Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 12,  стіхи2 5-21

да во1змутъ себЁ жерцы2, мyжъ t продaніz своегw2, и3 тjи да ўкрэпsтъ веде1къ1разсёлина до1му во всёхъ, и3дёже ѓще њбрsщетсz веде1къ.
И# бы1сть въ двaдесzть тре1тіе лёто царS їwaса, не ўкрэпи1ша жерцы2 веде1ка хрaма:
и3 призвA цaрь їwaсъ їwдaz жерцA и3 жерцы2, и3 рече2 къ ни6мъ: что2 ћкw не ўкрэпи1сте веде1ка хрaма; и3 нн7э не пріимaйте сребрA t продaжей вaшихъ, ћкw на веде1къ хрaма дaсте є5.
И# совэщaшасz жерцы2 не пріимaти сребрA t людjй и3 не ўкрэплsти веде1ка хрaма.
И# взS їwдaй жре1цъ ківHтъ є3ди1нъ, и3 сотвори2 въ не1мъ сквaжню, и3 положи2 є3го2 при nлтари2 њдеснyю входsщихъ муже1й въ до1мъ гDень: и3 влагaху тaмw жерцы2 хранsщіи две1рь все2 сребро2 приноси1мое въ до1мъ гDень.
10 И# бы1сть є3гдA ўви1дэша, ћкw мно1гw сребрA въ ковче1зэ, и3 взы1де пи1счій царе1въ, и3 жре1цъ вели1кій, и3 сребросе1чцы и3 tкры1ша, и3 сочто1ша сребро2 њбрётшеесz въ домY гDни:
11 и3 дaша сребро2 ўгото1ванное въ рyцэ творsщихъ дэлA на сосyды до1му гDнz: и3 раздaша древодёлємъ и3 дёлателємъ зи1ждущымъ въ домY гDни,
12 и3 стэнодёлателємъ, и3 худо1жникwмъ, и3 сэкyщымъ кaмєніz на купле1ніе древе1съ, и3 кaменіz те1санагw на строе1ніе веде1ка до1му гDнz, на вс‰ є3ли6ка и3ждивє1на бы1ша на ўтвержде1ніе хрaма.
13 Nбaче не твори1шасz хрaму гDню двє1ри срє1брzны, гво1здіе, фіaлы и3 трубы6, ни вси2 сосyды зл†ты, и3 сосyды срє1брzны t сребрA принесе1ннагw въ до1мъ гDень:
14 поне1же творsщымъ дэлA даде1сz сіе2, и3 ўтверди1ша тёмъ до1мъ гDень.
15 И# не сочитaху муже1й, и5мже даsху сребро2 въ рyки, даsти творsщымъ дэлA, зане2 вёрнw творsху.
16 Сребро2 за грэхи2 и3 сребро2 за преступле1ніе, є3ли1ко внесе1но бы1сть въ до1мъ гDень, жерцє1мъ бы1сть.
17 ТогдA взы1де ґзаи1лъ цaрь сv1рскій и3 воевA на ге1fъ, и3 взS є3го2 ґзаи1лъ и3 разби2 є3го2: и3 њбрати2 ґзаи1лъ лице2 свое2 взы1ти на їеrли1мъ.
18 И# взS їwaсъ цaрь їyдинъ вс‰ с™†z, є3ли6ка њсвzти2 їwсафaтъ и3 їwрaмъ и3 nхозjа, nтцы2 є3гw2 и3 цaріе ї{дины, и3 с™†z є3гw2, и3 все2 злaто њбрётшеесz въ сокро1вищихъ до1му гDнz и3 до1му царе1ва, и3 послA ґзаи1лу царю2 сv1рску, и3 tи1де t їеrли1ма.
19 И# прHчаz слове1съ їwaсовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
20 И# востaша џтроцы є3гw2, и3 совэщaша всsкъ совётъ, и3 ўби1ша їwaса въ до1мэ маллHни, и4же въ саaлэ.
21 И# їезехaръ сы1нъ їемуafовъ, и3 їезевyfъ сы1нъ сwми1ровъ, раби2 є3гw2 ўби1ша є3го2, и3 ќмре, и3 погребо1ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz ґмессjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 13

Въ лёто двaдесzть тре1тіе їwaса сы1на nхозjина царS їyдина цaрствова їwахaзъ сы1нъ їиyевъ над8 ї}лемъ въ самарjи седмьнaдесzть лётъ,
и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 и4де в8слёдъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz и3 не њстaсz ѕло1бы тоS.
И# разгнёвасz гDь гнёвомъ на ї}лz, и3 вдаде2 и5хъ въ рyцэ ґзаи1лу царю2 сv1рску и3 въ рyцэ сы1на ґде1ра, сы1на ґзаи1лева, во вс‰ дни6.
И# помоли1сz їwахaзъ лицY гDню, и3 ўслы1ша є3го2 гDь, ћкw ви1дэ ско1рбь ї}леву, поне1же њскорби2 и5хъ цaрь сv1рскій.
И# даде2 гDь спcніе ї}лю, и3 и3збы1ша t рукY сv1рску: и3 всели1шасz и3 сы1нове ї}лєвы въ селє1ніz сво‰ ћкоже и3 вчерA и3 тре1тіzгw дне2:
nбaче не tступи1ша t грэхHвъ до1му їеровоaма сы1на навaтова, и4же и3 въ грёхъ введе2 ї}лz, въ не1мъ ходsху: и3 дубрaва стоsше въ самарjи.
ћкw не њстaшасz їwахaзу лю1діе, но то1кмw пzтьдесsтъ кHнникъ, и3 де1сzть колесни1цъ, и3 де1сzть ты1сzщъ пэшцє1въ, ћкw и3згуби1лъ и5хъ цaрь сv1рскій, и3 положи2 | ћкw прaхъ на попрaніе.
И# прHчаz слове1съ їwахaзовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;
И# ќспе їwахaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребо1ша є3го2 въ самарjи: и3 воцари1сz їwaсъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
10 Въ лёто три1десzть седмо1е1по и3ны6мъ: девsтое їwaса царS їyдина цaрствова їwaсъ сы1нъ їwахaзовъ над8 ї}лемъ въ самарjи шестьнaдесzть лётъ,
11 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима: и3 tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz, въ то1мъ хождaше.
12 И# прHчаz слове1съ їwaсовыхъ и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, ±же сотвори2 со ґмессjемъ царе1мъ їyдинымъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;
13 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми, їеровоaмъ же сёде на престо1лэ є3гw2: и3 погребе1нъ бы1сть їwaсъ въ самарjи съ царьми2 ї}левыми.
14 И# є3ліссе1й разболёсz болёзнію свое1ю, t неsже ќмре. И# пріи1де къ немY їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 плaкасz над8 лице1мъ є3гw2, и3 рече2: џтче, џтче, колесни1ца ї}лева и3 ко1ни є3гw2.
15 И# рече2 є3мY є3ліссе1й возми2 лyкъ и3 стрёлы. И# взS къ себЁ лyкъ и3 стрёлы.
16 И# рече2 царю2: возложи2 рyку свою2 на лyкъ. И# возложи2 їwaсъ рyку свою2 на лyкъ, и3 є3ліссе1й возложи2 рyки сво‰ на рyки царє1вы,
17 и3 рече2: tве1рзи nкно2 є4же на восто1къ. И# tве1рзе. И# рече2 є3ліссе1й: стрэли2. И# стрэли2 (цaрь). И# рече2 є3ліссе1й: стрэлA спcніz гDнz и3 стрэлA спасе1ніz на сmрjю, и3 побэди1ши сmрjю во ґфе1кэ дaже до скончaніz.
18 И# рече2 є3мY є3ліссе1й: возми2 лyкъ. И# взS. И# рече2 царю2 ї}леву: ўдaри на зе1млю. И# ўдaри цaрь три1жды, и3 стA.
19 И# њскорбЁ человёкъ б9ій њ не1мъ и3 рече2: ѓще бы ўдaрилъ є3си2 пzти1щи и3ли2 шести1щи, тогдa бы є3си2 порази1лъ сmрjю до скончaніz, нн7э же побэди1ши сmрjю три1жды.
20 И# ќмре є3ліссе1й, и3 погребо1ша є3го2. Во1ини же мwaвли пріидо1ша въ зе1млю наставaющу лёту томY.
21 И# бы1сть и5мъ погребaющимъ мyжа, и3 се2, ви1дэша во1инwвъ, и3 поверго1ша мyжа во гро1бэ є3ліссе1овэ: (и3 впаде2 тёло человёка ме1ртва,) и3 прикоснyсz косте1мъ є3ліссе1wвымъ, и3 њживе2 и3 востA на но1ги сво‰.
22 Ґзаи1лъ же њскорблsше ї}лz во вс‰ дни6 їwахaзwвы.
23 И# поми1лова и3 гDь, и3 ўще1дри |, и3 призрЁ на нS завёта рaди своегw2, и4же со ґвраaмомъ и3 їсаaкомъ и3 їaкwвомъ, и3 не восхотЁ гDь потреби1ти и4хъ, ниже2 tве1рже и4хъ t лицA своегw2.
24 И# ќмре ґзаи1лъ цaрь сv1рскій, и3 воцари1сz ґде1ръ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
25 И# возврати1сz їwaсъ сы1нъ їwахaзовъ, и3 взS грaды t руки2 ґде1ра сы1на ґзаи1лева, и5хже взS t рукY їwахaза nтцA є3гw2 въ брaни: три1жды побэди2 є3го2 їwaсъ, и3 возврати2 грaды ї}лєвы.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 14

Въ лёто второ1е їwaса сы1на їwахaза царS ї}лева, и3 воцари1сz ґмессjа сы1нъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ:
сы1нъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, внегдA цaрствовати є3мY и3 двaдесzть пsть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їwадjна t їеrли1ма.
И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже давjдъ nте1цъ є3гw2: по всBмъ, є3ли6ка сотвори2 nте1цъ є3гw2 їwaсъ, сотвори2,
то1кмw высо1кихъ не разруши2: є3ще2 лю1діе жрsху и3 кадsху на высо1кихъ.
И# бы1сть є3гдA ўтверди1сz цaрство въ рукY є3гw2, и3 и3зби2 рабы6 сво‰ ўби1вшыz nтцA є3гw2:
сынHвъ же ўбjйцъ тёхъ не и3зби2, ћкоже пи1сано въ кни1зэ зако1на мwmсе1ова, ћкоже заповёда гDь, гlz: да не ўмирaютъ nтцы2 за сы1ны, и3 сы1нове да не ўмирaютъ за nтцы6, но то1кмw кjйждо за сво‰ грэхи2 да ќмретъ.
Се1й порази2 є3дHма въ геме1лэ де1сzть ты1сzщъ и3 взS кaмень1и4мz грaду и3 на брaни, и3 нарече2 и4мz є3мY їеfои1лъ до дне1шнzгw дне2.
ТогдA послA ґмессjа послы2 ко їwaсу сы1ну їwахaза сы1на їиyа царS ї}лева, глаго1лz: пріиди2, да ви1димсz въ лице2.
И# послA їwaсъ цaрь ї}левъ ко ґмессjи царю2 їyдину, глаго1лz: те1рнъ, и4же въ лівaнэ, послA къ ке1дрови сyщему въ лівaнэ, глаго1лz: дaждь дще1рь твою2 сы1ну моемY въ женY: и3 пріидо1ша ѕвёріе лyжніи, и5же въ лівaнэ, и3 попрaша те1рніе:
10 побивaz порази1лъ є3си2 їдуме1ю, и3 вознесе2 тS се1рдце твое2, прослaвисz сэдS въ домY твое1мъ, и3 почто2 любопри1шисz въ ѕло1бэ твое1й; и3 паде1ши ты2, и3 їyда съ тобо1ю.
11 И# не послyша ґмессjа. И# взы1де їwaсъ цaрь ї}левъ, и3 ви1дэстасz лице1мъ то1й и3 ґмессjа цaрь їyдинъ въ веfсамv1сэ їyдинэ.
12 И# паде2 їyда пред8 лице1мъ ї}левымъ, и3 побэже2 кjйждо въ до1мы сво‰.
13 И# ґмессjю сы1на їwaсова, сы1на nхозjи, царS їyдина, ћтъ їwaсъ сы1нъ їwахaзовъ цaрь ї}левъ въ веfсамv1сэ: и3 пріи1де во їеrли1мъ, и3 разби2 стёну їеrли1му t врaтъ є3фре1млихъ до врaтъ ўго1льныхъ, на четы1реста лакHтъ:
14 и3 взS сребро2 и3 злaто, и3 вс‰ сосyды њбрBтеныz въ домY гDни и3 въ сокро1вищахъ до1му царе1ва, и3 сы1ны смэси1вшихсz, и3 возврати1сz въ самарjю.
15 И# прHчаz слове1съ їwaсовыхъ, є3ли6ка сотвори2 въ си1лэ свое1й, ћкоже брaсz со ґмессjею царе1мъ їyдиныхъ, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;
16 И# ќспе їwaсъ со nтцы6 свои1ми и3 погребе1нъ бы1сть въ самарjи съ цари6 и3 ї}левыми. И# воцари1сz їеровоaмъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
17 И# поживе2 ґмессjа сы1нъ їwaсовъ, цaрь їyдинъ, по ўме1ртвіи їwaса сы1на їwахaза царS ї}лева пzтьнaдесzть лётъ.
18 И# прHчаz слове1съ ґмессjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
19 И# востaша на него2 полки2 во їеrли1мэ: и3 ўбэже2 въ лахjсы, и3 послaша в8слёдъ є3гw2 въ лахjсы, и3 ўби1ша є3го2 тY:
20 и3 взsша є3го2 на ко1ни, и3 погребе1нъ бы1сть со nтцы6 свои1ми во їеrли1мэ во грaдэ давjдовэ.
21 И# поsша вси2 лю1діе ї{дины ґзарjю, и3 то1й сы1нъ шести1надесzти лётъ, и3 постaвиша є3го2 царе1мъ вмёстw nтцA є3гw2 ґмессjи:
22 то1й создA є3лHfъ, и3 возврати2 є3го2 їyдэ по ўме1ртвіи царS со nтцы6 є3гw2.
23 Въ лёто пzтоенaдесzть ґмессjи сы1на їwaса царS їyдина, цaрствова їеровоaмъ сы1нъ їwaсовъ над8 ї}лемъ въ самарjи четы1редесzть и3 є3ди1но лёто,
24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 гDемъ: не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz:
25 то1й приврати2 предёлъ ї}левъ t вхо1да є3мafова дaже и3 до мо1рz ґрави1тскагw, по гlу гDа бг7а ї}лева, є3го1же гlа и3 руко1ю рабA своегw2 їHны, сы1на ґмаfjина, проро1ка, и4же t геfахове1ра,
26 ћкw ви1дэ гDь смире1ніе ї}лево го1рько ѕэлw2, и3 мaлw содержи1мыхъ, и3 ўмaленныхъ, и3 њстaвленыхъ, и3 не бЁ помогaющагw и5мъ.
27 И# не гlа гDь и3скорени1ти сёмене ї}лева под8 небесе1мъ: и3 сп7се2 | руко1ю їеровоaма сы1на їwaсова.
28 И# прHчаz слове1съ їеровоaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, и3 си6лы є3гw2, є3ли6ка повоевA, и3 кaкw возврати2 дамaскъ и3 є3мafъ їyдэ во ї}ли, не сі‰ ли пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;
29 И# ќспе їеровоaмъ со nтцы6 свои1ми, со цари6 ї}левыми: и3 воцари1сz захaріа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 15

Въ лёто двaдесzть седмо1е їеровоaма царS ї}лева воцари1сz ґзарjа сы1нъ ґмессjи царS їyдина:
сы1нъ шести1надесzти лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 пzтьдесsтъ двA лёта цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їехелjа t їеrли1ма.
И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима по всемY, є3ли6ка сотвори2 nте1цъ є3гw2 ґмессjа,
nбaче высо1кихъ не разори2: є3ще2 лю1діе жрsху и3 кадsху на высо1кихъ.
И# коснyсz гDь царS, и3 бы1сть прокаже1нъ до дне2 сме1рти своеS: и3 цaрствова въ домY ґпфусHfъ1tлуче1ннэмъ. И# їwаfaмъ сы1нъ царе1въ бЁ над8 до1момъ судS лю1демъ земли2 тоS.
И# прHчаz слове1съ ґзарjи, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не2 сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
И# ќспе ґзарjа со nтцы6 свои1ми, и3 погребо1ша є3го2 со nтцы6 є3гw2 во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz їwаfaмъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
Въ лёто три1десzть nсмо1е ґзарjи царS їyдина цaрствова захaріа сы1нъ їеровоaмль над8 ї}лемъ въ самарjи ше1сть мцcъ.
и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, ћкоже сотвори1ша nтцы2 є3гw2, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz.
10 И# востaста нaнь селлyмъ сы1нъ їавjсовъ и3 кевлаaмъ, и3 порази1ста є3го2, и3 ўмертви1ста є3го2: и3 воцари1сz селлyмъ вмёстw є3гw2.
11 И# прHчаz слове1съ захaріевыхъ, се2, сyть напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ.
12 сіе2 сло1во гDне, є4же гlа ко їиyю, рекjй: сы1нове четве1ртіи сsдутъ тебЁ и3 на престо1лэ ї}левэ. И# бы1сть тaкw.
13 И# селлyмъ сы1нъ їавjсовъ воцари1сz во ї}ли: и3 въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова селлyмъ мцcъ днjй въ самарjи.
14 И# взы1де манаи1мъ сы1нъ гаддjинъ t fерсjлы, и3 пріи1де въ самарjю, и3 ўби2 селлyма сы1на їавjсова въ самарjи, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.
15 И# прHчаz слове1съ селлyмовыхъ, и3 совэщaніе є3гw2, и4мже совэщaсz, се2, сyть пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ.
16 ТогдA порази2 манаи1мъ и3 fе1рсу, и3 вс‰, ±же въ не1й, и3 предёлы є3S t fе1рсы, поне1же не tверзо1ша є3мY, и3 разби2 ю5 и3 всёхъ, и5же въ не1й, и3 и3мyщихъ во чре1вэ разсэче2.
17 Въ лёто три1десzть девsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова манаи1мъ сы1нъ гаддjинъ над8 ї}лемъ де1сzть лётъ въ самарjи,
18 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, (во вс‰ дни6 сво‰) не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz.
19 Во дни6 є3гw2 взы1де фyла цaрь ґссmрjйскій на зе1млю (ї}леву), и3 манаи1мъ даде2 фyлэ ты1сzщу тал†нтъ сребрA, да бyдетъ рукA є3гw2 съ ни1мъ, (є4же ўкрэпи1ти цaрство въ рукY є3гw2).
20 И# возложи2 манаи1мъ дaнь на ї}лz, на всёхъ си1льныхъ, дaти царю2 ґссmрjйску пzтьдесsтъ с‡кль сребрA мyжу коемyждо: и3 возврати1сz цaрь ґссmрjйскъ, и3 не стA тaмw въ земли2.
21 И# прHчаz слове1съ манаи1мовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не се1 ли, сі‰ напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ;
22 И# ќспе манаи1мъ со nтцы6 свои1ми, и3 воцари1сz факjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.
23 Въ лёто пzтьдесsтое ґзарjи царS їyдина, цaрствова факjа сы1нъ манаи1мль над8 ї}лемъ въ самарjи лBта двA,
24 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, и3 tступи2 t грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz.
25 И# востA на него2 факе1й сы1нъ ромелjинъ, трістaтъ є3гw2, и3 ўби2 є3го2 въ самарjи бли1з8 до1му царе1ва, со ґрго1вомъ и3 со ґрjемъ, и3 съ ни1мъ (бsху) пzтьдесsтъ муже1й t галаадjтwвъ, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2.
26 И# прHчаz слове1съ факjевыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2 се2, сyть, пи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ.
27 Въ лёто пzтьдесsтъ второ1е ґзарjи царS їyдина, цaрствова факе1й сы1нъ ромелjинъ над8 ї}лемъ въ самарjи двaдесzть лётъ,
28 и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, не tступи2 t всёхъ грэхHвъ їеровоaма сы1на навaтова, и4же въ грёхъ введе2 ї}лz.
29 Во дни6 факе1а царS ї}лева пріи1де fелгаfфелласaръ цaрь ґссmрjйскій, и3 взS ґjнъ и3 ґвелвеfмаахA, и3 ґHха и3 кене1зу, и3 ґсHра и3 галаaдъ и3 галіле1ю, всю2 зе1млю нефfалjмлю, и3 приведе2 | ко ґссmрjанwмъ.
30 И# востA њсjа сы1нъ и3лы2 на факе1а сы1на ромелjина, и3 порази2 є3го2, и3 ўмертви2 є3го2, и3 воцари1сz вмёстw є3гw2 въ двaдесzтое лёто їwаfaма сы1на ґзарjина.
31 И# прHчаz слове1съ факе1евыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, се2, сі‰ напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й ї}левыхъ.
32 Въ лёто второ1е факе1а сы1на ромелjина царS ї}лева воцари1сz їwаfaмъ, сы1нъ ґзарjи царS їyдина:
33 сы1нъ двaдесzти пzти2 лётъ бЁ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ. И$мz же мaтере є3гw2 їерусA дщи2 садHкова.
34 И# сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDнима, по всемY є3ли6ка сотвори2 nте1цъ є3гw2 ґзарjа,
35 nбaче высо1кихъ не разори2: є3ще2 лю1діе жрsху и3 кадsху на высо1кихъ. То1й создA двє1ри хрaму гDню вы6шніz.
36 И# прHчаz слове1съ їwаfaмовыхъ, и3 вс‰ є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ;
37 Во дни6 њ1ны начaтъ гDь посылaти на їyду раассHна царS сv1рска и3 факе1а сы1на ромелjина.
38 И# ќспе їwаfaмъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjда nтцA своегw2. И# воцари1сz ґхaзъ сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 16

