Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 1

τοι̃ς ἀδελφοι̃ς τοι̃ς κατ' Αἴγυπτον Ιουδαίοις χαίρειν οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν Ιεροσολύμοις Ιουδαι̃οι καὶ οἱ ἐν τη̨̃ χώρα̨ τη̃ς Ιουδαίας εἰρήνην ἀγαθήν
καὶ ἀγαθοποιήσαι ὑμι̃ν ὁ θεὸς καὶ μνησθείη τη̃ς διαθήκης αὐτου̃ τη̃ς πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ τω̃ν δούλων αὐτου̃ τω̃ν πιστω̃ν
καὶ δώ̨η ὑμι̃ν καρδίαν πα̃σιν εἰς τὸ σέβεσθαι αὐτὸν καὶ ποιει̃ν αὐτου̃ τὰ θελήματα καρδία̨ μεγάλη̨ καὶ ψυχη̨̃ βουλομένη̨
καὶ διανοίξαι τὴν καρδίαν ὑμω̃ν ἐν τω̨̃ νόμω̨ αὐτου̃ καὶ ἐν τοι̃ς προστάγμασιν καὶ εἰρήνην ποιήσαι
καὶ ἐπακούσαι ὑμω̃ν τω̃ν δεήσεων καὶ καταλλαγείη ὑμι̃ν καὶ μὴ ὑμα̃ς ἐγκαταλίποι ἐν καιρω̨̃ πονηρω̨̃
καὶ νυ̃ν ὡ̃δέ ἐσμεν προσευχόμενοι περὶ ὑμω̃ν
βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστου̃ ἑξηκοστου̃ ἐνάτου ἡμει̃ς οἱ Ιουδαι̃οι γεγράφαμεν ὑμι̃ν ἐν τη̨̃ θλίψει καὶ ἐν τη̨̃ ἀκμη̨̃ τη̨̃ ἐπελθούση̨ ἡμι̃ν ἐν τοι̃ς ἔτεσιν τούτοις ἀφ' οὑ̃ ἀπέστη 'Ιάσων καὶ οἱ μετ' αὐτου̃ ἀπὸ τη̃ς ἁγίας γη̃ς καὶ τη̃ς βασιλείας
καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλω̃να καὶ ἐξέχεαν αἱ̃μα ἀθω̃ον καὶ ἐδεήθημεν του̃ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους
καὶ νυ̃ν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τη̃ς σκηνοπηγίας του̃ Χασελευ μηνός ἔτους ἑκατοστου̃ ὀγδοηκοστου̃ καὶ ὀγδόου
10 οἱ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τη̨̃ Ιουδαία̨ καὶ ἡ γερουσία καὶ Ιουδας 'Αριστοβούλω̨ διδασκάλω̨ Πτολεμαίου του̃ βασιλέως ὄντι δὲ ἀπὸ του̃ τω̃ν χριστω̃ν ἱερέων γένους καὶ τοι̃ς ἐν Αἰγύπτω̨ Ιουδαίοις χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν
11 ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπὸ του̃ θεου̃ σεσω̨σμένοι μεγάλως εὐχαριστου̃μεν αὐτω̨̃ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι
12 αὐτὸς γὰρ ἐξέβρασεν τοὺς παραταξαμένους ἐν τη̨̃ ἁγία̨ πόλει
13 εἰς τὴν Περσίδα γενόμενος γὰρ ὁ ἡγεμὼν καὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοκου̃σα εἰ̃ναι δύναμις κατεκόπησαν ἐν τω̨̃ τη̃ς Ναναίας ἱερω̨̃ παραλογισμω̨̃ χρησαμένων τω̃ν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων
14 ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτη̨̃ παρεγένετο εἰς τὸν τόπον ὅ τε 'Αντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτω̨̃ φίλοι χάριν του̃ λαβει̃ν τὰ χρήματα πλείονα εἰς φερνη̃ς λόγον
15 καὶ προθέντων αὐτὰ τω̃ν ἱερέων του̃ Ναναίου κἀκείνου προσελθόντος μετ' ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον του̃ τεμένους συγκλείσαντες τὸ ἱερόν ὡς εἰση̃λθεν 'Αντίοχος
16 ἀνοίξαντες τὴν του̃ φατνώματος κρυπτὴν θύραν βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα καὶ μέλη ποιήσαντες καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφελόντες τοι̃ς ἔξω παρέρριψαν
17 κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμω̃ν ὁ θεός ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας
18 μέλλοντες ἄγειν ἐν τω̨̃ Χασελευ πέμπτη̨ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν του̃ ἱερου̃ δέον ἡγησάμεθα διασαφη̃σαι ὑμι̃ν ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ του̃ πυρός ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας
