Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 10,  στἰχοι 5-27

καὶ μετὰ ταυ̃τα εἰσελεύση̨ εἰς τὸν βουνὸν του̃ θεου̃ οὑ̃ ἐστιν ἐκει̃ τὸ ἀνάστημα τω̃ν ἀλλοφύλων ἐκει̃ Νασιβ ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκει̃ εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσεις χορω̨̃ προφητω̃ν καταβαινόντων ἐκ τη̃ς Βαμα καὶ ἔμπροσθεν αὐτω̃ν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες
καὶ ἐφαλει̃ται ἐπὶ σὲ πνευ̃μα κυρίου καὶ προφητεύσεις μετ' αὐτω̃ν καὶ στραφήση̨ εἰς ἄνδρα ἄλλον
καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημει̃α ταυ̃τα ἐπὶ σέ ποίει πάντα ὅσα ἐὰν εὕρη̨ ἡ χείρ σου ὅτι θεὸς μετὰ σου̃
καὶ καταβήση̨ ἔμπροσθεν τη̃ς Γαλγαλα καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρὸς σὲ ἀνενεγκει̃ν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως του̃ ἐλθει̃ν με πρὸς σέ καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεις
καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφη̃ναι τω̨̃ ὤμω̨ αὐτου̃ ἀπελθει̃ν ἀπὸ Σαμουηλ μετέστρεψεν αὐτω̨̃ ὁ θεὸς καρδίαν ἄλλην καὶ ἠ̃λθεν πάντα τὰ σημει̃α ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
10 καὶ ἔρχεται ἐκει̃θεν εἰς τὸν βουνόν καὶ ἰδοὺ χορὸς προφητω̃ν ἐξ ἐναντίας αὐτου̃ καὶ ἥλατο ἐπ' αὐτὸν πνευ̃μα θεου̃ καὶ ἐπροφήτευσεν ἐν μέσω̨ αὐτω̃ν
11 καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτην καὶ εἰ̃δον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσω̨ τω̃ν προφητω̃ν καὶ εἰ̃πεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ τί του̃το τὸ γεγονὸς τω̨̃ υἱω̨̃ Κις ἠ̃ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις
12 καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτω̃ν καὶ εἰ̃πεν καὶ τίς πατὴρ αὐτου̃ διὰ του̃το ἐγενήθη εἰς παραβολήν ἠ̃ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις
13 καὶ συνετέλεσεν προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν
14 καὶ εἰ̃πεν ὁ οἰκει̃ος αὐτου̃ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτου̃ που̃ ἐπορεύθητε καὶ εἰ̃παν ζητει̃ν τὰς ὄνους καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσίν καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουηλ
15 καὶ εἰ̃πεν ὁ οἰκει̃ος πρὸς Σαουλ ἀπάγγειλον δή μοι τί εἰ̃πέν σοι Σαμουηλ
16 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τὸν οἰκει̃ον αὐτου̃ ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι τὸ δὲ ῥη̃μα τη̃ς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃
17 καὶ παρήγγειλεν Σαμουηλ παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ πρὸς κύριον εἰς Μασσηφα
18 καὶ εἰ̃πεν πρὸς υἱοὺς Ισραηλ τάδε εἰ̃πεν κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ λέγων ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμα̃ς ἐκ χειρὸς Φαραω βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασω̃ν τω̃ν βασιλειω̃ν τω̃ν θλιβουσω̃ν ὑμα̃ς
19 καὶ ὑμει̃ς σήμερον ἐξουθενήκατε τὸν θεόν ὃς αὐτός ἐστιν ὑμω̃ν σωτὴρ ἐκ πάντων τω̃ν κακω̃ν ὑμω̃ν καὶ θλίψεων ὑμω̃ν καὶ εἴπατε οὐχί ἀλλ' ἢ ὅτι βασιλέα στήσεις ἐφ' ἡμω̃ν καὶ νυ̃ν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου κατὰ τὰ σκη̃πτρα ὑμω̃ν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμω̃ν
20 καὶ προσήγαγεν Σαμουηλ πάντα τὰ σκη̃πτρα Ισραηλ καὶ κατακληρου̃ται σκη̃πτρον Βενιαμιν
21 καὶ προσάγει σκη̃πτρον Βενιαμιν εἰς φυλάς καὶ κατακληρου̃ται φυλὴ Ματταρι καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρι εἰς ἄνδρας καὶ κατακληρου̃ται Σαουλ υἱὸς Κις καὶ ἐζήτει αὐτόν καὶ οὐχ εὑρίσκετο
22 καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουηλ ἔτι ἐν κυρίω̨ εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταυ̃θα καὶ εἰ̃πεν κύριος ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοι̃ς σκεύεσιν
23 καὶ ἔδραμεν καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκει̃θεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσω̨ του̃ λαου̃ καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπὲρ ὠμίαν καὶ ἐπάνω
24 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς πάντα τὸν λαόν εἰ ἑοράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτω̨̃ κύριος ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτω̨̃ ὅμοιος ἐν πα̃σιν ὑμι̃ν καὶ ἔγνωσαν πα̃ς ὁ λαὸς καὶ εἰ̃παν ζήτω ὁ βασιλεύς
25 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν τὸ δικαίωμα του̃ βασιλέως καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίω̨ καὶ ἔθηκεν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐξαπέστειλεν Σαμουηλ πάντα τὸν λαόν καὶ ἀπη̃λθεν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτου̃
26 καὶ Σαουλ ἀπη̃λθεν εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ εἰς Γαβαα καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ δυνάμεων ὡ̃ν ἥψατο κύριος καρδίας αὐτω̃ν μετὰ Σαουλ
27 καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἰ̃παν τί σώσει ἡμα̃ς οὑ̃τος καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτω̨̃ δω̃ρα

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 11

καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μη̃να καὶ ἀνέβη Ναας ὁ Αμμανίτης καὶ παρεμβάλλει ἐπὶ Ιαβις Γαλααδ καὶ εἰ̃πον πάντες οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην διάθου ἡμι̃ν διαθήκην καὶ δουλεύσομέν σοι
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτοὺς Ναας ὁ Αμμανίτης ἐν ταύτη̨ διαθήσομαι ὑμι̃ν διαθήκην ἐν τω̨̃ ἐξορύξαι ὑμω̃ν πάντα ὀφθαλμὸν δεξιόν καὶ θήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ισραηλ
καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ ἄνδρες Ιαβις ἄνες ἡμι̃ν ἑπτὰ ἡμέρας καὶ ἀποστελου̃μεν ἀγγέλους εἰς πα̃ν ὅριον Ισραηλ ἐὰν μὴ ἠ̨̃ ὁ σώ̨ζων ἡμα̃ς ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμα̃ς
καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰς Γαβαα πρὸς Σαουλ καὶ λαλου̃σιν τοὺς λόγους εἰς τὰ ὠ̃τα του̃ λαου̃ καὶ ἠ̃ραν πα̃ς ὁ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτω̃ν καὶ ἔκλαυσαν
καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τὸ πρωὶ ἐξ ἀγρου̃ καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τί ὅτι κλαίει ὁ λαός καὶ διηγου̃νται αὐτω̨̃ τὰ ῥήματα τω̃ν υἱω̃ν Ιαβις
καὶ ἐφήλατο πνευ̃μα κυρίου ἐπὶ Σαουλ ὡς ἤκουσεν τὰ ῥήματα ταυ̃τα καὶ ἐθυμώθη ἐπ' αὐτοὺς ὀργὴ αὐτου̃ σφόδρα
καὶ ἔλαβεν δύο βόας καὶ ἐμέλισεν αὐτὰς καὶ ἀπέστειλεν εἰς πα̃ν ὅριον Ισραηλ ἐν χειρὶ ἀγγέλων λέγων ὃς οὐκ ἔστιν ἐκπορευόμενος ὀπίσω Σαουλ καὶ ὀπίσω Σαμουηλ κατὰ τάδε ποιήσουσιν τοι̃ς βουσὶν αὐτου̃ καὶ ἐπη̃λθεν ἔκστασις κυρίου ἐπὶ τὸν λαὸν Ισραηλ καὶ ἐβόησαν ὡς ἀνὴρ εἱ̃ς
καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς Αβιεζεκ ἐν Βαμα πα̃ν ἄνδρα Ισραηλ ἑξακοσίας χιλιάδας καὶ ἄνδρας Ιουδα ἑβδομήκοντα χιλιάδας
καὶ εἰ̃πεν τοι̃ς ἀγγέλοις τοι̃ς ἐρχομένοις τάδε ἐρει̃τε τοι̃ς ἀνδράσιν Ιαβις αὔριον ὑμι̃ν ἡ σωτηρία διαθερμάναντος του̃ ἡλίου καὶ ἠ̃λθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαγγέλλουσιν τοι̃ς ἀνδράσιν Ιαβις καὶ εὐφράνθησαν
10 καὶ εἰ̃παν οἱ ἄνδρες Ιαβις πρὸς Ναας τὸν Αμμανίτην αὔριον ἐξελευσόμεθα πρὸς ὑμα̃ς καὶ ποιήσετε ἡμι̃ν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιον ὑμω̃ν
11 καὶ ἐγενήθη μετὰ τὴν αὔριον καὶ ἔθετο Σαουλ τὸν λαὸν εἰς τρει̃ς ἀρχάς καὶ εἰσπορεύονται μέσον τη̃ς παρεμβολη̃ς ἐν φυλακη̨̃ τη̨̃ πρωινη̨̃ καὶ ἔτυπτον τοὺς υἱοὺς Αμμων ἕως διεθερμάνθη ἡ ἡμέρα καὶ ἐγενήθησαν οἱ ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν καὶ οὐχ ὑπελείφθησαν ἐν αὐτοι̃ς δύο κατὰ τὸ αὐτό
12 καὶ εἰ̃πεν ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ τίς ὁ εἴπας ὅτι Σαουλ οὐ βασιλεύσει ἡμω̃ν παράδος τοὺς ἄνδρας καὶ θανατώσομεν αὐτούς
13 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ οὐκ ἀποθανει̃ται οὐδεὶς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ ὅτι σήμερον κύριος ἐποίησεν σωτηρίαν ἐν Ισραηλ
14 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων πορευθω̃μεν εἰς Γαλγαλα καὶ ἐγκαινίσωμεν ἐκει̃ τὴν βασιλείαν
15 καὶ ἐπορεύθη πα̃ς ὁ λαὸς εἰς Γαλγαλα καὶ ἔχρισεν Σαμουηλ ἐκει̃ τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλοις καὶ ἔθυσεν ἐκει̃ θυσίας καὶ εἰρηνικὰς ἐνώπιον κυρίου καὶ εὐφράνθη Σαμουηλ καὶ πα̃ς Ισραηλ ὥστε λίαν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 12

καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς πάντα ἄνδρα Ισραηλ ἰδοὺ ἤκουσα φωνη̃ς ὑμω̃ν εἰς πάντα ὅσα εἴπατέ μοι καὶ ἐβασίλευσα ἐφ' ὑμα̃ς βασιλέα
καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμω̃ν κἀγὼ γεγήρακα καὶ καθήσομαι καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμι̃ν κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυθα ἐνώπιον ὑμω̃ν ἐκ νεότητός μου καὶ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
ἰδοὺ ἐγώ ἀποκρίθητε κατ' ἐμου̃ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστου̃ αὐτου̃ μόσχον τίνος εἴληφα ἢ ὄνον τίνος εἴληφα ἢ τίνα κατεδυνάστευσα ὑμω̃ν ἢ τίνα ἐξεπίεσα ἢ ἐκ χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα ἀποκρίθητε κατ' ἐμου̃ καὶ ἀποδώσω ὑμι̃ν
καὶ εἰ̃παν πρὸς Σαμουηλ οὐκ ἠδίκησας ἡμα̃ς καὶ οὐ κατεδυνάστευσας καὶ οὐκ ἔθλασας ἡμα̃ς καὶ οὐκ εἴληφας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν
καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν μάρτυς κύριος ἐν ὑμι̃ν καὶ μάρτυς χριστὸς αὐτου̃ σήμερον ἐν ταύτη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν χειρί μου οὐθέν καὶ εἰ̃παν μάρτυς
καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων μάρτυς κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωυση̃ν καὶ τὸν Ααρων ὁ ἀναγαγὼν τοὺς πατέρας ἡμω̃ν ἐξ Αἰγύπτου
καὶ νυ̃ν κατάστητε καὶ δικάσω ὑμα̃ς ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπαγγελω̃ ὑμι̃ν τὴν πα̃σαν δικαιοσύνην κυρίου ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμι̃ν καὶ ἐν τοι̃ς πατράσιν ὑμω̃ν
ὡς εἰση̃λθεν Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτου̃ εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες ἡμω̃ν πρὸς κύριον καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Μωυση̃ν καὶ τὸν Ααρων καὶ ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ἡμω̃ν ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατώ̨κισεν αὐτοὺς ἐν τω̨̃ τόπω̨ τούτω̨
καὶ ἐπελάθοντο κυρίου του̃ θεου̃ αὐτω̃ν καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χει̃ρας Σισαρα ἀρχιστρατήγου Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ εἰς χει̃ρας ἀλλοφύλων καὶ εἰς χει̃ρας βασιλέως Μωαβ καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοι̃ς
10 καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον καὶ ἔλεγον ἡμάρτομεν ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοι̃ς Βααλιμ καὶ τοι̃ς ἄλσεσιν καὶ νυ̃ν ἐξελου̃ ἡμα̃ς ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν ἡμω̃ν καὶ δουλεύσομέν σοι
11 καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ιεροβααλ καὶ τὸν Βαρακ καὶ τὸν Ιεφθαε καὶ τὸν Σαμουηλ καὶ ἐξείλατο ὑμα̃ς ἐκ χειρὸς ἐχθρω̃ν ὑμω̃ν τω̃ν κυκλόθεν καὶ κατω̨κει̃τε πεποιθότες
12 καὶ εἴδετε ὅτι Ναας βασιλεὺς υἱω̃ν Αμμων ἠ̃λθεν ἐφ' ὑμα̃ς καὶ εἴπατε οὐχί ἀλλ' ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει ἐφ' ἡμω̃ν καὶ κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν βασιλεὺς ἡμω̃ν
13 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ὁ βασιλεύς ὃν ἐξελέξασθε καὶ ἰδοὺ δέδωκεν κύριος ἐφ' ὑμα̃ς βασιλέα
14 ἐὰν φοβηθη̃τε τὸν κύριον καὶ δουλεύσητε αὐτω̨̃ καὶ ἀκούσητε τη̃ς φωνη̃ς αὐτου̃ καὶ μὴ ἐρίσητε τω̨̃ στόματι κυρίου καὶ ἠ̃τε καὶ ὑμει̃ς καὶ ὁ βασιλεὺς ὁ βασιλεύων ἐφ' ὑμω̃ν ὀπίσω κυρίου πορευόμενοι
15 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τη̃ς φωνη̃ς κυρίου καὶ ἐρίσητε τω̨̃ στόματι κυρίου καὶ ἔσται χεὶρ κυρίου ἐπὶ ὑμα̃ς καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμω̃ν
16 καὶ νυ̃ν κατάστητε καὶ ἴδετε τὸ ῥη̃μα τὸ μέγα του̃το ὃ ὁ κύριος ποιήσει ἐν ὀφθαλμοι̃ς ὑμω̃ν
17 οὐχὶ θερισμὸς πυρω̃ν σήμερον ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ δώσει φωνὰς καὶ ὑετόν καὶ γνω̃τε καὶ ἴδετε ὅτι ἡ κακία ὑμω̃ν μεγάλη ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου αἰτήσαντες ἑαυτοι̃ς βασιλέα
18 καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουηλ τὸν κύριον καὶ ἔδωκεν κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἐφοβήθησαν πα̃ς ὁ λαὸς τὸν κύριον σφόδρα καὶ τὸν Σαμουηλ
19 καὶ εἰ̃παν πα̃ς ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ πρόσευξαι ὑπὲρ τω̃ν δούλων σου πρὸς κύριον θεόν σου καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν ὅτι προστεθείκαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμω̃ν κακίαν αἰτήσαντες ἑαυτοι̃ς βασιλέα
20 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν μὴ φοβει̃σθε ὑμει̃ς πεποιήκατε τὴν πα̃σαν κακίαν ταύτην πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου καὶ δουλεύσατε τω̨̃ κυρίω̨ ἐν ὅλη̨ καρδία̨ ὑμω̃ν
21 καὶ μὴ παραβη̃τε ὀπίσω τω̃ν μηθὲν ὄντων οἳ οὐ περανου̃σιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελου̃νται ὅτι οὐθέν εἰσιν
22 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτου̃ διὰ τὸ ὄνομα αὐτου̃ τὸ μέγα ὅτι ἐπιεικέως κύριος προσελάβετο ὑμα̃ς αὑτω̨̃ εἰς λαόν
23 καὶ ἐμοὶ μηδαμω̃ς του̃ ἁμαρτει̃ν τω̨̃ κυρίω̨ ἀνιέναι του̃ προσεύχεσθαι περὶ ὑμω̃ν καὶ δουλεύσω τω̨̃ κυρίω̨ καὶ δείξω ὑμι̃ν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθει̃αν
24 πλὴν φοβει̃σθε τὸν κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτω̨̃ ἐν ἀληθεία̨ καὶ ἐν ὅλη̨ καρδία̨ ὑμω̃ν ὅτι εἴδετε ἃ ἐμεγάλυνεν μεθ' ὑμω̃ν
25 καὶ ἐὰν κακία̨ κακοποιήσητε καὶ ὑμει̃ς καὶ ὁ βασιλεὺς ὑμω̃ν προστεθήσεσθε

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 13

...
καὶ ἐκλέγεται Σαουλ ἑαυτω̨̃ τρει̃ς χιλιάδας ἀνδρω̃ν ἐκ τω̃ν ἀνδρω̃ν Ισραηλ καὶ ἠ̃σαν μετὰ Σαουλ δισχίλιοι ἐν Μαχεμας καὶ ἐν τω̨̃ ὄρει Βαιθηλ χίλιοι ἠ̃σαν μετὰ Ιωναθαν ἐν Γαβεε του̃ Βενιαμιν καὶ τὸ κατάλοιπον του̃ λαου̃ ἐξαπέστειλεν ἕκαστον εἰς τὸ σκήνωμα αὐτου̃
καὶ ἐπάταξεν Ιωναθαν τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον τὸν ἐν τω̨̃ βουνω̨̃ καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ Σαουλ σάλπιγγι σαλπίζει εἰς πα̃σαν τὴν γη̃ν λέγων ἠθετήκασιν οἱ δου̃λοι
καὶ πα̃ς Ισραηλ ἤκουσεν λεγόντων πέπαικεν Σαουλ τὸν Νασιβ τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἠ̨σχύνθησαν Ισραηλ ἐν τοι̃ς ἀλλοφύλοις καὶ ἀνεβόησαν ὁ λαὸς ὀπίσω Σαουλ ἐν Γαλγαλοις
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων καὶ ἓξ χιλιάδες ἱππέων καὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὴν θάλασσαν τω̨̃ πλήθει καὶ ἀναβαίνουσιν καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν Μαχεμας ἐξ ἐναντίας Βαιθων κατὰ νότου
καὶ ἀνὴρ Ισραηλ εἰ̃δεν ὅτι στενω̃ς αὐτω̨̃ μὴ προσάγειν αὐτόν καὶ ἐκρύβη ὁ λαὸς ἐν τοι̃ς σπηλαίοις καὶ ἐν ται̃ς μάνδραις καὶ ἐν ται̃ς πέτραις καὶ ἐν τοι̃ς βόθροις καὶ ἐν τοι̃ς λάκκοις
καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς γη̃ν Γαδ καὶ Γαλααδ καὶ Σαουλ ἔτι ἠ̃ν ἐν Γαλγαλοις καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ἐξέστη ὀπίσω αὐτου̃
καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρας τω̨̃ μαρτυρίω̨ ὡς εἰ̃πεν Σαμουηλ καὶ οὐ παρεγένετο Σαμουηλ εἰς Γαλγαλα καὶ διεσπάρη ὁ λαὸς αὐτου̃ ἀπ' αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν Σαουλ προσαγάγετε ὅπως ποιήσω ὁλοκαύτωσιν καὶ εἰρηνικάς καὶ ἀνήνεγκεν τὴν ὁλοκαύτωσιν
10 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ Σαμουηλ παραγίνεται καὶ ἐξη̃λθεν Σαουλ εἰς ἀπάντησιν αὐτω̨̃ εὐλογη̃σαι αὐτόν
11 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ τί πεποίηκας καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ὅτι εἰ̃δον ὡς διεσπάρη ὁ λαὸς ἀπ' ἐμου̃ καὶ σὺ οὐ παρεγένου ὡς διετάξω ἐν τω̨̃ μαρτυρίω̨ τω̃ν ἡμερω̃ν καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνήχθησαν εἰς Μαχεμας
12 καὶ εἰ̃πα νυ̃ν καταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι πρός με εἰς Γαλγαλα καὶ του̃ προσώπου του̃ κυρίου οὐκ ἐδεήθην καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα τὴν ὁλοκαύτωσιν
13 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ μεματαίωταί σοι ὅτι οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν μου ἣν ἐνετείλατό σοι κύριος ὡς νυ̃ν ἡτοίμασεν κύριος τὴν βασιλείαν σου ἕως αἰω̃νος ἐπὶ Ισραηλ
14 καὶ νυ̃ν ἡ βασιλεία σου οὐ στήσεται καὶ ζητήσει κύριος ἑαυτω̨̃ ἄνθρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτου̃ καὶ ἐντελει̃ται κύριος αὐτω̨̃ εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτου̃ ὅτι οὐκ ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι κύριος
15 καὶ ἀνέστη Σαμουηλ καὶ ἀπη̃λθεν ἐκ Γαλγαλων εἰς ὁδὸν αὐτου̃ καὶ τὸ κατάλειμμα του̃ λαου̃ ἀνέβη ὀπίσω Σαουλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω του̃ λαου̃ του̃ πολεμιστου̃ αὐτω̃ν παραγενομένων ἐκ Γαλγαλων εἰς Γαβαα Βενιαμιν καὶ ἐπεσκέψατο Σαουλ τὸν λαὸν τὸν εὑρεθέντα μετ' αὐτου̃ ὡς ἑξακοσίους ἄνδρας
16 καὶ Σαουλ καὶ Ιωναθαν υἱὸς αὐτου̃ καὶ ὁ λαὸς οἱ εὑρεθέντες μετ' αὐτω̃ν ἐκάθισαν ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἔκλαιον καὶ οἱ ἀλλόφυλοι παρεμβεβλήκεισαν εἰς Μαχεμας
17 καὶ ἐξη̃λθεν διαφθείρων ἐξ ἀγρου̃ ἀλλοφύλων τρισὶν ἀρχαι̃ς ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γοφερα ἐπὶ γη̃ν Σωγαλ
18 καὶ ἡ μία ἀρχὴ ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Βαιθωρων καὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν Γαβεε τὴν εἰσκύπτουσαν ἐπὶ Γαι τὴν Σαβιν
19 καὶ τέκτων σιδήρου οὐχ εὑρίσκετο ἐν πάση̨ γη̨̃ Ισραηλ ὅτι εἰ̃πον οἱ ἀλλόφυλοι μὴ ποιήσωσιν οἱ Εβραι̃οι ῥομφαίαν καὶ δόρυ
20 καὶ κατέβαινον πα̃ς Ισραηλ εἰς γη̃ν ἀλλοφύλων χαλκεύειν ἕκαστος τὸ θέριστρον αὐτου̃ καὶ τὸ σκευ̃ος αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὴν ἀξίνην αὐτου̃ καὶ τὸ δρέπανον αὐτου̃
21 καὶ ἠ̃ν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος του̃ θερίζειν τὰ δὲ σκεύη ἠ̃ν τρει̃ς σίκλοι εἰς τὸν ὀδόντα καὶ τη̨̃ ἀξίνη̨ καὶ τω̨̃ δρεπάνω̨ ὑπόστασις ἠ̃ν ἡ αὐτή
22 καὶ ἐγενήθη ἐν ται̃ς ἡμέραις του̃ πολέμου Μαχεμας καὶ οὐχ εὑρέθη ῥομφαία καὶ δόρυ ἐν χειρὶ παντὸς του̃ λαου̃ του̃ μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ Ιωναθαν καὶ εὑρέθη τω̨̃ Σαουλ καὶ τω̨̃ Ιωναθαν υἱω̨̃ αὐτου̃
23 καὶ ἐξη̃λθεν ἐξ ὑποστάσεως τω̃ν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τω̨̃ πέραν Μαχεμας

