной, а второй — собственной тронной залой (описание трона Соломона в 10:18 и сл. По талмудическому преданию, упомянутые в этом описании 12 львов были подвижные и могли поднимать царя со ступени на ступень, когда он хотел взойти на трон; и самое седалище было снабжено механическими фигурами других животных: орел, напр., возлагал на голову воссевшего царя венец, а голубь подавал ему свитки закона; ср. блаж. Феодорита, вопр. 26).


7:8 Третий дворец состоял также из двух зданий: дома самого Соломона и дома жены его, дочери фараоновой. Дворец этот был изящно отделан, но архитектура его не описывается подробно.


7:9-12 Сказанное здесь о строительном материале относится ко всем названным выше (трем) группам зданий. Дорогой материал состоял из разных сортов камня — газит (ср. 5:17 и наше примечание там), по Иосифу Флавию, во множестве был употребляем и белый мрамор. Ст. 12 возвращает нить повествования к рассказу об устройстве храма (прерванному, ст. 1-11).


7:13-14 Отсутствие необходимых для резных и подобных работ мастеров среди евреев побудило Соломона вызвать мастера из Тира, то был Хирам (по 2 Пар 2:12, Хирам — Авия), по отцу финикиянин, по матери — из евреев (по кн. Царств, мать его была из колена Неффалимова, а по 2 Пар 2:13, из Данова)1Позднейшее иудейство пыталось представить Хирама чистым евреем. Так, Иосиф Флавий (Иуд. древн. VIII, 3, §4) говорит, что «отцом Хирама был Урия, израильтянин родом». Возможно здесь сказалось тщеславное желание приписать замечательные работы в храме человеку чисто еврейского происхождения, а не иноземцу, хотя и по Библии, Хирам или Хирам-Авия лишь наполовину был таким. Ср. W. Nowack. Hebr. Alchдologie.. Художественные способности Хирама изображаются подобно дарованиям художника Веселиила (Исх 31:3-5), работавшего по благоукрашению скинии. Из работ, произведенных Хирамом, книга Царств называет только совершенно новые, а не такие, подобные которым имели место уже в скинии Моисеевой. Так, книга Царств не упоминает об устройстве Хирамом нового, медного жертвенника всесожжений (с медными стенками, а внутри он был наполнен дикими камнями и землей), о чем узнаем только из 2 Пар 4:1. (Ср. проф. А. А. Олесницкий, с. 321.)


7:15-22 Первое монументальное произведение Хирама; две монументальные медные колонны в притворе или на паперти храма, по имени Иахин (имя правой колонны) и Воаз (левой). Из данного раздела, в снесении с параллельными повествованиями (2 Пар 3:15-17; сн. 1 Пар 18:8; 2 Пар 4:12-13; 4 Цар 25:13,16; Иер 52:20-23; Иез 40:48; Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 3, §4), открываются следующие данные о внешнем виде или архитектуре каждой из этих колонн, а также и их религиозно-национальном значении. Обе колонны, как и «медное море» и др. сосуды, сделаны были из меди, некогда взятой Давидом в добычу в войне с сирийцами (1 Пар 18:8). Высота каждой колонны равнялась 18 локтям (по 2 Пар 3:15 — 35 локтям, но, вероятно, включительно с постаментом колонны), т. е. 8 м 71 см = ок. 11 аршин с лишком: объем или окружность — 12 локтей = 5 м 806 мм или ок. 8 арш., следовательно в диаметре ок. 4 локтей (по Иосифу Флавию: соответственно — 3,82 локтей = 1 м 84 см). Толщина стенок каждой колонны — 4 перста, внутри та и другая колонны были пустые. По LXX ст. 15, колонны не были гладкими, но с углублениями величины 4-х пальцев: τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, слав.: «четырех перстов вгубления», т. е. с продольными линиями. Сверху на каждой колонне имелась капитель (евр.: котерет, LXX: ἐπίθεμα, слав.: «возложение», русский: «венец») в 5 локтей (по 4 Цар 25:17 — 3 локтя) вышины, так что общая высота колонны была 23 локтя (= 11 м 13 см = ок. 17 арш). Нижняя часть капителей была выпуклой, чревообразной, верхняя представляла лилиеобразную чашечку. На верхнем и нижнем концах этой части расположены были два ряда, по 100 штук в каждом, гранатовых яблок с сетчатыми цепочками для укрепления. Обе колонны, надо полагать, были именно самостоятельными монументами, стояли независимо от притвора (а не составляли часть самого притвора, служа его подпорами, как полагали Тений, Дистель, Гитциг, Вогюэ, Пэн, Новак). По 2 Пар 3:15 обе колонны стояли «пред (евр. лифне) домом (храмом)», и самый образ выражения ст. 21 (2 Пар 3:17) «поставил» (евр. геким), устойчиво водрузил, — приложимо только к самостоятельной колонне (ср. Лев 26:1; Втор 27:2,4 и др.). Особенно же самостоятельное монументальное значение обеих колонн видно из того, что каждая из них носила нарочитое название: правая — Иахин, левая — Воаз. Названия эти во всяком случае говорят о важном теократическом и национальном значении обеих колонн, но точный смысл их нельзя установить с несомненностью. Хотя оба названия в Ветхом Завете встречаются в качестве собственных имен лиц: первое — как имя нескольких лиц в коленах Симеоновом (Быт 46:10; Исх 6:15; Чис 26:12) и Левиином (1 Пар 9:9; 24:17), а второе в евр. Библии тождественно с именем известного из истории Руфи праотца Давида Вооза (Руфь 2:1 и сл.), однако посвящение колонн этим лицам (особенно одному из малоизвестных Иахинов) маловероятно (таргум к 2 Пар 3:17 отождествляет имя левой колонны с именем Вооза). Столь же мало основательно видели в тех названиях имена строителей храма (Гезений), сыновей Соломона (Эвальд) или же неисторические имена Давида и Соломона (Абарбанель). Напротив, за нарицательное значение обоих названий говорит уже авторитет LXX-ти, которые в 2 Пар 3:17 передают евр. Иахин, Боаз нарицательными терминами: κατόρθωσις, ἰσχύς, слав.: исправление, крепость. В этом смысле, соединяя оба названия в одно суждение (предположение некоторых ученых, будто оба названия составляли одну целую надпись, библейским текстом, впрочем, не оправдывается), получим такую мысль: «да стоит (храм) непоколебимо, крепостию» или (если гл. кун взять в ф. Гифил): «да утвердит (Иегова — храм) силою Своею» (ср. 3 Цар 8:13; Ис 45:24). Являясь непосредственно пред национальным святилищем Израиля, колонны Иахина и Вооза свидетельствовали о наступлении нового, высшего периода в истории ветхозаветной теократии, святилища и народа Божия. Ввиду основания прочного, неподвижного храма Иеговы в Израиле и утверждения политического могущества и глубокого мира среди него, колонны эти являлись как бы национально-религиозным флагом, храмом культа и теократии среди всех народов древности. Этим уже исключается сближение Иахина и Вооза с разного рода языческими монументами: египетскими сфинксами (у Вогюэ), финикийскими статуями Геракла и Сатурна (Моверс, Фатке), наконец, с культами Ваала и Астарты (Гилляни). Ср. проф. А. А. Олесницкий. Ветхозаветный храм. С. 254-288.


7:23-26 (сн. 2 Пар 4:2-5) Новой принадлежностью храма и вторым грандиозным произведением Хирама было так называемое медное или «литое» море (йам муцак), т. е. названным морем по обширности (по Иосифу Флавию, Иуд. древн. VIII, 3, §5 ἐκαλήθη... θάλασσα διὰ το μέγεθος) бассейн во дворе храма, между жертвенником всесожжения и Святым, ближе к югу, 10 локтей в диаметре, 30 локтей (по LXX и блаж. Феодориту, — 33) в окружности и 5 локтей высоты, вмещавший 2 000 (по 2 Пар 4:5 — 3 000) батов воды. Отношение окружности и диаметра в указанных цифрах (30 и 10 локтей) не представляется математически точным (при диаметре 10 локтей окружность = 31 2/5 или 31,416 локтей; при окружности 30 локтей диаметр равен 9 174/314 локтей) и возбуждало много споров в среде археологов-библеистов. Но понятно, священные писатели не могли затруднять речь свою дробями и указывали лишь целые числа; возможно также, что диаметр и окружность определены в тексте независимо одно от другого, потому что в разных местах сосуда окружность его изменялась. В зависимости от этого объясняют (напр., Лайтфут, митр. Филарет) неодинаковое определение вместимости «медного моря» — в 2 000 батов (по кн. Царств) или в 3 000 батов (по 2 Пар): последняя дата могла обозначать полную вместимость медного моря до самых краев, а первая, — сколько обычно наливалось.


Форма бассейна — не цилиндрическая, как полагали некоторые, а имела вид чашечки распустившейся лилии (ст. 26), и, кроме того, имела выпуклую средину — наподобие бокала. По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 3, §5) и блаж. Феодориту (вопр. 24), медное море имело вид полушария (ἡμισφαίριον). Под краями медного моря одним литьем с ним были сделаны два ряда шаров наподобие колокинтов, по 10 шаров на локоть (по 2 Пар 4:3, эти барельефы представляли волов). Бассейн держался на 12 колоссальных изображениях медных волов, задняя часть которых была обращена к центру, а головы волов, по три вместе, обращены были во все четыре страны света; высота фигур волов, вероятно, равнялась натуральной высоте этих животных. По значению своему эти изображения могли напоминать волов, некогда перевозивших скинию в пустыне, и вообще были уместны во дворе храма, представляя главный жертвенный материал для близ стоявшего жертвенника всесожжений (А. А. Олесницкий, с. 326), менее всего они имели отношения к языческим предметам культа (мнение Иосифа Флавия. Иуд. древн. VIII, 7, §5).


Назначение медного моря — служить умывальницей для священников (2 Пар 2:6). По преданию, священники пользовались водой моря снизу, при помощи кранов или отверстий — или в пастях волов, или в стенке самого бассейна, между группами волов (А. А. Олесницкий, стр. 327-328). Нечто подобное медному морю представляет однородный финикийский сосуд «Амафонское море», открытый на Кипре и с 1866 года находящийся в Луврском музее.


