Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 1,  στἰχοι 10-36

10 οἱ ἐν Ιεροσολύμοις καὶ οἱ ἐν τη̨̃ Ιουδαία̨ καὶ ἡ γερουσία καὶ Ιουδας 'Αριστοβούλω̨ διδασκάλω̨ Πτολεμαίου του̃ βασιλέως ὄντι δὲ ἀπὸ του̃ τω̃ν χριστω̃ν ἱερέων γένους καὶ τοι̃ς ἐν Αἰγύπτω̨ Ιουδαίοις χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν
11 ἐκ μεγάλων κινδύνων ὑπὸ του̃ θεου̃ σεσω̨σμένοι μεγάλως εὐχαριστου̃μεν αὐτω̨̃ ὡς ἂν πρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι
12 αὐτὸς γὰρ ἐξέβρασεν τοὺς παραταξαμένους ἐν τη̨̃ ἁγία̨ πόλει
13 εἰς τὴν Περσίδα γενόμενος γὰρ ὁ ἡγεμὼν καὶ ἡ περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοκου̃σα εἰ̃ναι δύναμις κατεκόπησαν ἐν τω̨̃ τη̃ς Ναναίας ἱερω̨̃ παραλογισμω̨̃ χρησαμένων τω̃ν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων
14 ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτη̨̃ παρεγένετο εἰς τὸν τόπον ὅ τε 'Αντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτω̨̃ φίλοι χάριν του̃ λαβει̃ν τὰ χρήματα πλείονα εἰς φερνη̃ς λόγον
15 καὶ προθέντων αὐτὰ τω̃ν ἱερέων του̃ Ναναίου κἀκείνου προσελθόντος μετ' ὀλίγων εἰς τὸν περίβολον του̃ τεμένους συγκλείσαντες τὸ ἱερόν ὡς εἰση̃λθεν 'Αντίοχος
16 ἀνοίξαντες τὴν του̃ φατνώματος κρυπτὴν θύραν βάλλοντες πέτρους συνεκεραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα καὶ μέλη ποιήσαντες καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφελόντες τοι̃ς ἔξω παρέρριψαν
17 κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμω̃ν ὁ θεός ὃς παρέδωκεν τοὺς ἀσεβήσαντας
18 μέλλοντες ἄγειν ἐν τω̨̃ Χασελευ πέμπτη̨ καὶ εἰκάδι τὸν καθαρισμὸν του̃ ἱερου̃ δέον ἡγησάμεθα διασαφη̃σαι ὑμι̃ν ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε σκηνοπηγίας καὶ του̃ πυρός ὅτε Νεεμιας ὁ οἰκοδομήσας τό τε ἱερὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγκεν θυσίας
19 καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσικὴν ἤγοντο ἡμω̃ν οἱ πατέρες οἱ τότε εὐσεβει̃ς ἱερει̃ς λαβόντες ἀπὸ του̃ πυρὸς του̃ θυσιαστηρίου λαθραίως κατέκρυψαν ἐν κοιλώματι φρέατος τάξιν ἔχοντος ἄνυδρον ἐν ὡ̨̃ κατησφαλίσαντο ὥστε πα̃σιν ἄγνωστον εἰ̃ναι τὸν τόπον
20 διελθόντων δὲ ἐτω̃ν ἱκανω̃ν ὅτε ἔδοξεν τω̨̃ θεω̨̃ ἀποσταλεὶς Νεεμιας ὑπὸ του̃ βασιλέως τη̃ς Περσίδος τοὺς ἐκγόνους τω̃ν ἱερέων τω̃ν ἀποκρυψάντων ἔπεμψεν ἐπὶ τὸ πυ̃ρ ὡς δὲ διεσάφησαν ἡμι̃ν μὴ εὑρηκέναι πυ̃ρ ἀλλὰ ὕδωρ παχύ ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀποβάψαντας φέρειν
21 ὡς δὲ ἀνηνέχθη τὰ τω̃ν θυσιω̃ν ἐκέλευσεν τοὺς ἱερει̃ς Νεεμιας ἐπιρρα̃ναι τω̨̃ ὕδατι τά τε ξύλα καὶ τὰ ἐπικείμενα
22 ὡς δὲ ἐγένετο του̃το καὶ χρόνος διη̃λθεν ὅ τε ἥλιος ἀνέλαμψεν πρότερον ἐπινεφὴς ὤν ἀνήφθη πυρὰ μεγάλη ὥστε θαυμάσαι πάντας
23 προσευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερει̃ς δαπανωμένης τη̃ς θυσίας οἵ τε ἱερει̃ς καὶ πάντες καταρχομένου Ιωναθου τω̃ν δὲ λοιπω̃ν ἐπιφωνούντων ὡς Νεεμιου
24 ἠ̃ν δὲ ἡ προσευχὴ τὸν τρόπον ἔχουσα του̃τον κύριε κύριε ὁ θεός ὁ πάντων κτίστης ὁ φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς καὶ δίκαιος καὶ ἐλεήμων ὁ μόνος βασιλεὺς καὶ χρηστός
25 ὁ μόνος χορηγός ὁ μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος ὁ διασώ̨ζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακου̃ ὁ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς καὶ ἁγιάσας αὐτούς
26 πρόσδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς του̃ λαου̃ σου Ισραηλ καὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου καὶ καθαγίασον
27 ἐπισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμω̃ν ἐλευθέρωσον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν τοὺς ἐξουθενημένους καὶ βδελυκτοὺς ἔπιδε καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἰ̃ ὁ θεὸς ἡμω̃ν
28 βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας καὶ ἐξυβρίζοντας ἐν ὑπερηφανία̨
29 καταφύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ἅγιόν σου καθὼς εἰ̃πεν Μωυση̃ς
30 οἱ δὲ ἱερει̃ς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους
31 καθὼς δὲ ἀνηλώθη τὰ τη̃ς θυσίας καὶ τὸ περιλειπόμενον ὕδωρ ὁ Νεεμιας ἐκέλευσεν λίθους μείζονας καταχει̃ν
32 ὡς δὲ του̃το ἐγενήθη φλὸξ ἀνήφθη του̃ δὲ ἀπὸ του̃ θυσιαστηρίου ἀντιλάμψαντος φωτὸς ἐδαπανήθη
33 ὡς δὲ φανερὸν ἐγενήθη τὸ πρα̃γμα καὶ διηγγέλη τω̨̃ βασιλει̃ τω̃ν Περσω̃ν ὅτι εἰς τὸν τόπον οὑ̃ τὸ πυ̃ρ ἔκρυψαν οἱ μεταχθέντες ἱερει̃ς τὸ ὕδωρ ἐφάνη ἀφ' οὑ̃ καὶ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν ἥγνισαν τὰ τη̃ς θυσίας
34 περιφράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱερὸν ἐποίησεν δοκιμάσας τὸ πρα̃γμα
35 καὶ οἱ̃ς ἐχαρίζετο ὁ βασιλεύς πολλὰ διάφορα ἐλάμβανεν καὶ μετεδίδου
36 προσηγόρευσαν δὲ οἱ περὶ τὸν Νεεμιαν του̃το νεφθαρ ὃ διερμηνεύεται καθαρισμός καλει̃ται δὲ παρὰ τοι̃ς πολλοι̃ς νεφθαι