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 14

καὶ γίνεται ἡμέρα καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ τω̨̃ παιδαρίω̨ τω̨̃ αἴροντι τὰ σκεύη αὐτου̃ δευ̃ρο καὶ διαβω̃μεν εἰς μεσσαβ τω̃ν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τω̨̃ πέραν ἐκείνω̨ καὶ τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ οὐκ ἀπήγγειλεν
καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐπ' ἄκρου του̃ βουνου̃ ὑπὸ τὴν ῥόαν τὴν ἐν Μαγδων καὶ ἠ̃σαν μετ' αὐτου̃ ὡς ἑξακόσιοι ἄνδρες
καὶ Αχια υἱὸς Αχιτωβ ἀδελφου̃ Ιωχαβηδ υἱου̃ Φινεες υἱου̃ Ηλι ἱερεὺς του̃ θεου̃ ἐν Σηλωμ αἴρων εφουδ καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἤ̨δει ὅτι πεπόρευται Ιωναθαν
καὶ ἀνὰ μέσον τη̃ς διαβάσεως οὑ̃ ἐζήτει Ιωναθαν διαβη̃ναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν καὶ ἀκρωτήριον πέτρας ἔνθεν ὄνομα τω̨̃ ἑνὶ Βαζες καὶ ὄνομα τω̨̃ ἄλλω̨ Σεννα
ἡ ὁδὸς ἡ μία ἀπὸ βορρα̃ ἐρχομένω̨ Μαχμας καὶ ἡ ὁδὸς ἡ ἄλλη ἀπὸ νότου ἐρχομένω̨ Γαβεε
καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ αἰ̃ρον τὰ σκεύη αὐτου̃ δευ̃ρο διαβω̃μεν εἰς μεσσαβ τω̃ν ἀπεριτμήτων τούτων εἴ τι ποιήσαι ἡμι̃ν κύριος ὅτι οὐκ ἔστιν τω̨̃ κυρίω̨ συνεχόμενον σώ̨ζειν ἐν πολλοι̃ς ἢ ἐν ὀλίγοις
καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ποίει πα̃ν ὃ ἐὰν ἡ καρδία σου ἐκκλίνη̨ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σου̃ ὡς ἡ καρδία σου̃ καρδία μου̃
καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν ἰδοὺ ἡμει̃ς διαβαίνομεν πρὸς τοὺς ἄνδρας καὶ κατακυλισθησόμεθα πρὸς αὐτούς
ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμα̃ς ἀπόστητε ἐκει̃ ἕως ἂν ἀπαγγείλωμεν ὑμι̃ν καὶ στησόμεθα ἐφ' ἑαυτοι̃ς καὶ οὐ μὴ ἀναβω̃μεν ἐπ' αὐτούς
10 καὶ ἐὰν τάδε εἴπωσιν πρὸς ἡμα̃ς ἀνάβητε πρὸς ἡμα̃ς καὶ ἀναβησόμεθα ὅτι παραδέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς τὰς χει̃ρας ἡμω̃ν του̃το ἡμι̃ν τὸ σημει̃ον
11 καὶ εἰση̃λθον ἀμφότεροι εἰς μεσσαβ τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι ἰδοὺ οἱ Εβραι̃οι ἐκπορεύονται ἐκ τω̃ν τρωγλω̃ν αὐτω̃ν οὑ̃ ἐκρύβησαν ἐκει̃
12 καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ ἄνδρες μεσσαβ πρὸς Ιωναθαν καὶ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτου̃ καὶ λέγουσιν ἀνάβητε πρὸς ἡμα̃ς καὶ γνωριου̃μεν ὑμι̃ν ῥη̃μα καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτου̃ ἀνάβηθι ὀπίσω μου ὅτι παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος εἰς χει̃ρας Ισραηλ
13 καὶ ἀνέβη Ιωναθαν ἐπὶ τὰς χει̃ρας αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτου̃ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ μετ' αὐτου̃ καὶ ἐπέβλεψαν κατὰ πρόσωπον Ιωναθαν καὶ ἐπάταξεν αὐτούς καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ἐπεδίδου ὀπίσω αὐτου̃
14 καὶ ἐγενήθη ἡ πληγὴ ἡ πρώτη ἣν ἐπάταξεν Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ὡς εἴκοσι ἄνδρες ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν κόχλαξιν του̃ πεδίου
15 καὶ ἐγενήθη ἔκστασις ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ καὶ ἐν ἀγρω̨̃ καὶ πα̃ς ὁ λαὸς οἱ ἐν μεσσαβ καὶ οἱ διαφθείροντες ἐξέστησαν καὶ αὐτοὶ οὐκ ἤθελον ποιει̃ν καὶ ἐθάμβησεν ἡ γη̃ καὶ ἐγενήθη ἔκστασις παρὰ κυρίου
16 καὶ εἰ̃δον οἱ σκοποὶ του̃ Σαουλ ἐν Γαβεε Βενιαμιν καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ τεταραγμένη ἔνθεν καὶ ἔνθεν
17 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τω̨̃ λαω̨̃ τω̨̃ μετ' αὐτου̃ ἐπισκέψασθε δὴ καὶ ἴδετε τίς πεπόρευται ἐξ ὑμω̃ν καὶ ἐπεσκέψαντο καὶ ἰδοὺ οὐχ εὑρίσκετο Ιωναθαν καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃
18 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τω̨̃ Αχια προσάγαγε τὸ εφουδ ὅτι αὐτὸς ἠ̃ρεν τὸ εφουδ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐνώπιον Ισραηλ
19 καὶ ἐγενήθη ὡς ἐλάλει Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ ὁ ἠ̃χος ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ τω̃ν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ ἐπλήθυνεν καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα συνάγαγε τὰς χει̃ράς σου
20 καὶ ἀνεβόησεν Σαουλ καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ὁ μετ' αὐτου̃ καὶ ἔρχονται ἕως του̃ πολέμου καὶ ἰδοὺ ἐγένετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτου̃ σύγχυσις μεγάλη σφόδρα
21 καὶ οἱ δου̃λοι οἱ ὄντες ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν μετὰ τω̃ν ἀλλοφύλων οἱ ἀναβάντες εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπεστράφησαν καὶ αὐτοὶ εἰ̃ναι μετὰ Ισραηλ τω̃ν μετὰ Σαουλ καὶ Ιωναθαν
22 καὶ πα̃ς Ισραηλ οἱ κρυπτόμενοι ἐν τω̨̃ ὄρει Εφραιμ καὶ ἤκουσαν ὅτι πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι καὶ συνάπτουσιν καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτω̃ν εἰς πόλεμον
23 καὶ ἔσωσεν κύριος ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ τὸν Ισραηλ καὶ ὁ πόλεμος διη̃λθεν τὴν Βαιθων καὶ πα̃ς ὁ λαὸς ἠ̃ν μετὰ Σαουλ ὡς δέκα χιλιάδες ἀνδρω̃ν καὶ ἠ̃ν ὁ πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐν τω̨̃ ὄρει Εφραιμ
24 καὶ Σαουλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἀρα̃ται τω̨̃ λαω̨̃ λέγων ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὃς φάγεται ἄρτον ἕως ἑσπέρας καὶ ἐκδικήσω τὸν ἐχθρόν μου καὶ οὐκ ἐγεύσατο πα̃ς ὁ λαὸς ἄρτου
25 καὶ πα̃σα ἡ γη̃ ἠρίστα καὶ ιααρ δρυμὸς ἠ̃ν μελισσω̃νος κατὰ πρόσωπον του̃ ἀγρου̃
26 καὶ εἰση̃λθεν ὁ λαὸς εἰς τὸν μελισσω̃να καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλω̃ν καὶ ἰδοὺ οὐκ ἠ̃ν ἐπιστρέφων τὴν χει̃ρα αὐτου̃ εἰς τὸ στόμα αὐτου̃ ὅτι ἐφοβήθη ὁ λαὸς τὸν ὅρκον κυρίου
27 καὶ Ιωναθαν οὐκ ἀκηκόει ἐν τω̨̃ ὁρκίζειν τὸν πατέρα αὐτου̃ τὸν λαόν καὶ ἐξέτεινεν τὸ ἄκρον του̃ σκήπτρου αὐτου̃ του̃ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἔβαψεν αὐτὸ εἰς τὸ κηρίον του̃ μέλιτος καὶ ἐπέστρεψεν τὴν χει̃ρα αὐτου̃ εἰς τὸ στόμα αὐτου̃ καὶ ἀνέβλεψαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃
28 καὶ ἀπεκρίθη εἱ̃ς ἐκ του̃ λαου̃ καὶ εἰ̃πεν ὁρκίσας ὥρκισεν ὁ πατήρ σου τὸν λαὸν λέγων ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὃς φάγεται ἄρτον σήμερον καὶ ἐξελύθη ὁ λαός
29 καὶ ἔγνω Ιωναθαν καὶ εἰ̃πεν ἀπήλλαχεν ὁ πατήρ μου τὴν γη̃ν ἰδὲ δὴ ὅτι εἰ̃δον οἱ ὀφθαλμοί μου ὅτι ἐγευσάμην βραχὺ του̃ μέλιτος τούτου
30 ἀλλ' ὅτι εἰ ἔφαγεν ἔσθων ὁ λαὸς σήμερον τω̃ν σκύλων τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτω̃ν ὡ̃ν εὑ̃ρεν ὅτι νυ̃ν ἂν μείζων ἠ̃ν ἡ πληγὴ ἐν τοι̃ς ἀλλοφύλοις
31 καὶ ἐπάταξεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐκ τω̃ν ἀλλοφύλων ἐν Μαχεμας καὶ ἐκοπίασεν ὁ λαὸς σφόδρα
32 καὶ ἐκλίθη ὁ λαὸς εἰς τὰ σκυ̃λα καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ τέκνα βοω̃ν καὶ ἔσφαξεν ἐπὶ τὴν γη̃ν καὶ ἤσθιεν ὁ λαὸς σὺν τω̨̃ αἵματι
33 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαουλ λέγοντες ἡμάρτηκεν ὁ λαὸς τω̨̃ κυρίω̨ φαγὼν σὺν τω̨̃ αἵματι καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἐν Γεθθεμ κυλίσατέ μοι λίθον ἐνταυ̃θα μέγαν
34 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ διασπάρητε ἐν τω̨̃ λαω̨̃ καὶ εἴπατε αὐτοι̃ς προσαγαγει̃ν ἐνταυ̃θα ἕκαστος τὸν μόσχον αὐτου̃ καὶ ἕκαστος τὸ πρόβατον αὐτου̃ καὶ σφαζέτω ἐπὶ τούτου καὶ οὐ μὴ ἁμάρτητε τω̨̃ κυρίω̨ του̃ ἐσθίειν σὺν τω̨̃ αἵματι καὶ προση̃γεν πα̃ς ὁ λαὸς ἕκαστος τὸ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἔσφαζον ἐκει̃
35 καὶ ὠ̨κοδόμησεν ἐκει̃ Σαουλ θυσιαστήριον τω̨̃ κυρίω̨ του̃το ἤρξατο Σαουλ οἰκοδομη̃σαι θυσιαστήριον τω̨̃ κυρίω̨
36 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ καταβω̃μεν ὀπίσω τω̃ν ἀλλοφύλων τὴν νύκτα καὶ διαρπάσωμεν ἐν αὐτοι̃ς ἕως διαφαύση̨ ἡ ἡμέρα καὶ μὴ ὑπολίπωμεν ἐν αὐτοι̃ς ἄνδρα καὶ εἰ̃παν πα̃ν τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει καὶ εἰ̃πεν ὁ ἱερεύς προσέλθωμεν ἐνταυ̃θα πρὸς τὸν θεόν
37 καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ τὸν θεόν εἰ καταβω̃ ὀπίσω τω̃ν ἀλλοφύλων εἰ παραδώσεις αὐτοὺς εἰς χει̃ρας Ισραηλ καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτω̨̃ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
38 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ προσαγάγετε ἐνταυ̃θα πάσας τὰς γωνίας του̃ Ισραηλ καὶ γνω̃τε καὶ ἴδετε ἐν τίνι γέγονεν ἡ ἁμαρτία αὕτη σήμερον
39 ὅτι ζη̨̃ κύριος ὁ σώσας τὸν Ισραηλ ὅτι ἐὰν ἀποκριθη̨̃ κατὰ Ιωναθαν του̃ υἱου̃ μου θανάτω̨ ἀποθανει̃ται καὶ οὐκ ἠ̃ν ὁ ἀποκρινόμενος ἐκ παντὸς του̃ λαου̃
40 καὶ εἰ̃πεν παντὶ Ισραηλ ὑμει̃ς ἔσεσθε εἰς δουλείαν καὶ ἐγὼ καὶ Ιωναθαν ὁ υἱός μου ἐσόμεθα εἰς δουλείαν καὶ εἰ̃πεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ τὸ ἀγαθὸν ἐνώπιόν σου ποίει
41 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθης τω̨̃ δούλω̨ σου σήμερον εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ιωναθαν τω̨̃ υἱω̨̃ μου ἡ ἀδικία κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ δὸς δήλους καὶ ἐὰν τάδε εἴπη̨ς ἐν τω̨̃ λαω̨̃ σου Ισραηλ δὸς δὴ ὁσιότητα καὶ κληρου̃ται Ιωναθαν καὶ Σαουλ καὶ ὁ λαὸς ἐξη̃λθεν
42 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ βάλετε ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν του̃ υἱου̃ μου ὃν ἂν κατακληρώσηται κύριος ἀποθανέτω καὶ εἰ̃πεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ οὐκ ἔστιν τὸ ῥη̃μα του̃το καὶ κατεκράτησεν Σαουλ του̃ λαου̃ καὶ βάλλουσιν ἀνὰ μέσον αὐτου̃ καὶ ἀνὰ μέσον Ιωναθαν του̃ υἱου̃ αὐτου̃ καὶ κατακληρου̃ται Ιωναθαν
43 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν ἀπάγγειλόν μοι τί πεποίηκας καὶ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ Ιωναθαν καὶ εἰ̃πεν γευσάμενος ἐγευσάμην ἐν ἄκρω̨ τω̨̃ σκήπτρω̨ τω̨̃ ἐν τη̨̃ χειρί μου βραχὺ μέλι ἰδοὺ ἐγὼ ἀποθνή̨σκω
44 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Σαουλ τάδε ποιήσαι μοι ὁ θεὸς καὶ τάδε προσθείη ὅτι θανάτω̨ ἀποθανη̨̃ σήμερον
45 καὶ εἰ̃πεν ὁ λαὸς πρὸς Σαουλ εἰ σήμερον θανατωθήσεται ὁ ποιήσας τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύτην ἐν Ισραηλ ζη̨̃ κύριος εἰ πεσει̃ται τη̃ς τριχὸς τη̃ς κεφαλη̃ς αὐτου̃ ἐπὶ τὴν γη̃ν ὅτι ὁ λαὸς του̃ θεου̃ ἐποίησεν τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ προσηύξατο ὁ λαὸς περὶ Ιωναθαν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ οὐκ ἀπέθανεν
46 καὶ ἀνέβη Σαουλ ἀπὸ ὄπισθεν τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀπη̃λθον εἰς τὸν τόπον αὐτω̃ν
47 καὶ Σαουλ κατακληρου̃ται ἔργον ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐπολέμει κύκλω̨ πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτου̃ εἰς τὸν Μωαβ καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς Εδωμ καὶ εἰς τὸν Βαιθεωρ καὶ εἰς βασιλέα Σουβα καὶ εἰς τοὺς ἀλλοφύλους οὑ̃ ἂν ἐστράφη ἐσώ̨ζετο
48 καὶ ἐποίησεν δύναμιν καὶ ἐπάταξεν τὸν Αμαληκ καὶ ἐξείλατο τὸν Ισραηλ ἐκ χειρὸς τω̃ν καταπατούντων αὐτόν
49 καὶ ἠ̃σαν υἱοὶ Σαουλ Ιωναθαν καὶ Ιεσσιου καὶ Μελχισα καὶ ὀνόματα τω̃ν δύο θυγατέρων αὐτου̃ ὄνομα τη̨̃ πρωτοτόκω̨ Μεροβ καὶ ὄνομα τη̨̃ δευτέρα̨ Μελχολ
50 καὶ ὄνομα τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ Αχινοομ θυγάτηρ Αχιμαας καὶ ὄνομα τω̨̃ ἀρχιστρατήγω̨ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ υἱου̃ οἰκείου Σαουλ
51 καὶ Κις πατὴρ Σαουλ καὶ Νηρ πατὴρ Αβεννηρ υἱὸς Ιαμιν υἱου̃ Αβιηλ
52 καὶ ἠ̃ν ὁ πόλεμος κραταιὸς ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας Σαουλ καὶ ἰδὼν Σαουλ πάντα ἄνδρα δυνατὸν καὶ πάντα ἄνδρα υἱὸν δυνάμεως καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 15

καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ ἐμὲ ἀπέστειλεν κύριος χρι̃σαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ καὶ νυ̃ν ἄκουε τη̃ς φωνη̃ς κυρίου
τάδε εἰ̃πεν κύριος σαβαωθ νυ̃ν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν Αμαληκ τω̨̃ Ισραηλ ὡς ἀπήντησεν αὐτω̨̃ ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ ἀναβαίνοντος αὐτου̃ ἐξ Αἰγύπτου
καὶ νυ̃ν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Αμαληκ καὶ Ιεριμ καὶ πάντα τὰ αὐτου̃ καὶ οὐ περιποιήση̨ ἐξ αὐτου̃ καὶ ἐξολεθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιει̃ς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτου̃ καὶ οὐ φείση̨ ἀπ' αὐτου̃ καὶ ἀποκτενει̃ς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου
καὶ παρήγγειλεν Σαουλ τω̨̃ λαω̨̃ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Γαλγαλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων καὶ τὸν Ιουδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων
καὶ ἠ̃λθεν Σαουλ ἕως τω̃ν πόλεων Αμαληκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τω̨̃ χειμάρρω̨
καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τὸν Κιναι̃ον ἄπελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου του̃ Αμαληκίτου μὴ προσθω̃ σε μετ' αὐτου̃ καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἐν τω̨̃ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναι̃ος ἐκ μέσου Αμαληκ
καὶ ἐπάταξεν Σαουλ τὸν Αμαληκ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου
καὶ συνέλαβεν τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ ζω̃ντα καὶ πάντα τὸν λαὸν Ιεριμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομφαίας
καὶ περιεποιήσατο Σαουλ καὶ πα̃ς ὁ λαὸς τὸν Αγαγ ζω̃ντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τω̃ν ποιμνίων καὶ τω̃ν βουκολίων καὶ τω̃ν ἐδεσμάτων καὶ τω̃ν ἀμπελώνων καὶ πάντων τω̃ν ἀγαθω̃ν καὶ οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἐξολεθρευ̃σαι καὶ πα̃ν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλέθρευσαν
10 καὶ ἐγενήθη ῥη̃μα κυρίου πρὸς Σαμουηλ λέγων
11 παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτήρησεν καὶ ἠθύμησεν Σαμουηλ καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύκτα
12 καὶ ὤρθρισεν Σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ισραηλ πρωί καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαμουηλ λέγοντες ἥκει Σαουλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτω̨̃ χει̃ρα καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ἅρμα καὶ κατέβη εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαουλ καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέφερεν ὁλοκαύτωσιν τω̨̃ κυρίω̨ τὰ πρω̃τα τω̃ν σκύλων ὡ̃ν ἤνεγκεν ἐξ Αμαληκ
13 καὶ παρεγένετο Σαμουηλ πρὸς Σαουλ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Σαουλ εὐλογητὸς σὺ τω̨̃ κυρίω̨ ἔστησα πάντα ὅσα ἐλάλησεν κύριος
14 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ καὶ τίς ἡ φωνὴ του̃ ποιμνίου τούτου ἐν τοι̃ς ὠσίν μου καὶ φωνὴ τω̃ν βοω̃ν ὡ̃ν ἐγὼ ἀκούω
15 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἐξ Αμαληκ ἤνεγκα αὐτά ἃ περιεποιήσατο ὁ λαός τὰ κράτιστα του̃ ποιμνίου καὶ τω̃ν βοω̃ν ὅπως τυθη̨̃ τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ σου καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλέθρευσα
16 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ ἄνες καὶ ἀπαγγελω̃ σοι ἃ ἐλάλησεν κύριος πρός με τὴν νύκτα καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ λάλησον
17 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ οὐχὶ μικρὸς σὺ εἰ̃ ἐνώπιον αὐτου̃ ἡγούμενος σκήπτρου φυλη̃ς Ισραηλ καὶ ἔχρισέν σε κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ
18 καὶ ἀπέστειλέν σε κύριος ἐν ὁδω̨̃ καὶ εἰ̃πέν σοι πορεύθητι καὶ ἐξολέθρευσον τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἐμέ τὸν Αμαληκ καὶ πολεμήσεις αὐτούς ἕως συντελέση̨ς αὐτούς
19 καὶ ἵνα τί οὐκ ἤκουσας τη̃ς φωνη̃ς κυρίου ἀλλ' ὥρμησας του̃ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκυ̃λα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου
20 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ διὰ τὸ ἀκου̃σαί με τη̃ς φωνη̃ς του̃ λαου̃ καὶ ἐπορεύθην ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἀπέστειλέν με κύριος καὶ ἤγαγον τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ καὶ τὸν Αμαληκ ἐξωλέθρευσα
21 καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τω̃ν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια τὰ πρω̃τα του̃ ἐξολεθρεύματος θυ̃σαι ἐνώπιον κυρίου θεου̃ ἡμω̃ν ἐν Γαλγαλοις
22 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ εἰ θελητὸν τω̨̃ κυρίω̨ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαι ὡς τὸ ἀκου̃σαι φωνη̃ς κυρίου ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴ καὶ ἡ ἐπακρόασις ὑπὲρ στέαρ κριω̃ν
23 ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν ὀδύνην καὶ πόνους θεραφιν ἐπάγουσιν ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥη̃μα κυρίου καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος μὴ εἰ̃ναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ
24 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ ἡμάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ ῥη̃μά σου ὅτι ἐφοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τη̃ς φωνη̃ς αὐτω̃ν
25 καὶ νυ̃ν ἀ̃ρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ' ἐμου̃ καὶ προσκυνήσω κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ σου
26 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ οὐκ ἀναστρέφω μετὰ σου̃ ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥη̃μα κυρίου καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος του̃ μὴ εἰ̃ναι βασιλέα ἐπὶ τὸν Ισραηλ
27 καὶ ἀπέστρεψεν Σαμουηλ τὸ πρόσωπον αὐτου̃ του̃ ἀπελθει̃ν καὶ ἐκράτησεν Σαουλ του̃ πτερυγίου τη̃ς διπλοΐδος αὐτου̃ καὶ διέρρηξεν αὐτό
28 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Σαμουηλ διέρρηξεν κύριος τὴν βασιλείαν Ισραηλ ἐκ χειρός σου σήμερον καὶ δώσει αὐτὴν τω̨̃ πλησίον σου τω̨̃ ἀγαθω̨̃ ὑπὲρ σέ
29 καὶ διαιρεθήσεται Ισραηλ εἰς δύο καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπός ἐστιν του̃ μετανοη̃σαι αὐτός
30 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἡμάρτηκα ἀλλὰ δόξασόν με δὴ ἐνώπιον πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ ἐνώπιον λαου̃ μου καὶ ἀνάστρεψον μετ' ἐμου̃ καὶ προσκυνήσω τω̨̃ κυρίω̨ θεω̨̃ σου
31 καὶ ἀνέστρεψεν Σαμουηλ ὀπίσω Σαουλ καὶ προσεκύνησεν τω̨̃ κυρίω̨
32 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ προσαγάγετέ μοι τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ καὶ προση̃λθεν πρὸς αὐτὸν Αγαγ τρέμων καὶ εἰ̃πεν Αγαγ εἰ οὕτως πικρὸς ὁ θάνατος
33 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Αγαγ καθότι ἠτέκνωσεν γυναι̃κας ἡ ῥομφαία σου οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικω̃ν ἡ μήτηρ σου καὶ ἔσφαξεν Σαμουηλ τὸν Αγαγ ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλ
34 καὶ ἀπη̃λθεν Σαμουηλ εἰς Αρμαθαιμ καὶ Σαουλ ἀνέβη εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ εἰς Γαβαα
35 καὶ οὐ προσέθετο Σαμουηλ ἔτι ἰδει̃ν τὸν Σαουλ ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτου̃ ὅτι ἐπένθει Σαμουηλ ἐπὶ Σαουλ καὶ κύριος μετεμελήθη ὅτι ἐβασίλευσεν τὸν Σαουλ ἐπὶ Ισραηλ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 16

καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Σαμουηλ ἕως πότε σὺ πενθει̃ς ἐπὶ Σαουλ κἀγὼ ἐξουδένωκα αὐτὸν μὴ βασιλεύειν ἐπὶ Ισραηλ πλη̃σον τὸ κέρας σου ἐλαίου καὶ δευ̃ρο ἀποστείλω σε πρὸς Ιεσσαι ἕως εἰς Βηθλεεμ ὅτι ἑόρακα ἐν τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτου̃ ἐμοὶ βασιλεύειν
καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πω̃ς πορευθω̃ καὶ ἀκούσεται Σαουλ καὶ ἀποκτενει̃ με καὶ εἰ̃πεν κύριος δάμαλιν βοω̃ν λαβὲ ἐν τη̨̃ χειρί σου καὶ ἐρει̃ς θυ̃σαι τω̨̃ κυρίω̨ ἥκω
καὶ καλέσεις τὸν Ιεσσαι εἰς τὴν θυσίαν καὶ γνωριω̃ σοι ἃ ποιήσεις καὶ χρίσεις ὃν ἐὰν εἴπω πρὸς σέ
καὶ ἐποίησεν Σαμουηλ πάντα ἃ ἐλάλησεν αὐτω̨̃ κύριος καὶ ἠ̃λθεν εἰς Βηθλεεμ καὶ ἐξέστησαν οἱ πρεσβύτεροι τη̃ς πόλεως τη̨̃ ἀπαντήσει αὐτου̃ καὶ εἰ̃παν εἰρήνη ἡ εἴσοδός σου ὁ βλέπων
καὶ εἰ̃πεν εἰρήνη θυ̃σαι τω̨̃ κυρίω̨ ἥκω ἁγιάσθητε καὶ εὐφράνθητε μετ' ἐμου̃ σήμερον καὶ ἡγίασεν τὸν Ιεσσαι καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ καὶ ἐκάλεσεν αὐτοὺς εἰς τὴν θυσίαν
καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ αὐτοὺς εἰσιέναι καὶ εἰ̃δεν τὸν Ελιαβ καὶ εἰ̃πεν ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον κυρίου χριστὸς αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Σαμουηλ μὴ ἐπιβλέψη̨ς ἐπὶ τὴν ὄψιν αὐτου̃ μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέθους αὐτου̃ ὅτι ἐξουδένωκα αὐτόν ὅτι οὐχ ὡς ἐμβλέψεται ἄνθρωπος ὄψεται ὁ θεός ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον ὁ δὲ θεὸς ὄψεται εἰς καρδίαν
καὶ ἐκάλεσεν Ιεσσαι τὸν Αμιναδαβ καὶ παρη̃λθεν κατὰ πρόσωπον Σαμουηλ καὶ εἰ̃πεν οὐδὲ του̃τον ἐξελέξατο κύριος
καὶ παρήγαγεν Ιεσσαι τὸν Σαμα καὶ εἰ̃πεν καὶ ἐν τούτω̨ οὐκ ἐξελέξατο κύριος
10 καὶ παρήγαγεν Ιεσσαι τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς αὐτου̃ ἐνώπιον Σαμουηλ καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ οὐκ ἐξελέξατο κύριος ἐν τούτοις
11 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Ιεσσαι ἐκλελοίπασιν τὰ παιδάρια καὶ εἰ̃πεν ἔτι ὁ μικρὸς ἰδοὺ ποιμαίνει ἐν τω̨̃ ποιμνίω̨ καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ πρὸς Ιεσσαι ἀπόστειλον καὶ λαβὲ αὐτόν ὅτι οὐ μὴ κατακλιθω̃μεν ἕως του̃ ἐλθει̃ν αὐτόν
12 καὶ ἀπέστειλεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτόν καὶ οὑ̃τος πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμω̃ν καὶ ἀγαθὸς ὁράσει κυρίω̨ καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Σαμουηλ ἀνάστα καὶ χρι̃σον τὸν Δαυιδ ὅτι οὑ̃τος ἀγαθός ἐστιν
13 καὶ ἔλαβεν Σαμουηλ τὸ κέρας του̃ ἐλαίου καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν μέσω̨ τω̃ν ἀδελφω̃ν αὐτου̃ καὶ ἐφήλατο πνευ̃μα κυρίου ἐπὶ Δαυιδ ἀπὸ τη̃ς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω καὶ ἀνέστη Σαμουηλ καὶ ἀπη̃λθεν εἰς Αρμαθαιμ
14 καὶ πνευ̃μα κυρίου ἀπέστη ἀπὸ Σαουλ καὶ ἔπνιγεν αὐτὸν πνευ̃μα πονηρὸν παρὰ κυρίου
15 καὶ εἰ̃παν οἱ παι̃δες Σαουλ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ πνευ̃μα κυρίου πονηρὸν πνίγει σε
16 εἰπάτωσαν δὴ οἱ δου̃λοί σου ἐνώπιόν σου καὶ ζητησάτωσαν τω̨̃ κυρίω̨ ἡμω̃ν ἄνδρα εἰδότα ψάλλειν ἐν κινύρα̨ καὶ ἔσται ἐν τω̨̃ εἰ̃ναι πνευ̃μα πονηρὸν ἐπὶ σοὶ καὶ ψαλει̃ ἐν τη̨̃ κινύρα̨ αὐτου̃ καὶ ἀγαθόν σοι ἔσται καὶ ἀναπαύσει σε
17 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τοὺς παι̃δας αὐτου̃ ἴδετε δή μοι ἄνδρα ὀρθω̃ς ψάλλοντα καὶ εἰσαγάγετε αὐτὸν πρὸς ἐμέ
18 καὶ ἀπεκρίθη εἱ̃ς τω̃ν παιδαρίων αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἑόρακα υἱὸν τω̨̃ Ιεσσαι Βηθλεεμίτην καὶ αὐτὸν εἰδότα ψαλμόν καὶ ὁ ἀνὴρ συνετός καὶ ὁ ἀνὴρ πολεμιστὴς καὶ σοφὸς λόγω̨ καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς τω̨̃ εἴδει καὶ κύριος μετ' αὐτου̃
19 καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους πρὸς Ιεσσαι λέγων ἀπόστειλον πρός με τὸν υἱόν σου Δαυιδ τὸν ἐν τω̨̃ ποιμνίω̨ σου
20 καὶ ἔλαβεν Ιεσσαι γομορ ἄρτων καὶ ἀσκὸν οἴνου καὶ ἔριφον αἰγω̃ν ἕνα καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν χειρὶ Δαυιδ του̃ υἱου̃ αὐτου̃ πρὸς Σαουλ
21 καὶ εἰση̃λθεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ καὶ παρειστήκει ἐνώπιον αὐτου̃ καὶ ἠγάπησεν αὐτὸν σφόδρα καὶ ἐγενήθη αὐτω̨̃ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃
22 καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ πρὸς Ιεσσαι λέγων παριστάσθω δὴ Δαυιδ ἐνώπιον ἐμου̃ ὅτι εὑ̃ρεν χάριν ἐν ὀφθαλμοι̃ς μου
23 καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ εἰ̃ναι πνευ̃μα πονηρὸν ἐπὶ Σαουλ καὶ ἐλάμβανεν Δαυιδ τὴν κινύραν καὶ ἔψαλλεν ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἀνέψυχεν Σαουλ καὶ ἀγαθὸν αὐτω̨̃ καὶ ἀφίστατο ἀπ' αὐτου̃ τὸ πνευ̃μα τὸ πονηρόν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 17