19 καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο ἡμω̃ν οἱ πατέρες οἱ τότε εὐσεβει̃ς ἱερει̃ς λαβόντες ἀπὸ του̃ πυρὸς του̃ θυσιαστηρίου λαθραίως κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον ἐν ὡ̨̃ κατησφαλίσαντο ὥστε πα̃σιν ἄγνωστον εἰ̃ναι τὸν τόπον
20 διελθόντων δὲ ἐτω̃ν ἱκανω̃ν ὅτε ἔδοξεν τω̨̃ θεω̨̃ ἀποσταλεὶς Νεεμιας ὑπὸ του̃ βασιλέως τη̃ς Περσίδος τοὺς ἐκγόνους τω̃ν ἱερέων τω̃ν ἀποκρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πυ̃ρ ὡς δὲ διεσάφησαν ἡμι̃ν μὴ εὑρηκέναι πυ̃ρ ἀλλὰ ὕδωρ παχύ ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας φέρειν
21 ὡς δὲ ἀνηνέχθη τὰ τω̃ν θυσιω̃ν ἐκέλευσεν τοὺς ἱερει̃ς Νεεμιας ἐπιρρα̃ναι τω̨̃ ὕδατι τά τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα
22 ὡς δὲ ἐγένετο του̃το καὶ χρόνος διη̃λθεν ὅ τε ἥλιος ἀνέλαμψεν πρότερον ἐπινεφὴς ὤν ἀνήφθη πυρὰ μεγάλη ὥστε θαυμάσαι πάντας
23 προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερει̃ς δαπανωμένης τη̃ς θυσίας οἵ τε ἱερει̃ς καὶ πάντες καταρχομένου Ιωναθου τω̃ν δὲ λοιπω̃ν ἐπιφωνούντων ὡς Νεεμιου
24 ἠ̃ν δὲ ἡ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχουσα του̃τον κύριε κύριε ὁ θεός ὁ πάντων κτίστης ὁ φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων ὁ μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστός
25 ὁ μόνος χορηγός ὁ μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος ὁ διασώ̨ζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακου̃ ὁ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγιάσας αὐτούς
26 πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς του̃ λαου̃ σου Ισραηλ καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ καθαγίασον
27 ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμω̃ν ἐλευθέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν τοὺς ἐξουθενημένους καὶ βδελυκτοὺς ἔπιδε καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἰ̃ ὁ θεὸς ἡμω̃ν
28 βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηφανία̨
29 καταφύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου καθὼς εἰ̃πεν Μωυση̃ς
30 οἱ δὲ ἱερει̃ς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους
31 καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τη̃ς θυσίας καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ ὁ Νεεμιας ἐκέλευσεν λίθους μείζονας καταχει̃ν
32 ὡς δὲ του̃το ἐγενήθη φλὸξ ἀνήφθη του̃ δὲ ἀπὸ του̃ θυσιαστηρίου ἀντιλάμψαντος φωτὸς ἐδαπανήθη
33 ὡς δὲ φανερὸν ἐγενήθη τὸ πρα̃γμα καὶ διηγγέλη τω̨̃ βασιλει̃ τω̃ν Περσω̃ν ὅτι εἰς τὸν τόπον οὑ̃ τὸ πυ̃ρ ἔκρυψαν οἱ μεταχθέντες ἱερει̃ς τὸ ὕδωρ ἐφάνη ἀφ' οὑ̃ καὶ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν ἥγνισαν τὰ τη̃ς θυσίας
34 περιφράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱερὸν ἐποίησεν δοκιμάσας τὸ πρα̃γμα
35 καὶ οἱ̃ς ἐχαρίζετο ὁ βασιλεύς πολλὰ διάφορα ἐλάμβανεν καὶ μετεδίδου
36 προσηγόρευσαν δὲ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν του̃το νεφθαρ ὃ διερμηνεύεται καθαρισμός καλει̃ται δὲ παρὰ τοι̃ς πολλοι̃ς νεφθαι
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 В этих двух письмах иудеи, живущие "в Иерусалиме и во всей стране иудейской", призывают своих братьев, живущих в Египте, праздновать очищение и обновление храма (ср 1 Макк 4:59). Первая часть книги (до 2 Макк 10:8) содержит историческое обоснование этого праздника.


