Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 18

И# бы1сть въ лёто тре1тіе њсjи сы1на и3лы2 царS ї}лева, воцари1сz є3зекjа сы1нъ ґхaза царS їyдина:
сы1нъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ є3гдA начA цaрствовати, и3 двaдесzть де1вzть лёть цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґвyfа дщи2 захaріина.
И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори2 nте1цъ є3гw2 давjдъ:
то1й разруши2 высHкаz, и3 сокруши2 вс‰ к†пища, и3 и3скорени2 дубр†вы и3 ѕмію2 мёдzную, ю4же сотвори2 мwmсе1й, ћкw и3 до днjй тёхъ сы1нове ї}лєвы бёху кадsще є4й: и3 назвA и4мz є4й неестaнъ1мёдникъ.
На гDа бг7а ї}лева ўповA, и3 но не1мъ не бы1сть подо1бенъ є3мY въ царе1хъ їyдиныхъ и3 въ бы1вшихъ пре1жде є3го2:
и3 прилэпи1сz гDеви, не tступи2 t негw2, и3 сохрани2 зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки заповёда мwmсе1й:
и3 бЁ гDь съ ни1мъ, и3 во всёхъ, ±же творsше, смы1слzше. И# сопроти1висz царю2 ґссmрjйскому и3 не порабо1та є3мY:
то1й побэди2 и3ноплеме1нники дaже до гaзы и3 до предёлъ є3S, t столпA стрегyщихъ и3 дaже и3 грaда тве1рда.
И# бы1сть въ лёто четве1ртое царS є3зекjи, сіе1 же лёто седмо1е њсjи, сы1ну и3лы2, царю2 ї}леву, взы1де саламанассaръ цaрь ґссmрjйскъ на самарjю и3 њбсёде ю5,
10 и3 взS ю5 при концы2 тріе1хъ лётъ, въ шесто1е лёто є3зекjево, сіе2 лёто девsтое њсjи царS ї}лева, и3 плэне1на бы1сть самарjа.
11 И# преведе2 цaрь ґссmрjйскій самарsны во ґссmрjю, и3 посади2 | на ґлaи и3 на ґвHрэ, рэкaхъ гwзaнскихъ, и3 въ предёлэхъ ми1дскихъ:
12 поне1же не послyшаша глaса гDа бг7а своегw2 и3 преступи1ша завётъ є3гw2, вс‰ є3ли6ка заповёда мwmсе1й рaбъ гDень, и3 не послyшаша, и3 не сотвори1ша.
13 И# въ четвертоенaдесzть лёто царS є3зекjи, взы1де сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій на грaды їyдины твє1рдыz и3 взsтъ |.
14 И# послA є3зекjа цaрь їyдинъ послы2 къ царю2 ґссmрjйску въ лахjсъ, глаго1лz: согрэши1хъ, возврати1сz t менє2: є4же ѓще возложи1ши на мS, то2 понесY. И# возложи2 цaрь ґссmрjйскій на є3зекjю царS їyдина три1ста талaнтъ сребрA и3 три1десzть талaнтwвъ злaта.
15 И# даде2 є3зекjа все2 сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни и3 въ сокро1вищихъ до1му царе1ва.
16 Во вре1мz џно ссэче2 є3зекjа цaрь їyдинъ двє1ри хрaма гDнz и3 ўтвержє1ніz, ±же позлати2 є3зекjа цaрь їyдинъ, и3 даде2 и5хъ царю2 ґссmрjйску.
17 И# послA цaрь ґссmрjйскъ fарfaна и3 равосaна и3 раpaка t лахjса на їеrли1мъ къ царю2 є3зекjи съ си1лою тsжкою ѕэлw2. И# взыдо1ша, и3 пріидо1ша ко їеrли1му, и3 стaша ў водоте1чи купёли вы1шніz, ћже є4сть на пути2 селA бэли1льнагw,
18 и3 возопи1ша ко є3зекjи. И# и3зы1де къ ни6мъ є3ліакjмъ сы1нъ хелкjевъ строи1тель, и3 сwмнaсъ книго1чій, и3 їwaсъ сы1нъ сафaтовъ воспоминaтель.
19 И# рече2 къ ни6мъ раpaкъ: рцы1те нн7э ко є3зекjи: си1це глаго1летъ цaрь вели1кій, цaрь ґссmрjйскій: что2 ўповaніе сіе2, на не1же ўповaеши;
20 ре1клъ є3си2: то1кмw словесA ўсте1нъ, совётъ и3 си1ла на брaнь: нн7э ў2бо на кого2 надёжду tве1рглъ є3си2 мене2;
21 нн7э се2, надёешисz ты2 на же1злъ тро1стzный сло1мленый се1й, на є3гv1петъ ли; нaньже ѓще њпре1тсz мyжъ, вни1детъ въ рyку є3гw2 и3 пронзе1тъ ю5: тaкw фараHнъ цaрь є3гv1петскій всBмъ надёющымсz нaнь:
22 и3 ѓще мнЁ рече1те: на гDа бг7а надёемсz: не то1й ли се1й, є3гHже и3 tстaви є3зекjа высHкаz є3гw2 и3 же1ртвенники є3гw2, и3 рече2 їyдэ и3 їеrли1му: покло1нитесz пред8 же1ртвенникомъ си1мъ во їеrли1мэ;
23 и3 нн7э соедини1тесz съ господи1номъ мои1мъ царе1мъ ґссmрjйскимъ, и3 дaмъ тебЁ двЁ ты1сzщы ко1ней, ѓще мо1жеши и3мёти всaдники на нS:
24 и3 кaкw tврати1ши лице2 топaрха є3ди1нагw t рабHвъ господи1на моегw2 малёйшихъ, и3 ўповaлъ є3си2 сaмъ на є3гv1петъ, на колєсни1цы и3 ко1ни;
25 и3 нн7э ў2бо є3дA без8 гDа взыдо1хомъ на мёсто сіе2, є4же потреби1ти и3 рече1 бо гDь ко мнЁ: взы1ди на зе1млю сію2 и3 потреби2 ю5.
26 И# рече2 є3ліакjмъ сы1нъ хелкjинъ и3 сwмнaсъ и3 їwaсъ ко раpaку: глаго1ли нн7э ко nтрокHмъ твои6мъ сv1рски, ћкw слы1шимъ мы2, ґ не глаго1ли къ нaмъ їуде1йски, и3 почто2 глаго1леши во ќшы людjй, и5же на стэнЁ;
27 И# рече2 къ ни6мъ раpaкъ: є3дA къ господи1ну твоемY и3 къ тебЁ послa мz господи1нъ мо1й глаго1лати словесA сі‰; не къ мужє1мъ ли сэдsщымъ на стэнЁ, є4же ћсти и5мъ гно1й сво1й и3 пи1ти и5мъ се1чь свою2 съ вaми вкyпэ;
28 И# стA раpaкъ, и3 возопи2 глaсомъ вели1кимъ їуде1йски, и3 глаго1ла, и3 рече2: слы1шите словесA вели1кагw царS ґссmрjйска:
29 си1це глаго1летъ цaрь: да не возно1ситъ вaсъ цaрь є3зекjа словесы2, поне1же не возмо1жетъ вaсъ и3з8sти и3з8 руки2 моеS:
30 и3 да не њбнаде1живаетъ вaсъ є3зекjа гDемъ, глаго1лz: и3з8имaz и4зметъ вы2 гDь, и3 не и4мать предaтисz грaдъ се1й въ руцЁ царS ґссmрjйска:
31 не послyшайте є3зекjи, ћкw си1це глаго1летъ цaрь ґссmрjйскій: сотвори1те со мно1ю благослове1ніе и3 и3зыди1те ко мнЁ, и3 да піе1тъ мyжъ t віногрaда своегw2, и3 мyжъ вкyситъ t смо1квей свои1хъ, и3 да піе1тъ во1ду t ро1ва своегw2,
32 до1ндеже пріидY и3 поимY вы2 въ зе1млю (таковY) ћкоже землS вaша, землS пшени1цы и3 вінA, и3 хлёбwвъ и3 віногрaдwвъ, землS мaсличинъ є3ле1а и3 ме1да, и3 жи1ви бyдете и3 не ќмрете: и3 не послyшайте є3зекjи, ћкw прельщaетъ вы2, глаго1лz: гDь ны2 и3збaвитъ:
33 є3дA и3збавлsюще и3збaвиша бо1зи kзы1кwвъ кjйждо и4хъ свою2 странY и3з8 руки2 царS ґссmрjйска;
34 гдЁ є4сть бо1гъ є3мafа и3 ґрфaда; гдЁ є4сть бо1гъ сепфаруjма, ґнA и3 ґвA; є3дA и3збaвиша самарjю и3з8 рукY моє1ю;
35 кто2 во всёхъ бозёхъ земны1хъ, и4же и3збaвиша зе1мли и3 t руки2 моеS; и3 кaкw и4зметъ гDь їеrли1ма и3з8 руки2 моеS;
36 И# ўмолко1ша лю1діе и3 не tвэщaша є3мY сло1ва, ћкw заповёда и5мъ цaрь глаго1лz: не tвэщaйте є3мY.
37 И# вни1де є3ліакjмъ сы1нъ хелкjинъ строи1тель, и3 сwмнaсъ книго1чій, и3 їwaсъ сы1нъ сафaтовъ воспоминaтель ко є3зекjи, раздрaвше ри6зы сво‰, и3 возвэсти1ша є3мY словесA раpaкwва.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 19

И# бы1сть є3гдA ўслы1ша цaрь є3зекjа, и3 раздрA ри6зы сво‰, и3 њблече1сz во вре1тище, и3 вни1де въ до1мъ гDень.
И# послA є3ліакjма строи1телz, и3 сwмнaса книго1чіа и3 старёйшины жерцє1въ њблечє1ны во вре1тище ко и3сaіи прbро1ку сы1ну ґмHсову.
И# рёша є3мY: си1це глаго1летъ є3зекjа: де1нь ско1рби и3 њбличе1ніz и3 прогнёваніz де1нь се1й, ћкw пріидо1ша сы1нове дaже до болэзнорожде1ніz, и3 крёпости нёсть раждaющей:
ѓще кaкw послyшаетъ гDь бг7ъ тво1й всёхъ слове1съ раpaковыхъ, є3го1же и3 послA цaрь ґссmрjйскій господи1нъ є3гw2 поноси1ти бг7у живо1му и3 хyлити словесы2, и5хже слы1ша гDь бг7ъ тво1й, и3 пріими2 моли1тву њ њстaнцэ њбрэтaющемсz.
И# пріидо1ша џтроцы царS є3зекjи и3 ко и3сaіи.
И# рече2 и5мъ и3сaіа: си1це рцы1те господи1ну вaшему: тaкw гlетъ гDь: не ўбо1йсz t лицA слове1съ, и5хже слы1шалъ є3си2, и4миже похyлиша мS џтроцы царS ґссmрjйска:
се2, ѓзъ даю2 є3мY дyха, и3 ўслы1шитъ возвэще1ніе и3 возврати1тсz въ зе1млю и3 свою2: и3 низложY є3го2 nрyжіемъ въ земли2 и3 є3гw2.
И# возврати1сz раpaкъ и3 њбрёте и3 царS ґссmрjйска вою1юща на ло1вну: ўслы1ша бо, ћкw tступи2 t лахjса.
И# слы1ша њ fарaкэ цари2 є3fіо1пстэмъ, глаго1лz: се2, и3зы1де рaтоватисz съ тобо1ю. И# возврати1сz и3 послA послы2 ко є3зекjи, глаго1лz: тaкw рцы1те є3зекjи царю2 їуде1йску:
10 да не возно1ситъ тS бг7ъ тво1й, на него1же ты2 надёешисz глаго1лz: не и4мать пре1данъ бы1ти їеrли1мъ въ рyцэ и3 царS ґссmрjйска:
11 се2, ты2 слы1шалъ є3си2 вс‰, є3ли6ка и3 сотвори1ша цaріе ґссmрjйстіи всBмъ земле1мъ, є4же проклsти и5хъ, и3 ты1 ли и3збyдеши;
12 є3дA и3збавлsюще и3збaвиша и4хъ и3 бо1зи kзы1кwвъ, и5хже расточи1ша nтцы2 и3 мои2, гwзaну и3 харaну, и3 фаре1су и3 сы1ны є3дHмли, и5же во fалассaрэ;
13 гдЁ є4сть цaрь є3мafовъ и3 цaрь и3 ґрфaдовъ; и3 гдЁ є4сть цaрь грaда сепфаруjма, ґнA и3 ґвA;
14 И# пріsтъ цaрь є3зекjа кни6ги t руки2 послHвъ и3 прочте2 |: и3 вни1де въ хрaмъ гDень, и3 разгнY и4хъ є3зекjа пред8 гDемъ,
15 и3 моли1сz є3зекjа пред8 гDемъ и3 рече2: гDи б9е ї}левъ, сэдsй на херувjмэхъ, ты2 є3си2 и3 бг7ъ є3ди1нъ бо всёхъ цaрствіихъ земли2, ты2 сотвори1лъ є3си2 не1бо и3 зе1млю:
16 приклони2, гDи, ќхо твое2 и3 ўслы1ши мS: tве1рзи, гDи, џчи твои2 и3 ви1ждь, и3 ўслы1ши словесA сеннахирjма, ±же послA поношaz тебЁ бг7у жи1ву:
17 ћкw пои1стиннэ, гDи, њпустоши1ша цaріе ґссmрjйстіи kзы1ки,
18 и3 дaша бо1ги и5хъ на џгнь, ћкw не бо1зи бёша, но дэлA рукY человBчу, древA и3 кaмєніz, и3 погуби1ша |:
19 и3 нн7э, гDи б9е нaшъ, сп7си2 ны2 и3з8 руки2 є3гw2, и3 ўразумёютъ вс‰ ц†рствіz земли2, ћкw ты2 є3си2 гDь бг7ъ є3ди1нъ.
20 И# послA и3сaіа сы1нъ ґмHсовъ ко є3зекjи, глаго1лz: тaкw гlетъ гDь бг7ъ си1лъ, бг7ъ ї}левъ: слы1шахъ, њ ни1хже моли1лсz є3си2 ко мнЁ, њ сеннахирjмэ царЁ ґссmрjйстэ.
21 сіе2 сло1во, є4же гlа гDь на него2: ўничижи2 тS и3 поругaсz тебЁ дэви1ца и3 дщи2 сіHнz, над8 тобо1ю главо1ю свое1ю покивA дщи2 їеrли1млz:
22 комY поноси1лъ є3си2, и3 кого2 похyлилъ є3си2; и3 на кого2 возне1слъ є3си2 глaсъ, и3 воздви1глъ є3си2 на высотY џчи твои2; на с™aго ї}лева.
23 руко1ю послHвъ твои1хъ поноси1лъ є3си2 гDу, и3 ре1клъ є3си2: со мно1жествомъ колесни1цъ мои1хъ взы1ду ѓзъ на вы1шнюю чaсть горы2 лівaнскіz, и3 ўсэкY вели1чество t кє1дръ є3S и3 и3збр†нныz кmпарjсwвъ є3S, и3 пріидY въ среди1ну чaщи карми1льскіz:
24 ѓзъ и3зсуши1хъ, и3 піsхъ во1ды чужды6z, и3 њпустоши1хъ стопaми но1гъ мои1хъ вс‰ рёки њкрє1стныz:
25 є3дA не слы1шалъ є3си2; и3здaвна ю5 сотвори1хъ, t днjй пе1рвыхъ создaхъ ю5 и3 принесо1хъ ю5: и3 бы1сть въ хо1лмы пресе1льникwвъ вою1ющихъ грaды твє1рды:
26 и3 живyщіи въ ни1хъ и3знемого1ша руко1ю, сотрzсо1шасz и3 постыдёшасz, бы1ша (ћкw) травA се1льнаz, и3ли2 ѕлaчно бы1ліе, ѕлaкъ и4же на здaніихъ, и3 попрaніz проти1ву стоsщагw:
27 и3 сэдёніе твое2, и3 и3схо1дъ тво1й, и3 вхо1дъ тво1й разумёхъ, и3 гнёвъ тво1й на мS,
28 зане1же разгнёвалсz є3си2 на мS и3 шyмъ тво1й вни1де во ќшы мои2, и3 вложY ќдицу мою2 въ но1здри тво‰ и3 браздY во ўстнЁ твои2, и3 возвращY тS по пути2, и4мже прише1лъ є3си2.
29 И# сіе2 тебЁ знaменіе, (є3зекjе): ћждь въ сіе2 лёто прозzб†ющаz саморHднаz, и3 въ лёто второ1е прозzб†ющаz, и3 въ лёто тре1тіе сёйте сёмена и3 жни1те, сади1те віногрaды, и3 да ћсте пло1дъ и4хъ:
30 и3 приложи1тъ спaсшеесz до1му їyдова, њстaвшеесz, ко1рень до1лэ, и3 сотвори1тъ пло1дъ горЁ,
31 ћкw и3з8 їеrли1ма и3зы1детъ њстaнокъ, и3 спасaемый и3з8 горы2 сіHни: ре1вность гDа си1лъ сотвори1тъ сіе2.
32 Сегw2 рaди тaкw гlетъ гDь (си1лъ) на царS ґссmрjйска: не и4мать вни1ти во грaдъ се1й, и3 не и4мать ўстрэли1ти нaмъ стрэлы2, и3 не дости1гнетъ къ немY щи1тъ, и3 не и4мать њсы1пати є3го2 земле1ю:
33 но путе1мъ, и4мже пріи1де тёмже возврати1тсz, и3 во грaдъ се1й не и4мать вни1ти, гlетъ гDь,
34 и3 защищY грaдъ се1й, є4же спcти2 є3го2 менє2 рaди и3 давjда рaди рабA моегw2.
35 И# бы1сть въ но1щь џну, и3 сни1де ѓгг7лъ гDень и3 ўби2 t полкA ґссmрjйскагw сто2 џсмьдесzтъ и3 пsть ты1сzщъ. И# востaша заyтра, и3 се2, вс‰ тр{піz мє1ртва.
36 И# востA, и3 tи1де, и3 возврати1сz сеннахирjмъ цaрь ґссmрjйскій, и3 всели1сz въ нінеvjю.
37 И# бы1сть є3мY клaнzющусz во хрaмэ месерaха бо1га своегw2, и3 ґдрамеле1хъ и3 сарасaръ сы1нове є3гw2 ўби1ста є3го2 мече1мъ: сaми же бэжaста въ зе1млю ґрарaтску. И# воцари1сz ґсордaнъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 20

Во дне1хъ џнэхъ разболёсz є3зекjа (цaрь) до сме1рти. И# вни1де къ немY и3сaіа прbро1къ сы1нъ ґмHсовъ и3 рече2 къ немY: тaкw гlетъ гDь: заповёждь до1му твоемY, ќмреши бо ты2 и3 не бyдеши жи1въ.
И# њбрати2 є3зекjа лице2 свое2 ко стэнЁ и3 помоли1сz ко гDу, глаго1лz:
гDи помzни2 нн7э, ћкw и4стиною ходи1хъ пред8 тобо1ю и3 се1рдцемъ соверше1ннымъ, и3 ўгHднаz пред8 nчи1ма твои1ма сотвори1хъ. И# плaкасz є3зекjа плaчемъ вели1кимъ.
И# бsше и3сaіа є3ще2 посредЁ дворA, и3 бы1сть сло1во гDне къ немY, гlz:
возврати1сz и3 рцы2 є3зекjи вождY людjй мои1хъ: тaкw гlетъ гDь бг7ъ давjда nтцA твоегw2: ўслы1шахъ моли1тву твою2 и3 ви1дэхъ сле1зы тво‰: се2, ѓзъ и3сцэлю2 тS, и3 въ де1нь тре1тій взы1деши въ до1мъ гDень:
и3 приложY къ лётwмъ твои6мъ лётъ пzтьнaдесzть, и3 t руки2 царS ґссmрjйска и3збaвлю тS и3 грaдъ се1й, и3 защищY грaдъ се1й менє2 рaди и3 давjда рaди рабA моегw2.
И# рече2 и3сaіа: да во1змутъ перевsсло смо1квей и3 да положaтъ на вре1дъ, и3 и3сцэлёетъ.
И# рече2 є3зекjа ко и3сaіи: ко1е знaменіе, ћкw и3сцэли1тъ мS гDь и3 взы1ду въ до1мъ гDень въ де1нь тре1тій;
И# рече2 и3сaіа: сіе2 знaменіе t гDа, ћкw сотвори1тъ гDь сло1во, є4же гlа: (хо1щеши ли да) по1йдетъ стёнь де1сzть степе1ній, и3ли2 возврати1тсz де1сzть степе1ній;
10 И# рече2 є3зекjа: ўдо1бно стёни ўклони1тисz де1сzть степе1ній: ни2, но да возврати1тсz стёнь на де1сzть степе1ній вспsть.
11 И# возопи2 и3сaіа прbро1къ ко гDу, и3 возврати1сz стёнь по числY назaдъ де1сzть степе1ній.
12 Во вре1мz џно послA марwдaхъ валадaнъ, сы1нъ валадaновъ, цaрь вавmлHнскій, кни6ги и3 дaры ко є3зекjи: слы1ша бо, ћкw разболёсz (цaрь) є3зекjа.
13 И# порaдовасz є3зекjа њ ни1хъ, и3 показA и5мъ ве1сь до1мъ сво1й сокро1вищный, сребро2 и3 злaто, и3 ґрwмaты и3 є3ле1й до1брый, и3 до1мъ сосyдwвъ и3 є3ли6ка њбрэто1шасz въ сокро1вищихъ є3гw2: и3 не бЁ мёста, є3гHже не показA и5мъ є3зекjа въ домY свое1мъ и3 во все1й њ1бласти свое1й.
14 И# вни1де и3сaіа прbро1къ ко є3зекjи царю2 и3 рече2 къ немY: что2 глаго1лаша мyжіе сjи, и3 tкyду пріидо1ша къ тебЁ; и3 рече2 є3зекjа: t земли2 дaльніz пріидо1ша ко мнЁ, t вавmлHна.
15 И# рече2: что2 ви1дэша въ домY твое1мъ; и3 рече2 є3зекjа: вс‰, є3ли6ка въ домY мое1мъ, ви1дэша: нёсть въ домY мое1мъ, є3гHже и5мъ не показaхъ, но и3 ±же въ сокро1вищихъ мои1хъ (ви1дэша).
16 И# рече2 и3сaіа ко є3зекjи: слы1ши сло1во гDне:
17 се2, днjе грzдyтъ, рече2 гDь, взzт† бyдутъ вс‰, ±же въ домY твое1мъ, и3 вс‰, ±же собрaша nтцы2 твои2 до дне2 сегw2, вни1дутъ въ вавmлHнъ: и3 не њстaнетсz сло1во, є4же рече2 гDь.
18 И# сы1нове твои2, и5же и3зы1дутъ и3з8 тебє2, и5хже роди1ши, во1змутсz и3 бyдутъ скопцы2 въ домY царS вавmлHнскагw.
19 И# рече2 є3зекjа ко и3сaіи: блaго сло1во гDне є4же гlа: да бyдутъ ми1ръ во дни6 мо‰.
20 И# прHчаz слове1съ є3зекjевыхъ, и3 вс‰ си1ла є3гw2, и3 є3ли6ка сотвори2, и3сто1чникъ и3 водоте1чь, и3 введе2 во1ду во грaдъ, не се1 ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
21 И# ќспе є3зекjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz манассjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 21

