Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 1

И# tступи2 мwaвъ t ї}лz, по ўме1ртвіи ґхаaвли.
Nхозjа же паде2 и3з8 nкнA, є4же въ го1рницэ є3гw2 въ самарjи, и3 разболёсz, и3 послA послы2 и3 рече2 къ ни6мъ: и3ди1те и3 вопроси1те ў ваaла скве1рнагw бо1га ґккарHнска, ѓще жи1въ бyду t болёзни моеS сеS; и3 и3до1ша вопрошaти є3гw2 рaди.
И# ѓгг7лъ гDень рече2 ко и3ліи2 fесвjтzнину, глаго1лz: востaвъ, и3ди2 на срётеніе послHмъ nхозjи царS самарjйска и3 рече1ши къ ни6мъ: и3ли2 нёсть бг7а во ї}ли, ћкw грzде1те вопрошaти ваaла скве1рнаго бо1га во ґккарHнэ;
и3 сегw2 рaди си1це гlетъ гDь џдръ, на него1же возше1лъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY сме1ртію ќмреши, И# и4де и3ліA и3 рече2 къ ни6мъ.
И# возврати1шасz послы2 къ немY, и3 рече2 къ ни6мъ: что2 ћкw возврати1стесz;
И# рёша къ немY: мyжъ и3зы1де въ срётеніе нaмъ и3 рече2 къ нaмъ: и3ди1те возврати1тесz къ царю2 послaвшему вы2 и3 глаго1лите къ немY: си1це гlетъ гDь: и3ли2 немY бг7а во ї}ли, ћкw вы2 грzде1те вопрошaти ваaла скве1рнаго бо1га во ґккарHнэ; сегw2 рaди t nдрA, на него1же возше1лъ є3си2, не и4маши слёзти съ негw2, ћкw тY сме1ртію ќмреши.
И# рече2 къ ни6мъ цaрь, глаго1лz: како1въ взо1ромъ бsше мyжъ то1й вше1дый въ срётеніе вaмъ и3 глаго1лавый вaмъ словесA сі‰;
И# рёша къ немY: мyжъ космaтъ и3 по1zсомъ ўсме1ннымъ препоsсанъ њ чре1слэхъ свои1хъ. И# рече2 цaрь: и3ліA fесвjтzнинъ се1й є4сть.
И# послA къ немY старёйшину пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ муже1й є3гw2. И# взы1де и3 пріи1де къ немY: и3 се2, и3ліA бЁ сэдS верхY горы2. И# глаго1ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 рече2: человёче б9іи, цaрь зове1тъ тS, сни1ди.
10 И# tвэщA и3ліA и3 рече2 къ пzтьдесsтнику: ѓще є4смь человёкъ б9ій ѓзъ, то2 да сни1детъ џгнь съ небесе2 и3 снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ твои1хъ (съ тобо1ю). И# сни1де џгнь съ небесе2 и3 снэде2 є3го2 и3 пzтьдесsтъ муже1й є3гw2.
11 И# приложи2 цaрь послaти къ немY другaго пzтьдесsтника и3 пzтьдесsтъ (муже1й) съ ни1мъ. И# возше1дъ, и3 глаго1ла пzтьдесsтникъ къ немY и3 рече2: человёче б9ій, си1це глаго1летъ цaрь: потщaвсz сни1ди.
12 И# tвэщA и3ліA и3 глаго1ла къ немY и3 рече2: ѓще человёкъ б9ій ѓзъ є4смь, то2 да сни1детъ џгнь съ небесе2, и3 да снёстъ тS и3 пzтьдесsтъ (муже1й) съ тобо1ю. И# сни1де џгнь съ небесе2 и3 снэде2 є3го2 и3 пzтьдесsтъ муже1й є3гw2.
13 И# приложи2 цaрь є3ще2 послaти старёйшину, пzтьдесsтника тре1тіzго, и3 пzтьдесsтъ муже1й съ ни1мъ. И# пріи1де къ немY пzтьдесsтникъ тре1тій, и3 поклони1сz на кwлёна сво‰ пред8 и3ліе1ю, и3 моли2 є3го2, и3 глаго1ла къ немY и3 рече2: человёче б9ій, пощади2 дyшу мою2 и3 дyшу р†бъ твои1хъ си1хъ пzтьдесsтъ пред8 nчи1ма твои1ма:
14 се2, сни1де џгнь съ небесе2 и3 поzде2 двA пzтьдес‰тника пє1рвыz съ пzтіюдесzтьми2 и4хъ: и3 нн7э да пощади1тсz душA рабHвъ твои1хъ пред8 nчи1ма твои1ма.
15 И# глаго1ла ѓгг7лъ гDень ко и3ліи2 и3 рече2: сни1ди съ ни1мъ, не ўбо1йсz t лицA и5хъ. И# востA и3ліA и3 сни1де съ ни1мъ къ царю2,
16 и3 глаго1ла къ немY и3 рече2: си1це гlетъ гDь: что2 ћкw послaлъ є3си2 послы2 вопрошaти ваaла скве1рнаго бо1га во ґккарHнэ, ѓки бы не бы1лъ бг7ъ во ї}ли, є4же вопроси1ти t негw2 словесе2; сегw2 рaди t nдрA, нaньже возше1лъ є3си2 тY, не и4маши слёзти съ негw2 ћкw сме1ртію ќмреши.
17 И# ќмре по гlу гDню, є3го1же гlго1ла и3ліA. И# цaрствова їwрaмъ брaтъ nхозjинъ вмёстw є3гw2, поне1же не и3мЁ сы1на nхозjа, въ лёто второ1е їwрaма сы1на їwсафaта царS їyдина.
18 И# прHчаz слове1съ nхозjиныхъ, є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ пи6сана въ кни1гахъ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 2

И# бы1сть внегдA взsти гDу и3лію2 въ ви1хрэ ћкw на не1бо и3 и3дsше и3ліA и3 є3ліссе1й t галгaлъ.
И# рече2 и3ліA ко є3ліссе1ю: сэди2 ў2бо здЁ, ћкw гDь послa мz до веfи1лz И# рече2 є3ліссе1й: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS И# пріидо1ста въ веfи1ль.
И# пріидо1ша сы1нове проро1честіи, и5же въ веfи1ли, ко є3ліссе1ю и3 рёша къ немY: разумёеши ли, ћкw взимaетъ гDь дне1сь господи1на твоего2 верхY главы2 твоеS (t тебє2); И# рече2: и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.
И# рече2 и3ліA ко є3ліссе1ю: сsди ў2бо здЁ, ћкw гDь послa мz во їеріхHнъ. И# рече2 є3ліссе1й: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тS. И# пріидо1ста во їеріхHнъ.
И# прибли1жишасz сы1нове проро1кwвъ, и4же во їеріхHнэ, ко є3ліссе1ю и3 рёша є3мY: разумёеши ли, ћкw дне1сь взе1млетъ гDь господи1на твоего2 свы1ше главы2 твоеS (t тебє2); И# рече2: и4бо и3 ѓзъ ўразумёхъ, молчи1те.
И# рече2 є3мY и3ліA: сэди2 здЁ, ћкw гDь послa мz до їoрдaна. И# рече2 є3ліссе1й: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тебє2. И# поидо1ста џба,
и3 пzтьдесsтъ муже1й t сынHвъ проро1ческихъ, и3 стaша проти1ву и3здале1ча: и3 сjи џба стaста при їoрдaнэ.
И# пріsтъ и3ліA ми1лwть свою2, и3 сви1тъ ю5, и3 ўдaри є4ю въ во1ду, и3 разступи1сz водA сю1ду и3 сю1ду: и3 проидо1ста џба по сyху.
И# бы1сть преходsщема и4ма, и3 рече2 и3ліA ко є3ліссе1еви: проси2, что2 сотворю1 ти пре1жде не1же взsтъ бyду t тебє2. И# рече2 є3ліссе1й: да бyдетъ ў2бо д¦ъ, и4же въ тебЁ, сугyбъ во мнЁ.
10 И# рече2 и3ліA: њжесточи1лъ є3си2 проси1ти: ѓще ќзриши мS взе1млема t тебє2, бyдетъ ти2 тaкw: ѓще ли не (ќзриши), и3 бyдетъ.
11 И# бы1сть и3дyщема и4ма, и3дsста и3 глаго1ласта: и3 се2, колесни1ца џгненнаz и3 ко1ни џгненніи, и3 раздэли1ша междY nбёма. И# взsтъ бы1сть и3ліA ви1хромъ ћкw на не1бо.
12 И# є3ліссе1й зрsше и3 вопіsше: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 ко1нница є3гw2. И# не ўви1дэ є3гw2 ктомY: и3 ћтсz (є3ліссе1й) за ри6зы сво‰, и3 растерзA | въ двA растєрзaніz,
13 и3 взS ми1лwть и3ліинY є3ліссе1й пaдшую верхY є3гw2, и3 возврати1сz є3ліссе1й, и3 стA на бре1зэ їoрдaновэ.
14 И# пріsтъ (є3ліссе1й) ми1лwть и3ліинY, ћже паде2 верхY є3гw2, и3 ўдaри въ во1ду, и3 не разступи1сz водA. И# рече2: гдЁ бг7ъ и3ліи1нъ ґффw2; И# ўдaри є3ліссе1й во1ды (втори1цею), и3 разступи1шасz сю1ду и3 сю1ду1є3вр.: и3 ўдaри въ во1ду и3 рече2: гдЁ гDь бг7ъ и3ліи1нъ, и3 є3гдA сaмъ тaкожде ўдaри во1ды, и3 разступи1шасz сю1ду и3 сю1ду., и3 пре1йде є3ліссе1й по сyху.
15 И# ви1дэша є3го2 сы1нове проро1честіи, и5же во їеріхHнэ сопроти1въ, и3 рёша: почи2 д¦ъ и3ліи1нъ на є3ліссе1и. И# пріидо1ша на срётеніе є3мY и3 поклони1шасz є3мY до земли2,
16 и3 рёша къ немY: се2, нн7э со џтрwки твои1ми пzтьдесsтъ муже1й сынHвъ си1льныхъ: ше1дше да взы1щутъ господи1на твоего2, є3дA кaкw д¦ъ гDень взS, и3 пове1рже є3го2 на їoрдaнэ, и3ли2 на є3ди1нэй t го1ръ, и3ли2 на є3ди1нэмъ t холмHвъ и3 рече2 є3ліссе1й: не посылaйте.
17 И# принyдиша є3го2, и3 до1ндеже ўстыдёсz, и3 рече2: посли1те. И# послaша пzтьдесsтъ муже1й, и3 и3скaша три2 дни6, и3 не њбрэто1ша є3гw2,
18 и3 возврати1шасz къ немY: и3 то1й сэдsше во їеріхHнэ. И# рече2 є3ліссе1й къ ни6мъ: не глаго1лахъ ли къ вaмъ, не и3ди1те;
19 И# рёша мyжіе грaда ко є3ліссе1ю: се2, жили1ще грaда блaго, ћкоже ты2, господи1не, ви1диши, но во1ды ѕлы6 и3 землS непло1дна.
20 И# рече2 є3ліссе1й: принеси1те ми2 водоно1съ но1въ, и3 всы1плите во1нь со1ль. И# взsша, и3 принесо1ша къ немY.
21 И# и3зы1де є3ліссе1й на и3схHдища вwднaz, и3 всы1па тY со1ль, и3 рече2: си1це гlетъ гDь: и3сцэли1хъ во1ды сі‰, не бyдетъ t ни1хъ ктомY сме1рти и3 непло1дства.
22 И# и3сцэлёша во1ды до дне2 сегw2, по глаго1лу є3ліссе1еву, є3го1же глаго1ла.
23 И# взы1де tтyду во веfи1ль. И# восходsщу є3мY путе1мъ, и3 дёти м†лы и3зыдо1ша и3з8 грaда, и3 ругaхусz є3мY, и3 рёша є3мY: грzди2, плэши1вэ, грzди2.
24 И# њзрёсz в8слёдъ и5хъ, и3 ви1дэ |, и3 проклsтъ | и4менемъ гDнимъ. И# се2, и3зыдо1ша двЁ медвёдицы и3з8 дубрaвы и3 растерзaша t ни1хъ четы1редесzть двA џтрwчища.
25 И# и4де tтyду въ го1ру карми1льскую, и3 tтyду возврати1сz въ самарjю.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 3

И# їwрaмъ сы1нъ ґхаaвовъ воцари1сz над8 ї}лемъ въ самарjи, въ лёто nсмоенaдесzть їwсафaта царS їyдина, и3 цaрствова лётъ дванaдесzть,
и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима: nбaче не ћкоже nте1цъ є3гw2 и3 не ћкоже мaти є3гw2: и3 разруши2 к†пища ваaлwва, ±же сотвори2 nте1цъ є3гw2:
nбaче ко грэхY їеровоaма сы1на навaтова, и4же введе2 во грёхъ ї}лz, прилэпи1сz и3 не tступи2 t негw2.
И# мwсA цaрь мwaвль бЁ нwки1дъ1многоско1тенъ и3 даsше дaнь царю2 ї}леву, сто2 ты1сzщъ ѓгнцєвъ и3 сто2 ты1сzщъ nвнHвъ съ рунaми.
И# бы1сть по ўме1ртвіи ґхаaвли и3 tве1ржесz цaрь мwaвль царS ї}лева.
И# и3зы1де цaрь їwрaмъ во дни6 њ1ны t самарjи и3 соглsда ї}лz,
и3 и4де, и3 послA ко їwсафaту царю2 їyдину, глаго1лz: цaрь мwaвль tве1ржесz менє2: и4деши ли со мно1ю на брaнь на мwaва; И# рече2: взы1ду: си1це мнЁ, ћкоже и3 тебЁ: ћкоже лю1діе мои2, лю1діе твои2: ћкоже ко1ни мои2, ко1ни твои2.
И# рече2: кjимъ путе1мъ взы1демъ; И# рече2: путе1мъ пусты1ни є3дHмскіz.
И# и4де цaрь ї}левъ и3 цaрь їyдинъ и3 цaрь є3дHмль, и3 и3до1ша путе1мъ се1дмь днjй: и3 не бЁ полкY воды2 и3 скотHмъ сyщымъ съ ни1ми.
10 И# рече2 nтрокHмъ свои6мъ цaрь ї}левъ: Q, ћкw созвA гDь три2 сі‰ цари6 и3дyщыz предaти и5хъ въ рyцэ мwaвли.
11 И# рече2 їwсафaтъ къ немY цaрь їyдинъ: є4сть ли здЁ прbро1къ гDень, и3 вопро1симъ гDа и4мъ; и3 tвэщA є3ди1нъ џтрокъ царS ї}лева и3 рече2: здЁ є4сть є3ліссе1й сы1нъ сафaтовъ, и4же возливaше во1ду на рyцэ и3ліинB.
12 И# рече2 їwсафaтъ: є4сть съ ни1мъ гlъ гDень. И# сни1де къ немY цaрь ї}левъ и3 їwсафaтъ цaрь їyдинъ и3 цaрь є3дHмль.
13 И# рече2 є3ліссе1й ко царю2 ї}леву: что2 мнЁ и3 тебЁ; и3ди2 ко проро1кwмъ nтцA твоегw2 и3 ко проро1кwмъ мaтере твоеS. И# рече2 є3мY цaрь ї}левъ: є3дA созвA гDь три2 цари6, є4же предaти | въ рyцэ мw†вли;
14 И# рече2 є3ліссе1й: жи1въ гDь си1лъ є3мyже предстою2 пред8 ни1мъ, ћкw ѓще бы1хъ не лице2 їwсафaта царS їyдина ѓзъ пріsлъ, то2 воззрёлъ ли бы1хъ на тS, и3 ви1дэлъ ли бы1хъ тS;
15 и3 нн7э приведи1 ми пэвцA. И# бы1сть є3гдA воспэвaше пэве1цъ, и3 бы1сть на не1мъ рукA гDнz,
16 и3 рече2: тaкw гlетъ гDь: сотвори1те пото1къ се1й рвaми рвaми,
17 ћкw тaкw гlетъ гDь: не ќзрите дyха, и3 ниже2 ўви1дите дождS: и3 пото1къ се1й напо1лнитсz воды2, и3 піе1те вы2 и3 стzж†ніz в†ша и3 ско1ти вaши:
18 и3 ле1гко сіе2 пред8 nчи1ма гDнима, и3 предaмъ мwaва въ рyки вaшz,
19 и3 порази1те всsкъ грaдъ тве1рдъ, и3 всsко дре1во блaго низложите2, и3 всsкъ и3сто1чникъ воды2 заградите2, и3 всsку чaсть блaгу разбіете2 кaменіемъ.
20 И# бы1сть заyтра восходsщей же1ртвэ, и3 се2, во1ды и3дsху путе1мъ є3дHмскимъ, и3 и3спо1лнисz воды2 землS.
21 И# вси2 мwавjтzне ўслы1шаша, ћкw взыдо1ша три1десzти цар‰ брaтисz съ ни1ми. И# возопи1ша tвсю1ду препоsсанніи nрyжіемъ и3 рёша: џхъ: и3 стaша ў предёла.
22 И# ўрaниша заyтра, и3 со1лнце возсіS на во1ды: и3 ви1дэ мwaвъ сопроти1въ во1ды чє1рмны ћкw кро1вь,
23 и3 рече2: кро1вь сіS є4сть t nрyжіz: и3 би1шасz цaріе, и3 ўби2 мyжъ и4скреннzгw своего2: и3 нн7э (грzди2) на коры6сти, мwaве.
24 И# внидо1ша въ по1лкъ ї}левъ, ї}льтzне же востaша. и3 и3зби1ша мwaвлzнъ: и3 побэго1ша t лицA и4хъ: и3 внидо1ша входsще и3 бію1ще мwaва,
25 и3 грaды разби1ша, и3 всsку чaсть блaгу наверго1ша мyжіе кaменіемъ, и3 напо1лниша ю5, и3 всsкъ и3сто1чникъ загради1ша, и3 всsко дре1во блaго и3зсэко1ша, доне1лэже њстaвиша кaменіе стёнъ разбіе1но: и3 њбступи1ша прaщницы и3 разби1ша є3го2.
26 И# ви1дэ цaрь мwaвль, ћкw ўкрэпи1сz над8 ни1мъ брaнь, и3 взS съ собо1ю се1дмь сHтъ муже1й со њбнаже1ннымъ nрyжіемъ, є4же просэщи1сz ко царю2 є3дHмску: и3 не возмого1ша.
27 И# поsтъ сы1на своего2 пе1рвенца, є3го1же воцари2 вмёстw себє2, и3 вознесе2 є3го2 во всесожже1ніе на стэнЁ: и3 бы1сть раскazніе вели1кое во ї}ли: и3 tступи1ша t негw2 и3 возврати1шасz въ зе1млю свою2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 4