7:27-39 Как для омовений священников служило «медное море», так для омовения мертвенных частей перед сожжением их на жертвеннике (ср. Лев 1:9; Иез 40:38) служили особые сосуды числом 10, «умывальницы» (кийорот, ст. 38; 2 Пар 4:6), поставленные на особых «подставах» (мехонот, ст. 27). Последние описываются в данном разделе 3 Цар с величайшею подробностью, вероятно, по новизне и изяществу сооружения этого третьего произведения художества Хирама (после 2 колонн и «медного моря»). Каждая подстава представляла четырехугольный ящик по 4 локтя в длину и ширину и 3 локтя глубиной или вышиной (27); боковые стенки этих ящиков состояли из пластинок с накладками (евр.: шелаббим, Вульгата: Juncturae) по углам (28). На стенках — резные изображения львов, волов (может быть, идея всеобщего мира в царстве Божием и царстве природы, как в Ис 11:6-9) и пальм, а внизу — переплеты венков или фестонов из распустившихся цветов (29). В верхней части ящика-подставы было приспособление для принятия и утверждения умывальницы, выгнутое в середине и названное венцом или капителью, в Ѕ локтя вышиной (35) и 1Ѕ локтя в диаметре (30-31). Для сообщения устойчивости на каждой капители, к верхнему углу ящика, были приделаны плечевидные выступы (евр. кетефот), выходившие из четырех угловых столбиков ящика, описывавшие небольшой выгиб и охватывавшие умывальницу с четырех сторон в качестве подпор. Внизу у каждого ящика-подставы были проделаны оси и на них колеса обычного устройства (со спицами, ступицами и подобным), в 1Ѕ локтя в диаметре, причем по высоте своей колеса не должны были заслонять стенок ящика (30,32-34). Крышка, стенки и подпорки ящиков были покрыты резьбой (36).


Самые умывальницы, стоявшие на тех подставах, описываются кратко: они имели форму тазов с раздавшейся верхней частью, как бы котлообразной (сн. Исх 30:18). Диаметр каждого таза — 4 локтя, а глубина — 1 локоть (38).


Сложным и подвижным устройством умывальниц имелось в виду облегчить наполнение их водою, затем опорожнение их; в первом случае их подкатывали к большему водохранилищу — «медному морю»; во втором, по пресыщении воды кровью, умывальницы пододвигались к особой кровосточной трубе при жертвеннике. Эти колесницы-умывальницы были настолько тяжелы, что для передвижения их требовались совокупные усилия нескольких человек; они требовали тщательного ухода за собой, потому что, стоя постоянно под открытым небом, они нередко омывались дождем и подвергались порче (А. А. Олесницкий, с. 329.332, ср. Кейль. Библейская археология. Русск. перев. Ч. I, с. 161-162).


7:40-51 Из второстепенных сосудов и других предметов храмовой утвари, сделанных Хирамом, библейский текст (ст. 40,45,50) называет: а) медные: тазы, кропильницы, лопатки, чаши и б) золотые: щипцы, блюда, ножи, лотки, кадильницы. Раввинское предание добавляет сюда приспособление для жертвенных операций в виде каменных столбов на северной стороне от жертвенника для предварительного расположения и сортирования отдельных частей жертвенного мяса.


7:51 Заключительное замечание о построении и отделке Соломоном храма. Как на постройку храма Соломон употребил сокровища, собранные Давидом, так часть этих сокровищ Соломон поместил в сокровищницы храма, устроенные в известных боковых пристройках храма (6:5 и сл.). «Святым писатель назвал посвященное Богу всяческих и военные добычи, принесенные с браней» (блаж. Феодорит, вопр. 25). Ср. 2 Цар 8:7-12; 1 Пар 18:7-11.


8:1-2 Соответственно важности построенного храма для всей теократии, для всего народа, Соломон приглашает на освящение храма всех представителей народа («начальников колен», «глав поколений» — термины, характеризующие родовой быт народа). Освящение было назначено на 7-й месяц — по древнехананейскому названию «афаним» (евр. этаним = месяц «даров или плодов», или «постоянных ручьев»), позже «тисри» (у Иосифа Флавия, VIII, 4, §1 Θισρί), в котором праздновался, между другими, и торжественный праздник Кущей (Лев 23:39-43), привлекавший многолюдное стечение паломников в Иерусалим, и потому 7-й месяц был наиболее благоприятным для торжества освящения храма. Но в каком году произошло это освещение? Непосредственная связь 8:1 с 7:51, как и самое существо дела, требуют признать, что вскоре по построении храм был освящен. Если по 6:38храм был окончен в 8-м месяце (буле) одиннадцатого года Соломонова царствования, то освящение, естественно, могло произойти только в 7-м месяце следующего, 12-го года царствования Соломонова, причем промежуточный срок (ок. 11 месяцев) мог быть употреблен на снабжение храма утварью и вообще на внутреннюю его отделку (ср. 7:14-51). Трудно согласиться с взглядом Эвальда, проф. Гуляева, что храм был освящен в 7-м месяце года окончания его, т. е. до полного завершения работ (в 8-м месяце). Но совершенно нельзя принять даты принятого текста LXX, по которому освящение храма совершено было уже по окончании дворца Соломонова, т. е. через 13 лет по построении храма: καὶ ἐγένετο, ὡς συντελέσαι Σαλωμὼν τὸν οἰ̃κον κυρίου καὶ τὸν οἰ̃κον ἑαυτου̃ μετὰ εἴκοσι ἔτη: последние слова — явно вставка из 9:1,10, нарушающая связь глав 8 и 7 и вносящая несообразную мысль, будто храм оставался неосвященным целых 13 лет. Напротив, по евр. тексту, Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 4, §1) и иудейскому преданию (Midrasch Wajikra Rabba к Лев 10), освящение храма последовало вскоре за окончанием его.


8:3-4 Принятый текст LXX-ти здесь короче евр., Вульгаты, славяно-русского: не имеет начала 3-го стиха и конца 4-го. Но другие греч. списки (Комплютенская, Александрийский, № 247 и др. у Гольмеса) имеют эти слова: первоначальность, видимо, на стороне текста еврейского. Ковчег завета при перенесении его в пустыне обыкновенно закрывался покрывалами, и несли его священники с левитами (Чис 4:5,15) или одни священники (Нав 3:6; 6:1). В данном случае священники несли ковчег завета (ст. 6), левиты — прочие священные принадлежности, сохранявшиеся в скинии. Последняя тоже была перенесена в храм; доселе она была в Гаваоне (2 Пар 1:3,4).


8:5  Все общество Израилево (евр. кол-адат Исраел) — передано в принятом тексте LXX: πα̃ς ’Ισραήλ, но в Александрийском списке и в тексте № 247 у Гольмеса: πα̃ςα ἡ συναγωγὴ ’Ισραήλ, откуда и слав.: «весь собор Израильский».


8:6-7  Под крылья херувимов. Ковчег завета с находящимися на нем 2-мя херувимами (малых размеров, Исх 25:18) был поставлен в Святом Святых храма — под крылья новой пары колоссальных херувимов (6:23-28), осенявших своими крыльями не только самый ковчег завета, но и носильные шесты, вдевавшиеся в приделанные к нему кольца (Исх 25:13-16; Чис 4:6 и сл.).


8:8 Направление носильных шестов, теперь уже неподвижно остававшихся при ковчеге завета, по мнению большинства исследователей, было от севера к югу, т. е. по широте Святого Святых, хотя естественнее, судя по данному месту, думать наоборот (от запада к востоку) (А. А. Олесницкий, 172). Замечание «они (шесты) там и до сего дня», очевидно, не могло принадлежать самому свящ. писателю 3 и 4 кн. Царств, пережившему не только многократное опустошение храма и его сокровищ (3 Цар 14:26; 4 Цар 16:17; 18:16), но и полное его разрушение и сожжение (4 Цар 25:9-17), а могло принадлежать лишь современнику построения храма или недолго спустя после Соломона жившему лицу, составлявшему «книгу словес Соломона» (3 Цар 11:41). См. проф. П. А. Юнгеров. Происхождение и историчность третьей и четвертой книг Царств. («Правосл. Собеседн.» 1905, июль-август, с. 417).


8:9 Ср. Втор 10:5; Евр 9:4.


8:10-11 (2 Пар 5:11-14) Облако (10 ст.), наполнившее храм, или слава Иеговы, наполнившая храм (11 ст.), есть облако теофаническое (на позднейшем языке — «Шехина», см. проф. А. А. Олесницкий, с. 798), подобное тому, которое наполнило скинию при освящении ее (Исх 40:34-35, ср. Исх 19:9; 20:21; Втор 4:11; 5:19; Пс 96:2), но отличное от облака курений (Лев 16:2). Слава Господня (евр. кевод-Иегова) — обычное название самооткровения Иеговы в мире.


8:12 Говоря, что Иегова благоволит обитать во мраке, Соломон мог иметь в виду библейские места (подобные Исх 19:9; Лев 16:2) о неприступной таинственности Бога; соответственно этому в Святом Святых храма не было окон «и доступа вещественному свету, так как Иегова благоволил окружить Себя мраком для ветхозаветного общества» (А. А. Олесницкий, с. 249).


8:12-13 Ст. 12-13 в принятом тексте LXX помещены во 2-й половине ст. 53 с некоторыми дополнениями (см. ниже примеч. к ст. 53).


8:13 Выражение сильного восторга и радости от сознания, что отныне есть место постоянного пребывания Иеговы среди народа своего.


8:14-21 (2 Пар 6:4-11) Если слова ст. 12-13 Соломон произнес, обратясь к Святому храма, то речь, ст. 14-21, произнесена им к народу; «собрание» (кагал, ἐκκλησία, слав.: «собор») благоговейно стояло. Речь воспроизводит сжато, но полно всю историю построения храма с момента возникновения у Давида мысли об этом, сн. 2 Цар 7:2 и сл.; 3 Цар 5:16; 1 Пар 22:6-11; 28:2-7. В выражении «храм для пребывания имени Иеговы» (ст. 16-19,29; 3 Цар 9:3; 4 Цар 21:4; сн. Втор 12:5,11; 2 Цар 7:13) имя (евр. шем) есть откровение существа Иеговы (Исх 3:14) со стороны Его святости и освящения Израиля (Исх 29:43-46).