καὶ συνάγουσιν ἀλλόφυλοι τὰς παρεμβολὰς αὐτω̃ν εἰς πόλεμον καὶ συνάγονται εἰς Σοκχωθ τη̃ς Ιουδαίας καὶ παρεμβάλλουσιν ἀνὰ μέσον Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Αζηκα ἐν Εφερμεμ
καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες Ισραηλ συνάγονται καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν τη̨̃ κοιλάδι αὐτοὶ παρατάσσονται εἰς πόλεμον ἐξ ἐναντίας ἀλλοφύλων
καὶ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ του̃ ὄρους ἐνταυ̃θα καὶ Ισραηλ ἵσταται ἐπὶ του̃ ὄρους ἐνταυ̃θα καὶ ὁ αὐλὼν ἀνὰ μέσον αὐτω̃ν
καὶ ἐξη̃λθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τη̃ς παρατάξεως τω̃ν ἀλλοφύλων Γολιαθ ὄνομα αὐτω̨̃ ἐκ Γεθ ὕψος αὐτου̃ τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαμη̃ς
καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τη̃ς κεφαλη̃ς αὐτου̃ καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς ἐνδεδυκώς καὶ ὁ σταθμὸς του̃ θώρακος αὐτου̃ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκου̃ καὶ σιδήρου
καὶ κνημι̃δες χαλκαι̃ ἐπάνω τω̃ν σκελω̃ν αὐτου̃ καὶ ἀσπὶς χαλκη̃ ἀνὰ μέσον τω̃ν ὤμων αὐτου̃
καὶ ὁ κοντὸς του̃ δόρατος αὐτου̃ ὡσεὶ μέσακλον ὑφαινόντων καὶ ἡ λόγχη αὐτου̃ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτου̃ προεπορεύετο αὐτου̃
καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησεν εἰς τὴν παράταξιν Ισραηλ καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς τί ἐκπορεύεσθε παρατάξασθαι πολέμω̨ ἐξ ἐναντίας ἡμω̃ν οὐκ ἐγώ εἰμι ἀλλόφυλος καὶ ὑμει̃ς Εβραι̃οι του̃ Σαουλ ἐκλέξασθε ἑαυτοι̃ς ἄνδρα καὶ καταβήτω πρός με
καὶ ἐὰν δυνηθη̨̃ πρὸς ἐμὲ πολεμη̃σαι καὶ ἐὰν πατάξη̨ με καὶ ἐσόμεθα ὑμι̃ν εἰς δούλους ἐὰν δὲ ἐγὼ δυνηθω̃ καὶ πατάξω αὐτόν ἔσεσθε ἡμι̃ν εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε ἡμι̃ν
10 καὶ εἰ̃πεν ὁ ἀλλόφυλος ἰδοὺ ἐγὼ ὠνείδισα τὴν παράταξιν Ισραηλ σήμερον ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ δότε μοι ἄνδρα καὶ μονομαχήσομεν ἀμφότεροι
11 καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ πα̃ς Ισραηλ τὰ ῥήματα του̃ ἀλλοφύλου ταυ̃τα καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα
12 ...
13 ...
14 ...
15 ...
16 ...
17 ...
18 ...
19 ...
20 ...
21 ...
22 ...
23 ...
24 ...
25 ...
26 ...
27 ...
28 ...
29 ...
30 ...
31 ...
32 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ μὴ δὴ συμπεσέτω ἡ καρδία του̃ κυρίου μου ἐπ' αὐτόν ὁ δου̃λός σου πορεύσεται καὶ πολεμήσει μετὰ του̃ ἀλλοφύλου τούτου
33 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ οὐ μὴ δυνήση̨ πορευθη̃ναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον του̃ πολεμει̃ν μετ' αὐτου̃ ὅτι παιδάριον εἰ̃ σύ καὶ αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐτου̃
34 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ ποιμαίνων ἠ̃ν ὁ δου̃λός σου τω̨̃ πατρὶ αὐτου̃ ἐν τω̨̃ ποιμνίω̨ καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων καὶ ἡ ἄρκος καὶ ἐλάμβανεν πρόβατον ἐκ τη̃ς ἀγέλης
35 καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐτου̃ καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἐξέσπασα ἐκ του̃ στόματος αὐτου̃ καὶ εἰ ἐπανίστατο ἐπ' ἐμέ καὶ ἐκράτησα του̃ φάρυγγος αὐτου̃ καὶ ἐπάταξα καὶ ἐθανάτωσα αὐτόν
36 καὶ τὴν ἄρκον ἔτυπτεν ὁ δου̃λός σου καὶ τὸν λέοντα καὶ ἔσται ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτμητος ὡς ἓν τούτων οὐχὶ πορεύσομαι καὶ πατάξω αὐτὸν καὶ ἀφελω̃ σήμερον ὄνειδος ἐξ Ισραηλ διότι τίς ὁ ἀπερίτμητος οὑ̃τος ὃς ὠνείδισεν παράταξιν θεου̃ ζω̃ντος
37 κύριος ὃς ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς του̃ λέοντος καὶ ἐκ χειρὸς τη̃ς ἄρκου αὐτὸς ἐξελει̃ταί με ἐκ χειρὸς του̃ ἀλλοφύλου του̃ ἀπεριτμήτου τούτου καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ πορεύου καὶ ἔσται κύριος μετὰ σου̃
38 καὶ ἐνέδυσεν Σαουλ τὸν Δαυιδ μανδύαν καὶ περικεφαλαίαν χαλκη̃ν περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτου̃
39 καὶ ἔζωσεν τὸν Δαυιδ τὴν ῥομφαίαν αὐτου̃ ἐπάνω του̃ μανδύου αὐτου̃ καὶ ἐκοπίασεν περιπατήσας ἅπαξ καὶ δίς καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ οὐ μὴ δύνωμαι πορευθη̃ναι ἐν τούτοις ὅτι οὐ πεπείραμαι καὶ ἀφαιρου̃σιν αὐτὰ ἀπ' αὐτου̃
40 καὶ ἔλαβεν τὴν βακτηρίαν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἐξελέξατο ἑαυτω̨̃ πέντε λίθους λείους ἐκ του̃ χειμάρρου καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τω̨̃ καδίω̨ τω̨̃ ποιμενικω̨̃ τω̨̃ ὄντι αὐτω̨̃ εἰς συλλογὴν καὶ σφενδόνην αὐτου̃ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ προση̃λθεν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἀλλόφυλον
41 ...
42 καὶ εἰ̃δεν Γολιαδ τὸν Δαυιδ καὶ ἠτίμασεν αὐτόν ὅτι αὐτὸς ἠ̃ν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυρράκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμω̃ν
43 καὶ εἰ̃πεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ ὡσεὶ κύων ἐγώ εἰμι ὅτι σὺ ἔρχη̨ ἐπ' ἐμὲ ἐν ῥάβδω̨ καὶ λίθοις καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ οὐχί ἀλλ' ἢ χείρω κυνός καὶ κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοι̃ς θεοι̃ς αὐτου̃
44 καὶ εἰ̃πεν ὁ ἀλλόφυλος πρὸς Δαυιδ δευ̃ρο πρός με καὶ δώσω τὰς σάρκας σου τοι̃ς πετεινοι̃ς του̃ οὐρανου̃ καὶ τοι̃ς κτήνεσιν τη̃ς γη̃ς
45 καὶ εἰπεν Δαυιδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον σὺ ἔρχη̨ πρός με ἐν ῥομφαία̨ καὶ ἐν δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὀνόματι κυρίου σαβαωθ θεου̃ παρατάξεως Ισραηλ ἣν ὠνείδισας σήμερον
46 καὶ ἀποκλείσει σε κύριος σήμερον εἰς τὴν χει̃ρά μου καὶ ἀποκτενω̃ σε καὶ ἀφελω̃ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σου̃ καὶ δώσω τὰ κω̃λά σου καὶ τὰ κω̃λα παρεμβολη̃ς ἀλλοφύλων ἐν ταύτη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ τοι̃ς πετεινοι̃ς του̃ οὐρανου̃ καὶ τοι̃ς θηρίοις τη̃ς γη̃ς καὶ γνώσεται πα̃σα ἡ γη̃ ὅτι ἔστιν θεὸς ἐν Ισραηλ
47 καὶ γνώσεται πα̃σα ἡ ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐκ ἐν ῥομφαία̨ καὶ δόρατι σώ̨ζει κύριος ὅτι του̃ κυρίου ὁ πόλεμος καὶ παραδώσει κύριος ὑμα̃ς εἰς χει̃ρας ἡμω̃ν
48 καὶ ἀνέστη ὁ ἀλλόφυλος καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν Δαυιδ
49 καὶ ἐξέτεινεν Δαυιδ τὴν χει̃ρα αὐτου̃ εἰς τὸ κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκει̃θεν λίθον ἕνα καὶ ἐσφενδόνησεν καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτου̃ καὶ διέδυ ὁ λίθος διὰ τη̃ς περικεφαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτου̃ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτου̃ ἐπὶ τὴν γη̃ν
50 ...
51 καὶ ἔδραμεν Δαυιδ καὶ ἐπέστη ἐπ' αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ῥομφαίαν αὐτου̃ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ ἀφει̃λεν τὴν κεφαλὴν αὐτου̃ καὶ εἰ̃δον οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς αὐτω̃ν καὶ ἔφυγον
52 καὶ ἀνίστανται ἄνδρες Ισραηλ καὶ Ιουδα καὶ ἠλάλαξαν καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτω̃ν ἕως εἰσόδου Γεθ καὶ ἕως τη̃ς πύλης 'Ασκαλω̃νος καὶ ἔπεσαν τραυματίαι τω̃ν ἀλλοφύλων ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ τω̃ν πυλω̃ν καὶ ἕως Γεθ καὶ ἕως Ακκαρων
53 καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες Ισραηλ ἐκκλίνοντες ὀπίσω τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ κατεπάτουν τὰς παρεμβολὰς αὐτω̃ν
54 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὴν κεφαλὴν του̃ ἀλλοφύλου καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰ σκεύη αὐτου̃ ἔθηκεν ἐν τω̨̃ σκηνώματι αὐτου̃
55 ...
56 ...
57 ...
58 ...

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 18

...
...
...
...
...
καὶ ἐξη̃λθον αἱ χορεύουσαι εἰς συνάντησιν Δαυιδ ἐκ πασω̃ν πόλεων Ισραηλ ἐν τυμπάνοις καὶ ἐν χαρμοσύνη̨ καὶ ἐν κυμβάλοις
καὶ ἐξη̃ρχον αἱ γυναι̃κες καὶ ἔλεγον ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτου̃ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτου̃
καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥη̃μα ἐν ὀφθαλμοι̃ς Σαουλ περὶ του̃ λόγου τούτου καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ Δαυιδ ἔδωκαν τὰς μυριάδας καὶ ἐμοὶ ἔδωκαν τὰς χιλιάδας
καὶ ἠ̃ν Σαουλ ὑποβλεπόμενος τὸν Δαυιδ ἀπὸ τη̃ς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα
10 ...
11 ...
12 καὶ ἐφοβήθη Σαουλ ἀπὸ προσώπου Δαυιδ
13 καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν ἀπ' αὐτου̃ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἑαυτω̨̃ χιλίαρχον καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο ἔμπροσθεν του̃ λαου̃
14 καὶ ἠ̃ν Δαυιδ ἐν πάσαις ται̃ς ὁδοι̃ς αὐτου̃ συνίων καὶ κύριος μετ' αὐτου̃
15 καὶ εἰ̃δεν Σαουλ ὡς αὐτὸς συνίει σφόδρα καὶ εὐλαβει̃το ἀπὸ προσώπου αὐτου̃
16 καὶ πα̃ς Ισραηλ καὶ Ιουδας ἠγάπα τὸν Δαυιδ ὅτι αὐτὸς ἐξεπορεύετο καὶ εἰσεπορεύετο πρὸ προσώπου του̃ λαου̃
17 ...
18 ...
19 ...
20 καὶ ἠγάπησεν Μελχολ ἡ θυγάτηρ Σαουλ τὸν Δαυιδ καὶ ἀπηγγέλη Σαουλ καὶ ηὐθύνθη ἐν ὀφθαλμοι̃ς αὐτου̃
21 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ δώσω αὐτὴν αὐτω̨̃ καὶ ἔσται αὐτω̨̃ εἰς σκάνδαλον καὶ ἠ̃ν ἐπὶ Σαουλ χεὶρ ἀλλοφύλων
22 καὶ ἐνετείλατο Σαουλ τοι̃ς παισὶν αὐτου̃ λέγων λαλήσατε ὑμει̃ς λάθρα̨ τω̨̃ Δαυιδ λέγοντες ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς θέλει ἐν σοί καὶ πάντες οἱ παι̃δες αὐτου̃ ἀγαπω̃σίν σε καὶ σὺ ἐπιγάμβρευσον τω̨̃ βασιλει̃
23 καὶ ἐλάλησαν οἱ παι̃δες Σαουλ εἰς τὰ ὠ̃τα Δαυιδ τὰ ῥήματα ταυ̃τα καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ εἰ κου̃φον ἐν ὀφθαλμοι̃ς ὑμω̃ν ἐπιγαμβρευ̃σαι βασιλει̃ κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸς καὶ οὐχὶ ἔνδοξος
24 καὶ ἀπήγγειλαν οἱ παι̃δες Σαουλ αὐτω̨̃ κατὰ τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἃ ἐλάλησεν Δαυιδ
25 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τάδε ἐρει̃τε τω̨̃ Δαυιδ οὐ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐν δόματι ἀλλ' ἢ ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλλοφύλων ἐκδικη̃σαι εἰς ἐχθροὺς του̃ βασιλέως καὶ Σαουλ ἐλογίσατο αὐτὸν ἐμβαλει̃ν εἰς χει̃ρας τω̃ν ἀλλοφύλων
26 καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παι̃δες Σαουλ τω̨̃ Δαυιδ τὰ ῥήματα ταυ̃τα καὶ εὐθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοι̃ς Δαυιδ ἐπιγαμβρευ̃σαι τω̨̃ βασιλει̃
27 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ καὶ ἐπάταξεν ἐν τοι̃ς ἀλλοφύλοις ἑκατὸν ἄνδρας καὶ ἀνήνεγκεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτω̃ν τω̨̃ βασιλει̃ καὶ ἐπιγαμβρεύεται τω̨̃ βασιλει̃ καὶ δίδωσιν αὐτω̨̃ τὴν Μελχολ θυγατέρα αὐτου̃ αὐτω̨̃ εἰς γυναι̃κα
28 καὶ εἰ̃δεν Σαουλ ὅτι κύριος μετὰ Δαυιδ καὶ πα̃ς Ισραηλ ἠγάπα αὐτόν
29 καὶ προσέθετο εὐλαβει̃σθαι ἀπὸ Δαυιδ ἔτι
30 ...

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 19

καὶ ἐλάλησεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ πρὸς πάντας τοὺς παι̃δας αὐτου̃ θανατω̃σαι τὸν Δαυιδ καὶ Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ ἡ̨ρει̃το τὸν Δαυιδ σφόδρα
καὶ ἀπήγγειλεν Ιωναθαν τω̨̃ Δαυιδ λέγων Σαουλ ζητει̃ θανατω̃σαί σε φύλαξαι οὐ̃ν αὔριον πρωὶ καὶ κρύβηθι καὶ κάθισον κρυβη̨̃
καὶ ἐγὼ ἐξελεύσομαι καὶ στήσομαι ἐχόμενος του̃ πατρός μου ἐν ἀγρω̨̃ οὑ̃ ἐὰν ἠ̨̃ς ἐκει̃ καὶ ἐγὼ λαλήσω περὶ σου̃ πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ὄψομαι ὅ τι ἐὰν ἠ̨̃ καὶ ἀπαγγελω̃ σοι
καὶ ἐλάλησεν Ιωναθαν περὶ Δαυιδ ἀγαθὰ πρὸς Σαουλ τὸν πατέρα αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν μὴ ἁμαρτησάτω ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν δου̃λόν σου Δαυιδ ὅτι οὐχ ἡμάρτηκεν εἰς σέ καὶ τὰ ποιήματα αὐτου̃ ἀγαθὰ σφόδρα
καὶ ἔθετο τὴν ψυχὴν αὐτου̃ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην καὶ πα̃ς Ισραηλ εἰ̃δον καὶ ἐχάρησαν καὶ ἵνα τί ἁμαρτάνεις εἰς αἱ̃μα ἀθω̨̃ον θανατω̃σαι τὸν Δαυιδ δωρεάν
καὶ ἤκουσεν Σαουλ τη̃ς φωνη̃ς Ιωναθαν καὶ ὤμοσεν Σαουλ λέγων ζη̨̃ κύριος εἰ ἀποθανει̃ται
καὶ ἐκάλεσεν Ιωναθαν τὸν Δαυιδ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ πάντα τὰ ῥήματα ταυ̃τα καὶ εἰσήγαγεν Ιωναθαν τὸν Δαυιδ πρὸς Σαουλ καὶ ἠ̃ν ἐνώπιον αὐτου̃ ὡσεὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
καὶ προσέθετο ὁ πόλεμος γενέσθαι πρὸς Σαουλ καὶ κατίσχυσεν Δαυιδ καὶ ἐπολέμησεν τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοι̃ς πληγὴν μεγάλην σφόδρα καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτου̃
καὶ ἐγένετο πνευ̃μα θεου̃ πονηρὸν ἐπὶ Σαουλ καὶ αὐτὸς ἐν οἴκω̨ καθεύδων καὶ δόρυ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ Δαυιδ ἔψαλλεν ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃
10 καὶ ἐζήτει Σαουλ πατάξαι τὸ δόρυ εἰς Δαυιδ καὶ ἀπέστη Δαυιδ ἐκ προσώπου Σαουλ καὶ ἐπάταξεν τὸ δόρυ εἰς τὸν τοι̃χον καὶ Δαυιδ ἀνεχώρησεν καὶ διεσώθη
11 καὶ ἐγενήθη ἐν τη̨̃ νυκτὶ ἐκείνη̨ καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους εἰς οἰ̃κον Δαυιδ φυλάξαι αὐτὸν του̃ θανατω̃σαι αὐτὸν πρωί καὶ ἀπήγγειλεν τω̨̃ Δαυιδ Μελχολ ἡ γυνὴ αὐτου̃ λέγουσα ἐὰν μὴ σὺ σώση̨ς τὴν ψυχὴν σαυτου̃ τὴν νύκτα ταύτην αὔριον θανατωθήση̨
12 καὶ κατάγει ἡ Μελχολ τὸν Δαυιδ διὰ τη̃ς θυρίδος καὶ ἀπη̃λθεν καὶ ἔφυγεν καὶ σώ̨ζεται
13 καὶ ἔλαβεν ἡ Μελχολ τὰ κενοτάφια καὶ ἔθετο ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἡ̃παρ τω̃ν αἰγω̃ν ἔθετο πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃ καὶ ἐκάλυψεν αὐτὰ ἱματίω̨
14 καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους λαβει̃ν τὸν Δαυιδ καὶ λέγουσιν ἐνοχλει̃σθαι αὐτόν
15 καὶ ἀποστέλλει ἐπὶ τὸν Δαυιδ λέγων ἀγάγετε αὐτὸν ἐπὶ τη̃ς κλίνης πρός με του̃ θανατω̃σαι αὐτόν
16 καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἰδοὺ τὰ κενοτάφια ἐπὶ τη̃ς κλίνης καὶ ἡ̃παρ τω̃ν αἰγω̃ν πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃
17 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τη̨̃ Μελχολ ἵνα τί οὕτως παρελογίσω με καὶ ἐξαπέστειλας τὸν ἐχθρόν μου καὶ διεσώθη καὶ εἰ̃πεν Μελχολ τω̨̃ Σαουλ αὐτὸς εἰ̃πεν ἐξαπόστειλόν με εἰ δὲ μή θανατώσω σε
18 καὶ Δαυιδ ἔφυγεν καὶ διεσώθη καὶ παραγίνεται πρὸς Σαμουηλ εἰς Αρμαθαιμ καὶ ἀπαγγέλλει αὐτω̨̃ πάντα ὅσα ἐποίησεν αὐτω̨̃ Σαουλ καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ Σαμουηλ καὶ ἐκάθισαν ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα
19 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαουλ λέγοντες ἰδοὺ Δαυιδ ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα
20 καὶ ἀπέστειλεν Σαουλ ἀγγέλους λαβει̃ν τὸν Δαυιδ καὶ εἰ̃δαν τὴν ἐκκλησίαν τω̃ν προφητω̃ν καὶ Σαμουηλ εἱστήκει καθεστηκὼς ἐπ' αὐτω̃ν καὶ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺς ἀγγέλους του̃ Σαουλ πνευ̃μα θεου̃ καὶ προφητεύουσιν
21 καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαουλ καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους ἑτέρους καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί καὶ προσέθετο Σαουλ ἀποστει̃λαι ἀγγέλους τρίτους καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί
22 καὶ ἐθυμώθη ὀργη̨̃ Σαουλ καὶ ἐπορεύθη καὶ αὐτὸς εἰς Αρμαθαιμ καὶ ἔρχεται ἕως του̃ φρέατος του̃ ἅλω του̃ ἐν τω̨̃ Σεφι καὶ ἠρώτησεν καὶ εἰ̃πεν που̃ Σαμουηλ καὶ Δαυιδ καὶ εἰ̃παν ἰδοὺ ἐν Ναυαθ ἐν Ραμα
23 καὶ ἐπορεύθη ἐκει̃θεν εἰς Ναυαθ ἐν Ραμα καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπ' αὐτω̨̃ πνευ̃μα θεου̃ καὶ ἐπορεύετο προφητεύων ἕως του̃ ἐλθει̃ν αὐτὸν εἰς Ναυαθ ἐν Ραμα
24 καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτου̃ καὶ ἐπροφήτευσεν ἐνώπιον αὐτω̃ν καὶ ἔπεσεν γυμνὸς ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα διὰ του̃το ἔλεγον εἰ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 20

καὶ ἀπέδρα Δαυιδ ἐκ Ναυαθ ἐν Ραμα καὶ ἔρχεται ἐνώπιον Ιωναθαν καὶ εἰ̃πεν τί πεποίηκα καὶ τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί ἡμάρτηκα ἐνώπιον του̃ πατρός σου ὅτι ἐπιζητει̃ τὴν ψυχήν μου
καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ιωναθαν μηδαμω̃ς σοι οὐ μὴ ἀποθάνη̨ς ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήση̨ ὁ πατήρ μου ῥη̃μα μέγα ἢ μικρὸν καὶ οὐκ ἀποκαλύψει τὸ ὠτίον μου καὶ τί ὅτι κρύψει ὁ πατήρ μου τὸ ῥη̃μα του̃το οὐκ ἔστιν του̃το
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τω̨̃ Ιωναθαν καὶ εἰ̃πεν γινώσκων οἰ̃δεν ὁ πατήρ σου ὅτι εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου καὶ εἰ̃πεν μὴ γνώτω του̃το Ιωναθαν μὴ οὐ βούληται ἀλλὰ ζη̨̃ κύριος καὶ ζη̨̃ ἡ ψυχή σου ὅτι καθὼς εἰ̃πον ἐμπέπλησται ἀνὰ μέσον μου καὶ του̃ θανάτου
καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ τί ἐπιθυμει̃ ἡ ψυχή σου καὶ τί ποιήσω σοι
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν ἰδοὺ δὴ νεομηνία αὔριον καὶ ἐγὼ καθίσας οὐ καθήσομαι μετὰ του̃ βασιλέως φαγει̃ν καὶ ἐξαποστελει̃ς με καὶ κρυβήσομαι ἐν τω̨̃ πεδίω̨ ἕως δείλης
ἐὰν ἐπισκεπτόμενος ἐπισκέψηταί με ὁ πατήρ σου καὶ ἐρει̃ς παραιτούμενος παρη̨τήσατο ἀπ' ἐμου̃ Δαυιδ δραμει̃ν ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτου̃ ὅτι θυσία τω̃ν ἡμερω̃ν ἐκει̃ ὅλη̨ τη̨̃ φυλη̨̃
ἐὰν τάδε εἴπη̨ ἀγαθω̃ς εἰρήνη τω̨̃ δούλω̨ σου καὶ ἐὰν σκληρω̃ς ἀποκριθη̨̃ σοι γνω̃θι ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παρ' αὐτου̃
καὶ ποιήσεις ἔλεος μετὰ του̃ δούλου σου ὅτι εἰσήγαγες εἰς διαθήκην κυρίου τὸν δου̃λόν σου μετὰ σεαυτου̃ καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν τω̨̃ δούλω̨ σου θανάτωσόν με σύ καὶ ἕως του̃ πατρός σου ἵνα τί οὕτως εἰσάγεις με
καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν μηδαμω̃ς σοι ὅτι ἐὰν γινώσκων γνω̃ ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία παρὰ του̃ πατρός μου του̃ ἐλθει̃ν ἐπὶ σέ καὶ ἐὰν μή εἰς τὰς πόλεις σου ἐγὼ ἀπαγγελω̃ σοι
10 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Ιωναθαν τίς ἀπαγγελει̃ μοι ἐὰν ἀποκριθη̨̃ ὁ πατήρ σου σκληρω̃ς
11 καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ πορεύου καὶ μένε εἰς ἀγρόν καὶ ἐκπορεύονται ἀμφότεροι εἰς ἀγρόν
12 καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πρὸς Δαυιδ κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ οἰ̃δεν ὅτι ἀνακρινω̃ τὸν πατέρα μου ὡς ἂν ὁ καιρὸς τρισσω̃ς καὶ ἰδοὺ ἀγαθὸν ἠ̨̃ περὶ Δαυιδ καὶ οὐ μὴ ἀποστείλω πρὸς σὲ εἰς ἀγρόν
13 τάδε ποιήσαι ὁ θεὸς τω̨̃ Ιωναθαν καὶ τάδε προσθείη ὅτι ἀνοίσω τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον σου καὶ ἐξαποστελω̃ σε καὶ ἀπελεύση̨ εἰς εἰρήνην καὶ ἔσται κύριος μετὰ σου̃ καθὼς ἠ̃ν μετὰ του̃ πατρός μου
14 καὶ μὲν ἔτι μου ζω̃ντος καὶ ποιήσεις ἔλεος μετ' ἐμου̃ καὶ ἐὰν θανάτω̨ ἀποθάνω
15 οὐκ ἐξαρει̃ς ἔλεός σου ἀπὸ του̃ οἴκου μου ἕως του̃ αἰω̃νος καὶ εἰ μὴ ἐν τω̨̃ ἐξαίρειν κύριον τοὺς ἐχθροὺς Δαυιδ ἕκαστον ἀπὸ προσώπου τη̃ς γη̃ς
16 ἐξαρθη̃ναι τὸ ὄνομα του̃ Ιωναθαν ἀπὸ του̃ οἴκου Δαυιδ καὶ ἐκζητήσαι κύριος ἐχθροὺς του̃ Δαυιδ
17 καὶ προσέθετο ἔτι Ιωναθαν ὀμόσαι τω̨̃ Δαυιδ ὅτι ἠγάπησεν ψυχὴν ἀγαπω̃ντος αὐτόν
18 καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν αὔριον νουμηνία καὶ ἐπισκεπήση̨ ὅτι ἐπισκεπήσεται καθέδρα σου
19 καὶ τρισσεύσεις καὶ ἐπισκέψη̨ καὶ ἥξεις εἰς τὸν τόπον σου οὑ̃ ἐκρύβης ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ ἐργασίμη̨ καὶ καθήση̨ παρὰ τὸ εργαβ ἐκει̃νο
20 καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ται̃ς σχίζαις ἀκοντίζων ἐκπέμπων εἰς τὴν αματταρι
21 καὶ ἰδοὺ ἀποστελω̃ τὸ παιδάριον λέγων δευ̃ρο εὑρέ μοι τὴν σχίζαν ἐὰν εἴπω λέγων τω̨̃ παιδαρίω̨ ὡ̃δε ἡ σχίζα ἀπὸ σου̃ καὶ ὡ̃δε λαβὲ αὐτήν παραγίνου ὅτι εἰρήνη σοι καὶ οὐκ ἔστιν λόγος ζη̨̃ κύριος
22 ἐὰν τάδε εἴπω τω̨̃ νεανίσκω̨ ὡ̃δε ἡ σχίζα ἀπὸ σου̃ καὶ ἐπέκεινα πορεύου ὅτι ἐξαπέσταλκέν σε κύριος
23 καὶ τὸ ῥη̃μα ὃ ἐλαλήσαμεν ἐγὼ καὶ σύ ἰδοὺ κύριος μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ σου̃ ἕως αἰω̃νος
24 καὶ κρύπτεται Δαυιδ ἐν ἀγρω̨̃ καὶ παραγίνεται ὁ μήν καὶ ἔρχεται ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν τράπεζαν του̃ φαγει̃ν
25 καὶ ἐκάθισεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν καθέδραν αὐτου̃ ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ ἐπὶ τη̃ς καθέδρας παρὰ τοι̃χον καὶ προέφθασεν τὸν Ιωναθαν καὶ ἐκάθισεν Αβεννηρ ἐκ πλαγίων Σαουλ καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόπος Δαυιδ
26 καὶ οὐκ ἐλάλησεν Σαουλ οὐδὲν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὅτι εἰ̃πεν σύμπτωμα φαίνεται μὴ καθαρὸς εἰ̃ναι ὅτι οὐ κεκαθάρισται
27 καὶ ἐγενήθη τη̨̃ ἐπαύριον του̃ μηνὸς τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ δευτέρα̨ καὶ ἐπεσκέπη ὁ τόπος του̃ Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Ιωναθαν τὸν υἱὸν αὐτου̃ τί ὅτι οὐ παραγέγονεν ὁ υἱὸς Ιεσσαι καὶ ἐχθὲς καὶ σήμερον ἐπὶ τὴν τράπεζαν
28 καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν τω̨̃ Σαουλ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ παρή̨τηται Δαυιδ παρ' ἐμου̃ ἕως εἰς Βηθλεεμ τὴν πόλιν αὐτου̃ πορευθη̃ναι
29 καὶ εἰ̃πεν ἐξαπόστειλον δή με ὅτι θυσία τη̃ς φυλη̃ς ἡμι̃ν ἐν τη̨̃ πόλει καὶ ἐνετείλαντο πρός με οἱ ἀδελφοί μου καὶ νυ̃ν εἰ εὕρηκα χάριν ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου διασωθήσομαι δὴ καὶ ὄψομαι τοὺς ἀδελφούς μου διὰ του̃το οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὴν τράπεζαν του̃ βασιλέως
30 καὶ ἐθυμώθη ὀργη̨̃ Σαουλ ἐπὶ Ιωναθαν σφόδρα καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων οὐ γὰρ οἰ̃δα ὅτι μέτοχος εἰ̃ σὺ τω̨̃ υἱω̨̃ Ιεσσαι εἰς αἰσχύνην σου καὶ εἰς αἰσχύνην ἀποκαλύψεως μητρός σου
31 ὅτι πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ὁ υἱὸς Ιεσσαι ζη̨̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς οὐχ ἑτοιμασθήσεται ἡ βασιλεία σου νυ̃ν οὐ̃ν ἀποστείλας λαβὲ τὸν νεανίαν ὅτι υἱὸς θανάτου οὑ̃τος
32 καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν τω̨̃ Σαουλ ἵνα τί ἀποθνή̨σκει τί πεποίηκεν
33 καὶ ἐπη̃ρεν Σαουλ τὸ δόρυ ἐπὶ Ιωναθαν του̃ θανατω̃σαι αὐτόν καὶ ἔγνω Ιωναθαν ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία αὕτη παρὰ του̃ πατρὸς αὐτου̃ θανατω̃σαι τὸν Δαυιδ
34 καὶ ἀνεπήδησεν Ιωναθαν ἀπὸ τη̃ς τραπέζης ἐν ὀργη̨̃ θυμου̃ καὶ οὐκ ἔφαγεν ἐν τη̨̃ δευτέρα̨ του̃ μηνὸς ἄρτον ὅτι ἐθραύσθη ἐπὶ τὸν Δαυιδ ὅτι συνετέλεσεν ἐπ' αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτου̃
35 καὶ ἐγενήθη πρωὶ καὶ ἐξη̃λθεν Ιωναθαν εἰς ἀγρόν καθὼς ἐτάξατο εἰς τὸ μαρτύριον Δαυιδ καὶ παιδάριον μικρὸν μετ' αὐτου̃
36 καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ παιδαρίω̨ δράμε εὑρέ μοι τὰς σχίζας ἐν αἱ̃ς ἐγὼ ἀκοντίζω καὶ τὸ παιδάριον ἔδραμε καὶ αὐτὸς ἠκόντιζε τη̨̃ σχίζη̨ καὶ παρήγαγεν αὐτήν
37 καὶ ἠ̃λθεν τὸ παιδάριον ἕως του̃ τόπου τη̃ς σχίζης οὑ̃ ἠκόντιζεν Ιωναθαν καὶ ἀνεβόησεν Ιωναθαν ὀπίσω του̃ νεανίου καὶ εἰ̃πεν ἐκει̃ ἡ σχίζα ἀπὸ σου̃ καὶ ἐπέκεινα
38 καὶ ἀνεβόησεν Ιωναθαν ὀπίσω του̃ παιδαρίου αὐτου̃ λέγων ταχύνας σπευ̃σον καὶ μὴ στη̨̃ς καὶ ἀνέλεξεν τὸ παιδάριον Ιωναθαν τὰς σχίζας πρὸς τὸν κύριον αὐτου̃
39 καὶ τὸ παιδάριον οὐκ ἔγνω οὐθέν πάρεξ Ιωναθαν καὶ Δαυιδ ἔγνωσαν τὸ ῥη̃μα
40 καὶ Ιωναθαν ἔδωκεν τὰ σκεύη αὐτου̃ ἐπὶ τὸ παιδάριον αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν τω̨̃ παιδαρίω̨ αὐτου̃ πορεύου εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν
41 καὶ ὡς εἰση̃λθεν τὸ παιδάριον καὶ Δαυιδ ἀνέστη ἀπὸ του̃ εργαβ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτου̃ καὶ προσεκύνησεν αὐτω̨̃ τρίς καὶ κατεφίλησεν ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτου̃ καὶ ἔκλαυσεν ἕκαστος τω̨̃ πλησίον αὐτου̃ ἕως συντελείας μεγάλης
42 καὶ εἰ̃πεν Ιωναθαν πορεύου εἰς εἰρήνην καὶ ὡς ὀμωμόκαμεν ἡμει̃ς ἀμφότεροι ἐν ὀνόματι κυρίου λέγοντες κύριος ἔσται μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ σου̃ καὶ ἀνὰ μέσον του̃ σπέρματός μου καὶ ἀνὰ μέσον του̃ σπέρματός σου ἕως αἰω̃νος καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀπη̃λθεν καὶ Ιωναθαν εἰση̃λθεν εἰς τὴν πόλιν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 21