И# женA є3ди1на t сынHвъ проро1чихъ возопи2 ко є3ліссе1ю, глаго1лющи: рaбъ тво1й мyжъ мо1й ќмре, ты1 же вёси, ћкw рaбъ тво1й бЁ боsсz гDа: и3 заимодaвецъ пріи1де взsти двA сы6на мо‰ себЁ въ рабы6.
И# рече2 є3ліссе1й: что2 сотворю1 ти; повёждь ми2, что2 и4маши нн7э въ домY; Nнa же рече2: нёсть ў рабы2 твоеS ничто1же въ домY, то1кмw мaлw є3ле1а, и4мже помaжусz.
И# рече2 къ не1й: и3ди2, и3спроси2 себЁ сосyды tвнЁ t всёхъ сосBдъ твои1хъ, сосyды пр†здны, не ўмaли:
и3 вни1ди, и3 затвори2 две1рь за собо1ю и3 за сыно1ма твои1ма, и3 вліе1ши (t є3ле1а твоегw2) во вс‰ сосyды сі‰, и3 напо1лненное во1змеши.
И# tи1де t негw2 и3 сотвори2 тaкw, и3 затвори2 две1рь за собо1ю и3 за сыно1ма свои1ма: т† приношaста къ не1й, nнa же вливaше:
и3 бы1сть є3гдA напо1лнишасz вси2 сосyды, и3 рече2 сыно1ма свои1ма: прибли1жита ми2 є3ще2 сосyдъ. И# рёста є4й: нёсть є3ще2 сосyда. И# стA є3ле1й.
И# пріи1де и3 возвэсти2 человёку б9ію. И# рече2 є3ліссе1й: и3ди2 и3 продaждь се1й є3ле1й, и3 заплати2 ли1хву твою2, и3 ты2 и3 сы6на тво‰ жи1ти бyдете t њстaвшагw є3ле1а.
И# бы1сть во є3ди1нъ де1нь, и3 пре1йде є3ліссе1й въ сwмaнъ, и3 тY женA ве1ліz и3 ўдержA є3го2 снёсти хлёба: и3 бы1сть є3мY входи1ти и3 и3сходи1ти мно1жицею, и3 ўклонsшесz тaмw ћсти хлёба.
И# рече2 женA къ мyжу своемY: се2, нн7э разумёхъ, ћкw человёкъ б9ій с™ъ се1й мимохо1дитъ нaсъ пrнw:
10 сотвори1мъ ў2бо є3мY го1рницу, мёсто мaло, и3 постaвимъ є3мY тaмw џдръ и3 трапе1зу, и3 престо1лъ и3 свёщникъ: и3 бyдетъ внегдA входи1ти є3мY къ нaмъ, и3 ўклонsетсz тaмw.
11 И# бы1сть во є3ди1нъ де1нь, и3 вни1де тaмw, и3 ўклони1сz въ го1рницу, и3 спA тaмw.
12 И# рече2 ко гіезjю џтрочищу своемY: призови1 ми сwманjтzныню сію2. И# призвA ю5, и3 стA пред8 ни1мъ.
13 И# рече2 є3мY: рцы2 ў2бо є4й: се2, ўдиви1ла є3си2 нaсъ всёмъ попече1ніемъ си1мъ: что2 подобaетъ сотвори1ти тебЁ; ѓще є4сть тебЁ сло1во къ царю2 и3ли2 ко кнsзю си1лы; Nнa же рече2: (нёсть,) посредЁ людjй мои1хъ ѓзъ є4смь живyщи.
14 И# рече2 ко гіезjю: что2 подобaетъ сотвори1ти є4й; И# рече2 гіезjй џтрочищь є3гw2: вои1стинну сы1на нёсть ў неS и3 мyжъ є3S стaръ.
15 И# рече2 призови2 ю5. И# призвA ю5, и3 стA при две1рехъ.
16 И# рече2 є3ліссе1й къ не1й: во вре1мz сіе2, ћкоже чaсъ се1й живyщи, ты2 зачне1ши сы1на. Nнa же рече2: ни2, господи1не, не солжи2 рабЁ твое1й.
17 И# зачaтъ во чре1вэ женA, и3 роди2 сы1на во вре1мz сіе2, ћкоже чaсъ се1й живyщи, ћкоже глаго1ла къ не1й є3ліссе1й.
18 И# возмужA џтрочищь. И# бы1сть, є3гдA и3зы1де ко nтцY своемY, къ жнyщымъ,
19 и3 рече2 ко nтцY своемY: главA моS, главA моS (боли1тъ). И# рече2 ко џтроку: неси2 є3го2 къ мaтери є3гw2.
20 И# несе2 є3го2 къ мaтери є3гw2, и3 лежaше на кwлёну є3S до полyдне, и3 ќмре.
21 И# вознесе2 є3го2, и3 положи2 є3го2 на nдрЁ человёка б9іz: и3 затвори2 є3го2, и3 и3зы1де, и3 призвA мyжа своего2, и3 рече2 є3мY:
22 посли1 ми ў2бо є3ди1наго t џтрwкъ, и3 є3ди1но t nслsтъ, и3 текY до человёка б9іz, и3 возвращyсz.
23 И# рече2: что2 ћкw ты2 и4деши къ немY дне1сь; не но1въ мцcъ, ниже2 суббHта. Nнa же рече2: ми1ръ.
24 И# њсэдлA nслS, и3 рече2 ко џтрочищу своемY: веди2, и3 и3ди2, да не ўдержи1ши мене2, є4же всёсти, ћкоже рекY тебЁ: грzди2, и3 и3ди2, и3 пріиди2 къ человёку б9ію на го1ру карми1льскую.
25 И# и4де, и3 пріи1де до человёка б9іz въ го1ру карми1льскую. И# бы1сть ћкw ви1дэ ю5 є3ліссе1й грzдyщую, и3 рече2 ко гіезjю џтрочищу своемY: се2, ќбw сwманjтzнынz џнаz:
26 нн7э тецы2 во срётеніе є3S и3 рече1ши є4й: ми1ръ ли тебЁ; И# тече2 во срётеніе є4й и3 рече2 є4й: ми1ръ ли тебЁ; ми1ръ ли мyжу твоемY, ми1ръ ли џтрочищу твоемY; Nнa же рече2: ми1ръ.
27 И# пріи1де ко є3ліссе1ю на го1ру, и3 ћтсz за но1зэ є3гw2. И# прибли1жисz гіезjй tри1нути ю5. И# рече2 є3ліссе1й: њстaви ю5, ћкw душA є3S болёзненна въ не1й, и3 гDь ўкры2 t менє2 и3 не возвэсти2 мнЁ.
28 Nнa же рече2: є3дA проси1хъ сы1на ў господи1на моегw2, ћкw реко1хъ: не прельсти2 мене2;
29 И# рече2 є3ліссе1й ко гіезjю: препоsши чре1сла тво‰ и3 возми2 же1злъ мо1й въ рyцэ твои2, и3 и3ди2, ћкw ѓще њбрsщеши мyжа, да не благослови1ши є3го2, и3 ѓще благослови1тъ тS мyжъ, не tвэщaй є3мY: и3 возложи2 же1злъ мо1й на лице2 џтрочища.
30 И# рече2 мaти џтрочища: жи1въ гDь и3 живA душA твоS, ѓще њстaвлю тебе2. И# востA є3ліссе1й и3 и4де в8слёдъ є3S.
31 И# гіезjй и4де пред8 не1ю, и3 возложи2 же1злъ на лице2 џтрочища, и3 не бЁ глaса, и3 не бЁ слы1шаніz. И# возврати1сz во срётеніе є3гw2 и3 повёда є3мY глаго1лz: не востA џтрочищь.
32 И# вни1де є3ліссе1й въ хрaмину, и3 се2, џтрочищь ўме1рый положе1нъ на nдрЁ є3гw2.
33 И# вни1де є3ліссе1й въ до1мъ и3 затвори2 две1рь за двою2 собо1ю, и3 помоли1сz гDу.
34 И# взы1де, и3 лsже на џтрочищи, и3 положи2 ўстA сво‰ на ўстёхъ є3гw2, и3 џчи свои2 на џчи є3гw2, и3 рyцэ свои2 на рyцэ є3гw2, и3 плєснЁ свои2 на плєснY є3гw2: и3 слzче1сz над8 ни1мъ, и3 дyну на него2, и3 согрёсz пло1ть џтрочища.
35 И# њбрати1сz, и3 походи2 въ хрaминэ сю1ду и3 сю1ду: и3 взы1де, и3 слzче1сz над8 џтрочищемъ седми1жды, и3 tве1рзе џтрочищь џчи свои2.
36 И# возопи2 є3ліссе1й ко гіезjю и3 рече2: призови1 ми сwманjтzныню сію2. И# призвA ю5, и3 вни1де къ немY. И# рече2 є3ліссе1й: пріими2 сы1на твоего2.
37 И# вни1де женA, и3 паде2 на ногY є3гw2, и3 поклони1сz є3мY до земли2: и3 пріsтъ сы1на своего2, и3 и3зы1де.
38 И# є3ліссе1й возврати1сz въ галгaлы. И# бЁ глaдъ въ земли2 то1й, и3 сы1нове прорHчи сэдsху пред8 ни1мъ. И# рече2 є3ліссе1й џтрочищу своемY: настaви коно1бъ ве1лій и3 свари2 варе1ніе сынHмъ прорHчимъ.
39 И# и3зы1де є3ди1нъ на село2 собрaти ѕє1ліz ди6віz: и3 њбрётъ віногрaдъ на селЁ, и3 набрA въ не1мъ ћблока ди1віzгw по1лну ри1зу свою2, и3 всы1па въ коте1лъ на сваре1ніе, ћкw не разумёша,
40 и3 принесе2 мужє1мъ ћсти. И# бы1сть kдyщымъ и5мъ t варе1ніz, и3 се2, возопи1ша и3 рёша: сме1рть въ коно1бэ, человёче б9ій. И# не мого1ша ћсти.
41 И# рече2: возми1те муки2 и3 всы1плите въ коно1бъ. И# рече2 є3ліссе1й ко гіезjю џтрочищу своемY: и3знеси2 лю1демъ, да kдsтъ. И# не бы1сть ктомY ѕлaгw глаго1ла въ коно1бэ.
42 И# мyжъ пріи1де t веfарjса и3 принесе2 къ человёку б9ію перворо1дныхъ двaдесzть хлёбwвъ kчме1нныхъ и3 смHквы. И# рече2: дади1те лю1демъ, да kдsтъ.
43 И# рече2 џтрокъ є3гw2: что2 дaмъ сіе2 стY мужє1мъ; И# рече2: дaждь лю1демъ |, да kдsтъ, ћкw си1це гlетъ гDь: бyдутъ ћсти, и3 њстaнетъ.
44 И# kдо1ша, и3 њстA по гlу гDню.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 5

И# неемaнъ кнsзь си1лы сmрjйскіz бЁ мyжъ ве1лій пред8 господи1номъ свои1мъ и3 ди1венъ лице1мъ, ћкw и4мъ даде2 гDь спcніе сmрjи: и3 мyжъ бЁ си1ленъ крёпостію прокаже1нъ.
И# и3з8 сmрjи и3зыдо1ша во1ини и3 плэни1ша ю4нотку мaлу t земли2 ї}левы: и3 бЁ пред8 жено1ю неемaновою (служA)
и3 рече2 госпожЁ свое1й: q, дабы2 господи1нъ мо1й бы1лъ ў прbро1ка б9іz, и4же въ самарjи, то1й бы њчи1стилъ є3го2 и3 прокaзы є3гw2.
И# вни1де и3 возвэсти2 господи1ну своемY и3 рече2: тaкw и3 тaкw глаго1ла ю4нотка, ћже t земли2 ї}левы.
И# рече2 цaрь сmрjйскій ко неемaну: и3ди2, вни1ди, и3 послю2 писaніе ко царю2 ї}леву. И# по1йде, и3 взS въ рyцэ свои2 де1сzть тал†нтъ сребрA и3 ше1сть ты1сzщъ златни6къ и3 де1сzть и3змэнsемыхъ ри1зъ.
И# внесе2 писaніе къ царю2 ї}леву глаго1лz: и3 нн7э є3гдA пріи1детъ писaніе сіе2 къ тебЁ, се2, послaхъ къ тебЁ неемaна рабA моего2, да њчи1стиши є3го2 t прокaзы є3гw2.
И# бы1сть є3гдA прочте2 писaніе цaрь ї}левъ, раздрA ри6зы сво‰ и3 рече2: є3дA ѓзъ бг7ъ є4смь, є4же мертви1ти и3 животвори1ти, ћкw се1й послA и3 мнЁ, да њчи1щу мyжа t прокaзы є3гw2; про1чее разумёйте и3 ви1дите, ћкw се2 и4щетъ вины2 ко мнЁ.
И# бы1сть є3гдA ўслы1ша є3ліссе1и, ћкw раздрA ри6зы сво‰ цaрь ї}левъ, и3 послA къ царю2 ї}леву, глаго1лz: почто2 раздрaлъ є3си2 ри6зы тво‰; да пріи1детъ ко мнЁ нн7э неемaнъ, и3 да разумёетъ, ћкw є4сть прbро1къ во ї}ли.
И# пріи1де неемaнъ на ко1нехъ и3 на колесни1цэхъ и3 стA при две1рехъ до1му є3ліссе1ева.
10 И# послA є3ліссе1й послaнника къ немY, глаго1лz: ше1дъ и3змы1йсz седми1жды во їoрдaнэ, и3 возврати1тсz пло1ть твоS къ тебЁ, и3 њчи1стишисz.
11 И# разгнёвасz неемaнъ, и3 tи1де, и3 рече2: се2, ќбw глаго1лахъ, ћкw и3зы1детъ ко мнЁ, и3 стaнетъ, и3 призове1тъ во и4мz бг7а своегw2, и3 возложи1тъ рyку свою2 на мёсто, и3 њчи1ститъ прокaзу:
12 не блaги ли ґванA и3 фарфaръ рёки дамaскwвы пaче їoрдaна и3 всёхъ во1дъ ї}левыхъ; не ше1дъ ли и3змы1юсz въ ни1хъ и3 њчи1шусz; И# ўклони1сz и3 tи1де во гнёвэ.
13 И# прибли1жишасz џтроцы є3гw2 и3 рёша є3мY: ѓще бы ве1ліе сло1во глаго1лалъ прbро1къ тебЁ, не бы ли сотвори1лъ є3си2; ґ ћкw рече2 къ тебЁ: и3змы1йсz, и3 њчи1стишисz.
14 И# сни1де неемaнъ, и3 погрузи1сz во їoрдaнэ седми1жды, по глаго1лу є3ліссе1еву: и3 возврати1сz пло1ть є3гw2 ћкw пло1ть nтрочaте млaда, и3 њчи1стисz.
15 И# возврати1сz ко є3ліссе1ю сaмъ и3 все2 њполче1ніе є3гw2, и3 пріи1де и3 стA пред8 ни1мъ и3 рече2: се2, нн7э разумёхъ, ћкw нёсть бг7а во все1й земли2, но то1кмw во ї}ли: и3 нн7э пріими2 благослове1ніе t рабA твоегw2.
16 И# рече2 є3ліссе1й: жи1въ гDь, є3мyже предстaхъ пред8 ни1мъ, ѓще пріимY. И# понуждaше є3го2 взsти, и3 не послyша.
17 И# рече2 неемaнъ: ѓще ли не (хо1щеши взsти), то2 дaждь рабY твоемY вре1мz, супрyгъ мскHвъ, t земли2 сеS червле1ныz: ћкw и3 сотвори1тъ tсе1лэ рaбъ тво1й всесожже1ніz и3 же1ртвы богHмъ и3ны6мъ, но гDу є3ди1ному,
18 по глаго1лу семY и3 њ словеси2 се1мъ: и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2, є3гдA вни1детъ господи1нъ мо1й въ до1мъ реммaновъ на поклоне1ніе тaмw: и3 то1й почjетъ на рукY моє1ю, и3 поклоню1сz въ домY реммaни, внегдA клaнzтисz є3мY въ домY реммaни, и3 њчи1ститъ гDь рабA твоего2 по словеси2 семY.
19 И# рече2 є3ліссе1й ко неемaну: и3ди2 съ ми1ромъ. и3 tи1де t негw2 на хавраfA1по1прище земли2.
20 И# рече2 гіезjй џтрочищь є3ліссе1евъ: се2, пощадЁ господи1нъ мо1й неемaна сv1рzнина сего2, є4же не взsти t руки2 є3гw2, ±же принесе2: жи1въ гDь, ћкw и4мамъ тещи2 в8слёдъ є3гw2, и3 возмY t негw2 нёчто.
21 И# тече2 гіезjй во слёдъ неемaновъ. И# ви1дэ є3го2 неемaнъ текyща в8слёдъ себє2, и3 возврати1сz съ колесни1цы на срётеніе є3мY и3 рече2: ми1ръ ли;
22 И# рече2 гіезjй: ми1ръ: господи1нъ мо1й послa мz, глаго1лz: се2, нн7э пріидо1ста ко мнЁ двA џтрwчища t горы2 є3фре1мли t сынHвъ проро1чихъ: дaждь ў2бо и4ма талaнтъ сребрA и3 двЁ премBны ри1зъ.
23 И# рече2 неемaнъ: возми2 двA тал†нта сребрA. И# взS двA тал†нта во двA мэшц† и3 двЁ премBны ри1зъ, и3 возложи2 на двA џтрwчища сво‰, и3 несо1ста пред8 ни1мъ:
24 и3 пріидо1ша въ сумрaки, и3 взS t рyкъ и4хъ и3 сокры2 во хрaминэ, и3 tпусти2 мyжы.
25 И# сaмъ вни1де и3 предстA господи1ну своемY. И# рече2 къ немY є3ліссе1й: tкyду (прише1лъ є3си2), гіезjе; И# рече2 гіезjй: не и3сходи1лъ рaбъ тво1й никaможе.
26 И# рече2 къ немY є3ліссе1й: не ходи1ло ли се1рдце мое2 съ тобо1ю, и3 ви1дэхъ, є3гдA возвращaшесz мyжъ съ колесни1цы свое1й во срётеніе тебЁ; и3 нн7э взsлъ є3си2 сребро2 и3 ри6зы взsлъ є3си2, да купи1ши за ни1хъ вертогрaды и3 м†слины и3 віногрaды, и3 џвцы и3 волы2, и3 џтроки и3 nтрокwви1цы:
27 и3 прокaза неемaнова да прильпне1тъ къ тебЁ и3 къ сёмени твоемY во вёки. И# и3зы1де t лицA є3гw2 прокаже1нъ ћкw снёгъ.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 6

