Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Второзако1ніе, ГлавA 12

И# сі‰ зaпwвэди и3 суды2, ±же снабди1те твори1ти на земли2, ю4же гDь бг7ъ nтє1цъ вaшихъ дае1тъ вaмъ въ жре1бій во вс‰ дни6, въ нsже вы2 жи1ти бyдете на земли2:
пaгубою погуби1те вс‰ мэстA, въ ни1хже служи1ша тaмw kзы1цы богHмъ свои6мъ, ±же вы2 пріи1мете, на горaхъ высо1кихъ и3 холмёхъ и3 под8 дре1вомъ сэно1внымъ:
и3 да раскопaете трє1бища и4хъ и3 сокрушите2 столпы2 и4хъ, и3 дубр†вы и4хъ ссэче1те, и3 ваsніе богHвъ и4хъ сожже1те nгне1мъ, и3 погубите2 и4мz и4хъ t мёста тогw2.
Да не сотворите2 тaкw гDу бг7у вaшему,
то1кмw на мёстэ, и3дёже и3збере1тъ гDь бг7ъ вaшъ, во є3ди1нэмъ t племе1нъ вaшихъ, нарещи2 и4мz є3гw2 тaмw и3 призвaти, и3 взы1щете, и3 вни1дете тaмw:
и3 принесе1те тaмw всесожжє1ніz в†ша, и3 жє1ртвы вaшz, и3 начaтки вaши, и3 њбёты вaши, и3 вHльнаz в†ша, и3 и3сповBданіz в†ша, пе1рвенцы волHвъ вaшихъ и3 nве1цъ вaшихъ,
и3 ћсти бyдете тaмw пред8 гDемъ бг7омъ вaшимъ и3 возвеселите1сz њ всёхъ, на нsже возложите2 рyки вaшz вы2 и3 до1мове вaши, ћкоже тS блгcви1лъ є4сть гDь бг7ъ тво1й.
Да не сотвори1те тaмw всёхъ, є3ли6ка вы2 творите2 здЁ дне1сь, кjйждо ўго1дное пред8 собо1ю:
не пріидо1сте бо до нн7э въ поко1й и3 въ наслёдіе, є4же гDь бг7ъ вaшъ дае1тъ вaмъ.
10 И# є3гдA пре1йдете їoрдaнъ и3 вселите1сz на земли2, ю4же гDь бг7ъ вaшъ дaстъ въ наслёдіе вaмъ, и3 ўпоко1итъ вaсъ t всёхъ вр†гъ вaшихъ, и5же њ1крестъ вaсъ, и3 вселите1сz со ўтвержде1ніемъ:
11 и3 бyдетъ мёсто, є4же и3збере1тъ гDь бг7ъ вaшъ призвaти и4мz є3гw2 тaмw, тY принесе1те вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю вaмъ дне1сь: всесожжє1ніz в†ша и3 жє1ртвы вaшz, и3 десzти6ны вaшz и3 начaтки рyкъ вaшихъ, и3 всsкъ и3збрaнъ дaръ вaшъ, є3ли6ка њбэщaете гDеви бг7у вaшему:
12 и3 возвеселите1сz пред8 гDемъ бг7омъ вaшимъ вы2 и3 сы1нове вaши и3 дщє1ри вaши, и3 рабы6 вaши и3 рабы6ни вaши, и3 леvjти, и5же ў врaтъ вaшихъ: ћкw нёсть и5мъ чaсти ни жре1біz съ вaми.
13 Внемли2 себЁ, да не принесе1ши всесожже1ній твои1хъ на всsкомъ мёстэ, є4же ѓще ќзриши,
14 то1кмw на мёстэ, є4же и3збере1тъ гDь бг7ъ тво1й, въ є3ди1нэмъ t племе1нъ твои1хъ, тaмw да принесе1ши всесожжє1ніz тво‰ и3 тaмw сотвори1ши вс‰, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь.
15 Но то1кмw всёмъ желaніемъ души2 твоеS да пожре1ши, и3 снёси мzсA по блгcве1нію гDа бг7а твоегw2, є4же даде2 тебЁ во всsкомъ грaдэ: нечи1стый при тебЁ и3 чи1стый вкyпэ да ћстъ |, ћкw се1рну, и3ли2 є3лє1нz.
16 То1кмw кро1ве да не снёсте: на зе1млю проліе1те ю5, ѓки во1ду.