ΜΑΚΚΑΒΑΊΩΝ Β, κεφαλίς 2,  στἰχοι 1-18

εὑρίσκεται δὲ ἐν ται̃ς ἀπογραφαι̃ς Ιερεμιας ὁ προφήτης ὅτι ἐκέλευσεν του̃ πυρὸς λαβει̃ν τοὺς μεταγενομένους ὡς σεσήμανται
καὶ ὡς ἐνετείλατο τοι̃ς μεταγενομένοις ὁ προφήτης δοὺς αὐτοι̃ς τὸν νόμον ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τω̃ν προσταγμάτων του̃ κυρίου καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθω̃σιν ται̃ς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσα̃ καὶ ἀργυρα̃ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον
καὶ ἕτερα τοιαυ̃τα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστη̃ναι τὸν νόμον ἀπὸ τη̃ς καρδίας αὐτω̃ν
ἠ̃ν δὲ ἐν τη̨̃ γραφη̨̃ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτης χρηματισμου̃ γενηθέντος αὐτω̨̃ συνακολουθει̃ν ὡς δὲ ἐξη̃λθεν εἰς τὸ ὄρος οὑ̃ ὁ Μωυση̃ς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν του̃ θεου̃ κληρονομίαν
καὶ ἐλθὼν ὁ Ιερεμιας εὑ̃ρεν οἰ̃κον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον του̃ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκει̃ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν
καὶ προσελθόντες τινὲς τω̃ν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρει̃ν
ὡς δὲ ὁ Ιερεμιας ἔγνω μεμψάμενος αὐτοι̃ς εἰ̃πεν ὅτι καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται ἕως ἂν συναγάγη̨ ὁ θεὸς ἐπισυναγωγὴν του̃ λαου̃ καὶ ἵλεως γένηται
καὶ τότε ὁ κύριος ἀναδείξει ταυ̃τα καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα του̃ κυρίου καὶ ἡ νεφέλη ὡς ἐπὶ Μωυση̨̃ ἐδηλου̃το ὡς καὶ ὁ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθη̨̃ μεγάλως
διεσαφει̃το δὲ καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμου̃ καὶ τη̃ς τελειώσεως του̃ ἱερου̃
10 καθὼς καὶ Μωυση̃ς προσηύξατο πρὸς κύριον καὶ κατέβη πυ̃ρ ἐκ του̃ οὐρανου̃ καὶ τὰ τη̃ς θυσίας ἐδαπάνησεν οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο καὶ καταβὰν τὸ πυ̃ρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα
11 καὶ εἰ̃πεν Μωυση̃ς διὰ τὸ μὴ βεβρω̃σθαι τὸ περὶ τη̃ς ἁμαρτίας ἀνηλώθη
12 ὡσαύτως καὶ ὁ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν
13 ἐξηγου̃ντο δὲ καὶ ἐν ται̃ς ἀναγραφαι̃ς καὶ ἐν τοι̃ς ὑπομνηματισμοι̃ς τοι̃ς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τω̃ν βασιλέων βιβλία καὶ προφητω̃ν καὶ τὰ του̃ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων
14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμι̃ν ἐπισυνήγαγεν πάντα καὶ ἔστιν παρ' ἡμι̃ν
15 ὡ̃ν οὐ̃ν ἐὰν χρείαν ἔχητε τοὺς ἀποκομιου̃ντας ὑμι̃ν ἀποστέλλετε
16 μέλλοντες οὐ̃ν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμι̃ν καλώς οὐ̃ν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας
17 ὁ δὲ θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτου̃ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πα̃σιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν
18 καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ του̃ νόμου ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τω̨̃ θεω̨̃ ὅτι ταχέως ἡμα̃ς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τη̃ς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἐξείλετο γὰρ ἡμα̃ς ἐκ μεγάλων κακω̃ν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:10 "Аристовул" - евр философ, живший при дворе Птоломея VI Филометора (180-145) и посвятивший ему свои писания, среди которых пользуются известностью аллегорические толкования Пятикнижия.