Сы1нъ дванaдесzти лётъ манассjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz мaтере є3гw2 nфовjа.
И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше в8слёдъ ме1рзостей kзы1кwвъ, и5хже tри1ну гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:
и3 њбрати1сz, и3 создA высHкаz, и5же разори2 nте1цъ є3гw2 є3зекjа, и3 воздви1же же1ртвенникъ ваaлу, и3 сотвори2 дубр†вы, ±же сотвори2 ґхаaвъ цaрь ї}левъ, и3 поклони1сz все1й си1лэ небе1снэй и3 порабо1та и5мъ:
и3 создA nлтaрь въ домY гDни, ћкоже рече2 гDь: во їеrли1мэ положY и4мz мое2.
И# сотвори2 nлтaрь все1й си1лэ небе1снэй на двY дворY до1му гDнz:
и3 провождaше сы1ны сво‰ чрез8 џгнь, и3 вражaше, и3 волшвє1ніz творsше, и3 сотвори2 к†пища, и3 волшє1бницы ўмно1жи твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2:
и3 постaви и3звazное дубрaвы въ хрaмэ, њ не1мже рече2 гDь къ давjду и3 къ соломHну сы1ну є3гw2: въ хрaмэ се1мъ и3 во їеrли1мэ, є3го1же и3збрaхъ t всёхъ колёнъ ї}левыхъ, и3 положY тY и4мz мое2 на вёки,
и3 не приложY подви1гнутисz но1зэ ї}левэ t земли2, ю4же дaхъ nтцє1мъ и4хъ, ѓще тjи соблюдyтъ вс‰ є3ли6ка заповёдахъ, по все1й зaповэди, ю4же заповёда и5мъ рaбъ мо1й мwmсе1й.
И# не послyшаша, и3 прельсти2 и5хъ манассjа, є4же сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима пaче kзы6къ, ±же и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ.
10 И# гlа гDь руко1ю рабHвъ свои1хъ прbро1кwвъ, гlz:
11 за сі‰, є3ли6ка сотвори2 манассjа цaрь їyдинъ ме1рзwсти сі‰ лукaвыz, пaче всёхъ ±же сотвори1ша ґморре1є, и5же пре1жде сегw2 бы1ша, и3 введе2 во грёхъ и3 їyду, въ кумjрэхъ свои1хъ:
12 не тaкw: си1це гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ: се2, ѓзъ наведY ѕл†z на їеrли1мъ и3 на їyду, ћкw всsкому слы1шащему пошумsтъ nбо‰ ќха є3гw2,
13 и3 прострY на їеrли1мъ мёру самарjйскую и3 вэсы2 до1му ґхаaвлz: и3 и3стреблю2 їеrли1ма, ћкоже и3зглаждaетсz ґлавaстръ и3зглаждaемый и3 превращaетсz въ лице2 свое2:
14 и3 и3зри1ну њстaнки достоsніz моегw2 и3 предaмъ и4хъ въ рyки врагHвъ и5хъ, и3 бyдутъ въ расхище1ніе и3 въ плёнъ всBмъ врагHмъ свои6мъ:
15 поне1же сотвори1ша лукaвое пред8 nчи1ма мои1ма и3 бы1ша прогнэвлsюще мS t дне2, во1ньже и3зведо1хъ nтцы2 и5хъ t земли2 є3гv1петскіz, и3 до дне2 сегw2.
16 є3ще1 же кро1вь непови1нную и3зліS манассjа мно1гу ѕэлw2, до1ндеже напо1лни їеrли1му ўстA до ќстъ, кромЁ грэхHвъ є3гw2, и4миже во грёхъ введе2 їyду, сотвори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима.
17 И# прHчаz слове1съ манассjиныхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 грёхъ є3гw2, и4мже согрэши2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
18 И# ќспе манассjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть въ вертогрaдэ до1му своегw2, въ вертогрaдэ џзы. И# воцари1сz ґммHнъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2:
19 сы1нъ двaдесzти двY лётъ бЁ ґммHнъ, є3гдA начA цaрствовати и3 двA лBта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 месоллaмъ, дщи2 ґрyсова и3з8 їете1вы.
20 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори2 манассjа nте1цъ є3гw2,
21 и3 хождaше по всемY пути2, и4мже ходи2 nтє1цъ є3гw2, и3 порабо1та кумjрwмъ, и5мже порабо1та nте1цъ є3гw2, и3 поклони1сz и5мъ:
22 и3 њстaви гDа бг7а nтє1цъ свои1хъ, и3 не ходи2 путе1мъ гDнимъ.
23 И# востaша џтроцы ґммHновы нaнь и3 ўмертви1ша царS въ домY є3гw2.
24 Лю1діе же земли2 (тоS) и3зби1ша всёхъ востaвшихъ на царS ґммHна, и3 воцари1ша лю1діе земли2 тоS їwсjю сы1на є3гw2 вмёстw є3гw2.
25 И# прHчаz слове1съ ґммHновыхъ, є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ напи6сана и3 въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
26 И# погребо1ша є3го2 во гро1бэ є3гw2 въ вертогрaдэ џзинэ. И# воцари1сz їwсjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 22

Сы1нъ nсми2 лётъ бЁ їwсjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 три1десzть є3ди1но лёто цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їедідA, дщи2 є3де1ева, t васурHfа.
И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 хождaше во всёхъ путе1хъ давjда nтцA своегw2, не соврати1сz ни на де1сно, ни на шyее.
И# бы1сть во nсмоенaдесzть лёто цaрства їwсjина, въ седмы1й мцcъ, послA цaрь сафaна, сы1на є3зелjина, сы1на месоллaмлz, книго1чію до1му гDнz, глаго1лz:
взы1ди къ хелкjи жерцY вели1кому и3 запечатлёй сребро2 внесе1ное въ до1мъ гDень, є4же собрaша стрегyщіи врaтъ t людjй,
и3 да дадyтъ є5 въ рyки творsщихъ дэлA пристaвникwмъ въ хрaмэ гDни: да дадsтъ є5 творsщымъ дэлA въ домY гDни, є4же подкрэплsти разсBлины хрaма,
древодёлємъ и3 каменосёчцємъ и3 покупaющымъ древA и3 кaменіе те1саное на ўтвержде1ніе разсёлинъ хрaма.
Nбaче не сочислsху и4хъ њ сребре2 дае1мэмъ и5мъ, ћкw вёрнw тjи творsху.
И# рече2 хелкjа жре1цъ вели1кій ко сафaну книго1чію: кни1гу зако1на (б9іz) њбрэто1хъ въ домY гDни. И# даде2 хелкjа кни1гу сафaну, и3 прочте2 ю5.
И# вни1де въ до1мъ гDень и3 царю2 їwсjи, и3 возвэсти2 царю2 сло1во и3 рече2: сліsша раби2 твои2 сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни, и3 дaша є5 прист†вницы въ рyки творsщымъ дэлA въ хрaмэ гDни.
10 И# рече2 сафaнъ книго1чіz къ царю2, глаго1лz кни1гу зако1на даде2 ми2 хелкjа жре1цъ. И# прочте2 ю5 сафaнъ пред8 царе1мъ.
11 И# бы1сть ћкw ўслы1ша цaрь словесA кни1ги зако1нныz, и3 раздрA ри6зы сво‰,
12 и3 заповёда цaрь хелкjи жрецY и3 ґхікaму сы1ну сафaню, и3 ґховHру сы1ну міхе1ину и3 сафaну книго1чію и3 ґсаjю рабY царе1ву, глаго1лz:
13 пріиди1те, и3спроси1те гDа њ мнЁ и3 њ всёхъ лю1дехъ и3 њ все1мъ їyдэ, и3 њ словесёхъ кни1ги њбрётшіzсz сеS, ћкw вели1къ гнёвъ гDень разжже1ный на нaсъ, поне1же не послyшаша nтцы2 нaши слове1съ кни1ги сеS, є4же твори1ти по всBмъ напи1саннымъ на ны2.
14 И# и4де хелкjа жре1цъ и3 ґхікaмъ, и3 ґховHръ и3 сафaнъ и3 ґсаjасъ ко nлдaмэ проро1чицэ, женЁ сели1ма сы1на fекyева, сы1на ґрaса ризохрани1телz: и3 сіS живsше во їеrли1мэ въ масе1нэ: и3 глаго1лаша къ не1й по семY.
15 И# рече2 и5мъ: си1це гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ: рцы1те мyжеви послaвшему вы2 ко мнЁ:
16 тaкw гlетъ гDь: се2, ѓзъ наведY ѕл†z на мёсто сіе2 и3 на живyщыz въ не1мъ, вс‰ словесA кни6жнаz, ±же прочте2 цaрь їyдинъ:
17 поне1же њстaвиша мS и3 кадsху богHмъ други6мъ, ћкw да прогнёваютъ мS дэлесы2 рyкъ свои1хъ, и3 разжже1тсz ћрость моS на мёсто сіе2 и3 не ўгaснетъ:
18 и3 ко царю2 їyдину послaвшему вaсъ вопроси1ти гDа, си1це рцы1те є3мY: тaкw гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ: словесA, ±же слы1шалъ є3си2,
19 за сі‰, ћкw ўмzгчи1сz се1рдце твое2 и3 смири1лсz є3си2 пред8 лице1мъ гDнимъ, ўслы1шавъ є3ли6ка гlахъ на мёсто сіе2 и3 на живyщыz въ не1мъ, є4же бы1ти въ погубле1ніе и3 въ проклsтіе, и3 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰, и3 плaкалсz предо мно1ю, и3 ѓзъ ў2бо ўслы1шахъ, гlетъ гDь:
20 сегw2 рaди ѓзъ приложY тS ко nтцє1мъ твои6мъ, и3 собере1шисz во гро1бъ тво1й въ ми1рэ, и3 не ќзриши nчи1ма твои1ма всёхъ ѕлы1хъ, ±же ѓзъ и4мамъ навести2 на мёсто сіе2 и3 на живyщыz въ не1мъ.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 23

И# возвэсти1ша сі‰ глаго1лы царе1ви: и3 послA цaрь, и3 собрA къ себЁ вс‰ старBйшины їyдины и3 їеrли1млzны,
и3 вни1де цaрь въ до1мъ гDень, и3 вси2 мyжіе їyдины и3 вси2 живyщіи во їеrли1мэ съ ни1мъ, и3 жерцы2, и3 прbро1цы, и3 вси2 лю1діе t мaла и3 до вели1ка, и3 прочте2 во ўшесA и4хъ вс‰ словесA кни1ги завёта њбрётшіzсz въ домY гDни:
и3 стA цaрь ў столпA и3 завэщA завётъ пред8 гDемъ, є4же ходи1ти в8слёдъ гDа и3 храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 свидBніz є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2 всёмъ се1рдцемъ и3 все1ю душе1ю, є4же возстaвити словесA завёта сегw2, ±же пи6сана въ кни1зэ се1й. И# стaша вси2 лю1діе въ завётэ.
И# заповёда цaрь хелкjи жерцY вели1кому и3 жерцє1мъ вторы6мъ и3 стрегyщымъ врaтъ и3знести2 t хрaма гDнz вс‰ сосyды сотворє1ныz ваaлу и3 дубрaвэ и3 все1й си1лэ небе1снэй, и3 сожже2 и3 внЁ їеrли1ма въ садимHfэ ке1дрстэ и3 и3зве1рже прaхъ и4хъ въ веfи1ль:
и3 сожже2 хwмарjмы1жерцы2 чародBи, и5хже дaша цaріе їyдины, и3 кадsху въ высо1кихъ и3 во градёхъ їyдиныхъ и3 во њкре1стныхъ їеrли1ма, и3 кадsщихъ ваaлу, и3 со1лнцу, и3 лунЁ, и3 плане1тамъ и3 все1й си1лэ небе1снэй:
и3 и3знесе2 кумjръ и3з8 хрaма гDнz внЁ їеrли1ма на пото1къ ке1дрскъ, и3 сожже2 є3го2 въ пото1цэ ке1дрстэ, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 вве1рже прaхъ и5хъ въ гро1бы сынHвъ людски1хъ:
и3 разруши2 хрaмъ кадисjмwвъ2до1мъ блуди1лищный, и4же бЁ въ хрaмэ гDни, и3дёже жєны2 прzдsху ри6зы кумjру:
и3 возведе2 вс‰ жерцы2 t градHвъ їyдиныхъ, и3 њскверни2 высHкаz, и3дёже кадsху жерцы2, t гаваи2 да вирсаве1и: и3 разруши2 хрaмъ врaтъ, и4же бЁ при две1рехъ врaтъ їисyса кнsзz грaднагw, и4же њшyюю входsщымъ две1рьми грaда.
Nбaче не вхождaху жерцы2 высо1кихъ ко nлтарю2 гDню во їеrли1мэ, но то1кмw kдsху њпрэсно1ки посредЁ брaтіи своеS.
10 И# њскверни2 тафе1fа, и4же въ де1бри сынHвъ є3нHмлихъ, є4же не превести2 мyжу сы1на своегw2 и3 мyжу дще1ре своеS моло1ху сквозЁ џгнь:
11 и3 сожже2 ко1ни, и5хже дaша цaріе ї{дины со1лнцу во вхо1дэ хрaму гDнz, при влагaлищи наfaна, царе1ва скопцA во фарурjмэ: и3 колесни1цу со1лнечную сожже2 nгне1мъ:
12 и3 nлтари6, ±же на кро1вэ го1рницы ґхaзовы, ±же сотвори1ша цaріе їyдины и3 nлтари6, и5же создA манассjа во двою2 дворY хрaма гDнz, раскопA цaрь, и3 све1рже tтyду, и3 всы1па прaхъ и5хъ въ пото1къ ке1дрскъ:
13 и3 хрaмъ, и4же пред8 лице1мъ їеrли1ма, њдеснyю горы2 мосfafъ, є3го1же создA соломHнъ цaрь ї}левъ ґстaртэ ме1рзости сідHнстэй и3 хамHсу ме1рзости мwaвли и3 молхо1лу ме1рзости сынHвъ ґммHнихъ, њскверни2 цaрь:
14 и3 сокруши2 столпы2, и3 и3скорени2 дубр†вы, и3 напо1лни мэстA и4хъ костьми2 человёческими:
15 и3 nлтaрь и4же во веfи1ли высо1кій, є3го1же сотвори2 їеровоaмъ сы1нъ навaтовъ, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz, и3 nлтaрь то1й высо1кій раскопA, и3 сокруши2 кaменіе є3гw2, и3 и3стни2 въ прaхъ, и3 сожже2 кумjры.
16 И# восклони1сz їwсjа, и3 ви1дэ гро1бы сyщыz во грaдэ тaмw, и3 послA, и3 взS кHсти t грHбъ, и3 сожже2 на nлтари2, и3 њскверни2 є3го2 по гlу гDню, є3го1же глаго1ла человёкъ б9ій, є3гдA стоsше їеровоaмъ въ прaздникъ пред8 nлтаре1мъ: и3 њбрaщьсz возведе2 џчи свои2 на гро1бъ человёка б9іz глаго1лавшагw словесA сі‰.
17 и3 рече2: что2 моги1ла сі‰, ю4же ѓзъ ви1жду; И# рёша є3мY мyжіе грaда: гро1бъ се1й человёка б9іz є4сть, и4же пріи1де t їyды и3 проглаго1ла словесA сі‰, ±же сотвори1лъ є3си2 нн7э над8 nлтаре1мъ, и4же въ веfи1ли.
18 И# рече2: њстaвите є3го2, да не подви1жетъ ни є3ди1нъ мyжъ косте1й є3гw2. И# њстaвиша кHсти є3гw2 съ костьми2 проро1ка прише1дшагw t самарjи.
19 є3ще2 и3 вс‰ хрaмы высо1кихъ сyщихъ во градёхъ самарjйскихъ, ±же сотвори1ша цaріе ї}лєвы прогнэвлsюще гDа, tве1рже їwсjа, и3 сотвори2 и5мъ вс‰ дэлA, ±же сотвори2 въ веfи1ли,
20 и3 заклA вс‰ жерцы2 высо1кихъ сyщыz тaмw пред8 nлтарьми2, и3 сожже2 на ни1хъ ко1сти человёчи, и3 возврати1сz во їеrли1мъ.
21 И# заповёда цaрь все1мъ лю1демъ, глаго1лz: сотвори1те пaсху гDеви бг7у нaшему, ћкоже пи1сано въ кни1зэ завёта сегw2:
22 ћкw не бы1сть пaсха сіS t днjй судjй, и4же суди1ша ї}леви, и3 во всёхъ дне1хъ царе1й ї}левыхъ и3 царе1й їyдиныхъ:
23 но то1кмw во nсмоенaдесzть лёто царS їwсjи бы1сть пaсха гDу во їеrли1мэ.
24 є3ще2 и3 волше1бники, и3 вражби1ты, и3 fерафjмы, и3 кумjры, и3 вс‰ ме1рзwсти бы1вшыz въ земли2 їyдинэ и3 во їеrли1мэ, и3скорени2 цaрь їwсjа, да ўтверди1тъ словесA закHннаz пи6саннаz въ кни1зэ, ю4же њбрёте хелкjа жре1цъ въ хрaмэ гDни.
25 Подо1бенъ є3мY не бы1сть пред8 ни1мъ цaрь, и5же њбрати1сz къ гDеви всёмъ се1рдцемъ свои1мъ и3 все1ю душе1ю свое1ю и3 все1ю си1лою свое1ю по всемY зако1ну мwmсе1ову, и3 по не1мъ не востA подо1бенъ є3мY.
26 Nбaче не tврати1сz гDь t ћрости гнёва своегw2 вели1кагw, и4мже воз8zри1сz гнёвомъ на їyду, на прогнBваніz, и4миже прогнёва є3го2 манассjа,
27 и3 рече2 гDь: є3ще2 и3 їyду tри1ну t лицA моегw2, ћкоже tри1нухъ ї}лz, и3 грaдъ се1й tве1ргу, є3го1же и3збрaхъ, їеrли1ма, и3 хрaмъ, њ не1мже рёхъ: бyдетъ и4мz мое2 тY.
28 И# прHчаz слове1съ їwсjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
29 Во дне1хъ же є3гw2 взы1де фараHнъ нехаw2 цaрь є3гv1петскъ на царS ґссmрjйска на рекY є3vфрaтъ: и3 и3зы1де цaрь їwсjа на срётеніе є3мY, и3 ўби2 є3го2 нехаw2 цaрь въ магеддHнэ, є3гдA є3го2 ўзрЁ.
30 И# взsша є3го2 џтроцы є3гw2 ме1ртва и3з8 магеддHна и3 принесо1ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погребо1ша є3го2 во гро1бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# поsша лю1діе земли2 тоS їwахaза сы1на їwсjина и3 помaзаша є3го2, и3 воцари1ша є3го2 вмёстw nтцA є3гw2.
31 Сы1нъ двaдесzти и3 тріе1хъ лётъ бЁ їwахaзъ, внегдA начA цaрствовати и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 ґмітaла, дщи2 їеремjи и3з8 ловны2.
32 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы2 є3гw2.
33 И# пресели2 є3го2 фараHнъ нехаw2 въ ревлaамъ въ зе1млю є3мafъ, да не цaрствуетъ во їеrли1мэ, и3 возложи2 дaнь на зе1млю тY сто2 тал†нтъ сребрA и3 сто2 тал†нтъ злaта.
34 И# постaви царе1мъ фараHнъ нехаw2 над8 ни1ми є3ліакjма, сы1на їwсjи царS їyдина, вмёстw їwсjи nтцA є3гw2, и3 премэни2 и4мz є3мY їwакjмъ: їwахaза же взS и3 введе2 во є3гv1петъ и3 ќмре тaмw.
35 И# сребро2 и3 злaто даде2 їwакjмъ фараHну, nбaче написA зе1млю даsти сребро2 по словеси2 фараHню: мyжъ по њцэне1нію своемY даsше сребро2 и3 злaто t людjй земли2 тоS даsти фараHну нехаw2.
36 Сы1нъ бЁ двaдесzти и3 пzти2 лётъ їwакjмъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 їелдaфъ, дщи2 фадаjлz, t рyмы.
37 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всBмъ є3ли6ка сотвори1ша nтцы6 є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 24