17 Не возмо1жеши ћсти въ градёхъ твои1хъ десzти1ны пшени1цы твоеS и3 вінA твоегw2 и3 є3ле1а твоегw2, пе1рвенцwвъ волHвъ твои1хъ и3 nве1цъ твои1хъ, и3 всёхъ њбётwвъ, є3ли6ки њбэщaете, и3 и3сповёданій вaшихъ, и3 начaткwвъ рyкъ вaшихъ:
18 то1кмw пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ да снёси | на мёстэ, є4же и3збере1тъ гDь бг7ъ тво1й себЁ, ты2 и3 сы1нъ тво1й и3 дще1рь твоS, и3 рaбъ тво1й и3 рабA твоS, и3 леvjтъ, и3 пришле1цъ и4же во градёхъ твои1хъ, и3 возвесели1шисz пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ во всёхъ, на нsже возложи1ши рyку твою2.
19 Внемли2 себЁ, да не њстaвиши леvjтина во все2 вре1мz, до1ндеже є3си2 жи1въ на земли2.
20 Ѓще же разшири1тъ гDь бг7ъ тво1й предёлы тво‰, ћкоже гlа тебЁ, и3 рече1ши: снёмъ мzсA, ѓще вожделёетъ душA твоS, ћкw ћсти мzсA, во все1мъ желaніи души2 твоеS да снёси мzсA.
21 Ѓще же дале1че tстои1тъ мёсто t тебє2, є4же и3збере1тъ гDь бг7ъ тво1й призывaти и4мz є3гw2 тaмw, и3 зако1леши t волHвъ твои1хъ и3 t nве1цъ твои1хъ, ±же дaстъ тебЁ бг7ъ тво1й, ћкоже заповёдахъ тебЁ, и3 снёси во градёхъ твои1хъ по желaнію души2 твоеS.
22 Ћкоже ћстсz се1рна и3 є3ле1нь, тaкw да снёси є5: нечи1стый при тебЁ, и3 чи1стый тaкожде да снёстъ.
23 Вонми2 крёпцэ, є4же не ћсти кро1ве: кро1вь бо є4сть душA є3гw2: да на снёстсz душA съ мsсы:
24 да не снёсте є3S, на зе1млю проліе1те ю5 ѓки во1ду:
25 да не снёси ю5, да блaго тебЁ бyдетъ и3 сынHмъ твои6мъ по тебЁ во вёки, ѓще сотвори1ши се2, є4же добро2 и3 ўго1дно є4сть пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ.
26 Рaзвэ с™†z тво‰, ±же ѓще бyдутъ тебЁ, и3 њбёты тво‰ взе1мъ да пріи1деши на мёсто, є4же и3збере1тъ гDь бг7ъ тво1й џное себЁ призвaти и4мz є3гw2 тaмw:
27 и3 сотвори1ши всесожжє1ніz тво‰: мzсA да вознесе1ши на nлтaрь гDа бг7а твоегw2, кро1вь же же1ртвъ твои1хъ да проліе1ши пред8 степє1ни nлтарS гDа бг7а твоегw2, мzсa же да снёси.
28 Снабди2 и3 послyшай, и3 да сотвори1ши вс‰ словесA, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ, да блaго тебЁ бyдетъ и3 сынHмъ твои6мъ во вёки, ѓще сотвори1ши добро2 и3 ўго1дно пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ.
29 Ѓще же потреби1тъ гDь бг7ъ тво1й kзы1ки, въ нsже вхо1диши ты2 тaмw, наслёдити зе1млю и4хъ, t лицA твоегw2, и3 пріи1меши ю5 въ наслёдіе, и3 всели1шисz въ земли2 и4хъ:
30 внемли2 себЁ, да не взы1щеши послёдовати и5мъ, по потребле1ніи и4хъ t лицA твоегw2, не взыщи2 богHвъ и4хъ, глаго1лz: ћкоже творsтъ kзы1цы сjи богHмъ свои6мъ, сотворю2 и3 ѓзъ:
31 да не сотвори1ши гDу бг7у твоемY тaкw: ме1рзwстна бо гDеви, ±же возненави1дэ, сотвори1ша богHмъ свои6мъ, ћкw сы1ны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ жгyтъ nгне1мъ богHмъ свои6мъ.
32 Всsко сло1во, є4же ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь, сіе2 снабди2 твори1ти: да не приложи1ши къ семY, ни tи1меши t негw2.