1:13-16 Рассказ о смерти Антиоха IV Епифана, согласно преданию, бытовавшему в народе. Этим и объясняются различия между рассказами (1 Макк 6:1-16и 2 Макк 9:1-29). "Нанея" - вавилонская богиня, которую греки отождествляли с Артемидой (или Дианой).


1:18 Речь идет об очищении храма Иудой Маккавеем в 165 г. (1 Макк 4:52сл). Цель этого рассказа: установить непрерывность законного культа (Лев 9 24; 3 Цар 8 10).


1:36 "Нефтар" или "Нефтай" - от персидского "нафт" (нефть) - густая жидкость, вытекающая из земли, свойства которой приводили в изумление греческих и римских естествоведов.


Вторая книга Маккавейская является не продолжением первой, а частично параллельным повествованием: в ней излагаются события с конца царствования Селевка VI, предшественника Антиоха Епифана, до поражения Никанора. Она охватывает всего пятнадцать лет и соответствует содержанию семи первых глав 1 Макк. По своей литературной форме 2 Макк, написанная по-греч, во многом отличается от 1 Макк.

Она представлена как сокращенное произведение некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:19-32), которое предваряют два послания иерусалимских иудеев (2 Макк 1:1-2:18). Стиль книги характерен для произведений эллинистических писателей, язык ее изобилует риторическими оборотами. Автор больше проповедник, чем историк, но он значительно превосходит автора 1 Макк в знании греческих общественных институтов и политической жизни той эпохи. Он пишет для александрийских иудеев, чтобы пробудить у них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. В частности, он хочет привлечь их внимание к судьбе Храма — средоточию религиозной жизни израильтян, — ненавидимого язычниками-поработителями. Это стремление автора заметно в композиции книги: после описания эпизода с Илиодором, подчеркивающего неприкосновенность святилища, первая часть книги (2 Макк 4:1-10:8) заканчивается сообщением о смерти Антиоха Епифана, гонителя, осквернившего храм, и об установлении праздника Очищения; вторая часть (2 Макк 10:9-15:36) также завершается смертью гонителя — Никанора, угрожавшего разрушить храм, и установлением праздника в память избавления. Письма, помещенные в начале книги (2 Макк 1:1-2:18), содержат призыв иудеев к своим единоверцам в Египте праздновать вместе с ними Очищение Храма.

Датой написания можно считать 188 г. селевкидской эры, т.е. 124 г. до Р.Х., на что имеется указание в 2 Макк 1:10. Книга имеет безусловную историческую ценность, хотя редактор и включил в текст апокрифические рассказы (2 Макк 1:10-2:18) и воспроизвел патетические сказания об Илиодоре, о мученической кончине Елеазара (2 Макк 6:18-31) и семи братьев (2 Макк 7), взятые им у Иасона для иллюстрации его религиозных тезисов. Совпадение основных данных 1 и 2 Макк подтверждает историческую достоверность событий, описываемых в этих, друг от друга независящих, источниках. В одном важном пункте 2 Макк противоречит 1 Макк 6:1-13: здесь очищение храма происходит до смерти Антиоха Епифана, тогда как в 2 Макк 9:1-29 — после его смерти. Недавно опубликованная хронологическая вавилонская таблица подтверждает свидетельство 2 Макк: Антиох умер в октябре-ноябре 164 г., до освящения храма в декабре того же года. Нет оснований сомневаться в подлинности исторических данных о событиях, предшествовавших разграблению храма Антиохом и содержащихся только в 2 Макк 4. Вместе с тем следует указать на грубую ошибку, за которую редактор ответственен скорее, чем сам Иасон: располагая письмом Антиоха V (2 Макк 11:22-26), сн добавил в гл. 11-12 другие письма и рассказ о событиях, относящихся к концу царствования Антиоха IV, которые следовало поместить между 8 и 9 гл.