Въ лёто седмоенaдесzть факе1а сы1на ромелjина, воцари1сz ґхaзъ сы1нъ їwаfaма царS їyдина:
сы1нъ двaдесzти лётъ бЁ ґхaзъ, є3гдA начA цaрствовати, и3 шестьнaдесzть лётъ цaрствова во їеrли1мэ, и3 не сотвори2 прaвое пред8 nчи1ма гDа бг7а своегw2 вёрнw, ћкоже давjдъ nте1цъ є3гw2,
и3 ходи2 въ пути2 їеровоaма сы1на навaтова царS ї}лева, ксемY и3 сы1на своего2 преведе2 сквозЁ џгнь по ме1рзостемъ kзы1кwвъ, и5хже tsтъ гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ:
и3 жрsше и3 кадsше на высо1кихъ и3 на холмёхъ и3 под8 всsкимъ дре1вомъ чaстымъ.
ТогдA взы1де раассHнъ цaрь сv1рскъ и3 факе1й сы1нъ ромелjинъ цaрь ї}левъ во їеrли1мъ на брaнь, и3 воевaста на ґхaза, и3 не можaста (є3мY) њдолёти.
Во вре1мz џно возврати2 раассHнъ цaрь сv1рскій є3лafъ сmрjи и3 и3згнA їуде1євъ и3з8 є3лafа, и3 їдуме1є пріидо1ша во є3лafъ и3 всели1шасz тaмw дaже до дне2 сегw2.
И# послA ґхaзъ послы2 къ fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску, глаго1лz: рaбъ тво1й и3 сы1нъ тво1й ѓзъ є4смь, взы1ди и3 tими2 мS t руки2 царS сv1рска и3 t руки2 царS ї}лева, востaвшихъ на мS.
И# взS ґхaзъ злaто и3 сребро2 њбрётшеесz въ сокро1вищихъ до1му гDнz и3 въ сокро1вищихъ до1му царе1ва, и3 послA царю2 ґссmрjйску дaры.
И# послyша є3гw2 цaрь ґссmрjйскій: и3 взы1де цaрь ґссmрjйскій въ дамaскъ, и3 взS є3го2, и3 пресели2 є3го2, и3 раассHна царS ўби2.
10 И# и4де цaрь ґхaзъ на срётеніе fелгаfфелласaру царю2 ґссmрjйску въ дамaскъ, и3 ви1дэ же1ртвенникъ въ дамaсцэ: и3 послA цaрь ґхaзъ ко ўрjи їере1ю подо1біе же1ртвенника, и3 начертaніе, и3 все2 творе1ніе є3гw2.
11 И# создA ўрjа їере1й же1ртвенникъ по всBмъ, є3ли6ка послA цaрь ґхaзъ t дамaска.
12 И# пріи1де цaрь ґхaзъ и3з8 дамaска и3 ви1дэ же1ртвенникъ, и3 взы1де на него2,
13 и3 покади2 всесожже1ніе свое2 и3 же1ртву свою2 и3 возліsніе свое2, и3 проліS кро1вь ми1рныхъ на же1ртвенникъ,
14 nлтaрь же мёдzный, и4же пред8 гDемъ, принесе2 t лицA до1му гDнz, и3 t среды2 же1ртвенника и3 t среды2 до1му гDнz: и3 постaви є3го2 њ є3ди1ну странY же1ртвенника къ сёверу.
15 И# заповёда цaрь ґхaзъ ўрjи їере1ю, глаго1лz: на же1ртвенницэ вели1цэмъ приношazй всесожжє1ніz ќтреннzz, и3 же1ртву вече1рнюю, и3 всесожжє1ніz царє1ва, и3 же1ртву є3гw2, и3 всесожжє1ніz всёхъ людjй, и3 же1ртву и5хъ, и3 возлі‰ніz и4хъ, и3 всsку кро1вь всесожже1ніz, и3 всsку кро1вь же1ртвенную и3зліе1ши на не1мъ: nлтaрь не мёдzнъ да бyдетъ мнЁ на ќтро.
16 И# сотвори2 ўрjа їере1й по всBмъ, є3ли6ка заповёда є3мY цaрь ґхaзъ.
17 И# и3зсэче2 ґхaзъ цaрь споє1ніz подстaвwвъ, и3 пренесе2 t ни1хъ ўмывaльницу, и3 мо1ре низложи2 t волHвъ мёдzныхъ, и4же бёша под8 ни1мъ, и3 положи2 є5 на подстaвэ кaменнэмъ:
18 и3 њсновaніе сэдaлища создaно въ домY гDни, и3 вхо1дъ царе1въ внёшній њбрати2 въ до1мъ гDень, t лицA царS ґссmрjйска.
19 И# прHчаz слове1съ ґхaзовыхъ, є3ли6ка сотвори2, не сі‰ ли напи6сана въ кни1зэ слове1съ днjй царе1й їyдиныхъ:
20 И# ќспе ґхaзъ со nтцы6 свои1ми, и3 погребе1нъ бы1сть со nтцы6 свои1ми во грaдэ давjдовэ. И# воцари1сz є3зекjа сы1нъ є3гw2 вмёстw є3гw2.

Кни1га четве1ртаz Цaрствъ, ГлавA 17

Въ лёто второенaдесzть ґхaза царS їyдина, цaрствова њсjа сы1нъ и3лы2 въ самарjи над8 ї}лемъ де1вzть лётъ,
и3 сотвори2 лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, nбaче не ћкоже цaріе ї}лєвы, и5же бёша пре1жде є3гw2.
И# взы1де нaнь саламанассaръ цaрь ґссmрjйскъ. И# бы1сть є3мY њсjа рaбъ и3 давaше є3мY дaнь.
И# њбрёте цaрь ґссmрjйскъ во њсjи непрaвду, зане1же послA послы2 къ сигHру царю2 є3гv1петску и3 не принесе2 дaни царю2 ґссmрjйску лёта тогw2. И# њсади2 є3го2 цaрь ґссmрjйскій и3 свzзA є3го2 въ хрaминэ темни1чнэй.
И# пріи1де цaрь ґссmрjйскъ во всю2 зе1млю (є3гw2), и3 взы1де въ самарjю, и3 воевA ю5 три2 лBта.
Въ лёто девsтое њсjи взS цaрь ґссmрjйскій самарjю, и3 заведе2 ї}льтzнъ во ґссmрjю, и3 посели2 и4хъ на ґлaи и3 на ґвHрэ, рэкaхъ гwзaнскихъ, и3 въ предёлэхъ ми1дскихъ.
И# (сіе2) бы1сть, ћкw согрэши1ша сы1нове ї}лєвы гDу бг7у своемY и3зве1дшему и5хъ и3з8 земли2 є3гv1петскіz, и3з8 под8 руки2 фараHна царS є3гv1петска, и3 ўбоsшасz богHвъ и3нёхъ,
и3 ходи1ша по предaніємъ kзы1кwвъ, и5хже и3стреби2 гDь t лицA сынHвъ ї}левыхъ, и3 цaріе ї}лєвы є3ли1цы сотвори1ша,
и3 є3ли1цы сокры1ша сы1нове ї}лєвы словесA, не тaкw на гDа бг7а своего2: и3 создaша себЁ высHкаz во всёхъ градёхъ свои1хъ, t столпA стрегyщихъ дaже до грaда тве1рда,
10 и3 постaвиша себЁ кумjры и3 дубрaвы на всsцэмъ холмЁ высо1цэ и3 под8 всsкимъ дре1вомъ чaщнымъ,
11 и3 кадsху тaмw на всёхъ высо1кихъ, ћкоже kзы1цы, ±же ўдали2 гDь t лицA и5хъ, и3 сотвори1ша џбщники, и3 начaша ћвэ прогнэвлsти гDа,
12 и3 послужи1ша јдwлwмъ, њ ни1хже рече2 и5мъ гDь: не сотвори1те глаго1ла сегw2 гDеви.
13 И# засвидётельствова гDь во ї}ли и3 во їyдэ, и3 рукaми всёхъ прbрHкъ свои1хъ всsкагw прозорли1вагw, гlz: њбрати1тесz t путjй вaшихъ лукaвыхъ, и3 сохрани1те зaповэди мо‰ и3 њправд†ніz мо‰, и3 ве1сь зако1нъ, є3го1же заповёдахъ nтцє1мъ вaшымъ, є3ли6ка послaхъ и5мъ рукaми рaбъ мои1хъ прbро1кwвъ.
14 И# не послyшаша, и3 њжесточи1ша вы1ю свою2 пaче вы1и nтє1цъ свои1хъ, и5же не вёроваша гDу бг7у своемY:
15 и3 tверго1ша завётъ є3гw2 и3 њправд†ніz, ±же завэщA nтцє1мъ и5хъ и3 свидёній є3гw2, є3ли6ка засвидётельствова и5мъ, не сохрани1ша, и3 и3до1ша в8слёдъ сyетныхъ и3 њсуети1шасz, и3 в8слёдъ kзы1кwвъ сyщихъ њ1крестъ и5хъ, њ ни1хже заповёда гDь и5хъ, є4же не сотвори1ти по семY:
16 и3 њстaвиша зaпwвэди гDа бг7а своегw2 и3 сотвори1ша себЁ двЁ ю4ницы сли6ты, и3 сотвори1ша дубрaвы, и3 поклони1шасz все1й си1лэ небе1снэй и3 послужи1ша ваaлу:
17 и3 превождaху сы1ны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ чрез8 џгнь, и3 волхвовaху волхвовaніемъ и3 вражaху: и3 продaшасz, є4же твори1ти лукaвое пред8 nчи1ма гDнима, є4же прогнёвати є3го2.
18 И# разгнёвасz гDь на ї}лz ѕэлw2 и3 tри1ну и4хъ t лицA своегw2, и3 не њстaсz, то1кмw є3ди1но колёно їyдино.
19 И# їyда тaкожде не сохрани2 зaповэдій гDа бг7а своегw2: и3 хождaху по њправдaніємъ ї}лєвымъ, ±же сотвори1ша, и3 tверго1шасz гDа.
20 И# разгнёвасz гDь на все2 сёмz ї}лево и3 поколебA |, и3 даде2 | въ рyки расхищaющымъ | до1ндеже tве1рже | t лицA своегw2.
21 Ћкw tто1ржесz ї}ль t до1му давjдова, и3 постaвиша себЁ царS їеровоaма сы1на навaтова: и3 tри1ну їеровоaмъ ї}лz t гDа и3 введе2 и5хъ во грёхъ вели1кій.
22 И# хождaху сы1нове ї}лєвы по всемY грэхY їеровоaмлю, є3го1же сотвори2: не tступи1ша t негw2,
23 до1ндеже tве1рже гDь ї}лz t лицA своегw2, ћкоже гlа гDь руко1ю всёхъ р†бъ свои1хъ прbро1кwвъ. И# преселе1нъ бы1сть ї}ль t земли2 своеS во ґссmрjаны, дaже до дне2 сегw2.
24 И# приведе2 цaрь ґссmрjйскій и3з8 вавmлHна и4же t хyfы и3 t ґjа, и3 t є3мafа и3 сепфаруjма, и3 вселе1ни бы1ша во градёхъ самарjйскихъ вмёстw сынHвъ ї}левыхъ, и3 наслёдиша самарjю и3 всели1шасz во градёхъ є3S.
25 И# бы1сть въ начaлэ сэдёніz и5хъ, не ўбоsшасz гDа, и3 пусти2 на нS гDь львы2, и3 бsху ўбивaюще |.
26 И# рёша царю2 ґссmрjйску, глаго1люще: kзы1ки, и5хже преве1лъ и3 пресади1лъ є3си2 во градёхъ самарjйскихъ, не разумёша судA бг7а земли2, и3 послA гDь на ни1хъ львы2, и3 се2, сyть ўбивaюще и5хъ, ћкw не разумёша судA бг7а земли2.
27 И# заповёда цaрь ґссmрjйскій глаго1лz: tведи1те тaмw є3ди1нагw жерцA t плэне1ныхъ, да и4дутъ и3 да вселsтсz тaмw, и3 да просвэти1тъ и5хъ судо1мъ бг7а земли2.
28 И# tведо1ша є3ди1наго t жерцє1въ и5хже взsша t самарjи, и3 сёде въ веfи1ли, и3 бЁ просвэщaz жре1цъ и5хъ, ћкw да ўбоsтсz гDа.
29 И# бёша творsще кjйждо kзы1къ бо1ги сво‰: и3 постaвиша | во хрaмэхъ на высо1кихъ, и5хже сотвори1ша самарsне, кjйждо kзы1къ во градёхъ свои1хъ, въ ни1хже живsху.
30 И# мyжіе вавmлHнстіи сотвори1ша сокхHfъ венjfъ, и3 мyжіе хyfwвы сотвори1ша гіге1ль, и3 мyжіе є3мafwвы сотвори1ша ґсімafъ,
31 и3 є3vе1є сотвори1ша ґвлазе1ръ и3 fарfaкъ и3 сепфаруjмъ, є3гдA сожигaху сы1ны сво‰ nгне1мъ ґндрамеле1ху и3 ґнемеле1ху, богHмъ сепфару‡мскимъ.
32 И# бsху боsщесz гDа: и3 всели1ша ме1рзwсти сво‰ во хрaмэхъ на высо1кихъ, и5хже сотвори1ша въ самарjи, кjйждо kзы1къ во грaдэ, въ не1мже живsху.
33 И# бёша боsщесz гDа и3 сотвори1ша себЁ жерцы2 въ высо1кихъ, и3 сотвори1ша себЁ въ хрaминэ высо1кихъ и3 гDа боsхусz, и3 јдwлwмъ свои1мъ служaху по њбы1чаю kзы1кwвъ toнyдуже пресели1ша и5хъ.
34 Дaже до дне2 сегw2 тjи творsху по њбы1чаю и4хъ: не боsхусz гDа, и3 не творsху по њправдaніємъ и4хъ, и3 по судY и4хъ, и3 по зако1ну, и3 по зaпwвэди, ю4же заповёда гDь сынHмъ ї†кwвлимъ, и3дёже и3 нарече2 и4мz є3мY ї}ль.
35 И# положи2 гDь съ ни1ми завётъ и3 заповёда и5мъ, гlz: не ўбо1йтесz богHвъ и3ны1хъ и3 не поклони1тесz и5мъ, и3 не послужи1те и5мъ и3 не пожри1те и5мъ:
36 но то1кмw гDеви, и4же и3зведе2 вы2 и3з8 земли2 є3гv1пта крёпостію вели1кою и3 мы1шцею высо1кою: тогw2 ўбо1йтесz, и3 томY покло1нитесz, и3 томY пожри1те:
37 И# њправд†ніz є3гw2, и3 суды2 є3гw2, и3 зако1нъ є3гw2, и3 зaпwвэди, ±же написA вaмъ твори1ти, храни1те во вс‰ дни6, и3 не ўбо1йтесz богHвъ и3ны1хъ:
38 и3 завёта, є3го1же завэщA съ вaми, не забывaйте: и3 не ўбо1йтесz богHвъ и3ны1хъ,
39 но то1кмw гDа и3 вaшегw ўбо1йтесz, и3 то1й и4зметъ вы2 t всёхъ вр†гъ вaшихъ.
40 И# не послyшаша сегw2, но по њбы1чаємъ свои6мъ прє1жднимъ твори1ша.
41 И# бsху kзы1цы сjи боsщесz гDа, и3 и3зв†zннымъ свои6мъ служaще: тaкожде и3 сы1нове и4хъ и3 сы1нове сынHвъ и4хъ, ћкоже сотвори1ша nтцы2 и5хъ, тaкw творsтъ и3 до сегw2 дне2.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

13:16 Возлагая руки на руки царя, Елисей сообщает ему божественную силу. Стрела, выпущенная в сторону Востока, направлена на арамеян. Пророческое действие прообразует событие и тем самым обеспечивает его осуществление.


16:13 Жертвенник освящает сам царь, совершая на нем священнодействия. Для некоторых случаев он оставил за собой эту роль священника. Царь является также управителем храма и распорядителем культа (см. уже 4 Цар 12:5-17), и Урия выступает только в качестве царского чиновника.


16:18 Толкование этого места спорно. По всей вероятности, "крытый ход" и "внешний царский ход" были знаками верховной власти, упразднения которых Феглаффелласар потребовал от своего вассала.


17:4 "...к Сигору, царю Египетскому" (евр "Со") - очевидно "Со" означает не имя царя, - фараон, носящий это имя, неизвестен - а резиденцию фараона Тефнахта, современника Осии, т.е. Саис, в дельте Нила.


17:6 "В городах Мидийских" - на восток от Месопотамии. Израильские поселенцы заменили там местных жителей, которых Феглаффелласар увел в плен. В этом районе разыгрывается действие кн. Товита.


3 и 4 кн Царств, сначала составлявшие в евр Библии одну книгу, непосредственно продолжают 1 и 2 кн Царств: 3 Цар 1-2 содержит окончание обширного документа 2 Цар 9-20. В длинном повествовании о царствовании Соломона (3 Цар 3-11) прославляется его замечательная мудрость, богатство, великолепие его построек, в частности иерусалимского Храма. Это, несомненно, славная страница иудейской истории, хотя она и не отмечена новыми завоеваниями: ограничиваются сохранением и организацией государства. Антагонизм между Израилем и Иудой не только продолжается, но приводит после смерти Соломона в 931 г к разделению царства: политическое отделение десяти северных колен усугубляется религиозным расколом (3 Цар 12-13). Параллельная история обоих царств, Израиля и Иуды, излагается с 3 Цар 14 по 4 Цар 17: нередко эти братские царства ведут между собой жестокую борьбу, в то же время египтяне нападают на Иудею и арамеяне на Северное царство. Опасность возрастает с появлением в Палестине ассирийских войск сначала в 9 в. и в еще большем количестве в 8 в.