7 Упоминание о предыдущем письме, написанном в 142 г., о бедственном положении иудеев после отступничества Иасона (ср 2 Макк 4:7сл).


9 В 124 г. праздник Обновления (ср ст 2 Макк 1:18) месяца "Хаслева" (декабрь) был наименован праздником Кущей (ср 1 Макк 4:59); название "Кущей" объясняется сходством с великим праздником Кущей октября (евр. "Тишри") месяца (ср 2 Макк 10:6; Лев 23:34сл).


10 "Аристовул" - евр философ, живший при дворе Птоломея VI Филометора (180-145) и посвятивший ему свои писания, среди которых пользуются известностью аллегорические толкования Пятикнижия.


13-16 Рассказ о смерти Антиоха IV Епифана, согласно преданию, бытовавшему в народе. Этим и объясняются различия между рассказами (1 Макк 6:1-16и 2 Макк 9:1-29). "Нанея" - вавилонская богиня, которую греки отождествляли с Артемидой (или Дианой).


18 Речь идет об очищении храма Иудой Маккавеем в 165 г. (1 Макк 4:52сл). Цель этого рассказа: установить непрерывность законного культа (Лев 9 24; 3 Цар 8 10).


36 "Нефтар" или "Нефтай" - от персидского "нафт" (нефть) - густая жидкость, вытекающая из земли, свойства которой приводили в изумление греческих и римских естествоведов.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1 Письмо палестинских иудеев египетским начинается приветствием, которое выражается и в греческой форме (χαίρειν), и в еврейской (εἰρήνην ἀγαθήν — счастливого мира!).


2  Да благодетельствует вам Бог — ближе определяется через дальнейшее выражение: да помянет завет Свой с... Авраамом, Исааком и Иаковом, т. е. относительно их потомков.


3  Да даст... сердце, чтобы чтить Его, т. е. сердце, чтущее Его, преданное Ему.


Волю Егоτὰ θελήματα αὐτου̃, — слав.: хотение Его, выраженное в Его заповедях.


Всем сердцемκαρδία̨ μεγάλη̨слав.: сердцем великим.


4  Для закона Его и повеленийἐν τω̨̃ νόμω̨ αὐτου̃слав.: в законе Своем, т. е. в области Своего закона, в дни исполнения его.


5  Во время бедствияἐν καιρω̨̃ πονηρω̨̃, слав.: во время лукаво, в несчастное время.


6  Так нынеκαὶ νυ̃ν = הָּתַעֽו (ср. ст. 9), и ныне, т. е. сообразно высказанным пожеланиям.


7-8 Сообщение, что скорбь и несчастие, постигшие иудеев при Димитрии (в 169 г. э. Сел. = 144-143 г. до Р. Х.), о чем они прежде писали, теперь прекратились. Здесь имеется в виду Димитрий II Никатор, воцарившийся после смерти Александра Валаса и Птоломея Филометора в 167 г. э. Сел. (см. к 1 Макк 11:15-19).


От святой землиἡ ἁγίας γη̃ = ׁשָרּקַה תַמֽרַא,Зах 2:12 — так называется Иудея, как место преимущественного пребывания Божия и явлений силы Его. И царства, т. е. святого же, Божия: такое наименование усвояется ветхозаветному народу и местожительству его только в данном месте Ветхого Завета.