Во дне1хъ є3гw2 взы1де навуходоно1соръ цaрь вавmлHнскій, и3 бы1сть є3мY їwакjмъ рaбъ три2 лBта, и3 tврати1сz, и3 tве1ржесz є3гw2.
И# послA гDь є3мY є3динопоsсники1во1ины лє1гкіz халдє1йскіz и3 є3динопоsсники сmрjйскіz, поsсники сынHвъ ґммHнихъ, и3 послA и4хъ въ зе1млю їyдову на побэжде1ніе по словеси2 гDню, є4же гlа руко1ю рабHвъ свои1хъ прbро1кwвъ.
Nбaче пріи1де по гнёву гDню на їyду, є4же tстaвити є3го2 t лицA своегw2 грBхъ рaди манассjиныхъ, по всBмъ є3ли6ка сотвори2,
и3 кро1вь непови1нную проліS, и3 напо1лни їеrли1мъ кро1ве непови1нныz, сегw2 рaди не восхотЁ гDь ўмлcтивитисz.
И# прHчаz слове1съ їwакjмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
И# ќспе їwакjмъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz їехонjа2џнъ же їwахjнъ вмёстw є3гw2.
И# не приложи2 ксемY цaрь є3гv1петскій и3зы1ти и3з8 земли2 своеS, ћкw взS цaрь вавmлHнскій t пото1ка є3гv1петска дaже до рэки2 є3vфрaта, вс‰ є3ли6ка бы1ша царS є3гv1петска.
Сы1нъ nсминaдесzти лётъ їехонjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 три2 мцcы цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 не1сfа, дщи2 є3ланасfaна, t їеrли1ма.
И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли1ко сотвори2 nте1цъ є3гw2.
10 И# въ вре1мz то2 взы1де навуходоно1соръ цaрь вавmлHнскими на їеrли1мъ, и3 бы1сть грaдъ во њблеже1ніи.
11 И# пріи1де навуходоно1соръ цaрь вавmлHнскій на грaдъ їеrли1мъ, и3 џтроцы є3гw2 њ1колw њбсэдsху грaдъ.
12 И# и3зы1де їехонjа цaрь їyдинъ ко царю2 вавmлHнскому, сaмъ и3 џтроцы є3гw2, и3 мaти є3гw2, и3 кн‰зи є3гw2, и3 скопцы2 є3гw2, и3 взS є3го2 цaрь вавmлHнскій въ nсмо1е лёто цaрства своегw2.
13 И# и3знесе2 вс‰ сокрHвища tтyду с{щаz во хрaмэ гDни и3 сокро1вища до1му царе1ва, и3 сокруши2 вс‰ сосyды златы6z, ±же сотвори2 соломHнъ цaрь ї}левъ во хрaмэ по гlу гDню,
14 и3 пресели2 їеrли1млzны и3 вс‰ кн‰зи, и3 си6льныz крёпостію, плёна де1сzть ты1сzщъ плэни1въ, и3 всsкаго древодёлz, и3 худо1жники: и3 никто1же њстaсz, то1кмw ўбо1зіи земли2 тоS:
15 и3 преведе2 їехонjю въ вавmлHнъ, и3 мaтерь царе1ву, и3 жєны2 царє1вы, и3 скопцы2 є3гw2, и3 крBпкіz земли2 тоS введе2 на преселе1ніе и3з8 їеrли1ма въ вавmлHнъ:
16 и3 вс‰ мyжы си1лы, се1дмь ты1сzщъ, и3 древодBль и3 худо1жникwвъ ты1сzщу, вси2 си1льніи творsщіи брaнь, и3 введе2 и4хъ цaрь вавmлHнскій въ преселе1ніе въ вавmлHнъ.
17 И# постaви царе1мъ вавmлHнскій цaрь ватfанjю сы1на є3гw23є3вр.: дsдю є3гw2. и3 вмёстw є3гw2, и3 преложи2 и4мz є3мY седекjа.
18 Сы1нъ двaдесzти и3 є3ди1нагw лёта седекjа, внегдA начA цaрствовати, и3 є3динонaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 ґмітaла, дщи2 їеремjина, t ловны2.
19 И# сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли6ка сотвори2 їwакjмъ,
20 ћкw ћрость бЁ гDнz на їеrли1мэ и3 на їyдэ, до1ндеже tве1рже | t лицA своегw2. И# tве1ржесz седекjа царS вавmлHнска.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 25

И# бы1сть въ лёто девsтое цaрства є3гw2, въ мцcъ десsтый, пріи1де навуходоно1соръ цaрь вавmлHнскій и3 всS си1ла є3гw2 на їеrли1мъ: и3 њбступи2 є3го2 tвсю1ду, и3 создaша њ1крестъ є3гw2 бойни6цы.
И# бы1сть грaдъ во њблеже1ніи до первагwнaдесzть лёта цaрства седекjина, девsтагw дне2 мцcа:
и3 превозмо1же во грaдэ глaдъ, и3 не бы1сть хлёба лю1демъ земли2 тоS:
и3 разсёдесz грaдъ, и3 вси2 мyжіе во1инстіи и3зыдо1ша но1щію путе1мъ врaтъ, ±же посредЁ стёнъ, ±же сyть ў вертогрaда царе1ва, и3 халде1є њ1крестъ грaда (бёша). И# побэже2 (цaрь седекjа) путе1мъ пусты1ннымъ:
и3 погнA си1ла халде1йскаz в8слёдъ царS, и3 ћша є3го2 во ґравHfэ їеріхHнстэмъ, и3 всS си1ла є3гw2 разсы1пасz t него2:
и3 поsша царS и3 поведо1ша є3го2 къ царю2 вавmлHнску въ ревлafу: и3 глаго1ла съ ни1мъ сyдъ:
и3 сы1ны седек‡ины заклA пред8 nчи1ма є3гw2, и3 џчи седек‡ины и3збоде2, и3 свzзA є3го2 ќзами, и3 tведе2 є3го2 во вавmлHнъ.
Въ мцcъ же пsтый, въ седмы1й де1нь мцcа, сіе2 лёто девzтоенaдесzть навуходоно1сора царS вавmлHнска, пріи1де навузардaнъ ґрхімагjръ, рaбъ царS вавmлHнскагw, во їеrли1мъ
и3 зажже2 хрaмъ гDень и3 до1мъ царе1въ, и3 вс‰ до1мы їеrли1мли и3 вс‰ до1мы вели1кіz сожже2 ґрхімагjръ:
10 и3 стёны їеrли1мли њ1крестъ раскопA си1ла халде1йскаz.
11 И# њстaнокъ людjй и3збы1вшихъ во грaдэ и3 впaдшихъ, и5же tпадо1ша ко царю2 вавmлHнску, и3 про1чее и3 ўтвержде1ніе пренесе2 навузардaнъ воево1да.
12 И# t ни1щихъ земли2 тоS њстaви ґрхімагjръ віногрaды блюсти2 и3 вертогрaды.
13 И# столпы2 мBдzны въ хрaмэ гDни, и3 подст†вы, и3 мо1ре мёдное сyщее во хрaмэ гDни сокруши1ша халде1є, и3 взsша мёдь и4хъ во вавmлHнъ:
14 и3 коно1бы, и3 котлы6 и3 фіaлы, и3 кади6льницы, и3 вс‰ сосyды мBдzныz, въ ни1хже служaху, взsша:
15 и3 кади6льницы, и3 фіaлы златы6z и3 срє1брzныz взS ґрхімагjръ,
16 столпы2 двA, и3 мо1рz є3ди1но, и3 подст†вы, ±же сотвори2 соломHнъ хрaму гDню: не бЁ вёса мёди всёхъ сосyдwвъ.
17 Њсминaдесzти лакHтъ бы1сть высотA столпA є3ди1нагw, и3 главA мёдzна на не1мъ: и3 высотA главЁ три2 л†кти, и3 на главЁ мрє1жи и3 шипки6 њ1крестъ, вс‰ мBдzна: по семy же и3 сто1лпъ вторы1й со мре1жею.
18 И# поsтъ ґрхімагjръ саре1а жерцA пе1рваго и3 софо1нію жерцA вторaго, и3 три2 стрaжы вр†тныz:
19 и3 t грaда взS скопцA є3ди1наго, и4же бЁ пристaвникъ над8 мyжи вое1нными, и3 пsть муже1й предстоsщихъ пред8 лице1мъ царе1вымъ, њбрётшихсz во грaдэ, и3 книго1чіа кнsзz си1лы, и4же стро1zше лю1ди земли2 тоS, и3 шестьдесsтъ муже1й людjй земли2 тоS њбрётшихсz во грaдэ:
20 и3 поsтъ | навузардaнъ ґрхімагjръ, и3 приведе2 | къ царю2 вавmлHнскому въ ревлafу.
21 И# порази2 и4хъ цaрь вавmлHнскій, и3 ўмори2 | въ ревлafэ, въ земли2 є3мafwвэ. И# пресели1сz їyда свы1ше земли2 своеS.
22 И# лю1діе њстaвшіисz въ земли2 їyдовэ, и5хже њстaви навуходоно1соръ цaрь вавmлHнскій, и3 постaви над8 ни1ми годолjю, сы1на ґхікaмлz, сы1на сафaнz.
23 И# ўслы1шаша вси2 кн‰зи си1лы сaми и3 мyжіе и4хъ, ћкw постaви цaрь вавmлHнскій годолjю, и3 пріидо1ша къ годолjи въ массифY, и3 їсмaилъ сы1нъ наfанjинъ, и3 їwанaнъ сы1нъ кари1fовъ, и3 сараjа сы1нъ fанамafовъ нетwфаfjтскій, и3 їезо1ніа сы1нъ махаffо1въ, сaми и3 мyжіе и5хъ (пріидо1ша).
24 И# клsтсz и5мъ годолjа и3 мужє1мъ и4хъ и3 рече2 и5мъ: не бо1йтесz прише1ствіz халде1євъ: сэди1те на земли2 и3 рабо1тайте царю2 вавmлHнскому, и3 добро2 бyдетъ вaмъ.
25 И# бы1сть въ мцcъ седмы1й, пріи1де їсмaилъ сы1нъ наfанjинъ сы1на є3лісaмлz t сёмене цaрска, и3 де1сzть муже1й съ ни1мъ, и3 порази2 годолjю, и3 ќмре, и3 їуде1євъ и3 халде1євъ, и5же съ ни1мъ бsху въ массифЁ.
26 И# востaша вси2 лю1діе, t мaла и3 до вели1ка, и3 кн‰зи си1лъ, и3 внидо1ша во є3гv1петъ, ћкw ўбоsшасz t лицA халде1йска.
27 И# бы1сть въ лёто три1десzть седмо1е преселе1ніz їwахjна царS їyдина, въ дванадесsтый мцcъ, въ двaдесzть седмы1й де1нь мцcа, вознесе2 є3vілмарwдaхъ цaрь вавmлHнскій, въ лёто цaрства своегw2, главY їwахjна царS їyдина, и3 и3зведе2 є3го2 и3з8 до1му темни1цы є3гw2,
28 и3 глаго1ла съ ни1мъ благ†z, и3 даде2 престо1лъ є3мY свы1ше престо1лwвъ царе1й, и5же бsху съ ни1мъ въ вавmлHнэ:
29 и3 и3змэни2 ри6зы є3гw2 темни1чныz, и3 kдsше хлёбъ съ ни1мъ всегдA, во вс‰ дни6 животA своегw2.
30 И# пи1ща є3гw2 t до1му цaрска дaвана бsше, и3 все2 и3з8oби1ліе во дни6 є3гw2, во вс‰ дни6 животA є3гw2.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

18:1-8 До Езекии Пасха была преимущественно семейным праздником, в который проникали элементы народных суеверий. Перенеся празднование Пасхи в Иерусалим, Езекия очищает его от чуждых наслоений, ибо отныне оно совершается под контролем пророков и духовенства.


18:26 "Елиаким" ср Ис 36:11. "По-арамейски": арамейский язык становится международным на Ближнем Востоке. В будущем он стал общим языком для всех жителей Палестины, но в эпоху Езекии народ не понимал арамейского языка.


18:27 Реалистическое изображение голода, до которого осада могла довести город.


19:2 Езекия прибегает к Исаии, как древние цари Израиля и Иуды прибегали к своим пророкам - военным советникам, какими были, напр., Илия и Елисей (ср 3 Цар 22:8сл; 3 Цар 3:11сл; 3 Цар 6:8сл и т.д.).


19:3 Это очевидно поговорка, выражающая отчаянное положение.


19:35 На ассирийское войско насылается какое-то бедствие, вероятно чума (ср 2 Цар 24:15сл).


Эта гл. 20 повторена более кратко в Ис 38-39, но местами с иным порядком стихов и с добавлением молитвы Езекии.


20:11 "Ступени" были не солнечными часами, а лестницей, построенной Ахазом и ведущей в его горницу (ср 23 12).


20:20 Источник Гион (3 Цар 1:33) находился вне города. Езекия велел продолбить скалу и провести канал, чтобы вода протекала в купальню Силоам (Ин 9:7) или хранилище для вод (Ис 22:11и Сир 48:19) внутри городских стен. Этот канал заменил прежний водопровод, вырытый частично под открытым небом на восточном склоне горы Сион и вливавшийся в другую купальню, расположенную ниже Силоамской (Ис 7:3; 4 Цар 18:17; Ис 36:2; Ис 22:9).


21:14 После разрушения Северного царства Иуда представляет собой остаток избранного народа, наследия Ягве (ср Ис 4:3).


21:16 По евр преданию Исаия был одной из жертв этого гонения.


22:8 "Книга Закона", названная "Книгой завета" (4 Цар 23:2, 4 Цар 23:21), есть Второзаконие, по крайней мере его законодательная часть, предписания которой являются основанием последующей реформы. Это хартия Союза-Завета с Богом, быть может, отредактированная в связи с реформой Езекии (4 Цар 18:4) и забытая или потерянная или спрятанная во время царствования нечестивого Манассии.


22:20 Рассказ возник до трагической смерти царя Иосии 4 Цар 23:29-30.


23:8 Иосия принимает строгие меры для централизации в Иерусалиме культа всей иудейской страны, согласно закону о единстве святилища (Втор 12). "Высоты" (3 Цар 3:2) представляют собой святилища Ягве, осужденные только потому, что они противоречат этому закону.


23:14 Для окончательного осквернения этих мест (см стт 4 Цар 23:16и 4 Цар 23:20). Меры Иосии направлены с одной стороны против местных святилищ, в которых продолжался более или менее извращенный культ Ягве, с другой стороны - против явно языческих обычаев, богов и обрядов, заимствованных у хананеев или у ассирийцев (культ небесных светил). Данное представление о религиозном положении в Иудее подтверждено Иеремией, Софонией и Иезекиилем.


23:15 Воспользовавшись упадком Ассирии, Иосия не только вернул независимость Иудее, но распространил свою власть на часть бывшей Израильской территории.


23:29 "Против царя Ассирийского" - на самом деле Нехао (609-595) пошел в 609 г. на помощь последнему Ассирийскому царю, изгнанному из Вавилона, потом из Харана, мидянами и вавилонянами. Иосия хотел воспрепятствовать соединению войск египтян и ассириян, ибо считал, что окончательное падение Ассирии будет иметь благоприятные последствия для царства Иудина.


24:12 "В восьмой год его царствования" - 16 марта 597 г., согласно вавилонской хронике. В этой хронике и у Иер 52:28говорится, что Иерусалим был взят в седьмой год царствования Навуходоносора, не принимая в расчет неполный год его восшествия на престол.3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: 3 Цар 1-2 содержит окончание обширного документа 2 Цар 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (3 Цар 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (3 Цар 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с 3 Цар 14 по 4 Цар 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (4 Цар 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (4 Цар 18-20) и Иосии (4 Цар 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (4 Цар 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (3 Цар 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (3 Цар 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (3 Цар 174 Цар 1) и Елисее (4 Цар 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (4 Цар 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (3 Цар 22:43; 4 Цар 12:3, 4 Цар 14:4, 4 Цар 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср 3 Цар 8 и 4 Цар 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

18:1-8 О царствовании благочестивейшего Езекии, кроме 4 Цар 18-20, в Библии имеется еще два пространные параллельные повествования: в книге Ис 36-39 и в 2 Пар 29-32. Сравнительно с рассказом кн. пророка Исаии, рассказ 4 Цар частью содержит нечто, не встречающееся у пророка Исаии, как 4 Цар 18:14-16, частью не имеет содержащейся там молитвы царя Езекии (Ис 38:9-20), из чего некоторые исследователи не без основания заключают, что оба повествования заимствованы двумя свящ. писателями из одного общего источника — хроники религиозно-общественной жизни данного времени (источник подобного рода названы в 2 Пар 32:33: «видение Исаии, сына Амосова, пророка»; здесь же указаны и обычно цитируемые в 3-й и 4-й кн. Царств документы «Летописи царей иудейских и израильских»: для истории Езекии служили оба эти источника; поскольку деятельность его касалась и царства Израильского, разрушение которого последовало в 6-м году царствования Езекии 4 Цар 18:10), хотя можно предположить и непосредственное влияние рецензии пророка Исаии на 4 Цар. Повествование 2 Пар 29-32 рассматривает царствование Езекии не столько с политически-теократической точки зрения, как 4 Цар и кн. пророка Исаии, сколько со стороны церковной деятельности этого царя и потому сообщает преимущественно о восстановлении Езекиею разных богослужебных, культовых отправлений, особенно праздника Пасхи, и тем существенно восполняет повествование 4 Цар. Дата воцарения Езекии определяется 727 г. (ст. 2, сн. ст. 10: за 6 лет до падения Самарии). О примирении даты 25-летнего возраста Езекии 18:2 при воцарении с датой царствования и лет жизни отца его Ахаза см. прим. к 16:2 (ср. проф. Гуляев, с. 352). Общее благочестивое царствование Езекии и такое же направление его царствования (ст. 5) священный писатель по своему обыкновению указывает в отношении к культу: Езекия первый из всех царей иудейских решился отменить даже те древние и священные в глазах народной массы, высоты, служение на которых Богу допускали и благочестивые цари иудейские (3 Цар 3:2; 15:12,141Обстоятельный историко-археологический очерк «Служения на высотах» у древних евреев дан в книге Пальмова «Идолопоклонство у древних евреев». С. 152-176.), но которые не мирились с идеей единства места богослужения, с законом о централизации культа Иеговы в единственном храме в Иерусалиме (Втор 12:5-6); во имя этого последнего закона, желая, видимо, уничтожить всякую тень многобожия в культе народа Божия, Езекия и «отменил высоты и жертвенники» во всей стране (ст. 22). Ревнуя, далее, о чисто духовном служении Иегове, Езекия без колебания уничтожил даже такую священную в глазах народа реликвию, как медный змей — Нехуштан, некогда сделанный Моисеем в качестве спасительного символа (Чис 21:4-9; ср. Прем. Сол 16:10 и сл. См. толк. Чис 21:8-9), много веков сохранявшийся, быть может, при скинии и после при храме, но затем сделавшийся предметом языческого обожествления со стороны иудеев (см. Пальмов, цит. соч. 148-152. Некоторые, напр., Клейнерт у Riehm’а (Handwцrterbuch. 2 A. II, 1425), ставят этот культ Нехуштана у евреев в связь с египетским культом Сераписа — на том основании, что в Чис 21:6 ядовитые змеи названы по евр. серафим, палящие. Но гораздо вероятнее, что это суеверие и идолослужение возникло у евреев в связи с языческим верованием в сверхъестественную силу змей, как это верование встречается у финикиян, египтян и ассиро-вавилонян.


Уничтожение идолопоклонства и суеверий, совершенное Езекией (ст. 3-4), однако, не давало бы еще права признать его единственным по благочестию из всех потомков Давида (ст. 5), если бы не были им произведены те реформы по восстановлению во всей чистоте и блеске храмового культа, о которых рассказывает 2 Пар; именно: 1) очищение храма от всех нечистых языческих культов (2 Пар 29:1-19); 2) восстановление регулярно совершаемого истинного богослужения по закону Моисееву и по уставам Давида и современных ему пророков (29:20-36); 3) беспримерное, по торжественности, празднование Пасхи с участием Даже жителей Израильского царства (гл. 30) и 4) восстановление установленных Давидом через священнослужения священников и возвращение последним средств и источников содержания (от приношений к храму), отнятых у священников во время господства идолослужения. Эти дела благочестия стяжали Езекии милость Иеговы (ст. 7), которая и выразилась в двух внешних удачах царствования Езекии: а) отложение Езекии от Ассирии, которой подчинил Иудею Ахаз (16:7), это отложение выразилось, конечно, в неуплате Езекией ассирийскому царю известной дани (ср. 17:3-4; см. проф. Гуляев, с. 353); б) в победе Езекии над филистимлянами (ст. 8), которые при Ахазе сделали ряд завоеваний на территории Иудейского царства (2 Пар 28:18).


18:9-12 Здесь с почти буквальной точностью повторяется сказанное в 17:3-6 о падении Израильского царства: может быть, сообщение об этом точном событии записано было не только в израильские, но и в иудейские летописи, целью же повторения было указать, что благочестие Езекии и произведенные им религиозные реформы спасли Иудею от участи Самарии и дали Иудейскому царству силу противостоять напору ассирийцев.


18:13 Поход ассирийского царя на Иудею при Езекии вызван был, вероятно, между прочим, отказом Езекии платить дань (ст. 7) новому царю ассирийскому, Сеннахириму (евр. Санхериб, ассир. sin-ahi-irba, у Геродота II, 141: Σαναχάριβος), сыну и преемнику завоевателя Самарии Саргона. По ассирийской хронологии (т. наз. «канон эпонимов»), Сеннахирим царствовал 705-681 гг., почему поход его в Иудею обычно теперь относят к 701 году. По библейской же хронологии годы царствования Езекии — 727-698 гг., ввиду показания 20:6, что Езекия после похода Сеннахирима и современной ему болезни Езекии, последний жил еще 15 лет, — событие нашествия Сеннахирима падает приблизительно на 713 год (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. X, 1, §12О различии библейской и ассирийской хронологии в вопросе о времени палестинского похода Сеннахирима. См.: епископ Платон. Древний Восток при свете божественного откровения. Киев, 1898, с. 256, прим. 1.. Ввиду того, что Сеннахирим посылает послов Езекии из Лахиса (ст. 17, ср. 4 Цар 14:17; Ономастикон, 647), лежавшего к юго-западу от Иерусалима, можно заключить, что целью похода была и Филистимская земля и, может быть, пограничные области Египта; можно также думать, что в данное время имела место опять, как и пред падением, коалиция разных мелких азиатских государств против Ассирии, ждавших помощи из Египта: Иудея при Езекии, как видно из обличительных речей пророка Исаии (Ис 31:1-3; 30:6), сильно тяготела к союзу с Египтом, а по ассирийским памятникам, заключила союз Сидона, Аскалона и пр.; в связи с этим стоит, вероятно, и упоминаемое в истории Езекии посольство к нему вавилонского царя Меродаха-Баладана, 20:12 и сл.; Ис 39:1 и сл.). Вообще нашествие Сеннахирима было обычным завоевательным походом. Первым под оружием Сеннахирима пал, по ассирийским данным, Сидон, а за ним — окрестные города; затем Сеннахирим по морскому берегу дошел до филистимских городов Екрона (Аккарона) и Аскалона и, покорив их, пришел в иудейский город Лахис (Schrader. Op. cit., s. 291 ff.; ср.: епископ Платон. Древний Восток при свете божественного откровения. Киев, с. 236 и далее). Езекия и приближенные его ожидали помощи от Египта (ст. 21), но, вместе с тем, сильно укрепили Иерусалим (и на случай долговременной осады засыпали источники вне города (2 Пар 32:2-5).