Самария гибнет под их ударами в 721 г, а Иудея признает себя вассалом Ассирии. Предметом дальнейшего повествования становится уже только история царства Иуды. Она продолжается до разрушения Иерусалима в 587 г (4 Цар 18-25). В 4 кн Царств подробно говорится только о царствовании Езекии (4 Цар 18-20) и Иосии (4 Цар 22-23), ознаменовавшихся пробуждением национального сознания и религиозной реформой. Важнейшие политические события того времени — нашествие Сеннахирима в 701 г, вслед за отказом платить дань ассирийцам, и при Иосии — крушение Ассирии и образование Халдейской империи. Иудее приходится подчиниться новым владыкам Востока, но вскоре она восстает. Тогда, в 597 г, войска Навуходоносора овладевают Иерусалимом и уводят в плен часть его жителей: спустя десять лет внезапный национальный подъем вызывает новое вмешательство Навуходоносора, завершившееся в 587 г разрушением столицы Израиля и вторичным уводом в плен его жителей. Кн Царств заключаются двумя краткими приложениеми (4 Цар 25:22-30).

В этом труде содержатся указания на три источника: Историю Соломона, Летопись царей Израиля и Летопись царей Иуды. Были, однако, и другие источники, кроме документа, относящегося к Давиду (3 Цар 1-2) — описание храма, может быть осно-вывающеся на храмовых записях (3 Цар 6-7), история Илии, написанная в конце 9 в., и история Елисея немного более позднего происхождения; они лежат в основе цикла рассказов об Илии (3 Цар 174 Цар 1) и Елисее (4 Цар 2-13). Авторами рассказов о царствовании Езекии, в которых выступает Исайя (4 Цар 18:17-20:19), являются ученики этого пророка.

Когда источники не содержат различных версий, события вставляются в единообразную рамку: каждое царствование описывается отдельно и полностью, начало и конец каждого из них отмечаются более или менее одинаковыми словесными формулами, в которых всегда содержится оценка религиозного поведения данного царя. Все израильские цари осуждаются вследствие «первородного греха» этого царства — основания святилища в Вефиле: из царей Иуды только восемь получают похвалу за свою верность предписаниям Ягве, но эта похвала шесть раз сопровождается замечанием, что «высоты не были отменены», только Езекии и Иосии (3 Цар 22:43; 4 Цар 12:3, 4 Цар 14:4, 4 Цар 15:4-35) выражено безоговорочное одобрение.

Эти суждения безусловно проникнуты духом Второзакония, предписывающего единство святилища. Более того, религиозная реформа, вдохновленная найденной в Иерусалимском храме книгой Закона, составляет кульминационную точку этого повествования, и все произведение подтверждает основной тезис Втор (ср 3 Цар 8 и 4 Цар 17): если народ соблюдает заключенный с Богом Союз-Завет, он будет благословен, если же нарушает — будет наказан.

3 и 4 кн Царств следует понимать как описание периодов истории спасения. Неблагодарность избранного народа приводит к падению обоих царств, что казалось бы противоречит Божию предначертанию, но для исполнения замысла Божия в будущем всегда находится группа верных, «не склонивших колена перед Ваалом», — остаток Сиона, который хранит Союз-Завет. Непрерывность рода Давидова, носителя мессианских обетовании, свидетельствует о непреложности Божиих решений. В своем окончательном виде книга завершается помилованием Иехонии как зарей грядущего искупления.

В еврейской Библии исторические книги (Иисуса Навина, Судей и Царств) называются «Небиии ришоним». т.е. «Ранние пророки», в противоположность «Поздним пророкам»: Исайе, Иеремии, Иезёкиилю, Даниилу и двенадцати «малым пророкам». Предание приписывало их составление пророкам: Иисусу Навину, Самуилу и Иеремии. Уже само название этих книг свидетельствует о том, что составители не являются историками в древнем и, тем более, современном смысле слова. Они — глашатаи Слова Божия, избравшие главной темой своих книг отношение Израиля с Ягве, его верность или неверность — неверность в особенности — Богу Завета. Приводя примеры из прошлого, они излагают религиозное учение, выступают как пророки и наставники народа. Их интересуют не столько минувшие события, сколько уроки, которые можно из них извлечь.

Однако назидательный характер «Ранних пророков» не лишает их повествование исторической ценности. Составители этих книг опираются на обширный материал первостепенной важности и значения. Это не только устные рассказы и древний эпос, но и биографии великих людей Израиля, написанные вскоре после их кончины, а также государственные летописи Израильского и Иудейского царств, на которые свящ. писатели часто ссылаются (2 Цар 1:18; 3 Цар 11:41; 3 Цар 14:19; ср 2 Пар 27:7).

Исторические книги составляют одно целое, завершенное не ранее 562 г до Р.Х. (4 Цар 25:27). В Библии они следуют непосредственно за Пятикнижием: в конце кн Втор Иисус Навин указан как преемник Моисея, а события кн Ис Нав начинаются как раз на другой день после смерти законодателя Израиля.

Духовный смысл сборника можно кратко сформулировать следующим образом: Ягве, положив начало существованию Своего народа, ведет его по пути восхождения к тому времени, когда Он окончательно воцарится в мире (Царство Божие). Для этого Он отдает Израилю Землю Обетованную, поставляет Давида монархом и обещает его потомку вечную власть в эсхатологическом Царстве. Но в то же время составители исторических книг сурово и беспощадно обличают народ Божий за его неверность Завету. Эта неверность является прямой причиной тех бедствий, которые обрушиваются на Израиль. Таким образом история превращается в урок и предупреждение. Она содержит призыв к покаянию, который с особой силой прозвучал в эпоху плена Вавилонского.

Второзаконие исторически обосновало учение об избранности Израиля и определило вытекающее отсюда его теократическое устройство; вслед затем кн Ис Нав рассказывает о поселении избранного народа в Обетованной Земле, кн Судей излагает чередование отступничеств и помилований, 1 и 2 кн Царств повествуют о кризисе, приведшем к установлению царской власти и подвергшем опасности теократический идеал, который затем осуществляется при Давиде; 3 и 4 кн Царств описывают упадок, начавшийся при Соломоне: несмотря на благочестие некоторых царей, произошел целый ряд отступничеств, за которые Бог покарал Свой народ.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:1-5 (евр. 1-6) Общие указания о 40-летнем царствовании Иоаса: относительная верность его Иегове не достигала желаемой высоты и чистоты культа, так как, подобно, напр., Асе (3 Цар 15:14) Иоас не решался отменить служение Богу на высотах. Но и это относительное благочестие его продолжалось лишь, пока жив был и руководил Иоаса первосвященник Иодай (ст. 2, евр. 3). После же смерти Иодая Иоас всецело поддался влиянию языческой партии при дворе, допустил введение в Иудейском царстве прежнего идолослужения и был виновником мученической смерти Захарии, сына Иодая, в самом дворе храма (2 Пар 24:17-22). Но первые шаги его правления направлены были к благоустроению церковной жизни, пришедшей в упадок в предшествующие царствования. Так, в видах поддержания благолепия храма, ограбленного Гофолией (2 Пар 24:7), Иоас узаконил, чтобы священники все поступающие в храм денежные приношения употребляли на ремонт храма, именно: 1) подушный оклад от всякого еврея, достигшего 20 лет и поступающего в исчисление (Исх 30:13); 2) выкупные деньги от лиц, посвященных святилищу, вместо действительной их службы при храме (Исх 27:2 и сл.), равно и выкуп за первородных животных, принадлежащих Иегове; 3) жертвы усердия народа храму (Исх 25:2; 35:5,21; ср. блаж. Феодорит, вопр. 40). Вместе с тем царь потребовал от священников и левитов немедленно устроить для указанной цели всенародный сбор и для этого обойти все города иудейские (2 Пар 24:5).


12:6-16 (евр. 7-17; ср. 2 Пар 24:6-14) Но ни священники (ст. 6), ни левиты (2 Пар 24:5) не показали особенного рвения и точности в исполнении царского приказания, и царь должен был, совместно с первосвященником Иодаем, решиться ввести иной порядок сборов на предполагаемый ремонт храма, именно: устроить во дворе храма особую кружку (евр.: арон, LXX: κιβωτόν, Вульгата: gazophylacium, ст. 9, евр. 10) для сбора всех пожертвований на реставрацию храма (в ст. 7 евр. бедек, повреждения, у LXX τὸ βέδεκ, слав.: ведек) со строгой отчетностью о собираемых суммах (ст. 10, евр. 11) и аккуратной передачей собранного на покупку деревянных и каменных материалов и на уплату рабочим (11-12, 14). Подобная кружка после была поставлена и вне храма (2 Пар 24:8; ср. Лк 21:1-4). Кроме общих поправок в храме, сделаны были новые принадлежности храмовой утвари (ст. 13, ср. 2 Пар 24:14), сн. 3 Цар 12:50. Только деньги, поступавшие в храм при жертвах греха и вины (Чис 5:8; Лев 5:16), составляли неотъемлемую собственность священников (ст. 16, евр. 17).


12:17-18 (евр. 18-19) Нашествие Азаила Сирийского (ср. 8:12) на Иудею и Геф (ср. 3 Цар 2:39), вероятно одновременное с нашествием его на Израильское царство при Ииуе (10:32) или при Иоахазе (13:3), было наказанием Божиим Иоасу за неверность Иегове после смерти Иодая и за убийство Захарии (2 Пар 24:23-24 сн. ст. 17-22). Только тяжкой контрибуцией Азаилу, заимствованной Иоасом, по примеру Асы (3 Цар 15:18), из сокровищниц храма и царского дворца, Иоас спас Иерусалим, потерпев, однако, ранее несколько поражений и опустошения страны от сирийских войск (2 Пар 24:23-24).


12:20-21 Иоас после сирийского нашествия, вероятно, раненый, впал в тяжкую болезнь (2 Пар 24:25), а вскоре на жизнь его сделан был заговор партии, мстившей ему за кровь сынов Иодая, и он убит в Милло (ср. 3 Цар 9:15) на пути к неизвестной местности Силла (у LXX-ти Σελα̃, Вульгата: Sella, слав.: Саала, ср. Ономастикон, 850). Он был лишен чести погребения с царями, тогда как благочестивый и оказавший много услуг государству иудейскому первосвященник Иодай был погребен в царских гробницах (2 Пар 24:25,16).


13:1-9 Борьба с Сирией, начатая еще династией Амврия (Ахавом, 3 Цар 20 и 22 и Иорамом 8:28-29; 9:14-15), продолжалась и при династии Ииуя: как при самом Ииуе (10:32-33), так и при сыне его Иоахазе (ст. 3,22 данной главы), и во все это время неудачно для Израильского царства; только ради покаянной молитвы Иоахаза Иегова впоследствии дал израильтянам избавителя (мошиа, ст. 5) из той же династии Ииуя — в лице Иеровоама II (14:26-27): время этого царя было периодом цветущего и мирного состояния Израильского царства. Но полного благосостояния Израильское царство не могло иметь, раз все цари его держались богопротивного культа тельцов, а по временам появлялось здесь и язычество; несмотря на реформу Ииуя (10:26), следы язычества оставались в Самарии, напр., насажденная здесь Ахавом дубрава Ашеры-Астарты (ст. 6, ср. 3 Цар 16:32). Это более и более вело силу Израильского царства к упадку (ст. 7), под непрестанными ударами Азаила Сирийского (ст. 22). Определение лет царствования Иоахаза в ст. 1: воцарился в 23-й год Иоаса Иудейского и царствовал 17 лет (следовательно, по 40-й год Иоаса Иудейского), не согласуется с датой ст. 10, по которому уже в 37-й год Иоаса Иудейского воцарился в Израиле соименный ему Иоас, сын Иохаза (следовательно, Иоахаз мог царствовать лишь 14 лет); по-видимому, из двух цифр 23 и 37 первая ошибочна и, может быть, должна быть исправлена на 21 (см. K. Bдhr. Die Bьcher der Kцnige. S. 358).


13:10-13 Здесь соединены в одно: а) обычное введение (10-11) и б) заключение (12-13), которому надлежало бы быть в конце главы (за 25 ст.). О войне Иоаса Израильского с Амасиею Иудейским рассказывается.


13:14-21 При Иоасе Израильском скончался великий пророк Божий Елисей. Здесь содержатся два рассказа: о кончине пророка и предсказании его пред смертью победы Иоасу над сирийцами (14-19) и о посмертном чуде пророка Елисея — воскрешении мертвого от прикосновения к мощам пророка (20-21). Обращение Иоаса к Елисею (ст. 14) тождественно по букве и смыслу с обращением самого пророка Елисея к пророку Илии при его вознесении (4 Цар 2:12). На вопрос: «почему пророк возвестил будущую победу посредством лука и стрелы?» (ст. 15), блаж. Феодорит (вопр. 42) отвечает: «Не столько верили словам, сколько предречениям посредством дел»; в данном случае символическое действие непосредственно выражало означаемую им действительность войны и победы. Положение рук Елисея на руки царя (ст. 16) могло указывать на молитвенную помощь пророка, следовательно, и Иеговы царю израильскому в предстоящей борьбе с сирийцами; направление выстрела к востоку (ст. 17) относилось к сирийцам, занявшим восточно-иорданские города и области Израильского царства (4 Цар 10:33). О положении Афека см. замеч. к 3 Цар 20:26; упоминание об Афеке здесь было тем уместнее, что оно приводило на память победу Ахава над сирийцами при Афеке (3 Цар 20:26-29). Дальнейшее символическое же действие, повелеваемое царю пророком, тут же изъясняется (ст. 18-19); вместо «разгневался» (евр. икцос, ст. 19), LXX: ἐλυπήθη, слав.: оскорбе.


13:20-21 Пророк Елисей умер в глубокой старости, ок. 100 лет: он выступил на пророческое служение при Ахаве (3 Цар 19:19) около 900 года до Р. Х., а скончался при Иоасе, в тридцатых годах IX в. (ок. 835 г.). По блаж. Иерониму (Epit. Paulae), могилу пророка указывали близ Самарии (ср. 4 Цар 5:9; 6:32). Посмертное чудо пророка, по блаж. Феодориту, имело такой смысл: «Пророк и по смерти воскресил поднесенного к нему мертвеца, чтобы и сие чудо свидетельствовало о приятой им сугубой против учителя благодати». Кроме того, временной целью чуда могло быть воодушевление Израиля на борьбу с врагами, а вечной и существенной — засвидетельствование истины всеобщего будущего воскресения мертвых (в частности, здесь можно усматривать оправдание церковного почитания мощей святых).


13:22-25 Несмотря на непрерывный напор завоевательных стремлений сирийцев, Иегова, ради завета с Израилем, явил ему милость: при Венададе III (Венадад I — в 3 Цар 15:18; Венадад II — 3 Цар 20:1 и далее), сыне Азаила, Иоасу удалось отвоевать у сирийцев некоторые из захваченных ими при Иоахазе (по клинообразным надписям, сирийский царь этого времени Mari, вероятно, тождественный с Венададом III Библии, был разбит ассирийским царем Рамман-нирори III, и это могло облегчить победу Иоаса над сирийцами). Но полное, хотя и кратковременное восстановление древних пределов Израильского царства произошло только при сыне Иоаса, Иеровоаме II (14:25).


14:1-6 Воцарение девятого иудейского царя Амасии падает на 2-й год Иоаса Израильского, т. е. приблизительно на 837-й год до Р. Х., и продолжалось до 808 г. По общему характеру царствование Амасии сходно — в отношении двойственности и неустойчивости в религии Иеговы — с царствованием отца его Иоаса; подобно последнему, он служил Иегове «не от полного сердца» (2 Пар 25:2), так же, как у Иоаса, у Амасии первая половина царствования запечатлена была верностью Иегове и закону Его, а затем царствование его омрачено было языческим (идумейским) идолослужением (2 Пар 25:14-16). К первой половине царствования Амасии относится акт его гуманности в отношении детей убийц Иоаса, отца его (см. Ин 12:21-22); в этом случае Амасия, может быть, один из первых (ср. 4 Цар 9:26) отступил от требований закона всеобщего кровомщения и последовал гуманному закону Втор 24:16; Иез 18:20).


14:7 О войне Амасии с Идумеей подробно говорит 2 Пар 25:5-13, рассказывая главным образом о найме Амасией 100 тысяч израильтян в помощь себе на войну против Идумеи и распущении их по слову пророка, причем разраженные израильтяне на возвратном пути произвели ряд грабежей и убийств в пределах Иудеи. Целью похода Амасии в Идумею было новое подчинение Иудее этой, отложившейся от нее при Иораме (4 Цар 8:20). С 300 тысяч войска (2 Пар 25:5) Амасия сразился с идумеями в так называемой долине Соляной (евр.: гей-гамелах, LXX: Γεμελέδ, Вульгата: in valle Salinarum, слав.: в гемеле), к юго-западу от Мертвого моря, в западной части ел-Гор, между Мертвым морем и заливом Акаба на Красном море (ср. Ономастикон, 666; Robinson. Palдstina. III, 22-24). Здесь некогда Иоав поразил идумеев (2 Цар 8:13; 1 Пар 18:12; Ис 59:2): здесь и Амасия одержал полную победу над идумеями: 10 тысяч их было побито в сражении, а 10 тыс. взятых в плен варварским образом были казнены низвержением со скалы (2 Пар 25:11-12). Кроме того, иудеи взяли идумейский город Селу (евр.: села, LXX ἡ πετρα, Вульгата: petra, слав.: камень), позже известный под греческим названием Петра (евр. и греч. названия одинаково значат: скала), по Евсевию, лежавший в 10 милях от Елафа (Ономастикон, 763, 474). Победитель дал городу и новое имя в теократическом духе: Иокфеил (евр.: йактеел, LXX: Ιεκθοὴλ, Вульгата: Iectehel, слав.: Иефоиль). Из замечания (ст. 7), что это имя новое остается за городом «до сего дня», можно вывести заключение, что источник, из которого взял свящ. писатель 4 Цар это сообщение, произошел около времени Амасии или сейчас после него, так как уже при Ахазе Идумея отпала от Иуды (4 Цар 16:6), а вместе с тем, конечно, не удержалось и новое имя, выражавшее идею покорения (по Гезению, Иокфеиль = a Deo subactus, in servitutem subactus). Возвратившись с победой, Амасия, однако, не возблагодарил Бога, а напротив, стал совершать служение богам побежденного им Сеира или Едома, и пророк тщетно отклонял его от этого (2 Пар 25:14-16).


14:8-14 Надмеваясь успехами войны своей с идумеями, Амасия, по-видимому, без всякого повода посылает военный вызов Иоасу Израильскому. (По Иосифу Флавию. Иуд. древн. IX, 9, §2, Амасия требовал от Иоаса, чтобы он со всем народом подчинился Амасии, как 10 колен были подчинены предкам его Давиду и Соломону; по раввинам, Амасия войнами хотел отомстить израильтянам за неистовства, произведенные наемными израильтянами в Иудее, 2 Пар 25:13.) Тот пытался вразумить горделивого Амасию притчей о терне и кедре на Ливане (ст. 9; ср. блаж. Феодорит, вопр. 43), показывая ему превосходство сил Израильского царства пред Иудейским (в истории сношение Иосафата Иудейского с Ахавом и Иорамом Израильскими, 3 Цар 22, и 4 Цар 3, мы отмечали уже, что Иудейское царство, по-видимому, было зависимо от Израильского, да и вообще, по самому количеству населения и обширности и обилию территории последнее значительно превосходило первое), и советуя оставить гибельную для Амасии и для Иудеи затею (ст. 10). Амасия тем не менее выступил войной, и уже в пределах Иудеи, в городе Вефсамисе евр. Бет-Шемем — на границе с Дановым коленом (Нав 15:10; 19:41; 1 Цар 6:19; 3 Цар 4:9 — близ земли Филистимской, теперь Айн-Шемем в долине Сорек на дороге из Аскалона в Иерусалим, см. Ономастикон, 266) встретил его Иоас, совершенно разбивший его войско и захвативший в плен самого Амасию, причем, по Иосифу Флавию (Иуд. древн. IX, 9, §3) Иоас, под угрозою смерти, заставил Амасию потребовать от жителей Иерусалима, чтобы они впустили Иоаса с войском в город, что и было исполнено. Войдя в Иерусалим, Иоас разрушил часть иерусалимской стены от ворот Ефремовых (ср. 3 Цар 14; на севере, вблизи теперешних Дамасских ворот) до ворот Угольных (на сев.-западе на 400 локтей, это было фактическим свидетельством зависимости Иудеи от Израильского царства); захватив затем много сокровищ из храма и дворца, а также заложников (взамен освобожденного Амасии), победоносный Иоас возвратился в Самарию.