8:22 Начиная молитву, Соломон снова обращается к храму, воздевает руки свои к небу и преклоняет колена (ст. 54) на медном амвоне (2 Пар 6:13). Воздевание рук для молитвы, ср. ст. 38, — древний и постоянный обычай, естественное выражение молитвенного настроения (ср. Исх 9:29,31; Ис 1:15; Иов 11:13 и др.). Преклонение колен при молитве столь же естественное проявление благоговейного молитвенного чувства, встречающееся в Библии задолго до плена вавилонского (Быт 24:26,52; Ис 45:23; Иов 1:20 и др.), вопреки мнению (Бенцингера и др.), будто обычай коленопреклоненной молитвы послепленного происхождения и будто уже поэтому молитва Соломона могла возникнуть лишь после плена.


8:23-26 (2 Пар 6:14-17) Вступление молитвы Соломона. Благодарение Богу за исполнение обетованного Давиду построения храма (ст. 23-24) и прошение об укреплении династии Давида на престоле (ср. 2:4; 3:6; блаж. Феодорит, вопр.27).


8:27-30 (2 Пар 6:18-21): прошения о принятии Иеговой молений в храме. Но прежде дается ответ на возможное у верующего и мыслящего человека возражение: небо во всей его необъятности (таков смысл выражения: «небо и небо небес» (ср. Втор 10:14); конечно, здесь нет мысли об определенном количестве небес, как учили раввины) не может вместить премирного Бога, тем более рукотворенный храм не может считаться таким жилищем Иеговы, к которому пребывание было как бы прикреплено (ср. Ис 40:22; 66:1): отношение Иеговы к храму Его имени — безусловно свободное снисхождение благодати и милости его к избранному народу (27); но во имя этого избрания народа и храма (ср. Втор 12:11; 3 Цар 9:3; 4 Цар 21:4), Соломон умоляет Иегову о милостивом принятии молитв в храме Его имени во всякое время (28-30), преимущественно о прощении грехов (30, сл. ст. 34, 36, 39, 46, 50). За этим общим прошением (ст. 29) следуют семь отдельных и более частных прошений (ст. 31-53); семеричное число этих прошений может обозначать всю совокупность возможных молений; 7 — число священное, число полноты и совершенства (Быт 21:28; Исх 37:23; Лев 4:6) и, кроме того, в данном случае вполне аналогично по значению семи прошений молитвы Господней (Мф 6:9 и сл.).


8:31-32 (2 Пар 6:22-23). Первый случай, когда имеет быть нужда в милостивом принятии Иеговой молитв в храме, касается случаев проступков с недостаточно ясными уликами. По закону, обличаемый в подобного рода проступке приходил вместе с потерпевшим к жертвеннику Иеговы и клятвой свидетельствовал свою невинность, причем присутствовавший здесь священник изрекал проклятия, имевшие постигнуть его в случае виновности и нераскаянности (Исх 22:8,11; Чис 5:19-21, ср. проф. Гуляев, цит. соч., с. 222). Эти клятвы включены здесь в число молитв, ибо клятва, по существу своему, есть благоговейное, подобное молитвенному, призывание имени Иеговы (Лев 19:12; Втор 6:13; 10:20; Ис 48:1; Иер 12:16 и др.), Которому был посвящен храм, — и даже поставлены на первом месте как выражение ревности Израиля о святости имени Иеговы, каковая ревность составляла долг Израиля (Сир 23:9). Поэтому первое прошение Соломона (ст. 31-32) можно сопоставить с первым прошением молитвы Господней: «да святится имя Твое» (Мф 6:9).


8:33-34 (2 Пар 6:24-25). Второй случай: пораженный за грехи свои нашествием неприятеля и отведением некоторой части своей в плен, Израиль будет умолять Иегову в храме Соломоновом. Боязнь быть удаленным из священной, избранной Богом страны более всего смущала древнего израильтянина (ср. Божественные угрозы Лев 26:17; Втор 28:25). Здесь, однако, не имеется в виду плен вавилонский, с которым был разрушен храм Соломонов, между тем в ст. 33 говорится о молитве Израиля именно в храме; вероятно, имеется в виду одно из нередких нападений на Израиля со стороны соседних племен, причем возможно было и пленение некоторых евреев (ср. Суд 2:13 и сл. и др.).


8:35-36 (2 Пар 6:26-27). Третий пример общественной молитвы: в случае продолжительной засухи в стране за грехи народа. Ни в чем ином древний Израиль не чувствовал столь живо зависимости своей от Иеговы, как в климатических условиях страны: благовременных дождях или их отсутствии, чем обусловливались плодородие или бесплодие палестинской почвы (Втор 11:10-12; Иез 34:26 и сл.; Иоил 2:23; Пс 64:10 и др.); засуха представлялась страшной небесной карой (Лев 26:3,19; Втор 28:15-23; Ам 4:7; Агг 1:11).


8:37-40 (2 Пар 23-31). Четвертый случай: голод, эпидемия, губительный палящий ветер (напр., самум — юго-вост. ветер Аравийской пустыни), нашествие саранчи, червя (евр. арбе, хасил — два названия разных пород саранчи, ср. Иоил 1:4; LXX: βρου̃χος ἐρυσίβη, Вульгата: locusta vel rubigo) и подобные бедствия (ср. Лев 26:16,25; Втор 28:22; Ам 4:9-10; Иер 14:12 и сл.) обратят народ во внутрь себя («сердце», евр. левав, ст. 38 на библейском языке — не только собственно сердце, а и совесть (1 Цар 25:31; Втор 27:6). Праведное воздаяние каждому возможно только для Сердцеведца — Бога (ст. 39. Ср. 1 Цар 16:7; Пс 7:10; Иер 17:10); и последняя цель премудрых действий Божия Промысла — научить людей страху Божию (ст. 40, ср. Втор 4:10).


8:41-43 (2 Пар 6:32-33). Пятый случай: храм Иеговы может посетить и иноплеменник из земли далекой (как царица Савская в 3 Цар 10, Нееман Сириянин в 4 Цар 5), услышав о величии и силе имени Иеговы — «руке сильной и мышце простертой» (ст. 42, в соотношении с историей изведения Израиля из Египта, Исх 6:6; Втор 4:34; 5:15). Бог исполнит молитву такого иноплеменника, чтобы он убедился, что действительно именем Иеговы называется храм Соломонов (ст. 43, ср. Иер 7:10-11,14), как этим же именем называется и город Иерусалим (Иер 25:19) и народ израильский (Втор 28:10; Ис 63:19); что в этом народе, в его столице, в его храме Иегова нарочито являет Свое присутствие, так что здесь с Ним люди входят в особое благодатное общение.


8:44-45 (2 Пар 6:34-35) Шестой случай: война против врага, посланная Израилю Богом, и —


8:46-50 (2 Пар 6:36-39) Седьмой случай: пленение всего Израиля в землю иноплеменников (ср. ст. 33-34): в том и другом случае молитвенное покаянное обращение Израиля к Иегове, к святой земле, Иерусалиму и храму (ст. 44,48) должно низвести милосердие Божие на молящихся и кающихся: в том и другом случае — дать народу потребное для него (ст. 45,49-50). В этом разделе указывали (Тений, Бенцингер, Киттель и др.) признаки позднейшего послепленного его происхождения: а) обычай обращения в молитве к святой земле, Иерусалиму и храму будто бы только послепленного происхождения (Дан 6:10, евр. 11; 2 Езд 4:58). Однако это столь естественное положение молящегося могло быть в обычае задолго до плена (ср. Пс 5:8; 27:2) и только формулировано в законное обязательство в традиционном раввинском законодательстве (по Мидрашу Сифре 71b, молящийся вне земли Израилевой обращается по направлению к святой земле, а молящийся в самой святой земле обращается к храму); б) Плен вавилонский, о котором будто бы со всей определенностью говорится в ст. 46-50, говорят, не мог быть предвиден Соломоном, следовательно, изображение это могло явиться только после плена. Но пленение и массовое переселение покоренных народов в иные земли были общим обычаем древних восточных деспотов, и нет ничего непонятного в том, что Соломон, после указания ряда других бедствий, называет и возможное пленение, тем более что оно предуказано и в Пятикнижии (Лев 26:33; Втор 28:25,36,64), и как в последнем, так и у Соломона изображение плена имеет общий характер, без указания специфических черт именно вавилонского; в) Напрасно также формула исповедания грехов «мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны» (47) считается некоторыми толкователями происшедшею только в плену вавилонском. На самом деле исповедание это, столь естественное для кающегося грешника, употреблялось не только в плену и после него (Дан 9:5), но и до плена, и при том задолго до него (Чис 14:18-20; 1 Цар 7:6; Пс 50:6; 31:5). В данном месте исповедание это тем уместнее, что здесь же ясно выражено библейское учение о всеобщей склонности людей ко греху: «нет человека, который не грешил бы» (ст. 46, сн. Иов 14:4; Притч 20:9; Еккл 7:20; Пс 50:7; Сир 7:5; 3 Езд 8:35; 1 Ин 1:8).


8:51-53 Основание надежды Соломона, вместе, конечно, и всего народа на милосердие Божие и помилование — избрание Израиля Иеговою в удел Свой (Исх 19:5-6; Втор 4:20). 53-й ст. в принятом греч. тексте имеет прибавку сравнительно с евр. масоретским: не только здесь помещены ст. 12-13, имеющиеся и в евр. тексте на своем месте, но и особое добавление: τότε ἐλάλησεν Σαλωμὼν ὑπὲρ του̃ οἴκου, ὡς συνετέλεσεν του̃ οἰκοδομη̃σαι αὐτόν. ‘Ήλιον ἐγνώρισεν ἐν οὐρανω̨̃ (Κύριος), слав.: «тогда глагола Соломон о храме, егда соверши созидати его: солнце познано сотвори на небеси». В конце стиха имеется в греко-славянском тексте другая прибавка: οὐκ ἰδοὺ αὕτη γέγραπται ἐν βιβλίω̨ τη̃ς ὠ̨δη̃ς; не сие ли писано в книге песни. О первом добавлении, весьма художественно восполняющем мысль (ст. 12) о том, что Иегова благоволит обитать во мгле, блаж. Феодорит (вопр. 28) говорит: «Тьма и мрак дают разуметь невидимость Божией сущности. Посему Соломон сказал, что Поставивший солнце на небе, чтобы люди наслаждались светом, Сам рече пребывати во мгле. Думаю же, что здесь прикровенно разумеет храм, потому что он имел весьма малые окна, как окруженный другими малыми зданиями» (вопр. 28). «Книгу Песни» блаж. Феодорит (вопр. 29) считает одним из пророческих писаний. В новое время сближают эту книгу с «книгою Праведного» (Нав 10:13; 2 Цар 1:18 и сл.), так как, по остроумному и не лишенному вероятия предположению Велльгаузена, выражение «книга Песни» образовалось из выражения «книга Праведного» путем возможной, в самом деле, перестановки букв: яшар (праведный) изменено было в шир (песнь).