18:14-16 Ввиду тех опустошений, какие произведены были ассирийскими войсками в пределах Иудейского царства (Ис 33:8-9), Езекия решил, признав вину свою пред ассирийским царем, уплатить Сеннахириму громадную контрибуцию (по проф. Гуляеву, с. 354, 300 талантов серебра = 450 000 руб. серебром, а 30 тал. золота = 45 000 руб. золотом; точный размер всей контрибуции трудно определить вводу неизвестности пропорциональной ценности золота и серебра у древних евреев), для составления которой Езекии пришлось посягнуть даже на целость храма, к чему не прибегали еще и нечестивые предместники его: Иоас (12:19 — он выдал Азаилу лишь пожертвования храму) и Ахаз (18:17: поступился только некоторой утварью храма). Однако, эта великая жертва не спасла Иерусалима от дальнейших посягательств ассириян.


18:17-18  Иосиф Флавий (Иуд. древн. X, 1, §1) так восполняет библейский рассказ: «ассириец взял деньги, но и не подумал сдержать данное обещание, а отправившись сам войной на египтян и эфиопов, оставил своего военачальника (στρατηγόν) с двумя другими полководцами во главе огромного войска под Иерусалимом для разрушения этого города». Тартан, Рабсарис и Рабсак — нарицательные, а не собственные имена ассирийских военачальников и придворных. Тартан (ср. Ис 20:1), ассир. turtanu, — высший полководец или военачальник; Рабсарис, с еврейского: глава евнухов (ср. 4 Цар 25:19; сн. Быт 37:36; 39:1,7); из еврейского же языка объясняется и Раб-шаке: начальник виночерпиев (Быт 40:2,21). Место остановки ассирийских полководцев — у водопровода верхнего пруда (ст. 17, Ис 36:2), — по обычному мнению, лежавшего на запад от Иерусалима в долине Гинномовой и отожествляемого теперь с прудом Биркет-Мамилла (в отличие от «нижнего пруда», Ис 22:9, отожествляемого с нынешним Биркет-Султан к юго-западу от Иерусалима, ср. Stade. Geschichte. I, 591-593, Anmerk); здесь же, вероятно, надо искать поле белильника или валяльщика (кобес). «Иерусалим был окружен селениями ремесленников. Так, на юге, от него было селение горшечников. На востоке и западе — селения валяльщиков. Были, конечно, и другие, о которых не было случая упоминать в св. книгах. Валяльщики не только выделывали грубые шерстяные материи, но занимались и мытьем сделанных прежде. Их поселения, по необходимости, помещались близ ручьев или значительных стоков воды» (проф. Гуляев, с. 354-355). Об этой блокаде Иерусалима частью ассирийской армии Сеннахирим в своей надписи выражается, что он «запер Езекию в Иерусалиме, как птицу в клетке». Гордые успехами своего повелителя, военачальники Сеннахирима требуют для переговоров самого царя иудейского, но Езекия, считая это ниже своего достоинства (по Иосифу Флавию, ὑπό δειλίας, из трусости), выслал к ним для этой цели трех высших своих чиновников (о значении должностей — правителя дворца, писца и докладчика см. прим. к 3 Цар 4:3 и сл.), о Елиакиме и Севне см. Ис 22:15 и сл.


18:19-35 Речь Рабсака — образец древнего дипломатического ораторства, построена она весьма искусно. Произнесена была на еврейском языке (йегудит — по-иудейски, ст. 26, — применительно к Иудейскому царству), а не на обычном в то время дипломатическом языке арамейском — нарочно — с целью произвести соответствующее впечатление на возможно большую массу народа (в большинстве не понимавшего арамейской речи, ст. 26-27). Раввины и блаж. Феодорит (вопр. 52) полагали, что Рабсак был евреем или предавшимся ассирийцам, или взятым ими в плен и затем возвысившимся до положения сановника. Указание Рабсака на слабость Египта и бесполезность союза с ним или даже вред его (ст. 21) даже по букве напоминает пророческое сравнение (Иез 29:6 и далее), а по мысли вполне совпадает с одной из речей пророка Исаии (30:1-7). Весьма искусна и ссылка на отмену высот жертвенников Иеговы Езекией (ст. 22): выражая действительный факт (ст. 4), Рабсак этой ссылкой хотел набросить тень на искренность религиозности Езекии, его преданности Иегове (2 Пар 32:7), поколебать его авторитет в глазах народа, которому высоты те были всегда дороги. В ст. 23-24 указывается на полную несоизмеримость сил ассирийских и иудейских, особенно конницы; последняя со времен Соломона (3 Цар 4:27 и сл.) была у евреев (Ис 2:7), но, сравнительно с ассирийской конницей и колесницами, являлась ничтожной. Упоминание Рабсака, ст. 25, о том, что он — орудие в руках Иеговы, хотя и напоминает речь пророка Исаии (10:5 и сл.), но нельзя предположить, будто бы ассирийский полководец (если он не был евреем) был знаком с этим пророчеством или что он приписывал ассирийские победы помощи Иеговы (ср. ст. 35). Желая расположить жителей Иерусалима к сдаче и полной покорности Сеннахириму, Рабсак, с одной стороны, указывает народу грозящую или уже наступившую крайность голода (ст. 27 сн. 6:25 и сл.), с другой — рисует картину благополучия в случае сдачи Иерусалима, хотя вместе намекает, что ассирийский царь, по обычаю, переселит часть жителей Иудейского царства в другую страну (ст. 31-32); заканчивается речь кощунственным апофеозом силы и могущества Ассирии, пред которой блекнет слава, в ничтожество обращается могущество богов всех народов: в доказательство этого ссылается на неоспоримые факты падения разных городов и царств (33-35). Об Емафе, Ивве (Авве) и Сепарваиме см. примеч. к 17:24. Арпад (ст. 34), LXX: ’Αρφάδ, Вульгата: Arphad, слав.: Арфад, в клинообразных надписях Arpadda, упоминается в Библии всегда в соединении с Емафом (4 Цар 19:13; Ис 10:9; 36:19; 37:13; Иер 49:23) и потому, вероятно, лежал в северной Сирии, близ Емафа, и ему, может быть, соответствует теперешний телл-Ерфад, к северу от Дамаска, близ Кархемыша, в 7 часах от Алеппо (Ономастикон, 133. Палест. Сборн. вып. 37, ст. 169) Ена (евр.: Гена, LXX ’Άνα, слав.: анб), и в 4 Цар 19:13; Ис 37:13 упомянутая в соединении с Иввою, вероятно, подобно последней, лежала в Месопотамии, на Евфрате, может быть тождественна с нынешней Ана (Ономастикон, 91).


Заключавшееся в последних словах Рабсака издевательство над Иеговой (35; ср. блаж. Феодорит, вопр. 52), совершенно противоречивое с высказанным им ранее (ст. 25), особенно удручающе подействовало на народ и на посланников Езекии, довершив тягостное впечатление всей речи. Гробовое молчание было ответом Рабсаку, ожидавшему, быть может, непосредственного действия на ум и волю слушателей. Народ молчал — просто под тяжелым впечатлением слышанного им, а послы царя к тому же имели нарочитое царское приказание не давать никакого ответа Рабсаку (Езекия, может быть, решение оставлял себе, и боялся открытием переговоров со стороны его послов увеличить требовательность ассириян). В разодранной одежде — в знак глубокого национального траура (сн. 6:30) предстали пред Езекиею и передали ему речь Рабсака.


19:1-4 Усматривая в нашествии ассириян и осаде ими Иерусалима, Езекия, подобно придворным своим (18:37), возлагает на себя одежду траура и покаяния (ст. 1, сн. 3 Цар 20:32; 4 Цар 6:30) и идет в храм с молитвой покаяния и умилостивления (раввины выводили из данного места правило, что при хулениях как тот, кто их слышит, так и тот, кому они передаются, должны разрывать одежды свои). Вместе с тем Езекия в этот критический момент вспоминает о пророке Исаии, который с момента памятного сиро-израильского нашествия на Иерусалим (7:3 и далее) являлся единственным советником царя и народа, которые потому на него и теперь обратили взоры. В состав посольства (ср. Иер 21:1) к пророку вошли и «старейшины священников» (видимо, священство в данное время соединялось в целую сложную организацию): здесь выступает различие священнического и пророческого служений в Израиле: священники были профессиональными служителями культа, самым происхождением предназначенные на служение религии и культу, пророки же были чрезвычайными избранниками Бога, боговдохновенными органами Его, к которым естественно обращался взор народа в критических моментах. В словах Езекии «дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить» (ст. 3) заключается «в высшей степени образное представление того безвыходного, мучительного состояния, в каком должны были находиться иудеи в ожидании близкой опасности. Такое положение ни с чем выразительнее сравнено, как с состоянием родильницы, в последние мгновения пред появлением ребенка на свет, когда мать обессиливает в муках рождения и отчаивается в облегчении их» (проф. Гуляев, с. 357). Данное сравнение имеет форму ходячей поговорки (ср. Ис 13:8; 26:18; Ос 13:13; см. проф. Бродович, цит. соч., с. 452-453). Езекия называет Иегову Богом пророка (ст. 4) в смысле особенной близости Бога к пророку, как к своему избраннику, и на этой близости основывается вера в действенность его ходатайства пред Богом (ср. Быт 18:17 и далее; 20:7; Исх 32:31 и сл.).


19:4  Оставшиеся в живых, т. е. жители Иерусалима и др. городов, еще не завоеванных ассириянами.


19:6-7 Успокоительный ответ пророка Исаии предвещает счастливый для Иудеи и печальный для Ассирии и царя ее исход нашествия Сеннахирима, что вскоре во всей точности и сбылось (ст. 35-37). Выражение: «вот Я пошлю на него дух, и он услышит весть» (ст. 7) понимается неодинаково. Некоторые понимают «дух» (евр. руах) олицетворение: или в смысле ангела-защитника иудеев (ст. 35) или, напротив, в смысле духа лжи (ср. 3 Цар 22:20-23), внушившего Сеннахириму ложное известие, которое и заставило его вернуться в Ассирию. Иные — в смысле намерения, внушенного Сеннахириму, или частное, как дух боязни: блаж. Феодорит (вопр. 52) пишет: «сказанное: се Аз даю ему духа, как думаю, означает боязнь (πνευ̃μα τὴν δειλίαν οἰ̃μαι δηλου̃ν). Ибо и божественный апостол сказал так: не даде нам Бог духа страха». Наконец, некоторые, принимая евр. руах в первоначальном его значении ветер, видят здесь указание на мировое поветрие, вроде самума, истребившее большую часть ассирийского войска (ст. 35), см. проф. Гуляев, с. 358. Из этих мнений наиболее удобоприемлемо мнение блаж. Феодорита, но оно должно быть восполнено, сообразно с контекстом ст. 9 (сн. 7 ст.), что страх внушен был Сеннахириму именно вестью о походе Тиргака эфиопского против него (аналогично снятию осады с Самарии и бегству сирийцев, 4 Цар 7:6).


19:8-13 Не получив желаемого ответа от Езекии, Рабсак, вероятно, с войском (ср. 18:17) оставляет стены Иерусалима и с известием о результатах переговоров направляется к городу — крепости Ливне (Бет-Джибрин теперь; Ономастикон, 634; см. замеч. к 8:22), то же в Иудином колене, но юго-западнее Иерусалима и севернее завоеванного и уже оставленного в тылу Лахиса, на полпути между этими городами. По-видимому, Сеннахирим в направлении к Египту сделал поворот назад, оставив в тылу сильную крепость — Лахис, при которой он получил весть о походе Тиргака, царя эфиопского, евр. Куш (ст. 9). Имя Куш или Хуш (Хус) иногда означало и местность к северу от персидского залива (ср. Быт 2:13; 10:6 и сл.; 1 Пар 1:8 и сл.), древнее название которой сохранилось и доселе в названии персидской области Хузистан. Но обычно это имя, хорошо известное в памятниках египетских (Kas, Kis, Kes) и ассирийских (Kassu), означает страну, народность и затем государство к югу от Египта по Нилу, на территории нынешней Нубии, страну, называемую в Библии обычно в связи с Египтом (Ис 20:3-5; 11:11; Иер 46:9 и др.; Ономастикон, 317, 344, 807); эта последняя — Эфиопия, без сомнения, здесь имеется в виду (ст. 9) Тиргак (у Манефона Ταρακός, у Страбона Τε όρκων ὁ Αἰθίοψ; на египетских памятниках Tahark или Taharka, ассир. Tarku, LXX: Θαρακά, Вульгата: Tharaca, слав.: Фарака). Египетские памятники знают Тиргаку, третьего и последнего царя эфиопской династии Египта, более как строителя (ему принадлежит обновление и расширение знаменитого Карпакского храма в Фивах), чем как завоевателя. Тем более с этой последней стороны выступает Тиргака в ассирийских надписях Сеннахирима, Асаргаддона и Асурбанипала, в частности о Сеннахириме там, согласно с Библией, рассказывается, что в 3-й свой поход на Финикию и Палестину он подвергся нападению царя Мерое (Эфиопии) и победил его (о последнем Библия не говорит (см. Brogsch. Gesch. Aegyptens. 1877, s. 715 ff.; ср. Эберс в Riehm. Handwцrterbuch. d. bibl. Alt. II, 1698-1699). Поход Тиргаки был, вероятно, ответным движением на набег Сеннахирима (ср. проф. Гуляева, с. 359). Письмо свое (9b и далее) Сеннахирим направляет теперь непосредственно к Езекии, надеясь, конечно, достигнуть лучших результатов, но употребляет ту же аргументацию (ст. 10; ср. 18:30), что и Рабсак, только называет еще большее число покоренных им стран и городов (ст. 12-13), конечно, с целью произвести большее впечатление.


19:12 О Гозане см. прим. к 17:6.


Харан, LXX Χαρράν, слав.-рус. Харран (Быт 11:31), у классиков Χάῤῥαι Carrae, в северо-западной Месопотамии к юго-востоку от Едессы (Ономастикон, 951; ср. толк. Быт 11:31).


Рецеф, LXX ‘Ραφίς, Вульгата: Reseph, слав.: Фарес, отождествляется с ‘Ρησὰφα или ‘Ρεσκίφα Птоломея, между Пальмирой и Евфратом (Ономастикон, 773).


Сыны Едена (υἱοὺς ’Εδέμ, Вульгата: filios Eden, слав.: сыны Едомли), евр. бене-Еден, вероятно, область, известная в клинописях под именем Bit-Adini к северу от Рецефа, по обоим берегам среднего течения Евфрата.


Фалассар, LXX Θαεσθέν, евр. и Вульгата: Thelassar — может быть, один из видных пунктов сейчас названной области (Ономастикон, 494).


19:14-20 Символически представляя (в виде развернутого письма) перед Иегову всю тяжесть хулений и угроз Сеннахирима, Езекия произносит молитву, которая может служить образцом ветхозаветного теократического исповедания веры. О выражении «седящий на херувимах» (ст. 15, сн. 1 Цар 4:4; Пс 48:1) ср. толк. Исх. 25:21-22).


19:20-34 Весь пророческий ответ Исаии распадается на три части: а) поражение высокомерия и хвастливости Сеннахирима, ст. 21-28; б) обращение к Езекии 29-31 и в) указание исхода или результата ассирийского нашествия, 31-34.


Высокомерию ассирийского царя противополагается (ст. 21) спокойная уверенность «девствующей дочери Сиона» (т. е. Иерусалима, ср. Ис 23:12; Иер 1:15 и др.), презрительно и насмешливо качающей головою (сн. Пс 21:8; 108:25; Ис 16:4), и это презрение вполне заслуженное, потому что Сеннахирим поносил «Святого Израилева» (22) — эпитет Иеговы, употребительный весьма часто у пророка Исаии (Ис 1:4 и мн. др.), здесь особенно уместный: святость Иеговы есть именно то Его свойство, в силу которого величие Божие не может быть презираемо безнаказанно (ср. Ис 5:16). В пояснение образной речи Сеннахирима, ст. 23-24, можно заметить, что «в поэтической одушевленной речи евреев выражения Ливан, кедр и восхождение на Ливан, высочайшую гору этой местности, очень часто употребляются, как символ самой сильной гордости, которая считает все возможным для себя»; что «в жарких странах вода, колодезь составляют самую драгоценную собственность (ср. Притч 5:15; 9:17; Чис 20:17 и сл.); закопать колодезь на чужой земле или выпить чужую воду — значило совершенно овладеть чужой собственностью» (проф. Гуляев, с. 361); если ст. 23 относится к палестинской территории, которой прежде всего коснулся поход Сеннахирима, то ст. 24 — к Египту, также бывшему целью завоевательной его кампании. В ст. 25-28 самонадеянности Сеннахирима противополагается всеобщность предвидения и промышления Божия, особенно о Израиле (25-26), и затем, после напоминания о том, что Богу ведомы все частности быта и жизни Сеннахирима (ст. 27, ср. Пс 120:8; Втор 28:6), возвещается ему полное устроение судьбы его по всемогущей воле Божией (в ст. 28 образ укрощаемых животных, ср. Пс 31:9; Ис 30:28). В ст. 29-31 Езекии дается уверительный знак (ср. Исх 3:12) того, что нашествие ассирийское окончится для Иудеи не только без вреда, но и послужит к некоторому возрождению иудейского народа — рода, ради спасенного остатка, лучшей части народа Божия; в ст. 29, может быть, заключается указание, правда, очень неопределенное, на субботний и юбилейные годы (Лев 25, ср. проф. Гуляев, с. 162-363). В ст. 32-34 возвещается полная безопасность Иерусалиму, охраняемому Богом, со стороны Сеннахирима, который — безрезультатно — возвратится прежней дорогой. На это время, надо думать, произошло сражение Сеннахирима с Тиргакою при Алтаку, о котором говорят клинообразные надписи Алтаку, по Шрадеру (Keilnische и. д. A. Test. SS. 171, 289), тождественно с библейским Елтеке в уделе Дановом (Нав 19:44), тождественным, по предположению, с нынешним Бет-Лукья (Ономастикон, 416—217). В сражении Тиргака был разбит (ср. епископ Платон. Цит. соч., с. 242-343, 254). Эта победа, конечно, еще более надмила Сеннахирима, преисполнив его уверенностью в предстоящей гибели Иерусалима, но небесная кара была уже близко.


19:35-37 «Владыка, вняв прошению, ночью, во мгновение ока предал смерти сто восемьдесят пять тысяч ассириян» (блаж. Феодорит, вопр. 62). Что за поражение массы войска заставили Сеннахирима поспешно удалиться в Ассирию? Геродот (II, 141) рассказывает, что на войско ассириян во время египетского похода напало несчетное число мышей, которые перегрызли тетивы у луков и ремни у щитов и через то лишили ассирийское войско возможности продолжать войну. Иосиф Флавий (Иуд. древн. X, 1, §5) почитает поражение чумой; это мнение и теперь преобладает в исторической, истолковательной и медицинской науке (см. еп. Платон, с. 254, прим. 4; И. Попов. Библейские данные о различных болезнях. С. 114). Но, по библейскому представлению, сверхъестественность поражения — вне сомнения; оно произведено было ангелом-губителем (евр. гамашхит), который некогда поражал первенцев Египта (Исх 12:12,18,29), а также произвел массовое поражение Израиля после народной переписи Давида (2 Цар 24:15 и сл.).


Сеннахирим возвратился в Ниневию (столица Ассирии на восточном берегу Тигра, теперь селения Куюнджик и неби Юнус, Ономастикон, 749), где, по сказанию кн. Товита, излил свою злобу на пленных израильтян (Тов 1:15,18, ср. проф. Н. М. Дроздов. О происхождении книги Товита. С. 111). По ассирийским памятникам, Сеннахирим после Палестинского похода жил еще 20 лет; умер насильственной смертью: при поклонении богу Нисроху (см. о Нисрохе у Пальмова, цит. соч., с. 472-476) в храме этого бога он был убит собственными сыновьями (имена их, видимо, тождественны с именами богов ассирийских; об Адрамелехе ср. 17:31), бежавшими затем от народной ярости в землю Араратскую (Ис 37:38 по LXX Армения (Ономастикон, 111, 129; ср. толк. Быт 8:4).


20:1 Болезнь Езекии относят обычно ко времени нашествия Сеннахирима, именно до поражения его и удаления, так как по ст. 6 Езекии болящему еще лишь обещается удаление ассирийского царя от Иерусалима. Однако нет необходимости предполагать, чтобы библейский рассказ в его тройной рецензии — 4 Цар 20, Ис 39 и 2 Пар 32:24 и сл. — отступал от исторической последовательности событий, помещая событие позднейшее (удаление Сеннахирима) прежде предшествовавшего ему по времени (болезни Езекии). Иосиф Флавий (Иуд. древн. X, 2, §1) прямо говорит, что болезнь постигла Езекию немного спустя после (μετ’ οὐ Πολύ) нашествия Севиахирима; после этого события имело место и посольство вавилонского царя (ст. 12-13) к Езекии с целью (между прочим) поздравить его с выздоровлением и осведомиться о небесном знамении, сопровождавшем это выздоровление (Ис 39:1; 2 Пар 32:31)1В книге епископа Платона (цит. соч., с. 236-237) допускается обратный порядок событий: посольство Меродах-Валадана ставится в непосредственную причинную и хронологическую связь с образовавшейся против Сеннахирима западноазиатской коалицией. Но коалиции этого рода образовывались против Ассирии несколько раз. Порядок библейского повествования во всяком случае говорит за указанную нами последовательность.. Обещание же ст. 6 о спасении Езекии и его царства и Иерусалима из руки ассирийского царя (ср. 19:34) имело весь смысл и полную силу и после похода Сеннахирима, о котором рассказывают 4 Цар 18-19, так как могущество Ассирии продолжало оставаться угрожающей целости Иудеи силой, и царь ассирийский всегда мог предпринять новый поход против Иудеи (как, по ассиро-вавилонским данным, Сеннахирим около этого времени предпринимал поход против отложившегося было от него Вавилона).


Ввиду предстоящей смерти Езекия должен был сделать необходимые распоряжения о доме и семье своей — род известного у нас «завещания» (ср. 2 Цар 17:23).