14:15-16 Повторяют заключительные замечания об Иоасе Израильском, уже сделанные в 13:12-13, здесь особенно уместные по связи со ст. 17, из которого видно, что по смерти Иоаса Израильского Амасия Иудейский царствовал еще 15 лет (сн. ст. 1-2; 13:10).


14:18-20 Конец Амасии был бесславен, как и отца его: и он пал жертвой заговора, составленного в Иерусалиме, откуда он бежал в Лахис (некогда хананейский город Нав 10:31, после в Иудином колене: Нав 15:39; Ровоамом был укреплен, 2 Пар 11:9, теперь Умм-Лахис к юго-западу от Беджибрина — Елевферополиса. Ономастикон, 647), где и был убит. Царского погребения Амасия был удостоен.


14:21-22 Вместо убитого Амасии весь народ поставил царем одного из сыновей Амасии (отсюда видно, как велика была преданность в Иудейском царстве к династии Давида) Азарию (ст. 21; ср. 15:1,6-8,17-23,27), иначе Озию (евр. Уззиа, 15:13,31-32,34; ср. Ос 1:1; Ам 1:1; Ис 1:1; 6:1): оба имени выражают почти одну и ту же идею: «помощь Иеговы» и «сына Иеговы». В первую же половину царствования Озия довершил дело покорения отцом его Идумеи и обстроил вновь Елаф — порт на Красном море (ср. прим. к 3 Цар 9:26). Это было, вероятно, наиболее выдающимся делом этого царя, почему и сообщается об этом сейчас же, о других деяниях этого царя сообщается в 15:1-7; сн. 2 Пар 26.


14:23-29 Дата воцарения Иеровоама II Израильского согласуется с показанием ст. 1-2, 17 ст. данной главы, по которым Амасия Иудейский царствовал 29 лет, из них 14 лет совместно с Иоасом Израильским, а 15 — с сыном последнего Иеровоама II. Но указанная в ст. 21 продолжительность царствования Иеровоама II 41 год не мирится со свидетельством 15:8, что сын и преемник Иеровоама II Захария воцарился только в 38 и год Азарии-Озии Иудейского, сына и преемника Амасии: если Иеровоам 15 лет царствовал одновременно с этим последним и еще 38 лет с Озиею, то общее число лет царствования Иеровоама II будет 53 года или, принимая, что 15 и 38 лет были неполными годами, — 51 год, а не 41 год можно по этому допустить ошибку смешения цифр (буквы нун с мем: 50 и 40). В пользу удлинения срока царствования Иеровоама II говорит и хронологическая дата пророческого служения Осии в надписании к его пророческой книге (Ос 1:1; сн. 4-5 ст.; ср., впрочем, проф. И. А. Бродович. Книга пророка Осии. Киев, 1901, с. XI-XVI).


О столь продолжительном и несомненно славном царствовании Иеровоама II Израильского свящ. писатель сообщает, однако, лишь самые общие сведения (может быть, ради нечестия этого царя с теократической точки зрения1По Иосифу Флавию. Иуд. древн. IX, 10, §1, Иеровоам II «был человеком крайне беззаконным, почитал идолов и предавался различным совершенно неуместным привычкам»., ср. ст. 24 и 13:2 или, вернее, по неимению подробной биографии этого царя); упоминает о знаменательном и впервые лишь после Соломона (3 Цар 8:65) осуществившемся восстановлении древних обетованных Богом пределов земли Израиля от Емафа Сирийского (2 Цар 8:9; Ономастикон, 52) до моря пустыни (евр.: йам гаараба, Вульгата: mare solitudinis ст. 25). т. е. Мертвого моря (Втор 3:17; Нав 3:16), LXX: θαλάσσης τη̃ς ’Αραβα, слав.: до моря Аравитского (Ономастикон, 495). Иеровоам, довершивший в этом случае дело отца своего Иоаса (13:25), мог воспользоваться слабостью Дамаска после побед над ним ассирийских царей Салманассара III и Ассурдана III (Meyer. Geschichte des Alterth. I, s. 146). Об этом подвиге Иеровоама II предсказал известный пророк Иона, с именем которого известна пророческая книга (Ин 1:1), конечно, не заключающая этого специального предсказания, лишь содержащая пророчество Ионы о Ниневии (ср. блаж. Феодорит, вопр. 45). Происходил пророк Иона из города Гафхефера (евр.: Гат-Гахефер, LXX Γεθχοφέρ, Вульгата: Geth quae est in Opher) — города в колене Завулоновом (Нав 19:13) при Иерониме селение Geth на 2 мили от Сепфориса — Диокесарии на пути в Тивериаду, теперь ел-Мешхед (Ономастикон, 335). Причина столь счастливого оборота дел для Израильского царства — в долготерпении и милосердии Иеговы, ради верности завету своему с Израилем все еще не решавшегося положить конец существованию Израильского царства и даже допустившего восстановления древней территории Израиля (26-28).


14:29 Ст. 29 — ср. 15:8.


15:1-7 Продолжительному (52 года)1Дата воцарения Озии в 4 Цар 15:1 не согласуются с показанием 14:17,23, по которому Иоровоам II царствовал одновременно с Амасией Иудейским только 15 лет, а не 26-27; следовательно, сын Амасии Озия мог воцариться не в 27-й год царствования Иеровоама II, как стоит в 15:1, а ранее: в 15-16 году царствования Иеровоама. и цветущему царствованию Азарии-Озии, которому 4 Цар уделяет лишь несколько стихов, 2 Пар посвящает целую главу (26-ю). Там сообщается, что благочестие Азарии-Озии было особенно твердо, и успехи его царствования были особенно заметны во время руководительства им со стороны богопросвещенного первосвященника Захарии (2 Пар 26:5). Из деяний этого царя, способствовавших благоустроению и процветанию Иудейского царства и доставивших Озии широкую известность даже у других народов, там названы: военные удачи в столкновениях с филистимлянами, аравитянами и аммонитянами; укрепление Иерусалимских стен башнями и особо изобретенными машинами для метания стрел и камней; возведение сторожевых башен в пустыне, иссечение там водоемов для скота, обширное скотоводство и разведение винограда и наилучшее вооружение войска в 307 500 чел., с 2 600 военачальников (ст. 6-15). Но эти редкие успехи подали повод Азарии-Озии к самопревозношению и святотатству, которое и было наказано проказой, поразившей его в самом храме, где он дерзнул было присвоить себе первосвященнические функции (2 Пар 26:16-21; ср. блаж. Феодорит, вопр. 46) Пораженный проказой и, как такой, обязанный по закону жить вне города (Лев 13:46; 4 Цар 7:3), Озия поселился «в отдельном доме» (ст. 5; 2 Пар 26:21), евр.: бе-бет га хофшит, LXX оставляют еврейский термин без перевода: ἐν οἴκω̨ ἀφφουσώθ (так и блаж. Феодорит, вопр. 46, слав.: «в дому апфусоф»); евр. хофшит заключает в себе понятие отдаленности и свободы, почему в Вульгате: in domo libera Seorsum. Вероятно, Озия жил теперь в отдельном загородном доме, может быть, им нарочито для себя воздвигнутом (не «в больнице», как Гезений, проф. Гуляев и пр.). Делами управления до смерти Озии заведовал сын его Иоафам (ст. 5; 2 Пар 26:21). Погребен был, как прокаженный, отдельно от др. царей, хотя и близко к ним (2 Пар 26:23).


15:8-12 О дате ст. 8 ср. замечание к 14:23. В ст. 10 в евр. тексте неясное и едва ли не поврежденное выражение кебал-ам (иначе каблаим, кодекс 174 у Кенникотта); LXX передают как собственное имя лица: Κεβλαάμ, слав.: Кевлаам, но лучше — как в русск. синодальном и у проф. Гуляева: «пред народом» (Вульгата: palam). Со смертью Захарии, этого четвертого преемника Ииуя, прекратилась династия последнего на Израильском престоле согласно данному самому Ииую пророчеству (ст. 12, сн. 10:30).


15:13 Царствование 19-го израильского царя Селлума, который, по Иосифу Флавию, был другом Захарии и вероломно умертвил его, длилось лишь 1 месяц. Если Захария, царствовавший 6 месяцев, воцарился в 38-м году царствования Азарии Иудейского (ст. 8), а Селлуам — в 39-м, то, очевидно, 1-й начал царствовать во второй половине 38-го года.


15:14-22 Новый узурпатор Израильского престола, 17-й царь Менаим, утвердился на царстве не без протеста со стороны населения, чем и вызвано было произведенное Менаим кровопролитие в Типсахе (ст. 16), неизвестном торговом городе на Ефрате, 3 Цар 4:24 (евр. 5:4): поход туда в данное время для Менаима был не мыслим ввиду тревожных обстоятельств, — см. противоположное в книге: Бродович. Книга пророка Осии. С. 214 прим.), может быть, Таппуах (Нав 16:8; 17:8), на северной границе Ефремова колена и на южной — Манассиина (теперь предположительно Ясуф к югу от Набулуса, Ономастикон, 511) округ которого, начиная от Фирцы (см. 3 Цар 16:17 и прим. к 3 Цар 16:17), Менаим подверг жестокому разгрому и кровопролитию. В религиозном отношении царствование Менаима не выделялось из ряда других (ст. 18). Но оно замечательно как момент первого появления на территории Палестины мировых завоевателей того времени ассириян, с царем Фулом (LXX: Φουά, Вульгата: Phul) во главе (ст. 19). Этот Фул, как согласно теперь признают ассириологи, тождествен с Феглаффелласаром (Тиглатпаласаром) (евр. Тиглат-Пилесер) Библии, Тиллат-Пилезером ассирийских клинописей, в которых под 738 этот царь называет Менаима в числе своих данников (Tiele. Babyl.-assyr. Gesch. S. 110 ff. 226. Gommel. Gesch. Babyl. S. 648 ff.), хотя в Библии иногда различаются эти два имени как имена двух различных царей (ср. ст. 29 и 1 Пар 5:26). Но это объясняется тем, что Фул было вавилонским (в каноне Птоломея: Πω̃ρος) названием ассирийского Тиглатпаласара. Вторжение ассирийского царя в Палестину (некоторые предполагают, что Менаим сам призвал Фула для умиротворения страны; при этом указывают на отмеченные у пророка Осии и им порицаемые усиленные попытки Израильского царства искать помощи у ассирийского царя. Ос 5:3; 7:11; 8:9; 10:6; 12:1) предполагает, что Сирия, через которую должен был проходить ассирийский царь, идя в Израильское царство, была уже покорена ассирийским царем (действительно, в ассирийских надписях вместе с Менаимом Израильским упомянут и царь Дамаска и Тира, как данники Тиглатпаласара), который таким образом был в данное время, по выражению пророка (Ос 8:10) «Царем князей». От могущественного царя ассирийского Менаим откупился богатой данью в 1 000 талантов серебра (около полумиллиона рублей), разложив эту сумму на более зажиточных (евр. гибборе-хайл, как называется в кн. Руфь богатый Вооз, Руфь 2:1) жителей: таких, судя по раскладке на каждого по 50 сиклей (ок. 40 рублей), оказалось в Израильском царстве только 60 000 человек, между тем как при Давиде взрослых насчитывалось 800 тысяч (2 Цар 24:9). (В таланте 3 000 сиклей, общая сумма дани 3 млн. сиклей.) Менаим царствовал 10 лет (ст. 17).


15:23-26 Двухлетнее царствование 18-го царя израильского сына Менаима Факии (евр.: Пекахиа, LXX: Φακεϊας, Вульгата: Phaceia), не уступавшего, по свидетельству Иосифа Флавия (Иуд. древн. IX, 11, §1) отцу своему, не ознаменовалось ничем ни во внутренней жизни (отличалось обычным у израильских царей служением тельцам, ст. 24), ни во внешней и прекратилось с насильственной смертью его от руки адъютанта его Факея (евр.: Пеках, LXX: Φακεὲ, Вульгата: Phacee) в покоях царского дворца (ст. 25; ср. 3 Цар 16:18). Факей и стал царем (19-й царь).


15:27-31 Царствование Факея, отличавшегося, по Иосифу Флавию, крайним безбожием и противозаконными наклонностями, по ст. 27, продолжалось 20 лет, но в действительности, кажется, 30 лет (при буквенном обозначении цифр евр. каф — 20 и ламед — 30 могут быть смешаны): по ст. 32-33, Факия до Иоама Иудейского царствовал 2 года, одновременно с ним 16 лет (= 18 лет), а по 17:1, убийца и преемник Факея Осия воцарился лишь в 12-й год Ахаза Иудейского: таким образом Факий царствовал 30 лет. В царствование Факея совершилось вторжение в пределы Израильского царства ассирийского царя Феглаффелласара (ст. 29), Тиглатпаласара III клинообразных надписей. Как видно из следующей главы, этот царь явился с завоевательными в отношении Израильского царства целями, по приглашению иудейского царя Ахаза, вынужденного к тому угрозой союзных сил Факея Израильского и Рецина Сирийского (16:5-9; ср. Ис 7:1 и сл.), заключивших союз, вероятно, не против Иудеи только (как успешны были военные действия Факея против Иудейского царства, видно из 2 Пар 28:5-15), а и против самой Ассирии. Но это была последняя неудачная попытка двух ослабленных царств свергнуть ассирийское иго; для обеих царств она кончилась одинаково печально. У сирийцев царь ассирийский отнял Дамаск, переселил жителей его в Кир и умертвил Рецина (16:9). В Израильском царстве равным образом отнял северные города и провинции (ст. 29; некогда временно занятые сирийским царем Венададом I, пришедшим по приглашению Асы, 3 Цар 15:19-20), а частью и Заиорданье «Галаад». Кедес — в колене Неффалимовом, Нав 20:7. Ономастикон, 583, что было уже предвестием и началом всенародного пленения израильского. Тиглет-Пилезер в надписи рассказывает о себе, что в поход свой 733 года он умертвил Факея и поставил царем Самарии Осию: это, по-видимому согласуется со свидетельством ст. 30, который как бы в связи с упомянутым в ст. 29 нашествием ассирийского царя говорит об убийстве Факея Осией, который и сделался царем израильским; можно думать, сторонники Ассирии поспешили в угоду ассирийскому царю поставить подчиненного ему Осию (ср., впрочем, 17:3). Год воцарения его не мог быть 20-м годом царствования Иоафама Иудейского (ст. 30), так как последний царствовал только 16 лет (ст. 33, сн. 2 Пар 27:8).


15:32-38 О царствовали Иоафама (ср. ст. 5) II-го Иудейского рассказывает также 2 Пар 27. О религиозной деятельности Иоафама, кроме сказанного в ст. 34-35, рассматриваемые главы 4 Цар, в 2 Пар 27:2 замечено: «только он не входил в храм Иеговы», т. е. не повторил святотатственные попытки отца своего Озии (2 Пар 26:16). Иоафам построил верхние, т. е. северные, ворота храма (ст. 35; ср. Иез 9:2) называвшиеся также Вениаминовыми (Иер 20:2); произвел много построек на юго-восточной стене города, при так наз. Офеле; построил города и крепости; победил и заставил платить дань аммонитян (2 Пар 27:3-5). Счастливое его царствование, однако, способствовало развитию роскоши и др. пороков в Иудее, против чего направлены были пророческие речи Исаии (Ис 1:23; 2:6,7; 3:12).


16:1-4 Хронологическая дата возраста Ахаза: 20 лет при воцарении и 16 лет царствования, следовательно смерть в возрасте 36 лет (2 ст.), представляет то затруднение, что сын Ахаза Езекия вступил на царство 25 лет от роду (18:2), следовательно родился у Ахаза, когда ему было 10-11 лет. Эту несообразность можно устранить, приняв чтение некоторых греческих кодексов, а также сирского и арабского переводов, по которым Ахаз начал царствовать 25-ти (а не 20) лет. Подражание Ахаза царям израильским (ст. 3) или Иеровоаму, сыну Наватову царю израильскому (греч. кодексы у Гольмеса: XI, 44, 52, 55, 56, 74, 92, 106, 119, 120, 121, 134, 144, 158, 236, 242, 243, 244, 245, 246; ср. слав. перев.), состояло не во введении в Иудее культа тельцов, о чем ничего неизвестно и что представляется совершенно невероятным ввиду враждебных отношений того времени (15:37 и далее) между двумя еврейскими, а в одинаковом с теми царями нарушении основного теократического закона безусловной верности Иегове и в увлечении, подобно, напр., царям династии Ахава (3 Цар 16:32; 4 Цар 3:2; 10:26), чистым язычеством, как культом Ваала (2 Пар 28:2), и Молоха (ст. 3, 2 Пар 28:3). Хотя о последнем прямо не упоминает данное место 4 Цар, но параллельное место (2 Пар 28:3) определенно говорит о сожжении Ахазом сына своего, конечно, в честь Молоха (сн. 4 Цар 23:10; Лев 18:21; Иер 32:35 и др. Ср. Иосиф Флавий. Иуд. древн. IX, 12, §1), а не о простом очищении огнем (ср. Чис 31:33), — обычае весьма, правда распространенном в древности в Передней Азии, Индии, Африке и Америке, а также у греков (блаж. Феодорит, вопр. 47), и в России, напр., в ночь на Ивана Купалу видеть здесь этот символический акт или просто суеверный обычай (как делают блаж. Феодорит, Гроций, Спенсер, проф. Гуляев и др.) не позволяют общий смысл места (характеристика нечестия Ахаза) и упомянутые библейские параллели (см. толк. Лев 18:21; сн. М. Пальмов. Идолопоклонство у древних евреев. С. 257 и далее). Свойственный семитам обычай приносить человеческие жертвы богам, особенно детей, в наиболее критически моменты (ср. 4 Цар 3:27), мог и у евреев особенно поддерживаться под влиянием тяжких обстоятельств времени, когда обычные средства служения и благоугождения Богу казались недостаточными для умилостивления Бога (Мих 6:7).