В 2 Пар 6:41-42 молитве Соломона придано другое заключение, весьма близкое к словам псалма 131:8-10 и, может быть, из этого псалма заимствованное.


8:54-61 Послесловие к молитве Соломона: благодарение Богу (56), благословение, благожелания и наставления царя народу (57-61). Иегова «дал покой народу Своему» (56): покой в земле обетованной, обещанный Иеговой, Втор 12:10-11, вполне осуществился только с построением неподвижного храма Его имени, и освящение храма, наполненного при этом славой Иеговы (ст. 10-11), было фактическим свидетельством того, что обетованный народу покой (Второзаконие, цит. м.) теперь достигнут им благодаря построению постоянного храма «мужем покоя» (1 Пар 22:9) — Соломоном.


2 Пар 7:1 дополняет кн. Царств сообщением, что по окончании молитвы Соломона ниспал с неба огонь и поглотил жертвы (об этом упоминает и Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 4, §4), чем выражалась богоугодность жертв и действительность благодатного присутствия Иеговы (ср. Лев 9:24; Суд 6:20-21; 3 Цар 18:38; 2 Макк 2:10).


8:62-66 Огромное число жертв (63), преимущественно мирных (евр. шламим), соединявшихся, как известно, с пиршествами приносителей и приглашенных ими сотрапезников (Лев 7:11 и сл.; Втор 12:7; 14:23), вполне понятно при громадном стечении народа (65) на торжество1Подобное стечение народа в Иерусалиме имело место и впоследствии, напр., в праздник Пасхи. По Иосифу Флавию (Иуд. война. VI, 9, §3), в роковой для Иудеи год (70 г. по Р. Х.) падения Иерусалима на праздник Пасхи собралось около 2 млн. человек: одних агнцев пасхальных было заклано 256 000., длившееся не менее двух недель (65, ср. Феодорит, вопр. 30). Ввиду обилия жертв, устроены были и освящены дополнительные жертвенники во дворе храма.


8:65 Выражение «от входа в Емаф до реки Египетской» напоминает известное уже «от реки (Евфрата) до земли Филистимской и до пределов Египта» (4:21; Евр 5:1); оба выражения определяют границы Еврейского царства при Соломоне от крайнего северо-востока до крайнего юго-запада. Емаф (евр.: Хамат, LXX: ‘Ημάυ, ’Εμάθ, Αἰμάθ, Вульгата: Emath) — при Моисее — северный предел обетованной земли (Чис 13:22; 34:8; Ономастикон, 424-425), к северу от гор Ермона или Антиливана, на реке Оронте. При Давиде Емаф с областью был самостоятельным государством, и здесь был дружественный Давиду князь Фоа (2 Цар 8:9-10; 1 Пар 18:9-10); Соломон занял его (2 Пар 8:3-4) и укрепил (3 Цар 9:19; ср. 4 Цар 14:28; 17:24,30; 18:34; 19:13). У греков впоследствии Емаф назывался ’Επιφάνεια (Reland. Palдstin. 119). «Река Египетская» или «поток (евр. нахал) Египетский» — не Нил, а юго-западная граница Палестины (Чис 34:5 и др.), где был город Ринокорура, теперь Эль-Ариш, близ Газы (Ономастикон, 797).


8:65-66  Семь дней и еще семь дней, четырнадцать дней: первые 7 дней — с 8 до 14 числа 7-го месяца этанима или тисри, а затем 15-22 числа того же месяца — празднование семидневного праздника (Лев 23:39 и сл.) Кущей (2 Пар 7:8-10), в день отдания которого (8-й день, 23-го числа, ст. 66, ср. 2 Пар 7:10) Соломон отпустил народ.


9:1-2 «По окончании праздника Владыка Бог снова является Соломону, устрояя сие во спасение, чтобы, освободившись от забот, не предался лености и по необходимости припоминал законы Его, обещает же подтвердить обетование, данное отцу, а преступникам законов угрожает гибелью и тем, что ради них освященный храм оставит пустым» (блаж. Феодорит, вопр. 30). Таким образом, блаж. Феодорит относит это второе (после Гаваонского, 3 Цар 3:5 и сл.) или собственно третье (если считать бывшее во время построения храма 6:11-13) откровение Бога Соломону ко времени непосредственно после освящения храма. Иудейская традиция (Мидраш Wajiqra R. на Лев 10) относила это богоявление даже прямо на ночь, последовавшую за освящением храма1По освящении храма, рассказывает Мидраш, Соломон отпраздновал свой брак с дочерью фараона: вследствие распущенного веселья, царившего на брачном пиршестве, Соломон проспал время совершения утренней жертвы, и притом лишил и народ возможности принести ее, так как ключи от храма хранились у Соломона. Вообще, по мысли традиции, момент освящения храма был и началом отступничества Соломона.. В пользу этого могло бы говорить то, что слова откровения (ср. 2 Пар 7:12-16) в этот раз имеют характер ответа на молитву Соломона. Однако если данное откровение по содержанию своему несомненно имеет связь с описанным в предыдущей (8-й) главе освящением храма, то время этого откровения, по прямому свидетельству библейского текста (ст. 1), определяется так: «после того, как Соломон кончил строение дома Господня и дома царского», т. е. не менее 13-ти лет спустя по освящении храма (6:38; 7:1) или 20 лет спустя от закладки храма (6:1; 9:10; 2 Пар 8:1), иначе — на 24-м году царствования Соломона. По мысли митр. моск. Филарета, «намерение беседы Божией состоит не столько в обетовании, которым она начинается, сколько в угрозе, которою заканчивается. Конечно, Серцеведец близко видел опасность, которой внешнее счастье подвергало добродетель Соломона, чтобы предостерегать его» (Начерт. церковно-библейской истор. Изд. 10-е, стр. 228, примеч.). Таким образом, описанное в 9:1-9 откровение Божие Соломону произошло в момент расцвета его внешней славы и силы, с чем совпало и предвестие его будущего падения (ср. 11:1-9).


9:3-5 Первая половина речи Иеговы есть обетование Его — пребывать в храме Соломоновом «на веки» (евр. ад-олам ст. 3), т. е. до пришествия Мессии, — и утвердить династию Давида на престоле (ст. 5) под условием подражания Соломона Давиду (4 ст.), этому истинно теократическому царю. Обетование это, по содержанию и смыслу, близко напоминает ранее данные Соломону (3:14; 6:12).


9:6-9 (2 Пар 7:19-22). Вторую и главную идею откровения выражают божественные угрозы Израилю, земле его и храму в случае неверности израильтян Иегове и служения «богам иным»; угрозы эти по существу тождественны с возвещенными Израилю еще Моисеем (ср. Лев 26:14; Втор 8:19; 28:15,37; 29:23-26). Исполнился этот божественный приговор над народом и храмом впервые при разрушении Иерусалима и храма и пленении народа Навуходоносором (около 589 г. до Р. Х.) (4 Цар 25:9 и сл.), окончательно же, уже после непринятия Израилем Мессии — Христа Спасителя, в 70 г. по Р. Х., когда вновь были разрушены Иерусалим и храм и народ иудейский прекратил бытие свое в качестве цельной самостоятельной национальности.


9:10-14 Раздел этот стоит вне исторической связи с предыдущим. Несмотря на внешний блеск и богатство царствования Соломона, он, очевидно, не имел возможности иначе вознаградить Хирама, тирского царя, за его услуги при постройках (ст. 11, 5:7-12; 2 Пар 2:8-16), как уступкой ему части израильской территории, в прямом противоречии с запрещением закона продавать землю навсегда (Лев 25:23), следовательно, и отчуждать как-либо часть ее. Соломон дал Хираму «20 городов в земле Галилейской», евр. Галил (ст. 11), LXX Γαλιλαία, Вульгата: Galilaea. Это — не вся Галилея в позднейшем, новозаветном смысле — область между Самарией на юге и Ливаном на севере (Иосиф Флавий. Иуд. война III, 3, §1; Лк 8:26; 17:3; Деян 9:26; Ономастикон, 320), но только самая северная часть ее первоначально назначенная в удел колену Неффалимову (Нав 20:7; 21:32), но остававшаяся в руках хананеян, преимущественно ими населенная и потому называвшаяся «Галилея язычников» (Исх 9:1; Евр 8:23; Мф 4:15). В этом могло заключаться некоторое оправдание поступка Соломона с городами. Впрочем, расположенные в бедной, невозделанной провинции они, естественно, не понравились Хираму, что он выразил в названии провинции именем Кавул (ст. 13). По объяснению Иосифа Флавия (Иуд. древн. VIII, 5, §3), Кавул, Χάβαλον с финикийского значит «неугодное, неприятное» (οὐκ ἀρέσκον). LXX передают евр. Кавул то через собств. имя Χάβαλον, то через нарицат. ὅριον, слав.: «предел» (Хавуль), сближая, видимо, название это с евр. гебул (граница, предел). Нарицательное значение имени Кавул вообще неясно. «Брат мой» (13) в обращении Хирама к Соломону — не выражение интимности, а язык дипломатических сношений государей древних (ср. 3 Цар 20:32; 1 Макк 10:28; 11:30). Во 2 Пар 8:2 говорится, напротив, о том, что Хирам дал города Соломону и что последний обстроил их и поселил в них израильтян. Здесь же (ст. 14) — только о 120 талантах золота, присланных Хирамом Соломону.