20:2-3 Охваченный горячим молитвенным чувством, Езекия отворачивает от окружающих лицо (не от уныния, как Ахав, 3 Цар 21:2) к стене, может быть, по направлению к храму, чтобы беспрепятственнее молиться. Усматривая в болезни своей следствие греха своего и божественное наказание, Езекия смиренно молит у Бога призреть, и на добрые дела его, как верность его теократическому идеалу, конечно, не в смысле безусловной нравственной чистоты (какой не мог приписать себе и Езекия), но в смысле ревности Езекии по благоустроению богослужения и искоренению всех видов идолопоклонства. Иосиф Флавий прибавляет: «к болезни (Езекии) присоединилось еще страшное душевное расстройство (ἀθυμία) царя, которое было вызвано его мыслью о своей бездетности и о том, что ему придется умереть, не оставив после себя потомства и не дав престолу законного наследника. Особенно тяжко и жестоко страдая от этой мысли, царь обратился к Всевышнему с мольбою даровать ему еще немного времени жизни, дабы он мог дождаться потомства, и позволить ему расстаться с жизнью не раньше, чем он станет» (Иуд. древн. X, 2, §1). В доказательство этого понимания, разделявшегося блаж. Иеронимом и некоторыми прежними толкователями, указывали на то, что Манассия, сын и преемник Езекии, при вступлении на царство имел только 12 лет (4 Цар 21:1), следовательно, родился лишь спустя 3 года после болезни Езекии. Но нет надобности считать Манассию первым и единственным сыном Езекии: у него могли быть и другие сыновья (Ис 38:19), либо умершие еще при жизни отца, либо устраненные им от престола по усмотрению. Истинная причина жгучей скорби и крепкого плача Езекии изображена в его благодарственном гимне по выздоровлении (Ис 38:10-20).


20:4-7 Возвестив Езекии (ср. ст. 1) определение Божие о смерти Езекии пророк Исаия удалился. Но пламенная молитва благочестивого царя (ст. 2-3) была уже услышана Богом, и Он благоволил отменить прежнее решение раньше, чем пророк успел выйти из среднего или внутреннего двора, примыкавшего к царскому дворцу (ст. 4; сн. 3 Цар 7:8): нынешний еврейский текст в ketib имеет в ст. 4: «из среднего города» (гайр гаттихона (русский синодальный: «из города»), но в кодексах 93, 180 Кенникотта и в qeri кодексах 70, 112, 115, 149, 150, 153, 174, 225, 240, 252, 253 и др. читается: «из среднего» двора (хацер вместо гайр), и в пользу последнего чтения, кроме большей естественности его, говорит авторитет древних переводов: LXX: ἐν τη̨̃ αὐλη̨̃ τη̨̃ μέση̨, Вульгата: mediam partem atrпi, слав.: (бяше Исаия еще) посреди двора (у проф. Гуляева: «из внутреннего двора»). Пророк получает новое повеление возвестить Езекии как теократическому царю («владыке народа Моего», ст. 5) о предстоящем ему скором исцелении, даруемом самим Богом, и о продлении жизни его еще на 15 лет (ст. 5-6). Об упоминаемом в ст. 6 освобождении от ассирийского ига см. замеч. к ст. 1; сн. 19:34; Ис 37:35.


20:7 Что за болезнь — шхин, LXX: ἕλκος, Вульгата: ulcus, слав.: вред, русский: нарыв, для лечения которого пророк посоветовал приложить двелет-тееним, LXX: παλάθην σύκων, Вульгата: masa ficorum, слав.: перевясло смоквей, русский: пласт смокв, т. е. прессованную массу из смокв — род пластыря? Обыкновенно видят в этом нарыве Езекии чумный бубон, допуская при этом возможность заражения Езекии от чумы, поразившей ассирийское войско (Кнобель, Винер и др.). Конечно, последнее предположение совершенно произвольно: ни о какой чумной эпидемии и инфекции в данное время Библия не говорит; притом при чуме появляется не один нарыв, а множество нарывов на разных частям тела; наконец, и средство, указанное пророком, хотя и употреблялось иногда, напр., арабскими врачами при чумных наростах (прор., с. 364), не может считаться специфическим против чумы. Более вероятно мнение (Беннета, Брунтона, Пясецкого и др.), что это был карбункул (anthrax) и воспаление миндалин, с чем будто бы согласуются указываемые Езекией в молитве (Ис 38:13-14) симптомы болезни (ломота в костях, общая органическая слабость, затрудненный, воркливый и гнусливый голос, сдавливание дыхательных путей); незначительная продолжительность и характер лечения (См. А. Пясецкий. Медицина по Библии и Талмуду. СПб., 1902, с. 68; ср. Т. Попов. Библейские данные о различных болезнях. 1904, с. 115. Сн. Smith. A Dictionary of the Bible, v. II, p. 302; Hastings. A Diction. of the Bible, v. II, p. 324). Но точное определение болезни Езекии, по самой неопределенности термина шхин; в Исх 9:9 слово это означает гнойные нарывы, а в Иов 2:7 — проказу.


20:8 Еще не освободившись от чувства страха смерти, больной Езекия просит какого-либо внешнего знамения для укрепления веры своей в истину пророческого слова об исцелении его; ввиду трудности обещанного чуда такое желание вполне естественно (Ис 7:11,14; 4 Цар 19:29), почему пророк Исаия некогда сам предложил Ахазу просить какого-либо чуда в удостоверение истины пророческого слова.


20:9-11 Ср. Ис 38:8. Таким уверительным знамением предстоящего исцеления Езекии явилось чудо, аналогичное чудесному солнцестоянию при Иисусе Навине (Нав 10:12-14), именно возвращение солнечной тени «по ступеням Ахазовым (евр.: маалот Ахаз, LXX: ἀναβαθμοί (Axбz), Вульгата: horologium Achaz), на десять ступеней» (ст. 11). Для толкователей здесь издавна представлялись две трудности или два неодинаково решаемые вопроса: 1) как произошло, в чем состояло данное чудо? 2) какого рода и устройства был самый механизм «ступеней Ахаза»? Решению первого вопроса в смысле действительного поворота солнца благоприятствуют параллельные места библейские из книг пророка Исаии и 2 Паралипоменон. Филарет замечает: «тень ли одна, или возвратилось и солнце? Последнее утверждает у Исаии, 38:8 , и также заключается из вопрошения послов вавилонских о чудеси еже случися на земли, 2 Пар 32:31». В утвердительном смысле вопрос о повороте самого солнца решал еще блаж. Феодорит, когда пишет (вопр. 52): «чудо, совершившееся с солнцем, пронеслось по целой вселенной. Ибо всем стало известно вспять возвратившееся солнце. Почему царь вавилонский, услышав о гибели, узнав и о том, что чудесно совершилось с солнцем, прислал к царю иудейскому послов и дары». Как произошел этот поворот солнца, точнее, земли в движении ее вокруг солнца, нельзя сказать ничего определенного (ср., впрочем, прим. к Нав 10:12-14).


Что касается второго вопроса, т. е. устройства солнечных часов Ахаза, движение тени по ступеням (Вульгата: lineae) которых давало определять время дня, то мы уже заметили в прим. к 16:10 и сл., что данный механизм, несомненно, мог быть заимствован Ахазом из Ассиро-Вавилонии, родины астрономии и счисления времени. И греки, у которых механизм солнечных часов появился впервые при Анаксимандре (путешествовавшем по Халдее), приписывали изобретение примитивных солнечных часов так наз. σκάφη вавилонянам. Хотя устройство часов Ахаза и не может быть определено с точностью, и мы неизбежно должны вращаться здесь в круге различных предположений, но из последних наиболее вероятным представляется следующее. Механизм, может быть, представлял собой колонну или обелиск на известном постаменте, поставленный на совсем открытом месте, чтобы тень от него была видима на всех окружавших его ступенях: последние являлись в виде делений по теневой стороне обелиска, и по количеству захватываемых тенью ступеней могли определять время дня, и довольно точно, так как положение эклиптики у ассиро-вавилонян издавна было известно2Ср. Kamphausen в Riehm. Handwцrterbuch d. bibl. Alterthums, Bd. II. s. 1724. Число ступеней на часах Ахаза, судя по 4 Цар 20:9-11, не могло быть менее 20-ти, но, вероятно, их было гораздо более.. (Различные формы солнечных часов в древности изображены у Филиппсона, D. Israelitische Bibel. II, s. 679). Чудесное возвращение солнечной тени до солнечного зенита было самым выразительным символом того, что неблизок еще для Езекии вечер жизни с его тенью (Пс 101:12; Еккл 12:2; Иер 6:4.) О делении дня на часы здесь не могло быть речи, так как оно явилось у евреев лишь после.


20:12-13 Рассказ о посольстве к Езекии вавилонского царя по всем трем параллельным повествованиям (4 Цар, Ис, 2 Пар) имеет непосредственную связь с болезнью Езекии, его чудесным выздоровлением и астрономическим чудом, имевшим место при этом. Конечно, эти цели — поздравление Езекии с выздоровлением (Ис 39:1) и осведомление об астрономическом чуде (2 Пар 32:31) служили лишь благовидным прикрытием истинной цели посольства — желания вавилонского царя вовлечь Иудею в коалицию с Вавилонией и другими государствами против Ассирии. Написание имени вавилонского царя в 4 Цар «Беродах» (евр. Бродах), вероятно, произошло вследствие смешения еврейских букв мем и бет, в Ис 39 это имя читается Меродах, так стоит в разночтениях к 4 Цар 20:12 (кодексы 93, 115, 145, 154, 172, 174, 240, 418, 476, 531 у Кенникотта, 701 у Росси). Имени Беродах нельзя объяснить ни этимологически, ни исторически. Между тем Меродах или Мардук был известным богом древних вавилонян (Иер 50:2, по LXX 27:2), особенно почитавшийся Навуходоносором (о Меродахе см. М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. С. 362-364), но, конечно, и другими царями. В Библии встречаются имена двух царей вавилонских с именем Меродаха в составе этих имен: 1) Меродах — Валодан (Ис 39:1) — по надписям Mardukhabal-iddina («Меродах дал сына») и 2) Евильмеродах в надписях Avil Marduk («человек Меродаха»). По объяснению ориенталистов, слово Меродах, по коренному своему значению, означало божество губительное, воинственное, соответствующее римскому Mars (проф. Гуляев, с. 366). По ассиро-вавилонским памятникам, Меродах Валадан, «сын Якина», халдейский полководец, овладел Вавилоном при Саргоне в 720 году и царствовал до 710 года, когда снова был изгнан Саргоном, и затем еще раз, уже при Сеннахириме в 702 году занял было Вавилон, но продержался здесь лишь 9 месяцев. «Сын Якина» — вероятно, название династии, к которой принадлежал Меродах Валадан. Посольство его к Езекии обычно относят к первому периоду его царствования в Вавилоне (720-710), что согласовалось бы и с Библией (713-712: за 15 лет до смерти Езекии), только по Библии, как мы знаем, в это время царем ассирийским был Сеннахирим, а по ассирийским памятникам Саргон. Затруднение это, по-видимому, устраняется при том предположении, что Меродах-Валадан отправил данное посольство к Езекии уже во второе, кратковременное царствование свое в Вавилоне, при Сеннахириме (ок. 703 года); но зато тогда событие это будет отодвинуто на лет 10 от времени болезни Езекии, что противоречит тем трем рецензиям библейского рассказа о Езекии (ср. Шрадер, Riehm op. cit. II, s. 995-996. Сн. еп. Платона, цит. соч. с. 236-237). Посольство вавилонского царя чрезвычайно обрадовало Езекию (вместо стоящего в принятом евр. тексте 4 Цар 20:13 «выслушал», шама, Ис 39:2 имеет: «обрадовался», самах, последнее чтение встречается и в вариантах 4 Цар 20:13; кодд. 195, 530, 541, 587, 201, 451 и др.), польстила его самолюбию; желая, вероятно, показать себя достойным союзником вавилонского царя, он поспешил с неразумной откровенностью и предупредительностью показать послам все сокровища личные свои и государственные (ст. 13; евр. нехот, ароматы, сн. 3 Цар 10:10, LXX оставляют без перевода: νεχωθα̃; халдейский, сирский и арабский: «дом сокровищ»), а также «оружейный дом свой», т. е., вероятно, известный «дом леса Ливанского» (ср. 3 Цар 7:2 и прим. к 3 Цар 7:2). В этом случае «не воздал Езекия (Богу) за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на нем гнев (Божий), и на Иудее, и на Иерусалиме» (2 Пар 32:25). По блаж. Феодориту (вопр. 53), «Езекия должен был соделать ведомою для послов силу Божию и ту попечительность, какою сам пользовался, а он показал богатства, в которых нет ничего прочного».


20:14-18 Пророк Исаия, ясно прозревавший настоящее и будущее положение дел в Иудее и окрестных странах и потому отрицательно относившийся ко всем попыткам Иудейского царства вступить в союз с Египтом, Ассирией и Вавилоном (Ис 30-31 гл.), не замедлил раскрыть глаза обольщенному Езекии и произнес ему совершенно ясное грозное предсказание о том, что настоящий союз иудейского царя с вавилонским служит предвестием пленения Иудейского царства и народа в Вавилон, когда все сокровища царские и государственные из Иудеи будут отнесены в Вавилон, а царственные потомки Езекии будут служить евнухами при дворе царя вавилонского.


20:19 Благочестивый Езекия немедленно сознал грех: «смирился в гордости своей, он и жители Иерусалима» (2 Пар 32:26). Грозное слово пророка Езекия в своей безусловной преданности воле Божией (как некогда первосвященник Илий, 1 Цар 3:10) называет даже благим3 Клерик замечает к ст. 19: bonum vocatur id, in quo acquiescere par est, quippe ab eo profectum, qui nihil facit, quod non tantum justissimum, sed quod summa bonitate non sit temperatum, etiam cum poenas sumit.; вполне подчиняясь определению суда Божия о народе и царстве Иудейском, он молит Иегову лишь о том, что грядущие бедствия постигли его царство не при нем. Многие толкователи, по примеру раввинов, видели в последних словах Езекии выражение эгоистической жажды личного благополучия и равнодушие к судьбам своего народа. Но, может быть, именно любовь к этому народу побуждала Езекию желать — не пережить его благосостояния, не видеть его падения и пленения; слова эти Езекия произнес со скорбью (по Иосифу Флавию λυπηθείς). Впрочем, Езекия, как сын Ветхого Завета, мог и здесь не проявить истинного мужества веры, хотя за праведность свою он в Сир 49:5 ублажается наряду с Давидом и Иосиею.


20:20-21 В заключительных замечаниях священного писателя о царствовании Езекии, кроме обычной, стереотипной формулы, Езекии, как немногим еще другим царям, напр., Асе (3 Цар 15:23), приписываются военные и политические «подвиги» (евр. гебура), но особенно важно в библейско-археологическом отношении свидетельство, что Езекия «сделал пруд и водопровод и провел воду в город» (ст. 20). Яснее об этом важном предприятии царя Езекии говорит 2 Пар 32:30: «Езекия запер верхний проток вод Геона и провел их к западной стороне города Давидова». О том же, значительной государственной важности, деле говорит и Сирах, добавляя новую черту: «Езекия укрепил город свой и провел внутрь его воду, пробил железом скалу и устроил хранилища для воды» (Сир 48:19). Из снесения всех этих свидетельств библейская наука делает справедливое заключение, что при Езекии, именно около времени нашествия Сеннахирима, в Иерусалиме было совершено прорытие так называемого Силоамского туннеля или канала. Назначение канала, соединяющего источник Св. Девы с прудом Силоамским, — сохранить воду в городе на случай осады, о чем так заботился Езекия пред нашествием Сеннахирима (2 Пар 32:3-4): вместо засыпанных подземных источников Езекия озаботился прорытием подземного туннеля для постоянного снабжения города водой, для чего и соединены были упомянутые водовместилища (ср. проф. Гуляев, с. 367; Stade. Geschichte Isr. I, 593, Anm.). О положении Гиона или Гихона см. примеч. к 3 Цар 1:39.


В этом Силоамском канале в 1880 году найдена была древнейшая надпись на еврейском языке — так наз. «Силоамская надпись», состоящая из 6 строк (190 букв, из которых прочитаны были только 170) и рассказывающая о способе прорытия Силоамского туннеля (см. проф. И. Г. Троицкий. Силоамская надпись. Христ. Чтен. 1887, II). По сообщению 2 Пар 32:33, Езекия был погребен «над гробницами сыновей Давида», бемаале кибре бене-Давид, ἐν ἀναβάσει τάφων ..., слав.: «на восходех гробов сынов Давидовых», из чего можно заключать, что фамильный склеп царей династии Давида состоял из нескольких этажей или ярусов.


21:1-9 По смерти Езекии на иерусалимский престол вступил 12-летний сын его Манассия (о том, что он мог быть не старшим сыном Езекии, см. прим. к 20:2-3) и царствовал 55 лет — по принятой в библейской науке хронологии, с 698 г. по 643, и теперь из Библии «мы почти за целое столетие ничего не знаем из внешней истории Иудеи. Манассия был послушным ленником великого царя, и это было предусмотрительно, так как во время его пятидесятилетнего правления Ассирия достигла вершины своего политического могущества. Асаргаддон, сын Сеннахирима, и Ассурбанипал, сын Ассаргаддона, безраздельно господствовали над всем пространством от глубины Тигра до глубины Египта, и ни в Иерусалиме, ни где-нибудь в другом месте не могло и мысли возникнуть о восстании. Но эта верность ассириянам сопровождалась роковыми последствиями для внутренней жизни Иудеи и особенно для богослужения. За благоприятным подъемом религиозного чувства при Езекии наступили времена ослабления этого чувства» (История израильского народа. Москва, 1902, с. 101-102). При недостатке ясных библейских свидетельств о внешних отношениях Иудеи при Манассии (исключая свидетельства 2 Пар 33:11-13, о котором скажем ниже) одинаковую гипотетичную ценность с сейчас приведенным мнением о полной лояльности Манассии в отношении ассирийского царя, и даже преимущество пред этим мнением, имеет другое предположение, что Манассия примкнул к организованному египетским фараоном Тиргакою союзу западноазиатских государств против Ассирии (проф. И. С. Якимов. Толкование на книгу пророка Исаии. Христ. Чтен. 1884, кн. 7, с. 303-304; еп. Платон. Цит. соч., с. 259), последствием чего и могло быть временное пленение его (2 Пар 33:11 и сл.). Не касаясь политической стороны более чем полувекового царствования Манассии, священный писатель 4 Цар останавливается исключительно на глубоком религиозно-нравственном падении иудейской жизни при Манассии: по этому изображению (ст. 2-16) царствование Манассии является самой мрачной эпохой в истории южного Иудейского царства. Манассия не только восстановил все отмененные Езекием (18:4) высоты; не только, подобно Ахаву (ср. 3 Цар 16:32 и сл.), допустил и поощрял отправление хананейских культов в стране (ср. 3 Цар 14:24; 4 Цар 17:8), но и насаждал в Иерусалиме и Иудее ассиро-вавилонские культы светил небесных (ст. 2-3), как очень распространивший теперь культ «царице неба» (см. Иер 7:18, 44:15, Соф 1:5 и др.). Чистое язычество вторглось даже в самый храм Иеговы, где поставлены были жертвенники «всему воинству небесному», т. е. светилам (сн. Втор 4:19; 17:3; 4 Цар 17:16. «Силой небесной писатель называет солнце, луну и звезды» (блаж. Феодорит, вопр. 53). Кроме жертвенников ассирийским божествам (светилам), к культу последних принадлежали также поставленные теперь у входа в храм кони в честь солнца (23:10-11). Подобно Ахазу (16:3), Манассия совершал также омерзительный и ужасный культ Молоха (ст. 6), а равно не уступал Ахазу и в склонности к волшебству, прорицаниям (ст. 6, сн. Ис 8:19, 29:4). Всем этим, особенно водворением отправлений языческих культов в самом храме Иеговы (ст. 7, сн. 3 Цар 8:15, 9:3), фактически уничтожалось самое избрание народа иудейского в народ Божий, терялось и его право на защиту и покровительство Божие (ст. 8, сн. 2 Цар 7:10). Иудеи при Манассии поступали даже хуже истребленных некогда Иеговой ради народа своего народов хананейских (ст. 9): глубокий религиозный синкретизм, заявивший себя теперь с большей силой, чем при Ахазе (ср. прим. к 16:10), по суду священного писателя, оказывается худшим чистого язычества (ср. 2 Пар 33:2-9).


Как понять, чем объяснить тот факт, что у благочестивого, истинно теократического царя оказался столь резко противоположного направления сын и преемник, что все благодетельные реформы первого были уничтожены и низложены реакцией последнего? Прежние толкователи в объяснение этого считали достаточным указать на злую волю самого Манассии и на развращающее влияние на него придворной партии, сохранившейся еще от времени Ахаза. Блаж. Феодорит говорит: «что в существах одушевленных преобладает не природа, но воля, свидетель тому Манассия, оставивший благочестивый образ отца и пошедший противоположным путем» (вопр. 53). Другие толкователи полагают, что, вступив на престол, Манассия (как некогда Иоас по смерти Иодая, 2 Пар 24:17-18) поддался влиянию нечестивой придворной партии, даже при Езекии противодействовавшей авторитету пророков (Ис 28:7; 30:9-10), а после его смерти решившейся находить в Иерусалиме и Иудее чистое язычество. (Keil [Кейль]. Die Bьcher der Kцnige. 1865, s. 348; Kleinert. Richm Handwцrterb. d. bibl. Alterth. Bd. II, s. 962.) В новое время библеисты — теоретики развития объясняют введенный Манассией религиозный синкретизм политическим положением Иудеи в его время — всецело вассальной зависимостью, совершенно изгладившей у Манассии и его народа впечатление силы Иеговы и победы его над ассирийскими богами (в неудачном походе Сеннахирима) и повлекшей за собой культурное, духовное и религиозное влияние Ассирии на Иудею; при этом Манассия не только старательно обеляется от пятен, будто бы незаслуженно лежащих на его памяти, но ему приписываются и положительные заслуги пред историей израильского народа, напр., по части заимствований евреями космогонических и иных представлений из религии, мифологии, законодательства Ассиро-Вавилонии (Stade. Gesch. Isr. I, s. 625-640. Ср. проф. А. П. Смирнов. Новое построение истории израильского народа и новые суждения об исторических лицах его. Прибавлен к твор. св. Отцов. 1887, ч. 40, с. 198 и далее). Крайность этого взгляда и противоречие его Библии очевидны сами собой.