16:5-9 Начавшиеся еще при Иоафаме враждебные отношения царей: сирийского Рецина (LXX: ’Ραασσών, слав.: Раассон, что ближе, чем еврейская форма, к чтению в надписях: Разунну) и израильского Факея к Иудее (15:37), теперь, при Ахазе, выразились походом союзников против Иудеи и осадой Иерусалима (ст. 5; 2 Пар 28:5 и сл.; Ис 2:1 и далее), с целью завоевать Иудею, низвергнуть царствующий род Давидов и сделать царем иудейским какого-то сына Тавеилова (Ис 7:6) — может быть, одного из сирийских военачальников. О завоеваниях и опустошениях союзников в пределах Иудейского царства, о переходе Ахаза Иудейского в вассальную зависимость от ассирийского царя Тиглатпаласара1Многие ученые считают Феглафелласара (4 Цар 15:29) за одно лицо с Фулом (там же, см. 19). См., напр. проф. И. С. Якимов. Опыты соглашения библейских свидетельств с показаниями памятников клинообразного письма (Христ. Чтен. 1884, т. II, с. 21 и далее; проф. А. П. Лопухин. Библейская история. СПб., 1890, т. II, с. 548. и об опустошениях, сделанных последним в пределах Израильского и Сирийского царств, см. замечание к 15:29. (В ассирийских надписях Ахаз встречается под именем Iahuhazi.) Здесь в ст. 6 упоминается о потере для Иудеи, вследствие сиро-израильской войны, Идумеи, занятой и укрепленной за собой иудеями при Амассии и Озии (14:7,22). Иудеей был потерян, отнятый Рецином Сирийским, важный и единственный торговый порт Елаф (ср. 3 Цар 9:26; 4 Цар 14:22). Изгнав отсюда иудеев, Рецин предоставил Елаф исконным его обладателям — идумеянам (в принятом еврейском тексте ст. 6 стоит собственно: арамеянам, евр. аромим, но в кодексах: 1, 4, 89, 112, 128, 149, 150, 160, 174, 176, 182, 187, 195, 206, 210, 224, 225, 227, 253, 297, 319, 335, 337, 342, 356, 366, 403, 423, 428, 431, 434, 451, 459, 471, 475, 477, 490, 505, 514, 526, 531, 540, 543, 559, 562, 587, 590, 596, 598, 601, 606, 612, 614, 616, 636, 648 у Кенникотта: адомим идумеи — так и вообще в qeri данного стиха (LXX: ’Ιδουμαι̃οι, Вульгата: Idumaei2«По нынешнему еврейскому тексту, — говорит профессор М. Гуляев, — следовало бы перевести арамяне, как и переводят некоторые новейшие; но еще масореты заметили, что вместо םיּמורא нужно читать םיּמרא; то переводят идумеяне, наконец, самый состав слов показывает, что здесь разумеются не арамяне, название которых по-еврейски во множественном числе пишется םימרא» (с. 341).: идумеяне, воспользовавшись затруднениями Иудеи, старались всячески вредить иудеям (2 Пар 20:17), вероятно, в союзе с сирийцами; одновременно с тем и филистимляне, покоренные Озией (2 Пар 26:6), возвратили себе свободу и производили набеги на иудейские города (2 Пар 28:18). По Иосифу Флавию (Иуд. древн. IX, 12, §1), сирийский царь, «истребив еврейские гарнизоны в пограничных (на пути от Елафа) крепостях и в окрестных областях и захватив огромную добычу, вернулся затем с своим войском в Дамаск». С тем вместе должна была прекратиться осада Иерусалима, и открывалась возможность для Ахаза послать посольство за помощью к ассирийскому царю (ст. 7-8). К этому моменту относится известное пророчество пророка Исаии о рождении Еммануила от Девы (Ис 7:14): против всех опасностей со стороны как внешних, так и внутренних врагов пророк указывал Ахазу на небесную помощь и чудесную защиту дому Давидову (Ис 7:4,10-16), за обращение же к помощи царя ассирийского угрожал Ахазу тяжкими бедствиями (Ис 7:17-25). Однако нечестивый и малодушный Ахаз пренебрег пророческими увещаниями и послал к ассирийскому царю Феглафелласару (Тиглатпаласару III) посольство с унизительным заявлением вассальной покорности («раб твой и сын твой я», ст. 7) с богатой контрибуцией («дар», евр. шохад, собств.: подкуп), для составления которой ему пришлось захватить сокровища храма и собственного дворца (ст. 8). «И пришел к нему Феглаффелласар, царь ассирийский, но был в тягость ему вместо того, чтобы помочь ему» (2 Пар 28:20), и тем не менее вассальная зависимость Иудейского царства от Ассирии теперь стала фактом. О завоеваниях ассирийского царя в пределах Израильского царства текст библейский данной главы не повторяет сказанного в предыдущей (15:29) и говорит лишь о расправе ассирийского царя с союзником царя израильского — Рецином Сирийским: последний был умерщвлен, а население Дамаска, по обычной ассирийской политике в отношении покоренных областей и народов (ср. 15:29), переселил в место первобытного обитания сирийцев (Ам 9:7), область Кир. Положение этой страны, встречающейся в Библии почти только в связи с упоминаниями о сирийцах (4 Цар 16:9; Ам 1:5; 9:7; ср. Ис 22:6), не вполне ясно. LXX и слав. совсем опускают это название; Вульгата: Cirene, Евсевий: Κυρίνη, блаж. Иероним: Cirene (Ономастикон, 623): во всех трех случаях Кир совершенно ошибочно отождествляется с Киренаикой, городом в Северной Ливии, в Африке, очень известным в послепленной истории иудеев (1 Макк 15:23; Мф 27:32; Деян 2:11). Иосиф Флавий (Иуд. древн. IX, 12, §3), полагает Кир в верхней Мидии, в пользу чего может говорить сближение у пророка Исаии (Ис 22:6) Кира с Еламом (греч. Сузиана). Теперь отожествляют Кир с Гюлистаном или вообще местностью по течению реки Кура (Κυ̃ρος). Проф. Гуляев говорит: «на картах древнего Востока указываются две реки с именем Кира. Одна — нынешняя Кура, вытекающая из гор кавказских и впадающая в Каспийское море на юге русских закавказских владений, в области Ширван; другая — небольшая пустынная речка на юге от Тегерана, ныне означаемая на картах под именем Канж. Конечно, здесь разумеется последняя, так как, с одной стороны, нет основания предполагать слишком далекого распространения владычества ашшурян, к северу от средоточного пункта, на котором совершались библейские все события; с другой стороны, вблизи этой местности находятся и другие места, упоминаемые в этой истории. Эта река находится, по приблизительному расчету, в 1 500 верстах к северо-востоку от Дамаска» (с. 341). В этом переселении жителей Дамаска в Кир буквально исполнилось грозное пророчество Амоса (Ам 1:5) на Дамаск и народ арамейский. Как падение Дамаска, так и факт подчинения и контрибуции Ахаза Тиглатпаласару подтверждаются клинообразными надписями: по ним взятие Дамаска последовало после долгой осады, в 732 (до Р. Х.) году (Keilinschriftt. Bibl. II, 32 ft.); о походе же ассирийского царя там говорится, что он простерся до земли Филистимской, что может бросать свет на вышеприведенное место 2 Пар 28:20 и далее, по которому поход царя ассирийского и царству Иудейскому, несмотря на заплаченную Ахазом контрибуцию, принес много бедствий вместо искомой Ахазом защиты.


16:10-18 И все же малодушный Ахаз, со своим неверием в силу Иеговы и со своей преданностью идолослужению, счел своим долгом идти к ассирийскому царю лично благодарить его за помощь, засвидетельствовать ему свое верноподданство и заручиться его благорасположением (конечно, с принесением новых богатых подарков на будущее время. Это путешествие Ахаза в Дамаск, где имел временное пребывание царь ассирийский, независимо от крайней унизительности для самостоятельного дотоле Иудейского царства, имело последствием не только просто культурные позаимствования у иноземцев — вроде, напр. солнечных часов или «ступеней Ахазовых» (4 Цар 20:9-11; Ис 38:8) — механизма, основанного во всяком случае на астрономических вычислениях Ассиро-Вавилонии и перенесенного Ахазом, может быть, из Дамаска в свой Иерусалимский дворец, — Ахаз с особенным пристрастием занялся заимствованиями элементов религиозного культа победоносных язычников — сирийцев и ассириян. Прежде всего, в самом Дамаске «приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей сирийских помогают им; принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были на падение ему и всему Израилю» (2 Пар 28:23). Не довольствуясь этим личным вероотступничеством (напоминающим поступок Амасии, 2 Пар 25:14), Ахаз решил в самое общественное богослужение Иерусалимского храма перенести элементы сирийского, точнее ассирийского языческого культа. Пленившись устройством увиденного им в Дамаске языческого жертвенника (был ли это походный подвижной жертвенник Тиглатпаласара, как думает историк Duncker. Geschichte des Alterthums. II, 2 s. 318, ср. Kittel. Die Bьcher der Kцnige. S. 270, или же главный жертвенник Дамаска и умерщвленного только что царя его Рецина, как полагает Штаде. Geschichte des Volkes Israлl. I, s. 598, в тексте библейском не сказано; в пользу предположения Штаде говорит приведенное место 2 Пар 28:23), и найдя его лучшим жертвенника всесожжений в Иерусалимском храме, Ахаз посылает в Иерусалим, первосвященнику Урии (вероятно, тождественному с упомянутым у пророка Исаии 8:2) чертеж и модель дамасского жертвенника с приказанием построить точно по данному масштабу новый жертвенник. Хотя жертвенник Соломонова храма («медный жертвенник», ст. 14. сн. 2 Пар 4:1) был построен по образцу древнего жертвенника скинии, созданного по непосредственному повелению Божию (Исх 27:1 и сл.), и следовательно не подлежал произвольной замене новым, притом языческим типом жертвенника, однако первосвященник Урия, выступающий у пророка Исаии в качестве «свидетеля верного» (Ис 8:2), в данном случае оказал непростительную угодливость и уступчивость царскому произволу: быть может, для отвращения больших ужасов царского террора и худших еще языческих нововведений со стороны Ахаза. Урия поспешно, до возвращения Ахаза из Дамаска, построил новый, «большой» (ст. 15) жертвенник, на котором Ахаз, по прибытии, собственноручно (подобно Иеровоаму I Израильскому, 3 Цар 12:32-33) принес жертвы: «приблизился к жертвеннику и взошел на него» (ст. 12): «одно это выражение указывает на особую форму жертвенника, по которой для принесения жертв нужно было всходить на него. Притом немного далее он прямо называется большим, в сравнении с прежним, который имел в длину и ширину 20 локтей (около 15 арш. и 10 локтей (около 7Ѕ арш.) в вышину» (проф. Гуляев, с. 342). «Кому жертвенник повелел поставить Ахаз в Божием храме?», — спрашивает блаж. Феодорит (вопр. 48) и отвечает: «думаю, что жертвенник устроен был не Богу Всяческих, но лже-именному богу. Догадываться о сем дает повод книга Паралипоменон (2 Пар 28:22-24)... Он вынес из храма и алтарь медяный, устроенный Соломоном, а на место его поставил сделанный вновь». По-видимому, однако, Ахаз на этот раз не имел в виду и не решался прямо удалять богослужение истинному Богу из храма Соломонова: он оставляет это богослужение в силе и в согласии с законом Моисеевым (ст. 15), но только во имя своего каприза повелевает переставить жертвенник («медный»), сделанный при Соломоне (2 Пар 4:1), на боковую северную сторону (ст. 14), на центральное же место священнического двора храма, им доселе занятое, поставить новый, устроенный по ассирийской модели, и на нем именно совершать все отправления жертвенного культа. Ахаз, по-видимому, не хотел всецело и навсегда присваивать себе священнические функции: может быть, из боязни кары, постигшей Озию за подобное святотатство, самолично совершив однажды жертвы на вновь построенном жертвеннике (ст. 13), он затем дает повеление Урии (а в лице его священству вообще) совершать на этом жертвеннике всякие жертвоприношения — жертвы постоянные или повседневные, утренние и вечерние (ст. 15, ср. Исх 29:38-42; Чис 28:3-8), и жертвы частные особенные, как от народа и отдельных членов его, так и от царя (ср. Лев 4:22 и сл.; Иез 46:17 и сл.). Место это (ст. 15, ср. 13) важно для характеристики жертвенной практики данного времени (VIII века до Р. Х.) и, в частности, может приведено в качестве одного из исторических доказательств простив предполагаемого новой западной библейской критикой происхождения сложного жертвенного ритуала лишь после плена, как и части Пятикнижия (в средних книгах его, так называемый «священнический кодекс»), содержащие законоположение об этом ритуале, предполагаются происшедшими равным образом не ранее плена вавилонского. Вопреки этому, ст. 13 и 15, бесспорно доказывают, что 1) даже при нечестивом Ахазе в храме Иерусалимском регулярно приносились утренние и вечерние жертвы в точном согласии с законом (Исх 29; Чис 28) и 2) что различались определенными терминами жертвы: кровавая (евр. олб, всесожжение; шламим, мирная жертва) и бескровная (евр. минхб, дар — хлебное приношение, нйсех, возлияние) — также в соответствии с законом Моисея (Чис 15:2-12), и в целом весь жертвенный обряд представляется здесь делом давней исторической, богослужебной традиции (ср. Stade. Gesch. d. Volk. Isr. I, s. 598; Kittel. Bьcher d. Kцnige. S. 270-271). Нерешительность свою во введении языческого элемента в богослужебный строй иудейства Ахаз выказал и распоряжением, чтобы (ст. 15) «медный (Соломонов) жертвенник оставался до его усмотрения» (евр.: лебаккер, Вульгата: ad. voluntatem meam (erit paratum). LXX смешали еврейский глагол бакар с именем сущ. бокер, утро: ἔσται μοι εἰς τὸ πρωί, слав.: «да будет мне на утро», что не имеет смысла в данном контексте3Проф. Гуляев (с. 342-343) говорит: «70 читают: пусть останется мне на утро. Некоторые из новейших, обращая на первое значение (гл. бакир ) открывать, переводят: пусть будет мне для вопрошения Иеговы (т. е. для получения от Него откровения). Но первый перевод не может быть принят, после того, как выше сказано, что Ахаз приказал приносить все и утренние и вечерние жертвы на своем большом жертвеннике; второй невозможен и по своей натянутости, и потому, что Ахаз, упорный язычник, не только сам не изъявлял желания просить в нужных случаях откровения Иеговы, но даже и в то время, когда ему предлагали это, он отказывался Ис 7:11,12. Между тем это же слово употребляется и в значении внимательно смотреть, размышлять».: по-видимому, Ахаз не решался сразу и вовсе удалить из храма древний и, конечно, чтимый народом жертвенник, а хотел выждать, какое впечатление на народ произведет допущенное им в храме новшество, и уже затем производить дальнейшие отступления от чистоты ветхозаветного культа.


Но путь религиозного синкретизма, смешения богооткровенной религии с язычеством, на который вступил — первым из царей иудейских — Ахаз, оказался очень соблазнительным; Ахаз более и более привносил в богопочитание элементы разных языческих культов: эмблемы, идолы, жертвенники и высоты для служения разным языческим богам Ахаз во множестве распространил по всему Иерусалиму и по другим городам иудейским (2 Пар 28:24-25). Кроме туземных, хананейских культов, напр., Молоха (ст. 3 рассматриваемой главы) Ваала (2 Пар 28:3), а также хананейского же суеверия — вопрошания мертвых (Ис 8:19 — запрещено в законе, Лев 19:31; Втор 18:15), Ахаз с особенной ревностью совершал ассиро-вавилонский культ «всего воинства небесного» и «созвездий» (знаков зодиака) с посвящением этим светилам жертвенников на кровлях дворцов, солнцу же были посвящены особые кони, поставленные Ахазом во внешнем дворе храма (см. 4 Цар 23:5,12; Иер 19:13; 32:29; Соф 1:5). Таким образом, царствование Ахаза как в гражданской, политической жизни иудейского царства отмечает начало вассальной зависимости этого царства от Ассирии, так и в религиозной области представляет новую степень падения истинной религии в Иудейском царстве, именно вторжение сюда ассиро-вавилонского сабеизма. (Ср. М. Пальмова. Идолопоклонство у древних евреев. С. 513-517). И та и другая зависимость от Ассирии продолжалась до смерти Ахаза. Но если в гражданской области верность Ахаза принятым на себя (ст. 7) обязанностям вассала ассирийского царя могла быть необходима и полезна для слабого Иудейского царства, то увлечение Ахаза языческим культом своих победителей могло лишь вести к гибели его царство. Может быть, по подражанию устройству ассирийских капищ, а также и для извлечения новых ценностей из храма Соломонова на уплату новой контрибуции царю ассирийскому, Ахаз обломал (ст. 17) украшения и другие принадлежности устроенных Соломоном во внутреннем дворе умывальниц — и медного моря (ср. 3 Цар 7:23-28), а также отменил «крытый ход (евр. мисах, в qeriмусах) субботний» и «внешний ход царский к дому Господню» (ст. 18). Оба последние сооружения воздвигнуты были, вероятно, уже после Соломона: характер и назначение этих построек трудно установить с точностью ввиду значительной темноты и, может быть, поврежденности текста ст. 18. Под крытым входом (евр.: мусах, Вульгата: musach) обыкновенно разумели, вслед за раввинами, особое царское место в переднем дворе, в котором (месте) стоял царь в субботу (LXX, видимо, читали не мусах, а мусад, основание, когда передали: θεμέλιον τη̃ς καθέδρας (τω̃ν σαββάτων), слав.: основание седалища). Под «внешним ходом царским» с большим основанием в библейском тексте (3 Цар 14:27 и сл.; 4 Цар 11:4; Иез 46:1-2) понимают особый крытый ход, галерею с колоннадой, от царского дворца на Сионе до храма на Мориа (ср. проф. Гуляев, с. 343-344). Все это сломал Ахаз как по небрежению о благолепии храма, так и из желания принести дары ассирийскому царю (может быть, уничтоженные приспособления могли, по опасению Ахаза, почему-либо возбудить гнев ассирийского царя). Нечестие Ахаза завершилось наконец закрытием дверей храма Иеговы (2 Пар 28:24). По Иосифу Флавию (IX, 12, §3), Ахаз «дошел даже до такого пренебрежительного и наглого отношения (к Господу Богу), что распорядился наконец совершенно запереть храм, запретил приносить Предвечному установленные жертвы и присвоил себе все жертвенные приношения».


16:19-20 За нечестие свое Ахаз, подобно Иораму (2 Пар 21:19-20) и Иоасу (2 Пар 24:25), лишен был чести погребения в царском некрополе (2 Пар 28:27).


17:1-2 Дата воцарения последнего израильского царя царства Осии «в 12-й год Ахаза, царя Иудейского» (ст. 1) подтверждается ст. 9 и 10 гл. 18-й, где 4-й и 6-й годы царствования Езекии царя иудейского, сына Ахаза (Ахаз царствовал 16 лет), приравниваются 7-му и 9-му годам царствования Осии Израильского. Напротив, дата 15:30, по которой Осия воцарился в 20-й год Иоафама, отца Ахаза, должна быть признана безусловно ошибочной как потому, что Иоафам царствовал только 16 лет (15:33), так еще более — по ясному свидетельству, что еще предместник Осии Факей воевал уже не с Иоафамом, а с сыном его Ахазом (16:5 и сл.; Ис 7:1 и сл.), следовательно, убийца и преемник его Осия никоим образом не мог соцарствовать отцу Ахаза Иоафаму; ошибка при буквенно-цифровом обозначении хронологических дат, по общему мнению исследователей ветхозаветного текста, вполне возможна. Выше (к 15:30) было замечено, что убиение побежденного Тиглатпаласаром Факея и возведение на престол Осии было, вероятно, делом расположенной к Ассирии придворной израильской партии. Воцарение Осии, как видели, должно быть отнесено к 733 году до Р. Х. В характере царствования Осии священный писатель отмечает особенность: «делал он неугодное в очах Господних, но не так как цари Израильские, которые были прежде него» (ст. 2, ср. 3:2). В чем состояла меньшая степень нечестия Осии, конечно, в отношении религиозного культа, в тексте не сказано. По раввинам (Seder Olam, cap. XXII), Осия не допустил строить новых золотых тельцов в Вефиле, после того как прежние захвачены были в плен ассириянами (Ос 10:6; ср., однако, проф. Бродович. Книга пророка Осии. С. 352), а также не препятствовал подданным своего царства ходить на поклонение Иегове в Иерусалим, напр., когда Езекия пригласил израильтян в Иерусалим на праздник Пасхи (2 Пар 30:1-11; 31:1). Но если это предположение и имеет долю вероятности, то, однако, нельзя думать (как полагает Тениус), будто Осия совершенно отменил культ тельцов, так как через это рушилось бы вековое средостение между двумя еврейскими царствами, о чем библейский текст не мог бы умолчать; в действительности, этот культ, вероятно, пережил и самое царство Израильское (см. П. Красина. Государственный культ Израильского (десятиколенного) царства. С. 227-229). Скорее можно думать, что Осия явился противником чистого язычества, распространившегося в Израиле при непосредственных его предшественниках. Так или иначе, свящ. писатель в источниках («Летописи царей израильских») нашел данные, побудившие его представить Осию в более благоприятном свете, чем его предшественников1По Иосифу Флавию (Иуд. древн. IX, 13, §1), напротив, Осия все 9 лет своего царствования отличался гнусным поведением вообще и презрительным отношением к Предвечному в частности..