И# рёша сы1нове прорHчи ко є3ліссе1ю: се2, ќбw мёсто, и3дёже мы2 живе1мъ проти1ву тебє2, тёсно нaмъ:
да и4демъ нн7э до їoрдaна, и3 да во1змемъ tтyду кjйждо мyжъ по бервнY є3ди1ному и3 сотвори1мъ себЁ тY њбитaлища пребывaти тaмw. И# рече2: и3ди1те.
И# рече2 є3ди1нъ кро1тцэ: грzди2 и3 сaмъ съ рабы6 твои1ми. И# рече2: ѓзъ пойдY.
И# и4де съ ни1ми: и3 пріидо1ша ко їoрдaну, и3 сэко1ша древA:
и3 є3гдA є3ди1нъ tсэкaше бервно2, и3 се2, желёзо спаде2 съ топори1ща и3 впаде2 въ во1ду. И# возопи2: q, господи1не, и3 сіе2 зае1мное.
И# рече2 человёкъ б9ій: гдЁ паде2; И# показA є3мY мёсто. И# tсэче2 дре1во и3 вве1рже и3 тaмw: и3 всплыве2 желёзо.
И# рече2: возми2 себЁ. И# простре2 рyку свою2 и3 взsтъ є5.
И# цaрь сv1рскій бЁ вою1z на ї}лz, и3 совэщA со џтрwки свои1ми, глаго1лz: на мёстэ нёкоемъ сокрове1ннэмъ њполчyсz.
И# послA є3ліссе1й ко царю2 ї}леву, глаго1лz: блюди1сz не преити2 на мёсто сіе2, ћкw тY сv1рzне залzго1ша.
10 И# послA цaрь ї}левъ на мёсто, њ не1мже рече2 є3мY є3ліссе1й, и3 соблюде1сz tтyду не є3ди1ною, ниже2 двaжды.
11 И# смути1сz душA царS сv1рска њ словеси2 се1мъ: и3 призвA џтроки сво‰ и3 рече2 и3 ни6мъ: не возвэсти1те ли мнЁ, кто2 предае1тъ мS царю2 ї}леву;
12 И# рече2 є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2: ни2, господи1не мо1й царю2: ћкw проро1къ є3ліссе1й, и4же во ї}ли, возвэщaетъ царю2 ї}леву вс‰ словесA, ±же ѓще глаго1леши въ сокро1вищи ло1жницы твоеS.
13 И# рече2: и3ди1те, ви1дите, гдЁ се1й, и3 послaвъ возмY є3го2. И# возвэсти1ша є3мY, глаго1люще: се2, є4сть въ дwfаjмэ.
14 И# послA тaмw ко1ни и3 колєсни1цы и3 си1лу тsжку: и3 пріидо1ша но1щію и3 њкружи1ша грaдъ.
15 И# ўрaни рaбъ є3лиссе1евъ востaти, и3 и3зы1де: и3 се2, си1ла њбступи2 грaдъ, и3 ко1ни и3 колєсни1цы. И# рече2 џтрокъ є3гw2 къ немY: q, господи1не, что2 сотвори1мъ;
16 И# рече2 є3ліссе1й: не бо1йсz, ћкw мно1жае и5же съ нaми, не1жели съ ни1ми.
17 И# помоли1сz є3ліссе1й и3 рече2: гDи, tве1рзи нн7э џчи џтрока, да ќзритъ. И# tве1рзе гDь џчи є3гw2, и3 ви1дэ: и3 се2, горA и3спо1лнь ко1ней, и3 колесни1ца џгненна њ1крестъ є3ліссе1а.
18 И# снидо1ша къ немY: и3 помоли1сz є3ліссе1й ко гDу и3 рече2: порази2 ў2бо kзы1къ се1й невидёніемъ. И# порази2 и4хъ невидёніемъ по глаго1лу є3ліссе1еву.
19 И# рече2 къ ни6мъ є3ліссе1й: не се1й пyть и3 не се1й грaдъ: грzди1те по мнЁ, и3 tведY вы2 къ мyжу, є3го1же и4щете. И# tведе2 и4хъ въ самарjю.
20 И# бы1сть є3гдA внидо1ша въ самарjю, и3 рече2 є3ліссе1й: tве1рзи ў2бо, гDи, џчи и4хъ, и3 да ви1дzтъ. И# tве1рзе гDь џчи и4хъ, и3 ви1дэша: и3 се2, бsху посредЁ самарjи.
21 И# рече2 цaрь ї}левъ ко є3ліссе1ю, є3гдA ўви1дэ |: ѓще поражY | пораже1ніемъ, џтче;
22 И# рече2 є3ліссе1и: да не порази1ши: є3дa ли плэни1лъ є3си2 и5хъ мече1мъ твои1мъ и3 лyкомъ твои1мъ, да и3збіе1ши; и3 предложи2 и5мъ хлёбы и3 во1ду, да kдsтъ и3 да пію1тъ и3 да tи1дутъ ко господи1ну своемY.
23 И# предложи2 и5мъ предложе1ніе ве1ліе, и3 kдо1ша и3 пи1ша, и3 tпусти2 |, и3 и3до1ша ко господи1ну своемY: и3 не приложи1ша ктомY во1ини приходи1ти и3з8 сmрjи въ зе1млю ї}леву.
24 И# бы1сть по си1хъ, и3 собрA сы1нъ ґде1ровъ цaрь сmрjйскій все2 њполче1ніе свое2, и3 взы1де и3 њбсёде самарjю.
25 И# бы1сть глaдъ вели1къ въ самарjи: и3 се2, њбсэдо1ша ю5, до1ндеже бы1сть главA nсло1ва за пzтьдесsтъ с‡кль сребрA, и3 четве1ртаz чaсть мёры гно1z голуби1нагw за пsть с‡кль сребрA.
26 И# бы1сть цaрь ї}левъ њбходsй по стэнaмъ: и3 женA (нёкаz) возопи2 къ немY, глаго1лющи: спаси1 мz, господи1не мо1й царю2.
27 И# рече2 є4й: ѓще тебе2 не сп7сaетъ гDь, кaкw ѓзъ спасy тz; є3дA t гумнA и3ли2 t точи1ла;
28 И# рече2 є4й цaрь: что1 ти є4сть; И# рече2: сіS женA ко мнЁ рече2: дaждь сы1на твоего2, да съzди1мъ є3го2 дне1сь, ґ ќтро моего2 сы1на съzди1мъ:
29 и3 и3спеко1хомъ сы1на моего2 и3 снэдо1хомъ є3го2: и3 рёхъ къ не1й въ де1нь вторы1й: дaждь сы1на твоего2, и3 съzди1мъ є3го2: и3 скры2 сы1на своего2.
30 И# бы1сть є3гдA ўслы1ша цaрь ї}левъ словесA жены2, раздрA ри6зы сво‰ и3 сaмъ хождaше по стэнЁ, и3 ви1дэша лю1діе вре1тище на пло1ти є3гw2 внyтрь.
31 И# рече2 цaрь: сі‰ да сотвори1тъ ми2 бг7ъ и3 сі‰ да приложи1тъ ми2, ѓще бyдетъ главA є3ліссе1ева на не1мъ дне1сь.
32 є3ліссе1й же сэдsше въ домY свое1мъ, и3 стaрцы сэдsху съ ни1мъ. И# послA цaрь мyжа пред8 лице1мъ свои1мъ. И# пре1жде дaже пріити2 по1сланному къ немY, и3 то1й рече2 ко стaрцємъ: не вёсте ли, ћкw послA сы1нъ ўбjйцы се1й, да tсэче1тъ главY мою2; ви1дите, є3гдA пріи1детъ вёстникъ, заключи1те двє1ри и3 сти1сните є3го2 во две1рехъ: не то1потъ ли но1гъ господи1на є3гw2 в8слёдъ є3гw2;
33 И# є3ще2 є3мY глаго1лющу съ ни1ми, и3 се2, вёстникъ сни1де къ немY и3 рече2: се2, сіе2 ѕло2 t гDа: что2 потерплю2 гDеви ксемY;

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 7

И# рече2 є3ліссе1й: слы1шите сло1во гDне, си1це гlетъ гDь: ћкоже чaсъ се1й, ќтрw мёра муки2 пшени1чны бyдетъ за сjкль є3ди1нъ, и3 двЁ мBры kчме1нz за сjкль є3ди1нъ во вратёхъ самарjи.
И# tвэщA трістaтъ, на є3гHже рукY цaрь почивaше, и3 рече2 и3 є3ліссе1ю: се2, ѓще tве1рзетъ гDь и3 хл‰би небє1сныz, то2 не бyдетъ глаго1лъ се1й. И# є3ліссе1й рече2: се2, ты2 ќзриши nчи1ма твои1ма, и3 tтyду не и4маши ћсти.
И# бsху четы1ре мyжа прокаже1ни при вратёхъ грaда. И# рече2 мyжъ ко и4скреннему своемY: что2 мы2 сэди1мъ здЁ до1ндеже ќмремъ;
ѓще рече1мъ: вни1демъ во грaдъ, то2 глaдъ є4сть во грaдэ, и3 ќмремъ тaмw: ѓще же сэди1мъ здЁ, то2 и3 тaкw ќмремъ: и3 нн7э и4демъ и3 вни1демъ въ по1лкъ сmрjйскій: ѓще живsтъ ны2, жи1ви бyдемъ: ѓще ли ўмертвsтъ ны2, то2 ќмремъ.
И# востaша въ сумрaцэ и3ти2 въ по1лкъ сmрjйскій и3 внидо1ша средЁ полкA сmрjйска, и3 се2, не бЁ мyжа тY.
И# гDь слы1шанъ сотвори2 полкY сmрjйску глaсъ колесни1цъ и3 глaсъ ко1ней и3 глaсъ си1лы вели1кіz. И# рече2 мyжъ ко брaту своемY: се2, нн7э наsлъ є4сть на нaсъ цaрь ї}левъ цари2 хеттє1йски и3 цари6 є3гv1пєтскіz пріити2 на ны2.
И# востaша, и3 бэжaша въ сумрaцэ, и3 њстaвиша сBни сво‰ и3 ко1ни сво‰ и3 nслы2 сво‰, ћкоже бы1ша во станY, и3 бэжaша души2 рaди своеS.
И# внидо1ша прокаже1нніи сjи до среды2 полкA, и3 внидо1ша въ сёнь є3ди1ну, и3 kдо1ша и3 пи1ша, и3 взsша tтyду сребро2 и3 злaто и3 nдє1жды, и3 tидо1ша, и3 скры1ша: и3 возврати1шасz, и3 внидо1ша въ другyю сёнь, и3 взsша tтyду, и3 tидо1ша, и3 скры1ша.
И# рече2 мyжъ ко и4скреннему своемY: не тaкw мы2 твори1мъ: де1нь се1й де1нь благоговёщеніz є4сть, мы1 же молчи1мъ и3 ме1длимъ до свёта ќтреннzгw, и3 њбрsщемъ беззако1ніе: и3 нн7э пріи1демъ и3 вни1демъ, и3 возвэсти1мъ въ домY царе1вэ.
10 И# внидо1ша, и3 возопи1ша ко вратHмъ грaда и3 возвэсти1ша и5мъ, глаго1люще: внидо1хомъ въ по1лкъ сmрjйскій, и3 се2, не бы1сть тY мyжа, ни глaса человёча, но то1кмw ко1ни привsзани, и3 nслsта, и3 сBни и4хъ ћкоже сyть.
11 И# возопи1ша врaтницы, и3 возвэсти1ша въ домY царе1вэ внyтрь.
12 И# востA но1щію цaрь и3 рече2 ко nтрокHмъ свои6мъ: возвэщY вaмъ нн7э, ±же сотвори1ша нaмъ сmрjане: разумёша, ћкw глaдни є3смы2, и3 и3зыдо1ша и3з8 стaна, и3 сокры1шасz на селЁ, глаго1люще: ћкw и3зы1дутъ и3з8 грaда, и3 и4мемъ | жи6вы и3 во грaдъ вни1демъ.
13 И# tвэщA є3ди1нъ t џтрwкъ є3гw2 и3 рече2: да во1змутъ нн7э пsть ко1ней њстaвшихъ, и4же њстaшасz здЁ, се2, сyть ў толи1кагw мно1жества ї}лева њстaвшіисz, и3 по1слемъ тaмw, и3 ќзримъ.
14 И# взsша двA всaдника ко1ней: и3 послA цaрь ї}левъ в8слёдъ царS сv1рска, глаго1лz: и3ди1те и3 ви1дите.
15 И# и3до1ша в8слёдъ и4хъ дaже до їoрдaна, и3 се2, ве1сь пyть и3спо1лненъ nде1ждъ и3 nрyжіz, ±же поверго1ша сmрjане, внегдA ўстраши1тсz и5мъ. И# возврати1шасz по1сланніи, и3 возвэсти1ша царю2.
16 И# и3зыдо1ша лю1діе, и3 разгрaбиша ве1сь стaнъ сv1рскій. И# бы1сть мёра муки2 пшени1чны за сjкль є3ди1нъ и3 двЁ мBры kчме1нz за сjкль, по гlу гDню.
17 И# цaрь пристaви трістaта, на є3гHже руцЁ цaрь почивaше, ў врaтъ: и3 попрaша є3го2 лю1діе во вратёхъ, и3 ќмре, ћкоже глаго1ла человёкъ б9ій, и4же глаго1ла, є3гдA по1сланный пріи1де къ немY.
18 И# бы1сть ћкоже рече2 є3ліссе1й къ царю2 глаго1лz: двЁ мBры kчме1нz за сjкль є3ди1нъ, и3 мёра муки2 пшени1чны за сjкль: и3 бyдетъ ћкоже се1й чaсъ заyтра во вратёхъ самарjи.
19 И# tвэщA трістaтъ є3ліссе1ю и3 рече2: ѓще гDь tве1рзетъ хл‰би небє1сныz, не бyдетъ глаго1лъ се1й. И# рече2 є3ліссе1й: се2, ќзриши nчи1ма твои1ма, и3 tтyду и3 не и4маши ћсти.
20 И# бы1сть тaкw, и3 попрaша є3го2 лю1діе во вратёхъ, и3 ќмре.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 8

И# глаго1ла є3ліссе1й къ женЁ, є3sже воскреси2 сы1на, глаго1лz: востaни и3 и3ди2 ты2 и3 до1мъ тво1й, и3 њбитaй и3дёже ѓще мо1жеши њбитaти, ћкw призвA гDь глaдъ на зе1млю, и3 пріи1детъ на зе1млю се1дмь лётъ.
И# востA женA, и3 сотвори2 но глаго1лу є3ліссе1еву, и3 по1йде самA и3 до1мъ є3S, и3 њбитA на земли2 и3ноплеме1нничи се1дмь лётъ.
И# бы1сть но скончaніи седми2 лётъ, и3 возврати1сz женA t земли2 и3ноплеме1нничи во грaдъ, и3 пріи1де возопи1ти къ царю2 њ до1мэ свое1мъ и3 њ се1лэхъ свои1хъ.
И# глаго1ла цaрь ко гіезjю џтроку є3ліссе1а человёка б9іz глаго1лz: повёждь ми2 нн7э вс‰ вели6каz, ±же сотвори2 є3ліссе1й.
И# бы1сть є3мY повёдающу царе1ви, ћкw жи1ва сотвори2 сы1на ўме1ршаго: и3 се2, женA, є3sже воскреси2 є3ліссе1й сы1на є3S, вопію1щи ко царе1ви њ до1мэ свое1мъ и3 њ се1лэхъ свои1хъ, И# рече2 гіезjй: господи1не царю2, сіS женA и3 се1й сы1нъ є3S, є3го1же жи1ва сотвори2 є3ліссе1й.
И# вопроси2 цaрь женY: и3 повёда є3мY. И# даде2 є4й цaрь скопцA є3ди1наго, глаго1лz возврати2 вс‰, ±же є3S сyть, и3 вс‰ плоды2 селA є3S, t дне2, во1ньже њстaви зе1млю, дaже до нн7э.
И# пріи1де є3ліссе1й въ дамaскъ. И# сы1нъ ґде1ровъ цaрь сv1рскій разболёсz, и3 возвэсти1ша є3мY, глаго1люще: пріи1де человёкъ б9ій до здЁ.
И# рече2 цaрь ко ґзаи1лу: пріими2 въ рyку свою2 дaръ, и3 и3ди2 во срётеніе человёку б9ію, и3 вопроси2 гDа и5мъ, глаго1лz: ѓще ли жи1въ бyду t болBзни сеS;
И# и4де ґзаи1лъ на срётеніе є3мY, и3 взS дaръ въ рyку свою2, и3 вс‰ благ†z дамaскова, бре1мz четы1редесzть вельблю1дwвъ, и3 пріи1де, и3 стA пред8 ни1мъ, и3 рече2 ко є3ліссе1ю: сы1нъ тво1й, сы1нъ ґде1ровъ, цaрь сv1рскій, послa мz къ тебЁ вопроси1ти, глаго1лz: бyду ли жи1въ t болёзни моеS сеS;
10 И# рече2 къ немY є3ліссе1й: и3ди2 и3 рцы2 є3мY: живS поживе1ши: но показa ми гDь, ћкw сме1ртію ќмретъ.
11 И# предстA лицY є3гw2, и3 возложи2 (рyки) дaже до постыдёніz, и3 плaкасz человёкъ б9ій.
12 И# рече2 ґзаи1лъ: что2 ћкw господи1нъ мо1й плaчетъ; И# рече2: вёмъ є3ли6ка сотвори1ши сынHмъ ї}лєвымъ ѕл†: крёпwсти и5хъ сожже1ши nгне1мъ, и3 и3збр†нныz и5хъ и3збіе1ши мече1мъ, и3 младе1нцы и5хъ разбіе1ши, и3 во чре1вэ и3мёющыz и5хъ расто1ргнеши.
13 И# рече2 ґзаи1лъ: кто2 є4сть рaбъ тво1й, пе1съ ме1ртвый, ћкw сотвори1тъ глаго1лъ се1й; И# рече2 є3ліссе1й: показa ми тS гDь цaрствующа над8 сmрjею.
14 И# tи1де t є3ліссе1а и3 вни1де ко господи1ну своемY. И# рече2 є3мY (цaрь): что1 ти рече2 є3ліссе1й; TвэщA: рече1 ми є3ліссе1й, живS поживе1ши.
15 И# бы1сть во ќтріи, и3 взS њдэsло, и3 намочи2 въ водЁ, и3 њбложи2 на лице2 є3гw2, и3 ќмре: и3 воцари1сz ґзаи1лъ вмёстw є3гw2.
16 Въ лёто пsтое їwрaма сы1на ґхаaва царS ї}лєва и3 їwсафaта царS їyдина, воцари1сz їwрaмъ сы1нъ їwсафaтовъ цaрь їyдинъ:
17 сы1нъ три1десzти и3 двою2 лёту бЁ, внегдA воцари1тисz є3мY, и3 џсмь лётъ цaрствова во їеrли1мэ,
18 и3 ходи2 въ пути2 царе1й ї}левыхъ, ћкоже сотвори2 до1мъ ґхаaвль, бё бо дщи2 ґхаaвлz женA є3мY, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ.
19 И# не хотsше гDь потреби1ти їyды, давjда рaди рабA своегw2, ћкоже рече2 дaти є3мY свэти1льникъ и3 сынHмъ є3гw2 во вс‰ дни6.
20 Во дни6 є3гw2 tве1ржесz є3дHмъ и3з8 под8 руки2 їyдины и3 постaви над8 собо1ю царS.
21 И# взы1де їwрaмъ въ сіHръ, и3 вс‰ колєсни1цы ±же съ ни1мъ. И# бы1сть є3мY востaвшу1Въ ґлеx. и3 во и3ны1хъ слав.: востaвшу но1щію, и3 и3зби2 є3дHма њбступи1вшаго њ1крестъ є3гw2, и3 кн‰зи колесни1цъ, и3 бэжaша лю1діе въ селє1ніz сво‰.
22 И# tступи2 є3дHмъ и3з8 под8 руки2 їyдины да дне2 сегw2: тогдA tве1ржесz ловнA во вре1мz џно.
23 И# прHчаz слове1съ їwрaмлихъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
24 И# ќспе їwрaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjда nтцA своегw2: и3 цaрствова nхозjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
25 Въ лёто второенaдесzть їwрaма сы1на ґхаaвлz царS ї}лева, цaрствовати начA nхозjа сы1нъ їwрaма царS їyдина:
26 сы1нъ двaдесzти двyхъ лётъ бы1сть nхозjа, є3гдA начA цaрствовати, и3 лёто є3ди1но цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтери є3гw2 гоfолjа, дще1рь ґмврjа царS ї}лева.
27 И# хождaше по путє1мъ до1му ґхаaвлz, и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ, ћкоже до1мъ ґхаaвль: зsть бо бЁ до1му ґхаaвлz.
28 И# и4де со їwрaмомъ сы1номъ ґхаaвлимъ на брaнь, на ґзаи1ла царS и3ноплеме1ннича въ рамHfъ галаaдскій, и3 ўzзви1ша сv1рzне їwрaма.
29 И# возврати1сz цaрь їwрaмъ цэли1тисz во їезрае1ль t ћзвъ, и4миже ўzзви1ша є3го2 въ рамHfэ, є3гдA рaтоваше то1й на ґзаи1ла царS сv1рска, и3 nхозjа сы1нъ їwрaмль цaрь їyдинъ сни1де ви1дэти їwрaма, сы1на ґхаaвлz, во їезрае1ль, ћкw болsше то1й.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 9