С христианской точки зрения данная книга важна содержащимися в ней утверждениями о воскресении мертвых (2 Макк 14:16) и загробном возмездии (2 Макк 6:26), а также тем, что в ней придается значение молитве за усопших (2 Макк 12:41-45), подвигам мучеников (2 Макк 6:18-7:41) и ходатайству святых (2 Макк 15:12-16). Наличие поучений на темы, мало затронутые в других книгах ВЗ, объясняет, почему Церковь включила 2 Макк в библ. канон.

Хронологическая система, которой следуют обе книги, стала нам более понятна после открытия клинописной таблицы, содержащей фрагмент хронологии Селевкидов. Благодаря ей удалось установить точную дату смерти Антиоха Епифана. Выяснилось, что 1 Макк следует македонскому летоисчислению, которое принимает за исходную точку октябрь 312 г до Р.Х., тогда как 2 Макк следует летоисчислению иудейскому, соответствующему вавилонскому, начинающемуся с месяца Нисана — апреля 311 г. Укажем на два исключения: в 1 Макк события, связанные с храмом и иудейской историей, датированы по иудео-вавилонскому календарю (1 Макк 1:54; 1 Макк 2:70; 1 Макк 4:52; 1 Макк 9:3, 1 Макк 9:54; 1 Макк 10:21; 1 Макк 13:41, 1 Макк 13:51; 1 Макк 14:27; 1 Макк 16:14), а письма, приведенные в 2 Макк, следуют македонскому летоисчислению.

Текст дошел до нас в трех рукописях, написанных т.наз. унциальным письмом (Sinaiticus, Alexandrinus и Venetus), и в прибл. тридцати рукописях, написанных курсивным письмом. В тексте «Лукиановой рецензии» (300 г. по Р.Х.) иногда сохранен текст более древний, чем в остальных греч рукописях. Этим текстом пользовался Иосиф Флавий при написании «Иудейских Древностей». Латинская рукопись « Vetus Latina » является переводом греческого, ныне утерянного, текста, лучшего из всех дошедших до нас. Текст этих книг в Вульг восходит не к бл. Иерониму, который не считал кн Макк каноническими, а к рецензии (редакции) второстепенного качества.

Книги Маккавейские (1 и 2) не вошли в евр канон Писания, но они находятся в LXX и Западная Церковь признала их богодухновенными (второканоническими). В них описывается борьба евр народа против Селевкидов за религиозную и политическую независимость. Название книг происходит от прозвища Маккавей (евр «мак-кави» — молот), данного Иуде, герою этой борьбы (1 Макк 2:4), и затем распространенного на его братьев. Последние строки книги (1 Макк 16:23-24) указывают, что она была написана не раньше конца царствования Иоанна Гиркана, вернее вскоре после его смерти, около 100 до Р.Х.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:10 Первая половина следующего 10-го стиха, содержащая хронологическую дату (в 188 году э. Сел. = 124 г. до Р. Х.), — по мнению толкователей, должна быть относима к первому, а не ко второму приводимому далее письму. В пользу этого можно указать на приводимые далее в 11-й главе письма, где дата времени действительно помещается в конце письма, а не в начале (11:21,33 и 38).


1:10-36  10-36 ст. и далее — второе письмо палестинских иудеев к египетским не имеет определенной даты, но из содержания своего дает заключить, что составлено спустя недолго после смерти Антиоха Епифана. В числе авторов второго письма упоминаются старейшиныγερουσία (1 Макк 12:6), т. е. вероятно — позднейший синедрион, и Иуда, несомненно Маккавей, стоявший тогда во главе своего народа, как видно из 2:14. Он пережил Антиоха Епифана года на четыре. С этим стоит в согласии и упоминание, в числе адресатов, «Аристовула, учителя царя Птоломея», известного перипатетика в царствование Птоломея Филометора (царств. 180-145 г. до Р. Х.). Наименование этого Аристовула — διδάσκαλος царя Птоломея — надо понимать не в собственном смысле слова. Аристовул назван так, лишь как автор аллегорического толкования на Пятикнижие, составленного им для Птоломея — с целью познакомить царя с законами и мудростью иудеев. Близости Аристовула к царю не мало могло содействовать то, что он был «из рода помазанных священников», т. е. первосвященник, которому особенно усвоялось это обозначение — חיִׁשָמ ךֵחב (Лев 4:3,5), ввиду особенного чина помазания его, в отличие от других священников. Такое положение Аристовула достаточно делает естественным адресование к нему письма, имеющего столь важное ритуальное значение.


1:11  Как бы сражаешься против царяὡς ἂν... παρατασσόμενοι — как такие, которые готовы и сразиться, если бы это было нужно. Иудеи благодарят здесь, таким образом, за благополучное минование опасности сражения, представлявшегося неизбежным.