9:15-19 Причина как материальной зависимости Соломона от Хирама, так и тяжкой подати, какую Соломон возложил на народ, была одна и та же: множество предпринятых им построек; причем выражение «построить» (бана) в приложении к целым городам, иногда давно уже существовавшим и ранее, может означать простую поправку, реставрацию, укрепление города. Так, Соломон построил, кроме храма и дворца, еще Милло, и стену Иерусалимскую, и Гацор, Мегиддо и Гезер (ст. 15). Милло (LXX Μελὼ καὶ τὴν ἄκραν, слав.: Мелон и краеградие) — насыпь, вал, но также и крепость (какая, напр., была в Сихеме, Суд 9:6,20); в Иерусалиме еще Давид основал такую крепость, может быть, укрепил бывшую еще у иевусеев (2 Цар 5:9; 1 Пар 11:9), Соломон же, по-видимому, не раз предпринимал реставрацию этих укреплений (9:15,24; 11:27); вместе с тем, он укрепил и, может быть, расширил стену Иерусалима (сн. 3:1). Гацор, LXX ’Ασσούρ, слав.: Ассор, — город в Неффалимовом колене (Нав 19:36), некогда столица хананейского царя Иавина (Нав 11:1 и сл.; Суд 4:2). Мегиддо (ср. 4:12) — важный стратегический пункт при входе в долину Изреель, ключ средней и северной Палестины. Газер или Гезер (LXX Γαζερ) — левитский город на западной границе колена Ефремова, близ Средиземного моря; некогда завоеванный Иисусом Навином (Нав 10:33; 12:12; 16:3), не был удержан евреями (Суд 1:29) и находился во владении хананеев до тех пор, пока (ст. 16) фараон — тесть Соломона, может быть, Рамзес Миамун (по предположению Клерика) — не отнял его у хананеев и не отдал Соломону в качестве приданого за дочерью (теперь Tell-Gezer) (ст. 17). Соломон обстроил Гезер и близ него лежавший Вефорон (Бет-хорон, Βαιθωρών), называемый нижним; в Нав 16:5; 21:22 упомянут Вефорон верхний, а по 2 Пар 8:5 Соломон обстроил оба Вефорона, верхний и нижний, — тот и другой в колене Ефремовом, теперь Beit-Ur (Robinson. Palдstina. III, 273).


9:18  Ваалаф — в Дановом колене (Нав 19:44) недалеко от Газера и Вефорона (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §1). Фадмор (Thadmor, LXX Θερμώθ, Ономастикон, 515: по Евсевию Θερμώθ; по блаж. Иерониму Thermoth) — по предположению, «большой богатый город между Ефратом и Дамаском» (Кейль), в горах Ливанских, нынешний Баальбек (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §1). В пользу этого предположения может говорить то обстоятельство, что в ketib масоретского текста имя Фадмор написано: Тамар (собств. пальма): Пальмира-Баальбек. Но в параллельном месте 2 Пар 8:4 имеется Thadmor, так читают древние переводы и масоретское qeri2 Qeri и ketib — отметки в евр. рукописях библейского текста, принадлежащие еврейским критикам текста; кери показывает, как правильнее читать слово; кетиб — каково наиболее вероятное написание сомнительного слова. в кодд. 30, 113, 115, 246, 249, 251. Главное же, что не позволяет здесь видеть Пальмиру или Баальбек, сирийский город, состоит в том, что Соломон не мог владеть этим городом по отдаленности его местоположения от границы его владений. Вероятнее поэтому «Фадмор в пустыне» искать на юге царства Соломонова, тем более, что у пророка Иезекииля (47:19; 48:28) город этого имени назван в числе южных пограничных городов Палестины.


9:19  Города для запасов — вроде египетских Пифома и Раамсеса (Исх 1:11; ср. 2 Пар 8:4; 17:12), где были хлебные склады или магазины (ср. 2 Пар 16:4); «города для колесниц и города для конницы»: конница и колесницы Соломона были размещены по разным городам, жители которых содержали конницу и хранили колесницы (4:26-27).


9:20-22 Покоренные народы и пленники, по общему обычаю Востока, употреблялись на оброчные государственные работы. Поэтому всех хананеев Соломон употреблял для бессменных тяглых работ (ср. 5:15). Природные же евреи от таких работ были освобождены или, по крайней мере, поставляемы на подобные работы в нарочитых случаях, как при построении храма (5:13) или при реставрации городской крепости (11:27), когда рабочими были евреи из колен Ефремова и Манассиина (ст. 28), что и послужило поводом к восстанию Иеровоама.


9:23 О неодинаковом числе приставников по указанию данного стиха, 3 Цар 5:16, а также 2 Пар 2:18; 8:10; см. примеч. к 5:16. Разность цифр, вероятнее всего, объясняется действительно неодинаковым количеством приставников Соломона в разное время, в зависимости от неодинакового числа и стоявших на работе в то или другое время рабочих.


9:24 Сн. ст. 15 и 3:1. Побуждением для поселения жены Соломона, дочери фараона, в особом дворце в 2 Пар 8:11 указано благоговейное опасение Соломона, как бы не оскорбить святости дома Давидова, лежавшего близ храма, поселением женщины.


9:25 Из ряда обыденных жертв Соломона выделяются жертвы, приносившиеся им три раза в год, т. е. в великие праздники древнееврейского церковного года: Пасхи, Пятидесятницы и Кущей, 2 Пар 8:12-13.


9:26-28 Для покрытия многочисленных расходов по постройкам и других Соломон изыскал совершенно неведомый до него источник государственного дохода: морскую торговлю, конечно, под руководством известных в древнем мире мореплавателей — финикиян (ст. 27). О таком небывалом предприятии Соломона свящ. писатель говорит подробно здесь и ниже 10:11-12,22; ср. 2 Пар 8:17-18; 9:21. Место постройки корабля, точнее флота (евр. они означает флот, а корабль по-еврейски онийа, ср. Ин 1:3-5; Притч 30:19), отправлявшегося в дальнее плавание, определяется двумя городами: 1) Ецион-Гавер (LXX Γασιων Γαβερ, слав.: Гасион Гаверский), идумейский порт при северо-восточном заливе, так называемом Эланитском, Чермного, или Красного, моря (евр. Ям-Суф, т. е. «тростниковое море» — от обилия тростника по берегам его); местность эта стала известна евреям еще со времен странствования по пустыне (Чис 33:35; Втор 2:8. ср. блаж. Феодорит, вопр. 31). Близ Ецион-Гавера находился и Елаф (LXX Αἰλάθ), ср. Втор 2:8; город, по имени которого залив назывался Эланитским. Давид взял этот портовый город у идумеев (4 Цар 8:14); впоследствии Озия укрепил его (4 Цар 14:22), но при Ахазе Елаф был отвоеван у иудеев Рецином Сирийским в пользу идумеев (4 Цар 16:6). Позже Елаф назывался Элана, иначе Вереника (Иосиф Флавий VIII, 6, §4; Ономастикон, 423; Робинсон I, 279), теперь Акаба. Елаф, преимущественно перед Ецион-Гавером, имел важное торговое значение и потому сделался местом отправления торгового еврейского флота в таинственную золотоносную страну Офир (LXX: ’Ωφείρ, Σωφείρ и под.). Положение последней пытались определить частью по созвучию этого названия с различными местностями земного шара, частью на основании привозимых из Офира товаров. Офир полагали: 1) в Индии (Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 6, §4; блаж. Феодорит, вопр. 32 и мн. новые исследователи), причем Офир сближали с г. Супара на западном берегу Ост-Индии или с г. Абгира — на восточном. Но сомнительно самое сближение столь различных имен; затем в Индии не было золота; наконец, рейсы в Индию по своей отдаленности маловероятны; 2) в Восточной Африке, где на берегу против Мадагаскара был г. Софала. Но знакомство евреев и даже финикиян с Восточною Африкой подлежит еще большему сомнению; 3) в Южной Аравии: в пользу этого предположения говорит то, что в Быт 10:26,29 Офир, один из потомков Иоктана, является родоначальником арабских племен (наряду с Шеба и Хавила). Это предположение оправдывается традицией еврейской и христианской (Ономастикон, 924). Близость расстояния этой местности от Елафа не мешала флоту еврейскому употреблять по 3 года на один рейс, 10:22: неизвестно, сколько стоял флот в Офире.


Из Офира флот привез 420 (по 2 Пар 8:8 — 450) талантов золота.


10:1 Местом жительства и царствования царицы Савской (евр. Шеба) обыкновенно считается Счастливая Аравия (Быт 10:7; 1 Пар 1:9). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. VIII, 6, §5), напротив, она жила и царствовала в Эфиопии; мнение Иосифа Флавия повторяют Евсевий, Иероним (Ономастикон, 807) и блаж. Феодорит (вопр. 33). Но мнение Иосифа Флавия основано на смешении племени «шеба» (арабского) с племенем «себа» — кушитским (Ис 43:3; Пс 71:10). В преданиях мусульман сохранилось имя царицы Савской — Билькис (ср. Коран. Рус. перев. проф. Г. Саблукова. Казань, 1877, сура 27, 29, с. 322). Цель посещения царицы Савской определяется так: «пришла испытать его (Соломона) загадками»; состязания в остроумии доселе обычны у арабов, у которых мудрецы одного племени ищут случая к состязанию с мудрецами другого дружественного племени (ср. Суд 14:12-19). Подобное состязание в решении загадок, по Иосифу Флавию (VIII, 5, §3), имело место и в сношениях Соломона с Хирамом Тирским. В Евангелии, в словах Господа (Мф 12:42; Лк 11:31) целью прихода царицы Савской указывается желание послушать мудрости Соломоновой, как слабого предызображения божественной мудрости учения Господа, и в этом отношении она является типом всех язычников, помимо закона тяготевших к Христу и впоследствии самым делом обратившихся к Нему (блаж. Феодорит, вопр. 33).


10:2 В числе подарков, которыми, по обычаям Востока, царица Савская свидетельствовала Соломону свое уважение (ср. Пс 71:10), упомянуты «благовония» (евр. бесамим), вероятно, бальзамовое растение: по Иосифу Флавию, от царицы Савской ведет начало растущее в Палестине, близ Иерихона, и дающее корень опобальзама (Иуд. древн. VIII, 6, §6); растение это, несомненно, происходит из Аравии (проф. Гуляев, с. 232).


Пришла к Соломону — повторенное выражение (ср. ст. 1), по раввинам, означает будто бы брачный союз Соломона с царицей Савской.


10:3  Не было ничего незнакомогоевр. сокровенного, неелам), слав.: «не бе слово презрено» — буквальный перевод неточного греч. выражения: οὐκ ἠ̃ν λόγος παρεωραμένος.


10:4-5 Мудрость Соломона обнаружилась пред царицей Савской не в словах только Соломона, но и во всех учреждениях, порядках и устройстве его двора.