καὶ ἔρχεται Δαυιδ εἰς Νομβα πρὸς Αβιμελεχ τὸν ἱερέα καὶ ἐξέστη Αβιμελεχ τη̨̃ ἀπαντήσει αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί ὅτι σὺ μόνος καὶ οὐθεὶς μετὰ σου̃
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ τω̨̃ ἱερει̃ ὁ βασιλεὺς ἐντέταλταί μοι ῥη̃μα σήμερον καὶ εἰ̃πέν μοι μηδεὶς γνώτω τὸ ῥη̃μα περὶ οὑ̃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε καὶ ὑπὲρ οὑ̃ ἐντέταλμαί σοι καὶ τοι̃ς παιδαρίοις διαμεμαρτύρημαι ἐν τω̨̃ τόπω̨ τω̨̃ λεγομένω̨ θεου̃ πίστις Φελλανι Αλεμωνι
καὶ νυ̃ν εἰ εἰσὶν ὑπὸ τὴν χει̃ρά σου πέντε ἄρτοι δὸς εἰς χει̃ρά μου τὸ εὑρεθέν
καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἱερεὺς τω̨̃ Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν οὐκ εἰσὶν ἄρτοι βέβηλοι ὑπὸ τὴν χει̃ρά μου ὅτι ἀλλ' ἢ ἄρτοι ἅγιοι εἰσίν εἰ πεφυλαγμένα τὰ παιδάριά ἐστιν ἀπὸ γυναικός καὶ φάγεται
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τω̨̃ ἱερει̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἀλλὰ ἀπὸ γυναικὸς ἀπεσχήμεθα ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ἐν τω̨̃ ἐξελθει̃ν με εἰς ὁδὸν γέγονε πάντα τὰ παιδάρια ἡγνισμένα καὶ αὐτὴ ἡ ὁδὸς βέβηλος διότι ἁγιασθήσεται σήμερον διὰ τὰ σκεύη μου
καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ Αβιμελεχ ὁ ἱερεὺς τοὺς ἄρτους τη̃ς προθέσεως ὅτι οὐκ ἠ̃ν ἐκει̃ ἄρτος ὅτι ἀλλ' ἢ ἄρτοι του̃ προσώπου οἱ ἀφη̨ρημένοι ἐκ προσώπου κυρίου παρατεθη̃ναι ἄρτον θερμὸν ἡ̨̃ ἡμέρα̨ ἔλαβεν αὐτούς
καὶ ἐκει̃ ἠ̃ν ἓν τω̃ν παιδαρίων του̃ Σαουλ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ συνεχόμενος νεεσσαραν ἐνώπιον κυρίου καὶ ὄνομα αὐτω̨̃ Δωηκ ὁ Σύρος νέμων τὰς ἡμιόνους Σαουλ
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αβιμελεχ ἰδὲ εἰ ἔστιν ἐνταυ̃θα ὑπὸ τὴν χει̃ρά σου δόρυ ἢ ῥομφαία ὅτι τὴν ῥομφαίαν μου καὶ τὰ σκεύη οὐκ εἴληφα ἐν τη̨̃ χειρί μου ὅτι ἠ̃ν τὸ ῥη̃μα του̃ βασιλέως κατὰ σπουδήν
...
10 καὶ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτω̨̃ καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἔφυγεν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐκ προσώπου Σαουλ καὶ ἠ̃λθεν Δαυιδ πρὸς Αγχους βασιλέα Γεθ
11 καὶ εἰ̃παν οἱ παι̃δες Αγχους πρὸς αὐτόν οὐχὶ οὑ̃τος Δαυιδ ὁ βασιλεὺς τη̃ς γη̃ς οὐχὶ τούτω̨ ἐξη̃ρχον αἱ χορεύουσαι λέγουσαι ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτου̃ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτου̃
12 καὶ ἔθετο Δαυιδ τὰ ῥήματα ἐν τη̨̃ καρδία̨ αὐτου̃ καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ προσώπου Αγχους βασιλέως Γεθ
13 καὶ ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὐτου̃ ἐνώπιον αὐτου̃ καὶ προσεποιήσατο ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἐτυμπάνιζεν ἐπὶ ται̃ς θύραις τη̃ς πόλεως καὶ παρεφέρετο ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃ καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὰς θύρας τη̃ς πύλης καὶ τὰ σίελα αὐτου̃ κατέρρει ἐπὶ τὸν πώγωνα αὐτου̃
14 καὶ εἰ̃πεν Αγχους πρὸς τοὺς παι̃δας αὐτου̃ ἰδοὺ ἴδετε ἄνδρα ἐπίλημπτον ἵνα τί εἰσηγάγετε αὐτὸν πρός με
15 ἠ̃ ἐλαττου̃μαι ἐπιλήμπτων ἐγώ ὅτι εἰσαγειόχατε αὐτὸν ἐπιλημπτεύεσθαι πρός με οὑ̃τος οὐκ εἰσελεύσεται εἰς οἰκίαν
...
90 καὶ εἰ̃πεν ὁ ἱερεύς ἰδοὺ ἡ ῥομφαία Γολιαθ του̃ ἀλλοφύλου ὃν ἐπάταξας ἐν τη̨̃ κοιλάδι Ηλα καὶ αὐτὴ ἐνειλημένη ἐν ἱματίω̨ εἰ ταύτην λήμψη̨ σεαυτω̨̃ λαβέ ὅτι οὐκ ἔστιν ἑτέρα πάρεξ ταύτης ἐνταυ̃θα καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ ἰδοὺ οὐκ ἔστιν ὥσπερ αὐτή δός μοι αὐτήν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 22

καὶ ἀπη̃λθεν ἐκει̃θεν Δαυιδ καὶ διεσώθη καὶ ἔρχεται εἰς τὸ σπήλαιον τὸ Οδολλαμ καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀδελφοὶ αὐτου̃ καὶ ὁ οἰ̃κος του̃ πατρὸς αὐτου̃ καὶ καταβαίνουσιν πρὸς αὐτὸν ἐκει̃
καὶ συνήγοντο πρὸς αὐτὸν πα̃ς ἐν ἀνάγκη̨ καὶ πα̃ς ὑπόχρεως καὶ πα̃ς κατώδυνος ψυχη̨̃ καὶ ἠ̃ν ἐπ' αὐτω̃ν ἡγούμενος καὶ ἠ̃σαν μετ' αὐτου̃ ὡς τετρακόσιοι ἄνδρες
καὶ ἀπη̃λθεν Δαυιδ ἐκει̃θεν εἰς Μασσηφα τη̃ς Μωαβ καὶ εἰ̃πεν πρὸς βασιλέα Μωαβ γινέσθωσαν δὴ ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου παρὰ σοί ἕως ὅτου γνω̃ τί ποιήσει μοι ὁ θεός
καὶ παρεκάλεσεν τὸ πρόσωπον του̃ βασιλέως Μωαβ καὶ κατώ̨κουν μετ' αὐτου̃ πάσας τὰς ἡμέρας ὄντος του̃ Δαυιδ ἐν τη̨̃ περιοχη̨̃
καὶ εἰ̃πεν Γαδ ὁ προφήτης πρὸς Δαυιδ μὴ κάθου ἐν τη̨̃ περιοχη̨̃ πορεύου καὶ ἥξεις εἰς γη̃ν Ιουδα καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ ἠ̃λθεν καὶ ἐκάθισεν ἐν πόλει Σαριχ
καὶ ἤκουσεν Σαουλ ὅτι ἔγνωσται Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ' αὐτου̃ καὶ Σαουλ ἐκάθητο ἐν τω̨̃ βουνω̨̃ ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν Ραμα καὶ τὸ δόρυ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ πάντες οἱ παι̃δες αὐτου̃ παρειστήκεισαν αὐτω̨̃
καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τοὺς παι̃δας αὐτου̃ τοὺς παρεστηκότας αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς ἀκούσατε δή υἱοὶ Βενιαμιν εἰ ἀληθω̃ς πα̃σιν ὑμι̃ν δώσει ὁ υἱὸς Ιεσσαι ἀγροὺς καὶ ἀμπελω̃νας καὶ πάντας ὑμα̃ς τάξει ἑκατοντάρχους καὶ χιλιάρχους
ὅτι σύγκεισθε πάντες ὑμει̃ς ἐπ' ἐμέ καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ἐν τω̨̃ διαθέσθαι τὸν υἱόν μου διαθήκην μετὰ του̃ υἱου̃ Ιεσσαι καὶ οὐκ ἔστιν πονω̃ν περὶ ἐμου̃ ἐξ ὑμω̃ν καὶ ἀποκαλύπτων τὸ ὠτίον μου ὅτι ἐπήγειρεν ὁ υἱός μου τὸν δου̃λόν μου ἐπ' ἐμὲ εἰς ἐχθρὸν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
καὶ ἀποκρίνεται Δωηκ ὁ Σύρος ὁ καθεστηκὼς ἐπὶ τὰς ἡμιόνους Σαουλ καὶ εἰ̃πεν ἑόρακα τὸν υἱὸν Ιεσσαι παραγινόμενον εἰς Νομβα πρὸς Αβιμελεχ υἱὸν Αχιτωβ τὸν ἱερέα
10 καὶ ἠρώτα αὐτω̨̃ διὰ του̃ θεου̃ καὶ ἐπισιτισμὸν ἔδωκεν αὐτω̨̃ καὶ τὴν ῥομφαίαν Γολιαδ του̃ ἀλλοφύλου ἔδωκεν αὐτω̨̃
11 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καλέσαι τὸν Αβιμελεχ υἱὸν Αχιτωβ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς του̃ πατρὸς αὐτου̃ τοὺς ἱερει̃ς τοὺς ἐν Νομβα καὶ παρεγένοντο πάντες πρὸς τὸν βασιλέα
12 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἄκουε δή υἱὲ Αχιτωβ καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἐγώ λάλει κύριε
13 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Σαουλ ἵνα τί συνέθου κατ' ἐμου̃ σὺ καὶ ὁ υἱὸς Ιεσσαι δου̃ναί σε αὐτω̨̃ ἄρτον καὶ ῥομφαίαν καὶ ἐρωτα̃ν αὐτω̨̃ διὰ του̃ θεου̃ θέσθαι αὐτὸν ἐπ' ἐμὲ εἰς ἐχθρὸν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
14 καὶ ἀπεκρίθη τω̨̃ βασιλει̃ καὶ εἰ̃πεν καὶ τίς ἐν πα̃σιν τοι̃ς δούλοις σου ὡς Δαυιδ πιστὸς καὶ γαμβρὸς του̃ βασιλέως καὶ ἄρχων παντὸς παραγγέλματός σου καὶ ἔνδοξος ἐν τω̨̃ οἴκω̨ σου
15 ἠ̃ σήμερον ἠ̃ργμαι ἐρωτα̃ν αὐτω̨̃ διὰ του̃ θεου̃ μηδαμω̃ς μὴ δότω ὁ βασιλεὺς κατὰ του̃ δούλου αὐτου̃ λόγον καὶ ἐφ' ὅλον τὸν οἰ̃κον του̃ πατρός μου ὅτι οὐκ ἤ̨δει ὁ δου̃λος ὁ σὸς ἐν πα̃σιν τούτοις ῥη̃μα μικρὸν ἢ μέγα
16 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς Σαουλ θανάτω̨ ἀποθανη̨̃ Αβιμελεχ σὺ καὶ πα̃ς ὁ οἰ̃κος του̃ πατρός σου
17 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς τοι̃ς παρατρέχουσιν τοι̃ς ἐφεστηκόσιν ἐπ' αὐτόν προσαγάγετε καὶ θανατου̃τε τοὺς ἱερει̃ς του̃ κυρίου ὅτι ἡ χεὶρ αὐτω̃ν μετὰ Δαυιδ καὶ ὅτι ἔγνωσαν ὅτι φεύγει αὐτός καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν τὸ ὠτίον μου καὶ οὐκ ἐβουλήθησαν οἱ παι̃δες του̃ βασιλέως ἐπενεγκει̃ν τὰς χει̃ρας αὐτω̃ν ἀπαντη̃σαι εἰς τοὺς ἱερει̃ς κυρίου
18 καὶ εἰ̃πεν ὁ βασιλεὺς τω̨̃ Δωηκ ἐπιστρέφου σὺ καὶ ἀπάντα εἰς τοὺς ἱερει̃ς καὶ ἐπεστράφη Δωηκ ὁ Σύρος καὶ ἐθανάτωσεν τοὺς ἱερει̃ς κυρίου ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ τριακοσίους καὶ πέντε ἄνδρας πάντας αἴροντας εφουδ
19 καὶ τὴν Νομβα τὴν πόλιν τω̃ν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι ῥομφαίας ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικός ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ μόσχου καὶ ὄνου καὶ προβάτου
20 καὶ διασώ̨ζεται υἱὸς εἱ̃ς τω̨̃ Αβιμελεχ υἱω̨̃ Αχιτωβ καὶ ὄνομα αὐτω̨̃ Αβιαθαρ καὶ ἔφυγεν ὀπίσω Δαυιδ
21 καὶ ἀπήγγειλεν Αβιαθαρ τω̨̃ Δαυιδ ὅτι ἐθανάτωσεν Σαουλ πάντας τοὺς ἱερει̃ς του̃ κυρίου
22 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ τω̨̃ Αβιαθαρ ἤιδειν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὅτι Δωηκ ὁ Σύρος ὅτι ἀπαγγέλλων ἀπαγγελει̃ τω̨̃ Σαουλ ἐγώ εἰμι αἴτιος τω̃ν ψυχω̃ν οἴκου του̃ πατρός σου
23 κάθου μετ' ἐμου̃ μὴ φοβου̃ ὅτι οὑ̃ ἐὰν ζητω̃ τη̨̃ ψυχη̨̃ μου τόπον ζητήσω καὶ τη̨̃ ψυχη̨̃ σου ὅτι πεφύλαξαι σὺ παρ' ἐμοί

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 23

καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Δαυιδ λέγοντες ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμου̃σιν ἐν τη̨̃ Κεϊλα καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσιν καταπατου̃σιν τοὺς ἅλω
καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ του̃ κυρίου λέγων εἰ πορευθω̃ καὶ πατάξω τοὺς ἀλλοφύλους τούτους καὶ εἰ̃πεν κύριος πορεύου καὶ πατάξεις ἐν τοι̃ς ἀλλοφύλοις τούτοις καὶ σώσεις τὴν Κεϊλα
καὶ εἰ̃παν οἱ ἄνδρες του̃ Δαυιδ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ ἡμει̃ς ἐνταυ̃θα ἐν τη̨̃ Ιουδαία̨ φοβούμεθα καὶ πω̃ς ἔσται ἐὰν πορευθω̃μεν εἰς Κεϊλα εἰς τὰ σκυ̃λα τω̃ν ἀλλοφύλων εἰσπορευσόμεθα
καὶ προσέθετο Δαυιδ ἐρωτη̃σαι ἔτι διὰ του̃ κυρίου καὶ ἀπεκρίθη αὐτω̨̃ κύριος καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν ἀνάστηθι καὶ κατάβηθι εἰς Κεϊλα ὅτι ἐγὼ παραδίδωμι τοὺς ἀλλοφύλους εἰς χει̃ράς σου
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ' αὐτου̃ εἰς Κεϊλα καὶ ἐπολέμησεν ἐν τοι̃ς ἀλλοφύλοις καὶ ἔφυγον ἐκ προσώπου αὐτου̃ καὶ ἀπήγαγεν τὰ κτήνη αὐτω̃ν καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοι̃ς πληγὴν μεγάλην καὶ ἔσωσεν Δαυιδ τοὺς κατοικου̃ντας Κεϊλα
καὶ ἐγένετο ἐν τω̨̃ φυγει̃ν Αβιαθαρ υἱὸν Αβιμελεχ πρὸς Δαυιδ καὶ αὐτὸς μετὰ Δαυιδ εἰς Κεϊλα κατέβη ἔχων εφουδ ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃
καὶ ἀπηγγέλη τω̨̃ Σαουλ ὅτι ἥκει Δαυιδ εἰς Κεϊλα καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πέπρακεν αὐτὸν ὁ θεὸς εἰς χει̃ράς μου ὅτι ἀποκέκλεισται εἰσελθὼν εἰς πόλιν θυρω̃ν καὶ μοχλω̃ν
καὶ παρήγγειλεν Σαουλ παντὶ τω̨̃ λαω̨̃ εἰς πόλεμον καταβαίνειν εἰς Κεϊλα συνέχειν τὸν Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτου̃
καὶ ἔγνω Δαυιδ ὅτι οὐ παρασιωπα̨̃ Σαουλ περὶ αὐτου̃ τὴν κακίαν καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα προσάγαγε τὸ εφουδ κυρίου
10 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ἀκούων ἀκήκοεν ὁ δου̃λός σου ὅτι ζητει̃ Σαουλ ἐλθει̃ν ἐπὶ Κεϊλα διαφθει̃ραι τὴν πόλιν δι' ἐμέ
11 εἰ ἀποκλεισθήσεται καὶ νυ̃ν εἰ καταβήσεται Σαουλ καθὼς ἤκουσεν ὁ δου̃λός σου κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπάγγειλον τω̨̃ δούλω̨ σου καὶ εἰ̃πεν κύριος ἀποκλεισθήσεται
12 ...
13 καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ' αὐτου̃ ὡς τετρακόσιοι καὶ ἐξη̃λθον ἐκ Κεϊλα καὶ ἐπορεύοντο οὑ̃ ἐὰν ἐπορεύθησαν καὶ τω̨̃ Σαουλ ἀπηγγέλη ὅτι διασέσωται Δαυιδ ἐκ Κεϊλα καὶ ἀνη̃κεν του̃ ἐξελθει̃ν
14 καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ἐν Μασερεμ ἐν τοι̃ς στενοι̃ς καὶ ἐκάθητο ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ἐν τω̨̃ ὄρει Ζιφ ἐν τη̨̃ γη̨̃ τη̨̃ αὐχμώδει καὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαουλ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος εἰς τὰς χει̃ρας αὐτου̃
15 καὶ εἰ̃δεν Δαυιδ ὅτι ἐξέρχεται Σαουλ του̃ ζητει̃ν τὸν Δαυιδ καὶ Δαυιδ ἐν τω̨̃ ὄρει τω̨̃ αὐχμώδει ἐν τη̨̃ Καινη̨̃ Ζιφ
16 καὶ ἀνέστη Ιωναθαν υἱὸς Σαουλ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Δαυιδ εἰς Καινὴν καὶ ἐκραταίωσεν τὰς χει̃ρας αὐτου̃ ἐν κυρίω̨
17 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν μὴ φοβου̃ ὅτι οὐ μὴ εὕρη̨ σε ἡ χεὶρ Σαουλ του̃ πατρός μου καὶ σὺ βασιλεύσεις ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι εἰς δεύτερον καὶ Σαουλ ὁ πατήρ μου οἰ̃δεν οὕτως
18 καὶ διέθεντο ἀμφότεροι διαθήκην ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐκάθητο Δαυιδ ἐν Καινη̨̃ καὶ Ιωναθαν ἀπη̃λθεν εἰς οἰ̃κον αὐτου̃
19 καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιφαι̃οι ἐκ τη̃ς αὐχμώδους πρὸς Σαουλ ἐπὶ τὸν βουνὸν λέγοντες οὐκ ἰδοὺ Δαυιδ κέκρυπται παρ' ἡμι̃ν ἐν Μεσσαρα ἐν τοι̃ς στενοι̃ς ἐν τη̨̃ Καινη̨̃ ἐν τω̨̃ βουνω̨̃ του̃ Εχελα του̃ ἐκ δεξιω̃ν του̃ Ιεσσαιμουν
20 καὶ νυ̃ν πα̃ν τὸ πρὸς ψυχὴν του̃ βασιλέως εἰς κατάβασιν καταβαινέτω πρὸς ἡμα̃ς κεκλείκασιν αὐτὸν εἰς τὰς χει̃ρας του̃ βασιλέως
21 καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Σαουλ εὐλογημένοι ὑμει̃ς τω̨̃ κυρίω̨ ὅτι ἐπονέσατε περὶ ἐμου̃
22 πορεύθητε δὴ καὶ ἑτοιμάσατε ἔτι καὶ γνω̃τε τὸν τόπον αὐτου̃ οὑ̃ ἔσται ὁ ποὺς αὐτου̃ ἐν τάχει ἐκει̃ οὑ̃ εἴπατε μήποτε πανουργεύσηται
23 καὶ ἴδετε καὶ γνω̃τε καὶ πορευσόμεθα μεθ' ὑμω̃ν καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐξερευνήσω αὐτὸν ἐν πάσαις χιλιάσιν Ιουδα
24 καὶ ἀνέστησαν οἱ Ζιφαι̃οι καὶ ἐπορεύθησαν ἔμπροσθεν Σαουλ καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ τη̨̃ Μααν καθ' ἑσπέραν ἐκ δεξιω̃ν του̃ Ιεσσαιμουν
25 καὶ ἐπορεύθη Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ζητει̃ν αὐτόν καὶ ἀπήγγειλαν τω̨̃ Δαυιδ καὶ κατέβη εἰς τὴν πέτραν τὴν ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ Μααν καὶ ἤκουσεν Σαουλ καὶ κατεδίωξεν ὀπίσω Δαυιδ εἰς τὴν ἔρημον Μααν
26 καὶ πορεύονται Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἐκ μέρους του̃ ὄρους τούτου καὶ ἠ̃ν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἐκ μέρους του̃ ὄρους τούτου καὶ ἠ̃ν Δαυιδ σκεπαζόμενος πορεύεσθαι ἀπὸ προσώπου Σαουλ καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ παρενέβαλον ἐπὶ Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτου̃ συλλαβει̃ν αὐτούς
27 καὶ ἄγγελος πρὸς Σαουλ ἠ̃λθεν λέγων σπευ̃δε καὶ δευ̃ρο ὅτι ἐπέθεντο οἱ ἀλλόφυλοι ἐπὶ τὴν γη̃ν
28 καὶ ἀνέστρεψεν Σαουλ μὴ καταδιώκειν ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐπορεύθη εἰς συνάντησιν τω̃ν ἀλλοφύλων διὰ του̃το ἐπεκλήθη ὁ τόπος ἐκει̃νος Πέτρα ἡ μερισθει̃σα

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 24

καὶ ἀνέβη Δαυιδ ἐκει̃θεν καὶ ἐκάθισεν ἐν τοι̃ς στενοι̃ς Εγγαδδι
καὶ ἐγενήθη ὡς ἀνέστρεψεν Σαουλ ἀπὸ ὄπισθεν τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ ἀπηγγέλη αὐτω̨̃ λεγόντων ὅτι Δαυιδ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ Εγγαδδι
καὶ ἔλαβεν μεθ' ἑαυτου̃ τρει̃ς χιλιάδας ἀνδρω̃ν ἐκλεκτοὺς ἐκ παντὸς Ισραηλ καὶ ἐπορεύθη ζητει̃ν τὸν Δαυιδ καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτου̃ ἐπὶ πρόσωπον Σαδαιεμ
καὶ ἠ̃λθεν εἰς τὰς ἀγέλας τω̃ν ποιμνίων τὰς ἐπὶ τη̃ς ὁδου̃ καὶ ἠ̃ν ἐκει̃ σπήλαιον καὶ Σαουλ εἰση̃λθεν παρασκευάσασθαι καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἐσώτερον του̃ σπηλαίου ἐκάθηντο
καὶ εἰ̃πον οἱ ἄνδρες Δαυιδ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη ἣν εἰ̃πεν κύριος πρὸς σὲ παραδου̃ναι τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ ποιήσεις αὐτω̨̃ ὡς ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ ἀφει̃λεν τὸ πτερύγιον τη̃ς διπλοΐδος τη̃ς Σαουλ λαθραίως
καὶ ἐγενήθη μετὰ ταυ̃τα καὶ ἐπάταξεν καρδία Δαυιδ αὐτόν ὅτι ἀφει̃λεν τὸ πτερύγιον τη̃ς διπλοΐδος αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτου̃ μηδαμω̃ς μοι παρὰ κυρίου εἰ ποιήσω τὸ ῥη̃μα του̃το τω̨̃ κυρίω̨ μου τω̨̃ χριστω̨̃ κυρίου ἐπενέγκαι χει̃ρά μου ἐπ' αὐτόν ὅτι χριστὸς κυρίου ἐστὶν οὑ̃τος
καὶ ἔπεισεν Δαυιδ τοὺς ἄνδρας αὐτου̃ ἐν λόγοις καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτοι̃ς ἀναστάντας θανατω̃σαι τὸν Σαουλ καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη εἰς τὴν ὁδόν
καὶ ἀνέστη Δαυιδ ὀπίσω αὐτου̃ ἐκ του̃ σπηλαίου καὶ ἐβόησεν Δαυιδ ὀπίσω Σαουλ λέγων κύριε βασιλευ̃ καὶ ἐπέβλεψεν Σαουλ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτου̃ καὶ ἔκυψεν Δαυιδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτου̃ ἐπὶ τὴν γη̃ν καὶ προσεκύνησεν αὐτω̨̃
10 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Σαουλ ἵνα τί ἀκούεις τω̃ν λόγων του̃ λαου̃ λεγόντων ἰδοὺ Δαυιδ ζητει̃ τὴν ψυχήν σου
11 ἰδοὺ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ ἑοράκασιν οἱ ὀφθαλμοί σου ὡς παρέδωκέν σε κύριος σήμερον εἰς χει̃ρά μου ἐν τω̨̃ σπηλαίω̨ καὶ οὐκ ἠβουλήθην ἀποκτει̃ναί σε καὶ ἐφεισάμην σου καὶ εἰ̃πα οὐκ ἐποίσω χει̃ρά μου ἐπὶ κύριόν μου ὅτι χριστὸς κυρίου οὑ̃τός ἐστιν
12 καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τη̃ς διπλοΐδος σου ἐν τη̨̃ χειρί μου ἐγὼ ἀφή̨ρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε καὶ γνω̃θι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστιν κακία ἐν τη̨̃ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησις καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰς σέ καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν ψυχήν μου λαβει̃ν αὐτήν
13 δικάσαι κύριος ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ σου̃ καὶ ἐκδικήσαι με κύριος ἐκ σου̃ καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σοί
14 καθὼς λέγεται ἡ παραβολὴ ἡ ἀρχαία ἐξ ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημμέλεια καὶ ἡ χείρ μου οὐκ ἔσται ἐπὶ σέ
15 καὶ νυ̃ν ὀπίσω τίνος σὺ ἐκπορεύη̨ βασιλευ̃ Ισραηλ ὀπίσω τίνος καταδιώκεις σύ ὀπίσω κυνὸς τεθνηκότος καὶ ὀπίσω ψύλλου ἑνός
16 γένοιτο κύριος εἰς κριτὴν καὶ δικαστὴν ἀνὰ μέσον ἐμου̃ καὶ ἀνὰ μέσον σου̃ ἴδοι κύριος καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου καὶ δικάσαι μοι ἐκ χειρός σου
17 καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν Δαυιδ τὰ ῥήματα ταυ̃τα λαλω̃ν πρὸς Σαουλ καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἠ̃ φωνή σου αὕτη τέκνον Δαυιδ καὶ ἠ̃ρεν τὴν φωνὴν αὐτου̃ Σαουλ καὶ ἔκλαυσεν
18 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ δίκαιος σὺ ὑπὲρ ἐμέ ὅτι σὺ ἀνταπέδωκάς μοι ἀγαθά ἐγὼ δὲ ἀνταπέδωκά σοι κακά
19 καὶ σὺ ἀπήγγειλάς μοι σήμερον ἃ ἐποίησάς μοι ἀγαθά ὡς ἀπέκλεισέν με κύριος σήμερον εἰς χει̃ράς σου καὶ οὐκ ἀπέκτεινάς με
20 καὶ ὅτι εἰ εὕροιτό τις τὸν ἐχθρὸν αὐτου̃ ἐν θλίψει καὶ ἐκπέμψαι αὐτὸν ἐν ὁδω̨̃ ἀγαθη̨̃ καὶ κύριος ἀνταποτείσει αὐτω̨̃ ἀγαθά καθὼς πεποίηκας σήμερον
21 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ἐγὼ γινώσκω ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεις καὶ στήσεται ἐν χερσίν σου βασιλεία Ισραηλ
22 καὶ νυ̃ν ὄμοσόν μοι ἐν κυρίω̨ ὅτι οὐκ ἐξολεθρεύσεις τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου καὶ οὐκ ἀφανιει̃ς τὸ ὄνομά μου ἐκ του̃ οἴκου του̃ πατρός μου
23 καὶ ὤμοσεν Δαυιδ τω̨̃ Σαουλ καὶ ἀπη̃λθεν Σαουλ εἰς τὸν τόπον αὐτου̃ καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἀνέβησαν εἰς τὴν Μεσσαρα στενήν