И# є3ліссе1й прbро1къ призвA є3ди1наго t сынHвъ проро1чихъ и3 рече2 є3мY: препоsши чре1сла сво‰, и3 возми2 сосyдъ є3ле1а сегw2 въ рyку твою2, и3 и3ди2 въ рамHfъ галаaдскій:
и3 вни1деши тaмw, и3 ќзриши тaмw їиyа сы1на їwсафaта сы1на намессjева, и3 вни1деши, и3 и3зведе1ши є3го2 t среды2 брaтіи є3гw2, и3 введе1ши є3го2 во внyтреннюю клёть:
и3 во1змеши сосyдъ є3ле1а, и3 возліе1ши на главY є3гw2, и3 рцы2: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ: и3 tве1рзеши двє1ри, и3 да бэжи1ши, и3 да не пребyдеши тaмw.
И# и4де џтрочищь проро1къ въ рамHfъ галаaдскій:
и3 вни1де, и3 се2, кн‰зи си1лы сэдsху, и3 рече2: сло1во ми2 є4сть къ тебЁ, q, кнsже! И# рече2 їиyй: къ комY t всёхъ нaсъ; И# рече2: къ тебЁ, кнsже.
И# востA и3 вни1де въ до1мъ: и3 возліS є3ле1й на главY є3гw2 и3 рече2 є3мY: си1це гlетъ гDь бг7ъ ї}левъ: помaзахъ тS въ царS над8 людьми2 гDними, над8 ї}лемъ.
и3 да потреби1ши до1мъ ґхаaва господи1на твоегw2 t лицA моегw2, и3 tмсти1ши кро1вь рабHвъ мои1хъ проро1кwвъ и3 кро1вь всёхъ рабHвъ гDнихъ t руки2 їезаве1лины.
и3 t руки2 всегw2 до1му ґхаaвлz, и3 потреби1ши t до1му ґхаaвлz мочaщагосz къ стэнЁ, и3 содержaщагосz, и3 њстaвльшагосz во ї}ли:
и3 предaмъ до1мъ ґхаaвль, ћкоже до1мъ їеровоaма сы1на навaтова и3 ћкоже до1мъ ваaсы сы1на ґхjина:
10 и3 їезаве1ль снэдsтъ пси2 въ чaсти їезрае1лz, и3 не бyдетъ погребaющагw ю5. И# tве1рзе двє1ри и3 ўбэжA.
11 І3иyй же и3зы1де ко nтрокHмъ господи1на своегw2. И# рёша є3мY: ми1ръ ли; что2 ћкw вни1де неи1стовый се1й къ тебЁ; И# рече2 и5мъ: вы2 вёсте мyжа и3 суесло1віе є3гw2.
12 И# рёша: не прaвда, (ѓще не возвэсти1ши;) возвэсти2 ў2бо нaмъ. И# рече2 їиyй къ ни6мъ: тaкw и3 тaкw рече2 ко мнЁ, глаго1лz: си1це гlетъ гDь: помaзахъ тS въ царS над8 ї}лемъ.
13 И# слы1шавше теко1ша спёшнw, и3 взS кjйждо ри6зы сво‰, и3 положи1ша под8 ни1мъ, поне1же на є3ди1нэмъ t степе1ній сэдsше, и3 воструби1ша въ ро1гъ и3 рёша: воцари1сz їиyй.
14 И# возврати1сz їиyй сы1нъ їwсафaта сы1на намессjева ко їwрaму. І3wрaмъ же сaмъ стрежaше въ рамHfэ галаaдстэмъ и3 ве1сь ї}ль t лицA ґзаи1ла царS сmрjйска.
15 И# возврати1сz їwрaмъ цaрь цэли1тисz во їезрае1ли t ћзвъ, и4миже ўzзви1ша є3го2 сv1рzне, є3гдA брaшесz со ґзаи1ломъ царе1мъ сmрjйскимъ. И# рече2 їиyй: ѓще є4сть душA вaша со мно1ю, да не и3зы1детъ и3з8 грaда бэгле1цъ, и3ти2 и3 возвэсти1ти во їезрае1ли.
16 И# всёде на конS, и3 по1йде їиyй, и3 сни1де во їезрае1ль, ћкw їwрaмъ цaрь ї}левъ цэлsшесz во їезрае1ли t стрэлsній, и4миже ўстрэли1ша є3го2 ґрамjны въ рамHfэ на брaни со ґзаи1ломъ царе1мъ сv1рскимъ, ћкw то1й бЁ си1ленъ и3 мyжъ си1лы, и3 лежaше тaмw. И# nхозjа цaрь їyдинъ пріи1де ви1дэти їwрaма.
17 И# стрaжъ взы1де на сто1лпъ во їезрае1ли, и3 ви1дэ прaхъ їиyевъ, є3гдA и3ти2 є3мY и3 рече2: прaхъ ѓзъ ви1жу. И# рече2 їwрaмъ: всади2 мyжа на ко1нь и3 посли2 проти1ву и5мъ, и3 да рече1тъ: ми1ръ ли;
18 И# и4де всaдникъ ко1нный на срётеніе є3мY и3 рече2: тaкw глаго1летъ цaрь: ми1ръ ли; И# рече2 їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; њбрати1сz в8слёдъ менє2. И# возвэсти2 стрaжъ, глаго1лz: пріи1де по1сланный до ни1хъ и3 не возврати1сz.
19 И# послA всaдника ко1ннаго вторaго, и3 пріи1де къ немY и3 рече2: тaкw рече2 цaрь: ми1ръ ли; И# рече2 їиyй: что2 тебЁ и3 ми1ру; возврати1сz в8слёдъ менє2.
20 И# возвэсти2 стрaжъ, глаго1лz: пріи1де до ни1хъ и3 не возврати1сz: и3 во1ждь ведsше їиyа сы1на намессjина, ћкw въ премёнэ бы1сть.
21 И# рече2 їwрaмъ: впрzзи1те. И# впрzго1ша колесни1цу: и3 и3зы1де їwрaмъ цaрь ї}левъ и3 nхозjа цaрь їyдинъ, кjйждо на колесни1цэ свое1й, и3 и3зыдо1ста на срётеніе їиyа, и3 њбрэто1ста є3го2 и3 чaсти навуfе1а їезраилjтина.
22 И# бы1сть ћкw ўви1дэ їwрaмъ їиyа, и3 рече2 ми1ръ ли, їиyе; И# рече2 їиyй что2 тебЁ и3 ми1ру; є3ще2 блуды2 їезаве1ли мaтери твоеS, и3 чaрове є3S мнHгіz.
23 И# њбрати2 їwрaмъ рyки сво‰ и3 бэжA, и3 рече2 ко nхозjи: ле1сть, nхозjе.
24 И# налzче2 їиyй руко1ю свое1ю лyкъ и3 ўстрэли2 їwрaма посредЁ плєщY є3гw2, и3 и3зы1де стрэлA сквозЁ се1рдце є3гw2: и3 преклони1сz на кwлёна сво‰.
25 И# рече2 їиyй къ вадекaру трістaту своемY: возми2 и3 ве1рзи є3го2 на чaсти селA навуfе1а їезраилjтина, ћкw по1мню, ѓзъ и3 ты2 всёдшіи на колєсни1цы и3до1хомъ в8слёдъ ґхаaва nтцA є3гw2, и3 гDь рече2 њ не1мъ прbро1чество сіе2, гlz:
26 не ви1дэхъ ли кро1ве навуfе1евы и3 кро1ве сынHвъ є3гw2 вчерA, рече2 гDь; и3 воздaмъ є3мY на чaсти се1й, рече2 гDь: и3 нн7э ў2бо взе1мъ пове1рзи є3го2 на чaсти се1й по гlу гDню.
27 И# nхозjа цaрь їyдинъ ви1дэ, и3 побэже2 путе1мъ веfгaнъ1до1му вертогрaда: и3 гнA по не1мъ їиyй и3 рече2: и3 сегw2 (не и4мамъ њстaвити). И# порази2 є3го2 на колесни1цэ є3гдA и3дsше въ гaй, и4же є4сть їевлаaмъ и3 ўбэжA въ магеддHнъ, и3 ќмре тaмw.
28 И# возложи1ша є3го2 џтроцы є3гw2 на колесни1цу и3 везо1ша є3го2 во їеrли1мъ, и3 погребо1ша є3го2 во гро1бэ є3гw2 во грaдэ давjдовэ.
29 И# въ первоенaдесzть лёто їwрaма царS ї}лева воцари1сz nхозjа над8 їyдою.
30 И# пріи1де їиyй во їезрае1ль (грaдъ). І3езаве1ль же ўслы1ша, и3 намaза лице2 свое2 и3 ўкраси2 главY свою2, и3 прини1че nкно1мъ.
31 И# їиyй вхождaше во грaдъ и3 рече2: ми1ръ ли замврjю, ўбjйцэ господи1на своегw2;
32 И# воззрЁ лице1мъ свои1мъ на nкно2 и3 ви1дэ ю5 и3 рече2: кто2 ты2 є3си2; сни1ди ко мнЁ. И# преклони1стасz къ немY двA скwпцA.
33 И# рече2 їиyй: све1рзита ю5. И# сверго1ста ю5, и3 њкропи1шасz кро1вію є3S стёны и3 ко1ни, и3 попрaша ю5.
34 И# вни1де їиyй, и3 kде2 и3 пи2, и3 рече2: њсмотри1те нн7э проклsтую сію2, и3 погреби1те ю5, ћкw дще1рь царе1ва є4сть.
35 И# и3до1ша погребсти2 ю5, и3 не њбрэто1ша t неS ничто2 и4но, то1кмw ло1бъ и3 но1ги и3 дл†ни рyкъ.
36 И# возврати1шасz и3 возвэсти1ша є3мY. И# рече2: сло1во гDне, є4же гlа руко1ю рабA своегw2 и3ліи2 fесвjтzнина, гlz: въ чaсти їезрае1лz снэдsтъ пси2 пло1ть їезаве1лину:
37 и3 бyдетъ трyпъ їезаве1линъ ѓки гно1й на лицы2 селA въ чaсти їезрае1лz, ћкw не рещи2 и5мъ: сіS є4сть їезаве1ль.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:8 Илия носил пояс и милоть (ср 3 Цар 18:46и 4 Цар 2:8, 4 Цар 2:13). Таким же было одеяние других пророков (Зах 13:4), и нового Илии, Иоанна Крестителя (Мф 3:4п).


2:3 "Сыны пророков" - пророки, объединенные в братства и ведущие общинный образ жизни. Елисей находился с ними в близких отношениях, в отличие от Илии, жившего в одиночестве.


2:9 Старший сын получал двойную долю отцовского наследия (Втор 21:17). Елисей добивается признания в качестве главного духовного наследника Илии. Это требование необычно, так как пророческий дух не передается: он приходит от Бога. Сам Бог засвидетельствует исполнение просьбы тем, что даст Елисею видеть скрытое от глаз человеческих (ср ст 4 Цар 2:12и 4 Цар 6:17). "Сыны пророков" будут видеть только внешний покров тайны.


2:18 Бесплодные поиски показывают только, что Илия больше не принадлежит к этому миру, его судьба является тайной, которую Елисей не хочет выяснять. В тексте не говорится, что Илия не умер, но это легко было заключить. О "возвращении Илии" ср Мал 4:5.


4:21 Сонамитянка верит, что Елисей, по предсказанию которого у нее родился сын, может воскресить его; она не хочет, чтобы знали о его смерти (ст 4 Цар 4:23), и прячет его тело.


4:29 Никого не приветствовать - указывает на исполнение спешного поручения. - Посоху Елисея приписывается, по-видимому, целительная сила (ср Исх 4:17), но дальнейшее показывает, что ничто не может быть сделано без молитвы и личного вмешательства пророка.


4:35 Бог вдувает дух жизни в ноздри Адама (Быт 2:7), и ноздрями человек дышит (Ис 2:22). Чихание указывает на возвращение жизни.


5:1 Бог, Владыка мира, держит в Своих руках судьбы Сирии, как и судьбы Израиля: по своей направленности эта глава перекликается с 3 Цар 18. - Упоминаемая здесь проказа, как проказа Гиезия (ст 4 Цар 5:27), очевидно только накожная болезнь, отличавшаяся от настоящей проказы, так как общественные отношения ею не прерываются.


5:15 "Нет Бога, как только у Израиля". Один Ягве - истинный Бог. Но этот единый Бог имеет особую связь с народом и землей израильскими, и поэтому Нееман увозит с собой самарийскую землю, чтобы поставить жертвенник Богу в Дамаске.


6:18 Не полной слепотой, но замутнением зрения (ср Быт 19:11). Бог, напротив, дал видеть Своему служителю (ст 4 Цар 6:17) то, что скрыто от человеческих глаз.


6:21 Наименование отцом указывает на почитание пророка царем (ср 4 Цар 8:9и 4 Цар 13:14).


6:22 За исключением особых случаев, в Израиле не убивали военнопленных (ср 1 Цар 20:31).


9:13 Как толпа, воздававшая царские почести Иисусу.


9:22 Под любодейством здесь, как и в кн пророков, подразумевается культ ложных богов.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: 3 Цар 1-2 содержит окончание обширного документа 2 Цар 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (3 Цар 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (3 Цар 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с 3 Цар 14 по 4 Цар 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (4 Цар 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (4 Цар 18-20) и Иосии (4 Цар 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (4 Цар 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (3 Цар 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (3 Цар 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (3 Цар 174 Цар 1) и Елисее (4 Цар 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (4 Цар 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (3 Цар 22:43; 4 Цар 12:3, 4 Цар 14:4, 4 Цар 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср 3 Цар 8 и 4 Цар 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1 Об отложении Моава, сделавшегося данником Израиля со времени Давида (2 Цар 8:2) и еще при Ахасе, платившего дань Израильскому царству (по 100 000 овец и по 100 000 ягнят в год, 4 Цар 3:4), упоминается еще ниже (3:5) в связи с вызванной этим отпадением войной. Здесь же (1:1) об отложении моавитян, как далее (ст. 2 и сл.) о болезни Охозии говорится как о следствии нечестия Охозии (3 Цар 22:52-53), а вместе, вероятно, и в соответствии с хронологической последовательностью событий (ср. блаж. Феодорит, вопр. 1 на 4 Цар). Охозия не мог предпринять похода против моавитян вследствие своей болезни (ст. 2).