И не могла она больше удержаться, слав.: «вне себе бысть», у LXX-ти: ἐξ ἑαυτη̃ς ἐγένετο, с евр.: «не стало в ней духа» (Вульгата: non habebat ultra spiritum).


10:6-10 Признавая, что слава и мудрость Соломона превзошли молву о нем, царица считает блаженными окружающих Соломона (6-8).


10:8 Вместо «блаженны люди твои» (с евр.), слав. текст имеет (с греч.) «блажены жены (αἱ γυναι̃κές) твои»: LXX читали в евр. тексте не anaschim, «мужи», как в теперешнем масоретском тексте, а naschim, «жены»; и такое чтение (в связи с последующим «блаженны слуги твои») заслуживает предпочтения пред евр.-русск.


10:9 Из того, что царица благословляет Иегову, не следует еще, что она сделалась прозелиткой, как и подобные слова Хирама (5:7), вопреки мнению раввинов, считавших их обоих прозелитами иудейства.


10:10 Ср. ст. 13. Подарки царицы и Соломона друг другу — обычное на Востоке выражение уважения и почтения (ср. Ис 71:10; Мф 2:11).


10:11-12 По ассоциации с рассказом о богатых подарках царицы Савской (ст. 10) говорится снова (ср. 9:28) о сокровищах, привозимых флотом, плававшем в Офир (ср. ниже ст. 22). Здесь названо с драгоценными камнями еще дерево алмуггим — по обычному пониманию, красное сандальное или черное эбеневое, растущее в Индии и Персии (Гезений. Thesaurus linguae hebr. P. 23; по Иосифу Флавию. Иуд. древн. VIII, 7, §1 — сосна или пихта). Из этого дорогого дерева Соломоном были сделаны «перила» или «помост» (евр. мисад, ср. 2 Пар 9:11) для храма и дворца (по некоторым — диваны по стенам), а также музыкальные инструменты: гусли (евр. киннорот) и псалтири (невалим), по LXX: νάβλας καὶ κινύρας, Вульгата: citharas lyrasque, слав.: сопели и гусли. Оба инструмента струнные (Пс 70:22; 107:3; 150:3): различие же между ними заключалось частично в неодинаковом устройстве резонансирующего ящика, частью в способе игры (ср. блаж. Феодорит, вопр. 34).


10:14-15 Доходы Соломона: 666 талантов золота, по мнению Кейля, равнялись 17 миллионам талеров, на наши деньги — ок. 20 млн. рублей. Талант — 3 000 сиклей или 50 мин (Исх 38:25). Специальный, конечно, ежегодный доход Соломона составляли пошлины от торговцев и купцов, а также подати с покоренных царей «Аравийских» (евр.: ereb, у LXX: του̃ πέραν, слав.: «странных»).


10:16-21 Из предметов роскоши во дворце Соломона свящ. писатель называет: а) двоякого рода золотые щиты: больших размеров щиты, евр. цинна, по 600 сиклей каждый щит, покрывал все тело, и меньший — евр. маген, по 3 мины (= 180 сиклей) или по 300 сиклей (2 Пар 9:16), щиты положены были в дом леса Ливанского; военного значения они, по-видимому, не имели, а употреблялись в парадных царских выходах (3 Цар 14:28); б) трон из слоновой кости (18-20); об устройстве его по представлению иудейской традиции см. примечание к 7:7.


10:22  Фарсис (евр. Таршиш), по общепринятому почти мнению, есть финикийская колония в Испании (ср. Ис 23:10; Иер 10:9; Иез 38:13). Но выражение «корабль Фарсисский на море» не означает корабля или флота, ходившего в Фарсис (как ошибочно во 2 Пар 9:21; 20:36-37. Вульгата: ibat in Tharsis): флот Соломона ходил в Офир (9:28; 10:11), а не в Фарсис; выражение это имеет общий смысл: морской корабль, корабль дальнего плавания, как теперь есть эпитеты для пароходов «гренландский» или «ост-индский». Иосиф Флавий, напротив, видел здесь название залива Средиземного моря при известном киликийском городе Тарсе, родине апостола Павла: «у Соломона, — говорит Иосиф Флавий, — имелось множество кораблей в так называемом Тарсийском море» (Иуд. древн. VIII, 7, §2). Но о последнем ничего не известно из библейского текста. В числе товаров, привозимых флотом, названы обезьяны (евр. кофим) и павлины (евр. туккиим). Иосиф Флавий считал последнее слово названием невольников, эфиопов.


10:23-26 Верх славы Соломона (ср. 2 Пар 9:22-24). О колесницах и коннице ср. 4:26; 9:25-26; 2 Пар 1:14-16. Неоднократное повторение о них имеет в виду отметить новизну их для Израиля и, может быть, противоречие с законом о царе (Втор 17:16).


10:26  Тысяча четыреста колесниц — в греч. пер.: сорок тысяч коней колесничных.


10:27-29 Образное и гиперболическое выражение для обозначения роскоши придворной жизни Соломона.


10:27 Сикомора, евр. шикма, греч. σικόμορος συκαμινος, слав.: черничие — низший сорт смоковницы, дерево невысокого роста (Ис 9:9).


10:28-29 Покупка коней производилась на границе с Египтом. Из Кувы, слав.: от Фекуи, LXX: ἐκ Θεκουε, Вульгата: de Coa. Соответствующее еврейское слово микве понимается двояко: или как одно целое слово микве (множество, толпа) (ср. Быт 1:10; Исх 7:19; Лев 11:36), в данном случае: «караван (купцов)» или «табун (коней)»; или же, согласно с переводами LXX, Вульгаты и др., означенное слово разлагается на два: мин-кве (Куе), причем последнее считается именем местности или провинции в Каликии или на границе Египта (Винклер, Бретц, Кейль). Последнее мнение заслуживает предпочтения.


11:1-3 Несметные богатства Соломона (10:14-29) и ослепительный блеск его царствования вообще, что поставило еврейского царя на один уровень со славнейшими современными ему царями языческих народов, расположили царя к подражаниям им сначала в культурной вообще стороне жизни, а затем и в области религии, в противность положительному запрещению закона. Такими запрещенными законом (Втор 17:16-17) нововведениями Соломона были упомянутое уже умножение конницы и колесниц (ср. замечание к 10:23-26), а еще более безграничное многоженство: у Соломона было до 1 000 жен (700 жен первого ранга и 300 наложниц (ст. 3)). Это чрезвычайное многоженство объясняется не столько чрезмерным женолюбием Соломона (LXX: φιλογύνης, слав.: женолюбив, ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VIII, 7, §5), сколько мотивами политического свойства — суетным желанием возвысить славу двора своего увеличением гарема и превзойти в этом отношение других царей1Примеры многочисленных гаремов встречаются и у других царей Древнего Востока. О Дарии Кодомане известно, что в своем походе против Александра Великого он имел 300 наложниц. У Хозроя, царя персидского, было до 12 000 жен. Проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства на царства Иудейское и Израильское. Киев, 1885, с. 270, прим.. Задавшись целью наполнить свой гарем, Соломон не делал различия между национальностями и совершенно пренебрег запрещению в законе браков с хананейскими женщинами (Исх 34:16; Втор 7:3,4; 23:4). В греко-славянских текстах, кроме названных в (ст. 1) евр.-русск. текстах народностей, упомянута еще аморрейская, что может быть общим названием хананеев (ср. Быт 48:22; Нав 24:15; Втор 1:7). Весьма возможно, что многие из этих жен не были действительными, служа лишь для украшения и пышности двора; в поэтическом выражении кн. Песнь Песней (Песн 6:8) упомянуто, что у Соломона было 60 цариц и 80 наложниц.


11:4-8 То, что закон имел предупредить запрещением браков с хананеянками — именно соблазн служения их богам, стало фактом в старости Соломона: под влиянием жен идолопоклонниц, при расслабляющем влиянии неги, роскоши и распущенности, ослабела энергия духа Соломонова в служении Иегове, совершенной преданности Иегове теперь не было в его сердце (4, 6; ср. Сир 47:22-23). «Измена его своей религии состоит в равнодушии к ней и в соблазнительной терпимости по отношению к языческим религиям» (проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства... С. 285). Он не только дозволяет существование идолопоклонства в теократическом царстве, но и сам строит капища другим богам, содержит, быть может, служителей их на свой счет, принимает с женами своими участие, хотя бы внешнее, в культах их (ср. блаж. Феодорит, вопр. 37). Божества эти — все ханаанские. Астарта (евр. Ашгорет, мн. ч. Аштарот, греч. 'Αστάρτη̨) здесь (ст. 5) названа божеством сидонским, следовательно финикийским; почитали ее филистимляне (1 Цар 31:10) и все вообще хананеяне наряду с Ваалом (Суд 2:13; 10:16). Имя Астарта, вероятно, родственно с именем вавилонской богини Истар, близки обе богини и по значению: та и другая были богиней жизни, плодородия, любви, с другой стороны — охоты, войны. Двоякому значению Астарты соответствовал и двойной символ ее: она изображалась, с одной стороны, в виде женщины с покрывалом на голове в виде рогов луны (на такой символ Астарты указывает собственное имя местности в Палестине: Аштероф — Карнаим, Быт 14:5 — «Астарта с рогами»; в Карфагене Астарта изображалась в виде полнолуния; в Египте — луной в виде серпа); отсюда название Астарты у классиков: Οὐράνια, Coeletis, что вполне согласно с усвояемым в Библии именем Астарте «богиня неба» (Иер 7:18; 44:17,18); с другой стороны, как богиня плодородия, Астарта имела своими символами: корову (иногда с теленком), кипарис, пальму с плодами и мак. Если Ваалу, богу солнца, служение совершалось на высотах, то Астарте — в долинах и рощах. Характер культа, соответственно двойственному значению богини, был двоякий: частью суровый — самооскопление в честь богини войны, частью чувственный — постыдного разврата (Иер 1:42-43). См. М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. СПб., 1897, с. 295-308. Классики поэтому отождествляли Астарту с Афродитой или Венерой (ср. блаж. Феодорит, вопр. 50).