21:10-16 Манассия заявил себя не только ревностным язычником, но и жестоким тираном, царствование которого впервые в библейско-еврейской истории ознаменовалось мученичеством за религию Иеговы. Стражи дома Израиля — пророки не молчали и в это мрачное время упадка религии просвещения, развития народа Божия: несмотря на противодействие ложных пророков (Ис 30:10; 56:10; 57:1-4; Мих 3:3-4): они возвещали грозные определения суда Божия на царство Иудейское, в которых судьба последнего совершенно приравнивалась (ср. блаж. Феодорит, вопр. 54) постигшей уже царство Израильское, ст. 12-13 (ср. 1 Цар 3:11; Иер 19:3; Ам 7:7,17): «веревка и отвес орудия, употребляемые для правильности размера. Угрожая измерять Иерусалим тою же веревкою и отвесом, каким измерен Шомерон, Иегова открывает, что Иерусалим подвергнется таким же бедствиям, как и Шомерон» (проф. Гуляев, с. 369). Остаток удела Иеговы (ст. 14), т. е. Иудейское царство, состоящее только из двух колен, будет оставлен Иеговой, и как такой подвергнется расхищению и разграблению со стороны других народов (сн. Ис 42:22). Ответом на пророческие обличения со стороны Манассии явился кровавый террор: Иерусалим от края до края залит был потоками невинной, мученической крови (ст. 16; сн. Иосиф Флавий. Иуд. древн. X, 3, §1). По иудейской традиции (Гемара, Иевамот 4, 13; Санхедрин, f. 103), усвоенной некоторыми церковными учителями (Tertullian. De patiente. 14; Augustin. De civitate Dei. 18, 24), при Манассии, умер мученической смертью и великий пророк Исаия, будучи перепилен деревянной пилой (ср. Евр 11:37; блаж. Феодорит, вопр. 54). Из Библии, правда, неизвестно, проходил ли Исаия пророческое служение и при Манассии (ср. Ис 1:1, где последним царем иудейским назван Езекия, а Манассия не упомянут); но древность традиции несомненна, ей принадлежит и внутренняя идеальная достоверность.


21:17-18  2 Пар 33:11-20 дает сведения, существенно восполняющие повествование 4 Цар о Манассии, именно сообщает, что Иегова наказал Манассию за грехи его нашествием военачальников царя ассирийского, которые пленили Манассию и в цепях (вероятно, с продетым через губу кольцом, сн. 4 Цар 19:28: таковы изображения пленных царей на ассирийских памятниках) отвели его в Вавилон; в плену Манассия раскаялся и спросил прощение у Бога и был возвращен в Иудею, где старался загладить последствия тяжких заблуждений своих: отменил разные виды идолослужения, а равно реставрировал Иерусалим и другие укрепленные города. Сообщение это, долго подвергавшееся в науке сомнению и оспариваний (со стороны, напр., Винера, Гитцига и др.), ныне признается (Эвальдом и др.) вполне историческим, как оправдываемое данными ассириологами (Shrader. Keilinschr. и Α. Τ. S. 366 ff.; Vigouroux. Bibel und die neueren Entdeckunogen. B. IV, s. 232 ff.). По этим данным, Манассия, бывший исправным данником Ассирии при Асаргаддоне (681-669), при преемнике его Асурбанипале вместе с другими мелкими царьками соединился с братом Асурбанипала Салиугом, который захватил подчиненный в то время ассирийцам Вавилон и восстал там против брата. Событие это обыкновенно относится на 647 год до Р. Х., следовательно за 4 года до смерти Манассии. При этом вероятно, что Асурбанипал велел привести пленного Манассию не в Ниневию, а в Вавилон (ср. Ис 39:6; 4 Цар 20:18), где он сам находился в то время после покорения города и победы над братом (ср. еп. Платон. Цит. соч., стр. 260-262). Памятником покаяния и обращения Манассии служит неканоническая молитва этого царя (не имеющаяся в еврейской Библии, а лишь в греческой и переводах более поздних, в славяно-русской Библии имеющая место в конце книги 2 Пар, в греческом тексте Библии посещаемая после псалтыря в числе 14 песней, извлеченных из разных мест Священного Писания (ср. проф. Гуляев, с. 578). С царем покаялся, как видно, и народ (2 Пар 33:17), хотя покаяние это было кратковременное. В политической деятельности Манассии по возвращении его из плена свящ. писатель 2 Пар 33:14 отмечает постройку внешней стены города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в Рыбные ворота и проведением ее вокруг Офела. Это так называемая вторая стена Иерусалима, традиционно связываемая с именами Езекии (ср. 2 Пар 32:5) и Манассии. Как видно из упомянутых в сейчас приведенном месте 2 Пар пунктов — Геон (ср. 3 Цар 1:39; 2 Пар 32:30), Рыбные ворота (Неем 3:3; 12:39; Соф 1:10) и Офел (2 Пар 27:3; Неем 3:26) видно, что стена эта начиналась у западной (Геон) или северо-западной части Иерусалима, огибала затем весь север города до Рыбных ворот на северо-востоке и, поворачивая затем к югу, захватывала юго-восточный отрог горы Мориа — так наз. Офел (ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. X, 3, §2).


Кроме летописей царей израильских (в 4 Цар 20:17 — «царей иудейских») свящ. писатель 2 Пар, цитирует в качестве источника для истории Манассии записи некоего Хозая (дибре-Хозай), вероятно, одного из современных этому царю пророков. Погребен был при доме своем, в саду некоего Уззы (ст. 18); 2 Пар 33:20. Иосиф Флавий, цит. м.), которого некоторые (Бенцингер, Киттель) отожествляют с известным царем Озиею-Азариею (4 Цар 15:1 и сл.), другие (Кейль, Бер) видят здесь имя неизвестного лица, прежнего владельца сада, в котором после был построен дворец; предположительно помещается в долине Тиропеон (Ономастикон, 700) у подошвы Офела.


21:19-26 (2 Пар 33:21-25) 15-й царь иудейский Амон, сын и преемник Манассии, был во все короткое свое царствование, 643-641 гг., ревнителем нечестия отца в первую и большую его часть, но не подражал его покаянию. Указание на его языческий образ мыслей и настроение некоторые видели в самом имени Амона (у Иосифа Флавия «Амос»), сближая его (Эвальд и др.) с именем известного египетского божества Амона; вероятнее, впрочем, что это — еврейское имя (сн. 3 Цар 22:26; Неем 7:59) Ятба (ст. 19 у LXX-ти ’Ιετέβα, Вульгата: Jeteba, у Иосифа Флавия Иовата, слав.: Иетева; Ономастикон, 547) — неизвестное селение, вероятно, в Иудином колене. Нечестие царя, несомненно, находило отклик и сочувствие в народе. Заговор придворных («слуги», ст. 23) против Амона и убийство его произошло, конечно, не из борьбы на почве религиозных верований, так как эти придворные были, вероятно, столь же чужды религии Иеговы, как и сам царь (против Иосифа Флавия. Иуд. древн. X, 4, §1). Народ земли (евр. ам-гаарец, ср. 4 Цар 11:14; 16:15, впоследствии у раввинов и талмудистов — «простой народ», ср. Ин 7:49) не сочувственно отнесся к этому преступлению (как и к убийству Амасии 3 Цар 14:19), и взвел на царство малолетнего сына его Иосию (ст. 24). Погребен был Амон, как и Манассия, в саду Уззы (26).


22:1-2 Последний благочестивый царь иудейский (по счету 16-й), Иосия, «направивший к Господу сердце свое и во дни беззаконных утвердивший благочестие» и прославляемый наряду с Давидом и Езекиею за праведность и ревность по законе (Сир 49:3-5), вступил на царство восьмилетним отроком (LXX: υἱὸς ὀκτὼ ἐτω̃ν, слав.: «сын осьми лет» — буквальная передача евр. бен, имеющего в соединении с числительным лет значение возраста) в 641 или 640 году. Отец его Амон, умерший в 24-летнем возрасте, имел сына 16 лет, равно и Иосия, умерший после 31-летнего царствования — 39-ти лет, оставил старшего сына Иоакима 25-ти лет (23:36), следовательно, имел сына на 15-м году жизни: при ранней половой зрелости на Востоке эти цифры не должны удивлять нас. Мать его происходила из Боцкафы, LXX: Βαβηδώθ, Вульгата: Baschath, слав.: Васуроф (Ономастикон, 199, 225) — города в Иудином колене близ Лахиса (Нав 15:39). Общая характеристика царствования Иосии (ст. 2), в которой поставляется на вид идеальная верность этого царя закону (сн. 23:25), превосходит отзывы о всех других царях: только Иосии усвояется «неуклонение ни направо, ни налево» (сн. Втор 5:32; 17:11,20; 28:14) от пути Давида. Эта характеристика служит вместе и переходом к изображению теократической деятельности Иосии. Для сравнения повествования 4 Цар 22-23 гл. — о царствовании Иосии с параллельным повествованием о том же книги 2 Пар 34-35 гл., открывается то различие между ними, что 4 Цар рассматривает деятельность Иосии с теократически прагматической точки зрения и соответственно с тем отводит более всего места, 23:4-20, изображению искоренения Иосиею идолопоклоннических культов и незаконного служения Иегове и вообще представляет Иосию единственным по религиозной ревности и строгому проведению теократических принципов царем (23:24,25), между тем священный писатель 2 Пар смотрит на царствование и деятельность Иосии преимущественно с ритуальной точки зрения и потому преимущественное внимание обращает на совершение при Иосии (в 18-й год его царствования) праздника Пасхи при исключительно точном соблюдении всех обрядовых предписаний закона, при исключительной торжественности, 2 Пар 35:1-19. В связи с этим стоит неодинаковый хронологический порядок событий и той и другой редакции священного повествования, причем 4 Цар берет исходным пунктом факт открытия книги закона в храме в 18-й год царствования Иосии и затем последовательно переходит к вызванным этим фактом мероприятиям Иосии, каковы: возобновление всенародного завета с Богом, искоренение противозаконных культов, совершение Пасхи и др., а 2 Пар излагает эти же события, по-видимому, не в столь естественной последовательности. В целом оба повествования не только подтверждают, но и восполняют одно другое.


22:3-7  В восемнадцатый год царя Иосии. LXX точнее определяют время важного события открытия книги закона, добавляя: ἐν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ ὀγδόω̨, или по кодд. 52, 64, 72, 92, 106, 119, 121, 123, 134, 144, 236, 242, 245, 247 и др. — ἐν μηνὶ τω̨̃ ἐβδόμω̨, слав.: в седмый месяц. Книга закона найдена была при реставрации храма, последовавшей теперь, спустя около 230 лет, после бывшей при царе Иоасе (12:5 и сл.), необходимо вызванной теперь нуждой очистить храм от языческих нечистот, введенных в него при Манассии и Амоне. Упоминание об этой новой реставрации храма близко напоминает рассказ 12-й гл. о прежней и в 22-й главе более кратко, — только предполагая то, что в 12-й гл. прямо высказывается; притом речь о реставрации храма здесь является лишь поводом к рассказу о найденной при этом книге закона. Реставрация храма началась, вероятно, не в 18-м только году царствования Иосии, а гораздо прежде, так как по 2 Пар 34:3 Иосия уже на 8-м, а еще более на 12-м году царствования своего начал проявлять особенную ревность по Боге. О должности писца, евр.: софер, LXXγραμματεύς, Вульгата: Scriba, см. прим. к 3 Цар 4:3. По 2 Пар 34:8, кроме Шафана, царь посылает в храм еще градоначальника Маасею и дееписателя Иоаха. Хелкия — первосвященник (ср. ст. 8, 23:4) из рода Садока (1 Пар 5:39). По почину Климента Александрийского, некоторые толкователи отожествляли его со священником Хелкиею, Иер 1:1, отцом Иеремии (Эйхгорн, Боген и др.), но против этого говорит как полное неупоминание книги пророка Иеремии о первосвященническом достоинстве отца пророка, так и то, что в Анафофе, родном городе пророка, жили священники не из линии Елеазара и Садока, а из линии Ифамара и Авиафара (сн. 3 Цар 2:26).


22:8-16 Что за «книга закона» ([гас] сефер [гат]) тора, у LXX-ти βιβλίον του̃ νόμου, Вульгата: liber legis), найдена была Хелкией в храме, и каким образом она могла быть здесь скрытой или потерянной? чем объяснить потрясающее впечатление ее на Иосию (ст. 11). «Это место в высшей степени замечательно. Если бы была возможность совершенно удовлетворительно объяснить, что значит эта находка, то многое бы объяснилось в истории евреев. Новейшие неправославные ученые любят утверждать, что книги из глубокой древности, известные под именем Моше, явились в свет и сделались известны евреям гораздо позже Моше; по мнению некоторых, именно после того, как Хилкия нашел древний список в храме» (проф. Гуляев, с. 371). Последнему предположению так называемых теоретиков развития о происхождении некоторой части Пятикнижия, именно Второзакония, в данное время (см. напр. Stade. Geschirhe Isr. I, s. 650 ff.) противостоит уже то, что найденная книга закона в библейском тексте представляется не вновь появившеюся книгою, а издавна вполне известной (отсюда — определенный член: (гас) сефер — (гат) тора), а в параллельном месте 2 Пар 34:14 она прямо называется «книгой закона Господня (данною) рукою Моисея» (сефер — торат — Иегова бейяд Моше). Выражение же «книга закона» было, бесспорно, техническим термином для всей совокупности писаний Моисея, которые все под общим именем «книги закона» Моисей повелел левитам (священству во главе с первосвященником) хранить в самом ковчеге завета (Втор 31:24-26). Если найденная Хелкией книга далее называется «книгою завета» сефер — габберит, 23:2,3,21; 2 Пар 34:30-31, то и это название, как и предыдущее, гораздо более приложимо ко всему Пятикнижию, чем к какой-либо отдельной части его, напр., к Второзаконию. Если против признания найденной книги целым Пятикнижием указывают, между прочим, на краткость времени, в какое Шафан (22:8,10) и после Иосия (23:2) могли прочитать ее, то в 2 Пар 34:18 сказано, что Шафан читал «в ней (бо), т. е., нет надобности думать, что прочитана была вся книга; если же, далее, говорят, что прощения Божий, очевидно, содержащиеся в книге и столь поразившие царя (ст. 11,16) и народ (23:2-3), более всего напоминают о прощениях Втор 28 и далее, то прощения этого рода находятся и в других частях Пятикнижия, напр., Лев 26; важнее же всего то, что как завет народа с Иеговою был заключен и мог быть заключен только на основании целого закона (23:2-3), а не отдельной его части, так и последующая реформа культа (23:4-20) и заключительное к ней законное совершение Пасхи (ст. 21-24) могли быть осуществлены только на основании законов всего Пятикнижия (23:24-25), в частности праздник Пасхи — на основании Исх 12 гл. (23:15; 34:18), Лев 23:5-8; Чис 28:18-24.


Действительная причина, побуждающая многих новых библеистов видеть в найденной при Иосии книге закона не все Пятикнижие, а лишь некоторую часть его (преимущественно — произведение, напоминавшее теперешнее Второзаконие, но не тождественное с ним1В упомянутой уже «Истории израильского народа» (Москва, 1902), вообще популяризирующей новейшие воззрения библейской критики на Библию Ветхого Завета и на историю библейского Израиля, говорится о найденной при Иосии книге: «Эта книга Закона составляла главную часть теперешней пятой книги Моисеевой ( Втор 21-26, 28 ). Вот все, что можно сказать по этому поводу на основании изысканий о Ветхом Завете» (с. 105)., одна: предположение о несуществовании Пятикнижия в нынешней его редакции до времен Иосии и даже до плена вавилонского (по предположению этих ученых, Пятикнижие получило тот вид и состав, какой теперь имеет, не ранее времен Ездры, ок. 444 г. до Р. Х., см. проф. А. П. Смирнов. Новое построение истории еврейского народа. С. 197; ср. проф. Ф. Я. Покровский. По поводу возражений современной критики против существования Моисеева закона ранее древнейших пророков-писателей. Киев, 1890). Конечно, точный объем найденной книги закона с непререкаемой точностью установить нельзя (св. Златоуст и блаж. Феодорит почитали ее Второзаконием). Но несомненно, что ни о каком обнародовании вновь составленной «книги закона» усилиями будто бы объединившихся теперь священнической и пророческой партии (в доказательство участия, напр., пророка Иеремии в этом деле, указывают на гл. 11 и 34 его книги) Библия не знает, и самое предположение о разновременном происхождении отдельных частей Пятикнижия, и в частности — Второзакония при Иосии — чистая гипотеза, а отнюдь не постулат научной истины.


Допуская, что Хелкией найдено было все Пятикнижие, мы не видим, однако, необходимости считать найденную книгу, опираясь на узком буквальном понимании 2 Пар 34:14 («рукою Моисея», бейяд — Моше, может обозначать и простое посредническое участие Моисея в даровании закона Божия, ср. Иер 37:2), автографом самого Моисея. Клерик правильно замечает: «Satis est, exemplar quoddam Legis antiquum fuisse idque anthenticum». Найденный в храме экземпляр был, очевидно, официальным храмовым (может быть, отличавшимся от употребительных у частных евреев качеством, письмом, материалом и под.), который по предписанию Моисея должен был храниться в ковчеге завета и в каждый субботний год прочитываться, в праздник Кущей, народу (Втор 31:10-12,24-26), но, очевидно, по небрежности священников и под влиянием тяжелых условий для религии Иеговы при нечестивых царях Манассии и Амоне утерянный или намеренно скрытый от Манассии, который, по иудейской традиции, повелел отбирать и сжигать все экземпляры Торы. «Впрочем, хотя царь (Иосия), рожденный от отца нечистого, и не знал предсказаний, содержавшихся в Св. Книгах, однако посему нельзя думать, что списков с них не было в руках иных благочестивых иудеев» (Филарет, с. 270-271 прим.). Богослужебная же практика совершалась священниками в это время, очевидно, по неписанному и по всегда верному закону преданию. Тем сильнее должно было быть впечатление от книги, поражавшей, быть может, самым архаическим видом. Впечатление чтения ее, в частности, на царя был потрясающим: подобно Езекии, 19:1-2, в ужасе за судьбы своего народа Иосия разодрал одежды свои. Явное и постоянное нарушение народом предписанных в книге законов само собою наводило на мысль о близости тех кар и бедствий, которыми угрожал Бог народу за нарушение тех законов. Современные же политические обстоятельства и международные отношения внушали Иосии еще больший страх за будущность Иудеи. Страшная некогда Ассирия падала теперь под ударами вновь образовавшихся самостоятельных государств: Новохалдейского царства, имевшего решить судьбы Иудейского царства, Мидийского царства, Египта и особенно со стороны диких бродячих орд скифов, опустошительным ураганом пронесшихся (ок. 630 г.) от севера Месопотамии и Каспийского моря до самого Египта и на возвратном пути разграбившим страну Филистимскую (Иер 5:15-17; Соф 2:4,5; Геродот I, 105; Duncker. Geschichte des Alterthums. Bd. I, 1863, 5, 750 ff.; Stade. Gesch. I, 643 ff.; Еп. Платон, цит. соч. 266 и далее; История израильского народа. М., 1902, 104-105). Все эти симптомы новых политических катастроф в связи с покаянным чувством Иосии могли глубоко потрясти его благочестивое чувство, хотя слабость Ассирии могла и благоприятствовать свободному осуществлению религиозной реформы не только собственно в Иудее, но и в пределах бывшего Израильского царства (ср. 23:15).


22:12-14 Потрясенный всем выслушанным из закона, Иосия (подобно Езекии, 19:2-4) желает «вопросить Господа», т. е. слышать пророческое слово о том, можно ли и каким путем отвратить грядущие на Иудею кары и бедствия суда Божия за нарушение закона Божия. Депутация, во главе с первосвященником обращается за этим не к современным пророкам — Иеремии (Иер 1:1) и Софонии (Соф 1:1), может быть, в то время не бывшим в Иерусалиме, а к некой, очевидно достаточно известной и уважаемой в народе пророчице Олдаме, евр.: Гулда, у LXX-ти ’Όλδαν, Вульгата: Holda (один из четырех женщин пророчиц в Ветхом Завете, по суждению иудейской традиции — вместе с Мариам, Исх 15:20, Деворою, Суд 4:4 и Анною, 1 Цар 2:1 и сл.), жене хранителя одежд — царских или храмовых (ср. 10:22); «жила же она в Иерусалиме, во второй части», евр.: бемишне, Вульгата: in secunda, у LXX-ти оставляют последнее слово без перевода: ἐν τη̨̃ μασενα̃, слав.: в масене; вероятно, как и в Соф 1:10, имеется в виду северная часть Иерусалима со включением так называемой Акры, между первою (Давида — Соломона) и второю (Езекии — Манассии) стенами города (ἄλλη πόλις Иосифа Флавия).


22:15-20 «Первоначальный ответ, данный царю, говорят, до нас не сохранился; тот ответ, какой изложен в 4 Цар 22:15-20 , ученые относят к более позднему времени» (История израильского народа. С. 105; ср. Benzinger, s. 191; Kittel, s. 300), на том основании, что если Олдама возвестила гибель Иудее и жителям ее во исполнение проклятий закона (ст. 16-17), а благочестивому, случившемуся пред Богом и покаявшемуся царю обещается мирная кончина до наступления ожидающих страну его бедствий (19-20), то предпринятая Иосиею религиозная реформа (гл. 23) не имела смысла: «после такого ответа (22:15-20) можно было ожидать все что угодно, только не решительной реформы государства: стоило ли трудиться, если погибель ее была неотвратима? Скорее можно было бы ожидать, что Иосия лишь возблагодарит Бога за милость к себе, как Езекия, 20:19». (Stade. Gesch. Isr. I, 651-652). Сам собою очевиден здесь крайний субъективизм новых библейских критиков. С точки же зрения нормальной религиозной психологии вполне понятно, что благочестивый царь, и узнав о неотвратимом жребии своего царства, однако, считает своим долгом и решается сделать все возможное для того, чтобы поставить жизнь своего народа в соответствие с требованиями закона и для того первое всего восстановит истинно заветные отношения народа Божия с Иеговою (23:1-3). «Царь благочестивый столько же благодетельствует подданным, сколько злочестивые делают им вреда» (блаж. Феодорит, вопр. 54).


23:1-3 Первым делом царя по возвращении депутации от Олданы было собрать в храм по возможности все классы народа («пророки» ст. 2 — быть может, и Иеремия. Софония, Варух, но, вероятнее, — в общем смысле: учителя народные; по 2 Пар 34:30 — левиты) для выслушания всех обративших внимание царя мест найденной «книги завета». Затем, подражая прежним теократическим вождям народа Божия, как-то: Иисусу Навину (Нав 24:25), пророку Самуилу (1 Цар 6:3-4) и благочестивому прадеду своему Езекии (2 Пар 29:10), Иосия торжественно заключил, точнее возобновил теократический завет иудейского народа с Богом, причем сам лично, стоя на особом царском месте в храме (гааммуд, ср. 12:14, см. проф. Гуляев, с. 374), произносил все существенные требования и обязательства завета, а народ утверждал их актом согласия и принятия (ср. 2 Пар 34:31-32).