Отложением, или отпадением Иасона с его соумышленниками от святой земли и царства — писатель называет известный поступок Иасона, когда он решился купить у сирийского царя первосвященство за деньги и позволение ввести в Иерусалим языческие обычаи.


8  Они (сожгли ворота), т. е. вообще враги иудеев, сирийцы, особенно Антиох Епифан и его сообщники.


Воротаτὸν πυλω̃να, в единственном числе, но, вероятно, — в коллективном значении — храмовые ворота, или священные (πυλω̃νες ἱεροί), о сожжении которых говорится в 1 Макк 4:38 и 2 Макк 8:33.


Пролили невинную кровь — соответствует 1 Макк 1:37,60 и далее; 2 Макк 5:13 и далее, 26. Это выражение может обозначать и вообще бедственную жизнь народа в те годы отложения Иасона от святой земли и царства, т. е. не только во время Антиоха Епифана, но и его преемников.


Жертву и семидалθυσίαν καὶ σεμίδαλιν — соответствует еврейскому — הַחֽנִמּו חַבָז — жертву убойную и хлебную. Семидал (σεμίδαλις) — чистая пшеничная мука, как главная составная часть бескровной хлебной жертвы, у LXX часто употребляется, вместо обозначения целого, в смысле הָחֽנִמ.


О возжигании светильников и предложении хлебов — 1 Макк 4:50-51.


9  Совершайте праздник кущей в месяце Хаслеве, — т. е. не собственно праздник кущей, а праздник очищения храма — по подобно или по чину праздника кущей (ср. 10:6), совершаемого в месяце тишри. Называя праздник «очищения храма» «праздником кущей в месяце Хаслев», авторы письма показывают, что хотя празднование очищения храма сразу же вошло в ежегодный повсеместный обычай, однако, настоящее наименование его, как праздника «очищения храма», установилось не одновременно с установлением праздника, а несколько позднее.


10 Первая половина следующего 10-го стиха, содержащая хронологическую дату (в 188 году э. Сел. = 124 г. до Р. Х.), — по мнению толкователей, должна быть относима к первому, а не ко второму приводимому далее письму. В пользу этого можно указать на приводимые далее в 11-й главе письма, где дата времени действительно помещается в конце письма, а не в начале (11:21,33 и 38).


10-36  10-36 ст. и далее — второе письмо палестинских иудеев к египетским не имеет определенной даты, но из содержания своего дает заключить, что составлено спустя недолго после смерти Антиоха Епифана. В числе авторов второго письма упоминаются старейшиныγερουσία (1 Макк 12:6), т. е. вероятно — позднейший синедрион, и Иуда, несомненно Маккавей, стоявший тогда во главе своего народа, как видно из 2:14. Он пережил Антиоха Епифана года на четыре. С этим стоит в согласии и упоминание, в числе адресатов, «Аристовула, учителя царя Птоломея», известного перипатетика в царствование Птоломея Филометора (царств. 180-145 г. до Р. Х.). Наименование этого Аристовула — διδάσκαλος царя Птоломея — надо понимать не в собственном смысле слова. Аристовул назван так, лишь как автор аллегорического толкования на Пятикнижие, составленного им для Птоломея — с целью познакомить царя с законами и мудростью иудеев. Близости Аристовула к царю не мало могло содействовать то, что он был «из рода помазанных священников», т. е. первосвященник, которому особенно усвоялось это обозначение — חיִׁשָמ ךֵחב (Лев 4:3,5), ввиду особенного чина помазания его, в отличие от других священников. Такое положение Аристовула достаточно делает естественным адресование к нему письма, имеющего столь важное ритуальное значение.


11  Как бы сражаешься против царяὡς ἂν... παρατασσόμενοι — как такие, которые готовы и сразиться, если бы это было нужно. Иудеи благодарят здесь, таким образом, за благополучное минование опасности сражения, представлявшегося неизбежным.