Милхом (ст. 5) тождествен с Молохом (ст. 7). Еврейское имя Молех — одного корня с мелех, царь, но с гласными слова бошет — «позор, поношение» (словом бошет верующие израильтяне называли и родственное Молоху божество Ваала, как видно, напр., из изменения имени Иш-баал, муж Ваала, в имя Иш-бошет, муж стыда); божество финикийское и аммонитское, у классиков называемое Кроносом или Сатурном. По идее божество близкое с Ваалом, следовательно солярное, выражало идею солнца, но только с разрушительной его стороны, также всесокрушающего времени. Статуя Молоха имела голову быка с золотой короной на ней, обширным туловищем и руками для принятия жертв культа, преимущественно детей: ужасное служение Молоху состояло преимущественно в «проведении детей через огонь», у евреев свирепствовало особенно при Ахазе (4 Цар 16:3), при Соломоне культ этот, вероятно, не принимал столь омерзительной формы. Впоследствии юго-западная долина у Иерусалима, так называемая Енномова, Гинномова, была местом отправления ужасного культа Молоха и потому сделалась образом и синонимом ада, геенны (ср. Пальмов, цит. соч. 252-272). Хамос, евр. Кемош, греч. Χαμώς (ст. 7, ср. 4 Цар 23:13; Иер 48:7; Чис 21:29) — национальное божество моавитян, называемых посему «народом Хамоса» (Чис 21:29; Иер 48:46); в известной надписи моавитского царя Меши он называет себя «сыном Хамоса» (1 строка); почитали Хамоса и аммонитяне (Суд 11:24). Вместе с Ваал-Фегором (Чис 25:5) Хамос был обнаружением единого божества; культ Хамоса имел мрачный, жестокий характер, требовал человеческих жертв (4 Цар 3:27); культ Ваал-Фегора, напротив, имел веселый чувственный характер (Чис 25). По идее, Хамос был солярным божеством, богом солнечного зноя и символом своим имел блестящий каменный диск.


11:7 Высоты и капища названными божествам (см. Пальмов, 246-252) Соломон построил «на горе, которая пред Иерусалимом», т. е. на Масличной или Елеонской горе (2 Цар 15:30; Зах 14:4), в 4 Цар 23:13 названной (по евр. тексту) «пагубною горою» (гар-гамашхит, греко-славянский: мосфаф), т. е. вследствие бывшего здесь идолослужения. По преданию, идолослужение, допущенное Соломоном, происходило на южном холме Елеонской горы, получившем название «горы соблазна».


11:9-13 Гнев Божий на Соломона был тем сильнее, чем больше были прежние милости Иеговы к нему, выразившиеся, между прочим, двукратным явлением ему Иеговы (3:5 и сл.; 9:3 и сл.), причем Бог нарочито подтвердил ему обязанности теократического царя. Только ради Давида и непреложности обетовании Божиих, за династией Давида останется одно колено (ст. 13), собственно два: Иудино и Вениаминово (12:23), но последнее по малочисленности здесь (как и ниже в ст. 36 и 32) не названо. Настоящее грозное предвозвещение дано было, вероятно, через пророка, а не непосредственно, как предыдущие откровения: теперь Соломон сделался уже недостойным непосредственных богоявлений (ср. блаж. Феодорит, вопр. 36). Доселе невозмутимый мир царствования Соломона был потревожен Адером (ст. 14-22), Разоном (ст. 23-25) и более всего Иеровоамом (ст. 26-40).


11:14-22 Отложение идумейского царевича Адера (евр.: Гадад, Вульгата: Adad, LXX: ’Αδέρ, в свое время бежавшего в Египет после покорения Давидом Идумеи, 2 Цар 8:13-14, причем здесь, ст. 15-17 восполняют краткое сообщение 2 Цар новыми подробностями. Принятый в Египте приветливо фараоном, — вероятно, предшественником тестя Соломонова, — Адер, несмотря даже на родственные связи с царствующим домом Египта, вернулся на родину в Идумею вскоре после смерти Давида и Иоава (ст. 21, ср. 3 Цар 2:10,34), т. е. в начале царствования Соломона; но враждебные действия против Соломона (за которые назван, ст. 14, сатан — «отступник, мятежник, противник», ср. блаж. Феодорит, вопр. 37) были уже во второй половине его царствования, когда пороки царя ослабили его энергию, а продолжительный мир расслабляюще подействовал и на народ его. В LXX, слав. в ст. 22 есть прибавка против евр.: καὶ ἀνέστρεψεν ’Αδέρ εἰς τὴν γη̃ν αὐτου̃, «и возвратился Адер в землю свою», — предложение, требуемое смыслом всей речи ст. 14-22 и, вероятно, принадлежавшее к первоначальному тексту. Из данного раздела следует, что Идумея еще задолго до смерти Соломона отложилась от него, и только Елаф с Ецион-Гавером оставались в руках его.


11:23-25 Подобное же противодействие встретил Соломон и на северной, сирийской границе, в завоеванной Давидом провинции (2 Цар 8:3-10), со стороны некоего Разона, который, по предположению Иосифа Флавия, действовал против Соломона совместно с Адером Идумейским (ср. ст. 25).


11:26-28 Но наибольшая, притом внутренняя опасность для Соломона и всей его династии возникла со стороны неизвестного дотоле Иеровома — ефремлянина (евр. Ефрати, ст. 26, иногда означает: жители Ефрафы или Вифлеема, Руфь 1:1; 1 Цар 17:12; иногда, как здесь, в Суд 12:5; 1 Цар 1:1: ефремлянин). Ефремово колено издавна тяготилось властью царя из колена Иудина, да и все прочие колена, в отличие от Иудина колена именовавшие себя Израилем, очень неохотно несли бремя власти царя иного колена (ср. 2 Цар 19:41-43). В данном же случае ефремлянин Иеровоам быль поставлен (28 ст.) надсмотрщиком над рабочими из родного ему «дома Иосифова», т. е. из колена Ефремова и Манассиина (Нав 17:17; 18:5; Суд 1:22,35), на работах по реставрации крепости и других зданий Иерусалима (27 ст.), и эта рабская работа (ср. 9:23) могла влить последнюю каплю в чашу давно копившихся чувств ревности и обид ефремлян в отношении Соломона; Иеровоам по своему личному честолюбию явился лишь подходящим выразителем недовольства своего колена династией Давида и стремления обособиться в самостоятельное царство (см. проф. Ф. Я. Покровский. Разделение Еврейского царства. С. 280-281).


11:29-39 Если причина возмущения Иеровоама против Соломона состояла в указанном недовольстве им целого колена, то разве поводом к обнаружению честолюбивых притязаний Иеровоама (ст. 40) могло послужить предсказание ему пророком Ахией царствования над 10-ю коленами; менее всего в этом предсказании можно видеть агитацию со стороны пророка Ахии (как полагают толкователи критического, отрицательного направления); равным образом нет оснований считать пророка и Иеровоама издавна знакомыми между собою и даже вступившими в соглашение, известно только, что оба они были из колена Ефремова (Силом, евр.: Шило, LXX: Σηλώ, Σηλώμ, откуда был родом пророк Ахия, находился в Ефремовом колене, к северу от Вефиля, Суд 21:19; Ономастикон, 870).


Символическое действие разодрания новой одежды пророком имело цель нагляднее выразить определение суда Божия о царстве Еврейском и запечатлеть это в уме и сердце Иеровоама. Новая одежда, по-видимому, символ крепости и юношеской силы неразделенного Еврейского царства, так еще недавно начавшего свое политическое бытие. 12 частей пророческой одежды, по собственному объяснению пророка, означают 12 колен израилевых, из которых 10 имели отойти под скипетр Иеровоама, что выражается и передачей ему 10 частей пророческой одежды (31). За домом же Давида имеет остаться одно колено — Иудино с присоединением Вениаминова, ст. 32,36 (по LXX, слав.: δύο σκη̃πτρα, две хоругви) — «дабы оставался светильник Давида» (ст. 36, ср. 15:4; 4 Цар 8:19) — потомство вообще, затем лучшие его представители, наконец, величайший потомок Давида — Мессия (ст. 39, ср. Лк 1:32,33).


11:32  А одно колено — в греч. пер.: два колена.


11:38 Иеровоаму имеет быть дано царство только под условием верности теократическим началам (ст. 38), которые, как известно, он впоследствии пренебрег с самого начала (3 Цар 12:26-30).


11:40 Вероятно, Иеровоам, преисполненный чувства тщеславия, не хранил в тайне пророческого предсказания и этим возбудил преследование Соломона, от которого бежал в Египет к фараону Сусакиму, евр. Шишак. Этот египетский фараон (впервые в Библии здесь встречается собственное имя фараона) был родоначальником новой XXII египетской династии, так называемой Бубастийсхой. Имя его встречается в надписях колонн Карнакского храма. Он был несомненно враждебен династии Соломона (ср. нашествие его на Иерусалим при Ровоаме, 14:25-26), почему, надо думать, охотно дал приют у себя мятежному подданному Соломона до самой смерти последнего.


11:41-42 «Книга дел Соломоновых» (41), как и ниже цитируемые «Летопись царей иудейских» (14:29; 15:7,23 и др.) и «Летопись царей израильских» (3 Цар 15:31; 16:5,14 и др.), представляла, без сомнения, записи современников и, вернее всего, пророков: Натана, Ахии, Иеддо (Иоиля) (2 Пар 9:29-31). Ср. проф. П. А. Юнгеров. Происхождение и историчность 3-й и 4-й кн. Царств. «Правосл. Собеседн.», 1905, июль-август, с. 415-419.


11:43 Обратился ли Соломон пред смертью к Богу, покаялся ли он в грехах неверности Иегове и нравственной распущенности? «К сожалению, — скажем словами митр. москов. Филарета, — обращение Соломона не столь достоверно, как его заблуждения. Однако Кирилл Иерусалимский, Епифаний, Иероним думают, что он предварил смерть покаянием... Книга Екклезиаста, по-видимому, есть памятник сего покаяния» (Начертание церковно-библейской истории. Изд. 10-е. С. 230-231).