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 25

καὶ ἀπέθανεν Σαμουηλ καὶ συναθροίζονται πα̃ς Ισραηλ καὶ κόπτονται αὐτὸν καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν οἴκω̨ αὐτου̃ ἐν Αρμαθαιμ καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ κατέβη εἰς τὴν ἔρημον Μααν
καὶ ἠ̃ν ἄνθρωπος ἐν τη̨̃ Μααν καὶ τὰ ποίμνια αὐτου̃ ἐν τω̨̃ Καρμήλω̨ καὶ ὁ ἄνθρωπος μέγας σφόδρα καὶ τούτω̨ ποίμνια τρισχίλια καὶ αἰ̃γες χίλιαι καὶ ἐγενήθη ἐν τω̨̃ κείρειν τὸ ποίμνιον αὐτου̃ ἐν τω̨̃ Καρμήλω̨
καὶ ὄνομα τω̨̃ ἀνθρώπω̨ Ναβαλ καὶ ὄνομα τη̨̃ γυναικὶ αὐτου̃ Αβιγαια καὶ ἡ γυνὴ αὐτου̃ ἀγαθὴ συνέσει καὶ καλὴ τω̨̃ εἴδει σφόδρα καὶ ὁ ἄνθρωπος σκληρὸς καὶ πονηρὸς ἐν ἐπιτηδεύμασιν καὶ ὁ ἄνθρωπος κυνικός
καὶ ἤκουσεν Δαυιδ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ὅτι κείρει Ναβαλ ὁ Καρμήλιος τὸ ποίμνιον αὐτου̃
καὶ Δαυιδ ἀπέστειλεν δέκα παιδάρια καὶ εἰ̃πεν τοι̃ς παιδαρίοις ἀνάβητε εἰς Κάρμηλον καὶ ἀπέλθατε πρὸς Ναβαλ καὶ ἐρωτήσατε αὐτὸν ἐπὶ τω̨̃ ὀνόματί μου εἰς εἰρήνην
καὶ ἐρει̃τε τάδε εἰς ὥρας καὶ σὺ ὑγιαίνων καὶ ὁ οἰ̃κός σου καὶ πάντα τὰ σὰ ὑγιαίνοντα
καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ἀκήκοα ὅτι κείρουσίν σοι νυ̃ν οἱ ποιμένες σου οἳ ἠ̃σαν μεθ' ἡμω̃ν ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ καὶ οὐκ ἀπεκωλύσαμεν αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνετειλάμεθα αὐτοι̃ς οὐθὲν πάσας τὰς ἡμέρας ὄντων αὐτω̃ν ἐν Καρμήλω̨
ἐρώτησον τὰ παιδάριά σου καὶ ἀπαγγελου̃σίν σοι καὶ εὑρέτωσαν τὰ παιδάρια χάριν ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου ὅτι ἐφ' ἡμέραν ἀγαθὴν ἥκομεν δὸς δὴ ὃ ἐὰν εὕρη̨ ἡ χείρ σου τω̨̃ υἱω̨̃ σου τω̨̃ Δαυιδ
καὶ ἔρχονται τὰ παιδάρια καὶ λαλου̃σιν τοὺς λόγους τούτους πρὸς Ναβαλ κατὰ πάντα τὰ ῥήματα ταυ̃τα ἐν τω̨̃ ὀνόματι Δαυιδ καὶ ἀνεπήδησεν
10 καὶ ἀπεκρίθη Ναβαλ τοι̃ς παισὶν Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν τίς ὁ Δαυιδ καὶ τίς ὁ υἱὸς Ιεσσαι σήμερον πεπληθυμμένοι εἰσὶν οἱ δου̃λοι ἀναχωρου̃ντες ἕκαστος ἐκ προσώπου του̃ κυρίου αὐτου̃
11 καὶ λήμψομαι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸν οἰ̃νόν μου καὶ τὰ θύματά μου ἃ τέθυκα τοι̃ς κείρουσίν μου τὰ πρόβατα καὶ δώσω αὐτὰ ἀνδράσιν οἱ̃ς οὐκ οἰ̃δα πόθεν εἰσίν
12 καὶ ἀπεστράφησαν τὰ παιδάρια Δαυιδ εἰς ὁδὸν αὐτω̃ν καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἠ̃λθον καὶ ἀνήγγειλαν τω̨̃ Δαυιδ κατὰ τὰ ῥήματα ταυ̃τα
13 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ τοι̃ς ἀνδράσιν αὐτου̃ ζώσασθε ἕκαστος τὴν ῥομφαίαν αὐτου̃ καὶ ἀνέβησαν ὀπίσω Δαυιδ ὡς τετρακόσιοι ἄνδρες καὶ οἱ διακόσιοι ἐκάθισαν μετὰ τω̃ν σκευω̃ν
14 καὶ τη̨̃ Αβιγαια γυναικὶ Ναβαλ ἀπήγγειλεν ἓν τω̃ν παιδαρίων λέγων ἰδοὺ Δαυιδ ἀπέστειλεν ἀγγέλους ἐκ τη̃ς ἐρήμου εὐλογη̃σαι τὸν κύριον ἡμω̃ν καὶ ἐξέκλινεν ἀπ' αὐτω̃ν
15 καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαθοὶ ἡμι̃ν σφόδρα οὐκ ἀπεκώλυσαν ἡμα̃ς οὐδὲ ἐνετείλαντο ἡμι̃ν πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἠ̃μεν παρ' αὐτοι̃ς καὶ ἐν τω̨̃ εἰ̃ναι ἡμα̃ς ἐν ἀγρω̨̃
16 ὡς τει̃χος ἠ̃σαν περὶ ἡμα̃ς καὶ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἤμεθα παρ' αὐτοι̃ς ποιμαίνοντες τὸ ποίμνιον
17 καὶ νυ̃ν γνω̃θι καὶ ἰδὲ τί σὺ ποιήσεις ὅτι συντετέλεσται ἡ κακία εἰς τὸν κύριον ἡμω̃ν καὶ εἰς τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ καὶ οὑ̃τος υἱὸς λοιμός καὶ οὐκ ἔστιν λαλη̃σαι πρὸς αὐτόν
18 καὶ ἔσπευσεν Αβιγαια καὶ ἔλαβεν διακοσίους ἄρτους καὶ δύο ἀγγει̃α οἴνου καὶ πέντε πρόβατα πεποιημένα καὶ πέντε οιφι ἀλφίτου καὶ γομορ ἓν σταφίδος καὶ διακοσίας παλάθας καὶ ἔθετο ἐπὶ τοὺς ὄνους
19 καὶ εἰ̃πεν τοι̃ς παιδαρίοις αὐτη̃ς προπορεύεσθε ἔμπροσθέν μου καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ὀπίσω ὑμω̃ν παραγίνομαι καὶ τω̨̃ ἀνδρὶ αὐτη̃ς οὐκ ἀπήγγειλεν
20 καὶ ἐγενήθη αὐτη̃ς ἐπιβεβηκυίης ἐπὶ τὴν ὄνον καὶ καταβαινούσης ἐν σκέπη̨ του̃ ὄρους καὶ ἰδοὺ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ κατέβαινον εἰς συνάντησιν αὐτη̃ς καὶ ἀπήντησεν αὐτοι̃ς
21 καὶ Δαυιδ εἰ̃πεν ἴσως εἰς ἄδικον πεφύλακα πάντα τὰ αὐτου̃ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ καὶ οὐκ ἐνετειλάμεθα λαβει̃ν ἐκ πάντων τω̃ν αὐτου̃ οὐθέν καὶ ἀνταπέδωκέν μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθω̃ν
22 τάδε ποιήσαι ὁ θεὸς τω̨̃ Δαυιδ καὶ τάδε προσθείη εἰ ὑπολείψομαι ἐκ πάντων τω̃ν του̃ Ναβαλ ἕως πρωὶ οὐρου̃ντα πρὸς τοι̃χον
23 καὶ εἰ̃δεν Αβιγαια τὸν Δαυιδ καὶ ἔσπευσεν καὶ κατεπήδησεν ἀπὸ τη̃ς ὄνου καὶ ἔπεσεν ἐνώπιον Δαυιδ ἐπὶ πρόσωπον αὐτη̃ς καὶ προσεκύνησεν αὐτω̨̃ ἐπὶ τὴν γη̃ν
24 ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν ἐν ἐμοί κύριέ μου ἡ ἀδικία λαλησάτω δὴ ἡ δούλη σου εἰς τὰ ὠ̃τά σου καὶ ἄκουσον τη̃ς δούλης σου λόγον
25 μὴ δὴ θέσθω ὁ κύριός μου καρδίαν αὐτου̃ ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν λοιμὸν του̃τον ὅτι κατὰ τὸ ὄνομα αὐτου̃ οὕτως ἐστίν Ναβαλ ὄνομα αὐτω̨̃ καὶ ἀφροσύνη μετ' αὐτου̃ καὶ ἐγὼ ἡ δούλη σου οὐκ εἰ̃δον τὰ παιδάριά σου ἃ ἀπέστειλας
26 καὶ νυ̃ν κύριε ζη̨̃ κύριος καὶ ζη̨̃ ἡ ψυχή σου καθὼς ἐκώλυσέν σε κύριος του̃ μὴ ἐλθει̃ν εἰς αἱ̃μα ἀθω̨̃ον καὶ σώ̨ζειν τὴν χει̃ρά σού σοι καὶ νυ̃ν γένοιντο ὡς Ναβαλ οἱ ἐχθροί σου καὶ οἱ ζητου̃ντες τω̨̃ κυρίω̨ μου κακά
27 καὶ νυ̃ν λαβὲ τὴν εὐλογίαν ταύτην ἣν ἐνήνοχεν ἡ δούλη σου τω̨̃ κυρίω̨ μου καὶ δώσεις τοι̃ς παιδαρίοις τοι̃ς παρεστηκόσιν τω̨̃ κυρίω̨ μου
28 ἀ̃ρον δὴ τὸ ἀνόμημα τη̃ς δούλης σου ὅτι ποιω̃ν ποιήσει κύριος τω̨̃ κυρίω̨ μου οἰ̃κον πιστόν ὅτι πόλεμον κυρίου ὁ κύριός μου πολεμει̃ καὶ κακία οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ πώποτε
29 καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος καταδιώκων σε καὶ ζητω̃ν τὴν ψυχήν σου καὶ ἔσται ἡ ψυχὴ κυρίου μου ἐνδεδεμένη ἐν δεσμω̨̃ τη̃ς ζωη̃ς παρὰ κυρίω̨ τω̨̃ θεω̨̃ καὶ ψυχὴν ἐχθρω̃ν σου σφενδονήσεις ἐν μέσω̨ τη̃ς σφενδόνης
30 καὶ ἔσται ὅτι ποιήσει κύριος τω̨̃ κυρίω̨ μου πάντα ὅσα ἐλάλησεν ἀγαθὰ ἐπὶ σέ καὶ ἐντελει̃ταί σοι κύριος εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ
31 καὶ οὐκ ἔσται σοι του̃το βδελυγμὸς καὶ σκάνδαλον τω̨̃ κυρίω̨ μου ἐκχέαι αἱ̃μα ἀθω̨̃ον δωρεὰν καὶ σω̃σαι χει̃ρα κυρίου μου αὐτω̨̃ καὶ ἀγαθώσει κύριος τω̨̃ κυρίω̨ μου καὶ μνησθήση̨ τη̃ς δούλης σου ἀγαθω̃σαι αὐτη̨̃
32 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ τη̨̃ Αβιγαια εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὃς ἀπέστειλέν σε σήμερον ἐν ταύτη̨ εἰς ἀπάντησίν μου
33 καὶ εὐλογητὸς ὁ τρόπος σου καὶ εὐλογημένη σὺ ἡ ἀποκωλύσασά με σήμερον ἐν ταύτη̨ μὴ ἐλθει̃ν εἰς αἵματα καὶ σω̃σαι χει̃ρά μου ἐμοί
34 πλὴν ὅτι ζη̨̃ κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ὃς ἀπεκώλυσέν με σήμερον του̃ κακοποιη̃σαί σε ὅτι εἰ μὴ ἔσπευσας καὶ παρεγένου εἰς ἀπάντησίν μοι τότε εἰ̃πα εἰ ὑπολειφθήσεται τω̨̃ Ναβαλ ἕως φωτὸς του̃ πρωὶ οὐρω̃ν πρὸς τοι̃χον
35 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ ἐκ χειρὸς αὐτη̃ς πάντα ἃ ἔφερεν αὐτω̨̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ ἀνάβηθι εἰς εἰρήνην εἰς οἰ̃κόν σου βλέπε ἤκουσα τη̃ς φωνη̃ς σου καὶ ἡ̨ρέτισα τὸ πρόσωπόν σου
36 καὶ παρεγενήθη Αβιγαια πρὸς Ναβαλ καὶ ἰδοὺ αὐτω̨̃ πότος ἐν οἴκω̨ αὐτου̃ ὡς πότος βασιλέως καὶ ἡ καρδία Ναβαλ ἀγαθὴ ἐπ' αὐτόν καὶ αὐτὸς μεθύων ἕως σφόδρα καὶ οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ ῥη̃μα μικρὸν ἢ μέγα ἕως φωτὸς του̃ πρωί
37 καὶ ἐγένετο πρωί ὡς ἐξένηψεν ἀπὸ του̃ οἴνου Ναβαλ ἀπήγγειλεν αὐτω̨̃ ἡ γυνὴ αὐτου̃ τὰ ῥήματα ταυ̃τα καὶ ἐναπέθανεν ἡ καρδία αὐτου̃ ἐν αὐτω̨̃ καὶ αὐτὸς γίνεται ὡς λίθος
38 καὶ ἐγένετο ὡσεὶ δέκα ἡμέραι καὶ ἐπάταξεν κύριος τὸν Ναβαλ καὶ ἀπέθανεν
39 καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν εὐλογητὸς κύριος ὃς ἔκρινεν τὴν κρίσιν του̃ ὀνειδισμου̃ μου ἐκ χειρὸς Ναβαλ καὶ τὸν δου̃λον αὐτου̃ περιεποιήσατο ἐκ χειρὸς κακω̃ν καὶ τὴν κακίαν Ναβαλ ἀπέστρεψεν κύριος εἰς κεφαλὴν αὐτου̃ καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ καὶ ἐλάλησεν περὶ Αβιγαιας λαβει̃ν αὐτὴν ἑαυτω̨̃ εἰς γυναι̃κα
40 καὶ ἠ̃λθον οἱ παι̃δες Δαυιδ πρὸς Αβιγαιαν εἰς Κάρμηλον καὶ ἐλάλησαν αὐτη̨̃ λέγοντες Δαυιδ ἀπέστειλεν ἡμα̃ς πρὸς σὲ λαβει̃ν σε αὐτω̨̃ εἰς γυναι̃κα
41 καὶ ἀνέστη καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὴν γη̃ν ἐπὶ πρόσωπον καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἡ δούλη σου εἰς παιδίσκην νίψαι πόδας τω̃ν παίδων σου
42 καὶ ἀνέστη Αβιγαια καὶ ἐπέβη ἐπὶ τὴν ὄνον καὶ πέντε κοράσια ἠκολούθουν αὐτη̨̃ καὶ ἐπορεύθη ὀπίσω τω̃ν παίδων Δαυιδ καὶ γίνεται αὐτω̨̃ εἰς γυναι̃κα
43 καὶ τὴν Αχινααμ ἔλαβεν Δαυιδ ἐξ Ιεζραελ καὶ ἀμφότεραι ἠ̃σαν αὐτω̨̃ γυναι̃κες
44 καὶ Σαουλ ἔδωκεν Μελχολ τὴν θυγατέρα αὐτου̃ τὴν γυναι̃κα Δαυιδ τω̨̃ Φαλτι υἱω̨̃ Λαις τω̨̃ ἐκ Ρομμα

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 26

καὶ ἔρχονται οἱ Ζιφαι̃οι ἐκ τη̃ς αὐχμώδους πρὸς τὸν Σαουλ εἰς τὸν βουνὸν λέγοντες ἰδοὺ Δαυιδ σκεπάζεται μεθ' ἡμω̃ν ἐν τω̨̃ βουνω̨̃ του̃ Εχελα του̃ κατὰ πρόσωπον του̃ Ιεσσαιμουν
καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη εἰς τὴν ἔρημον Ζιφ καὶ μετ' αὐτου̃ τρει̃ς χιλιάδες ἀνδρω̃ν ἐκλεκτοὶ ἐξ Ισραηλ ζητει̃ν τὸν Δαυιδ ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ Ζιφ
καὶ παρενέβαλεν Σαουλ ἐν τω̨̃ βουνω̨̃ του̃ Εχελα ἐπὶ προσώπου του̃ Ιεσσαιμουν ἐπὶ τη̃ς ὁδου̃ καὶ Δαυιδ ἐκάθισεν ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ καὶ εἰ̃δεν Δαυιδ ὅτι ἥκει Σαουλ ὀπίσω αὐτου̃ εἰς τὴν ἔρημον
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ κατασκόπους καὶ ἔγνω ὅτι ἥκει Σαουλ ἕτοιμος ἐκ Κεϊλα
καὶ ἀνέστη Δαυιδ λάθρα̨ καὶ εἰσπορεύεται εἰς τὸν τόπον οὑ̃ ἐκάθευδεν ἐκει̃ Σαουλ καὶ ἐκει̃ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ ἀρχιστράτηγος αὐτου̃ καὶ Σαουλ ἐκάθευδεν ἐν λαμπήνη̨ καὶ ὁ λαὸς παρεμβεβληκὼς κύκλω̨ αὐτου̃
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν πρὸς Αχιμελεχ τὸν Χετται̃ον καὶ πρὸς Αβεσσα υἱὸν Σαρουιας ἀδελφὸν Ιωαβ λέγων τίς εἰσελεύσεται μετ' ἐμου̃ πρὸς Σαουλ εἰς τὴν παρεμβολήν καὶ εἰ̃πεν Αβεσσα ἐγὼ εἰσελεύσομαι μετὰ σου̃
καὶ εἰσπορεύεται Δαυιδ καὶ Αβεσσα εἰς τὸν λαὸν τὴν νύκτα καὶ ἰδοὺ Σαουλ καθεύδων ὕπνω̨ ἐν λαμπήνη̨ καὶ τὸ δόρυ ἐμπεπηγὸς εἰς τὴν γη̃ν πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃ καὶ Αβεννηρ καὶ ὁ λαὸς αὐτου̃ ἐκάθευδεν κύκλω̨ αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν Αβεσσα πρὸς Δαυιδ ἀπέκλεισεν σήμερον κύριος τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χει̃ράς σου καὶ νυ̃ν πατάξω αὐτὸν τω̨̃ δόρατι εἰς τὴν γη̃ν ἅπαξ καὶ οὐ δευτερώσω αὐτω̨̃
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα μὴ ταπεινώση̨ς αὐτόν ὅτι τίς ἐποίσει χει̃ρα αὐτου̃ ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ ἀθω̨ωθήσεται
10 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ ζη̨̃ κύριος ἐὰν μὴ κύριος παίση̨ αὐτόν ἢ ἡ ἡμέρα αὐτου̃ ἔλθη̨ καὶ ἀποθάνη̨ ἢ εἰς πόλεμον καταβη̨̃ καὶ προστεθη̨̃
11 μηδαμω̃ς μοι παρὰ κυρίου ἐπενεγκει̃ν χει̃ρά μου ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ νυ̃ν λαβὲ δὴ τὸ δόρυ ἀπὸ πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃ καὶ τὸν φακὸν του̃ ὕδατος καὶ ἀπέλθωμεν καθ' ἑαυτούς
12 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸ δόρυ καὶ τὸν φακὸν του̃ ὕδατος ἀπὸ πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃ καὶ ἀπη̃λθον καθ' ἑαυτούς καὶ οὐκ ἠ̃ν ὁ βλέπων καὶ οὐκ ἠ̃ν ὁ γινώσκων καὶ οὐκ ἠ̃ν ὁ ἐξεγειρόμενος πάντες ὑπνου̃ντες ὅτι θάμβος κυρίου ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτούς
13 καὶ διέβη Δαυιδ εἰς τὸ πέραν καὶ ἔστη ἐπὶ τὴν κορυφὴν του̃ ὄρους μακρόθεν καὶ πολλὴ ἡ ὁδὸς ἀνὰ μέσον αὐτω̃ν
14 καὶ προσεκαλέσατο Δαυιδ τὸν λαὸν καὶ τω̨̃ Αβεννηρ ἐλάλησεν λέγων οὐκ ἀποκριθήσει Αβεννηρ καὶ ἀπεκρίθη Αβεννηρ καὶ εἰ̃πεν τίς εἰ̃ σὺ ὁ καλω̃ν με
15 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αβεννηρ οὐκ ἀνὴρ σύ καὶ τίς ὡς σὺ ἐν Ισραηλ καὶ διὰ τί οὐ φυλάσσεις τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα ὅτι εἰση̃λθεν εἱ̃ς ἐκ του̃ λαου̃ διαφθει̃ραι τὸν βασιλέα κύριόν σου
16 καὶ οὐκ ἀγαθὸν τὸ ῥη̃μα του̃το ὃ πεποίηκας ζη̨̃ κύριος ὅτι υἱοὶ θανατώσεως ὑμει̃ς οἱ φυλάσσοντες τὸν βασιλέα κύριον ὑμω̃ν τὸν χριστὸν κυρίου καὶ νυ̃ν ἰδὲ δή τὸ δόρυ του̃ βασιλέως καὶ ὁ φακὸς του̃ ὕδατος που̃ ἐστιν τὰ πρὸς κεφαλη̃ς αὐτου̃
17 καὶ ἐπέγνω Σαουλ τὴν φωνὴν του̃ Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν ἠ̃ φωνή σου αὕτη τέκνον Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ δου̃λός σου κύριε βασιλευ̃
18 καὶ εἰ̃πεν ἵνα τί του̃το καταδιώκει ὁ κύριός μου ὀπίσω του̃ δούλου αὐτου̃ ὅτι τί ἡμάρτηκα καὶ τί εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα
19 καὶ νυ̃ν ἀκουσάτω δὴ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τὸ ῥη̃μα του̃ δούλου αὐτου̃ εἰ ὁ θεὸς ἐπισείει σε ἐπ' ἐμέ ὀσφρανθείη θυσίας σου καὶ εἰ υἱοὶ ἀνθρώπων ἐπικατάρατοι οὑ̃τοι ἐνώπιον κυρίου ὅτι ἐξέβαλόν με σήμερον μὴ ἐστηρίσθαι ἐν κληρονομία̨ κυρίου λέγοντες πορεύου δούλευε θεοι̃ς ἑτέροις
20 καὶ νυ̃ν μὴ πέσοι τὸ αἱ̃μά μου ἐπὶ τὴν γη̃ν ἐξ ἐναντίας προσώπου κυρίου ὅτι ἐξελήλυθεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ζητει̃ν τὴν ψυχήν μου καθὼς καταδιώκει ὁ νυκτικόραξ ἐν τοι̃ς ὄρεσιν
21 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ ἡμάρτηκα ἐπίστρεφε τέκνον Δαυιδ ὅτι οὐ κακοποιήσω σε ἀνθ' ὡ̃ν ἔντιμος ψυχή μου ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου ἐν τη̨̃ σήμερον μεματαίωμαι καὶ ἠγνόηκα πολλὰ σφόδρα
22 καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ τὸ δόρυ του̃ βασιλέως διελθέτω εἱ̃ς τω̃ν παιδαρίων καὶ λαβέτω αὐτό
23 καὶ κύριος ἐπιστρέψει ἑκάστω̨ τὰς δικαιοσύνας αὐτου̃ καὶ τὴν πίστιν αὐτου̃ ὡς παρέδωκέν σε κύριος σήμερον εἰς χει̃ράς μου καὶ οὐκ ἠθέλησα ἐπενεγκει̃ν χει̃ρά μου ἐπὶ χριστὸν κυρίου
24 καὶ ἰδοὺ καθὼς ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή σου σήμερον ἐν ταύτη̨ ἐν ὀφθαλμοι̃ς μου οὕτως μεγαλυνθείη ἡ ψυχή μου ἐνώπιον κυρίου καὶ σκεπάσαι με καὶ ἐξελει̃ταί με ἐκ πάσης θλίψεως
25 καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ εὐλογημένος σύ τέκνον καὶ ποιω̃ν ποιήσεις καὶ δυνάμενος δυνήσει καὶ ἀπη̃λθεν Δαυιδ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτου̃ καὶ Σαουλ ἀνέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτου̃

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 27

καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ ἐν τη̨̃ καρδία̨ αὐτου̃ λέγων νυ̃ν προστεθήσομαι ἐν ἡμέρα̨ μια̨̃ εἰς χει̃ρας Σαουλ καὶ οὐκ ἔστιν μοι ἀγαθόν ἐὰν μὴ σωθω̃ εἰς γη̃ν ἀλλοφύλων καὶ ἀνη̨̃ Σαουλ του̃ ζητει̃ν με εἰς πα̃ν ὅριον Ισραηλ καὶ σωθήσομαι ἐκ χειρὸς αὐτου̃
καὶ ἀνέστη Δαυιδ καὶ οἱ τετρακόσιοι ἄνδρες μετ' αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη πρὸς Αγχους υἱὸν Αμμαχ βασιλέα Γεθ
καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ μετὰ Αγχους ἐν Γεθ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἕκαστος καὶ ὁ οἰ̃κος αὐτου̃ καὶ Δαυιδ καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναι̃κες αὐτου̃ Αχινααμ ἡ Ιεζραηλι̃τις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ του̃ Καρμηλίου
καὶ ἀνηγγέλη τω̨̃ Σαουλ ὅτι πέφευγεν Δαυιδ εἰς Γεθ καὶ οὐ προσέθετο ἔτι ζητει̃ν αὐτόν
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αγχους εἰ δὴ εὕρηκεν ὁ δου̃λός σου χάριν ἐν ὀφθαλμοι̃ς σου δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μια̨̃ τω̃ν πόλεων τω̃ν κατ' ἀγρὸν καὶ καθήσομαι ἐκει̃ καὶ ἵνα τί κάθηται ὁ δου̃λός σου ἐν πόλει βασιλευομένη̨ μετὰ σου̃
καὶ ἔδωκεν αὐτω̨̃ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ τὴν Σεκελακ διὰ του̃το ἐγενήθη Σεκελακ τω̨̃ βασιλει̃ τη̃ς Ιουδαίας ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
καὶ ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τω̃ν ἡμερω̃ν ὡ̃ν ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν ἀγρω̨̃ τω̃ν ἀλλοφύλων τέσσαρας μη̃νας
καὶ ἀνέβαινεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ καὶ ἐπετίθεντο ἐπὶ πάντα τὸν Γεσιρι καὶ ἐπὶ τὸν Αμαληκίτην καὶ ἰδοὺ ἡ γη̃ κατω̨κει̃το ἀπὸ ἀνηκόντων ἡ ἀπὸ Γελαμψουρ τετειχισμένων καὶ ἕως γη̃ς Αἰγύπτου
καὶ ἔτυπτε τὴν γη̃ν καὶ οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα καὶ γυναι̃κα καὶ ἐλάμβανεν ποίμνια καὶ βουκόλια καὶ ὄνους καὶ καμήλους καὶ ἱματισμόν καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤρχοντο πρὸς Αγχους
10 καὶ εἰ̃πεν Αγχους πρὸς Δαυιδ ἐπὶ τίνα ἐπέθεσθε σήμερον καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αγχους κατὰ νότον τη̃ς Ιουδαίας καὶ κατὰ νότον Ιεσμεγα καὶ κατὰ νότον του̃ Κενεζι
11 καὶ ἄνδρα καὶ γυναι̃κα οὐκ ἐζωογόνησεν του̃ εἰσαγαγει̃ν εἰς Γεθ λέγων μὴ ἀναγγείλωσιν εἰς Γεθ καθ' ἡμω̃ν λέγοντες τάδε Δαυιδ ποιει̃ καὶ τόδε τὸ δικαίωμα αὐτου̃ πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐκάθητο Δαυιδ ἐν ἀγρω̨̃ τω̃ν ἀλλοφύλων
12 καὶ ἐπιστεύθη Δαυιδ ἐν τω̨̃ Αγχους σφόδρα λέγων ἤ̨σχυνται αἰσχυνόμενος ἐν τω̨̃ λαω̨̃ αὐτου̃ ἐν Ισραηλ καὶ ἔσται μοι δου̃λος εἰς τὸν αἰω̃να