1:13  В храме НанеиΝαναίας, вариант — ’Αναναίας; сир. Nani, лат. Naneae. Эта Нанея считается тождественною с упоминаемою у Страбона, XI, 532, как Numen patrium персов, а также — почитавшеюся у мидян, армян и многих обитателей Малой Азии — Anaпtis или ’Αναϊα и ’Αναι̃τις (Плутарх), которую древние называли также Артемидою (таврийскою) и Tanais.


1:14  Как приданоеεἰς φερνη̃ς λόγονслав.: «под именем вена», в счет приданого.


1:15-17 В описании смерти Антиоха здесь немалое недоразумение вызывает противоречие с 1 Макк 6:3 и далее и даже с 2 Макк 9:1 и далее. Это противоречие одни из толкователей старались устранить тем, что под ἡγεμὼν ’Αντίοχος разумели Антиоха III Великого, другие — Антиоха VII Сидета; то и другое толкование не имеет достаточных оснований, — по крайней мере, о разграблении храмов Антиохом Сидетом древние историки не говорят ничего. Эти же историки различно говорят и об обстоятельствах смерти Антиоха Епифана. По Флавию и Иустину — он был убит в битве с парфянами и персами; по Аппиану — взятый в плен, Антиох сам умертвил себя; по другим еще — он был убит братом своим Димитрием, которого отпустил на свободу Арсак.


Об Антиохе III Великом некоторые историки (Диодор Сицилийский, Страбон, Иустин) действительно говорят, что он погиб при попытке разграбить елимаидский храм Бела, со всем своим отрядом, от руки местных жителей; но с другой стороны, этот Антиох, как известно, хорошо относился к иудеям, и потому едва ли его именно можно разуметь в данном месте книги. Вернее предположить, что автор книги здесь перемешивает царей и сходные в их истории события.


1:18  Намереваясь... праздновать очищение храма. Здесь имеется ввиду не установление празднования впервые, но лишь повторение уже установленного обычая прежних лет, в память очищения, и приглашение египетских иудеев палестинскими ввести и у них этот обычай, в целях ближайшего взаимообщения и большого сосредоточения сердец всех иудеев около своей родной святыни.


Праздник Кущей и огня подобно тому, как Неемеяἄγητε σκηνοπηγίας καὶ του̃ πυρός, ὅτε Νεεμίας... Вместо перевода греческого ὅτε — русским подобно тому как, здесь правильнее удержать точное значение ὅτε — когда (слав.: егда), — и все это предложение понимать не в смысле сравнительном, а в пояснительном к του̃ πυρός — огня: «праздник кущей и огня (установленный в память того), как Неемея... принес жертву», и пр... (вновь получил небесный огонь). О соединении с празднованием очищения храма — праздника огня, 1 Макк 4:52 и далее не говорит ничего. Вероятно, такое соединение установилось не сразу.


Неемея, построив храм и жертвенникгреч.: οἰκοδομήσας τό ἱερὸν... Построение храма и жертвенника, оконченное собственно Зоровавелем, здесь усвояется и Неемии — очевидно, ради его заслуг, имевших столь же важное значение для иудеев и Иерусалима, как и дало Зоровавеля, и бывших как бы продолжением этого дела.


1:19  Когда отцы наши отведены были в Персиюεἰς τὴν Περσικὴν, т. е. χώραν. По позднейшему словоупотреблению, земли по ту сторону Евфрата часто именуются Персией (см. к 1 Макк 3:31); это было основательно и потому, что иудеи в вавилонском плену перешли под владычество персов, и освобождены из плена персидским царем Киром.


1:20 Персидский царь, приславший Неемию, был Артаксеркс Логиман, по книге самого Неемии (Неем 1 гл.).


Когда же объявили намἡμι̃ν, т. е. иудеям в Иерусалиме.


Густую водуὕδωρ παχή, т. е. густая жидкость наподобие густого масла или меда (Иосиф Горион. I, 21, §1), нечто, быть может, вроде нефти (см. к 36 ст.).


1:22  (Воспламенился большой) огоньπυρὰ ( ἡ ) — очаг, горючая масса (ср. 7:5), костер.


1:23  Ионафан (Jonathan), упоминаемый здесь и в Неем 12:11, несомненно — ошибочно вместо ןָנָחֹוי — Иоханан — Jochanan, как называет этого первосвященника и Иосиф Флавий (Иуд. древн. XI, 7, §1).


1:24 Удвоенное — Господи, Господи — в подражание Пс 70:5 и далее (Κύριε Κύριεהוהי יָנרֳא; ср. Мф 7:21; 25:11). Последующие затем эпитеты обозначают Бога, как всемогущего Творца и Правителя мира: φοβερὸς καὶ ἰσχυρὸς — обозначают Его всемогущество; δίκαιος καὶ ἐλεήμων — свойства Его, как Судии; ὁ μόνος βασιλεὺς — абсолютность Его владычества (подобно μόνος δυναστής 1 Тим 6:15), καὶ χρηστός — Его благость, как главное Его свойство.