17:3-4 Поставленный царем с ведома Тиглатпаласара и, конечно, с обязательством дани ассирийскому царю, Осия, по-видимому, решил воспользоваться последовавшей в 727 году переменой на ассирийском престоле: Тиглатпаласара III сменил Салманассар2тот Салманассар, вероятно, имеется в виду под именем Салмана, евр. Шалман у пророка Осии 10:14 («Салман разрушил Бет-Арбел»), по наиболее вероятному объяснению этого места. См. проф. Бродович, цит. соч. С. 372-374. IV (ассир. Sulmanu-asir), царствовавший, по показанию так называемого «списка эпонимов», с 727 по 722 г. до Р. Х. Из ассирийских документов о Салманассаре IV известно лишь, что в 3 последние года своего царствования он предпринимал завоевательные походы на запад (точное название стран, куда направлялись эти походы, неизвестно, так как плитки в данных пунктах оказались поврежденными). С этим можно сопоставить приведенное у Иосифа Флавия (Иуд. древн. IX, 14, §2) свидетельство финикийского историка Менандра, что ассирийский царь Салманассар сначала предпринял было войну против всей Финикии, потом заключил мир, а затем через некоторое время подверг пятилетней осаде Тир (может быть, об этой осаде пророчески говорит Ис 23 гл.). Сопоставляя эти внебиблейские свидетельства с 4 Цар 17:3-6, некоторые ученые библеисты (Эвальд и др.) предполагают, что отказ Осии платить дань Салманассару стоит в связи с образовавшейся в то время коалицией западноазиатских государств, в том числе Финикии с Тиром во главе, при поддержке Египта против владычества Ассирии; впрочем, другие исследователи (Кнобель, Шопаде, Смит) относят образование упомянутой коалиции и осаду Тира (по Менандру и Иосифу Флавию) на время более позднее — к царствованию в Ассирии уже Сеннахирима и спустя несколько лет после падения Самарии и Израильского царства. Не настаивая на первом предположении, мы должны, однако, сказать, что самый факт уклонения Осии от данничества Ассирии и обращение за помощью к Египту близко напоминает о предполагаемой коалиции против Ассирии. Имя царя египетского, которому Осия послал дары в надежде на помощь его (ст. 4), по-еврейски Co или по другому чтению Cйbe; последнее близко к Ζέβεχος Манефона; Вульгата: Sua, LXX, славяно-русский: Σιγώρ, Сигор. По наиболее общему предположению, это имя Сабакона, египетск. Шабака, первого фараона XXV египетской династии (по Манефону, царствовавшего 12 лет: 728-717 гг.). Многие жители Израильского царства бежали в Египет, ища защиты (Ис 11:11). Таким образом, как при самом отделении Израильского царства от Иудейского будущий царь израильский Иеровоам I искал и нашел убежище в Египте (3 Цар 11:40), так и при конце своем Израильское царство искало опоры в том же Египте; но на этот раз напрасно: Сабакон не решился на этот раз вступать в борьбу с всемирным завоевателем из-за царства Израильского (только после в 720 г., когда Саргон подавил в 720 г. восстание сирийских государств и стал близко угрожать египетским владениям, Сабакон сразился с ним при Газе и был разбит)3См. статью Эберса «So» в Handwцrterbuch des biblischen. Alterthums, v. Ep. Riehm. Bd. II (A. 2. 1894), s. 1528).. Царство Израильское было предоставлено самому себе, и немедленно явившийся в пределы его Салманассар, по-видимому, первым делом наказал вероломного вассала своего царя Осию, заключил его в узы и, может быть, отправил его в Ассирию (в 18:10 Осия представляется, однако, царствовавшим до самого падения Израильского царства и его столицы), а затем осадил Самарию.


17:5 Неприступное естественное положение Самарии и прочное укрепление этого города (ср. замечание к 3 Цар 16:24) дали возможность этой столице Израильского царства продержаться около 3-х лет (неполных, по 18:9-10, осада началась в 7-й год царствования Осии, окончилась в 9-м году); именно, по общему в библейской науке мнению, с 724 по 722 гг.


17:6 Салманассару не пришлось окончить осаду Самарии и завоевание Израильского царства: в 722 году он умер (быть может, насильственной смертью: преемник его начал новую династию), и дело его в том же 722 г. закончил преемник его на ассирийском престоле Саргон (ср. Ис 20:1), по ассир. Sarrukin,4О Салманассаре и Саргоне см. статьи Шрадера в том же Handwцrterbuch d. biblischen. Alterthums, Riehm’a, Bd. II. s. s. 1350-1351 и 1387-1392. царствовавший с 722 по 705 год; в библейской традиции предшественник, так долго ведший осаду Самарии, естественно, заслонил собой фактического завоевателя Самарии, переселившего часть израильского населения в пределы Ассирии. В своей триумфальной надписи (см. Shrader [Шрадер]. Keilinschr. и. д. Alt. Tйst. 2, s. 271 ft.) Саргон рассказывает, что он разграбил город (Самарию) и взял в плен и переселил в Ассирию 27 280 жителей его. Конечно, это небольшая цифра сравнительно с целой массой израильского населения. Надо думать, однако, что подобные массовые переселения израильтян, начатые еще Феглаффелласаром [Тиглатпаласаром] относительно северных частей Израильского царства (15:29), совершались Саргоном (может быть, еще и Салманассаром) несколько раз, так что страна хотя и не вовсе опустела, но население ее было крайне разрежено: государственное и даже национальное существование Израильского царства прекратилось. Гибель Самарии и всего царства Израильского были точным исполнением грозных пророчеств (Ос 5:9; 11:6; 14:1; Ис 28:1-4; 40:6-8 и др.). Раздельное существование Израильского царства от Иудейского продолжалось около 2Ѕ столетий (по обычному почти взгляду, 257 лет: с 980 по 722; по Иосифу Флавию. Иуд. древн. IX, 14, §1 — 240 лет 7 мес. 7 дн.; у И. Спасского. Исследование Библейской хронологии. С. 125 — 243 г.).


Из пунктов, куда переселены были ассириянами массы израильских пленников, названы, конечно, лишь некоторые, наиболее плохо населенные, пункты: Халах, Хабор, Гозан, города мидийские (ст. 6) Халах, LXX ’Αλαε, Вульгата: Hala. LXX считают Халах рекою (ποταμοι̃ς Γωζάν), но по клинообразным документам это область к северу от Ниневии и к югу от озера Ван, известная у греков под именем Χαλκι̃τις (ср. Шрадер, op. cit. s. 275 ft.). Хабор — река Χαβω̃ρας греков, впадает в Ефрат, вытекает из горы Мазия близ г. Низибия, главный приток ее — Мигдоний; в Ефрат впадает при Киркесии, теперь Кабур, Гозан (ср. 4 Цар 19:12; Ис 37:12). Евсевий и блаж. Иероним ошибочно приняли (Ономастикон, 66) за реку, на самом деле это — область, лежавшая, вероятно, между реками Хабор и Саокор (Σαοκόρας), у Птоломея называемая Τανσανι̃τις, в клинообразных надписях Гуцану, близ Низибии (между Тигром и Ефратом), теперь Кошан (см. Правосл. Палест. Сбор. Вып. 37, с. 152-153; проф. Гуляев, с. 345). Города Мидийские. LXX: ὅρη Μήδων, слав.: в пределах Мидских), в числе которых были, напр., упоминаемые в книге Товита (Тов 1:14; 6:9; 9:2 и др.). Раги мидийские являются, по-видимому, северо-восточной границей территории расселения пленных израильтян5Путешественник Кер-Портер нашел, на одном из холмов между Вавилоном и Гамаданом (вероятно = древние Экбатаны) скульптуру, изображающую 10 пленников, из которых одного выдающаяся фигура попирает ногою. По предположению, это — Саргон и 10 израильтян, как представителей 10 колен, во главе со своим царем, попираемым Саргоном. Philippson. Israelit. Bibel. II, s. 663). О Рагах и Экбатанах (см.: проф. Н. М. Дроздов. О происхождении книги Товита. Киев, 1901, с. 131 и др.). Но они, без сомнения, быстро рассеялись и в другие страны, не исключая и европейских (Ис 11:11). Так сбылось над половиной избранного народа Божия грозное слово Божие через законодателя (Лев 26:38). Попытки отыскать следы рассеянных 10 колен Израилевых почти столь же многочисленны и столь же бесплодны, как и искания положения рая: нет страны, где бы не помещала их ученая любознательность или любопытство (ср. для примера статью г. Колечицкого об этом предмете в «Страннике» за 1901-й год).


17:7-23 Прежде чем закончить историю северного, Израильского царства, свящ. писатель бросает ретроспективный взгляд на всю историю этого царства, рассматривает ее с религиозно-прагматической точки зрения, дает философию всей этой истории — рассуждает о причинах погибели народа и царства Израильского. Основная причина этой гибели — грех Израиля против Иеговы, благодетельствовавшего Израилю с момента изведения его из Египта (ст. 7; ср. Исх 19:4-6; Ос 13:4-6); священный писатель частнее определяет: 1) как идолослужение (ст. 8-12), включая сюда и тельцеслужение (ст. 16-21); 2) как крайнее ожесточение сердца народа к вещаниям и предостережениям пророков Божих (ст. 13-14,23); 3) как глубокое нравственное развращение и порочность народа (15-17), яркое изображение которых находим и у современных пророков, напр., у пророка Осии (Ос 4:2; 6:9; 7:1,8-9; 8:8-9; 10:6).


17:24 По обычаю всех завоевателей древности царь ассирийский — по мнению некоторых, опирающемуся на 1 Езд 4:2, Асардан или Асаргаддон, сын Сеннахирима, 4 Цар 19:37, правивший, по ассирийским данным, с 681 г. по 668 г., переселил вместо выведенных из Израильской страны жителей — переселенцев из разных городов и провинций ассирийских. Надо думать, что это переселение происходило не раз по 1 Езд 4:2; часть нового населения Самарии прибыла сюда уже при Ассаргаддоне — этом третьем преемнике Салманассара. Но начало этой колонизации опустевшей страны относится скорее всего к первой поре после ассирийского пленения, т. е. к царствованию Саргона. Географическое положение упомянутых в ст. 24 областей Ассирийского царства, кроме Вавилона и Емафа, не вполне достоверно известно. Вавилон и здесь имеется в виду, вероятно, в качестве целой области (как в Пс 135:1); а не города только Кута, LXX: Χοοθά, Вульгата: Cutha, слав.: Хуфа, в клинописях Kutu — по Иосифу Флавию (Иуд. древн. IX, 14, §3); лежит в Персии (τὸ Χονθαίων ἕθνος οἳ πρότερον ενδοτέρω τη̃ς περσιδος καὶ τὴς Μηδίας ἡ̃σαν). Теперь отождествляют то с северо-восточной частью Хузистана (древн. Сузиана), то с большим правом с Куга или Телль-Ибрагим к северо-востоку от Вавилона, в вавилонском Ираке в окрестностях нахр.


Малка (Ономастикон, 972. Палест. Сборн. Вып. 37, с. 326). По-видимому, переселенцы из Куты составляли преобладающее число в массе переселенческой: именем кутим, кутейцы, традиция еврейская назвала самарян, образовавшихся от смешения оставшихся на родине израильтян с ассирийскими колонистами, и это имя сделалось совершенно обычно в раввинской и талмудической письменности (Иосиф Флавий говорит: «по-еврейски называются хуфейцы ( кутим ), на греческом же языке они называются именем самарян»)6Обстоятельные и вполне научные сведения о самарянах на русском языке можно читать в очерках о них проф. В. П. Рыбинского. «Труды Киевской Духовной Академии» 1895 г..


Авва (может быть, тожеств. с Ивва, 18:34); LXX: Αἰά, Вульгата: Avah, слав.: Аиа, отождествляют с рекой Агава или Ауй, 1 Езд 8:15,21,31; и сближают с теперешним Хито, притоком Ефрата, к востоку от Дамаска (Ономастикон, 39): за положение Аввы-Иввы в Сирии говорит сопоставление с Емафом (ср. 3 Цар 8:65; 4 Цар 14:25); сирийским городом на Оронте. Равным образом в Сирии же, вероятно, лежал и город Сепарваим (ср. 18:34; 19:13; Ис 36:19; 37:13); LXX: Σεπφαρουαϊμ, Вульгата: Sepharvaim, слав.: Сепфарцим), завоеванный, может быть, Салманассаром IV (по вавилонской хронике — Sabarain). О всех этих переселениях в опустошенную страну Израильскую ассирийских колонистов есть пригодные записи в надписях Саргона (Shrader. Keilinschrift. и А. Т. 2 A. s. 276 ff). Переселенные из разных местностей Сирии и Месопотамии новые жители бывшего Израильского царства, говорили, вероятно, на одном и том же арамейском наречии, весьма близком тогда к еврейскому (18:26), и потому легко и скоро могли ассимилироваться как между собою, так и с израильтянами. Центром колоний была Самария и вся окрестная область.


17:25-28 Опустевшая страна встретила новых колонистов неблагоприятно: в ней умножились дикие звери львы, что еще в законе Моисеевом представлялось особым попущением Божиим (Лев 26:22; Исх 23:29). Так, со своей языческой точки зрения, именно в том убеждении, что каждая страна имеет своего бога (3 Цар 20:23), — поняли это бедствие и язычествующие переселенцы из Ассирии, и в этой мысли они просили ассирийского царя, чтобы послан был к ним учитель закона Бога Израильской страны (26). Присланный для этой цели царем ассирийским священник (по Иосифу Флавию, было прислано несколько священников) был, очевидно из священников введенного Иеровоамом I культа тельцов, как показывает самый факт поселения его в Вефиле (ст. 28), центре означенного культа (3 Цар 12:29); богопочтению Иеговы он учил новых жителей, конечно, по книге закона.


17:29-31 Как по этнографическому своему составу новое население территории бывшего Израильского царства представляло соединение еврейского и прошлого элементов, так и в религии, в богопочитании нового населения существовала двойственность: наряду с Иеговой (долгое время под образом тельца — до времен Иоссии, 23:15) разные племена, вошедшие в состав его, почитали каждое своего племенного бога: вавилоняне — Суккот-Бенофа, кутийцы Нергала, емафяне — Ашиму, аввийцы — Нивхаза и Тартака, а сепарваимцы совершали сожжение своих детей (т. е. культ, подобный Молохову) своим богам Адрамелеху и Анамелеху. Характер культа каждого из этих божеств мало известен. Переводя дословно суккот-беноф: «палатки дочерей», видели (Зельден, Мюнтер, проф. Гуляев) в этом названии указание на культ вавилонской Астарты, в котором девицы приносили в жертву свою девственность (Иер 1:42-43). Но чтение LXX: Σοκχώθ Βενίθ (слав.: Сокхоф-Вениф) дало основание ассириологам (Jensen Schrader) видеть во второй составной части названия ассирийское banitu — эпитет той же вавилонской Астарты или Истар («Истар-банит» или «Царпанит»). Другие же ассириологи считают это название эпитетом бога Меродаха или Мардука и передают его «высший судья вселенной» (ср. Ономастикон, 204). Нергал, по некоторым, означает «клубящийся свет» (от евр. нер, свет, и галал, вертеть); под этим именем будто бы персы и некоторые другие народы обоготворяли огонь, который постоянно поддерживался в нефтяных колодезях (проф. Гуляев, с. 350). По ассириологам (fr. Delitzsen): Нергал, LXX: Εργελ, Вульгата: Nergel, слав.: Гигель, называемый в клинообразных надписях богом Куты, у ассириян был богом львов и изображался, в образе льва, а по астрономическому своему значению соответствовал Марсу (Ономастикон, 748. Ср. Пальмов. Идолопоклонство у древн. евреев. 353-355); по раввинам, Нергал почитался в образе петуха. О божестве емафян — Ашиме — не упоминается в клинообразных надписях; название Ашима, LXX: Ασιμάθ, Вульгата: Asima, слав.: Асимаф (Ономастикон, 160); сближают с финикийским божеством Есмун (8-я планета), с персидским Асуман, с зендским Асмано, следовательно считают планетным божеством; с другой стороны, следуя раввинам, считают эмблемой Ашимы козла и в культе видят сходство с египетским Мендесом и греческим Паном (Пальмов. 365-367).


17:31  Нивхаз, LXX: ’Εβλαζερ, Вульгата: Nebahaz, слав.: Авлазер (Ономастикон, 743) божество аввийцев, то сближается с египетским Анубисом (предполагается, как и у последнего, идол с собачьей головой, как говорили раввины), то почитает злым демоном. Подобное же значение подземного злого божества имел будто бы и Тартак, LXX: Θαρτάκ, слав.: Фарфак; по раввинам, изображался в виде осла (Ономастикон, 507). Адрамелех и Анамелех (Ономастикон, 26) — солярные божества. Адрамелех — аккадийское божество, называемое в клинообразных памятниках страшным владыкой огня, олицетворял разрушительную силу солнца, Анамелех — благодетельную; вторая составная часть «мелех», как и огненный культ человеческих жертв, напоминает о Молохе, общесемитском божестве (ср. Пальмов, 845-350).


17:32-41 Подробно характеризуется смешанный, или двоеверный, характер религии самарян, остававшейся такой и до времени свящ. писателя, т. е. до середины VI века до Р. Х., ср. блаж. Феодорит, вопр. 49.


3-я и 4-я книги Царств в еврейской Библии первоначально составляли одну книгу «Цари», евр. Melachim, и только с начала XVI в. по Р. Х. эта книга является разделенной на две — начиная с Бомбергского издания еврейской Библии 1517 года, две части неразделенной прежде книги называются особыми титлами: Melachim I и Melachim II, — несомненно, под влиянием греческой Библии LXX-ти, в которой с самого начала были две книги, в связи с книгами Самуила (или 1 и 2 Царств) именовавшиеся: βασιλείων τρίτη, βασιλείων τετάρτη. Однако в этой греческой версии, с одной стороны, не вполне точной является самая терминология — передача melachim (цари) через βασιλειαί (царства). Блаженный Иероним говорит: «Melachim, id est Regum, qui tertio et quarto Regum (Regnorum) volumine continetur... Metiusque multo Melachim id est Regum, quam Mamlachoth id est Regnorum dicere. Non enim multarum gentium regna describit, sed unius israelitici populi». Действительно, 3-я и 4-я книги Царств содержат в себе историю собственно царской власти и царей (не теократии вообще) у одного и того же еврейского народа, почему название «Цари» более отвечает их содержанию, чем «Царства». С другой стороны, не имеет реального основания разделение единой в себе истории на две книги: последняя глава 3-й кн. Царств, 3 Цар 22, и 4 Цар 1, излагающие одну историю царя израильского Охозии, только искусственно могли быть разделены по двум книгам. В действительности же обе книги и по форме, и по содержанию представляют единое неделимое целое, имея в отношении единства и законченности даже преимущество пред другими библейскими ветхозаветными книгами. Начинаются они историей славнейшего из еврейских царей Соломона, которому промыслом Божиим назначено было построить единственный по закону храм Иегове; а заканчиваются изображением гибели Иудейского царства, прекращением династии Давида и сожжения храма Иерусалимского, и таким образом содержат историю целого, вполне законченного периода библейско-еврейской истории (ср. 3 Цар 6:1): если период от исхода евреев из Египта до Соломона был переходным временем странствования и войн, и еще Давид был «человеком войны» (1 Пар 28:3), а в религиозном отношении означенное время было периодом подвижного святилища — скинии (2 Цар 7:6-7), то с Соломона, «мужа мира» (1 Пар 22:9), для Израиля наступило время всецелого, покойного, прочного владения обетованной землей (2 Цар 7:10-11; 3 Цар 5:3-4), соответственно чему именно Соломон построил неподвижный «дом» имени Иеговы (2 Цар 7:13; 3 Цар 5:5; 3 Цар 6:12.38; 3 Цар 7:51).