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 28

καὶ ἐγενήθη ἐν ται̃ς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ται̃ς παρεμβολαι̃ς αὐτω̃ν ἐξελθει̃ν πολεμει̃ν μετὰ Ισραηλ καὶ εἰ̃πεν Αγχους πρὸς Δαυιδ γινώσκων γνώσει ὅτι μετ' ἐμου̃ ἐξελεύσει εἰς πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αγχους οὕτω νυ̃ν γνώσει ἃ ποιήσει ὁ δου̃λός σου καὶ εἰ̃πεν Αγχους πρὸς Δαυιδ οὕτως ἀρχισωματοφύλακα θήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας
καὶ Σαμουηλ ἀπέθανεν καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πα̃ς Ισραηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Αρμαθαιμ ἐν πόλει αὐτου̃ καὶ Σαουλ περιει̃λεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τη̃ς γη̃ς
καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Σωμαν καὶ συναθροίζει Σαουλ πάντα ἄνδρα Ισραηλ καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Γελβουε
καὶ εἰ̃δεν Σαουλ τὴν παρεμβολὴν τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ ἐφοβήθη καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτου̃ σφόδρα
καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτω̨̃ κύριος ἐν τοι̃ς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοι̃ς δήλοις καὶ ἐν τοι̃ς προφήταις
καὶ εἰ̃πεν Σαουλ τοι̃ς παισὶν αὐτου̃ ζητήσατέ μοι γυναι̃κα ἐγγαστρίμυθον καὶ πορεύσομαι πρὸς αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτη̨̃ καὶ εἰ̃παν οἱ παι̃δες αὐτου̃ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθος ἐν Αενδωρ
καὶ συνεκαλύψατο Σαουλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μετ' αὐτου̃ καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναι̃κα νυκτὸς καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ μάντευσαι δή μοι ἐν τω̨̃ ἐγγαστριμύθω̨ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι
καὶ εἰ̃πεν ἡ γυνὴ πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ σὺ οἰ̃δας ὅσα ἐποίησεν Σαουλ ὡς ἐξωλέθρευσεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ ἵνα τί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου θανατω̃σαι αὐτήν
10 καὶ ὤμοσεν αὐτη̨̃ Σαουλ λέγων ζη̨̃ κύριος εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τω̨̃ λόγω̨ τούτω̨
11 καὶ εἰ̃πεν ἡ γυνή τίνα ἀναγάγω σοι καὶ εἰ̃πεν τὸν Σαμουηλ ἀνάγαγέ μοι
12 καὶ εἰ̃δεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουηλ καὶ ἀνεβόησεν φωνη̨̃ μεγάλη̨ καὶ εἰ̃πεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ ἵνα τί παρελογίσω με καὶ σὺ εἰ̃ Σαουλ
13 καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ ὁ βασιλεύς μὴ φοβου̃ εἰπὸν τίνα ἑόρακας καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Θεοὺς ἑόρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τη̃ς γη̃ς
14 καὶ εἰ̃πεν αὐτη̨̃ τί ἔγνως καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τη̃ς γη̃ς καὶ οὑ̃τος διπλοΐδα ἀναβεβλημένος καὶ ἔγνω Σαουλ ὅτι Σαμουηλ οὑ̃τος καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτου̃ ἐπὶ τὴν γη̃ν καὶ προσεκύνησεν αὐτω̨̃
15 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ ἵνα τί παρηνώχλησάς μοι ἀναβη̃ναί με καὶ εἰ̃πεν Σαουλ θλίβομαι σφόδρα καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμου̃σιν ἐν ἐμοί καὶ ὁ θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ' ἐμου̃ καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τω̃ν προφητω̃ν καὶ ἐν τοι̃ς ἐνυπνίοις καὶ νυ̃ν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω
16 καὶ εἰ̃πεν Σαμουηλ ἵνα τί ἐπερωτα̨̃ς με καὶ κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σου̃ καὶ γέγονεν μετὰ του̃ πλησίον σου
17 καὶ πεποίηκεν κύριός σοι καθὼς ἐλάλησεν ἐν χειρί μου καὶ διαρρήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τω̨̃ πλησίον σου τω̨̃ Δαυιδ
18 διότι οὐκ ἤκουσας φωνη̃ς κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργη̃ς αὐτου̃ ἐν Αμαληκ διὰ του̃το τὸ ῥη̃μα ἐποίησεν κύριός σοι τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨
19 καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σου̃ εἰς χει̃ρας ἀλλοφύλων καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σου̃ πεσου̃νται καὶ τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ δώσει κύριος εἰς χει̃ρας ἀλλοφύλων
20 καὶ ἔσπευσεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γη̃ν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τω̃ν λόγων Σαμουηλ καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτω̨̃ οὐκ ἠ̃ν ἔτι οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην
21 καὶ εἰση̃λθεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἰ̃δεν ὅτι ἔσπευσεν σφόδρα καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τη̃ς φωνη̃ς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τη̨̃ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους οὓς ἐλάλησάς μοι
22 καὶ νυ̃ν ἄκουσον δὴ φωνη̃ς τη̃ς δούλης σου καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου καὶ φάγε καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχύς ὅτι πορεύση̨ ἐν ὁδω̨̃
23 καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγει̃ν καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παι̃δες αὐτου̃ καὶ ἡ γυνή καὶ ἤκουσεν τη̃ς φωνη̃ς αὐτω̃ν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τη̃ς γη̃ς καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίφρον
24 καὶ τη̨̃ γυναικὶ ἠ̃ν δάμαλις νομὰς ἐν τη̨̃ οἰκία̨ καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
25 καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαουλ καὶ ἐνώπιον τω̃ν παίδων αὐτου̃ καὶ ἔφαγον καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπη̃λθον τὴν νύκτα ἐκείνην

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 29

καὶ συναθροίζουσιν ἀλλόφυλοι πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτω̃ν εἰς Αφεκ καὶ Ισραηλ παρενέβαλεν ἐν Αενδωρ τη̨̃ ἐν Ιεζραελ
καὶ σατράπαι ἀλλοφύλων παρεπορεύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ παρεπορεύοντο ἐπ' ἐσχάτων μετὰ Αγχους
καὶ εἰ̃πον οἱ σατράπαι τω̃ν ἀλλοφύλων τίνες οἱ διαπορευόμενοι οὑ̃τοι καὶ εἰ̃πεν Αγχους πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τω̃ν ἀλλοφύλων οὐχ οὑ̃τος Δαυιδ ὁ δου̃λος Σαουλ βασιλέως Ισραηλ γέγονεν μεθ' ἡμω̃ν ἡμέρας του̃το δεύτερον ἔτος καὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτω̨̃ οὐθὲν ἀφ' ἡ̃ς ἡμέρας ἐνέπεσεν πρός με καὶ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
καὶ ἐλυπήθησαν ἐπ' αὐτω̨̃ οἱ στρατηγοὶ τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ ἀπόστρεψον τὸν ἄνδρα εἰς τὸν τόπον αὐτου̃ οὑ̃ κατέστησας αὐτὸν ἐκει̃ καὶ μὴ ἐρχέσθω μεθ' ἡμω̃ν εἰς τὸν πόλεμον καὶ μὴ γινέσθω ἐπίβουλος τη̃ς παρεμβολη̃ς καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται οὑ̃τος τω̨̃ κυρίω̨ αὐτου̃ οὐχὶ ἐν ται̃ς κεφαλαι̃ς τω̃ν ἀνδρω̃ν ἐκείνων
οὐχ οὑ̃τος Δαυιδ ὡ̨̃ ἐξη̃ρχον ἐν χοροι̃ς λέγοντες ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτου̃ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτου̃
καὶ ἐκάλεσεν Αγχους τὸν Δαυιδ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ζη̨̃ κύριος ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοι̃ς μου καὶ ἡ ἔξοδός σου καὶ ἡ εἴσοδός σου μετ' ἐμου̃ ἐν τη̨̃ παρεμβολη̨̃ καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σου̃ κακίαν ἀφ' ἡ̃ς ἡμέρας ἥκεις πρός με ἕως τη̃ς σήμερον ἡμέρας καὶ ἐν ὀφθαλμοι̃ς τω̃ν σατραπω̃ν οὐκ ἀγαθὸς σύ
καὶ νυ̃ν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην καὶ οὐ μὴ ποιήσεις κακίαν ἐν ὀφθαλμοι̃ς τω̃ν σατραπω̃ν τω̃ν ἀλλοφύλων
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αγχους τί πεποίηκά σοι καὶ τί εὑ̃ρες ἐν τω̨̃ δούλω̨ σου ἀφ' ἡ̃ς ἡμέρας ἤμην ἐνώπιόν σου καὶ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης ὅτι οὐ μὴ ἔλθω πολεμη̃σαι τοὺς ἐχθροὺς του̃ κυρίου μου του̃ βασιλέως
καὶ ἀπεκρίθη Αγχους πρὸς Δαυιδ οἰ̃δα ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐν ὀφθαλμοι̃ς μου ἀλλ' οἱ σατράπαι τω̃ν ἀλλοφύλων λέγουσιν οὐχ ἥξει μεθ' ἡμω̃ν εἰς πόλεμον
10 καὶ νυ̃ν ὄρθρισον τὸ πρωί σὺ καὶ οἱ παι̃δες του̃ κυρίου σου οἱ ἥκοντες μετὰ σου̃ καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον οὑ̃ κατέστησα ὑμα̃ς ἐκει̃ καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θη̨̃ς ἐν καρδία̨ σου ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μου καὶ ὀρθρίσατε ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ καὶ φωτισάτω ὑμι̃ν καὶ πορεύθητε
11 καὶ ὤρθρισεν Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ ἀπελθει̃ν καὶ φυλάσσειν τὴν γη̃ν τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολεμει̃ν ἐπὶ Ισραηλ

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 30

καὶ ἐγενήθη εἰσελθόντος Δαυιδ καὶ τω̃ν ἀνδρω̃ν αὐτου̃ εἰς Σεκελακ τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ τρίτη̨ καὶ Αμαληκ ἐπέθετο ἐπὶ τὸν νότον καὶ ἐπὶ Σεκελακ καὶ ἐπάταξεν τὴν Σεκελακ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί
καὶ τὰς γυναι̃κας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτη̨̃ ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα καὶ γυναι̃κα ἀλλ' ἠ̨χμαλώτευσαν καὶ ἀπη̃λθον εἰς τὴν ὁδὸν αὐτω̃ν
καὶ ἠ̃λθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ εἰς τὴν πόλιν καὶ ἰδοὺ ἐμπεπύρισται ἐν πυρί αἱ δὲ γυναι̃κες αὐτω̃ν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτω̃ν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτω̃ν ἠ̨χμαλωτευμένοι
καὶ ἠ̃ρεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃ τὴν φωνὴν αὐτω̃ν καὶ ἔκλαυσαν ἕως ὅτου οὐκ ἠ̃ν ἐν αὐτοι̃ς ἰσχὺς ἔτι κλαίειν
καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναι̃κες Δαυιδ ἠ̨χμαλωτεύθησαν Αχινοομ ἡ Ιεζραηλι̃τις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ του̃ Καρμηλίου
καὶ ἐθλίβη Δαυιδ σφόδρα ὅτι εἰ̃πεν ὁ λαὸς λιθοβολη̃σαι αὐτόν ὅτι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς του̃ λαου̃ ἑκάστου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας αὐτου̃ καὶ ἐκραταιώθη Δαυιδ ἐν κυρίω̨ θεω̨̃ αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα υἱὸν Αχιμελεχ προσάγαγε τὸ εφουδ
καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ του̃ κυρίου λέγων εἰ καταδιώξω ὀπίσω του̃ γεδδουρ τούτου εἰ καταλήμψομαι αὐτούς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ καταδίωκε ὅτι καταλαμβάνων καταλήμψη̨ καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελη̨̃
καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες μετ' αὐτου̃ καὶ ἔρχονται ἕως του̃ χειμάρρου Βοσορ καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν
10 καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐκάθισαν πέραν του̃ χειμάρρου του̃ Βοσορ
11 καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρω̨̃ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ ἐν ἀγρω̨̃ καὶ διδόασιν αὐτω̨̃ ἄρτον καὶ ἔφαγεν καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ
12 καὶ διδόασιν αὐτω̨̃ κλάσμα παλάθης καὶ ἔφαγεν καὶ κατέστη τὸ πνευ̃μα αὐτου̃ ἐν αὐτω̨̃ ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρει̃ς ἡμέρας καὶ τρει̃ς νύκτας
13 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Δαυιδ τίνος σὺ εἰ̃ καὶ πόθεν εἰ̃ καὶ εἰ̃πεν τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον ἐγώ εἰμι δου̃λος ἀνδρὸς Αμαληκίτου καὶ κατέλιπέν με ὁ κύριός μου ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριται̃ος
14 καὶ ἡμει̃ς ἐπεθέμεθα ἐπὶ νότον του̃ Χολθι καὶ ἐπὶ τὰ τη̃ς Ιουδαίας μέρη καὶ ἐπὶ νότον Χελουβ καὶ τὴν Σεκελακ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί
15 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Δαυιδ εἰ κατάξεις με ἐπὶ τὸ γεδδουρ του̃το καὶ εἰ̃πεν ὄμοσον δή μοι κατὰ του̃ θεου̃ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδου̃ναί με εἰς χει̃ρας του̃ κυρίου μου καὶ κατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδουρ του̃το
16 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἐκει̃ καὶ ἰδοὺ οὑ̃τοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τη̃ς γη̃ς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἐν πα̃σι τοι̃ς σκύλοις τοι̃ς μεγάλοις οἱ̃ς ἔλαβον ἐκ γη̃ς ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γη̃ς Ιουδα
17 καὶ ἠ̃λθεν ἐπ' αὐτοὺς Δαυιδ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀπὸ ἑωσφόρου ἕως δείλης καὶ τη̨̃ ἐπαύριον καὶ οὐκ ἐσώθη ἐξ αὐτω̃ν ἀνὴρ ὅτι ἀλλ' ἢ τετρακόσια παιδάρια ἃ ἠ̃ν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἔφυγον
18 καὶ ἀφείλατο Δαυιδ πάντα ἃ ἔλαβον οἱ Αμαληκι̃ται καὶ ἀμφοτέρας τὰς γυναι̃κας αὐτου̃ ἐξείλατο
19 καὶ οὐ διεφώνησεν αὐτοι̃ς ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου καὶ ἀπὸ τω̃ν σκύλων καὶ ἕως υἱω̃ν καὶ θυγατέρων καὶ ἕως πάντων ὡ̃ν ἔλαβον αὐτω̃ν τὰ πάντα ἐπέστρεψεν Δαυιδ
20 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ πάντα τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσθεν τω̃ν σκύλων καὶ τοι̃ς σκύλοις ἐκείνοις ἐλέγετο ταυ̃τα τὰ σκυ̃λα Δαυιδ
21 καὶ παραγίνεται Δαυιδ πρὸς τοὺς διακοσίους ἄνδρας τοὺς ἐκλυθέντας του̃ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν αὐτοὺς ἐν τω̨̃ χειμάρρω̨ τω̨̃ Βοσορ καὶ ἐξη̃λθον εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εἰς ἀπάντησιν του̃ λαου̃ του̃ μετ' αὐτου̃ καὶ προσήγαγεν Δαυιδ ἕως του̃ λαου̃ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην
22 καὶ ἀπεκρίθη πα̃ς ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρὸς τω̃ν ἀνδρω̃ν τω̃ν πολεμιστω̃ν τω̃ν πορευθέντων μετὰ Δαυιδ καὶ εἰ̃παν ὅτι οὐ κατεδίωξαν μεθ' ἡμω̃ν οὐ δώσομεν αὐτοι̃ς ἐκ τω̃ν σκύλων ὡ̃ν ἐξειλάμεθα ὅτι ἀλλ' ἢ ἕκαστος τὴν γυναι̃κα αὐτου̃ καὶ τὰ τέκνα αὐτου̃ ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν
23 καὶ εἰ̃πεν Δαυιδ οὐ ποιήσετε οὕτως μετὰ τὸ παραδου̃ναι τὸν κύριον ἡμι̃ν καὶ φυλάξαι ἡμα̃ς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ τὸν ἐπερχόμενον ἐφ' ἡμα̃ς εἰς χει̃ρας ἡμω̃ν
24 καὶ τίς ὑπακούσεται ὑμω̃ν τω̃ν λόγων τούτων ὅτι οὐχ ἡ̃ττον ὑμω̃ν εἰσιν διότι κατὰ τὴν μερίδα του̃ καταβαίνοντος εἰς πόλεμον οὕτως ἔσται ἡ μερὶς του̃ καθημένου ἐπὶ τὰ σκεύη κατὰ τὸ αὐτὸ μεριου̃νται
25 καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τη̃ς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα καὶ εἰς δικαίωμα τω̨̃ Ισραηλ ἕως τη̃ς σήμερον
26 καὶ ἠ̃λθεν Δαυιδ εἰς Σεκελακ καὶ ἀπέστειλεν τοι̃ς πρεσβυτέροις Ιουδα τω̃ν σκύλων καὶ τοι̃ς πλησίον αὐτου̃ λέγων ἰδοὺ ἀπὸ τω̃ν σκύλων τω̃ν ἐχθρω̃ν κυρίου
27 τοι̃ς ἐν Βαιθσουρ καὶ τοι̃ς ἐν Ραμα νότου καὶ τοι̃ς ἐν Ιεθθορ
28 καὶ τοι̃ς ἐν Αροηρ καὶ τοι̃ς Αμμαδι καὶ τοι̃ς ἐν Σαφι καὶ τοι̃ς ἐν Εσθιε
29 καὶ τοι̃ς ἐν Καρμήλω̨ καὶ τοι̃ς ἐν ται̃ς πόλεσιν του̃ Ιεραμηλι καὶ τοι̃ς ἐν ται̃ς πόλεσιν του̃ Κενεζι
30 καὶ τοι̃ς ἐν Ιεριμουθ καὶ τοι̃ς ἐν Βηρσαβεε καὶ τοι̃ς ἐν Νοο
31 καὶ τοι̃ς ἐν Χεβρων καὶ εἰς πάντας τοὺς τόπους οὓς διη̃λθεν Δαυιδ ἐκει̃ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτου̃

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α, κεφαλίς 31

καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπολέμουν ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρες Ισραηλ ἐκ προσώπου τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ πίπτουσιν τραυματίαι ἐν τω̨̃ ὄρει τω̨̃ Γελβουε
καὶ συνάπτουσιν ἀλλόφυλοι τω̨̃ Σαουλ καὶ τοι̃ς υἱοι̃ς αὐτου̃ καὶ τύπτουσιν ἀλλόφυλοι τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Μελχισα υἱοὺς Σαουλ
καὶ βαρύνεται ὁ πόλεμος ἐπὶ Σαουλ καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ ἀκοντισταί ἄνδρες τοξόται καὶ ἐτραυματίσθη εἰς τὰ ὑποχόνδρια
καὶ εἰ̃πεν Σαουλ πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτου̃ σπάσαι τὴν ῥομφαίαν σου καὶ ἀποκέντησόν με ἐν αὐτη̨̃ μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὑ̃τοι καὶ ἀποκεντήσωσίν με καὶ ἐμπαίξωσίν μοι καὶ οὐκ ἐβούλετο ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ὅτι ἐφοβήθη σφόδρα καὶ ἔλαβεν Σαουλ τὴν ῥομφαίαν καὶ ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτήν
καὶ εἰ̃δεν ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ ἐπέπεσεν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν ῥομφαίαν αὐτου̃ καὶ ἀπέθανεν μετ' αὐτου̃
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ οἱ τρει̃ς υἱοὶ αὐτου̃ καὶ ὁ αἴρων τὰ σκεύη αὐτου̃ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ κατὰ τὸ αὐτό
καὶ εἰ̃δον οἱ ἄνδρες Ισραηλ οἱ ἐν τω̨̃ πέραν τη̃ς κοιλάδος καὶ οἱ ἐν τω̨̃ πέραν του̃ Ιορδάνου ὅτι ἔφυγον οἱ ἄνδρες Ισραηλ καὶ ὅτι τέθνηκεν Σαουλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτου̃ καὶ καταλείπουσιν τὰς πόλεις αὐτω̃ν καὶ φεύγουσιν καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ κατοικου̃σιν ἐν αὐται̃ς
καὶ ἐγενήθη τη̨̃ ἐπαύριον καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλόφυλοι ἐκδιδύσκειν τοὺς νεκροὺς καὶ εὑρίσκουσιν τὸν Σαουλ καὶ τοὺς τρει̃ς υἱοὺς αὐτου̃ πεπτωκότας ἐπὶ τὰ ὄρη Γελβουε
καὶ ἀποστρέφουσιν αὐτὸν καὶ ἐξέδυσαν τὰ σκεύη αὐτου̃ καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτὰ εἰς γη̃ν ἀλλοφύλων κύκλω̨ εὐαγγελίζοντες τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν καὶ τω̨̃ λαω̨̃ αὐτω̃ν
10 καὶ ἀνέθηκαν τὰ σκεύη αὐτου̃ εἰς τὸ 'Ασταρτει̃ον καὶ τὸ σω̃μα αὐτου̃ κατέπηξαν ἐν τω̨̃ τείχει Βαιθσαν
11 καὶ ἀκούουσιν οἱ κατοικου̃ντες Ιαβις τη̃ς Γαλααδίτιδος ἃ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι τω̨̃ Σαουλ
12 καὶ ἀνέστησαν πα̃ς ἀνὴρ δυνάμεως καὶ ἐπορεύθησαν ὅλην τὴν νύκτα καὶ ἔλαβον τὸ σω̃μα Σαουλ καὶ τὸ σω̃μα Ιωναθαν του̃ υἱου̃ αὐτου̃ ἀπὸ τείχους Βαιθσαν καὶ φέρουσιν αὐτοὺς εἰς Ιαβις καὶ κατακαίουσιν αὐτοὺς ἐκει̃
13 καὶ λαμβάνουσιν τὰ ὀστα̃ αὐτω̃ν καὶ θάπτουσιν ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν Ιαβις καὶ νηστεύουσιν ἑπτὰ ἡμέρας
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:5 Эти "пророки", объединившиеся в группы, приходили с помощью музыки и пляски в экстаз, становившийся заразительным. Их нельзя отождествлять с великими пророками Израиля (см Введение к пророкам).


12:20 Краткое изложение антимонархической доктрины: установление царской власти было тяжелым проступком (ср Ос 8:4, Ос 9:15), но Бог все же не отвергает избранного Им народа, при условии, что он впредь будет верен. Пророки будут ходатайствовать за него и направлять его.


13:7 В этом драма царствования Саула: избранный Богом, он спас свой народ (1 Цар 11и 1 Цар 14) и однако Бог его отвергает (1 Цар 13и 1 Цар 15). Начиная с предпочтения, оказанного Иакову перед Исавом (Быт 25:23; ср Рим 9:13), с избрания Израиля (Втор 7:6; Ам 3:2) и до призвания апостолов и даже каждого христианина вся свящ. история утверждает избрание по одному только Божиему соизволению. Но она утверждает также, что сохранение благодати зависит от верности избранного: Саул не был верен своему призванию и пытался присвоить себе духовную власть, сосредоточить в своих руках "Божие" и "кесарево".


14:10 Воля Божия проявляется в событии, близком или далеком. Она возвещается Богом (Исх 3:12) или Божиим человеком (1 Цар 2:34; 4 Цар 19:29), или, как здесь и в Быт 24:12сл; Суд 6:17-18и Суд 6:36-40; 4 Цар 20:8-10, вопрошающий сам выбирает знак, посредством которого может проявиться воля Божия.


14:18 О "кивоте" или "ефоде" см 1 Цар 2:18. Саул хочет знать волю Божию прежде, чем начинать бой (ср ст 1 Цар 14:37и 1 Цар 30:7сл). Вспомнив Суд 8:27, где ефод является предметом соблазна, поздний писец заменил здесь "ефод" "кивотом" (ковчегом).


14:19 Священник готовится вытянуть жребии. Саул его останавливает и идет в бой.


14:23 Филистимляне отброшены на дорогу, по которой вторглись (ср. ст 1 Цар 14:31). Это действительно большая победа: горная местность, расположенная в центре царства, освобождена.


14:24 Добровольный пост является средством к достижению победы, которая дается Богом.


15:22 Самуил не отвергает жертвоприношений, но указывает, что послушание, будучи внутренним расположением души, более приятно Богу, чем внешний обряд. Исполнять этот обряд против воли Бога значит поклоняться не Богу, а кумиру, впадать в идолопоклонство, которое избранный народ не отверг еще окончательно, как о том свидетельствуют библейские тексты, напр. Быт 31:19, Быт 31:30сл; 1 Цар 19:13.


16:13 "Почивал Дух Господень на Давиде" - без всякого внешнего знака и в непосредственной связи с помазанием Дух Божий знаменует здесь благодать, ниспосланную священному лицу. Имя "Давид" - старое семитское слово, означающее "начальствующий", "военный вождь".


16:14 Дух Господень (ср. Суд 3:10) покинул Саула (1 Цар 15:23), который теперь "одержим" злым духом. Его называют "злым духом от Бога" (стт 1 Цар 16:15-16, ср. 1 Цар 18:10; 1 Цар 19:9), ибо израильтяне все относят к Богу, как к первопричине. (Ср. дух распри, Суд 9:23, дух лжи, 3 Цар 22:19-22, дух опьянения, Ис 19:14, дух усыпления, Ис 29:10), Сознание своей отверженности Богом и отход от него Самуила действуют на необузданный характер царя и вызывают у него припадки безумия (1 Цар 18:10сл; 1 Цар 19:9сл).


16:16 Во всем древнем мире музыка применялась для возбуждения доброго духа (ср 1 Цар 10:5) или для изгнания злого.


24:6 Давид испытывает угрызения совести (ср. 2 Цар 24:10), ибо считалось, что одежда заменяет личность (ср. 1 Цар 18:4): притронуться к одежде значило прикоснуться к личности.


25:4 Стрижка овец давала повод для праздника, на котором богатый владелец был Давид воспользовался этим обстоятельством, чтобы потребовать налог т. н. права "братства", который кочевники взимали с соседних сел за оказанную им "защиту", заключавшуюся в том, что они их не грабили и отгоняли мародеров (ст. 1 Цар 25:16).


25:25 По-евр. "навал" означает безумца, одновременно глупого, нечестивого и злого (ср. Ис 32:5сл).


26:19 Считалось, что Господь настолько связан с израильской землей, Своим "наследием", что невозможно поклоняться Ему "за ее пределами, где царили другие боги". Поэтому и Нееман уносит с собой в Дамаск немного израильской земли (4 Цар 5:17). Заставить Давида уйти в изгнание - значит обречь его на отказ от Бога Израилева.


27:6 На границе земли филистимлян, северо-восточнее Вирсавии. Анхус отдает город Давиду, как вассалу, рассчитывая на его отряд для поддержания порядка в соседней пустыне.


28:13 "Выходящего из земли" - т.е. из шеола, подземного местопребывания умерших (ср. Числ 16:33).


Автор показывает Давида избранником Божиим, но в дальнейшем он подчеркивает его слабости, чтобы показать, что и величайший царь Израиля не был идеальным помазанником. Как и все люди, он грешит и должен нести ответственность за свои поступки.1 и 2 кн Царств в еврейской Библии составляют одну книгу, под названием кн Самуила, которого считали их автором. Разделение на две книги восходит к греч переводу. В нем эти книги названы 1 и 2 кн Царств, и объединены с двумя следующими книгами, получившими название 3 и 4 кн Царств. В Вульгате первые две книги сохранили название книг Самуила (1 и 2), а две последующие называются 1 и 2 кн Царей. По сравнению с другими книгами ВЗ текст этих книг плохо сохранился. Греч перевод LXX довольно далек от евр — однако восходит к прототипу, значительные фрагменты которого найдены в Кумранских пещерах. Существовало, следовательно, несколько еврейских «рецензий» (вариантов) книг Самуила.

В 1 и 2 кн Царств можно различить пять частей: а) Самуил (Samuele 1 1-7); б) Самуил и Саул (Samuele 1 8-15); в) Саул и Давид (Samuele 1 16Samuele 2 1); г) Давид (Samuele 2 2-20); д) приложения (Samuele 2 21-24).