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, Re 1 22, и Re 2 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. Re 1 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (Cronache 1 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (Samuele 2 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (Cronache 1 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (Samuele 2 7:10-11; Re 1 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (Samuele 2 7:13; Re 1 5:5; Re 1 6:12.38; Re 1 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (Re 2 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, Re 1 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, Re 1 12Re 2 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, Re 2 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (Re 1 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (Re 1 14:29; Re 1 15:7; Re 1 22:46; Re 2 8:23; Re 2 12:20; Re 2 14:18; Re 2 15:6.15.36; Re 2 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (Re 1 14:19; Re 1 15:31; Re 1 16:5.14.20.27; Re 1 22:39; Re 2 1:18; Re 2 10:34; Re 2 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. Re 1 11:41 с Cronache 2 9:29; Re 1 14:21 с Cronache 2 12:15; Re 1 15:1-8 с Cronache 2 13:22; ср. также Re 2 18:13-20:19 с Isaia 36-39; Geremia 52 с Re 2 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в Samuele 2 8:16; Re 1 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. Re 2 25 с Geremia 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Geremia 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в Re 1 4:24, Ebrei 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Geremia 52 и Re 2 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

3:1 Букв.: Дома; то же в ст. 2.


3:10 Букв.: была благом в очах Господних.


4:5 Друг царя - вероятно, один из придворных титулов.


4:13 Евр. Хаввот-Яир.


4:22 а) Кор - мера объема сыпучих тел, ок. 220 л, т.е. ок. 6600 л.


4:22 б) Т.е. ок. 13200 л.


4:26 Или: и двенадцать тысяч всадников.


5:11 а) Букв.: коров - мера объема сыпучих веществ, ок. 220 л, т.е. всего ок. 4 400 000 л.


5:11 б) Бат - мера объема жидкостей, ок. 22 л, т.е. всего ок. 440 л; LXX: 20000 батов; ср. 2 Пар 2:10.


5:18 Так по друг. чтению.


6:1 Ок. 966 г. до Р.Х.


6:2 Локоть - мера длины, ок. 45 см, т.е. размеры Храма: 27 9 13,5 м.


6:3 а) Букв.: длиной в двадцать локтей, во всю ширину Храма.


6:3 б) Т.е. на 4,5 м.


6:4 Или: решетчатые окна. Евр. текст неясен.


6:5 Евр. давир - внутреннее помещение Храма, точнее, Святая святых (см. ст. 16; 2 Пар 5:7).


6:6 Т.е. соотв. ок. 2,3 м, 2,7 м и 3,2 м.


6:8 Букв.: правой.


6:10 Т.е. ок. 2,3 м; то же в ст. 24.


6:16 Или: самое святое место (Храма).


6:17 Возможно, указанная здесь длина включает также и притвор Храма.


6:18 Или: округлые узоры.


6:20 а) Т.е. ок. 9 м.


6:20 б) Перевод по LXX; смысл масоретского текста неясен. Друг. возм. пер.: и жертвенник (из) кедра (также) покрыл (золотом).


7:2 Т.е. размеры дворца: 45 22,5 13,5 м.


7:4 Текст оригинала неясен.


7:9 Или: и снаружи вплоть до большого двора.


7:14 Букв.: исполнен мастерства, сообразительности и знания; ср. Исх 31:3.


7:15 Пер. по друг. чтению; масоретский текст: и вокруг второй колонны был обвязан шнур длиной в двенадцать локтей.


7:21 а) Букв.: Он утвердит.


7:21 б) Букв.: в Нем сила.


7:23 Емкость для воды в Храме.


7:24 Или: округлые узоры.


7:25 Букв.: задней стороной они были обращены внутрь. Очевидно, речь идет о лучеобразно расположенных фигурах.


7:26 Т.е. 44000 л.


7:27 Ср. Исх 30:18.


7:27 Т.е. размер подставки: 1,8 1,8 1,35 м.


7:31 Что именно составляло полтора локтя (ок. 0,7 м), неясно: общая глубина отверстия, считая от верхушки возвышавшейся кромки (ср. 7:35), или диаметр этого отверстия.


7:35 Т.е. ок. 0,2 м.


7:38 Т.е. ок. 880 л.


7:48 Или: хлебов Присутствия. Ср. Исх 25:30.


7:50 Или: Святилище.


8:1 Букв.: (явиться) к царю Соломону в Иерусалим.


8:12 Или: в глубоком мраке / во мгле; ср. Син. и слав. пер. и Исх 19:9; 20:21; Втор 4:11; 5:22; Пс 18:9; Иов 22:13.


8:13 Или: будешь восседать вовек.


8:22 Или: встал возле жертвенника.


8:23 Букв.: ходят пред Тобой.


8:25 Букв.: блюсти свои пути.


8:29 Букв.: будет слать к этому месту.


8:35 а) Или: прославит.


8:35 б) Или: когда Ты смиришь его.


8:38 Букв.: к этому месту.


8:39 а) Букв.: действуй.


8:39 б) Букв.: сердца.


8:66 Букв.: восьмой (считая от второй семерки).


9:4 Букв.: ходить предо Мной, как ходил отец твой Давид.


9:7 Букв.: удалю прочь от лица Моего.


9:13 Название Кавул созвучно евр. выражению, которое переводится: как никакой.


9:14 Т.е. ок. 4 т.


9:15 Или: Милло (предположительное название квартала в Иерусалиме); то же в ст. 24.


9:25 а) См. примеч. к Исх 24:5.


9:25 б) Букв.: так он закончил (строительство) Дома (Божьего).


9:28 Т.е. ок. 14,5 т.


10:1 Упоминание имени Господа здесь, возможно, указывает на источник мудрости Соломона.


10:3 Букв.: ее.


10:11 Букв.: древесину альмуг - название породы дерева, точный перевод неизвестен.


10:12 Букв.: перила (лестницы).


10:14 Т.е. ок. 23 т.


10:16 Т.е. ок. 7 кг.


10:17 Т.е. ок. 1,5 кг.


10:22 Или: корабли дальнего плавани; Таршиш - самый дальний порт того времени.


10:26 Букв.: Соломон собрал.


10:28 Друг. возм. пер.: из Муцура, то есть Кве - область в Киликии, которая, вероятно, здесь названа Кве; то же в ст. 17.


10:29 а) Т.е. ок. 7 кг серебра.


10:29 б) Т.е. ок. 1,7 кг.


11:2 Букв.: склонят они ваши сердца; то же в ст. 3, 4, 9.


11:3 Букв.: его жены.


11:10 Букв.: не идти за чужими богами.


11:27 а) Букв.: он поднял руку на царя.


11:27 б) Букв.: Милло - возможно, название одного из городских кварталов.


11:38 Букв.: воздвигну для тебя прочный дом, как тот, что воздвиг для Давида.


«Боже Израилев, прошу: да сбудутся Твои обещания, которые Ты дал слуге Своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле?! Если небу и небесам небес вместить Тебя не дано, как вместит Тебя этот Храм, который построил я?.. Взирай открытыми очами Своими на Храм этот днем и ночью… и да будет услышана Тобой та молитва, которую слуга Твой будет возносить на этом месте» (8:26-29).

Так при освящении Иерусалимского Храма обращается в молитве к Богу царь Соломон. Богу не нужен дворец, как земному правителю, и Он не может быть ограничен пределами земного храма - но человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. И к возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие израильтяне - цари и простые люди, священники и пророки, сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой.

Третья и Четвертая книги царств в еврейской традиции называются Первой и Второй книгами царей, потому что в них описана история правителей, занимавших престолы Израиля и Иудеи (после смерти царя Соломона они стали отдельными государствами). Но по содержанию эту книгу можно назвать Книгой о Храме царя Соломона, как предыдущую книгу называют Книгой царя Давида.

Начинается Третья книга царств с рассказа о борьбе за престол царя Давида, развернувшейся на закате его жизни (гл. 1, 2). Великий царь, одержавший множество славных побед, слаб и беспомощен перед лицом старости, болезни и смерти; и хотя он еще жив, сыновья уже делят его наследство.

«Когда пришло Давиду время умирать, он завещал сыну своему Соломону: „Я отправляюсь в путь, что предначертан всем, - а ты крепись и мужайся…“» (2:1, 2). Будучи прежде всего царем и сыном своего времени, он советует Соломону одолеть врагов и недоброжелателей, в свое время избегнувших его собственной руки. Прожив непростую жизнь, радея о духовном благополучии сына и ввереного ему народа, он наказывает Соломону: «Повинуйся указаниям Господа, Бога твоего: следуй Его путями, повинуйся тому, что Он установил и заповедал, что судил и о чем засвидетельствовал, как написано в Законе Моисея» (2:3).

Но главное дело, завещанное Соломону Давидом, - это строительство Храма в Иерусалиме, столице Израильского царства. Иерусалимский храм - это священное место, где хранится ковчег Завета.

При всей легендарной мудрости царя Соломона, его история стала прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял: тот, кому было дано два видения от Яхве, строит рядом с Храмом Живого Бога языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит до него ошеломляющую весть: «Я вырву царство у тебя и отдам твоему слуге» (11:11).

Предсказание сбывается через сына царя, Ровоама, прямого наследника престола. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, он накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровые меры молодого царя вызвали негодование у народа, и северная часть Израиля, возглавляемая мятежным рабом Иеровоамом, отделяется от царя в Иерусалиме, под властью которого остается только колено Иуды (гл. 12).

Далее повествователь ведет параллельный рассказ о наследниках Соломона, правивших в Южном царстве (Иудее), и о первых царях Северного царства (Израиля), построивших собственную столицу Самарию (гл. 13-16). Разделение и вражда стали началом упадка, казалось бы, незыблемого государства. Вступающие на престол цари следуют собственной выгоде и своим желаниям куда чаще, чем воле Божьей. Храмовое богослужение не убеждает народ жить по Закону Божьему, а на Севере к тому же быстро возникают и собственные святилища, «капища на холмах» (12:31), свой «государственный» культ.

Имено поэтому в последних главах этой книги (17-21) появляется новый герой - пророк Илия, чье имя означает «мой Бог - Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение - это буря и пламень…

Третья книга царств - это не политическая история, а прежде всего осмысление духовного пути народа. Повествователь стремится показать, что Бог вовлечен в события истории, Он ищет общения с народом через верных Ему пророков, желая напомнить, что люди должны быть верны Завету, заключенному с Ним. Автор книги показывает, что, несмотря на преткновения царей и отступничество народа, Бог продолжает предостерегать их, заботиться о них, влечет их Своей любовью, готовый прощать и миловать.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Одновременно со строительством храма было начато строительство царского дворца, скромно названного домом... 

 

Мало получить в дар от Господа мудрость, её следует применять на деле. Но как часто, даже понимая, как следовало... 

 

Множество рук трудилось при строительстве храма, но мы по праву можем называть его храмом Соломоновым. Ведь именно... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).