1:25  ‘Ο μόνος χορηγός — единый «хороводец» всего, как назывались у греков содержатели и управители хоров, состоявших на полном их иждивении.


‘Ο μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ καὶ αἰώνιος — выражения абсолютности, всеобъемлемости и вечности Божией. Следующие затем выражения 25-го стиха обозначают отношения Бога, как всемогущего и вечного, Творца и Господа всего мира, к Израилю: избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и освятивших их. Подлинный и славянский тексты здесь более точно и многозначительно выражают вторую мысль: ποιει̃ν ἐκλεκτοὺς значит гораздо более, чем только ἐκλέγειν: не просто избрать, но сделать избранными, удостоить особого состояния избранников своих («сотворивый отцы избранны»), через особенное водительство и благоволение к избранным.


Освятивший их. Здесь имеется в виду внешнее выделение и обособление от нечистого язычества и очищение сердца от языческих обычаев.


1:26  Весь народ Твой — Израиля, т. е. не только живущих в Иерусалиме и Иудее, но и в рассеянии.


Удел Твойμερὶς αὐτου̃ = הוהי קָלֵח, Втор 32:9.


1:27 В дальнейших молениях выражаются надежды народа: собрание рассеянных (собери рассеяние нашеἡ διασπορά, abstractum pro concreto), освобождение порабощенных язычниками и милостивое призрение на уничиженных и презренных. В понятии — διασπορά следует отличать οἱ δουλεύοντες, та часть диаспоры, которая состояла в языческом услужении, между тем как известно также, что многие другие иудеи рассеяния в некоторых языческих странах пользовались даже правами гражданства.


1:29  Как сказал МоисейИсх 15:17: «насади его на горе достояния Твоего, — на месте, которое Ты сделал жилищем Себе» (ср. 2 Цар 7:10; Иер 24:6).


1:31 По сожжении жертвы, Неемия приказывает «оставшеюся водою полить большие камни», — как для того, чтобы потребить священную влагу, так и для того, чтобы обнаружилась пред всеми ее священность и чудесность. И действительно, происшедшее вслед за сим устраняло всякие подозрения, что это была какая-нибудь обыкновенная горючая жидкость вроде нефти или петролеума. Сила Божия тотчас явила себя, воссияв от жертвенника в виде света, покрывшего пламя этой влаги.


1:34  Оградил это место, как священноеπεριφράξας... ἱερὸν ἐποίησε (τὸν τόπον), слав.: «оградив же царь свято сотвори (место то)» — объявил это место священным.


1:36 Этот стих толковники прозвали crux interpretum (крест толкователей). Вместо Νεφθαεί — встречается в списках — Νεφθαί, Νεφθά, лат. Nephi, сир. Nephti, между тем как в других повторяется Νεφθάρ (только с другим ударением — вместо Νέφθαρ 1-ой половины данного стиха). Слово, по-видимому, мидо-персидского происхождения, которому народ усвоил семитическое окончание и подчинил его законам своей этимологии. Быть может, тут во всем виновата νάφθα, горное масло, нефть, что греки назвали Μηδείας ἔλαιον, мидийский елей, удивительные свойства которого — гореть даже в воде — вызывали суеверное поклонение древних (остатки этого поклонения до ныне сохраняются в наших кавказских огнепоклонниках).


2:1-3  В записях пророка Иеремии находитсягреч.: ἐν ται̃ς ἀπογραφαι̃ς; εὑρίσκεται ‘Ιερεμιαςὅτι... вместо: εὑρίσκεται ὅτι ‘Ιερεμιας, т. е.: в записях (некоторого неназванного писателя) находится, что Иеремия приказал... и т. д. В канонических книгах Ветхого Завета описываемого здесь происшествия действительно не находится; это делает вполне правдоподобною и основательною приводимую поправку настоящего стиха.


2:4-6  Было также в писанииτη̨̃ γραφη̨̃ — не в писании по преимуществу (каноническом, священном), а в вышеупомянутом — ἀπογραφαι̃ς.


Повелел скинии и ковчегу следовал за ним. Более ясно это «последование» скинии и ковчега представляет Syncellus: ‘Ιερεμιας προσέταξε τοι̃ς ἱερευ̃σιν ἀ̃ραι τὴν θείαν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνήν καί ἀκολουθη̃σαι ἀυτω̨̃ (с. 409 ed. Bonn.), т. е. Иеремия повелел священникам поднять божественный кивот и скинию и следовать за ним. Некоторый намек на такого именно рода следование скинии в данном месте можно находить в упоминании «сопутствовавших» Иеремии (6 ст.), которые и могли быть носильщиками священных частей скинии.


Наследие Божиеהוהי תַלֳחַנκληρονομία, т. е. святая земля, данная Богом Своему народу в обладание, удел. Гора, с которой Моисею было показано это «наследие Божие», — есть Неву (Втор 34:1).