1:2-4 В болезни своей, происшедшей вследствие падения с кровли (плоской, как обычно на древнем и новом Востоке, ограждавшейся, на случай падения, перилами или бруствером по Втор 22:8; ср. блаж. Феодорит, вопр. 2 на 4 кн. Цар), Охозия, недостойный царь теократического Израиля, обращается за помощью и указанием не к Иегове, а в Аккарон к некоему языческому божеству Ваал-Зевув (Веельзевул) вопросить оракул этого божества об исходе болезни. Аккарон, евр.: Екрон, LXX ‘Ακκαρών, Вульгата: Accaron, — город в самой северной из пяти областей филистимских (Нав 13:3), следовательно очень близкий к резиденции царей израильских, Самарии; первоначально назначен был в удел колену Иудину (Нав 15:45), затем Данову (Нав 19:43), но постоянно находился в руках филистимлян (1 Цар 6:17, ср. 25:20; Ам 1:8); теперь отождествляют с деревушкой Акир между Ямниею (Иебна) и Яффою. (Ономастикон, 61; Robinson. Palдstina. III, 230). Название филистимского божества Ваал-Зевув, «баал или бог мух» или «бог-муха» (LXX в данном месте передают: Βαὰλ μυι̃αν, Симмах Βεεαζεβούλ, как позже и в Евангелии, Мф 10:25; 12:24,27; Мк 3:22; Лк 11:15,18; у Акилы согласно с евр. Βαλλ ζεβούβ, также в Вульгате: Beelzebub) объяснятся двояко: 1) или (по Гезению, Эвальду и др.) «отвратитель мух» — deus averruncus muscarum, подобно почитавшемуся в Элиде Ζεύς ἀποριας (миф о Геркулесе, который, принося жертву на Олимпе, для отогнания мух и других насекомых принес жертву Зевсу — отгонителю мух), и другому сходному культу бога Θεός μυιαγρός, существовавшему в Аркадии и позже в Риме; 2) по другим (Мюллер, Кейль и других), опирающимся на передачу LXX и Иосифа Флавия (Иуд. древн. IX, 2, §1 — θεὸς Μυι̃α), Ваал-Зевув = бог-муха (а не враг мух), имевший идол в виде мухи, или бог, которому посвящались мухи. Так или иначе, Ваал-Зевув представлял возвещение летнего солнечного зноя, сопровождающегося (особенно в приморской филистимской стране) массой мух и др. нередко вредных насекомых; позже значение божества и культа расширилось, и при нем образовался мантический институт — оракул; вероятно, здесь же искали врачевания болезней: с обеих сторон Ваал-Зевув выступает в рассказе об Охозии. (Совершенно особняком стоит мнение Halevy, что зевув — не «муха», а собств. имя местности.) Позднейшие иудеи отождествили имя финикийского божества с именем этого духа или сатаны (так и в Евангелии): причиной могло служить созвучие зевув и дебаба, у позднейших иудеев означавшего врага, злого духа. При этом в измененной форме (греч. Βεεαζεβούλ, — изменение б в л нередко в греческой транскрипции евр. ишен) имя «Вельзевул» значило «бог жилища» или «бога навоза», чем раввины выразили презрение к филистимскому божеству, а затем и к «князю бесов» (см. Riehm. Handwцrterbuch des bibl. Alterthuns, I, s. 195-196. Ср. А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 607-610).


1:2  И пошли они спрашивать — прибавка LXX-ти.


1:3 Снова выступает теперь пророк Илия Фесвитянин, и опять как вестник гибели дому Ахава; где он был после последнего обличения Ахава (3 Цар 21), неизвестно. Повеление идти возвестить грозное обличение Охозии пророк Илия получает от «Ангела Иеговы», как и пред отправлением к Хориву ему давал повеления ангел (3 Цар 19:5,7). Об ангеле Иеговы, как Владыке ветхоз. теократии, как Логосе, см. А. Глаголев. Ветхозаветное библейское учение об ангелах. С. 85-175.


1:5-8 Когда посланные Охозии вернулись к нему и сообщили ему роковое предсказание, то он, по их описанию вида (евр.: мишпат, собств. обыкновение, Вульгата: figura et habitus) предсказателя: «весь в волосах (евр. баал сеар = имеющий власяницу, ср. аддерет, 3 Цар 19:19; Мф 3:4) и кожаным поясом подпоясан» (ст. 8), решает без колебания, что это — пророк Илия; очевидно, такое одеяние было типичным для пророка Илии, как после для многих других пророков (Ис 20:2,3; 10:1-13:4); по значению своему оно близко к сак, вретищу (3 Цар 21:27): означало состояние покаяния, какое изображали пророки в своей личности, а также отрицание роскоши современной жизни и призыв к первобытной простоте (ср. Мф 3:4; 11:8; Евр 11:37).


1:9-12 Из самого факта отправления Охозиею отряда 50 чел. солдат (войско у евреев делилось на отряды в 50, 100, 1 000 чел. Чис 31:14,48) к Илии видно враждебное намерение царя относительно пророка (может быть, царь опасался сопротивления со стороны почитателей пророка). И обращение двух первых пятидесятников к пророку (10,12 ст.), лишенное почтения, выражающее, напротив, повеление и, может быть, насмешку над пророческим достоинством Илии. Этой общностью настроения ста воинов и двух их предводителей с настроением самого нечестивого царя может быть объясняема тяжесть небесной кары, низведенной на них Илией, хотя все же кара эта остается исключительной принадлежностью Ветхого Завета в его отличии от Нового (Лк 9:54). «Обвиняющие пророка (в жестокости) двинут свой язык против Бога и пророка Его, потому что Им послан огонь... Надлежит знать правдивость Божия промышления, знать, что Бог законно наказывает согрешающих и благодетельствует благоугождающим Ему. Видно же, что пятидесятники и подчиненные их были в согласии с намерением посылавшего, почему и потерпели от Бога наказания» (блаж. Феодорит, вопр. 4 на 4 Цар).


1:13-14 Вместо выражения «в третий раз» (евр. шелишим) лучше принять чтение «третьего» согласно с LXX-ю (XI, 44, 52, 56, 64, 74, 92, 106, 119, 120, 121, 123, 134, 144, 236, 242, 243, 244, 247 у Гольмеса; в принятом греч. тексте вовсе нет соответствующего слова), Вульгата, слав.: благочестивое настроение третьего пятидесятника, начальника нового пятидесятка, спасло его и солдат от участи двух первых отрядов (ср. блаж. Феодорит, вопр. 4). Пророки, как носители откровения Божия, должны были встречать со стороны людей почтительное отношение (ср. 2:23-24), как и безусловное послушание (ср. 3 Цар 13). Гибель первых двух отрядов была предостережением для чтителей Ваала в Израильском царстве.


1:15-16 Безбоязненно явившись к Охозии, пророк Илия повторил ему прежнее (ст. 6) предсказание смерти.


1:17-18 Вместо бездетного Охозии (LXX-т и слав. не имеют замечания ст. 17 о бездетности Охозии) воцарился сын его Иорам. «Был закон, чтобы царство наследовали дети царей, а если нет детей, старший брат или ближайший родственник» (блаж. Феодорит, вопр. 5 на 4 Цар). Время воцарения Иорама Израильского определяется неодинаково в трех различных местностях: а) здесь (ст. 17) — во 2-й год царствования Иорама Иудейского сына Иосафата (ср. 3 Цар 22:50); б) в 4 Цар 3:1: в 18-й год Иосафата и в) в 4 Цар 8:16 говорится, что, напротив, Иорам Иудейский воцарился в 5-й год Иорама Израильского. Две последние даты оправдываются свидетельством 3-й гл. о совместном походе Иорама с Иосафатом на Моава; дата же данного места объясняется, может быть, тем, что Иосафат Иудейский некоторое время (около 5 лет) мог иметь соправителем сына своего Иорама.


2:1 Первый стих в первой своей половине имеет характер надписания к целому разделу о «вознесении Илии» — событии, видимо, совершенно известном в кругу читателей 4 Цар; у евреев это событие, как и вся жизнь пророка Илии были окружены целой сетью преданий.1По Талмуду, Моэд-Катон, 26b, Илия живет вечно. Талмуд и Мидраш представляют пр. Илию присутствующим в собраниях мудрых и святых, в школах еврейских, в синагогах при обрезании и др. ритуалах; он предтеча мессианского времени, он обитатель рая, которого не постигла смерть Адама; Илия некогда разрешит все трудные вопросы, Бава-Мециа, 37а; изъяснит трудные отделы Библии, как Иез 45:18 и сл., Менахот, 45а. Ср. Иевамот, 102b. Берахот, 58a. — Иосиф Флавий (Иуд. древн. IX, 2, §2) говорит о смерти пророка Илии так: «Около времени Иорама исчез с лица земли, и никто по сей день не знает подробностей его кончины». Относительно Илии, ровно как относительно жившего до потопа Эноха, имеются данные в Священном Писании, тогда как о смерти их никто не узнал ничего точного. Время события вознесения пророка Илии относится ко времени после смерти царя Охозии Израильского (1:17) и, вероятно, к самому началу царствования Иорама Иудейского (к которому пророк Илия, по 2 Пар 21:12-15 писал обличительное послание). По значению, таинственное вознесение пророка Илии однородно с таинственным преставлением патриарха Еноха (Быт 5:24; ср. Сир 48:12; 49:16; см. толк. Быт 5:24): то и другое событие уверяло ветхозаветного человека в бытии загробной жизни и предуказывало будущее всеобщее воскресение мертвых Галгалы (евр. гилгал)... Из двух местностей этого имени здесь имеется в виду не так наз. «Холм Обрезания» — Галгалы между Иорданом и Иерихоном к востоку от последнего в колене Вениаминова, известные из истории Иисуса Навина (Нав 4:19; 5:3,10; 9:6; 10:6,15); Самуила и Саула (1 Цар 7:16; 11:15; 13:4 и сл.) и Давида (2 Цар 19:15,40); теперь Джельджуль (Ономастикон, 287), а Галгалы близ Вефиля (ср. 4 Цар 4:38; Ам 4:4; 5:5; Ос 4:5; 9:15; 12:1-2); к юго-западу от Силома, в колене Ефремовом, теперь Джильджилья (Ономастикон, 319).


2:2-6 По-видимому, пророк Илия имел лишь общее предчувствие, основанное на общего характера откровении, что пришло время его преставления от земной жизни: в таком общем виде могли быть осведомлены от него и пророк Елисей и сыны пророческие (ст. 3); но обстановки и подробностей предстоящего события не узнали не только последние и пророк Елисей, но, вероятно, и сам пророк Илия: на это указывает условная форма речи пророка Илии Елисею (ст. 10): «если увидишь, как я буду взят от тебя»... Ввиду этого, не зная, угодно ли Богу, чтобы даже Елисей был свидетелем последних минут его земной жизни, а также по понятному желанию уединения в эти минуты от всего житейского, от мира и людей, пророк Илия не раз уклоняется даже от Елисея; этим вместе он мог испытывать любовь и преданность этого ближайшего к нему ученика, давно предназначенного ему в преемники (3 Цар 19:16,19). Здесь же намечается та особенность всей будущей деятельности пророка Елисея, что она совершалась в постоянном взаимообщении с «сынами пророческими» бене-небиим (ст. 3,5,7,15), всюду выступающими и в последующей деятельности пророка Елисея (4 Цар 4:1,38; 5:22; 6:1), тогда как пророк Илия действовал одиноко (3 Цар 19:14). Может быть, развитие института «сынов пророческих» (см. замечание об этом институте в 3 Цар 20:35) в данное время вызывалась особенной напряженностью борьбы истинной религии Иеговы с языческими культами, а также и с культом тельцов; на борьбу с последним указывает сосредоточение сынов «пророческих» в Вефиле и Галгалах — главных (наряду с Даном и др. городами) пунктах служения золотым тельцам (ср. Ам 4:4; 5:5; Ос 4:5 и др.). Самое посещение пророком Илией этих местностей в последние минуты жизни имело целью, вероятно, вящшее укрепление сынов пророческих в теократической задаче их служения (характер успокоительного увещания к сынам пророческим имеют и слова Елисея к ним: «я также знаю, молчите» ст. 3).


2:7-8 Но сыны пророческие были свидетелями-очевидцами не главного в данном повествовании чуда — вознесения пророка Илии на небо, а лишь чудесного перехода обоих пророков через Иордан — перехода, напоминавшего чудесный переход евреев через Чермное море (Исх 14:16,21; ср. Нав 4:23): тогда Моисей в виду целого народа жезлом своим, символом его достоинства вождя, ударяет и разделяет воду, и народ поверил его божественному призванию (Исх 14:31); теперь Илия, как второй Моисей (ср. 3 Цар 19), пред сонмом сынов пророческих своей милостью, символом его пророческого служения (передаваемого теперь Елисею, ср. 3 Цар 19:19), разделяет воду и тем в последний раз пред разлучением со своими учениками свидетельствует себя истинным вождем пророчества. Только по принятии милости Илии (ст. 13) Елисей становится исполненным его духа силы, преемником великого пророка. (О святости священнических одежд ср. Иез 44:19.)


2:9-10 Для уяснения смысла просьбы Елисея (ст. 9), с первого взгляда как бы бросающей тень на его смирение и скромность, необходимо иметь в виду отношения, существовавшие между обоими пророками: пророк Илия был духовным отцом (ст. 12) Елисея, как и многих «сынов пророческих». Расставаясь со своим духовным отцом, пророк Елисей как бы просит его признать своим первородным сыном духовным: по закону (Втор 21:17) первородный сын имеет то преимущество перед прочими братьями, что получает двойную часть (евр. пи-шнаим, как здесь, ст. 9, ср. Зах 13:8, где выражение это означает «2/3 целого» в сравнении с каждым из них; и пророк Елисей, причисляя себя вместе с сынами пророческими к духовным сынам пророка Илии, просит его признать его первородным и из благодатного наследия своего — «духа» (евр. руах) или «духа и силы» (Лк 1:17) Илии, — дух пророчества и чудотворения — уделить ему преимущественную часть, а не двойную, сугубую часть в сравнении с духом Илии, как в текстах LXX-ти, Вульгаты, славянском, русском синодальном списках: как пророк Илия мог сообщить преемнику своему больше, чем сам имел? Просьбу Елисея пророк Илия находит трудной (10 ст.), поскольку выполнение ее зависит от того, удостоит ли Бог Елисея, откроет ли ему духовные очи (ср. 6:17) видеть преславное преставление пророка Илии. Пророк Елисей духовным оком узрел (ст. 11-12) это, и это было знамением для него, что просьба его (ст. 9) услышана и исполнена; напротив, близко стоявшие (ст. 7) сыны пророческие, очевидно, ничего не видели, как отошел из этой жизни Илия, почему и искали его на земле (ст. 16-18). Ср. блаж. Феодорит, вопр. 7 на 4 Цар.


2:11-12 Образ преставления пророка Илии облечен был в символические образы вихря, огня, колесницы и коней — обычные символы ветхозаветных богоявлений (Ис 66:15; Авв 3:8; Пс 49:3; 103:3). В данном случае символы вихря и огня соответствовали пламенной ревности духа Илии (Сир 48:1-12); колесницы же и кони, как главная сила, опора и слава народа (Исх 14:9,17; Втор 20:1; 3 Цар 10:29; Ис 31:1 и сл.) обозначали преставление пророка, как прославление его, триумфальное шествие в мир небожителей (LXX, слав. ст. 1,11: ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, яко на небо). Указанное здесь символическое значение колесниц и коней служит к объяснению и восклицания пророка Елисея (ст. 12) в отношении к исчезнувшему пророка Илии: «отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его»: «цари других народов на войне употребляли коней и колесницы. Посему Елисей назвал великого Илию колесницей Израилевой и конником, потому что его одного было достаточно для того, чтобы поразить врагов и даровать победу соплеменникам» (блаж. Феодорит, вопр. 8). Приведенное выражение пророка Елисея при кончине его употребил царь Иоас Израильский в отношении к нему (13:14). В знак печали о разлуке с пророком Илией Елисей раздирает одежды свои.


2:13-14 Взятая теперь Елисеем милоть Илии была знаком принимавшего отселе Елисеем пророческого служения (ср. ст. 8, сн. 3 Цар 19:19), залогом исполнения просьбы Елисея (9-10 ст.) С этим символов пророческого звания пророк Елисей идет назад к Иордану и, подобно Илии (ст. 8), ударяет его, — по тексту LXX, Вульгаты, слав. дважды, — со словами молитвенного вопроса: «где Иегова, Бог Илии, — Он Самый?», евр.: аф-гу; LXX, не понимая этого выражения, написали его лишь греч. буквами: ἀφφώ, слав.: аффо. Принимая чтение LXX, блаж. Феодорит говорит в объяснение ст. 14: «пророк, вознамерившись перейти Иордан, подражал учителю, и ударил по воде милотию, не сказав при сем ничего, но думая, что для совершения чуда достаточно одной милоти. Поелику же не повиновалось ему естество водное, то призвал Бога учителева, невидимого и неприступного для человеков. Ибо слово аффо , по изложению других переводчиков, толкуется сокровенный» (блаж. Феодорит, вопр. 9 на 4 Цар). Как для самого Елисея, так и для близ стоявших сынов пророческих чудо разделения Иордана было знаком того, что дух Илии почил на Елисея; в преобразовательном смысле это чудо, как и переход евреев через Чермное море и через Иордан, предсказывало спасительные воды крещения (см. Тропарь 5 янв. в навечерие крещения).


2:15 Сыны пророческие, при виде этого чуда, признают в Елисее истинного преемника Илии, носителя его духа, и благоговейно преклоняются (ср. 3 Цар 18:7) пред пророком.


2:16-18 Но не бывши свидетелями чудесного преставления пророка Илии и думая, подобно Авдию (3 Цар 18:12), что Дух мог куда-либо временно восхитить великого пророка, три дня ищут его в горах и долинах, но тщетно, как и говорил им ранее пророк Елисей.


2:19-22 Елисей чудесным образом обезвреживает в Иерихоне воду, имевшую силу производить смерть и бесплодие (аборты человеческие и выкидыши животных). «Великий Моисей, вложив дерево, горькое свойство воды переложил в сладкое: а Елисей солию освободил воду от вредоносного действия, потому что Владыке Богу и изволением, и словом, и чем Ему угодно не трудно прелагать свойство стихий» (блаж. Феодорит, вопр. 10).


2:23-24 Нечестивых детей, нечестивых жителей Вефиля, главного средоточия культа тельцов — детей, позволивших себе, может быть, с ведома отцов своих, имевших основание враждебно отнестись к истинному пророку Божию, оскорбить пророка, постигает страшная кара по слову пророка за легкомысленное издевательство над ним («плешь» — символ позора, Ис 3:17 и сл.).


3:1-3 О годе начала царствования Иорама Израильскою (ст. 1) см. замечание к 1:17. В отношении «греха Иеровоамова», т. е. введенного Иеровоамом культа тельцов (3 Цар 12:28), Иорам разделял (ст. 3) общую политику царей Израильского царства (3 Цар 15:26 и др.), но сделал попытки отменить культ Ваала (ст. 2), которому столь преданы были его отец Ахав и мать Иезавель (3 Цар 16:31-33 и далее), и брат — Охозия (3 Цар 22:53-54).