23:4 Как некогда при Иоасе по заключении завета немедленно последовало искоренение языческого культа (11:17-18), так то же повторилось и теперь: по словам И. Сираха (Сир 49:3), Иосия «успешно действовал в обращении народа и истребил мерзости беззакония», хотя, конечно, реформа, произведенная насильственными и чисто внешними мерами, без приемов убеждения и духовного перевоспитания массы, не могла быть ни глубокой, ни прочной. Очищение начинается с храма и возлагается на Хилкию — первосвященника ([гак] коген — [гаг] гадал, в 4 Цар 25:18; Иер 52:24 первосвященник, по евр. коген — [га] рош, = главенствующий священник), «вторых священников» (когане — [гам] мишне, ср. 25:18), т. е. подчиненными первосвященнику), и «стоящим на страже у порога» (ср. 22:4; 1 Пар 23:5) — из левитов. Вынесена была из храма вся утварь, посвященная Ваалу, всей силе небесной (см. 21:3 и прим. к 21:3) и Ашере-Астарте (ср. 3 Цар 14:23; 15:13), и, по предписанию Втор 7:25; 12:3, все это было сожжено, как нечистое, вне Иерусалима в долине (евр.: шадмот, поля, LXX-ти и слав. оставляют без перевода: ἐν σαδημωθ, в садимофе) Кедрон, где уничтожены были предметы идолослужения при Асе (3 Цар 15:13) и Езекии (2 Пар 29:16). Но пепел сожженных идолов не должен был оставаться в долине Кедрон, по близости к Иерусалиму: он отнесен был в Вефиль — для выражения решительного презрения и омерзения к этому средоточию противозаконного культа тельцов (3 Цар 12:29-33), послужившему началом и источником всех последующих отпадений Израиля в язычество.


23:5-7 Устраняется служебный персонал противозаконных культов. Царь отставил (евр.: гишбит, отстранил — не «сжег», как у LXX-ти и слав.: κατέκυασε, сожже, в Александрийском кодексе: κατέπαυσε, Вульгата не точно: delevit) жрецов, евр. кемарим, у LXX-ти: Χωμαρίμ (кодексы 19, 82, 93, 108 у Гольмеса: τοὺς ἱερει̃ς), Вульгата: aruspices, слав.: Хамаримы (жрецы чародеи) — жрецов — ставленников царей иудейских и израильских (ср. Пс 10:5; Соф 1:4), т. е. священников нелевитских, какими, напр., были священники культа тельцов (3 Цар 12:31,32; 2 Пар 11:15) и которые отличаются от жрецов идолов, или жрецов Ваала, солнца, луны, созвездий и всего воинства небесного (4 Цар 23:5), с другой — от священников высот, которые, хотя отправляли служение на высотах, однако были из рода Левия (4 Цар 23:8) (см. проф. Бродович. Книга пророка Осии. С. 350).


Созвездия, маззалот, LXX: μαζουρώθ, слав.: планеты, блаж. Феодорит (вопр. 54): звезды; по толкованию раввинов (Levy. Neuhebrдisches und chaldдisches Wцrterbuch. Bd. III, s. 65), маззалот, как и ассирийск. manzaltu, означает 12 знаков зодиака. Вульгата: duodecim signa. Астарта, евр.: ашера, у LXX-ти ἄλσος, слав.: кумир (ст. 6), означает здесь в ст. 6 собственно идола, а не саму богиню (ст. 4), пепел сожженной статуи этой богини повергается также в долине Кедрон, но именно на кладбище общенародное (кебер-бене-гаам, ср. Иер 26:23), наиболее открытое всякому попранию (гробницы богатых устроялись особо, в садах или пещерах, и эти гробы были не так доступны для диких зверей, как простонародные, ср. проф. Гуляев, с. 375, вроде и доселе сохраняющегося в долине Кедронской или Иосафатовой еврейского кладбища (со стороны Елеонской горы). Уничтожены были притоны и принадлежности культа кедешим — гиеродулов, мужских (Втор 23:18) и женских (ср. 3 Цар 14:24 и прим. к 3 Цар 14:24), у LXX-ти καδησίμ, слав.: кадисимов, Вульгата: ef feminatorum. По блаж. Феодориту, вопр. 55: «святыми (потому что слово кадис переводится: святой) не в прямом значении слова назвал здесь писатель демонов».


23:7 7b говорит о том, что служительницы Астарты совершали тканье и вышиванье в честь ее (для устройства шатров ее служителям) в помещениях при самом храме; здесь же совершался и омерзительный культ богини.


23:8-9 По примеру благочестивого прадеда своего — Езекии (4 Цар 18:4) Иосия отменяет и издревле чтимые «высоты» истинному Богу, терпимые многими и благочестивыми царями — на всем протяжении Иудейского царства «от Гевы (город, вероятно, тождественный с Гевой, укрепленной Асой из камней Рамы, 3 Цар 15:22, в Вениаминовом колене, ср. Ономастикон, 293; Прав. Палест. Сборн. Вып. 37, с. 204) до Вирсавии» (о положении ее см. прим. к 3 Цар 19:3), в том числе некоторые известные высоты в Иерусалиме — у дома градоначальника и у ворот городских (может быть, упомянута в Неем 2:13 «ворот Долины» на западной (главной входной) стороне Иерусалима, приблизительно на месте нынешних Яффских ворот). Судьба священников этих высот — священников, происходивших из колена Левиина, была иною, чем жрецов идолослужения (ст. 5): Иосия заставил этих левитских священников оставить места своего прежнего служения и переселиться в Иерусалим, но здесь при храме был уже определенный штат священников, и для новых могло не оказаться ни священнических занятий, ни священнического содержания, и, таким образом, естественно, произошло их низведение на положение левитов (ст. 9; ср. Иез 44:10-14): подобно последним, они не могли самостоятельно приносить жертвы в Иерусалимском храме, но ядение опресноков и, вероятно, других приношений алтарю им было предоставлено наравне с членами священнического сословия, устранявшимися от фактического священнослужения вследствие тех или иных физических недостатков (Лев 21:21-23).


23:10-14  Долина сыновей Еннома, LXX: λάραγξ ’Εννόμ, Вульгата: convallis filii Ennom, слав.: дебрь сынов Енномлих, ср. Нав 15:8, — долина, начинавшаяся на западе Иерусалима, близ Яффских ворот и направляющаяся сначала к югу, а затем к востоку до соединения с долиною кедрскою, — ныне вадиер-Рабаби (Ономастикон, 313). От совершавшихся здесь при Ахазе (4 Цар 16:3) и Манассии (21:6) кровавых и огненных жертв Молоху (ср. Иер 7:31; 19:2) долина Енномова впоследствии сделалась образом вечных мучений под именем γεὲννα του̃ πυρός, геенны огненной.


Тофет, у LXX-ти Ταφέυ, Вульгата: Topheth, слав.: Тафеф — специальное название места тех жертвоприношений Молоху в долине Енномовой (Ономастикон, 508). Прежние толкователи производили слово «Тофет» — от евр. тоф, тимпан (музыкальный инструмент вроде бубна), имея в виду ту характерную, по раввинским сказаниям, черту идолослужения Молоху, что крики сжигаемых жертв заглушались игрой жрецов на тимпанах (Филарет, стр. 271; имя Тофет, по обыкновенному изъяснению, означает тимпанное место). В новое время Тофет производят или от ассирийско-персидского корня со значением (родственным с греч. θάπτειν) погребать, в частности, через трупосжигание, или еврейскому глаголу туф — в значении «плевать», так что Тофет — предмет отвращения (Гезений. Thesaur. P. 1497), или в значении: сжигать (fьrst), следовательно, Тофет — место сожжения, в пользу последнего говорит Ис 30:31, где Тифта означает место сожжения (ср. проф. Гуляев, с. 376).


Кони, в своем беге как бы отображающие кажущееся движение солнца, у многих языческих народов почитались посвященными солнцу. Во многих местах при храмах были кони изваянные, но при храме Иерусалимском (ст. 11) во времена язычествующих царей содержались и живые кони, почему Иосия их только «отменил», тогда как колесницы солнца сжег (ср. проф. Гуляев, с. 376). Евнух Нефан-Мелех, вероятно, был надсмотрщиком за теми священными конями, Фарурим, евр. Парварим, раввины и некоторые прежние толкователи (см. проф. Гуляев, с. 377) считали названием городского предместья, но ввиду очевидной тождественности этого названия с парбар 1 Пар 26:18) именем притвора на западной стене храма, скорее надо иметь в Ф. некоторые пристройки-комнатки для должностных лиц (Иер 41:12) с задней, западной стороны Соломонова храма.


23:12-14 Ст. 12-14 продолжают речь (ст. 4,6) об очищении Иерусалимского храма, а также Елеонской горы от мерзостей идолослужения. Жертвенники на кровле горницы Ахазовой на кровле не дворца царского, а храма, в верхнем ярусе пристроек его (ср. 35:4); жертвенники этих горниц посвящались воинству небесному (Иер 19:13; Соф 1:5). Уничтожены были Иосиею и древние высоты, воздвигнутые еще Соломоном на горе Масличной или Елеонской (3 Цар 11:7), названной здесь (ср. 13) евр. машхит (слово, представляющее созвучие к мишха, масличная), пагубною горою, вероятно, ввиду воздвигнутых здесь капищ идольских; Вульгата: mons Offensionis; у LXX-ти без перевода: Μοσθάθ, слав.: Мосфаф. Название «пагубная», mons offensionis, усвоена была впоследствии собственно южному отрогу Елеонской горы (северный известен под именем virigalilaei); теперешнее название Елеонской горы — Джебель-Эттур (Ономастикон, 716). Разрушенные Езекиею (2 Пар 31:1) идольские высоты Соломона и др. могли быть восстановлены Манасиею и Амоном. Иосия оскверняет их мертвенными остатками (ст. 14, ср. ст. 6,8,20).


23:15-20 Окончив очищение Иудейского царства от всех остатков незаконного культа и чистого идолослужения, Иосия совершает подобное же очищение и в пределах прежнего израильского культа, прежде всего и главным образом в центре культа тельцов — в Вефиле (ср. 3 Цар 12:29 и сл.), причем во всей точности и даже подробностях оправдалось предсказание известного иудейского пророка о судьбе вефильского культа и жрецов его (3 Цар 13:1 и далее), предсказание, произнесенное за три слишком века.


Слова 16b, поставленные в русском переводе в скобках, — позднейшая глосса LXX-ти.


Казнь жрецов вефильских (сообразно закону, Втор 13:5; 17:2-5), как и вся реформаторская деятельность Иосии в пределах бывшего Израильского царства, предполагает, что власти Ассирии над этой страной в данное время почти вовсе не существовало, и это давало возможность царям иудейским (Езекии, 2 Пар 30:1, и Иосии, 2 Пар 34:6) действовать на израильской территории, хотя и населенной, наряду с израильтянами, и многими пришлыми племенами (17:21 и сл.), как на части своего государства. По Талмуду, пророк Иеремия содействовал возвращению к Богу многих из населения десятиколенного царства (Мегилла, 14b).


23:21-23 Выполнив с такой беспощадной строгостью все запрещения и кары книги закона, Иосия столь же строго потребовал самого точного совершения главного праздника, указанного в законе, праздника Пасхи (ср. 2 Пар 35:1-18), причем предварительно был поставлен на прежнее место ковчег завета (2 Пар 35:3), может быть, вынесенный из Святого Святых в одно из зданий при храме во время гонений на религию Иеговы со стороны Манассии или Амона. По 2 Пар 35, Пасха совершена была 14-го нисана.


23:24-25 Резюме ко всему повествованию о реформе Иосии, указывающее на полное ее соответствие с требованиями закона Моисеева.


О вызывателях мертвых и волшебниках см. в книге: А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 600-610.


О терафимах — толк. Быт 31:19b (ср. проф. Гуляев, с. 378). Под идолами — евр. гилулим (от гл. гадал — вертеться), быть может, имеются в виду разной формы камешки, которые из глубокой древности, прежде чем стали делать искусственные изображения разных мнимых богов, были у народов, стоявших на низкой ступени развития, символами божества, как это и теперь встречается у диких обитателей островов Тихого океана (проф. Гуляев, с. 379).


23:26-27 «Обращение здесь к Богу не столько было внутреннее и постоянное, сколько внешнее и временное, почему Он не оставил Своего гнева на них» (Филарет); близок был суд Божий и на Иудею, постигший уже свыше ста лет раньше царства Израильское (4 Цар 17), — соответственно многократным предвещаниям пророков Божиих (напр. 1-9 гл.; Соф 1:2-6; 3:1-4), повторявших древние угрозы закона (Лев 26; Втор 28 и др.) народу Божию.


23:29-30 Сказанное здесь подробнее и полнее повторено в 2 Пар 35:20-25. Нехао, евр. Нехо, у LXX-ти и Иосифа Флавия Νεκαώ, по Геродоту (II, 158), который называет его Νεκώς (по египетским памятникам Neku), сын Псамметиха I, 6-й царь XXVI Саиской династии в Египте (царств. в 609-594 гг.), известный постройкой большого флота как на Средиземном, так и на Красном море. Ассирийская монархия тогда была накануне падения1 Иосиф Флавий считает это падение Ассирии уже в данное время совершившимся фактом: по нему, Нехао двинулся к Ефрату с намерением «вступить в войну с мидянами и вавилонянами, которые разрушили Ассирийское царство» (Иуд. древн. X, 5, §1). Ср. еп. Платон. Древний Восток при свете божественного откровения. С. 274-275). (в 606 г. Набополассал Халдейский и Киаксар Мидийский соединенными силами разрушили Ниневию и положили конец существованию Ассирии), и Нехао, вероятно, желал воспользоваться слабостью прежде грозной соседней монархии и присоединить к владениям Египта некоторую часть Ассирии, напр., Сирию, почему предпринимает поход за Евфрат, к городу Кархемису (2 Пар 35:20), у LXX-ти χερμείς, у Иосифа Флавия καρχαμησά, Вульгата: Charcamis, на клинообразных надписях Гаргамис — при впадении Хавораса в Евфрат, теперь Киркесья Иерабл или Джирба (Ономастикон, 954); здесь Нехао потерпел поражение от Навуходоносора (Иер 46:2). Когда Нехао на флоте прибыл к берегам Палестины и высадился у приморского города Акко (по известию Геродота II, 16) — Птолемаиды (Ономастикон, 64). Иосия или в качестве вассала ассирийского царя, или из-за опасений за целость своих владений счел нужным, несмотря на успокоительные разъяснения Нехао (2 Пар 35:21), выйти с войском навстречу ему и сразиться, и в битве при Мегиддо (ср. 3 Цар 4:12 и прим.), у Геродота Μάγδωλος, на поле или урочище Гададриммон (Зах 12:11), египетские стрелки смертельно ранили Иосию, и он умер в Иерусалиме, оплаканный всей Иудеей и Иерусалимом; оплакивали благочестивого царя и пророк Иеремия в своей элегии, а равно и другие певцы и певицы в плачевных песнях, кинот (2 Пар 35:24-25). Этот плач выражал, что дни политического существования Иудеи отселе были сочтены: по смерти Иосии царство Иудейское просуществовало еще два десятилетия, но это было жалкое существованием данницы Вавилона. Преемником Иосии народ помазал почему-то не старшего сына его (ср. ст. 36), а младшего Иоахаза или, по Иер 22:11 и сл. Саллума (ср. 1 Пар 3:31), быть может, считая его более достойным, но он нимало не оправдал этих надежд (Иер 22:11 и далее).


23:31-35 О Ливне см. замеч. к 19:8. Ривла, у LXX-ти Βήλα, ‘Ρεβαάμι, Вульгата: Rebia, слав.: Ревлаам.


Вила (Ономастикон, 274) — город на северо-восточной границе земли обетованной (Чис 34:11), на Оронте, теперь Рибле, между Хамсом (Емеса) и Баальбеком. Сюда Нехао заключает лишенного им царства (после 3-месячного царствования) Иоахаза (ст. 33), здесь же после Навуходоносор ослепил Седекию (25:6), затем уморил вельмож Иудиных (25:21). По-видимому, Ривла была главной квартирой Нехао, а после Навуходоносора. Вместо Иоахаза Нехао ставит царем Иудеи старшего сына Иосии Елиакима, переменив ему имя на Иоаким — в знак (ср. Быт 41:45; Дан 1:7) его вассальной зависимости от себя (так после поступил Навуходоносор в отношении Матфании-Седекии, 24:17). Возложенная египетским фараоном дань на Иудею разложена была (как некогда в Израильском царстве при Менаиме, 4 Цар 15:19) на собственников земельных участков, даже и бедных (ам-гаарец).


23:36 Рума, у LXX-ти ’Αρημά, Вульгата: Ruma, вероятно, тождественна с Арума, близ Сихема (Суд 9:41. Иосиф Флавий. Иудейская война III, 7, §21), теперь Хирбет Рума к югу от равнины Асохис (Ономастикон, 798). Иоаким царствовал 11 лет, с 609 по 598 гг. (ст. 36; 2 Пар 35:5). Нечестивое царствование его, полное измены истинной религии и обильное всякими неправдами (Иер 7:9 сл.; 17:2; 19:4 и сл.; 22:13-17; Иез 8:9-17; Авв 2:9-14), было истинным бедствием для Иудеи, роковым образом увлекавшим его к гибели.


24:1 В 605 году произошла битва при Кархемише: Нехао Египетский был на голову разбит вавилонянами во главе с вождем своим Навуходоносором, тогда еще полководцем отца своего Набополассара, царя вавилонского. Вследствие этой битвы Сирия и вообще вся западноевфратская страна была потеряна для Египта (ст. 7); ему даже грозила гибель от руки Навуходоносора (ср. Иер 46:2-20), но последний в это время вынужден был приостановить свое завоевательное шествие вследствие смерти отца его Набополассара (604 г.), заставившей Навуходоносора поспешить в Вавилон и там утвердить за собою престол; царствовал Навуходоносор с 604 по 561 гг. Когда и при каких обстоятельствах произошло подчинение Иоакима Навуходоносору, определить с точностью трудно: по книге пророка Даниила (1:1-2), Навуходоносор в 3-й год царствования Иоакима осаждал Иерусалим, взял его и захватил часть сосудов Иерусалимского храма, по 2 Пар 36:6, при этом и там Иоаким был заключен в оковы, «чтобы вести его в Вавилон». 3-й год царствования Иоакима по принятой хронологии будет приблизительно соответствовать году воцарения Навуходоносора (604 г.), но предположить, что подчинение Иоакима Навуходоносору произошло в этом году, не представляется возможным, так как тогда срок царствования Иоакима сократился бы с 11 лет (4 Цар 23:36; 2 Пар 35:5) до 5-6 лет, так как во всяком случае после подчинения своего вавилонскому царю Иоаким царствовал не более 3-х лет (ст. 1). В этом смысле устанавливает хронологические даты данного времени Иосиф Флавий. Отнеся битву при Кархемише и воцарение Навуходоносора к 4-му году царствования Иоакима, Иосиф Флавий продолжает: «лишь по истечении четырех лет царствования своего, когда Иоаким уже восьмой год правил евреями, вавилонянин Навуходоносор двинулся с большим войском на иудеев, требуя от Иоакима дани или в противном случае угрожая ему войною. Иоаким испугался этой угрозы и, предпочтя деньгам мир, стал платить дань» (Иуд. древн. X, 6, §1). Согласно с этим свидетельством, и в библейской науке настоящего времени годам подчинения Иудеи под управлением Иоакима Навуходоносору считается 600-й год до Р. Х. (Stade. Gesch. Isr. s. 678; Kittel. D. Bьcher d. Kцnige. S. 306). Уже через 3 года, в 597 году, после прекращения Иоакимом платежа дани Навуходоносору, Иоаким должен был заплатить за свою неверность вавилонскому царю престолом и жизнью.


24:2-7 Вероятно, подстрекаемый египетской партией при дворе, Иоаким отложился от Вавилона. Но если Езекия, совершая отложение свое от Ассирии (4 Цар 18:7), мог опираться на своих азиатских соседей, во главе коалиции которых он мог стоять, то Иоаким не только не встретил этой поддержки, но и нашел в сириянах, моавитянах и аммонитянах верных слуг вавилонского царя, деятельных пособников Навуходоносора: орды этих народцев, во главе с халдеями, начали опустошение Иудеи. Египет, конечно, не оказал Иудейскому царству никакой помощи, будучи бессилен и стеснен в своих владениях (ст. 7). При таких обстоятельствах Иоаким скончался, не видев, по-видимому, самой осады Иерусалима регулярными войсками Навуходоносора. Скончался Иоаким (ст. 6) бесславной смертью, согласно предсказанию пророка Иеремии (Иер 22:13-23), лишенный царского погребения с царями иудейскими (Иер 36:30) и погребенный «ослиным погребением» (Иер 22:19), ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. X, 6, §3. В ст. 5 заключается последняя ссылка на летописи царей иудейских.


24:8-9 Сын и преемник Иоакима, Иехония, евр. Иегойяхин, за свое трехмесячное царствование проявил то же нетеократическое настроение, как и отец его Иоаким. Но традиция иудейская, имея в виду милость Божию к Иехонии — в сохранении в плену в течение 37 лет и освобождение его из темницы при преемнике Навуходоносора Евильмеродахе (4 Цар 25:27 и сл.; Иер 52:31 и сл.), сохранила воспоминание и о добрых делах Иехонии (Иосиф Флавий X, 7, §1, замечание в Талмуде, ср. Вар 1:2 и сл.).


24:10-12 В 8-й год своего царствования (ст. 12) или, по Иер 52:28, в 7-й год царствования своего, следовательно в 598 или 597 гг., Навуходоносор — без всякого, по-видимому, повода со стороны Иехонии (по Иосифу Флавию. Иуд. древн. X, 7, §1, «Навуходоносор боялся, как бы Иехония, — у Иосифа Флавия, — Иоахим в отместку за погибель отца своего не отложился от него»), вероятно, довершая начатый ранее поход халдеев в союзе с другими народами (ст. 2). «Царь (Иехония), будучи человеком порядочным и справедливым, не хотел допустить, чтобы ради него город подвергался опасности, но взял свою мать и родственников и отдал их в виде заложников» (Иосиф Флавий). Такая покорность Иехонии (с матерью и первыми министрами) и добровольная сдача им Иерусалима Навуходоносору побудила последнего даровать жизнь Иехонии, но не спасла города от разграбления, а царство Иудейское от фактического начала пленения.