2:7  Доколе Бог умилосердившись не соберет сонма народа. Это собрание народа и возвращение благоволения к нему Божия ожидалось от Мессии, в силу многих о том пророчеств.


2:8  При Моисее — при освящении им скинии — Исх 40:34 и далее; Чис 9:15 и далее; 14:10.


Чтобы особенно святилось местоὁ τόπος, т. е. место храма (ст. 18; 3:2,18,30; 5:16 и т. д.). Описание исполнения этой просьбы Соломона — 3 Цар 8:10 и далее; а также 2 Пар 6:41-7:1 и далее.


2:9  Было сказано и то, как он, исполненный премудростислав.: «являшеся же, и яко премудрость имея»; греч.: διεσαφει̃το δὲ, καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν. Точнее: «нашлось же (в записях) и то, как Соломон, как премудрость имеющий, принес, и т. д.


Принес жертву обновления и совершения храмаἐγκαινισμου̃ καὶ τη̃ς τελειώσεως. Последнее прибавлено для выражения той мысли, что только с принесением жертвы обновления храм совершенно освятился и стал местом жилища Божия, в котором можно было теперь возносить молитвы.


2:10 Об этом можно читать Лев 9:24; 2 Пар 7:1.


О молитве Моисея при освящении скинии в книге Лев 9 ничего не упоминается, однако, из 23 ст. там само собою следует, что Моисей и Аарон не для другого чего входили в скинию, как именно для молитвы («вошли... и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня»).


2:11 В Пятикнижии Моисея нигде не находится приводимого здесь изречения. В наиболее подходящем сюда параллельном месте — Лев 10:16 и далее — имеется лишь повествование, как Моисей, после принесения Аароном козла в жертву за грех, разгневался на священников, что жертва эта была вся сожжена, а не потреблена самими священниками, как «святыня великая», по поведению Божию. Объяснение Аарона по поводу этого упущения удовлетворило Моисея, и хотя это удовлетворение книга Левит лишь кратко выражает словами: «и услышал Моисей и одобрил» (Лев 10:20 ст.), в данном стихе 11-м оно представляется также и одобрением Божиим, видимым знаком чего служило попаление этой жертвы вместе с прочими (ср. Лев 10:16; 9:15,24).


Жертва о грехегреч.: τὸ περὶ τη̃ς ἁμαρτίας, слав. точнее: «сущее за грех» — то, что было принесено за грех. Такая форма, или даже еще проще — περὶ ἁμαρτίας — у LXX очень часто встречается для обозначения жертвы за грех (Лев 5:11; 7:37 и т. д.).


2:12 Праздник освящения храма при Соломоне, по 2 Пар 7:8 и далее, продолжался собственно 7, а не 8 дней. Здесь насчитывается восемь дней, очевидно, с упоминаемым в 2 Пар 7:9 днем попразднества.


2:13  В... памятных книгах Неемииἐν τοι̃ς ὑπομνηματισμοι̃ς οἱ κατὰ τὸν Νεεμίαν — подобно евангельским надписаниям: κατὰ Ματθαι̃ον, κατὰ Μα̃ρκον и т. д. Этим предполагается, что были и другие писатели в области того же материала; в данном случае κατὰ τὸν Νεεμίαν заставляет предполагать или существование другого труда псевдо-Неемии, или здесь имеется ввиду отличать труд Неемии от какой-нибудь греческой переделки канонического Неемии с большими вставками, вроде 3-ей книги Ездры.


Сказания о царях и пророках и о Давидеτὰ περὶ τω̃ν βασιλέων καὶ προφητω̃ν καὶ τὰ του̃ Δαυίδ. Русский перевод данного места сильно искажает мысль подлинника: Неемия собрал «книги» Царей (здесь разумеются, вероятно, и Судей), а не сказания; затем, он собрал не «о пророках» «сказания» или точнее «книги» (βιβλία), а «пророков», т. е. пророческие книги Ветхого Завета; наконец, он собрал не «о Давиде» («сказания») «книги», а «Давида», для чего нарочито повторено в подлиннике — τὰ του̃ Δαυίδ, т. е. Писания Давида, или Псалмы — Псалтирь (ср. Лк 24:44). Дальше ко всему это добавляются письма царей о священных приношенияхἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων, где по всей вероятности разумеются книги Ездры и Неемии, содержания письма персидских царей, от Кира до Артаксеркса, и описание их благосклонных отношений к храму и народу иудейскому. Здесь, таким образом, содержится немаловажное свидетельство и указание на собрание канонических книг Ветхого Завета (канона) во времена Ездры и Неемии и именно трудами и авторитетом последнего. То обстоятельство, что среди перечисляемых книг не упомянуто Пятикнижия (νόμος), имеет то простое объяснение, что «закон» давно составлял основание всей жизни Израиля, для чего вручен был и пророком Иеремиею иудейским переселенцам (ст. 2). И самое «собрание» книг Неемиею было собственно прибавлением их к «закону», имевшемуся прежде, что выражается и глаголом подлинника ἐπισυνήγαγε («прибавил к»).