3:4-5 Отложение моавитян от царства Израильского непосредственно после смерти Ахава, с вступлением на царство Охозии (4 Цар 1:1); здесь повторяется об этом отложении (ст. 5), как о поводе к изображаемой в данной главе союзной войне; отложение выразилось в прекращении ежегодной дани, которой ранее моавитский царь Меса, евр. Меша, LXX Μωσά — крупный скотовод, евр. нокед; по некоторым греч. кодексам πομνιοτρόφος (принятый текст LXX, νωκήδ), плативший Ахаву ежегодную дань (ср. Ис 16:1) по обычаю древности натурой, из главных произведений страны (по Страбону, каппадокийцы ежегодно платили персам дани: 1 500 лошадей, 2 000 мулов, 100 000 овец): плодородные и богатые водой равнины Моава были очень пригодны для скотоводства (Winer. Bibli. Real. — Wцrterbuch. Bd. I, 599), как, согласно с Библией, говорит и надпись царя моавитского Меши, открытая в 1868 году миссионером Клейном и находящаяся теперь в Луврском музее. (Из обширной литературы об этой надписи можно назвать преимущественно: Smend und Socin. Die Inschrift des Kцnigs Mesa von Moab. 1886; в русской литературе: проф. Д. А. Хвольсон. Новооткрытый памятник моавитского царя Меши, современника иудейского царя Иосафата. «Христ. Чтен.» 1870, № 7-8). Содержание надписи (в ней 34 строки) весьма близко соприкасается с рассказом данной главы: надпись рассказывает о выгодах, вынесенных Мешою из борьбы с сыном Амврия (т. е. Ахавом) и об освобождении Моава от 40-летнего рабства Израилю (строки 5-8); но надпись ничего не говорит об осаде Кир-Харитета, столицы Моава о чем говорит Библия 25-27 ст. данной главы, можно думать, что поход Иорама с неудавшейся целью вновь подчинит моавитян падает на время, близко следовавшее за описанными в надписи Меши фактами отвоевания этим царем у Израиля разных городов моавитских.


3:6-10 Решив предпринять поход для покорения моавитян и приготовив собственное войско (ст. 6), Иорам Израильский приглашает с собой Иосафата Иудейского, как некогда звал последнего Ахав с собой против сирийцев (3 Цар 22:2), и Иосафат, как и в то время (там же, 3 Цар ст. 4), отвечает и на этот раз полной готовностью (ст. 7), хотя уже не раз имел указания пророков, что союз его с нечестивыми царями израильскими неугоден Богу (2 Пар 19:2-3; 20:37); по-видимому, как при Ахаве, так и при сыновьях его царство Иудейское находилось в некоторой зависимости от Израильского. Вопрос «какою дорогою идти нам» (ст. 8) принадлежит, вероятно, Иосафату, как подчиненному участнику кампании. Вместо близкого пути в землю Моавитскую — через Иордан, по восточному берегу Мертвого моря и затем в северные пределы Моава через поток Арнон, — союзное войско избирает более трудный окольный путь: по западной границе Мертвого моря до южных пределов его, затем по части Идумейской пустыни, чтобы нападение с юга поразило моавитян уже самой неожиданностью. Вторжение же в Моавитскую землю с севера могло представлять две трудности для Израильского государства и войска: для них являлась бы опасность со стороны сирийцев со времени Ахава прочно утвердившихся в Галааде, и кроме того, с северной стороны Моавитской страны Меша, как видно из его надписи, настроил ряд крепостей, затруднявших вторжение с севера; притом при движении в первом направлении оба царства остались бы незащищенными со стороны Идумеи: царя Идумеи, своего вассала (3 Цар 22:47), Иосафат поэтому берет с собой в поход (ст. 9), хотя на лояльность его мало полагались (ст. 26). По присоединении идумеев к союзным еврейским царям войска в течение 7 дней шли по пустынной, лишенной воды, местности на юг от Мертвого моря, «так как проводники сбились с дороги» (Иосиф Флавий. Иуд. древн. IX, 3, §1), и цари, особенно Иорам, приходят в уныние.


3:11-12 Благочестивый Иосафат в трудных обстоятельствах, как и при Ахаве (3 Цар 22:5), требует вопросить пророка Иеговы, и такого указывают в пророке Елисее (о присутствии которого в Израильском стане доселе почему-то не было упомянуто), который возливал воду на руки Илии (ст. 11), т. е. был постоянным служителем пророка Илии, и посему является пророком, заслуживающим полного доверия, как и высказал о нем Иосафат (ст. 12), видимо, уже слышавший о пророке Елисее. «Об Елисее в похвалу ему говорили: возливаше воду на руце Илииле. Столько удивлялись великому пророку. А нужда и злочестивых царей заставила прибегать к славному Елисею» (блаж. Феодорит, вопр. 11).


3:13-14 Не пророк призывается к царям, а сами они идут к нему (ст. 12), и Иорам, инициатор похода и виновник общего бедствия союзного войска, выслушивает резкое, нелицеприятное обличение из уст пророка Елисея; «пророки отца» Иорама, т. е. Ахава — известные из 3 Цар 22, пророки культа тельцов при дворе Ахава, «пророки матери» (Иезавели) — пророки-жрецы Ваала и Астарты (3 Цар 18:19 и сл.), — противоположность истинного и ложного пророчества здесь выступает с неменьшей силой, как и в истории пророка Илии и пророка Михея. Несмотря на обнаруженные Иорамом попытки отменить культ Ваала (ст. 2), жрецы после оставались (ср. 10:19), следовательно и культ Ваала продолжал еще держаться. Повторение Иорамом фразы: «созвал Иегова трех царей сих, чтобы предать их в руки Моава» (ст. 13; ср. ст. 10) указывает, может быть, что перед походом, вероятно, по требованию Иосафата, вопрошали Иегову. Пророк Елисей прямо объявляет, что даст пророческое слово только ради благочестия Иосафата. «Таким образом, благовременно сделано обличение, когда нужда смирила надменность властителя» (блаж. Феодорит, вопр. 11).


3:15 В том, что пророк Елисей для приготовления своего духа к воспринятию откровения или для успокоения духа от гнева на Иорама (ст. 13-14) прибегает к действию струнной музыки, после чего «была рука Господня на нем» (ср. 3 Цар 18:16; Иер 1:9), усматривается, во-первых, известный древности обычай прибегать к музыке (ср. 1 Цар 16:16) для отвлечения духа от внешнего мира, успокоения или возбуждения (подобное Цицерон говорит о пифагорейцах); во-вторых, употребление музыки (с пением гимнов) в пророческих школах (1 Цар 10:5 и сл.), с которыми, как сказано, пророк Елисей стоял в тесной связи. По словам блаж. Феодорита, «священники, по Моисееву закону, употребляли трубы, а левиты гусли, псалтири, кимвалы и другие музыкальные орудия. В употреблении же у них при сем было Давидово духовное сладкопение. Одного из сих певцов велел призвать пророк. И когда певец воспевал, благодать Духа назнаменовала, что делать» (вопр. 12 на 4 Цар).


3:16-17 Под долиной (евр. нахал), в которой пророк Елисей приказывает рыть рвы или цистерны, по мнению толкователей, есть долина Wadi-el-Ahsa, на южной границе Моавитской страны, называемая в Ис 15:7 нахал га-арабим, может быть, местность эта имела то свойство, что дождевая вода скоплялась под почвой на каменистом грунте подпочвы: может быть, пророк Елисей дает совет принять меры, к которой прибегали и туземные жители (ср. блаж. Феодорит, вопр. 12).


3:18-20 После доставления союзным войскам необходимой воды Иегова имеет даровать Израилю полную победу над моавитянами, причем картина разрушения, которую, по словам пророка, произведут победители в земле Моавитской (ст. 19), без сомнения, не имеет характера повеления: во Втор 20:19-20 Израилю прямо запрещается во время войны или осады совершать бессмысленное уничтожение плодовых деревьев; здесь пророк просто предуказывает будущий факт, не касаясь его нравственной оценки. Обильная вода появилась, по направлению от Идумеи, «во время приношения утренней жертвы» (евр. минха, собств. бескровная жертва — мучное приношение и возлияние), ср. Исх 29:39; 3 Цар 18:29,36.


3:21-25 Сбылась и вторая, главная половина предсказания Елисея (ст. 18-19). И здесь, как при снабжении союзного войска водой, чисто естественное обстоятельство послужило союзникам на пользу и на гибель моавитян: последние при восходящем солнце ошибочно принимают цвет воды за вид крови (ст. 22) и столь же ошибочно делают не невозможное, впрочем, предположение о взаимном истреблении в союзных войсках (ст. 23; ср. Суд 7:22; 2 Пар 20:33), — и вместо ожидаемой добычи встретили поражение и полное опустошение страны включительно до укрепленной столицы Моавитской — города Кир-Харешета (LXX, ст. 25: τοὺς λίθους του̃ τοίχου, Вульгата: muri fictiles, слав.: камение стен), иначе называемого Кир-Моав (Ис 15:1) или Кир-Херем (Ис 16:1); теперь отождествляют его с эл-Кераком, к востоку от южной части Мертвого моря (Ономастикон, 389; Winer. Bibl. Real. Wцrterbuch. I, 658). Царь моавитский был осажден в Кир-Харешете.


3:26-27 После неудачной попытки царя моавитского пробиться с отрядом вооруженных к позиции царя едомского (к последнему осажденные устремились или потому, что ожидали на этой стороне встретить меньшее сопротивление, или же надеялись склонить его отложиться от евреев и израильтян), Меса прибег к отчаянному средству спасения своего собственного государства: желая умилостивить Божество — чтимого им бога войны Хамоса (ср. прим. к 3 Цар 11:7) и смягчающе подействовать на осаждающих — он, согласно широко распространенному обычаю древности (ср. Мих 6:7) приносить самые дорогие человеческие жертвы в крайних бедствиях государственных и общественных (Евсевий. Praeparat. Evang. IV, 16), принес в жертву сына своего первенца, наследника престола, на городских стенах, на виду у неприятелей (раввины и Филиппсон полагали, что Меша принес в жертву не своего сына, но сына едомского царя, захваченного им при вылазке, ст. 26 или раньше; в доказательство ссылались на Ам 2:1, но объяснение это совершенно произвольно, а ссылка недоказательна). Это произвело большое негодование в израильтянах (LXX: καὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας ἐπὶ ‘Ισραήλ, Вульгата: et facta est indignatio magna in Israel, слав.: «и бысть раскаяние великое во Израили»): евр.: кецеф, собств. гнев, не может означать здесь ни гнева едомлян на израильтян (мнение Дерезера, Филиппсона, стоящее в связи с выше отвергнутым предположением), ни гнева Иеговы на Израиля (Кейль), так как прямо вины последнего не было, ни тем менее гнева Хамоса (Киттель), так как если отдельным евреям не чуждо было признание действительного существования языческих богов и их реальной силы (Суд 11:24; 1 Цар 26:19), то, без сомнения, так не мог думать и судить боговдохновенный писатель. Скорее здесь идет речь именно о глубоком волнении Израиля, которому под угрозой смерти запрещены были человеческие жертвы (Лев 18:21; 20:3) и у которого вид отчаянного дела царя моавитского вызвал ужас и опасение бедствия в стране его (ср. Пс 105:37-39), и союзники поспешили отступить из пределов моавитских и возвратились в свои страны. Негодность целого предприятия Богу и в частности неугодный Иегове союз благочестивого Иосафата с нечестивым Иорамом были скрытыми причинами неудач союзников (ср. блаж. Феодорит, вопр. 13).


4:1-7 Из данного рассказа видно, что к «сынам пророческим» принадлежали не только молодые холостые люди, но и женатые, отцы семейств; следовательно институт этот не напоминал монашеских орденов. Не живя вместе с другими членами обществ «сынов пророческих», такие семейные люди объединялись с другими личностью пророка руководителя. В умершем «сыне пророческом», «муже богобоязненном» традиция (раввины, Иосиф Флавий, ср. блаж. Феодорит, вопр. 14) указывала известного из истории пророка Илии «богобоязненного» Авдия (3 Цар 18:3 и сл.), домоправителя Ахавова, который прилагал великое попечение о пропитании пророков и после впал в долги. Намерение кредитора продать в рабство детей вдовы оправдывалось буквою закона (Лев 25:39; Исх 21:2) и жестокой практикой жизни (Мф 18:25). Чудо умножения Елисеем елея, конечно, имеет сходство с чудесным пропитанием пророка Илией сарептской вдовы (3 Цар 17:8-16), но отнюдь не вынуждает видеть в рассказе о чуде Елисея неудачный дублет рассказа об Илии, тем более, что каждый рассказ, кроме общих черт, имеет и самостоятельные, отличные черты.


4:8-37 И рассказ о рождении сына у жены сонамитянки, его смерти и воскресении имеет очевидное сходство с параллельным рассказом 3 Цар 17:17 и далее о воскрешении пророком Илией сына вдовы сарептской, и опять каждый рассказ имеет своеобразные черты, и один не может считаться повторением другого. Пророк Елисей из Галгал отправился на гору Кармил (2:25), любимое местопребывание пророка Илии (ср. ст. 25), а оттуда приходит в близлежавший Сонам (ст. 8; о положении Сонама см. замечание к 3 Цар 1:3).


Рассказ о сонамитянке, независимо от прочего, интересен сообщением бытовых, общественно-гражданских и религиозных особенностей древнееврейского быта из данной эпохи. В бытовом отношении характерно описание утвари или мебели даже зажиточного древнееврейского дома: в комнате, устроенной благочестивой сонамитянкой для пророка Елисея (ст. 10) — «небольшой горнице над стеной» (род мезонина, нередко устрояемого на плоских крышах Востока, ср. 1 Цар 9:25; 2 Цар 16:22), имели быть принадлежности, очевидно, обычная в древнееврейском доме: постель (евр. митта), стол (евр. шулхан нередко в Библии означает, как и у теперешних бедуинов, простое полотно или кожу, расстилаемые на полу для обеда), но равным образом и стол в нашем смысле, ср. 3 Цар 13:20 и сл.; Чис 4:7; См. Гезений. Thesaurus linguae hebr. P. 1417), стул (евр. кисев), светильник (менора).


В гражданско-правовом смысле типичен ответ, данный сонамитянкой на предложение пророка Елисея походатайствовать за нее у царя или военачальника (какую силу имел пророк Елисей у обоих еврейских царей, видно из 3:12 и далее), что она не имеет в этом нужды, так как «живет среди своего народа» (ст. 13; ср. блаж. Феодорит, вопр. 15), т. е. принадлежит к довольно сильному и знатному роду. Это бросает некоторый свет на силу и значение родовых связей и отношений в древнем Израиле. «Если бы мы более знали об этих родах, то, вероятно, многие события в истории Израиля выступили бы пред нами в ином и более ясном свете. Так, напр., в высшей степени вероятно, что непрерывные революции и переменная политика в Израильском царстве — дружественная то Ассирии, то египтянам, стоит в связи с этими родами, имевшими своих представителей в городах» (Bдhr. Die Sociale Verhaltnisse des Israel. 1899, s. 39). Наконец в религиозно-богослужебном отношении данный рассказ поучителен тем, что свидетельствует (ст. 25), что субботы и новолуния праздновались в Израильском царстве не одними жертвами, как предписано в законе (Чис 28:9,11), а и нарочитыми собраниями (ср. блаж. Феодорит, вопр. 16), и что центром этих религиозно-назидательных собраний в десятиколенном царстве, за неимением законного храма, служили дома пророков. Все отношения сонамитянки к пророку в рассказе проникнуты глубоким благоговением (ст. 9, 15, 22, 27, 37); она прямо называет (ст. 9) пророка «святым» (евр. кадош, греч. ἅγιος, лат. Sanctus: это впервые в Библии живой человек именуется святым не по идее только, как в Лев 11:44 и мн. др, но и в действительности). О том, почему и когда избрал пророк Елисей в служители при себе Гиезия (ст. 12 и далее), не отличавшегося нравственными качествами (5:20 и далее), неизвестно ничего. Предсказание пророка о рождении сына у сонамитянки (ст. 16) совершенно сходно с обетованием Аврааму о рождении Исаака (Быт 18:10,14; сн. блаж. Феодорит, вопр. 16). Болезнью сына благочестивой женщины (19 ст.), видимо, был солнечный удар (Иудифь 8:2-3; Пс 120:6). Из слов пророка (ст. 27): «Господь скрыл от меня и не объявил мне», «видно, что не все провидели пророки, а только то, что открывала им благодать Божия» (блаж. Феодорит, вопр. 17); то же обнаруживается и в посольстве пророком Елисеем Гиезия вместо себя (29), оказавшемся бесплодным (31). Как удрученная горем женщина в поспешности избегала долгих разговоров (ст. 23,26), так и Гиезию пророк приказывает дорожить временем (подозревая, может быть, лишь мнимую смерть ребенка) и избегать, обычно длинных на Востоке, приветствий при встречах (29, сн. Лк 10:4); притом «пророк знал», что Гиезий честолюбив и тщеславен и что встречающимся на пути расскажет причину своего путешествия, а тщеславие препятствует чудотворению (блаж. Феодорит, вопр. 17); по талмудистам (Pirke Elieser. 33), Гиезий не выполнил приказания пророка, и потому не мог оживить сына сонамитянки (ст. 31). Действия самого пророка при воскрешении умершего ребенка (ст. 35-36) близко сходно по существу с действиями пророка Илии при воскрешении сына вдовы сарептской (3 Цар 17:19-23), частное же отличие: а) более рельефное в данном случае изображение жестов пророка Елисея (ст. 34-35); «собственные свои орудия чувств пророк приложил к орудиям чувств умершего; глаза к глазам, уста к устам, руки к рукам, чтобы умерший стал причастен жизни живого, очевидно, по действию духовной благодати, дарующей жизнь» (блаж. Феодорит, вопр. 18); б) не упоминается слов призывания Бога, как у пророка Илии (3 Цар 17:21); но, без сомнения, и пророк Елисей равным образом молился при совершении чуда наряду с другим, прообразовавшего воскресение Господа Иисуса Христа (4 Цар 4:8-37 читается в качестве паремии 12-й на богослужении Великой субботы).