Единство обеих книг простирается также на форму изложения, стиля и писательских приемов священного автора. Через всю книгу проходит одна, строго выдержанная точка зрения — теократическое воззрение о зависимости исторических судеб Израиля от искренности и чистоты его веры; всюду здесь встречаются замечания поучительного, религиозно-нравственного свойства, так что истории «царей» еврейских есть, можно сказать, церковно-историческое произведение на ветхозаветной почве. Форма и метод историографии 3-й и 4-й книг Царств строго определенны и одинаковы на всем их протяжении: о каждом царе сообщается время вступления его на царство, определяется общая продолжительность его царствования, делается характеристика и более или менее подробное описание его деятельности; наконец, дата смерти и указание источника сведений о данном царе. Период времени, обнимаемый содержанием 3-й и 4-й книг Царств равняется приблизительно четыремстам пятидесяти лет: с воцарения Соломона — около 1015 года до Р. Х. до освобождения в Вавилоне из темницы царя Иехонии (4 Цар 25:27-30) в 37 году по его переселении в плен, т. е. (599 г. — 37 лет =) в 562 году до Р. Х. По Иосифу Флавию (Иудейские древности X, 8, §4), цари из рода Давидова царствовали 514 лет, следовательно без Давида, царствование которого описано в 2 Цар, — 474 года; сожжение храма, по мнению названного историка (там же, §5), произошло спустя 476 лет после его сооружения1По вычислениям И. Спасского (впоследствии † Сергия, архиепископа владимирского), от заложения храма до его разрушения прошло 407 лет. Исследование библейской хронологии. Киев, 1857, с. 131. . Этот период истории Израиля сам собой распадается на три меньших периода или эпохи, соответственно которым могут быть разделены на три части и 3-й и 4-й книг Царств: 1) период царствования Соломона, 3 Цар 1:11; 2) период синхронистической истории обоих царств Еврейских, Иудейского и Израильского, от разделения до падения северного — Израильского царства, 3 Цар 124 Цар 17:3) период одиночного существования южного — Иудейского царства с момента разрушения Израильского царства до падения Иерусалима и Иудеи под оружием халдеев, 4 Цар 18-25. Для каждой из этих эпох священный писатель имел у себя свой особый источник: а) для истории Соломона таким источником была «Книга дел Соломоновых», евр.: Sepher dibre — Schelomoh, LXX: βιβλίον τω̃ν ῥημάτων Σαλομών, Вульгата: Liber verborum dierum Salomonis, слав.: «Книга словес Соломоних» (3 Цар 11:41); б) для истории царей южного царства, от Ровоама до Иоакима включительно, — «Летопись царей иудейских», Sepher dibre — hajiamimlemalche Iehudah, βιβλίον λόγων τω̃ν ἡμερω̃ν τοι̃ς βασιλευ̃σιν ’Ιου̃δα, Liber verborum dierum regum Juda, Книга словес царей Иудиных (3 Цар 14:29; 3 Цар 15:7; 3 Цар 22:46; 4 Цар 8:23; 4 Цар 12:20; 4 Цар 14:18; 4 Цар 15:6.15.36; 4 Цар 24:5 и др.) и в) для истории царей северного царства — «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14:19; 3 Цар 15:31; 3 Цар 16:5.14.20.27; 3 Цар 22:39; 4 Цар 1:18; 4 Цар 10:34; 4 Цар 13:8.12 и др.). Содержание и характер цитируемых источников остаются неизвестными; однако не подлежит сомнению, что они были отдельными, самостоятельными произведениями (для каждой из трех указанных эпох священный писатель пользуется каким-либо одним источником, не упоминая о двух других); что они содержали более того, что заимствовал из них писатель (обычная его формула: «прочие дела писаны в книге») и что при написании 3-й и 4-й книг Царств означенные источники не только существовали, но и были в весьма большой известности у народа. Из снесения рассматриваемых цитат из книг Царств с параллельными им местами из книги 2 Паралипоменон можно видеть, что все три упомянутых источника были писаниями пророков, которые вообще были единственными историографами в библейской древности (ср. 3 Цар 11:41 с 2 Пар 9:29; 3 Цар 14:21 с 2 Пар 12:15; 3 Цар 15:1-8 с 2 Пар 13:22; ср. также 4 Цар 18:13-20:19 с Ис 36-39; Иер 52 с 4 Цар 24-25). Напротив, мнение (Делича и др.) о светском происхождении летописей царей, послуживших источниками для 3-й и 4-й книг Царств, — о составлении их упомянутыми в 2 Цар 8:16; 3 Цар 4:3 mazkir’ами (LXX: ὑπομνηματόγραφος, слав.: памятописец, русск.: дееписатель), не может найти себе подтверждения в библейском тексте. По словам блаженного Феодорита, «каждый пророк имел обычай описывать события, в его время совершавшиеся, ему современные. Другие же, совокупив это воедино, составили книги Царств» (Толкование на книги Царств, предисловие, см. вопр. 4 на 2 Цар и 49 на 4 Цар). Боговдохновенное достоинство книг Царств этим само собою предполагается.

Время написания 3-й и 4-й книг Царств может быть с вероятностью определено — из упоминания об освобождении Иехонии (562 г.) и отсутствия в книгах указания о конце плена и указе Кира (536 г.) — второй половиной вавилонского плена, около половины VI столетия до Р. Х. Писатель книг неизвестен: определенных указаний на автора в книгах нет. Талмудическое предание (Бава-Батра, 15a) считает писателем 3-й и 4-й книг Царств пророка Иеремию. Но если в пользу этого предположения могло бы говорить сходство некоторых мест из книг Царств с книгами пророка Иеремии (ср. 4 Цар 25 с Иер 52), то прямо против него говорят: а) время и б) место написания 3-й и 4-й книг Царств, поскольку это время и место могут быть определены с вероятностью. Мы видели, что 3-й и 4-й книг Царств могли быть написаны не ранее второй половины плена вавилонского; в таком случае пророк Иеремия был бы тогда уже столетним старцем; но известно, что пророк Иеремия в первые же годы пленения уведен был иудеями в Египет (Иер 43:6), где вскоре принял мученическую смерть от соплеменников (ср. Четьи-Минеи, под 1 мая). Невероятно также, чтобы Египет был местом написания 3-й и 4-й книг Царств: не для малой группы египетских беглецов из иудеев требовалось составление такого произведения, а для основной части народа Божия, т. е. плененной в Вавилоне. Последний и является вероятным местом происхождения обеих книг (указание на это видели, между прочим, в 3 Цар 4:24, Евр 5:4), и если указаний на жизнь Египта в наших книгах почти нет, то вавилонская жизнь и события из истории Ново-Халдейского царства многоразлично отразились в этих книгах. Но если пророк Иеремия не был писателем 3-й и 4-й книг Царств, то он все же влиял своей книгой на священного писателя 3-й и 4-й книг Царств (ср. Иер 52 и 4 Цар 25). Принятие книг в канон (в раздел «nebiim rischonim» — «пророки первые, раннейшие») во всяком случае говорит о высоком достоинстве и авторитете их в иудейской церкви. Цель книг нравоучительная — показать, что «пока Израиль умел пользоваться божественным промышлением, он жил в мире и тишине, и все ему были покорны; но когда он терял помощь Божию, он подвергался неприятным нападениям» (Блаж. Феодорит. Толк. на 4 Цар, вопр. 31).

Исторические книги


По принятому в греко-славянской и латинской Библиях делению ветхозаветных книг по содержанию, историческими (каноническими) книгами считаются в них книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, четыре книги Царств, две Паралипоменон, 1-я книга Ездры, Неемии и Есфирь. Подобное исчисление встречается уже в 85-м апостольском правиле 1, четвертом огласительном поучении Кирилла Иерусалимского, Синайском списке перевода LXX и отчасти в 60-м правиле Лаодикийского собора 350 г.: Есфирь поставлена в нем между книгами Руфь и Царств 2. Равным образом и термин «исторические книги» известен из того же четвертого огласительного поучения Кирилла Иерусалимского и сочинения Григория Богослова «О том, какие подобает чести кн. Ветхого и Нового Завета» (книга Правил, с. 372–373). У названных отцов церкви он имеет, впрочем, несколько иной, чем теперь, смысл: название «исторические книги» дается ими не только «историческим книгам» греко-славянского и латинского перевода, но и всему Пятикнижию. «Исторических книг древнейших еврейских премудростей, – говорит Григорий Богослов, – двенадцать. Первая – Бытие, потом Исход, Левит, потом Числа, Второзаконие, потом Иисус и Судии, восьмая Руфь. Девятая и десятая книги – Деяния Царств, Паралипоменон и последнею имееши Ездру». «Читай, – отвечает Кирилл Иерусалимский, – божественных писаний Ветхого завета 22 книги, переведенных LXX толковниками, и не смешивай их с апокрифами… Это двадцать две книги суть: закона Моисеева первые пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Затем Иисуса сына Навина, Судей с Руфью составляют одну седьмую книгу. Прочих исторических книг первая и вторая Царств, у евреев составляющая одну книгу, также третья и четвертая, составляющие одну же книгу. Подобно этому, у них и Паралипоменон первая и вторая считаются за одну книгу, и Ездры первая и вторая (по нашему Неемии) считаются за одну книгу. Двенадцатая книга – Есфирь. Таковы исторические книги».

Что касается еврейской Библии, то ей чужд как самый раздел «исторических книг», так и греко-славянское и латинское их распределение. Книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств причисляются в ней к «пророкам», а Руфь, две книги Паралипоменон, Ездры – Неемии и Есфирь – к разделу «кегубим» – священным писаниям. Первые, т. е. кн. Иисуса Навина, Судей и Царств занимают начальное место среди пророческих, Руфь – пятое, Есфирь – восьмое и Ездры, Неемии и Паралипоменон – последние места среди «писаний». Гораздо ближе к делению LXX стоит распорядок книг у Иосифа Флавия. Его слова: «От смерти Моисея до правления Артаксеркса пророки после Моисея записали в 13 книгах совершившееся при них» (Против Аппиона, I, 8), дают понять, что он считал кн. Иисуса Навина – Есфирь книгами характера исторического. Того же взгляда держался, по-видимому, и Иисус сын Сирахов, В разделе «писаний» он различает «премудрые словеса́... и... повести» (Сир 44.3–5), т. е. учительные и исторические книги. Последними же могли быть только Руфь, Паралипоменон, Ездры, Неемии и Есфирь. Принятое в еврейской Библии включение их в раздел «писаний» объясняется отчасти тем, что авторам некоторых из них, например Ездры – Неемии, не было усвоено в еврейском богословии наименования «пророк», отчасти их характером, в них виден историк учитель и проповедник. Сообразно с этим весь третий раздел и называется в некоторых талмудических трактатах «премудростью».

Относя одну часть наших исторических книг к разделу пророков, «узнавших по вдохновенно от Бога раннейшее, а о бывшем при них писавших с мудростью» (Иосиф Флавий. Против Аппиона I, 7), и другую – к «писаниям», каковое название дается всему составу ветхозаветных канонических книг, иудейская церковь тем самым признала их за произведения богодухновенные. Вполне определенно и ясно высказан этот взгляд в словах Иосифа Флавия: «У иудеев не всякий человек может быть священным писателем, но только пророк, пишущий по Божественному вдохновенно, почему все священные еврейские книги (числом 22) справедливо могут быть названы Божественными» (Против Аппиона I, 8). Позднее, как видно из талмудического трактата Мегилла, поднимался спор о богодухновенности книг Руфь и Есфирь; но в результате его они признаны написанными Духом Святым. Одинакового с ветхозаветной церковью взгляда на богодухновенность исторических книг держится и церковь новозаветная (см. выше 85 Апостольское правило).

Согласно со своим названием, исторические книги налагают историю религиозно-нравственной и гражданской жизни народа еврейского, начиная с завоевания Ханаана при Иисусе Навине (1480–1442 г. до Р. X.) и кончая возвращением евреев из Вавилона во главе с Неемиею при Артаксерксе I (445 г. до Р. X.), на время правления которого падают также события, описанные в книге Есфирь. Имевшие место в течение данного периода факты излагаются в исторических книгах или вполне объективно, или же рассматриваются с теократической точки зрения. Последняя устанавливала, с одной стороны, строгое различие между должными и недолжными явлениями в области религии, а с другой, признавала полную зависимость жизни гражданской и политической от веры в истинного Бога. В зависимости от этого излагаемая при свете идеи теократии история народа еврейского представляет ряд нормальных и ненормальных религиозных явлений, сопровождавшихся то возвышением, подъемом политической жизни, то полным ее упадком. Подобная точка зрения свойственна преимущественно 3–4 кн. Царств, кн. Паралипоменон и некоторым частям кн. Ездры и Неемии (Неем 9.1). Обнимаемый историческими книгами тысячелетний период жизни народа еврейского распадается в зависимости от внутренней, причинной связи явлении на несколько отдельных эпох. Из них время Иисуса Навина, ознаменованное завоеванием Палестины, представляет переходный момент от жизни кочевой к оседлой. Первые шаги ее в период Судей (1442–1094) были не особенно удачны. Лишившись со смертью Иисуса Навина политического вождя, евреи распались на двенадцать самостоятельных республик, утративших сознание национального единства. Оно сменилось племенной рознью, и притом настолько сильною, что колена не принимают участие в обшей политической жизни страны, живут до того изолированно, замкнуто, что не желают помочь друг другу даже в дни несчастий (Суд.5.15–17, 6.35, 8.1). В таком же точно жалком состоянии находилась и религиозно-нравственная жизнь. Безнравственность сделалась настолько всеобщей, что прелюбодейное сожительство считалось обычным делом и как бы заменяло брак, а в некоторых городах развелись гнусные пороки времен Содома и Гоморры (Суд.19). Одновременно с этим была забыта истинная религия, – ее место заняли суеверия, распространяемые бродячими левитами (Суд.17). Отсутствие в период судей, сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Суд.21.25). Но эти же отрицательные стороны и явления оказались благодетельными в том отношении, что подготовили установление царской власти; период судей оказался переходным временем к периоду царей. Племенная рознь и вызываемое ею бессилие говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). И так как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и не надолго, конец племенной розни евреев: по его призыву собираются на войну с Каасом Аммонитским «сыны Израилевы... и мужи Иудины» (1Цар 11.8). Скорее военачальник, чем правитель, Саул оправдал народное желание видеть в царе сильного властью полководца (1Цар 8.20), он одержал целый ряд побед над окрестными народами (1Цар 14.47–48) и как герой погиб в битве на горах Гелвуйских (1Цар 31). С его смертью во всей силе сказалась племенная рознь периода Судей: колено Иудово, стоявшее прежде одиноко от других, признало теперь своим царем Давида (2Цар 2.4), а остальные подчинились сыну Саула Иевосфею (2Цар 2.8–9). Через семь с половиной лет после этого власть над Иудою и Израилем перешла в руки Давида (2Цар 5.1–3), и целью его правления становится уничтожение племенной розни, при посредстве чего он рассчитывает удержать престол за собой и своим домом. Ее достижению способствуют и постоянные войны, как общенародное дело, они поддерживают сознание национального единства и отвлекают внимание от дел внутренней жизни, всегда могущих подать повод к раздорам, и целый ряд реформ, направленных к уравнению всех колен пред законом. Так, устройство постоянной армии, разделенной по числу колен на двенадцать частей, причем каждая несет ежемесячную службу в Иерусалиме (1Пар 27.1), уравнивает народ по отношению к военной службе. Превращение нейтрального города Иерусалима в религиозный и гражданский центр не возвышает никакое колено в религиозном и гражданском отношении. Назначение для всего народа одинаковых судей-левитов (1Пар 26.29–30) и сохранение за каждым коленом местного племенного самоуправления (1Пар 27.16–22) уравнивает всех пред судом. Поддерживая равенство колен и тем не давая повода к проявлению племенной розни, Давид остается в то же самое время в полном смысле самодержавным монархом. В его руках сосредоточивается власть военная и гражданская: первая через посредство подчиненного ему главнокомандующего армией Иоава (1Пар 27.34), вторая через посредство первосвященника Садока, начальника левитов-судей.

Правление сына и преемника Давидова Соломона обратило ни во что результат царствования его отца. Необыкновенная роскошь двора Соломона требовала громадных расходов и соответствующих налогов на народ. Его средства шли теперь не на общегосударственное дело, как при Давиде, а на удовлетворение личных нужд царя и его придворных. Одновременно с этим оказался извращенным правый суд времени Давида: исчезло равенство всех и каждого пред законом. На этой почве (3Цар 12.4) возникло народное недовольство, перешедшее затем в открытое возмущение (3Цар 11.26. Подавленное Соломоном, оно вновь заявило себя при Ровоаме (3Цар 12) и на этот раз разрешилось отделением от дома Давидова 10 колен (3Цар 12.20). Ближайшим поводом к нему служило недовольство Соломоном, наложившим на народ тяжелое иго (3Цар 12.4), и нежелание Ровоама облегчить его. Но судя по словам отделившихся колен: «нет нам доли в сыне Иессеевом» (3Цар 12.16), т. е. у нас нет с ним ничего общего; мы не принадлежим ему, как Иуда, по происхождению, причина разделения в той племенной, коленной розни, которая проходила через весь период Судей и на время стихает при Сауле, Давиде и Соломоне.