13  В храме НанеиΝαναίας, вариант — ’Αναναίας; сир. Nani, лат. Naneae. Эта Нанея считается тождественною с упоминаемою у Страбона, XI, 532, как Numen patrium персов, а также — почитавшеюся у мидян, армян и многих обитателей Малой Азии — Anaпtis или ’Αναϊα и ’Αναι̃τις (Плутарх), которую древние называли также Артемидою (таврийскою) и Tanais.


14  Как приданоеεἰς φερνη̃ς λόγονслав.: «под именем вена», в счет приданого.


15-17 В описании смерти Антиоха здесь немалое недоразумение вызывает противоречие с 1 Макк 6:3 и далее и даже с 2 Макк 9:1 и далее. Это противоречие одни из толкователей старались устранить тем, что под ἡγεμὼν ’Αντίοχος разумели Антиоха III Великого, другие — Антиоха VII Сидета; то и другое толкование не имеет достаточных оснований, — по крайней мере, о разграблении храмов Антиохом Сидетом древние историки не говорят ничего. Эти же историки различно говорят и об обстоятельствах смерти Антиоха Епифана. По Флавию и Иустину — он был убит в битве с парфянами и персами; по Аппиану — взятый в плен, Антиох сам умертвил себя; по другим еще — он был убит братом своим Димитрием, которого отпустил на свободу Арсак.


Об Антиохе III Великом некоторые историки (Диодор Сицилийский, Страбон, Иустин) действительно говорят, что он погиб при попытке разграбить елимаидский храм Бела, со всем своим отрядом, от руки местных жителей; но с другой стороны, этот Антиох, как известно, хорошо относился к иудеям, и потому едва ли его именно можно разуметь в данном месте книги. Вернее предположить, что автор книги здесь перемешивает царей и сходные в их истории события.


18  Намереваясь... праздновать очищение храма. Здесь имеется ввиду не установление празднования впервые, но лишь повторение уже установленного обычая прежних лет, в память очищения, и приглашение египетских иудеев палестинскими ввести и у них этот обычай, в целях ближайшего взаимообщения и большого сосредоточения сердец всех иудеев около своей родной святыни.


Праздник Кущей и огня подобно тому, как Неемеяἄγητε σκηνοπηγίας καὶ του̃ πυρός, ὅτε Νεεμίας... Вместо перевода греческого ὅτε — русским подобно тому как, здесь правильнее удержать точное значение ὅτε — когда (слав.: егда), — и все это предложение понимать не в смысле сравнительном, а в пояснительном к του̃ πυρός — огня: «праздник кущей и огня (установленный в память того), как Неемея... принес жертву», и пр... (вновь получил небесный огонь). О соединении с празднованием очищения храма — праздника огня, 1 Макк 4:52 и далее не говорит ничего. Вероятно, такое соединение установилось не сразу.


Неемея, построив храм и жертвенникгреч.: οἰκοδομήσας τό ἱερὸν... Построение храма и жертвенника, оконченное собственно Зоровавелем, здесь усвояется и Неемии — очевидно, ради его заслуг, имевших столь же важное значение для иудеев и Иерусалима, как и дало Зоровавеля, и бывших как бы продолжением этого дела.


19  Когда отцы наши отведены были в Персиюεἰς τὴν Περσικὴν, т. е. χώραν. По позднейшему словоупотреблению, земли по ту сторону Евфрата часто именуются Персией (см. к 1 Макк 3:31); это было основательно и потому, что иудеи в вавилонском плену перешли под владычество персов, и освобождены из плена персидским царем Киром.


20 Персидский царь, приславший Неемию, был Артаксеркс Логиман, по книге самого Неемии (Неем 1 гл.).


Когда же объявили намἡμι̃ν, т. е. иудеям в Иерусалиме.


Густую водуὕδωρ παχή, т. е. густая жидкость наподобие густого масла или меда (Иосиф Горион. I, 21, §1), нечто, быть может, вроде нефти (см. к 36 ст.).


22  (Воспламенился большой) огоньπυρὰ ( ἡ ) — очаг, горючая масса (ср. 7:5), костер.