Автор этого труда комбинирует или просто располагает в последовательном порядке материалы различного, письменного или устного, происхождения о начале периода монархии. Приведен рассказ о ковчеге Завета и о его захвате филистимлянами (Samuele 1 4-6), продолжающийся в Samuele 2 6. Он обрамлен двумя другими рассказами: 1) о детстве Самуила (Samuele 1 1-2); 2) о том, как он в качестве последнего из Судей исполнял обязанности правителя; в заключении предвосхищается избавление от ига филистимлян (Samuele 1 7). Самуил играет первостепенную роль в деле учреждения царской власти (Samuele 1 8-12). В изложении ее становления уже давно различали две группы преданий: 9—10 1-16; 11 с одной стороны и 8, 10-17-24; 12 — с другой. Первую группу принято называть монархической версией данных событий, а вторую, считавшуюся позднейшей, — «антимонархической». В действительности же обе версии древнего происхождения и отражают лишь две различные тенденции. «Антимонархичность» второй заключается лишь в том, что она осуждает такого рода царскую власть, которая не достаточно считается с суверенной властью Бога. Войны Саула с филистимлянами описываются в гл 13—14, а первая версия об его отвержении дана в Samuele 1 13:7-13. Другая версия того же события излагается в гл 15 в связи с войной против амалекитян. Это утверждение подготавливает помазание Давида Самуилом (Samuele 1 16:1-13). Параллельные и, по-видимому, одинаково древние предания о первых шагах Давида и его столкновениях с Саулом находятся в Samuele 1 16:4Samuele 2 1, где часто встречаются повторения. Конец этой истории дан в Samuele 2 2-5: Давид в результате правления в Хевроне, войны с филистимлянами и взятия Иерусалима утверждается как царь всего Израиля (Samuele 2 5:12). В гл 6 автор возвращается к истории ковчега Завета; гл 7 содержит пророчество Нафана, а гл 8 представляет собою редакционное резюме.

С Samuele 2 9 по Re 1 1-2 рассказана история семьи Давида и ее борьбы за наследование престола; она описана очевидцем в первую половину царствования Соломона и прервана гл Samuele 2 21-24, в которых помещены документы различного происхождения, относящиеся к царствованию Давида.

Первая и вторая книги Царств охватывают период, простирающийся от возникновения израильской монархии до конца царствования Давида. Экспансия филистимлян — битва под Афеком (приблиз. в 1050 г) — поставила под угрозу само существование Израиля и принудила его установить монархию. Саул (около 1030 г) выступает сначала как судья, но будучи признан всеми коленами, становится их главою. Так возникает царская власть. Начинается освободительная война, и филистимляне вынуждены возвратиться в свои пределы (Samuele 1 14); позднейшие столкновения происходят уже на окраинах израильской территории, в Теревинфской долине (Samuele 1 17) и на Гельвуйской горе (Samuele 1 28 и Samuele 1 31). В этой последней битве, закончившейся полным поражением Израиля, погибает Саул (ок. 1010 г). Национальное единство снова под угрозой: в Хевроне «мужи Иудины» помазали на царство Давида, северные же колена противопоставили ему Иевосфея, потомка Саула, укрывшегося в Заиордании. Но убийство Иевосфея изменяет положение, и весь Израиль признает Давида царем.

2 кн Царств лишь кратко касается политических результатов царствования Давида, хотя они были весьма значительны. Филистимляне были окончательно изгнаны, объединение территории завершилось поглощением хананейских «островков» и, прежде всего, Иерусалима, ставшего политической и религиозной столицей царства. Покорено было все Заиорданье, и Давид распространил свою власть на южную Сирию. Однако после смерти Давида (ок. 970 г) оказалось, что национальное единство не стало еще достаточно прочным. Хотя Давид был царем Израиля и Иуды, они не раз противостояли друг другу: мятеж Авессалома был поддержан северянами, а Сива, из колена Вениаминова, пытался возмутить народ криком: «К шатрам твоим, Израиль!». Раскол уже предчувствовался.

Религиозный смысл этих книг в том, что в них указываются условия и трудности установления теократического порядка на земле. Этот идеал был достигнут при Давиде. До него мы видим неудачу Саула, а после него — нечестивых царей, поведение которых вызвало гнев Божий и привело к национальной катастрофе. С пророчеством Нафана пробуждается мессианская надежда, питаемая обетованиями, данными дому Давидову. Авторы НЗ-ных книг трижды ссылаются на него (Atti 2:30; Corinzi 2 6:18; Ebrei 1:5). Иисус — потомок Давида, и наименование «сын Давида», данное ему народом, является признанием Его как Мессии. Отцы Церкви проводили параллель между жизнью Давида и жизнью Иисуса Христа, избранного для спасения всех, царя духовного Израиля и все же, подобно Давиду, гонимого Своими.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:5  Холм Божий, т. е. одна из известных тогда в народе жертвенных высот (см. прим. к 7:9).


Помимо отмеченного, холм имел и иное — военное назначение, служа для филистимлян опорным пунктом их власти в Ханаане (см. прим. к 9:16).


Встретишь сонм пророков, сходящих с высоты. «Сонмы» пророков — это религиозно-воспитательные и образовательные пророческие общества, впоследствии носившие названия пророческих училищ, первоначальное основание и устройство которых было сделано пророком Самуилом. Изучение слова Божия, упражнение в молитве, пение (под аккомпанементы музыки) священных гимнов были главными предметами занятий в этих обществах. Члены последних назывались «пророками» за свое восторженно-одушевленное прославление имени Божия, а также «сынами» или «учениками пророческими» (3 Цар 20:35; 4 Цар 2:3,5,15), потому что воспитывались под руководством боговдохновенных пророков, называвшихся их «отцами» (4 Цар 2:12). При Самуиле члены пророческой общины имели свое пребывание в Раме Самуиловой (1 Цар 19:18-24); в позднейшее время, при Илии и Елисее, мы видим пророческих учеников в разных городах южного Ханаана: в Галгале (4 Цар 2:1), в Вефиле (4 Цар 2:3), в Иерихоне (4 Цар 2:5,15).


«Сонмы» неподкупных стражей закона Иеговы, восторженных глашатаев Его святой, совершенной и благой воли должны были стать, — и были на самом деле в течение всей ветхозаветной истории, — сильным противовесом народного увлечения в мрачные и гибельные дебри языческого беззакония. Глубокая убежденность истинного ведения, священный огонь религиозного воодушевления, полная правдивость и нелицеприятие обличительных речей учеников пророческих школ оказывали на народ сильное впечатление и немало содействовали богопризванным пророкам в их великой и трудной миссии религиозного уврачевания народа.


Псалтирь, тимпан, свирель, гусли — музыкальные инструменты евреев того времени: псалтирь и гусли — струнные; свирель — духовой; тимпан — вроде нашего тамбурина или бубна.


И они пророчествуют. «Пророчествовать» на библейском языке не всегда означает «предсказывать». В данном случае, как и нередко в Библии (напр., Чис 11:25; 1 Цар 10:6,10,13; 19:20 и др.), выражение «пророчествовать» можно понимать в смысле — прославлять Бога и Его чудные дела в восторженных хвалебных гимнах, что предполагает, разумеется, особый подъем духовных сил человека. С временным прекращением этого подъема прекращается и «пророчествование» (Чис 11:25; 1 Цар 10:13 и др.).


10:6  И ты будешь пророчествовать. См. прим. к концу 5 ст.


10:7-8 Наставление и вместе испытание для Саула: получая известную свободу действий (ст. 7), нареченный царь евреев отнюдь не должен был забывать того обстоятельства, что в вопросах высшего порядка он лишь исполнитель воли Небесного Царя народа; посредник между Богом и народом, истолкователь и провозвестник божественной воли — пророк — есть и будет в отношении царя тем же самым, что и в отношении каждого из народа. См. прим. к 8:6.


10:8  Галгал — город священных воспоминаний (Нав 4:4; 5:5); расположен на восток от Иерихона, вблизи р. Иордан.


10:9  Бог дал ему иное сердце — под воздействием божественного помазания Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, чем должен стать в своем новом звании (см. прим. к 8:6).


И сбылись все те знамения: см. 1-7 ст.


10:10  И он пророчествовал среди них — см. прим. к концу 5 ст., а также к 9 ст.


10:12  А у тех кто отец? Указывая на сынов пророческих, спрашивающий дает понять, что нравы и положение родителей в данном случае ни при чем, так как дар пророческий не наследственен. Тем не менее, недоумение при виде «пророчествовавшего Саула» было так велико, что увековечилось в пословице. Когда впоследствии желали выразить изумление по поводу какой-нибудь неожиданной перемены, то говорили: «Неужели и Саул во пророках!»


10:13 См. прим. к концу 5 ст.


10:17 Город Массифа (к западу от Гивы Вениаминовой, к северо-западу от Иерусалима) и прежде бывал местом религиозно-общественных собраний народа (Суд 20:1; 21:1; 1 Цар 7:5).


10:18-19  А вы отвергли Бога (ср. 8:7-8). См. прим. к 8:6.


Итак, предстаньте теперь пред Господом, чтобы узнать, кого Господь избирает вам в цари.


10:20  И указано — через жребий. «Жившие порочно, — замечает блаж. Феодорит, — не всегда верили Божиим пророкам. Посему, чтобы не думали, будто приговор сделан по человеческой милости, Самуил приказал бросить жребий» (Толк. на 1 Цар, вопр. 22).


10:22  И вопросили еще Господа — чрез какое-либо знамение. Если же выражение 17 стиха «к Господу в Массифу» понимать в том смысле, что к этому времени в Массифу была перенесена скиния, то вопросить Господа евреи могли и иным путем, — через посредство первосвященника и вверенного ему таинственного наперсника.


10:23  От плеч своих выше всего народа, т. е. выше всех головой.


10:24 Физические достоинства человека в древности ставились очень высоко; по ним нередко измерялись и его внутренне достоинства (16:7). Там, где главное назначение того или иного человека усматривалось в обязанности защищать вверенные ему интересы путем применения физической силы, вышеотмеченные достоинства человека имели, конечно, решающее значение. По свидетельству Геродота (III, 20; VII, 187), ефиопляне избирали своим царем того, кто был выше других ростом. Того же физического соответствия своему предполагаемому назначению хотели видеть в своем царе и евреи (VIII, 20). Увидев рослую, могучую фигуру Саула, народ с восторгом закричал: Да живет царь!


Господь попустил совершиться избранию Саула, дабы евреи осязательно убедились в том, что для теократического государя (см. прим. к 8:6) грубая физическая сила не составляет главного требуемого качества (16:1,7); дабы опытно осведомившись о том, каким не может быть их царь, сознательнее отнеслись к божественному указанию в лице преемника Саула (16:1,7) о том, каким он должен быть.


10:25  Права царства, записанные Самуилом и положенные пред ковчегом Господним, нужно отличать от изображенной им пред народом картины обычного в то время на Востоке поведения царя (8:11-18). В противоположность означенной картине и в соответствии с Втор 17:14-20 Самуил, по всей вероятности, изобразил в «Правах царя» тот желательный, с теократической точки зрения (см. прим. к 8:6), идеал царя, которому должен следовать царь евреев.


Впрочем, действительное содержание этого важного документа не дошло до нас.


10:26 Город Гива Вениаминова расположен к югу от Рамы Самуиловой и к северу от Иерусалима.


Которых сердца коснулся Бог, т. е. сердце которых радостно отозвалось на избрание царем богатыря Саула.


10:27  И не поднесли ему даров, по случаю избрания в цари. Предполагается, что другие сделали эти дары и тем выразили свое почтительное приветствие новоизбранному.


Но он как бы не замечал этого: простое благоразумие требовало отнестись спокойно к частичной вспышке неудовольствия, иначе она могла перейти в пожар междоусобия.


11:1  Спустя около месяца — после избрания Саула на царство.


Наас аммонитянин — царь аммонитян. Аммонитяне жили в южных пределах восточного Заиорданья.


Иавис Галаадский — город, находившийся в средней части восточного Заиорданья, Галааде.


11:2 Кроме наносимого бесчестия Израилю, лишение покоренных правого глаза могло иметь и иную цель. Лишая жителей Иависа именно правого глаза, Наас «хотел сделать их неспособными к войне, потому что держащий в левой руке щит закрывает им левый глаз, правый же смотрит на врагов». Поэтому лишение правого глаза легко может повести к поражению тех, кто лишены его (блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 23; ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. VI, 5, §1).


11:3  Выйдем к тебе, чтобы исполнить твое требование.


11:5  И вот пришел Саул позади волов с поля. Очевидно, он продолжал еще вести ту трудовую земледельческую жизнь, которую вел до своего избрания в цари. Царский быт и царская обстановка явились позднее.


11:6  И сошел на Саула Дух Божий — дух благородной решимости идти и освободить невинно угнетаемых, в полной уверенности, что Господь не оставит его своей помощью.


11:7 «Для уразумения какой-нибудь мысли, для ее полного усвоения, древнему человеку необходим был более или менее яркий образ. Еврей, еще не испытавший, что такое царская власть, тогда только мог вполне постигнуть ее силу, когда ему сказали, что за неповиновение царю он лишится вола, самого дорогого предмета в земледельческом хозяйстве, и при этом показали, для наглядности, кусок разрубленного вола» (Я. Богородский. Еврейские цари. Казань, 1884, с. 34-35).


11:8  Везек — город в средней части западного Заиорданья, против Иависа Галаадского.


Мужи Иудины — воины из колен Иуды и Симеона; сыны Израилевы — воины из остальных колен, кроме колена Левия, освобожденного от исполнения воинских обязанностей в силу своего постоянного служения при скинии Господней.


Распадение еврейского народа на Иуду и Израиль чувствуется еще задолго до окончательного разделения еврейской монархии на царства Иудейское и Израильское. (Подробнее об этом см. в соч. Покровского «Разделение Еврейского царства на Иудейское и Израильское».)


11:11  В средину стана неприятелей.


Во время утренней стражи, т. е. во время от 2 до 6 часов утра. В древние времена ночь у евреев разделялась на три стражи, по четыре часа каждая. Первая продолжалась от 6 до 10 часов вечера, вторая — от 10 часов вечера до 2 часов утра, и третья, называвшаяся утренней стражей, от 2 до 6 часов утра. Со времени подчинения евреев римскому господству евреи усвоили деление вышеозначенных часов ночи на четыре стражи, по три часа в каждой, подобно тому, как это было принято у римлян (Мф 14:25; Мк 13:35).


11:12 Ср. 10:27. Очевидно, военный подвиг Саула сломил последнее сомнение народа в том, что он может быть желанным (8:20) царем Израиля.


11:13 Ср. гл. 10, конец 27 ст.


11:14-15 Единодушное признание Галгальским всенародным собранием Саула царем над Израилем загладило собой ту опасную раздвоенность общественного мнения, которая обнаружилась в отношении Саула при его первом избрании в Массифе (10:27). Когда власть царя была признана всем народом, пророк Самуил получал возможность беспрепятственно сложить с себя звание судии евреев.


11:15  15. И принесли там мирные жертвы: см. прим. к 7:9. Но можно допустить, что выражение «пред Господом» указывает на временное присутствие в Галгале скинии Господней (ср. 10:17,19,22).


12:1-5 Смысл речи таков: «Желание ваше исполнено, вы имеете царя, такого, какого хотели. Моя деятельность судии среди вас закончена. Не знаю, каков будет для вас царь; что же касается меня, то я не могу упрекнуть себя в какой-либо несправедливости в отношении вас». Народ засвидетельствовал правду слов Самуила, после чего пророк обратился к народу со словом назидания, вполне уверенный в том, что народ увидит в этом назидании одно лишь желание блага этому народу (6-25 ст.)


12:6-25 Смысл увещания пророка таков: «До сих пор у вас не было царя, однако Господь Бог всегда спасал вас от врагов ваших, как только вы обращались к Нему. А потом вдруг потребовали себе для защиты от врагов земного царя! Как будто Господь уже не может больше спасать вас и как будто земной царь сам по себе может доставить вам это спасение! Вы обнаружили постыдное маловерие к помощи Божией и излишнее упование на силу собственного копья и меча. Знайте же, что как без царя вы спасались от врагов только тогда, когда не уклонялись от Господа и служили Ему от всего сердца вашего, так точно будет и при царе. Царская власть будет бессильна спасти вас, как скоро в вас самих не будет внутренней нравственной силы. Если вы и царь ваш будете ходить вслед Господа-Бога вашего, то вас не постигнет зло; если же станете противиться повелениям Господа, то ведайте: погибнете вы и царь ваш. А что все, сказанное мною, справедливо, Господь подтвердит сейчас знамением» (ст. 16-18).


12:17  Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь. В Палестине бывает в году два периода дождей — ранний и поздний (Втор 11:14): ранний (применительно к началу гражданского года евреев с сентября месяца) — это осенний период дождей, падающий на октябрь и ноябрь месяцы; поздний — весенний, падающий на конец февраля, март и начало апреля. В мае же и начале июня, когда совершается уборка пшеницы, дождя совсем не бывает: ханаанский дождь в это время был бы так же странен, как, по выражению Премудрого, свет летом (Притч 26:1).


13:1  Год был по воцарении Саула и другой год царствовал он над Израилем, т. е. во второй год по воцарении Саула над Израилем.


Три тысячи израильтян — в качестве постоянного военного отряда.


13:2  Михмас — город на северо-восток от Гивы Вениаминовой.


Возвышенность Вефиля — на север от Гивы Вениаминовой.


13:3  Охранный отряд филистимлян, который был в Гиве — см. прим. к 9:16. Очевидно, Гива Вениаминова входила уже в район филистимских захватов, и в ней (вернее, около нее) расположен был наблюдательный и охранный отряд филистимлян. Неудивительно, что подобное соседство не могло особенно понравиться царю евреев.


13:5  Беф-Авен = Аиалон (14:23,31); расположен к юго-западу от Гаваона.


13:6-7 «Потому ли, что война была начата не по единодушному взрыву народного чувства, а по личным соображениям Саула; или потому, что гром железного оружия филистимлян наводил панический страх на евреев (см. прим. к 9:16), но вышло так, что евреи упали духом: только часть их последовала за Саулом в Галгал (для жертвоприношения Богу); наибольшая же масса спряталась в пещеры, в терновые кустарники, в ущелья гор, в башни и ямы; многие бросились даже за Иордан» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 41).


13:8-14 См. прим. к 7:6 и к 10:8. Не исполнив воли пророка Господня, Саул нарушил не простую формальность, а один из существеннейших законов, положенных в основу власти еврейского царя (Втор 17:14-20). И пророк Самуил, как верный страж теократии еврейского народа, не мог оставить это нарушение закона без энергичного протеста и обличения.


13:17  Офра Вениаминова — на север от Михмаса.


13:18  Вефорон (Верхний и Нижний) — на запад от Михмаса. Цевоим — к юго-востоку от Михмаса, по направлению к пустыне Иерихонской.


14:13-23 Подвергшись быстрому и ловкому нападению, филистимляне пришли в ужас и, вообразив, что по беспечности подпустили к себе целый отряд неприятеля, скрытый ущельем гор (4-6 ст.), ударились в дикое бегство, произвели страшный переполох в лагере при Михмасе и смутили прочие филистимские отряды. Смятению филистимлян содействовало еще и то обстоятельство, что в их войске было много евреев. Ободренные благоприятным оборотом дела, они обнажили мечи против своих утеснителей. К ним присоединились и те из израильтян, которые в начале филистимского нашествия в страхе попрятались было в ущелья и ямы (см. прим. к 13:6-7).


14:18-23  Тогда сказал Саул священнику (Ахии): сложи (молитвенно) руки твои (ст. 19), дабы через посредство святыни (ст. 18) уразуметь нам волю Божию. И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним (ст. 20): Господь дал понять евреям, что филистимляне преданы в руки их. Само собой понятно, что, удостоверившись в происшедшем смятении филистимлян, Саул бросился со своим войском довершать поражение неприятелей и преследовал их от Михмаса до Беф-Авена (Аиалона).


14:18  Кивот — в греческом переводе: ефот.


14:24-34  Саул весьма безрассудно заклял весь народ. Последствия необдуманного заклятия Саулом своих воинов сказалось очень скоро. «Первым результатом его было то, что клятва была нарушена, и именно тем, кто всего более думал о преследовании неприятелей, всего более содействовал их поражению — героем дня, царевичем Ионафаном, не знавшим о заклятии. Когда наступил вечер, изголодавшийся народ с остервенением бросился на филистимскую добычу — мелкий и крупный скот — и предался кровавой еде почти сырого, дымящегося мяса, в противность прямому постановлению закона (Втор 12:16,23 ). Так что для прекращения беспорядка Саул принужден был лично наблюдать за надлежащим приготовлением для еды каждого животного» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 51-52).


14:28  И просветлели глаза его, померкнувшие от утомления и голода.


14:29  Смутил отец мой землю, дав неосторожную клятву.


14:33-34  Привалите ко мне теперь большой камень (33 ст.) и затем пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу и закалайте здесь (на камне) и ешьте и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью (34 ст.).


14:35 Замечание, очень характерное для личности Саула: только теперь, восторжествовав над врагами, Саул почувствовал потребность самостоятельного жертвоприношения Господу Богу, без побуждения на то со стороны пророка Самуила (10:8; 13:8).


14:36  Приступим здесь к Богу, дабы узнать Его волю.


14:37  И вопросил Саул Бога, через посредство Святыни Господней (см. 18-19 ст.).


14:38  На ком ныне грех, препятствующий нам узнать волю Господню?


14:39-45  Но никто не отвечал ему из всего народа. Народ, несомненно, знал о нарушении Ионафаном Саулова заклятия (27-30 ст.), но, сознавая безрассудство этого заклятия (24 ст.) и питая вполне законное чувство любви и благодарности к герою дня Ионафану, которому, видимо, сам Бог помогал в одолении врагов (ст. 42,45), решил не допустить Саула до совершения другого, еще худшего, безрассудства. И освободил народ Ионафана, и не умер он (45 ст.).


14:47  Моав — на восточном берегу Мертвого моря; Аммон — в южных пределах восточного Заиорданья; Вефор — одно из неизвестных в настоящее время племен; Сова (или Сува, Цоба) — государство в Сирии; филистимляне занимали юго-западный угол Ханаана.


14:52  Брал его к себе, в ополчение.


15:2 См. Исх 17:8-16. Амаликитяне — кочевники северной части Синайского полуострова, между Идумеей и Египтом.


15:3  И Иерима (ср. ст. 8). Предполагают, что Иерим был один из предводителей амаликитян, чем-либо особенно выделявшийся среди других их начальников.


15:4  Телаим — на юге Ханаана, вблизи иудейской границы.


15:6 Кинеяне — одно из племен среди амаликитян (ср. Исх 2:15-21; Чис 10:29-33; Суд 1:16), дружественное евреям.


15:7 Точное местоположение Хавилы неизвестно. Сур — часть аравийской пустыни, прилегающая к Египту (Быт 16:7; Исх 15:22).


15:9 Новое нарушение со стороны Саула воли пророка Господня (ср. 13:8-14; 15:1-3. См. прим. к 8:6).


15:10-11 Ср. 13:8-14. И опечалился Самуил и взывал ко Господу целую ночь, прося вразумить его относительно того, как он должен поступить теперь с Саулом.


15:12 Упоминаемый здесь Кармил — город Иудина колена, расположенный на юг от Хеврона.


Поставил себе памятник (какой-либо столб с надписью) — в ознаменование и увековечение одержанной победы. Вероятно, и Агаг был пощажен (ст. 9) не ради самого Агага, а дабы увеличить его присутствием блеск триумфатора.


15:13  Когда пришел Самуил для принесения жертвы — ср. 10:8; 11:14-15; 13:8-11. См. прим. к 7:9.


Я исполнил слово Господа — см. ст. 1-3.


15:15 Девятый стих заставляет предполагать, что Саул и его войско оставили себе лучшее из достояния амаликитян далеко не по религиозным соображениям.


15:17-19 Отмечается неблагодарность Саула. Воздвигнутый из ничтожества (ст. 17) на высоту царского престола Саул не обнаружил должного подчинения воли Воздвигшего его.


15:21 См. прим. к 15 ст.


15:22-23 См. 1-3,10-11,17-19 ст.


15:24-31 Саул сознавал, что он согрешил, нарушив волю Божию, но не чувствовал этого греха, не терзался внутренним очищающим раскаянием. Внешне честолюбивую душу Саула угнетала мысль не столько о том, что его может покинуть Господь, сколько о том, что его сейчас оставит разгневанный пророк Господень и своим уходом уронит его престиж пред князьями и народом. Щадя не Саула, а честь еврейского царя, Самуил остался и совершил положенное жертвоприношение.


15:32-33 Ср. ст. 3.


15:35  Потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула (ср. ст. 10-11; 16:1,7): человекообразное выражение, говорящее о том, что первый царь евреев не воспользовался богодарованными ему средствами для того, чтобы быть ревностным орудием воли Божией на благо свое и вверенного ему народа.


16:1  Иессей из Вифлеема Иудейского — внук Вооза, женившегося на моавитянке Руфь (см. кн. Руфь), прямой потомок Наасона, князя Иудина колена при Моисее (Чис 1:7; 1 Пар 2:10).


16:2 Опасение Самуила понятно: с одной стороны, он боялся преждевременного, насильственного прекращения не только его личной жизни, но и общественно-пророческой деятельности; с другой — тех печальных последствий, которые могли иметь место вслед за безумным поступком Саула. Насильственная смерть пророка Самуила могла вызвать взрыв народного негодования в отношении того, кто был ближайшей причиной этой смерти, и произвести гибельную анархию в еврейском государстве. Слова Господа: Возьми в руку твою телицу и пр. — не научение неправде, а указание на действительно необходимое действие: великое событие священного помазания на царство избранника Божия не могло не быть ознаменовано религиозным обрядом (ср. 9:15-27; 10:1,8). «И пророк действительно совершил жертвоприношение (ст. 5). Посему сказано ему, чтобы до времени скрыв главное дело, указал (имеющим вопросить его о приходе в город) придаточное» (Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 36).


16:4  Мирен ли приход твой? «Потому ли, что неожиданные посещения пророка обусловливались большей частью необычайными событиями, и притом тревожного характера, или потому, что напряженное состояние, роковая борьба между пророческим и царским могуществом чувствовалась всеми, следившими за положением дел и опасавшимися тяжелых напряжений и смут, старейшины города поспешили выйти навстречу пророку и с трепетом спросили: «с миром ли идешь к нам?»» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 64).


16:6 «Пророк не знал избранного Богом, потому что был не Бог, а человек. Знать все — свойственно Богу; пророку же достаточно знать то, что открывает (и по мере того, как открывает) Бог. С другой стороны, неведение пророка открывало Божие определение. Если бы пророк обратился прямо к Давиду, то могли бы подозревать, что сделал сие по какому-либо предубеждению. Поелику же приступил к первому, и второму, и третьему — до седьмого, то познали, что отвергший первых и избравший последнего есть Бог. Если и по таком избрании братья дали место ненависти, увидев Давида в полку (17:28), то чего не сделали бы, если бы избрание совершилось иным образом?» (Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 37).


16:13 «Тайное помазание не сообщало никаких внешних привилегий Давиду, которые были невозможны при существующем царе; но оно давало ему внутреннее убеждение в его праве на престол после Саула, возвышало его дух, помогало спокойно и с кротостью переносить незаслуженное преследование врагов и поощряло на дела, достойные будущего царя евреев. Дух Господень почивал на нем до сего дня : в глазах толпы он оставался обыкновенным смертным, но сам он всем своим нравственным существом чувствовал, как высоко и напряженно звучали его душевные струны, какое оживление и парение получили его мысль и чувство, возбуждаемые новой великой задачей его жизни», поставленной ему самим Богом (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 65-66). Дух Господнего благоволения, благодатных даров и помощи почил на Давиде. Саул же, сознательно и упорно противлявшийся благому воздействию на него Духа Божия, попущен был испытать на себе приражение темных и злых сил.


16:14  И возмущал его злой дух (попущением) от Господа. «Несмотря на видимое благополучие, дух Саула (под влиянием темных сил) не был спокоен: жажда властолюбия, как и многих других страстей, не могла быть ничем насыщена; по мере ее удовлетворения она разрасталась; чувствовалась потребность обнаружить власть там, где она не была еще обнаружена, — и в большей мере, чем прежде, была обнаружена. К этому присоединялось воспоминание о грозных словах пророка (15:23, 16:28-29), которое ничем нельзя было заглушить и которое как меч висело над венчанной главой Саула. И вот, мало-помалу, он начал испытывать общее чувство недовольства и беспокойства. Затем это чувство стало переходить в раздражение, и равновесие его небогатых душевных сил нарушилось. Он стал страдать припадками настоящей душевной болезни, во время которых был не только не способен к серьезным делам, но и положительно опасен для окружавших» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 72-73).


16:16 Являясь выражением настроения, музыка может иногда являться и возбудителем желаемого настроения. О благодетельном влиянии умиротворяюще мелодий музыки на встревоженный и больной дух человека известно было с глубокой древности.


16:18  И Господь с ним, т. е. во всем благоуспешен.


16:20 Хлеб и вино должны были выразить почтительное приветствие Саулу ее стороны дома Иессея.


16:23  Дух (злой по попущению) от Бога (ср. ст. 14, 15 и 16). См. прим. к концу 13 ст. и к 14 ст.


17:1 Возможно предположить, что, нападая на евреев, филистимляне рассчитывали на предполагаемую неспособность больного Саула (16:14-21) оказать им умелое сопротивление. Но на этот раз филистимляне ошиблись в своих ожиданиях.


Сокхоф и Азек — города к юго-западу от Иерусалима.


17:3 Войска находились в таком положении, что нападающая сторона неизбежно рисковала потерпеть полное поражение. А так как никто себе не враг, то обе стороны стояли в бездействии, но в напряженном выжидательном положении. Неизвестно, сколько времени они простояли бы таким образом, если бы филистимлянам не пришла мысль решить дело военным поединком двух богатырей — из того и из другого лагеря. Богатырем со стороны филистимлян явился великан из города Гефа — Голиаф.


