Библия-Центр
РУ

Мысли вслух на Пс 118:40-79

40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου ἐν τη̨̃ δικαιοσύνη̨ σου ζη̃σόν με
41 Ϛ' ουαυ καὶ ἔλθοι ἐπ' ἐμὲ τὸ ἔλεός σου κύριε τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου
42 καὶ ἀποκριθήσομαι τοι̃ς ὀνειδίζουσί με λόγον ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοὺς λόγους σου
43 καὶ μὴ περιέλη̨ς ἐκ του̃ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα ὅτι ἐπὶ τὰ κρίματά σου ἐπήλπισα
44 καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντός εἰς τὸν αἰω̃να καὶ εἰς τὸν αἰω̃να του̃ αἰω̃νος
45 καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμω̨̃ ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα
46 καὶ ἐλάλουν ἐν τοι̃ς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ἠ̨σχυνόμην
47 καὶ ἐμελέτων ἐν ται̃ς ἐντολαι̃ς σου αἱ̃ς ἠγάπησα σφόδρα
48 καὶ ἠ̃ρα τὰς χει̃ράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοι̃ς δικαιώμασίν σου
49 ζ' ζαι μνήσθητι τὸν λόγον σου τω̨̃ δούλω̨ σου ὡ̨̃ ἐπήλπισάς με
50 αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τη̨̃ ταπεινώσει μου ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέν με
51 ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα ἀπὸ δὲ του̃ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα
52 ἐμνήσθην τω̃ν κριμάτων σου ἀπ' αἰω̃νος κύριε καὶ παρεκλήθην
53 ἀθυμία κατέσχεν με ἀπὸ ἁμαρτωλω̃ν τω̃ν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου
54 ψαλτὰ ἠ̃σάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπω̨ παροικίας μου
55 ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ του̃ ὀνόματός σου κύριε καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου
56 αὕτη ἐγενήθη μοι ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα
57 η' ηθ μερίς μου κύριε εἰ̃πα φυλάξασθαι τὸν νόμον σου
58 ἐδεήθην του̃ προσώπου σου ἐν ὅλη̨ καρδία̨ μου ἐλέησόν με κατὰ τὸ λόγιόν σου
59 διελογισάμην τὰς ὁδούς σου καὶ ἐπέστρεψα τοὺς πόδας μου εἰς τὰ μαρτύριά σου
60 ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην του̃ φυλάξασθαι τὰς ἐντολάς σου
61 σχοινία ἁμαρτωλω̃ν περιεπλάκησάν μοι καὶ του̃ νόμου σου οὐκ ἐπελαθόμην
62 μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην του̃ ἐξομολογει̃σθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίματα τη̃ς δικαιοσύνης σου
63 μέτοχος ἐγώ εἰμι πάντων τω̃ν φοβουμένων σε καὶ τω̃ν φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου
64 του̃ ἐλέους σου κύριε πλήρης ἡ γη̃ τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με
65 θ' τηθ χρηστότητα ἐποίησας μετὰ του̃ δούλου σου κύριε κατὰ τὸν λόγον σου
66 χρηστότητα καὶ παιδείαν καὶ γνω̃σιν δίδαξόν με ὅτι ται̃ς ἐντολαι̃ς σου ἐπίστευσα
67 πρὸ του̃ με ταπεινωθη̃ναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα διὰ του̃το τὸ λόγιόν σου ἐφύλαξα
68 χρηστὸς εἰ̃ σύ κύριε καὶ ἐν τη̨̃ χρηστότητί σου δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου
69 ἐπληθύνθη ἐπ' ἐμὲ ἀδικία ὑπερηφάνων ἐγὼ δὲ ἐν ὅλη̨ καρδία̨ μου ἐξερευνήσω τὰς ἐντολάς σου
70 ἐτυρώθη ὡς γάλα ἡ καρδία αὐτω̃ν ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου ἐμελέτησα
71 ἀγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με ὅπως ἂν μάθω τὰ δικαιώματά σου
72 ἀγαθόν μοι ὁ νόμος του̃ στόματός σου ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου
73 ι' ιωθ αἱ χει̃ρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με συνέτισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου
74 οἱ φοβούμενοί σε ὄψονταί με καὶ εὐφρανθήσονται ὅτι εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα
75 ἔγνων κύριε ὅτι δικαιοσύνη τὰ κρίματά σου καὶ ἀληθεία̨ ἐταπείνωσάς με
76 γενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου του̃ παρακαλέσαι με κατὰ τὸ λόγιόν σου τω̨̃ δούλω̨ σου
77 ἐλθέτωσάν μοι οἱ οἰκτιρμοί σου καὶ ζήσομαι ὅτι ὁ νόμος σου μελέτη μού ἐστιν
78 αἰσχυνθήτωσαν ὑπερήφανοι ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς ἐμέ ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ται̃ς ἐντολαι̃ς σου
79 ἐπιστρεψάτωσάν μοι οἱ φοβούμενοί σε καὶ οἱ γινώσκοντες τὰ μαρτύριά σου
Свернуть

Взыскующий повелений Господа будет ходить свободно. Эта диалектика трудно воспринимается многими людьми, причём как противниками библейского Откровения, так и теми его сторонниками, которым хотелось бы укрыться в религиозности от трудностей повседневной свободы выбора, предполагающей ответственность за результаты выбора. Но приверженность чётким принципам совсем не то же самое, что формальная дисциплина, освобождающая от принятия решений. Верность принципам даёт критерии, отсекающие то, что уводит в сторону от верного пути, и, в конце концов, верность не даёт "стихиям повседневности" поработить нас.

Псалмопевец не зазубрил или принял к сведению правила поведения, он хочет утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Верность - не только результат рационального решения, но и охватывает все стороны личности: и эмоциональную, и волевую... Совершенно естественно, что слово Божие названо здесь оживляющим. Оно и в самом деле даёт силы, позволяющие выстоять даже тогда, когда гордые враги ругаются над человеком, хранящим верность Богу, и сплетают на него ложь, и не может быть случайным то, что гордость и ложь упомянуты рядом у них один источник, общий инициатор.

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).