24:13-16 Царь вавилонский похитил драгоценные сосуды храма Иерусалимского (Иер 28:18-20; 28:3) и дворца царского (сосудов храма он не мог «изломать», как передан еврейский глагол кацац в русском и других переводах LXX-ти: συνεκοψε, Вульгата: concidit, слав.: сокруши, — иначе Кир впоследствии не мог бы возвратить иудеям эти сосуды, 1 Езд 1:7). Вместе с тем, желая совершенно обессилить Иудейское царство, лишить его военной, имущественной и культурной силы, Навуходоносор, вместе с царем Иехониею (ст. 15), отвел в плен в Вавилон знатнейшее чиновничество, лучших воинов, членов богатых классов, наконец, представителей искусств, необходимых в народном хозяйстве (ср. Иер 29:1-2). Общее число переселенных в этот раз определяется двумя цифрами: 10 000 (ст. 14) и 7 000 (ст. 16), следовательно свыше семнадцати тысяч. Впрочем, определить число переселенных в Вавилон как в это первое пленение, так и в последующие (ср. Иер 52:28-30), крайне затруднительно ввиду неодинаковых числовых данных об этом в книгах 4 Цар, 2 Пар и Иер (ср. в книге Е. Благонравов. Плен вавилонский и значение его в истории иудеев. Москва, 1902, с. 121 и далее). В числе плененных вместе с Иехониею были пророки и священники (Иер 29:1), находился и пророк Иезекииль (ср. Иез 1:1-3)1Ср. в диссертации М. Н. Скабаллановича. Первая глава книги пророка Иезекииля. Мариуполь, 1904, с. 68 и далее., как прямо говорит Иосиф Флавийв числе их — военнопленных — находился и пророк Иезекииль, который был тогда еще отроком», Иуд. древн. X, 6, §3). В стране было оставлено лишь бедное население ее (ст. 14, ср. Иер 39:10).


24:17-20 20-й и последний царь иудейский — Матфания, Навуходоносором переименованный в Седекию (евр. Цидкийягу), был дядей Иехонии, младшим сыном Иосии, рожденным от одной матери с Иоахазом (ср. ст. 18 с 23:31-36; сн. Иер 37:1). Уже факт перемены имени Навуходоносором новому царю иудейскому (ср. 23:24) указывал, что царскую власть последний получил лишь под условием абсолютной вассальной зависимости от вавилонского царя; но Навуходоносор, кроме того, взял с Седекии клятву именем Бога, или присягу на верность себе (2 Пар 36:13; Иез 17:13); клятву эту он, однако, впоследствии нарушил (год отложения его от вавилонского царя в библейском тексте не указан). Общее настроение и направление деятельности Седекии было небогоугодное (ст. 19, ср. Иер 37:3); Иудейское царство, вследствие внутреннего разложения своего, готово было стать предметом и жертвой гнева Божия (ст. 20, сн. ст. 3). По-видимому, с целью возвратить часть пленников иудейских из Вавилона, Седекия сначала посылал туда посольство (Иер 29:3 и сл.), а затем в 4-м году царствования своего, вероятно, с тою же целью предпринимал путешествие туда (Иер 51:59), но то и другое было тщетно. Между тем соседние племена — идумеяне, моавитяне, аммонитяне и финикияне задумали соединиться и совокупными силами сбросить иго Вавилона, к этому располагали и Седекию, приглашая вступить в свою коалицию (Иер 27:3) Решившись на это (Иез 21:20,28), вопреки увещаниям пророка Иеремии (Иер 27:4 и сл.) и под влиянием и ободрением ложных пророков (Иер 28 гл.), Седекия послал за помощью и союзом к египетскому фараону Офре (26-ой Саисской династии, в 589-570 гг.) (Иез 17:15 и далее). Затем последовало открытое восстание Седекии против вавилонского царя, вызвавшее новый и роковой для Иудейского царства поход Навуходоносора на Иерусалим и Иудею (4 Цар 25:1). Рассказ 4 Цар 24:18—4 Цар 25:30 почти буквально сходен с последней 52-й главою книги пророка Иеремии, только в последней нет сообщения 4 Цар 25:22-26, а в 4 Цар не имеется вычисления Иер 52:28-30. Взаимное отношение этих параллельных повествований, священно-исторического и пророческого, вполне аналогично отношению между 4 Цар 18:13—4 Цар 20:21 с одной стороны и Ис 36-39 с другой, т. е. каждое из параллельных повествований имело в основании своем общий источник — священную летопись событий, составленную кем-либо из современных пророков — историографов.


25:1-3 Возмущенный клятвопреступлением Седекии, как и восстанием других народов, Навуходоносор (по Иез 21:18 и сл., бросив предварительно жребий, который и пал на Иерусалим) вторично вторгся в пределы Иудеи и осадил Иерусалим («по всем правилам искусства», по замечанию Иосифа Флавия) в 9-й царствования (не Навуходоносора, как по русскому синодальному переводу «своего», а Седекии, у LXX-ти αὐτου̃, Вульгата: ejus, слав.: его) в 10-й месяц, в 10-й день месяца. Такая точность даты начала осады Иерусалима, как и других выдающихся моментов этого печального для национально-иудейского чувства события (ср. ст. 3,8) объясняется из того, что иудеи в плену в воспоминание об этом и других печальной памяти днях установили и совершали нарочитые посты (Зах 8:19; ср. 7:3). 10-й месяц, соответственно получившей в плену начало вавилонской таблице названий месяцев у евреев, назывался «тебет» (Есф 2:16). Из ст. 6 видно, что осаду Иерусалима Навуходоносор вел не самолично, так как главную квартиру свою и местопребывание он имел в г. Ривле, а через посредство кого-либо из своих военачальников. Из 34:7 видно, что вавилоняне осаждали и другие иудейские города, как Лахис и Азека. Осада в целом продолжалась около полутора лет (за исключением короткого перерыва, когда, услышав о приближении египтян на помощь иудеям, халдеи на малое время снимали осаду с Иерусалима, Иер 37:5-8; 34:21-22), именно 1 год, 5 месяцев, 27 дней; крайнее усиление голода в городе и первый пролом городской стены произошли в 9-й день четвертого (как прямо сказано в Иер 39:2; 52:6) месяца (таммуза, соответствующего большей части нашего июля) 11-го год царствования Седекии (ст. 2-3). Как велики были бедствия голода и иные, которые претерпевали осажденные, видно из Иер 2:11,12,19; 4:3-10; ср. Иез 4 гл. и др.


25:4-7 Пролом стены и вторжение халдеев в Иерусалим произошли с северной стороны, у «средних ворот» (Иер 39:3), обыкновенно отождествляемых с Ефремовыми воротами на севере Иерусалима (Неем 8:16; 12:39; 4 Цар 14:13). Узнав об этом, Седекия и войско его ночью обратились в бегство в направлении к востоку — через так называемые «ворота между двумя стенами, подле царского сада» — по предположению, тождественные с «воротами Источника» (Неем 2:14; 3:15; 12:37) (царские сады находились на юго-восточной стороне за стенами города у силоамского пруда) на восточной стороне города, и направлялись к Иерихону и за Иордан, но по дороге Седекия был схвачен халдеями, после чего войско его разбежалось, а он был отведен в Ривлу к Навуходоносору, который и произвел над ним жестокий военный суд. Последнее, что он увидел глазами своими, была казнь его сыновей (может быть, они представлялись вавилонянам возмутителями народа, и убиение их могло иметь целью истребление всей царствующей династии Иудеи; по Иер 39:6; 52:10, с сыновьями Седекии были убиты и некоторые иудейские вельможи); затем Седекия был ослеплен — как древняя халдейская и персидская казнь (Геродот VII, 18), доселе принимаемая в Персии и Турции к претендентам на престол. Затем Седекия в оковах был отведен на Вавилон.


25:8-12 В Иер 52:12 день прибытия Навузардана (по должности назван рабтаббахим, глава палачей, ср. Быт 37:36, т. е. телохранителей: «исполнители казни всегда составляли ближайшую стражу», проф. Гуляев, с. 384) назван не седьмым, как здесь, а 10-м; последний указан и у Иосифа Флавия. Иуд. война VI, 4, §8 (в Иуд. древн. X, 8, §5 он, впрочем, днем сожжения храма считает 1-е число 5-го месяца). Пятый месяц — «аб» — соответствует большей части нашего августа. По Иосифу Флавию, Иуд. война, цит. м., храм Соломонов был сожжен вавилонянами в тот самый лень пятого месяца (аба, у Иосифа Флавия Лооса1По Иосифу Флавию, Иуд. древн. X, 8, §5, храм Соломонов сожжен был спустя 470 лет 6 месяцев 10 дней после его сооружения. По принятой хронологии, цифра эта должна быть уменьшена: построение храма полагается в 1012 г., а разрушение в 586 г., следовательно храм существовал 426-425 лет (ср. И. Спасский. Исследование библейской хронологии. С. 131).), в какой впоследствии (70 г. по Р. Х.) сожжен был римлянами храм Иродов. Талмудическое предание относит разрушение обоих храмов к девятому аба (Таанит, 29a), и в этот день был установлен пост. Кроме храма и дворца царского Навузардан сжег также все сколько-нибудь значительные дворцы города, разрушены были и стены города, составлявшие его твердыню (см. 2 Пар 32:5; 33:14). Навузардан, выселив из Иудеи последние остатки сколько-нибудь зажиточного люда, в Иудее он оставил лишь совершенно бедных жителей — земледельцев и садоводов.


25:13-17 Перечисляются принадлежности храмовой утвари, взятой Навузарданом в Вавилон, начиная с крупных и важнейших «столбов медных», т. е. известных колонн Иахин и Воаз пред фронтоном храма, «медное море» с «подставами» и пр., ср. 3 Цар 7:15-39.


25:18-21 По разорении Иерусалима, Навузардан берет отсюда высших сановников церковных и гражданских и, как Седекию, отправляет их в Ривлу, где, доставленные к Навуходоносору, все они были казнены. С тем вместе закончились выселения иудеев в Вавилон. Страна, конечно, не осталась вполне безлюдной (ср. Е. Благонравов. Плен вавилонский. С. 128 и далее), но оставшееся в ней редкое и беднейшее население не мешало ужасному запустению Иудеи (2 Пар 36:21), в полном соответствии с предсказанием пророка Иеремии (Иер 25:11). Самому пророку Халдеи, по предписанию царя своего предоставили свободу идти в Вавилон или остаться на родине. Пророк избрал последнее (Иер 39:11,14). За ст. 21 в параллельном рассказе пророка Иеремии (Иер 52:28-30) заключается перечень переселенных в Вавилон.


25:22-26 Сокращенная передача того рассказа, который подробно содержится в книге пророка Иеремии: 39:11-43:7, Годолия, сын Ахикама, был наиболее видным из числа благоразумных граждан Иудейского царства, которые верили и готовы были следовать совету пророка Иеремии Седекии — добровольно предаться вавилонскому царю (Иер 38:17). Как человек благородного духа (Иер 40:16), Годолия получил поручение освободить Иеремию (Иер 39:14) и облечен был званием вавилонского наместника над оставшимся населением Иудеи (Иер 11:7,10). Избрав местопребыванием своим Массифу (город в Вениаминовом колене (Нав 13:26) к северо-западу от Иерусалима), Годолия образовал вокруг себя стражу из иудеев и халдеев, и, при поддержке пророка Иеремии и Варуха, пытался организовать бедное население Иудеи в оседлую общину (Иер 40:6,8; 41:3,5; 43:6), но был злодейски умерщвлен спустя 2 месяца (ст. 26; Иер 41:2 и далее). Нетофаф — город в уделе колена Иудина, близ Вифлеема (Неем 7:26; 1 Езд 2:22; 1 Пар 2:54), отождествляют с нынешним Bett-Nitiz (Ономастикон, 747). Область Мааха лежала на севере Заиорданской страны при подошве Ермона (Втор 13:14; Нав 13:13).


25:27-30 (Иер 52:31-34) Освобождение Иехонии падает на 561-й год. Царствование Евильмеродаха — на 561-559 гг. Иосиф Флавий (Против Аппиона I, 20), на основании Бероза, дает дурной отзыв об этом царе.


Событие освобождения Иехонии — последнее занесенное в 4 Цар, и самое написание 3 и 4 Цар произошло, вероятно, вскоре после этого события.


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, 3 Цар 22, и 4 Цар 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. 3 Цар 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (1 Пар 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (2 Цар 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (1 Пар 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (2 Цар 7:10-11; 3 Цар 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (2 Цар 7:13; 3 Цар 5:5; 3 Цар 6:12.38; 3 Цар 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4 Цар 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, 3 Цар 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, 3 Цар 124 Цар 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, 4 Цар 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (3 Цар 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23; 4 Цар 12:20; 4 Цар 14:18; 4 Цар 15:6.15.36; 4 Цар 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:18; 4 Цар 10:34; 4 Цар 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. 3 Цар 11:41 с 2 Пар 9:29; 3 Цар 14:21 с 2 Пар 12:15; 3 Цар 15:1-8 с 2 Пар 13:22; ср. также 4 Цар 18:13-20:19 с Ис 36-39; Иер 52 с 4 Цар 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в 2 Цар 8:16; 3 Цар 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. 4 Цар 25 с Иер 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Иер 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в 3 Цар 4:24, Евр 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Иер 52 и 4 Цар 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

18:2 Во 2 Пар 29:1: Авия.


18:4 а) См. Числ 21:4-9.


18:4 б) Это имя созвучно евр. выражению медный змей (нехаш ханнехошет).


18:5 Букв.:он.


18:13 а) Т.е. в 701 г. до Р.Х.


18:13 б) Ст. 13-37 с небольшими изменениями повторяются в Ис 36:1-22.


18:14 а) Т.е. ок. 11 т.


18:14 б) Т.е. ок. 1 т.


18:17 Или: Тартана, Рав-Сариса и Рав-Шаке (названия придворных должностей или, менее вероятно, имена собственные).


18:19 Или: Рав-Шаке; то же в ст. 26-28, 37.


18:26 а) Арамейский язык был дипломатическим языком той эпохи.


18:26 б) Или (ближе к букв.): по-иудейски; то же в ст. 28.


19:1 Эта глава с небольшими изменениями повторяется в Ис 37.


19:7 Или (ближе к букв.): там Я устрою так, чтобы он пал от меча.


19:8 Или: Рав-Шаке.


19:21 Дева, дочь Сиона - поэтическое обозначение Иерусалима (см. также Плач 2:13).


19:24 Здесь ассирийский царь воображает себя божеством и приписывает себе сверхестественную силу и способность осушать реки, проходя по их руслу.


19:26 В друг. рукописях: как трава на земляных террасах.


19:31 Или: ревностью.


19:37 Вероятная дата убийства Синаххериба - 681 г. до Р.Х.


20:1 а) Эта глава и следующие с небольшими изменениями повторяются в Ис 38, 39; ср. также 2 Пар 32:24-32.


20:1 б) Или (ближе к букв.): отдай (последние) распоряжения домочадцам своим.


20:4 Или: средний двор - место между Храмом и царским дворцом.


20:9 Или: тень, спустившаяся на десять ступеней, поднимется ли обратно? Эти ступени, возможно, использовались как солнечные часы: по тени определяли время.


20:12 Меродах-Баладан правил в Вавилоне в 721-710 гг., а затем захватил престол в 703 г. до Р.Х. Хотя события, описанные в этой главе, представлены в хронологическом порядке, они предшествовали тому, о чем повествуется в гл. 18, 19.


20:18 Или: царедворцами.


21:12 Зазвенит в ушах - устойчивое выражение, передающее необыкновенный ужас от надвигающегося бедствия.


21:13 Букв.: над Иерусалимом будет протянут тот же шнур, что и над Самарией - символический образ, указывающий на меру заслуженного возмездия.


22:4 Или: посчитать. Друг. возм. пер.: переплавить.


22:14 Или: во второй части города.


23:11 Или: евнуха.


23:21 Букв.: совершите Пасху. О Пасхе см. Исх 12:1-20.


23:24 Или: удалил.


23:33 а) Т.е. ок. 3,4 т.


23:33 б) Т.е. ок. 34 кг.


24:10 Или: слуги; то же в ст. 11.


24:12 Или: евнухами.


24:13 См. Иер 20:5.


24:19 Букв.: в глазах Господа.


24:20 Букв.: прочь от лица Своего.


25:1 Окончательная осада города началась в десятый день месяца (см. Иер 39:1; 52:4; Иез 24:1, 2), т.е. предположительно 15 января 588 г. до Р.Х. Эта глава частично повторяется у Иеремии в главах 39, 40, 52.


25:3 В масоретском тексте месяц не указан, ср. Иер 52:6.


25:4 а) Или: была пробита брешь в городской (стене). Ср. Иер 39:2.


25:4 б) Букв.: ворота.


25:4 в) Или: к Араве - долине (пустыне) на восточном берегу Иордана.


25:8 Вероятная дата - 14 августа 586 г. до Р.Х.


25:9 Букв.: большие.


25:17 Локоть - мера длины, чуть менее полуметра, т.е. ок. 8 м высотой.


25:19 а) Или: евнуха.


25:19 б) Букв.: видевших лицо царя.


25:19 в) Здесь и далее букв.: из людей земли.


25:24 Букв.: в земле.


25:27 Вероятная дата - 22 марта 561 г. до Р.Х.


25:29 а) Букв.: так он сменил свою тюремную одежду.


25:29 б) Букв.: постоянно, во все дни своей жизни.


Царь Иосия повелел священнику Хилкии: …«Идите и вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее - как понимать слова этой найденной книги? Ибо велик гнев Господень, возгорится он на нас за то, что не послушали наши праотцы слов этой книги, не исполняли всего написанного о нас!» (22:3-13)

Так спустя столетия после смерти Моисея была заново открыта Книга Закона - того самого Моисеева закона, по которому должен был жить Израиль. Если народу было дано Откровение, это еще не значит, что он всегда будет его хранить и уж тем более жить в соответствии с ним. Не единожды в мировой истории самые разные народы и люди с удивлением и горьким раскаянием заново открывали для себя те заветы, которые они когда-то не сберегли, о которых давно забыли!

Четвертая книга царств в иудейской традиции называется Второй книгой царей. Охватывая мрачный период в несколько столетий, она приводит историю жизни многих царей как Северного (Израильского), так и Южного (Иудейского) царств. Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печальна. О большинстве из царей сказано кратко, одна и та же формула неизменно повторяется около десяти раз: «Он творил то, что было злом в глазах Господа». Неизменные нарушения Завета, отступление от Бога, восстановление во многих городах иноземного культа - всё это привело народ и страну к упадку: двери Храма были закрыты, светильники погашены, курения прекращены, всесожжения не приносились. Вопиющим святотатством было, например, установление истукана Астарты в самом Иерусалимском храме (21:7). Гнев Яхве был неотвратим.

И действительно, в результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу (в конце VIII в. до Р. Х.) Северное царство пало под ударами ассирийцев, которые выселили множество израильтян в дальние области своей империи, а на их место привезли людей из других народов - так правители Ассирийской империи предотвращали восстания порабощенных народов.

Южное царство тоже подверглось ассирийскому нашествию, но Иерусалим смог выдержать осаду благодаря чуду (гл. 19). Но, возможно, еще и потому, что на общем унылом фоне в Иерусалиме всё же были и достойные цари. Среди них известные богобоязненные цари-реформаторы Езекия (гл. 18-20) и Иосия (гл. 21-23), которые решительно боролись с укоренившимся в народе идолопоклонством (23:4). С Иосией связана еще одна удивительная история: во время ремонта Храма была найдена «книга Закона» (22:8). Что именно это было за книга? Пятикнижие, каким мы знаем его сегодня, или, может быть, одна из его частей, где изложены только заповеди и предписания, быть может, книга Второзаконие?

Между тем духовное прозрение пришло к израильтянам слишком поздно, Иудея была уже на грани национальной катастрофы. В начале VIII в. Иерусалим был взят вавилонянами, которые разрушили и Храм, и город (гл. 24, 25), а жителей выселили в Вавилон - так начался Вавилонский плен.

Слабая надежда на возрождение появляется лишь в самом конце этой книги (25:27-30): царь Иехония, находившийся в вавилонском заточении, был выведен из темницы и посажен на почетное место при вавилонском дворе. Быть может, однажды возродится и разрушенное царство на его родине в Иудее?

Но есть в этой книге то, что намного важнее политики, интриг и царских ритуалов - служение пророков. С уходом великого пророка Илии, о котором рассказывала предыдущая книга, его служение не прервалось: Елисей - ученик и продолжатель дела Илии - совершил не меньше чудес и оставил не меньше наставлений для своего народа и всех нас (гл. 2-13).

Встречаем мы в этой книге и самого известного ветхозаветного пророка, Исайю (гл. 19, 20), хотя гораздо подробнее о его служении рассказано в книге, носящей его имя. Но именно Четвертая книга царств показывает нам исторический контекст одного из ключевых моментов его служения: царь Езекия в переломные для судеб страны моменты, в окаянные дни ассирийского нашествия, обращался к пророку Исайе за советом и неизменно стремился следовать воле Божьей, хоть и не всегда был тверд и последователен в этом своем желании. Историческая и пророческая книги сходятся в главном, дополняя друг друга и давая читателю глубину перспективы.

Царства не вечны, исчезают с лица земли города и рушатся храмы, но Слово Божие пребывает вовек, оно раскрывается новым поколениям, исполняется в новые времена - вот какой урок можно вынести из этой трагической книги.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Высоко оценивает Библия благочестивого царя Езекию. О нём сказано, что такого царя не было ни до, ни после... 

 

Спустя много лет Христос посоветует Своим ученикам на молитве не быть многословными. Многословной и долгой была речь... 

 

Получив в предыдущей главе подтверждение неотвратимости наказания для народа, Иосия поступил не совсем обычно... 

Вопрос-ответ

 Как можно прокомментировать 41 главу книги пророка Иеремии?
 

41-я глава книги пророка Иеремии повествует об очень конкретных исторических событиях. Как известно, перед вавилонским завоеванием многие пророки, в том числе и Иеремия, возвещали, что грядущий вавилонский плен будет результатом беззаконий народа Божьего и, одновременно, средством его очищения... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).