17:4  Локоть — длина руки от локтевого сустава до конца среднего пальца. Пядь — ширина в три ладони. Ладонь — ширина четырех пальцев.


17:5  Сикль, как мера веса, равнялся 3 золотникам, 34,40 дол.


17:8  Не филистимлянин ли я, а вы рабы Саула, т. е. какое может быть сравнение между мной, — могучим, свободным филистимлянином, — и вами, — жалкими рабами больного маньяка Саула?


17:11  Очень испугались и ужаснулись, не надеясь подыскать со своей стороны равносильного Голиафу соперника.


17:12  Восемь сыновей — см. 16:6-13.


17:15 Надобность в игре Давида временно прекратилась: война поглотила собой внимание и чувства Саула и тем предохраняла его от острых вспышек меланхолии.


17:18  Тысяченачальнику — в виде приветственного дара.


17:23  Те слова — см. ст. 8-10.


17:26  Свободным во Израиле, т. е. свободным от государственных повинностей.


17:28 Очевидно, первенец Иессея Елиав не мог простить своему младшему брату того предпочтения, которое было оказано этому брату пророком Божиим Самуилом (16 гл.).


17:33  Ибо ты еще юноша. «Давид был тогда юношей 15 или 16 лет, так как умер 75-ти лет, царствовал 40; почему, когда был убит Саул, имел 30 лет. А пред сим было сказано, что Саул, после двухлетнего царствования, лишился божественной благодати и потому все прочее время провел, враждуя на Давида» (блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 41).


17:36-37 Ср. ст. 45-47.


17:42  Молод, белокур и красив лицом, т. е. без внешних признаков закаленного в боях сурового воина.


17:52  Аккарон — филистимский город, на запад от Гаваона.


17:54 На вопрос о том, «как Давид, не живши еще в Иерусалиме, внес в него голову иноплеменника», блаж. Феодорит отвечает: «Правда, Иерусалим населяли еще иевусеи (2 Цар 5:6-8), но Давид, желая устрашить непобежденных иноплеменников своего отечества, указал им на голову сраженного им великого воителя», дерзко восстававшего на избранный народ Божий и полагавшего всю надежду на собственные силы (Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 42).


17:55  Чей сын этот юноша? Занимая скромное место в толпе других придворных музыкантов, Давид мог быть и неизвестен лично Саулу. Слушая музыку Давида, Саул не обращал никакого внимания на игравшего; а если и видел его, так болезненные припадки, в период которых приглашался музыкант, могли помешать ему запомнить лицо игравшего. И только теперь, когда скромный музыкант на арфе сделался героем дня, славой Израиля, орудием божественной помощи угнетенным, Саул обратил на Давида должное внимание и, не узнав его в лицо, спросил: «Чей сын этот юноша?»


17:57 Сообщаемое в 54 стихе относится, очевидно, ко времени после данного представления победителя Давида Саулу.


18:3  Союз дружбы.


18:10 Музыка Давида потеряла для Саула, по-видимому, всякое очарование. Вид предполагаемого претендента на его престол вызывал в Сауле необузданное бешенство.


18:11 Надобно полагать, что Саул действовал здесь не совсем бессознательно, потому что вскоре затем он начал хладнокровно придумывать другие, более благовидные, способы погубить Давида.


18:12-16 Явная благоуспешность Давида во всем, его неотразимое обаяние на окружающих внушали болезненно-подозрительному царю нечто вроде суеверного страха к личности своего предполагаемого врага.


18:17 Очевидно, Саул еще не решался открыто выступить против юного народного героя.


18:21  Она будет ему сетью — см. ст. 25.


18:25  Вено — брачный дар жениха за невесту, определявшийся в своем объеме, между прочим, и важностью социального положения невесты. Вено за дочь царя не могло быть малозначительным.


Краеобрезание — обрезание крайней плоти.


18:26 Чувства Мелхолы и Давида, очевидно, были взаимными.


18:27  Еще не прошли назначенные для выступления в поход дни.


18:28-30 Заключив брак между Мелхолой и Давидом, Саул «попал, так сказать, в сети, расставленные им самим. Сделавши Давида своим зятем, он понял, что Давид стал теперь несравненно опаснее для него, так как сделался членом его царского дома» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 90).


19:1 Потеряв надежду погубить Давида тайно, Саул сбрасывает с себя личину последнего самообладания и открыто заявляет придворным о своих чувствах и намерениях в отношении сына Иессеева.


19:3  В поле, пользуясь благодушием царя во время прогулки.


19:6-7 Наружно Саул не мог не согласиться с разумными доводами Ионафана, но в душе, конечно, оставался по-прежнему нерасположенным к Давиду.


19:19  В Навафе, в Раме (см. прим. к 10:5). «Наваф» «переводится обыкновенно как собственное имя и, вероятно, действительно употреблялось как собственное имя; но оно, по всем признакам, заключает в себе нарицательное понятие, соответствующее тому, что у нас называется «общежитием»; некоторые толкователи слово «Наваф» переводят «пастушеский дом, гостиница», а халдейский переводчик — «дом учения». Имея в виду, что в Навафе был сонм пророков, можно думать, что Наваф был общежитием, питомником, «seminarium’ом» сынов пророческих в Раме Самуиловой» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 92-93, прим.).


19:20-24  И они стали пророчествовать. См. прим. к 10:5. Нет ничего невозможного в том предположении, что посланные взять Давида, всей душой принадлежали несправедливо гонимому победителю филистимлян и, быть может, немало мучились внутри себя, исполняя долг повиновения Саулу. «И вот, они приходят в Раму. Со свойственным еврею чувством благоговения, смешанного со страхом, подходят к таинственному жилищу пророков, и глазам их представляется поразительное зрелище: множество мужей и юношей, с маститым старцем во главе, в торжественной позе, с вдохновленным взором, могучим, но согласным голосом поют возвышенные гимны, прославляющие величие и чудные дела Иеговы. Глубоко пораженные воины невольно останавливаются, вспоминают о деле, за которым пришли, и ими овладевает благоговейный ужас. С поразительной ясностью они видят всю неестественность, всю греховность дела, за которым явились. С сильным волнением они начали сообщать друг другу свои мысли и чувства, прославлять подвиги и благочестие Давида и в конце концов до того воодушевились, что стали верить, насколько умели, могучему хору пророков» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 95-96). Обаяние сонма пророков было настолько велико, что его не избежал и сам Саул (23-24 ст., ср. 10:10-13).


20:5  Новомесячие — праздник новомесячия (Чис 10:10; 28:11-15).


20:6  Там годичное жертвоприношение всего родства его — см. прим. 7:9.


20:8  Ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою — см. 18:1-4.


20:26  Нечист, т. е. находится в состоянии какого-либо очищения себя по закону (см. Лев гл. 11; 12; 13; 17; Чис гл. 5; 12; 19; 31 и др.).


20:40  В город Гиву Вениаминову.


21:1  Номва — к северо-востоку от Иерусалима. Можно полагать, что здесь находилась в настоящее время скиния Господня.


К Ахимелеху первосвященнику, в Мк 2:26 при упоминании об этом событии назван Авиафар. Предполагают, что евангелист назвал вместо отца сына, который, за старостью отца, исправлял-де первосвященнические обязанности. Но, имея в виду 2 Цар 8:17 и 1 Пар 18:16, нужно отдать предпочтение другому предположению, что как отец, так и сын носили двойное имя: Ахимелех-Авиафар.


И смутился Ахимелех: отношения между Саулом и Давидом не могли быть, конечно, неизвестны первосвященнику. Приход царского зятя без надлежащей свиты заставили предположить первосвященника, что Давид преследуем и потому небезопасен для тех, кто бы вздумал укрыть его от царя.


21:2 Вымышленный Давидом предлог посещения города Номвы, а равно и вымышленное объяснение им своего желания получить священные хлебы и меч Голиафа (ст. 3-6, 8-9) могут быть объяснены тем поистине безвыходным положением, в котором находился невинно преследуемый Давид.


21:3-6 Ср. Лк 6:1-4.


21:10  Геф — один из главных филистимских городов — к западу от Вифлеема. См. прим. к 6:17.


21:13  И изменил лицо свое, т. е. притворился безумным, дабы не возбудить в филистимлянах подозрений насчет каких-нибудь скрытых политических целей его прибытия к ним.


22:1  Адоллам — между Гефом и Вифлеемом, в пустынной части Иудиных гор.


И пришли к нему туда, считая свое вифлеемское жилище не вполне безопасным от гнева исступленного Саула. Саул мог захватить семейство Давида в качестве заложников, чтобы тем самым принудить своего мнимого врага к добровольной сдаче.


22:2  И собрались к нему все несправедливо притесненные сильнейшими их; все должники, в конце истощенные своими неумолимыми кредиторами и не нашедшие суда над ними; все огорченные душою, т. е. пострадавшие от того грубого произвола и неурядицы, которые царили в пределах монархии больного Саула.


22:3  Массифа Моавитская — в южных пределах земли моавитян.


Пусть отец мой и мать моя побудут у вас. Несомненно, что в пределах Еврейского царства безопасность семьи Давида не могла быть гарантирована так прочно, как за пределами этого царства. Притом же присутствие в дружине Давида преклонных родителей последнего могло бы оказаться, в конце концов, стеснительным для быстрых переходов и решительных действий дружины.


22:5  Не оставайся в этом убежище. «Водимый Богом ум пророков находил, что Давиду не следовало оставаться долгое время в зависимом общении с соседними языческими царями и жить вдали от своего народа, не принимая никакого деятельного участия в его судьбах» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 102).


Местность: Лес Херет, Зиф, Маон, Энгадди — в промежутке между Хевроном и Мертвым морем.


22:8  Строить мне ковы. В больном воображении царя действия Давида получают вид широко организованной вооруженной агитации против Саула.


22:9 См. 21:7.


22:10  И тот вопросил о нем Господа — через посредство святыни Господней, первосвященнического нагрудника. В 21-й главе об этом действии Ахимелеха не упоминается: достоверность показания Давида не стоит, однако, в противоречии с дальнейшими показаниями и самого первосвященника: «Разве теперь только я стал вопрошать для него Бога?» (гл. 21 ст. 12-15).


22:18  Носивших льняной ефод — см. прим. к 2:18.


22:20-23 Вместе с первосвященником в стан Давида был принесен и священный ефод (гл. 23). В наиболее затруднительных случаях Давид мог пользоваться теперь откровениями благой и совершенной воли Господней, являемыми через посредство Его святыни.


23:1  Кеиль — к северо-западу от Хеврона.


23:2  И вопросил Давид Господа — через посредство святыни Господней (ст. 6).


23:14  Пустыня Зиф — см. прим. к 22:5.


23:17  И Саул, отец мой, знает это — см. 20:80-31; 24:18-23.


23:19  Зифеи — жители местности Зиф. См. прим. к 22:5.


23:21  Пожалели о мне — ср. 22:7-8.


23:24  Пустыня Маон — см. прим. к 22:5.


23:28  Села-Гаммахлекоф — «скала разделений».


24:1  Эн-Гадди — дикая гористая местность на западном берегу Мертвого моря.


24:6  Больно стало сердцу Давида — при сознании того невысокого чувства, которому он только что подчинился (ср. ст. 7).


24:15  За мертвым псом, за одною блохою. Сравнения, указывающие на несоизмеримость социального положения и вооруженной силы Саула и Давида.


25:1  Пустыня Фаран — северная часть Аравийской пустыни, между Палестиной и Египтом, Идумеей и Синайским полуостровом.


25:2  Маон — см. прим. к 22:5.


Упоминаемый здесь Кармил — город на юг от Хеврона.


25:3 Имя Навал означает «Безумный». «Без сомнения, это было не подлинное его имя, а прозвище, данное народом. Навал поражал окружающих дикостью и нелепостью своего характера, и народный юмор, скрыв его настоящее, быть может, совсем к нему не подходившее имя, утвердил за ним название самодура» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 112).


25:5-9 «Давид рассчитывал на благодарность Навала за то, что воины Давида, по роду жизни похожие на тех праздных наездников, от которых владельцы стад терпели немало, не только ничего не похитили из стад Навала, но и оберегали их от хищников; были оградой для его пастухов, как сознавались сами пастухи. Но Навал показал, что он недаром носил свое прозвище» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 112).


25:13 Давид оставлял безнаказанной несправедливость Саула, щадя в его лице Помазанника Божьего и видя в своей покорности ему долг верноподданного (24:7,10-16); но не мог оставить без наказания дикую выходку Навала, так как смирение пред Навалом могло быть истолковано его сторонниками за простое бессилие защитить свою честь и права.


25:21-22 См. прим. к 13 ст.


25:24-31 Авигея извиняется пред Давидом в происшедшем недоразумении, объясняя его прирожденной, общеизвестной глупостью и самодурством Навала; умоляет Давида укротить свой гнев, предсказывая ему в будущем твердое и славное царствование, которое да не омрачится воспоминанием о несправедливо пролитой крови невменяемого Навала и его домашних.


25:36  И не сказала ему ни слова о прошедшем, так как это было бы в данное время бесполезным, а быть может, и прямо вредным, — принимая во внимание необузданный нрав Навала.


26:1  Зифеи — см. прим. к 22:5.


26:8  И не повторю удара, т. е. надеюсь, что жизнь Саула прекратится после первого же удара копьем.


26:11-12 В 15-16 ст. объясняется, для чего были взяты копье и сосуд.


26:15 Не муж ли ты, т. е. разве ты не мужчина? И кто равен тебе в Израиле по силе и отваге, а также по положению у престола родственно расположенного к тебе царя (14:50)?


26:19  Ступай, служи богам чужим, т. е. иди из земли избранного народа Господня и скитайся в землях язычников, среди поклоняющихся идолам.


26:30  Вышел искать одну блоху, гоняется за куропаткой. См. прим. к 24:15.


26:35 Ср. 24:21-22.


27:2 Филистимский город Геф — к западу от Вифлеема. Ср. 21:10-15.


27:3 Ср. 25:42-43.


27:5-11 «Анхус смотрел на Давида как на своего вассала и обязывал его вредить своим врагам, евреям. Чтобы избавить себя от этого невозможного условия и в то же время не навлечь на себя подозрения Анхуса, Давид выпросил для жилища себе удаленное от столицы местечко на южной окраине Филистимской земли Секелаг. Отсюда он предпринимал походы со своей дружиной, но не на восток, во владения Саула, а на юг для поражения хищнических племен, одинаково враждебных как филистимлянам, так и евреям» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 115-116).


28:1 Пребывание Давида в стане филистимлян и его мнимое служение интересам последних (27 гл.) внушало врагам евреев надежду на успех затеянного ими предприятия.


28:2  Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. Осторожный ответ Давида был истолкован Анхусом в благоприятном для себя смысле.


28:3 На вопрос о том, «почему священный писатель, написав выше (25:1) о кончине пророка Самуила, снова упоминает о ней», блаж. Феодорит отвечает: «Намереваясь повествовать о волшебнице (вызвавшей тень Самуила), он вынужден был упомянуть и о смерти Самуиловой» (Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 62).


28:4 На этот раз филистимляне вторглись в землю евреев не по прямому пути — в ее южную часть, где тотчас могли встретить войско Саула, а сделали обход к северу и проникли в долину Ездрилонскую, наиболее удобную для действия их конницы.


Сонам — город Ездрилонской долины.


Гелвуй — гора к югу от Сонама.


28:5  Крепко дрогнуло сердце его. «Это был уже не тот Саул, который не знал страха на войне и не считал количества врагов своих. Года, житейские треволнения, болезнь и сознание затаенного недовольства и недоверия подданных сломили его дух, подорвали веру в себя» (Я. Богородский. Еврейские цари. С. 118).


28:7  Сыщите мне женщину волшебницу. Ср. конец 3 стиха. Очевидно, волшебство было преследуемо прежде Саулом не с полным убеждением в его суетности и, быть может, не столько из религиозных побуждений, сколько из опасений его чар против себя.


Аэндор — на север от Гелвуя, между Гелвуем и Фавором.


28:9 См. конец 3 стиха.


28:12 Грозный, обличающий вид Самуила подсказал женщине, что пред ней не кто иной, как непримиримый враг пророка — еврейский царь Саул.


28:13-14 Вопреки ожиданиям самой волшебницы, произошло не призрачное, а действительное чудо: Бог облек бесплотную душу Самуила подобием тела, дабы еще раз выразить отступнику свою непременную волю о нем и его доме (см. Блаж. Феодорит. Толк. на 1 Цар, вопр. 63).


28:16  Сделался врагом твоим, т. е. перестал быть благосклонным к тебе.


28:17 См. 13:8-14; гл. 15; 16.


28:18 См. гл. 15.


29:1  Афек — возвышенная местность северо-западнее Сонама. Низменная местность Изреел — западнее Гелвуя, к югу от Афека. Таким образом, за время отсутствия Саула в Аэндоре, позиции воюющих сторон переменились к явной невыгоде евреев: филистимляне отступили немного к северу и заняли возвышенную позицию; евреи же, оставив возвышенность Гелвуй, сошли на соседнюю низменность.


29:2  Князья филистимские — подвластные Анхусу властители отдельных филистимских областей. См. прим. к 6:17.


29:4-5 Решительное недоверие филистимских князей к доблестному победителю филистимлян и верному слуге Саула Давиду помогло последнему выйти из своего крайне щекотливого положения в лагере врагов еврейского народа.


29:8-10 Разговор, удостоверивший Давида в том, что лично Анхус не питает к нему никакого недоверия и что он может спокойно возвратиться в приютивший его Секелаг (27 гл.).


Идите на место, которое я назначил вам, т. е. в город Секелаг.


30:1  Амаликитяне — кочевой народ Синайского полуострова. Несомненно, они хотели воспользоваться тем обстоятельством, что военные силы филистимлян и Давида были отвлечены в данный момент далеко на север (см. прим. к 28:4).


30:5 Ср. 25:42-43.


30:6  Народ хотел побить его камнями, считая уход Давида в Афек одной из ближайших причин разразившегося несчастья.


30:9  Поток Восор впадает в Средиземное море, к западу от Вирсавии.


30:14  Керети — название земли филистимлян.


Часть Халева — местность около Хеврона.


30:26-31 Долговременное пребывание Давида за рубежом еврейской страны могло быть истолковано евреями в неблагоприятную для Давида сторону. Поражение давнишних врагов Израиля — амаликитян (Исх 17:8-16) и присланный старейшинам подарок должны были убедить еврейский народ в том, что в отношении своих взглядов и чувств к родине Давид остается таким же, каким был и ранее.


Кроме еврейских городов, подарки Давида были посланы и во многие зарубежные местности (вблизи южной и юго-восточной окраины еврейского государства), «где ходил Давид сам и люди его», в знак признательности за прежнее гостеприимство.


31:1 См. прим. к 29:1. И пали, пораженные на горе Гелвук. Смятые в долине, евреи бросились было на свои прежние позиции, но было уже поздно: волна филистимлян, хлынувшая с покатой возвышенности Афек, гнала их и разила нещадно.


31:7  На стороне долины Ездрилонской.


31:10  Беф-Сан — на юго-восток от Изрееля, по направлению к реке Иордан.


31:11  Иавис Галаадский — в средней части восточного Заиорданья.


31:12-13 18-13. И поднялись все люди и взяли тело Саула и тела сыновей его и погребли — в благодарность за освобождение их города Саулом от набега аммонитского царя Нааса (11 гл.).


Название и разделение книг в Библии. Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой входили нынешние первая и вторая книги Царств) называлась «Сефер Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось прежде всего в греческом переводе LXX-ти, где они получили названия: «Βασιλείων πρώτη (βίβλος)», т. е. «Первая книга Царств»; Βασιλείων δευτέρα — «Вторая книга Царств»; Βασιλείων τρίτη — «Третья книга Царств»; Βασιλείων τετάρτη — «Четвертая книга Царств». Затем оно было усвоено и латинским переводом Вульгатой, где заглавия книг получили такой вид: «Liber primus Samuelis, quem nos primum Regum dicimus» («Первая книга Самуила, которую мы называем Первою книгою Царей»); «Liber secundus Samuelis, quem nos secundum Regum dicimus» («Вторая книга Самуила, которую мы называем Второю книгою Царей»); «Liber Regum tertius, secundum Hebraeos primus Malachim» («Третья книга Царей, по еврейскому счету — Первая книга Мелахим — Царей»); «Liber Regum quartus, secundum Hebraeos Malachim secundus» («Четвертая книга Царей, по еврейскому счету — Вторая книга Мелахим — Царей»).

Впрочем, в каноническом счислении книг Ветхого Завета Православная Церковь удержала древнееврейское деление книг Царств на две книги, соединяя воедино Первую и Вторую книги Царств, а также Третью и Четвертую книги.

Содержание книг Царств. В Первой книге Царств повествуется о пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе Давиде. В Третьей книге Царств повествуется о третьем еврейском царе Соломоне, о распадении еврейской монархии на два царства — Иудейское и Израильское — и о царях того и другого царства, кончая царем Иосафатом в Иудейском царстве и царем Охозией в Израильском. В Четвертой книге Царств повествуется об остальных царях Иуды и Израиля, кончая ассирийским пленом в отношении Израильского царства и вавилонским пленом в отношении Иудейского царства.

Период истории еврейского народа, обнимаемый повествованием всех четырех книг Царств, превышает 500 лет.

Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и Второй книг Царств были пророки Самуил, Натан и Гад (Cronache 1 29:29). Кто-либо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила, Натана и Гада, дополнил их (Samuele 1 5:5; Samuele 1 6:18; Samuele 1 9:9; Samuele 1 27:6; Samuele 2 4:3) и придал им объединенный, законченный вид.

Первоначальными писателями Третьей и Четвертой книг Царств были следовавшие за Натаном и Гадом пророки и дееписатели, оставившие после себя записи с приуроченными к ним названиями: «Книга дел Соломоновых» (Re 1 11:41); «Летопись царей иудейских» (Re 1 14:29; Re 1 15:7.23; Re 1 22:46; Re 2 8:23); «Летопись царей израильских» (Re 1 14:19; Re 1 15:31; Re 1 16:5.14.20.27; Re 1 22:39; Re 2 1:8; Re 2 10:34). Кто-либо из последних ветхозаветных пророков (по свидетельству еврейской и христианской древности — пророк Иеремия), а может быть, и сам великий книжник и собиратель канона ветхозаветных священных писаний Ездра, просмотрел эти записи и привел их в тот вид, в каком они дошли до нашего времени.

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

10:5 Или: Божьему холму.


10:12 Букв.: отец.


10:22 а) Или: придет ли.


10:22 б) Букв.: вещей.


11:11 Букв.: На следующий день.


11:14 Букв.: обновим, т.е. царствование Саула получает официальное признание.


12:1 Или: все о чем вы меня просили.


12:2 Букв.: ходил / управлял у вас на виду.


12:11 В некот. древн. переводах: Варака.


12:15 В некот. древн. переводах: и над вашим царем.


12:17 Букв.: жатва пшеницы, т.е. июнь-июль, когда дождя не бывает.


12:21 Или: не отклоняйтесь (от прямого пути) следуя за ничтожными (божествами).


12:23 Букв.: разве смогу я согрешить против Господа?


13:1 а) Рукописи расходятся относительно точного возраста Саула, в большинстве из них число лет просто пропущено.


13:1 б) Во второй части стиха: всего он царствовал над Израилем два года - очевидно, пропущено число десятков лет, вероятнее всего, сорок.


13:4 Или: и стали созывать народ.


13:12 Или: потому я посмел принести всесожжение.


13:14 Перевод по LXX; масоретский текст: нашел Себе Господь человека по сердцу.


13:21 Здесь смысл масоретского текста не ясен.


14:1 Или: юноше; то же ниже в подобных случаях.


14:18 В некоторых рукописях: эфод.


14:19 Букв.: сказал: «Убери руку твою».


14:47 Так в LXX; в масоретском тексте: сеял беду.


15:6 См. Суд 1:16.


15:9 Или: животных, которые остались после жертвоприношения первенцев.


15:11 Или: сожалею Я, что поставил царем Саула.


15:12 Имеется в виду не горная гряда Кармил (евр. Кармель), но селение на земле колена Иуды, недалеко от Хеврона.


15:22 Букв.: голосу Господа.


15:24 Букв.: твои слова.


15:32 Или: в оковах; друг. возм. пер.: бодро.


15:32 Или: как же горька смерть!


16:7 а) Букв.: Я отверг его.


16:7 б) Букв.: глаза.


16:12 а) Или: рыжеволосым.


16:12 б) Букв.: встань и соверши.


16:14 Букв.: от Господа. Для древних израильтян было характерно такое понимание Бога, в основе которого лежит идея теоцентризма: представление о том, что Бог ответственен за всё, что происходит в мире: и худое, и доброе; ср. 18:10; 2 Цар 24:1 и последующие стихи. Выражаясь современным языком, это было допущено Богом. См. также Иак 1:13.


16:20 Или: приготовил хомер зерна.


17:4 Т.е. около 3 м.


17:5 а) Или: чешуйчатых доспехах.


17:5 б) Т.е. около 60 кг.


17:7 Т.е. около 7 кг.


17:12 Так в LXX, масоретский текст: стар среди мужей.


17:17 Эфа - мера объема, около 22 л.


17:18 Букв.: залог / поручительство; т. е. вещественное доказательство их благополучия.


17:19 Возможно, этот стих - не часть прямой речи Иессея, а замечание автора: тогда Саул и все израильтяне


17:37 Букв.: от львиной лапы и от медвежьей лапы.


17:42 Или: рыжеволос.


17:52 Так в LXX, масоретский текст: в долину.


18:1 Или: как собственную душу; то же в ст. 3.


18:6 Или: треугольниками; перевод предположителен.


18:10 Букв.: пророчествовал.


18:13 Букв.: выходил и входил перед народом / ними; то же в ст. 16.


18:14 Или: был разумен; то же в ст. 15.


18:18 Или: моя родня.


18:27 Перевод по LXX; в масоретском тексте: двести; ср. 2 Цар 3:14.


18:29 Букв.: стал врагом Давида во все дни.


19:7 Букв.: вчера и позавчера.


19:14 Букв.: он.


19:20 а) Или: пребывавших в исступлении.


19:20 б) Или: впали в исступление; то же в ст. 21 и 23.


20:3 Букв.: жив Господь и жив ты сам - клятвенная формула.


20:17 а) Букв.: его любовью к нему.


20:17 б) Или: как собственную душу.


20:25 Так можно понять LXX, масоретский текст: встал.


20:29 Букв.: брат велел.


20:34 Или: и потому что отец унизил его.


21:5 Или: тела, букв.: сосуды.


21:7 Букв.: которого задержали пред Господом.


22:1 Букв.: оттуда.


22:14 Так в LXX; масоретский текст: поворачивает стражу.


22:17 Букв.: повернитесь; то же в ст. 18.


23:22 Букв.: кто видел его?


23:23 Букв.: среди тысяч.


23:28 Евр. села-хаммахлекот.


24:13 Букв.: Господь.


24:14 Или: нечестивые плодят нечестие.


25:2 См. примеч. к 15:12.


25:8 а) Букв.: юношам / слугам.


25:8 б) Или: в праздничный день.


25:18 В каждой мере около 7 л, т.е. около 35 л зерна.


25:22 а) Так в LXX; масоретский текст: с врагами Давида. В Пешитте: со слугами Давида.


25:22 б) Букв.: мочащийся к стене.


25:25 Игра слов: слово «безумие» (др.-евр. невала) созвучно с именем Навал.


25:26 Букв.: жив Господь и жив ты сам.


25:27 Букв.: благословение.


26:15 Букв.: один из народа приходил.


26:16 Букв.: ваших господ.


27:1 Букв.: в сердце своем; или: подумал Давид.


27:2 Или: и поднялся Давид…


27:5 Букв.: в царском городе.


28:13 Букв.: божеств, выходящих.


28:21 Или: я рисковала жизнью.


30:16 Или: танцевали.


Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Повествование о поединке Давида и Голиафа, пожалуй, самый популярный сюжет во всём жизнеописании Давида. Это вполне... 

 

В то самое время, как большое войско готовилось к битве, Ионафан сумел победить филистимлян малыми силами, но смелым натиском... 

 

Умирает Самуил, гаснет один из великих светильников Израиля. Давиду приходится продолжать трудный путь в отсутствие... 

Вопрос-ответ

 Скажите пожалуйста, что означает выражение "не оставлю мочащегося к стене"?
 

Это выражение означает, что не останется в живых ни один из мужчин, настолько «взрослых», чтобы мочиться к стене... 

 В Библии во многих местах говорится о запрете употребления крови в пищу при чем как в Ветхом, так и в Новом Завете. Современный христианин, беря в аптеке лекарство с содержанием крови, может ли использовать такой препарат для лечения?
 

В Ветхом завете, действительно, существует запрет на употребление крови в пищу. Он был впервые включен как основное условие завета Божия с Ноем, и затем подтверждается в Моисеевом законодательстве. Эти же условия Ноева завета повторяют апостолы в 15 главе Деяний как обязательные для христиан из язычников. Этот запрет имеет двойственную природу. С одной стороны... 

 У меня такой вопрос: если написано - не лги, а в других местах Библии была ложь (например, царица-еврейка не говорила что она – еврейка, Ионафан лгал отцу, покрывая Давида....), то что это значит? Или это мудрость, или ложь во благо? Даже если это так, то разве ложь во благо допускается? А если родители (супруг(а)) неверующие и запрещают ходить в церковь, то можно ли солгать, что идешь к подруге... А так как родителей надо почитать (так написано в Библии), то уже и нельзя им лгать?
 

Далеко не все описанные в Библии поступки людей могут быть для нас примером для подражания. Библия – очень реалистическая книга, она говорит правду не только о Боге, но и о нас и нашей истории. Увы, люди часто ведут себя самым неподобающим образом, даже лучшие из нас. Именно этим объясняются некоторые... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).