Разделением единого царства (980 г. до Р. Х.) на два – Иудейское и Израильское – было положено начало ослаблению могущества народа еврейского. Последствия этого рода сказались прежде всего в истории десятиколенного царства. Его силам наносят чувствительный удар войны с Иудою. Начатые Ровоамом (3Цар 12.21, 14.30; 2Пар 11.1, 12.15), они продолжаются при Авии, избившем 500 000 израильтян (2Пар 13.17) и отнявшем у Иеровоама целый ряд городов (2Пар 13.19), и на время заканчиваются при Асе, истребившем при помощи Венадада Сирийского население Аина, Дана, Авел-Беф-Моахи и всей земли Неффалимовой (3Цар 15.20). Обоюдный вред от этой почти 60-тилетней войны был сознан, наконец, в обоих государствах: Ахав и Иосафат вступают в союз, закрепляя его родством царствующих домов (2Пар 18.1), – женитьбою сына Иосафатова Иорама на дочери Ахава Гофолии (2Пар 21.6). Но не успели зажить нанесенные ею раны, как начинаются войны израильтян с сирийцами. С перерывами (3Цар 22.1) и переменным счастьем они проходят через царствование Ахава (3Цар 20), Иорама (4Цар 8.16–28), Ииуя (4Цар 10.5–36), Иоахаза (4Цар 13.1–9) и Иоаса (4Цар 13.10–13) и настолько ослабляют военную силу израильтян, что у Иохаза остается только 50 всадников, 10 колесниц и 10 000 пехоты (4Цар 13.7). Все остальное, как прах, развеял Азаил Сирийский, (Ibid: ср. 4Цар 8.12). Одновременно с сирийцами израильтяне ведут при Иоасе войну с иудеями (4Цар 14.9–14, 2Пар 25.17–24) и при Иеровоаме II возвращают, конечно, не без потерь в людях, пределы своих прежних владений от края Емафского до моря пустыни (4Цар 14.25). Обессиленные целым рядом этих войн, израильтяне оказываются, наконец, не в силах выдержать натиск своих последних врагов – ассириян, положивших конец существованию десятиколенного царства. В качестве самостоятельного государства десятиколенное царство просуществовало 259 лет (960–721). Оно пало, истощив свои силы в целом ряде непрерывных войн. В ином свете представляется за это время состояние двухколенного царства. Оно не только не слабеет, но скорее усиливается. Действительно, в начале своего существования двухколенное царство располагало лишь 120 000 или по счислению александрийского списка 180 000 воинов и потому, естественно, не могло отразить нашествия египетского фараона Сусакима. Он взял укрепленные города Иудеи, разграбил самый Иерусалим и сделал иудеев своими данниками (2Пар 12.4, 8–9). Впоследствии же число вооруженных и способных к войне было увеличено теми недовольными религиозной реформой Иеровоама I израильтянами (не считая левитов), которые перешли на сторону Ровоама, укрепили и поддерживали его царство (2Пар 11.17). Сравнительно благоприятно отозвались на двухколенном царстве и его войны с десятиколенным. По крайней мере, Авия отнимает у Иеровоама Вефиль, Иешон и Ефрон с зависящими от них городами (2Пар 13.19), а его преемник Аса в состоянии выставить против Зарая Эфиоплянина 580 000 воинов (2Пар 14.8). Относительная слабость двухколенного царства сказывается лишь в том, что тот же Аса не может один вести войну с Ваасою и приглашает на помощь Венадада сирийского (3Цар 15.18–19). При сыне и преемнике Асы Иосафате двухколенное царство крепнет еще более. Не увлекаясь жаждой завоеваний, он посвящает свою деятельность упорядочению внутренней жизни государства, предпринимает попытку исправить религиозно-нравственную жизнь народа, заботится о его просвещении (2Пар 17.7–10), об урегулировании суда и судебных учреждений (2Пар 19.5–11), строит новые крепости (2Пар 17.12) и т. п. Проведение в жизнь этих предначертаний требовало, конечно, мира с соседями. Из них филистимляне и идумеяне усмиряются силой оружия (2Пар 17.10–11), а с десятиколенным царством заключается политический и родственный союз (2Пар 18.1). Необходимый для Иосафата, как средство к выполнению вышеуказанных реформ, этот последний сделался с течением времени источником бедствий и несчастий для двухколенного царства. По представлению автора Паралипоменон (2Пар 21), они выразились в отложении Иудеи при Иораме покоренной Иосафатом Идумеи (2Пар.21.10), в счастливом набеге на Иудею и самый Иерусалим филистимлян и аравийских племен (2Пар.21.16–17), в возмущении жителей священнического города Ливны (2Пар.21.10) и в бесполезной войне с сирийцами (2Пар 22.5). Сказавшееся в этих фактах (см. еще 2Пар 21.2–4, 22.10) разложение двухколенного царства было остановлено деятельностью первосвященника Иоддая, воспитателя сына Охозии Иоаса, но с его смертью сказалось с новой силой. Не успевшее окрепнуть от бедствий и неурядиц прошлых царствований, оно подвергается теперь нападению соседей. Именно филистимляне захватывают в плен иудеев и ведут ими торговлю как рабами (Иоиль 3.6, Ам 1.9); идумеяне делают частые вторжения в пределы Иудеи и жестоко распоряжаются с пленниками (Ам 1.6, Иоиль 3.19); наконец, Азаил сирийский, отняв Геф, переносит оружие на самый Иерусалим, и снова царство Иудейское покупает себе свободу дорогой ценой сокровищ царского дома и храма (4Цар 12.18). Правлением сына Иоаса Амасии кончается время бедствий (несчастная война с десятиколенным царством – 4Цар 14.9–14,, 2Пар 25.17–24 и вторжение идумеев – Ам 9.12), а при его преемниках Озии прокаженном и Иоафаме двухколенное царство возвращает славу времен Давида и Соломона. Первый подчиняет на юге идумеев и овладевает гаванью Елафом, на западе сокрушает силу филистимлян, а на востоке ему платят дань аммонитяне (2Пар 26.6–8). Могущество Озии было настолько значительно, что, по свидетельству клинообразных надписей, он выдержал натиск Феглафелассара III. Обеспеченное извне двухколенное царство широко и свободно развивало теперь и свое внутреннее экономическое благосостояние, причем сам царь был первым и ревностным покровителем народного хозяйства (2Пар 26.10). С развитием внутреннего благосостояния широко развилась также торговля, послужившая источником народного обогащения (Ис 2.7). Славному предшественнику последовал не менее славный и достойный преемник Иоафам. За время их правления Иудейское царство как бы собирается с силами для предстоящей борьбы с ассириянами. Неизбежность последней становится ясной уже при Ахазе, пригласившем Феглафелассара для защиты от нападения Рецина, Факея, идумеян и филистимлян (2Пар 28.5–18). По выражению Вигуру, он, сам того не замечая, просил волка, чтобы тот поглотил его стадо, (Die Bibel und die neueren Entdeckungen. S. 98). И действительно, Феглафелассар освободил Ахаза от врагов, но в то же время наложил на него дань ((2Пар 28.21). Неизвестно, как бы сказалась зависимость от Ассирии на дальнейшей истории двухколенного царства, если бы не падение Самарии и отказ преемника Ахаза Езекии платить ассириянам дань и переход его, вопреки совету пророка Исаии, на сторону египтян (Ис 30.7, 15, 31.1–3). Первое событие лишало Иудейское царство последнего прикрытия со стороны Ассирии; теперь доступ в его пределы открыт, и путь к границам проложен. Второе окончательно предрешило судьбу Иудеи. Союз с Египтом, перешедший с течением времени в вассальную зависимость, заставил ее принять участие сперва в борьбе с Ассирией, а потом с Вавилоном. Из первой она вышла обессиленной, а вторая привела ее к окончательной гибели. В качестве союзницы Египта, с которым вели при Езекии борьбу Ассирияне, Иудея подверглась нашествию Сеннахерима. По свидетельству оставленной им надписи, он завоевал 46 городов, захватил множество припасов и военных материалов и отвел в плен 200 150 человек (Schrader jbid S. 302–4; 298). Кроме того, им была наложена на Иудею громадная дань (4Цар 18.14–16). Союз с Египтом и надежда на его помощь не принесли двухколенному царству пользы. И, тем не менее, преемник Езекии Манассия остается сторонником египтян. Как таковой, он во время похода Ассаргадона против Египта делается его данником, заковывается в оковы и отправляется в Вавилон (2Пар 33.11). Начавшееся при преемнике Ассаргадона Ассурбанипале ослабление Ассирии сделало для Иудеи ненужным союз с Египтом. Мало этого, современник данного события Иосия пытается остановить завоевательные стремления фараона египетского Нехао (2Пар 35.20), но погибает в битве при Мегиддоне (2Пар 35.23). С его смертью Иудея становится в вассальную зависимость от Египта (4Цар 23.33, 2Пар 36.1–4), а последнее обстоятельство вовлекает ее в борьбу с Вавилоном. Стремление Нехао утвердиться, пользуясь падением Ниневии, в приефратских областях встретило отпор со стороны сына Набополассара Навуходоноора. В 605 г. до Р. X. Нехао был разбит им в битве при Кархемыше. Через четыре года после этого Навуходоносор уже сам предпринял поход против Египта и в целях обезопасить себе тыл подчинил своей власти подвластных ему царей, в том числе и Иоакима иудейского (4Цар 24.1, 2Пар 36.5). От Египта Иудея перешла в руки вавилонян и под условием верности их могла бы сохранить свое существование. Но ее сгубила надежда на тот же Египет. Уверенный в его помощи, второй преемник Иоакима Седекия (Иер 37.5, Иез 17.15) отложился от Навуходоносора (4Цар 24.20, 2Пар 36.13), навлек нашествие вавилонян (4Цар 25.1, 2Пар 36.17) и, не получив поддержки от египетского фараона Офры (Иер 37.7), погиб сам и погубил страну.

Если международные отношения Иудеи сводятся к непрерывным войнам, то внутренняя жизнь характеризуется борьбой с язычеством. Длившаяся на протяжении всей истории двухколенного царства, она не доставила торжества истинной религии. Языческим начало оно свое существование при Ровоаме (3Цар 14.22–24, 2Пар 11.13–17), языческим и кончило свою политическую жизнь (4Цар 24.19, 2Пар 36.12). Причины подобного явления заключались прежде всего в том, что борьба с язычеством велась чисто внешними средствами, сводилась к одному истреблению памятников язычества. Единственное исключение в данном отношении представляет деятельность Иосафата, Иосии и отчасти Езекии. Первый составляет особую комиссию из князей, священников и левитов, поручает ей проходить по всем городам иудиным и учить народ (2Пар 17.7–10); второй предпринимает публичное чтение закона (4Цар 23.1–2, 2Пар 34.30) и третий устраивает торжественное празднование Пасхи (2Пар 30.26). Остальные же цари ограничиваются уничтожением идолов, вырубанием священных дубрав и т. п. И если даже деятельность Иосафата не принесла существенной пользы: «народ еще не обратил твердо сердца своего к Богу отцов своих» (2Пар 20.33), то само собой понятно, что одни внешние меры не могли уничтожить языческой настроенности народа, тяготения его сердца и ума к богам окрестных народов. Поэтому, как только умирал царь гонитель язычества, язычествующая нация восстановляла разрушенное и воздвигала новые капища для своих кумиров; ревнителям религии Иеговы вновь приходилось начинать дело своих благочестивых предшественников (2Пар 14.3, 15.8, 17.6 и т. п.). Благодаря подобным обстоятельствам, религия Иеговы и язычество оказывались далеко неравными силами. На стороне последнего было сочувствие народа; оно усвоялось евреем как бы с молоком матери, от юности входило в его плоть и кровь; первая имела за себя царей и насильно навязывалась ими нации. Неудивительно поэтому, что она не только была для нее совершенно чуждой, но и казалась прямо враждебной. Репрессивные меры только поддерживали данное чувство, сплачивали язычествующую массу, не приводили к покорности, а, наоборот, вызывали на борьбу с законом Иеговы. Таков, между прочим, результат реформ Езекии и Иоссии. При преемнике первого Манассии «пролилась невинная кровь, и Иерусалим... наполнился ею... от края до края» (4Цар 21.16), т. е. началось избиение служителей Иеговы усилившеюся языческой партией. Равным образом и реформа Иосии, проведенная с редкою решительностью, помогла сосредоточению сил язычников, и в начавшейся затем борьбе со сторонниками религии они подорвали все основы теократии, между прочим, пророчество и священство, в целях ослабления первого язычествующая партия избрала и выдвинула ложных пророков, обещавших мир и уверявших, что никакое зло не постигнет государство (Иер 23.6). Подорвано было ею и священство: оно выставило лишь одних недостойных представителей (Иер 23.3). Реформа Иосии была последним актом вековой борьбы благочестия с язычеством. После нее уж не было больше и попыток к поддержанию истинной религии; и в плен Вавилонский евреи пошли настоящими язычниками.

Плен Вавилонский, лишив евреев политической самостоятельности, произвел на них отрезвляющее действие в религиозном отношении. Его современники воочию убедились в истинности пророческих угроз и увещаний, – в справедливости того положения, что вся жизнь Израиля зависит от Бога, от верности Его закону. Как прямой и непосредственный результат подобного сознания, возникает желание возврата к древним и вечным истинам и силам, которые некогда создали общество, во все времена давали спасение и, хотя часто забывались и пренебрегались, однако всегда признавались могущими дать спасение. На этот-то путь и вступила прибывшая в Иудею община. В качестве подготовительного условия для проведения в жизнь религии Иеговы ею было выполнено требование закона Моисеева о полном и всецелом отделении евреев от окрестных народов (расторжение смешанных браков при Ездре и Неемии). В основу дальнейшей жизни и истории теперь полагается принцип обособления, изолированности.


* * *


1 «Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирянам, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета: Моисеевых пять (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), Иисуса Навина едина, Судей едина, Руфь едина, Царств четыре, Паралипоменон две, Ездры две, Есфирь едина».

2 «Читать подобает книги Ветхого Завета: Бытие мира, Исход из Египта, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина, Судии и Руфь, Есфирь, Царств первая и вторая, Царств третья и четвертая, Паралипоменон первая и вторая, Ездры первая и вторая».

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:5 Или: торговцев.


12:10 Или: взвешивали.


12:11 Или: по весу.


12:15 Или: они пользовались доверием.


12:21 Ср. 2 Пар 24:26: Завад, сын аммонитянки Шимат, и Ехозавад, сын моавитянки Шимрит.


13:3 Букв.: все.


13:6 Или: стоял столб Ашеры; букв.: ашера - символ богини-матери, супруги верховного языческого божества Эль в древней ханаанской мифологии. См. примеч. к Исх 34:13.


13:14 Дословно повторяются слова Елисея при вознесении Илии (2:12).


14:6 Ср. Втор 24:16.


14:8 Или (ближе к букв.): взглянем друг другу в глаза.


14:13 Т.е. ок. 180 м.


14:24 Букв.: не удалился от грехов / преступлений.


14:25 Букв.: до моря Аравы; или: моря равнины.


14:26 Или: от мала до велика.


14:28 Здесь точный смысл масоретского текста неясен. Букв.: Иудее в Израиле. Друг. возм. пер.: вернул Дамаск и Хамат Иудейский Израилю.


15:1 В ст. 13, 30, 32, 34 Азария назван Озией (масоретский текст: Уззия); ср. 2 Пар 26:1.


15:9 Букв.: не удалился от грехов / преступлений; то же в ст. 24 и 28.


15:10 Так в некоторых греч. рукописях; в масоретском тексте: перед народом.


15:16 а) Так в некот. рукописях; масоретский текст: в Тифсахе - город на восточном берегу Евфрата, что кажется маловероятным.


15:16 б) Друг. возм. пер.:не открыли ему (ворота).


15:19 а) Скорее всего, речь идет о Тиглатпаласаре; ср. ст. 29.


15:19 б) Т.е. ок. 34 т.


15:20 Т.е. ок. 0,6 кг.


15:25 Скорее всего, Аргов и Арье были убиты вместе с царем, а возможно, напротив, они участвовали в цареубийстве вместе с Факеем.


16:3 Друг. возм. пер.: предал огню в знач. «принес в жертву».


16:6 Друг. чтение, основанное на древн. пер.: арамеи.


16:10 Или: подробностями его устройства.


16:15 Или: для гадания.


16:18 Или: основание для престола.


17:3 Возможно, речь идет об ассирийском царе Салманасаре V, правившем Ассирией в 727–722 гг. до Р.Х., хотя Израильское царство было окончательно завоевано при Саргоне II (722–705 гг.) в 722/721 г. (ср. ст. 26, где имя ассирийского царя не названо).


17:4 Неясно, какой фараон имеется в виду.


17:5 Букв.: всей стране.


17:9 а) Букв.: тайком поступали израильтяне неверно.


17:9 б) Друг. возм. пер.: израильтяне приписали Господу, Богу своему, то, что к Нему отношения не имело.


17:15 Или: погнались за пустотой и обратились в пустое.


17:18 Букв.: их.


17:21 Букв.: Он вырвал Израиль из дома Давидова; см. 3 Цар 11:31, 32.


17:32 Или: благоговели они пред Господом; букв.: боялись Господа; то же в ст. 33 и 41.


Царь Иосия повелел священнику Хилкии: …«Идите и вопросите Господа обо мне, о народе и обо всей Иудее - как понимать слова этой найденной книги? Ибо велик гнев Господень, возгорится он на нас за то, что не послушали наши праотцы слов этой книги, не исполняли всего написанного о нас!» (22:3-13)

Так спустя столетия после смерти Моисея была заново открыта Книга Закона - того самого Моисеева закона, по которому должен был жить Израиль. Если народу было дано Откровение, это еще не значит, что он всегда будет его хранить и уж тем более жить в соответствии с ним. Не единожды в мировой истории самые разные народы и люди с удивлением и горьким раскаянием заново открывали для себя те заветы, которые они когда-то не сберегли, о которых давно забыли!

Четвертая книга царств в иудейской традиции называется Второй книгой царей. Охватывая мрачный период в несколько столетий, она приводит историю жизни многих царей как Северного (Израильского), так и Южного (Иудейского) царств. Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печальна. О большинстве из царей сказано кратко, одна и та же формула неизменно повторяется около десяти раз: «Он творил то, что было злом в глазах Господа». Неизменные нарушения Завета, отступление от Бога, восстановление во многих городах иноземного культа - всё это привело народ и страну к упадку: двери Храма были закрыты, светильники погашены, курения прекращены, всесожжения не приносились. Вопиющим святотатством было, например, установление истукана Астарты в самом Иерусалимском храме (21:7). Гнев Яхве был неотвратим.

И действительно, в результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу (в конце VIII в. до Р. Х.) Северное царство пало под ударами ассирийцев, которые выселили множество израильтян в дальние области своей империи, а на их место привезли людей из других народов - так правители Ассирийской империи предотвращали восстания порабощенных народов.

Южное царство тоже подверглось ассирийскому нашествию, но Иерусалим смог выдержать осаду благодаря чуду (гл. 19). Но, возможно, еще и потому, что на общем унылом фоне в Иерусалиме всё же были и достойные цари. Среди них известные богобоязненные цари-реформаторы Езекия (гл. 18-20) и Иосия (гл. 21-23), которые решительно боролись с укоренившимся в народе идолопоклонством (23:4). С Иосией связана еще одна удивительная история: во время ремонта Храма была найдена «книга Закона» (22:8). Что именно это было за книга? Пятикнижие, каким мы знаем его сегодня, или, может быть, одна из его частей, где изложены только заповеди и предписания, быть может, книга Второзаконие?

Между тем духовное прозрение пришло к израильтянам слишком поздно, Иудея была уже на грани национальной катастрофы. В начале VIII в. Иерусалим был взят вавилонянами, которые разрушили и Храм, и город (гл. 24, 25), а жителей выселили в Вавилон - так начался Вавилонский плен.

Слабая надежда на возрождение появляется лишь в самом конце этой книги (25:27-30): царь Иехония, находившийся в вавилонском заточении, был выведен из темницы и посажен на почетное место при вавилонском дворе. Быть может, однажды возродится и разрушенное царство на его родине в Иудее?

Но есть в этой книге то, что намного важнее политики, интриг и царских ритуалов - служение пророков. С уходом великого пророка Илии, о котором рассказывала предыдущая книга, его служение не прервалось: Елисей - ученик и продолжатель дела Илии - совершил не меньше чудес и оставил не меньше наставлений для своего народа и всех нас (гл. 2-13).

Встречаем мы в этой книге и самого известного ветхозаветного пророка, Исайю (гл. 19, 20), хотя гораздо подробнее о его служении рассказано в книге, носящей его имя. Но именно Четвертая книга царств показывает нам исторический контекст одного из ключевых моментов его служения: царь Езекия в переломные для судеб страны моменты, в окаянные дни ассирийского нашествия, обращался к пророку Исайе за советом и неизменно стремился следовать воле Божьей, хоть и не всегда был тверд и последователен в этом своем желании. Историческая и пророческая книги сходятся в главном, дополняя друг друга и давая читателю глубину перспективы.

Царства не вечны, исчезают с лица земли города и рушатся храмы, но Слово Божие пребывает вовек, оно раскрывается новым поколениям, исполняется в новые времена - вот какой урок можно вынести из этой трагической книги.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

То, что произошло с Израильским царством, и его цари, и многие из его жителей сами на себя накликали своими... 

 

Один за другим меняются цари и в Иудейском царстве, и в Израильском. Перед нами мелькают имена, заговоры, годы... 

 

На примере царя Амасии мы можем видеть горькие плоды попыток сочетать благочестие с кровавой повседневностью... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).