4:38-41 Галгал, местопребывание «сынов пророческих» (ср. 2:1 и сл.), было одним из обычных местопребываний пророка Елисея, руководителя общества сынов пророческих; последние (ст. 38) «сидели пред ним» — в качестве учеников, у ног его (ср. Деян 22:3): они сходились к пророку Елисею слушать его (ср. Иез 8:1; Зах 3:8), но не необходимо жили в одном доме (ср. 6:1). Голод, о котором здесь говорится, вероятно, тождествен с семилетним голодом при пророке Елисее, 8:1. Заботясь о пропитании учеников, пророк приказывает слуге приготовить им кушанье из овощей (евр.: орот, LXX: ἀριωθ, Вульгата: herbas agrestes, слав.: зелия дивия). «К ним собиравшие по неведению примешали ядовитых плодов. Но пророк, велев всыпать в коноб муки, уничтожил тем действие яда. Произведено же сие не свойством муки, но благодатью пророка» (блаж. Феодорит, вопр. 19). Ядовитые плоды в евр. тексте названы паккуот — дикие огурцы (ср. орнаменты 3 Цар 6:18; 7:24), cucumeres agresti, asiuini, по виду смешанные с любимыми у евреев огурцами (Чис 11:5).


4:42-44  Ваал-Шалиша (ср. 1 Цар 9:4) — город, по предположению, в колене Ефремовом, у ЕвсевияΒαιθσαρισάθ, у ИеронимаBetsarisa — в 15 милях, от Диосполиса (Ономастикон, 206), теперь сближают с Кафр-Сильс. По закону Моисееву все хлебные начатки евреи должны были доставлять к святилищу, откуда их получали священники и левиты (Чис 18:13; Втор 18:4). За отсутствием в Израильском царстве законных священников и левитов (3 Цар 12:31), некоторый благочестивый человек приносил хлебный начаток пророку Божию. Последний с призыванием имени Божия (43 ст.) чудесно умножает пищу для 100 человек (ср. блаж. Феодорит, вопр. 19): чудо это было вызвано, вероятно, упомянутым выше голодом в Израиле.


5:1-4 К какому времени относится чудесное исцеление Неемана, ко времени ли Иорама или уже правления династии Ииуя, из текста не видно; ясно лишь, что оно падает на время мирных отношений между Сирийским и Израильским царствами. Раввины отождествляли Неемана с воином сирийским, смертельно ранившим некогда Ахава (3 Цар 22:34) и называемым у Иосифа Флавия (Иуд. древн. VIII, 15, §5) Аманом (παἰ̃ς δε τις βασιλικὸς του ’Αδάδου, ‘Αμανος ὅνομα). В противоположность строгому исключению прокаженных у евреев (Лев 13:45-46. См. толк. Лев 13:45-46), Нееман, прославивший себя победой, какую он доставил отечеству, по-видимому, и после постигшей его болезни продолжал служить. Но судьба или, точнее, промысл Божий, заставил человека, доставившего некогда сирийцам победу над израильтянами, теперь обратиться за исцелением в землю израильтян, к пророку Божию. О последнем Нееман узнает от еврейки — пленницы, захваченной сирийскими отрядами во время одного из набегов на пограничные израильские земли. По совету пленницы Нееман обращается с просьбой к царю сирийскому о разрешении ему отправиться в Самарию (по ст. 8 и далее, пророк в данное время жил действительно не в Галгале и не на Кармиле, а в Самарии).


5:5-7 Из того, что сирийский царь без колебания посылает Неемана к израильскому царю с решительным требованием в письме (содержание письма передается, ст. 6, кратко), можно заключать, что сирийские цари после поражения Ахава продолжали считать израильских своими вассалами; в самом требовании царя снять проказу с Неемана видно воззрение на чудо, как на дело магии. По обычаю Востока, этикет которого требует приношения богатых подарков важным лицам, Нееман берет с собой (ст. 5) много серебра и золота и, кроме того, также по восточному обычаю (Быт 41:14; 1 Цар 28:8; 2 Цар 12:20), 10 перемен одежд. Несмотря на это, царь израильский, понявши письмо сирийского царя в смысле пребывания к нему самому и, видимо, совершенно не думавши о великом пророке Елисее, приходит в отчаяние (ст. 7): от печали раздирает одежды свои (ср. 2:12), признает, что лишь Богу свойственно умерщвлять и оживлять (ср. Втор 32:39) — проказа почиталась бедствием почти равным смерти (Чис 12:12), и подозревает в требовании сирийского царя искание повода к войне.


5:8-10 Теперь сам пророк напоминает царю о себе, о том, что Бог, умерщвляющий и оживляющий, невзирая на отступления народа и царя, готов явить им милость через своего пророка. Однако, когда Нееман прибыл к дому пророка Елисея, «он, храня закон, как живущий под законом не согласился видеть Неемана, как прокаженного (по закону Лев 13-14), а приказал ему 7 раз измыться в реке Иордане» (блаж. Феодорит, вопр. 19), обещая ему «обновление тела» и «чистоту» (ст. 10, ср. Лк 17:11), как говорилось обычно об исцелении от проказы.


5:11-14 Разгневанный мнимым невниманием к себе пророка Нееман высказывает распространенный на древнем и новом Востоке взгляд народный, что для излечения от болезни необходимо, кроме призывания Бога, еще возложение руки целителя на больное место (ст. 11). Сирийские реки Авана (по др. чтению в qeri, Амана) и Фарфар (евр. Парпар), по общему мнению, вытекали из Анталивана и орошали Дамаск. Первую отождествляют с нынешней Нахр-Барада, древним Chrysorrhoas (Ономастикон, 7); вторую — с нахр-ел-Авадж к югу от Дамаска (Ономастикон, 923), См. Bдdecker. Palдstina u. Syrien. A. 7, s. 334. Послушание пророку со стороны Неемии (ст. 14) было вознаграждено точным исполнением слова пророка (ст. 10), исцелением и как бы полным обновлением Неемана.


5:15-16 Чудесным исцелением Неемана было достигнуто и духовное врачевание его — обращение к Истинному Богу, которого он исповедует Единым на всей земле. Вместе с тем он предлагает пророку дары (евр бераха, благословение, как в Быт 33:11; 1 Цар 25:27). Но пророк, желая показать новообращенному иностранцу, что Иегова дарует исцеление без всякого вознаграждения служителей Его, решительно отказывается принять какой-либо дар от него. «Пророк всему богатству предпочел многовожделенную нищету и исполнил евангельское законоположение еще прежде законоположения. Ибо сказано: туне приясте, туне дадите (Мф 10:8)» (блаж. Феодорит, вопр. 19).


5:17 В просьбе Неемана пророку дать ему известное количество земли из страны Израильской для сооружения жертвенника Иегове у себя в Сирии многие видели резкое противоречие собственному исповеданию Нееманом всеединства Иеговы (ст. 15); здесь же Иегова как бы признается им лишь Богом Ханаана. Но поступок Неемана выражает просто глубокое благоговение к Иегове — самую землю страны Его почитания он считает священной и берет часть земли, освященной благословением пророка Иеговы. С этим чувством вполне согласуется его намерение совершать частное (не общественное, ср. ст. 18) служение Иегове. (Даже у христиан при безусловной вере в Единство Божие всегда было стремление, напр., брать земли из Палестины.)


5:18 Чуткий совестью Нееман предвидит неизбежное испытание для его веры: обязанность, по должности военачальника, сопутствовать царю при богослужении в честь Риммона; Риммон (евр. риммон — гранатовое яблоко), вероятно, тождествен с ассирийским богом грозы Рамманом; еврейское название (подтверждаемое данными Телль-Амарнских клинописей) может обозначать идею солнца, плодородия (гранатовое яблоко — символ того и другого); дальнейшее значение бога Риммона (видимо, очень чтимого у сирийцев, как показывает употребление у них имен с этим именем: Гададриммон, Зах 12:11; Тавриммон, 3 Цар 15:18). Нееман просит, чтобы, по молитвам пророка, Иегова простил ему предстоящее вынужденное преклонение пред идолом, говорит как бы так: «мне необходимо входить с царем, когда захочет он поклоняться лжеименному богу. Но, входя с ним, буду поклоняться Богу Истинному, умоляя Его о прощении в том, что по царскому требованию принужден входить в храм лжеименного бога» (блаж. Феодорит, вопр. 19).


5:19 Пророк своим прощальными приветом «поди с миром» как бы снисходит тревогам совести Неемана. О расстоянии кибрат-гаарец см. толкования к Быт 35:16.


5:20-27 «В пророке достойны удивления и сила благодати, и правдивость приговора, потому что, узнав о взятом тайно Гиезием, отдать ему в наследие и проказу Нееманову» (блаж. Феодорит, вопр. 19).


6:1-7 Связь начала гл. 6 с концом предыдущей блаж. Феодорит устанавливает так: «Гиезий, сей любитель стяжаний, сделался прокаженным, а сонм пророков возлюбил крайнюю нищету. Они не имели даже дома, жили же в шалашах. Почему и просили великого пророка идти с ними нарубить дерев для построения оных. И такова была их нищета, что не на что было приобрести собственный топор» (вопр. 19). По обстановке и содержанию данный раздел (ст. 1-7) прямо примыкает к рассказу 4:38-44.


Чудо всплытия топора, по блаж. Феодориту, «прообразовало домостроительство нашего Спасителя. Ибо как легкое древо потонуло, а тяжелое железо всплыло, так снисхождением Божия естества совершено восхождение человеческого естества».


6:8-23 Хронологическая дата описанных здесь вооруженных нападений сирийцев на царство Израильское с точностью не может быть определена: объединяющей идеей является здесь не временная последовательность, а чудотворение пророка Елисея. По-видимому, данные набеги предшествовали рассказу о Неемии, где есть упоминание об этих набегах (5:2); вероятно, события эти имели место при Иораме «сыне убийцы», ст. 32, могло быть приложено только к нему, а не к последующим царям. Пророк Елисей, обладая вышечеловеческим ведением, пользуется им для открытия коварных планов сирийцев и этим возбуждает со стороны последних преследование (ст. 9-12), направленное в местопребывание пророка — Дофаим, евр. Дотан (ст. 13) — город на торговой дороге из Галаада в Египет, здесь некогда был продан Иосиф (Быт 37:17,25), к северу от Самарии (ср. Иудифь 3:6 и далее); теперь телл-Дотан к северу от Набулуса (Ономастикон, 396; ср. толк. Быт 37:17). Благодатная охрана небесная над Израилем в виде огненных коней и колесниц, подобно небесному ополчению, некогда ободрявшему Иакова (Быт 32:1-2), была, по молитве пророка, открыта и одному из служителей его (ст. 15-17). Елисей совершает чудесное ослепление сирийского отряда, затем опять исцеляет его, приводит его в Самарию к царю израильскому, но отклоняет последнего от намерения его совершить над сирийцами опасный в древности херем (ст. 19-23; ср. 1 Цар 27:11), повелевая отпустить сирийских воинов, как попавших в плен без боя: а если они будут убиты, то не познано будет чудо; а если возвратят здравыми к пославшему, то и он познает силу Бога нашего (блаж. Феодорит, вопр. 20). Временный мир был достигнут.


6:24-33 Теперь начинается уже открытая война сирийского царя против Израильского царства. О Венададе см. прим. к 3 Цар 15:18 и 20:1. При осаде Самарии произошел большой голод1Тяжкий голод, имевший место при осаде Самарии и сопровождавшийся ужасным явлением: убийством матерью ребенка в пищу, о чем предсказывал еще Моисей, Втор 28:53, был лишь предвестием тех непомерных ужасов голода и смерти, какими сопровождались после разрушения Иерусалима Навуходоносором и, наконец, Титом. О последнем говорит Иосиф Флавий. Иуд. война V, 13, §7 и др., заставивший жителей есть и непозволенные законом роды пищи, даже голубиный помет (употреблявшийся осаженными вместо соли, блаж. Феодорит) и покупать их по высокой цене (ст. 25) Каб — 1/16 ефы (ст. 25). Ужасный случай (ст. 26-30), узнанный царем, хотя и поверг его в великую печаль (30), но затем это чувство сменилось безотчетной злобой царя к пророку Елисею (ст. 31), и только чудесная сила его предвидения спасла пророка (ст. 31-33; сн. блаж. Феодорит, вопр. 21-22). Окружающим пророка он советует задержать посланца царского, очевидно, в той мысли, что необдуманное царское повеление должно скоро быть отменено, что действительно и случилось.


7:1-2 «Пророк, когда угрожали ему смертью, умолял Господа, и немедленно прекратил осаду» (блаж. Феодорит, вопр. 22). Пророк говорит царю и старейшинам народа (ср. 6:32-33) о предстоящей необыкновенной дешевизне хлеба именно «у ворот Самарии» — у ворот, где на Востоке сосредоточивалась вся общественная жизнь, между прочим, и торговля. Мера, евр. сеаталиш, греч. τριστάτης, см. прим. к 3 Цар 9:22. В принятом евр. тексте стоит ламмелех, царю, что не имеет смысла; во мн. коддексах: гаммелех царь (кодексы 70, 149, 174, 224 у Кенникотта и др.). Вопрос сановника пророку — голос неверия и глумления, скоро тяжко наказанного (ст. 19-20).


7:3-8 По Талмуду (Санхедрин, 107b), 4 прокаженных, упоминаемые здесь, были Гиезий и 3 его сына (ср. 5:27). По закону, прокаженные строго изолировались от общества (Лев 13:46; Чис 5:2 и сл.), почему и эти четверо прокаженных сидели лишь у ворот города, теперь, во время голода, тем более были оставлены на голодную смерть. Это и побудило их на отчаянное решение идти (в сумерки, чтобы не быть замеченными в Самарии) в стан сирийцев, и они, к удивлению и радости, нашли его покинутым сирийцами столь же внезапно и чудесно, как после внезапно и чудесно сняло осаду с Иерусалима ассирийское войско (19:7,32-36).


7:6-7 Ст. 6-7 составляют вставочное замечание, объясняющее причину отступлении сирийцев.


7:6  Царей Хеттейских: хеттеи — не поданные израильтян (3 Цар 9:20), а самостоятельное и сильное племя на севере Палестины (3 Цар 10:29), еще до вступления евреев в нее составлявшее могущественное царство, стоявшее в вассальных отношениях к Египту, как известно из Телль-Амарнской переписки.


7:9-15 Удовлетворивши собственной потребности насыщения и даже страсти корыстолюбия (ст. 8), прокаженные вспоминают о своей гражданской обязанности довести до сведения царя и населения радостную весть о миновании опасности и об оставленных сирийцами обильных запасов. На выраженное царем недоверие действительности факта и подозрение военной хитрости со стороны сирийцев (12 ст.) приближенные его предложили предварительно проверке действительность удаления сирийцев (13-15).


7:16-20 Когда в бегстве врагов не оставалось сомнения, то голодный народ бросился на разграбление неприятельского стана, и поставленный для порядка сановник, не поверивший предсказанию пророка Елисея (ст. 19; ср. ст. 2), погиб.


8:1-6 Семилетний голод, предсказанный пророком Елисеем, был тождествен с упомянутым в 4:38. Вскоре, вероятно, после воскрешения пророком сына сонамитянки (4:35-37), он предсказывает ей наступление 7-летнего голода, советуя удалиться с семьей в одну из соседних стран (как некогда сделало семейство Елимелеха (Руфь 1:1 и сл.). «Слово сие даст повод догадываться, что голодом были наказываемы израильтяне. А если бы общий был голод на земле, он не послал бы в другое место. Из сего видно, что сею ниспосланной от Бога казнью вразумляемы были израильтяне, после такого о них попечения живущие нечестиво» (блаж. Феодорит, вопр. 22). Сонамитянка избирает сопредельную с Израилем Филистимскую землю, отличавшуюся плодородием, где и пробыла с семьей время голода. Возвратившись, она нашла дом и поле свое в чужих руках: или конфискованным в царские имения (ср. 3 Цар 21:15) или забранными частным лицом, — в противность духу закона Моисеева и древней практике (Руфь 1:4; 4:5). Сонамитянка с просьбой о возвращении ей имения обращается к царю, который в то время беседовал с Гиезием о чудесах пророка Елисея. (Из того, что в ст. 4 Гиезий называется слугою Елисея и, как здоровый, беседует с царем, между тем как после известного преступления по исцелении Неемана он был поражен проказой, 5:27 и, конечно, вследствие преступления и болезни уже не мог оставаться слугой пророка, многие толкователи относят описываемый здесь разговор царя с Гиезием ко времени до исцеления Неемана; но и для прокаженных не исключена была возможность беседовать с людьми, Мф 8:2; Лк 17:12, следовательно Гиезий мог говорить с царем уже прокаженный; главное же, перестановка событий, предлагаемая этой догадкою, вносит еще большую спутанность в историю пророка Елисея, и без того представляющей хронологическую неопределенность.) Гиезий в числе чудес Елисея называет царю главнейшее воскрешение сына сонамитянки, тем более, что она сама тогда пришла к царю, который и удовлетворяет ее просьбу — не без влияния обаяния личности пророка под свежим впечатлением воспоминаний о чудесах его.


8:7-15 Пророк Елисей, ввиду, без сомнения, известного ему повеления Божия пророка Илии на Хориве — помазать на Сирийское царство некоего Азаила (3 Цар 19:15), повеления, не выполненного самим пророком Илией и, вероятно, переданного им Елисею, отправляется в Дамаск в то время, когда Венадад был болен (вследствие неудачного исхода осады Самарии, гл. 7, как замечает Иосиф Флавий. Иуд. древн. IX, 4, §6). Узнав о прибытии уважаемого пророка, Венадад посылает ему навстречу некоего Азаила (по Иосифу Флавию: ὁ πιστόεατος τω̃ν οἰκετω̃ν) навстречу пророку с вопросом об исходе болезни и, конечно, с просьбою о молитве за благоприятный ее исход; по восточному обычаю такое посольство неизбежно должно было нести дары пророку (ср. 1 Цар 9:7; 3 Цар 14:3), по восточной пышности и тщеславно разложенные на 40 верблюдов. «Пророк пришедшему Азаилу предсказал и воцарение его и смерть пославшего, велел же не извещать о смерти Варадада (= Венадада), чтобы в унынии не окончил он жизнь» (блаж. Феодорит, вопр. 23). Евр. текст ст. 10 в написании (в ketib) имеет отрицание ло, так что смысл получается такой: «и скажи (Венададу): не выздоровеешь», но в чтении (в qeri) и во мн. кодексах ло считается местоимением ему («скажи ему: выздоровеешь»). Причина непрямого ответа пророка удовлетворительно указана блаж. Феодоритом, а равно, согласно с ним, Иосифом Флавием. Царствование Азаила имело принести в будущем (ср. 10:32 и сл.; 13:3,4,7,22) великие бедствия Израильскому царству, какие были обычны в древности во время опустошительных войн (ст. 12, ср. Ис 13:15 и сл.; Ос 10:14; Ам 1:13; Наум 3:10 и сл.; Пс 136:9), и пророк глубоко скорбит и плачет об ожидающих отечество его бедствиях от руки Азаила. Как вестник воли Божией, пророк Елисей не скрывает от Азаила этой гибельной для Израиля деятельности Азаила в будущем, равно как и не скрывает близкой смерти Венадада и последующего воцарения Азаила (ст. 13), хотя и знал, что Азаил достигнет престола через труп своего повелителя (15 ст.): пророк (как и ранее 3:19), лишь предсказывает будущие факты, нимало не обязывая Азаила действовать преступно. Ложное смирение Азаила (ст. 13; ср. 1 Цар 24:15; 2 Цар 16:9) не помешало ему умертвить больного Венадада (ст. 15, по Иосифу Флавию, он удавил его, что не вполне согласно с библ. текстом), после чего он сделался царем Дамаска (ср. блаж. Феодорит, вопр. 24).