2:14  Иуда, затерянное (τὰ διαπεπτωκότα, т. е. βιβλία) по случаю (διὰ) бывшей у нас войны, все собрал. Здесь имеется ввиду несчастное время Антиоха Епифана, когда много списков Свящ. Писания погибло, в силу указа Антиоха об их розыске и уничтожении. Но, несмотря на все это, книги сохранились и теперь предлагаются египетским иудеям.


2:17  Наследие и царство и священство и святилище (слав. «освящение») — τὴν κληρονομίαν καὶ τὸ βασίλειον, καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν, — то царское и священническое достоинство избранного народа, о котором говорится в Исх 19:5,6 (ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον). Отсюда видна также неправильность перевода слова ἁγιασμόν — святилище: слав. «освящение» вернее.


Κληρονομία — собственность Иеговы (הוהי תַלֳהַנ).


2:18  Обещал в законеδιὰ του̃ νόμου — собственно через закон, или посредством закона, при условии верности ему со стороны Израиля.


В место святоеεἰς τὸν ἅγιον, где храм.


Скоро помилуетταχέως ἐλεήσει — здесь выражается ожидание наступления мессианского царства в ближайшем будущем; к этому ожиданию давало сильные основания то, что Бог «избавил» их «от великих бед и очистил место», святое от языческих алтарей, идолов и идолослужений.


Известная под именем 2-ой Маккавейской — книга сама заявляет себя, как краткое начертание или изложение пяти книг некоего Иасона Киринейского (2 Макк 2:24) — в их повествовании «о делах Иуды Маккавея и братьев его», а также «о войнах против Антиоха Епифана и против сына его Евпатора».

Следуя этому плану, книга делится на 2 ясно разграниченных части, из коих 1-я (2 Макк 3:1-10:9) повествует о событиях в Иерусалиме при Селевке IV и Антиохе Епифане, а 2-я (2 Макк 10:10-15:39) — о событиях при сыне его Антиохе Евпаторе, кончая смертью Никанора (в 151 г. э. Сел. = 161 г. до Р. Х.). Этому сокращенному изложению Иасона Киринейского предшествуют 2 письма палестинских иудеев к египетским (2 Макк 1:1-2:19), а также вставлены два кратких замечания автора — одно в начале (после писем, 2 Макк 2:20-33), и другое — в конце (2 Макк 15:37-39) труда.

Так как начальные события книги (2 Макк 3) имели место в последний или предпоследний год царствования Селевка IV, умершего в 176 г. до Р. Х., то можно с точностью установить, что 2-я книга Маккавейская обнимает своим повествованием исторический период в 15 лет (176-161 г. до Р. Х.)

Возникает вопрос, в какой степени этот период в изложении 2-ой Маккавейской книги совпадает с изложением 1-ой, в которую он также входит, как часть, — в чем сходствует и в чем представляет особенности и различия, в чем пополняет параллельный ему рассказ или сам в чем пополняется им?

По сравнению с 1-ой Маккавейской книгой, ведущей свой рассказ с Антиоха Епифана (1 Макк 1:10), — вторая Маккавейская книга захватывает несколько более ранних событий (2 Макк 3:1; 2 Макк 4:6) и более подробно описывает бедствия иудеев, постигшие их с отступничеством первосвященника Иасона (2 Макк 4:7-7:42 = 1 Макк 1:10-64). С 8 гл. рассказ идет параллельно 1 Макк 3-7 с некоторыми более или менее значительными и важными отличиями и неточностями, находящими себе объяснение отчасти в более религиозно-дидактических, нежели строго научных исторических целях книги, — а отчасти в неизбежных недосмотрах при сокращении первоисточника и приспособлении его к указанным предвзятым целям.

Личность и жизнь Иасона Киринейского мало известны. От его отечества Кирены — можно только заключить, что он был иудей-эллинист, и что его 5 книг истории написаны были на греческом наречии.

Столь же мало сведений можно дать о сократителе его труда — писателе 2-ой Маккавейской книги. Представляется вероятным лишь, что он, также эллинист, незнаком был с 1-ой Маккавейской книгой, хотя мог собирать материалы для своей истории в Палестине, как показывают многие народные иудейские предания, нашедшие место в его труде.

О времени написания книги удается отчасти заключить из 2 Макк 1:10, что она написана не раньше 188 г. э. Сел. = 124 г. до Р. Х., но когда именно, с точностью определить нельзя, во всяком случае до пресечения Маккавейской династии и взятия Иерусалима Помпеем (63 г. до Р. Х.).

Благодаря в особенности трогательному и поучительному повествованию своему о страданиях за веру 7 братьев-«Маккавеев» с их матерью и учителем, книга пользовалась большим вниманием и уважением древних церковных писателей и проповедников (Климент Александрийский, Ориген, Иероним, Августин и др.), хотя и не почиталась каноническою.

Скрыть

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).