23  Ионафан (Jonathan), упоминаемый здесь и в Неем 12:11, несомненно — ошибочно вместо ןָנָחֹוי — Иоханан — Jochanan, как называет этого первосвященника и Иосиф Флавий (Иуд. древн. XI, 7, §1).


24 Удвоенное — Господи, Господи — в подражание Пс 70:5 и далее (Κύριε Κύριεהוהי יָנרֳא; ср. Мф 7:21; 25:11). Последующие затем эпитеты обозначают Бога, как всемогущего Творца и Правителя мира: φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς — обозначают Его всемогущество; δίκαιος καὶ ἐλεήμων — свойства Его, как Судии; ὁ μόνος βασιλεὺς — абсолютность Его владычества (подобно μόνος δυναστής 1 Тим 6:15), καὶ χρηστός — Его благость, как главное Его свойство.


25  ‘Ο μόνος χορηγός — единый «хороводец» всего, как назывались у греков содержатели и управители хоров, состоявших на полном их иждивении.


‘Ο μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος — выражения абсолютности, всеобъемлемости и вечности Божией. Следующие затем выражения 25-го стиха обозначают отношения Бога, как всемогущего и вечного, Творца и Господа всего мира, к Израилю: избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и освятивших их. Подлинный и славянский тексты здесь более точно и многозначительно выражают вторую мысль: ποιει̃ν ἐκλεκτοὺς значит гораздо более, чем только ἐκλέγειν: не просто избрать, но сделать избранными, удостоить особого состояния избранников своих («сотворивый отцы избранны»), через особенное водительство и благоволение к избранным.


Освятивший их. Здесь имеется в виду внешнее выделение и обособление от нечистого язычества и очищение сердца от языческих обычаев.


26  Весь народ Твой — Израиля, т. е. не только живущих в Иерусалиме и Иудее, но и в рассеянии.


Удел Твойμερὶς αὐτου̃ = הוהי קָלֵח, Втор 32:9.


27 В дальнейших молениях выражаются надежды народа: собрание рассеянных (собери рассеяние нашеἡ διασπορά, abstractum pro concreto), освобождение порабощенных язычниками и милостивое призрение на уничиженных и презренных. В понятии — διασπορά следует отличать οἱ δουλεύοντες, та часть диаспоры, которая состояла в языческом услужении, между тем как известно также, что многие другие иудеи рассеяния в некоторых языческих странах пользовались даже правами гражданства.


29  Как сказал МоисейИсх 15:17: «насади его на горе достояния Твоего, — на месте, которое Ты сделал жилищем Себе» (ср. 2 Цар 7:10; Иер 24:6).


31 По сожжении жертвы, Неемия приказывает «оставшеюся водою полить большие камни», — как для того, чтобы потребить священную влагу, так и для того, чтобы обнаружилась пред всеми ее священность и чудесность. И действительно, происшедшее вслед за сим устраняло всякие подозрения, что это была какая-нибудь обыкновенная горючая жидкость вроде нефти или петролеума. Сила Божия тотчас явила себя, воссияв от жертвенника в виде света, покрывшего пламя этой влаги.


34  Оградил это место, как священноеπεριφράξας... ἱερὸν ἐποίησε (τὸν τόπον), слав.: «оградив же царь свято сотвори (место то)» — объявил это место священным.


36 Этот стих толковники прозвали crux interpretum (крест толкователей). Вместо Νεφθαεί — встречается в списках — Νεφθαί, Νεφθά, лат. Nephi, сир. Nephti, между тем как в других повторяется Νεφθάρ (только с другим ударением — вместо Νέφθαρ 1-ой половины данного стиха). Слово, по-видимому, мидо-персидского происхождения, которому народ усвоил семитическое окончание и подчинил его законам своей этимологии. Быть может, тут во всем виновата νάφθα, горное масло, нефть, что греки назвали Μηδείας ἔλαιον, мидийский елей, удивительные свойства которого — гореть даже в воде — вызывали суеверное поклонение древних (остатки этого поклонения до ныне сохраняются в наших кавказских огнепоклонниках).


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).