8:16-24 О царствовании Иорама, 5-го царя иудейского, параллельное повествование 2 Пар 21 содержит, кроме указанного в данном разделе 4 Цар 8:16-24; 3 новых подробности: а) обличительное письмо пророка Илии к Иораму (ст. 12-15); б) нашествие на Иудею при Иораме филистимлян и аравитян, захвативших в плен имущество и детей Иорама (16-17); и в) тяжкая болезнь Иорама в течение двух лет, и погребение вне царских гробниц (ст. 18-21).


О годе воцарения Иорама (ст. 16-17) ср. прим. к 1:17. Нечестие его (ст. 18) было делом влияния родственного ему Израильского царствующего дома: он был зятем Ахава и Иезавели (2 Пар 18:1), был женат на дочери их Гофолии. Только верность Иеговы завету своему с Давидом (2 Цар 7:12; ср. 3 Цар 11:36) хранила этот недостойный отпрыск его рода. Из внешних дел сообщается здесь о неудачном походе Иорама в Идумею (ст. 20-22; 2 Пар 21:8-10), где при нем явился царь, видимо, самодеятельный, а не наместник иудейского царя, как было прежде (3 Цар 22:48; 4 Цар 3:9 и сл.); по Иосифу Флавию (Иуд. древн. IX, 5, §1), «идумеяне убили прежнего царя, который был вассалом отца Иорама, и выбрали себе царя по своему усмотрению»; предпринятое Иорамом нападение на Цаир — вероятно на идумейский город (у LXX-ти и слав.: Сиор, ср. Ономастикон, 625, 826) и поражение идумеян не принесло пользы, вместе с отложением Едома (ср. Пс 136:7), отложился и город Ливна — древнеханейский город (Нав 10:22; 12:15), доставшийся Иудину колену (Нав 15:42) после настоящего нападения еще раз возвратившийся к Иудейскому царству (4 Цар 19:8; Ис 37:8; ср. Ономастикон, 634). В отложении Едома от Иудеи блаж. Феодорит усматривает (вопр. 25) исполнение пророчества Иакова Исаву и будет время, егда отрееши ярем от выи твоея (Быт 27:40).


8:25-29 Однолетнее царствование 6-го иудейского царя, сына Иорама, Охозии (ср. 2 Пар 22:1-9), было столь же нечестиво, как и царствование отца, и под тем же влиянием: матери Охозии, Гофолии, названной здесь (ст. 29) дочерью Амврия (а не Ахава): Амврий был родоначальником династии, причинявшей столько бед не Израилю только, но и Иуде. По примеру деда своего Иосафата (3 Цар 22), участвовавшего в роковом для Ахава походе на Рамоф Галаадский, захваченный сирийцами, и Охозия принял участие в подобном же походе Иорама Израильского на тот же город. Рамоф был отвоеван израильтянами (9:2), но Иорам Израильский был ранен и лечился в Изрееле, куда и отправился Охозия Иудейский навестить родственника (ст. 29; 9:15), но там вместе с Иорамом (9:24) он нашел смерть от руки Ииуя (9:27).


9:1-10 Исполняя последнюю часть данного Иеговой повеления пророку Илии (3 Цар 19:16) пророк Елисей повелевает одному из сынов пророческих (по раввинам, пророку Ионе) помазать на царство Израильское одного из военачальников израильского цари Иорама — Ииуя, в то время защищавшего с войском Рамоф Галаадский от сирийцев (1-2, ср. 8:28). Все дело помазания Ииуя, мстителя дому Ахава, должно было произойти экстренно и втайне. «Надлежало совершиться сему тайно, чтобы Иорам был умерщвлен как можно скорее. А если бы он узнал это прежде, то вступил бы в сражение, и на сражении необходимо было пасть многим с обеих сторон» (блаж. Феодорит, вопр. 26). Совершивши помазание, пророк, согласно повелению пророка Елисея (ст. 3). немедленно удаляется, «чтобы не быть схваченным и не подвергнуться опасности» (блаж. Феодорит, вопр. 27). При совершении помазания Ииуя на царство (ср. 3 Цар 1:34,39), пророк указывает, что новый помазанник явится орудием казни Божией (ст. 7) над домом Ахава (во исполнение предсказания пророка Илии, 3 Цар 21:21-22), который будет истреблен столь же всецело, как и нечестивые династии Иеровоама и Ваалы (3 Цар 15:29; 16:3). Кроме пролитой домом Ахава, особенно Иезавелью, крови пророков и других невинных (ст. 7), тяжким грехом всей той династии был введенный ею официально культ Ваала и Астарты (3 Цар 16:31-33): искоренение его было также задачей Ииуя, точно им выполненной (4 Цар 10:18-30). Без сомнения, в упоминании прежних нечестивых династий заключалось предостережение самому Ииую. Самое имя Ииуя (евр. Иегу, «Иегова есть Бог») может указывать на служение его теократической идее, хотя это и не исключало его собственной преступности и повинности суду Божьему (Ос 1:4). Имя Ииуя в форме Ia`ыa встречается и в клинообразных ассирийских документах Салманассара II (860-825), как данника этого царя.


9:11-13 Появление и быстрое исчезновение пророка, возбужденный вид его побуждают других военачальников спросить о цели прихода «неистового» (евр.: мешугга, греч. ἐπίληπτος, Вульгата: insanus), как в бранном или неодобрительном смысле называли пророков (Ос 9:7; Иер 29:26; ср. блаж. Феодорит, вопр. 28). После неудавшейся попытки Ииуя уклониться от ответа, он открывает товарищам факт и помазания, и те немедленно провозгласили Ииуя царем, возвестив о воцарении его трубными звуками (ср. 3 Цар 1:39) и оказав ему царские почести подстилания одежд под ноги его (ст. 13), как впоследствии встречал народ Христа во время входа Его в Иерусалим (Мф 21:8).


9:14-37 Кровавая расправа Ииуя с домом Ахава началась с главнейших, царственных представителей его: Иорама, Охозии (Иудейского), Иезавели. Легкость и быстрота воцарения (ст. 13) и выполнения заговора Ииуя (14-15 ст.; обстоятельство пребывания Иорама в это время в Израиле здесь повторено после упоминания в 8:29) показывают, что в народе и войске было крепко недовольство Иорамом и вообще домом Ахава (не без влияния здесь было убийство Навуфея, 3 Цар 21; сн. 4 Цар 9:25 и далее), с другой — что Ииуя заслужил, вероятно, личными подвигами доверие войска и народа. Вместе с тем видны как решительность Ииуя, так и беспечность Иорама (ст. 17-20); характерно для древнего и нового Востока положение охраны — сторожевые башни и сторожа, дающие сигналы властям и населению о появлении опасности (ср. Иез 33:2). Беспокойство все более и более овладевало Иорамом, как показывает его неоднократно повторяемый вопрос: «с миром ли?» (см. ст. 17,19,22). Роковая встреча с Ииуем произошла на бывшем участке Навуфея, что предвещало гибель обоим царям рода Ахавова (ср. 3 Цар 21:19,23). Суровый ответ Ииуя (ст. 22) указывает на «любодейство» и «волхвования» Иезавели как на причину невозможности мира; названия эти, кроме собственного значения, в Ветхом Завете нередко означают идолослужение (Иер 3:2,3; Иез 23:27; Мих 5:11), а первое из этих названий приложимо к Иезавели и введенному ею в Израиле культу Астарты — и в собственном смысле; с тем вместе обвинялся и Иорам за попустительство или даже содействие. В совершенном Ииуем убийстве Иорама первый вид, в согласии, быть может, с общим мнением народа, исполнение пророческого слова Илии об Ахаве и его доме (3 Цар 21:19 и сл.) — тем более, что он с сопровождавшим теперь сановником был очевидцем преступного вступления Ахава во владение виноградником Навуфея. Гибель постигла и Охозию Иудейского, внука Ахава и Иезавели (ст. 27; ср. 2 Пар 22:9); он был смертельно ранен на некоей возвышенности Гур (LXX: Γαἵ, Вульгата: Gaver; Евсевий: Γήρ, Иероним: Ger, Ономастикон, 356) близ Ивлеама, города в Манассиином колене (Нав 17:11; Суд 1:27) и умер в Мегиддо, погребен же по-царски в Иерусалиме (2 Пар 22:9). Иезавель узнавши о судьбе своих сына и внука и не видя спасения от меча Ииуя, решается, по крайней мере, умереть с достоинством: она совершает обычную у женщин Востока косметику, желая подействовать своей царской осанкой на Ииуя, затем она резко обличает Ииуя за убийство законного государя, называет дело Ииуя настоящим именем, а его самого — Замврием, напоминая неудачу и гибель последнего (3 Цар 16:9). После этого она была позорно умерщвлена, и теперь сам свящ. писатель свидетельствует (ст. 26-27), что гибелью Иорама выполнено предсказание пророка Илии (3 Цар 16:19; ср. блаж. Феодорит, вопр. 31).


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, 3 Цар 22, и 4 Цар 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. 3 Цар 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (1 Пар 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (2 Цар 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (1 Пар 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (2 Цар 7:10-11; 3 Цар 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (2 Цар 7:13; 3 Цар 5:5; 3 Цар 6:12.38; 3 Цар 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4 Цар 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, 3 Цар 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, 3 Цар 124 Цар 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, 4 Цар 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (3 Цар 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23; 4 Цар 12:20; 4 Цар 14:18; 4 Цар 15:6.15.36; 4 Цар 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:18; 4 Цар 10:34; 4 Цар 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. 3 Цар 11:41 с 2 Пар 9:29; 3 Цар 14:21 с 2 Пар 12:15; 3 Цар 15:1-8 с 2 Пар 13:22; ср. также 4 Цар 18:13-20:19 с Ис 36-39; Иер 52 с 4 Цар 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в 2 Цар 8:16; 3 Цар 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. 4 Цар 25 с Иер 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Иер 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в 3 Цар 4:24, Евр 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Иер 52 и 4 Цар 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:2 Или: упал за ограждение комнаты наверху - вероятно, имеется в виду ограждение на террасе дома.


1:8 Или: был он одет в шкуру.


1:13 Букв.: да будет ценной в глазах твоих жизнь моя; то же ниже в этом стихе.


1:18 Букв.: в книге / свитке дел (минувших) дней; т.е. летописи, возможно, имеются в виду книги Паралипоменон; то же в подобных случаях в этой книге.


2:2 Букв.: жив Господь, и жив ты сам - клятвенная формула; то же в ст. 4, 6.


2:3 Или: бывшие подле пророков; букв.: сыны пророческие, то же в ст. 5, 7, 15.


2:8 Или (ближе к букв.): разделилась на обе стороны; то же в ст. 14.


2:9 Или: двойная доля - таково было наследство первенца, преемника отца, здесь: преемника пророка.


2:17 Или: смутился.


3:11 Букв.: лил воду на руки.


3:15 Букв.: была на нем рука Господня.


3:25 Или: только в Кир-Харесете оставались еще камни.


4:23 Или: прощай; букв.: мир (с тобой) - женщина просто не отвечает на вопрос своего мужа; то же в ст. 26.


4:29 Букв.: препояшь свои бедра.


4:30 Букв.: жив Господь, и жив ты сам.


5:1 Здесь и ниже в данной главе это общее название всех кожных болезней, а не только собственно лепры, болезни Хансена.


5:5 а) Ок. 340 кг.


5:5 б) Ок. 70 кг.


5:12 Букв.: вод.


5:22 Ок. 34 кг.


6:22 Или: разве перебил бы ты тех, кого пленил бы своим мечом и своим луком?


6:25 а) Т.е. ок. 1 кг.


6:25 б) Т.е. ок. 0,3 л.


6:25 в) Т.е. ок. 55 г.


6:32 Букв.: прижмите его посильнее к двери.


6:33 Так по друг. чтению; масоретский текст: гонец - слова «гонец» и «царь» очень похожи.


7:1 а) Т.е. ок. 7,3 л; то же в ст. 16 и 18.


7:1 б) Т.е. ок. 11 г; то же в ст. 16 и 18.


7:1 в) Т.е. ок. 15 л; то же в ст. 16 и 18.


7:4 Букв.: если мы скажем: «Пойдем в голодающий город…».


7:13 Смысл оригинала не вполне ясен, другой возможный смысл: их ждет то же, что и множество израильтян.


8:1 Букв.: встань и пойди.


8:6 Или: евнухов.


8:21 Здесь смысл масоретского текста неясен.


9:2 Букв.: от братьев его.


9:8 а) Букв.: мочащихся к стене.


9:8 б) Или: раба и свободного; или: женатого и неженатого; букв.: связанного и отпущенного.


9:32 Или: евнуха.


Царь Иосия повелел священнику Хилкии: …«Идите и вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее - как понимать слова этой найденной книги? Ибо велик гнев Господень, возгорится он на нас за то, что не послушали наши праотцы слов этой книги, не исполняли всего написанного о нас!» (22:3-13)

Так спустя столетия после смерти Моисея была заново открыта Книга Закона - того самого Моисеева закона, по которому должен был жить Израиль. Если народу было дано Откровение, это еще не значит, что он всегда будет его хранить и уж тем более жить в соответствии с ним. Не единожды в мировой истории самые разные народы и люди с удивлением и горьким раскаянием заново открывали для себя те заветы, которые они когда-то не сберегли, о которых давно забыли!

Четвертая книга царств в иудейской традиции называется Второй книгой царей. Охватывая мрачный период в несколько столетий, она приводит историю жизни многих царей как Северного (Израильского), так и Южного (Иудейского) царств. Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печальна. О большинстве из царей сказано кратко, одна и та же формула неизменно повторяется около десяти раз: «Он творил то, что было злом в глазах Господа». Неизменные нарушения Завета, отступление от Бога, восстановление во многих городах иноземного культа - всё это привело народ и страну к упадку: двери Храма были закрыты, светильники погашены, курения прекращены, всесожжения не приносились. Вопиющим святотатством было, например, установление истукана Астарты в самом Иерусалимском храме (21:7). Гнев Яхве был неотвратим.

И действительно, в результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу (в конце VIII в. до Р. Х.) Северное царство пало под ударами ассирийцев, которые выселили множество израильтян в дальние области своей империи, а на их место привезли людей из других народов - так правители Ассирийской империи предотвращали восстания порабощенных народов.

Южное царство тоже подверглось ассирийскому нашествию, но Иерусалим смог выдержать осаду благодаря чуду (гл. 19). Но, возможно, еще и потому, что на общем унылом фоне в Иерусалиме всё же были и достойные цари. Среди них известные богобоязненные цари-реформаторы Езекия (гл. 18-20) и Иосия (гл. 21-23), которые решительно боролись с укоренившимся в народе идолопоклонством (23:4). С Иосией связана еще одна удивительная история: во время ремонта Храма была найдена «книга Закона» (22:8). Что именно это было за книга? Пятикнижие, каким мы знаем его сегодня, или, может быть, одна из его частей, где изложены только заповеди и предписания, быть может, книга Второзаконие?

Между тем духовное прозрение пришло к израильтянам слишком поздно, Иудея была уже на грани национальной катастрофы. В начале VIII в. Иерусалим был взят вавилонянами, которые разрушили и Храм, и город (гл. 24, 25), а жителей выселили в Вавилон - так начался Вавилонский плен.

Слабая надежда на возрождение появляется лишь в самом конце этой книги (25:27-30): царь Иехония, находившийся в вавилонском заточении, был выведен из темницы и посажен на почетное место при вавилонском дворе. Быть может, однажды возродится и разрушенное царство на его родине в Иудее?

Но есть в этой книге то, что намного важнее политики, интриг и царских ритуалов - служение пророков. С уходом великого пророка Илии, о котором рассказывала предыдущая книга, его служение не прервалось: Елисей - ученик и продолжатель дела Илии - совершил не меньше чудес и оставил не меньше наставлений для своего народа и всех нас (гл. 2-13).

Встречаем мы в этой книге и самого известного ветхозаветного пророка, Исайю (гл. 19, 20), хотя гораздо подробнее о его служении рассказано в книге, носящей его имя. Но именно Четвертая книга царств показывает нам исторический контекст одного из ключевых моментов его служения: царь Езекия в переломные для судеб страны моменты, в окаянные дни ассирийского нашествия, обращался к пророку Исайе за советом и неизменно стремился следовать воле Божьей, хоть и не всегда был тверд и последователен в этом своем желании. Историческая и пророческая книги сходятся в главном, дополняя друг друга и давая читателю глубину перспективы.

Царства не вечны, исчезают с лица земли города и рушатся храмы, но Слово Божие пребывает вовек, оно раскрывается новым поколениям, исполняется в новые времена - вот какой урок можно вынести из этой трагической книги.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Здесь перед нами несколько примеров совершённых Елисеем чудес. Все они явились конкретными делами милосердия, проявленного... 

 

Трудно решить, как назвать поведение царя Охозии. Оно по архаичному суеверно, и в то же время чересчур нам знакомо по... 

 

По указанию Елисея Ииуй помазан на царство. Он становится царём в то время, когда государством правит всё ещё законный... 

Вопрос-ответ

 Никак не укладывается в голове происшествие с пророком Елисеем и детьми. Медведи растерзали детей из-за совершеннейшей, казалось бы, ерунды: ну плешивый, и что теперь? Причем пророк — это же не колдун, то есть медведей наслал именно Бог, а не Елисей какими-нибудь своими чарами. В чем смысл?
 

Для правильного понимания этого рассказа нужно рассмотреть более широкий его контекст. Дело происходит в Иерихоне, где начинается самостоятельное пророческое служение Елисея. Сначала жители города предлагают Елисею послать полсотни человек на поиски вознесшегося Илии... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).