Второзако1ніе, ГлавA 13

Ѓще же востaнетъ въ тебЁ проро1къ, и3ли2 ви1дzй со1ніе, и3 дaстъ тебЁ знaменіе и3ли2 чyдо,
и3 пріи1детъ знaменіе и3ли2 чyдо, є4же рече2 къ тебЁ, глаго1лz: и4демъ да послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не вёсте:
да не послyшаете глагHлъ проро1ка тогw2, и3ли2 ви1дzщагw со1нъ то1й: ћкw и3скушaетъ гDь бг7ъ тво1й вaсъ, є4же ўвёдэти, ѓще лю1бите гDа бг7а вaшего всёмъ се1рдцемъ вaшимъ и3 все1ю душе1ю вaшею:
в8слёдъ гDа бг7а вaшегw ходи1те, и3 тогw2 бо1йтесz, и3 зaпwвэди є3гw2 сохрани1те, и3 глaса є3гw2 послyшайте, и3 томY служи1те, и3 къ немY прилэпи1тесz:
и3 проро1къ то1й и3ли2 ви1дzй со1нъ да ќмретъ: глаго1ла бо, є4же прельсти1ти тS t гDа бг7а твоегw2 и3зве1дшагw тS и3з8 земли2 є3гv1петскіz, и3збaвльшагw тS и3з8 рабо1ты, є4же соврати1ти тS съ пути2, є3го1же заповёда тебЁ гDь бг7ъ тво1й ходи1ти по немY: и3 погуби1те сaми ѕло1е t вaсъ сами1хъ.
Ѓще же помо1литъ тS брaтъ тво1й t nтцA твоегw2 и3ли2 t мaтере твоеS, и3ли2 сы1нъ тво1й, и3ли2 дще1рь твоS, и3ли2 женA твоS ћже на ло1нэ твое1мъ, и3ли2 дрyгъ тво1й, рaвенъ души2 твое1й, њ1тай глаго1лz: и4демъ и3 послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не ви1дэлъ є3си2 ты2 и3 nтцы2 твои2,
t богHвъ kзы1кwвъ, и5же њ1крестъ вaсъ, бли1з8 сyщихъ тебЁ, и3ли2 дaльнихъ t тебє2, t концA земли2 до концA земли2,
да не соизво1лиши є3мY и3 не послyшаеши є3гw2, и3 да не пощади1тъ є3гw2 џко твое2, и3 не возлю1биши є3гw2, ниже2 прикры1еши є3го2:
возвэщaz да возвэсти1ши њ не1мъ, и3 рукA твоS да бyдетъ на не1мъ въ пе1рвыхъ ўби1ти є3го2, и3 рyки всёхъ людjй по1слэжде:
10 и3 побію1тъ є3го2 кaменіемъ, и3 ќмретъ, ћкw взыскaлъ є4сть tврати1ти тебе2 t гDа бг7а твоегw2, и3зве1дшагw тS и3з8 земли2 є3гv1петскіz, t до1му рабо1ты:
11 и3 ве1сь ї}ль ўслы1шавъ ўбои1тсz, и3 не приложи1тъ ктомY сотвори1ти по словеси2 семY ѕло1му є4же въ вaсъ.
12 Ѓще же ўслы1шиши въ є3ди1нэмъ t градHвъ твои1хъ, ±же гDь бг7ъ дае1тъ тебЁ, всели1тисz тaмw, глаго1лющихъ:
13 и3зыдо1ша м{жи беззако1нніи t вaсъ и3 tврати1ша вс‰ живyщыz во грaдэ и4хъ, глаго1люще: и4демъ, да послyжимъ богHмъ и3ны6мъ, и4хже не вёсте,
14 и3 да взы1щеши и3 вопроси1ши и3 њбы1щеши ѕэлw2, и3 се2, и4стинно сло1во ћвэ, сотвори1сz ме1рзость сіS въ вaсъ:
15 ўбивaz да ўбіе1ши вс‰ живyщыz во грaдэ џнэмъ ўбjйствомъ мечA, проклsтіемъ проклени1те є3го2, и3 вс‰ ±же въ не1мъ,
16 и3 вс‰ кwры1сти є3гw2 собере1ши на расп{тіz є3гw2, и3 зажже1ши грaдъ nгне1мъ, и3 вс‰ кwры1сти є3гw2 всенаро1днw пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ, и3 бyдетъ пyстъ во вёки, не возгради1тсz по се1мъ:
17 и3 да ничто1же прилэпи1тсz t проклsтіz руцЁ твое1й, да tврати1тсz бг7ъ t ћрости гнёва своегw2: и3 дaстъ тебЁ млcть и3 поми1луетъ тS, и3 ўмно1житъ тS, ћкоже гlа тебЁ, ћкоже клsтсz гDь nтцє1мъ твои6мъ,
18 ѓще послyшаеши глaса гDа бг7а твоегw2, є4же храни1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь, твори1ти до1брое и3 ўго1дное пред8 гDемъ бг7омъ твои1мъ.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:1 Начало древнейшей части законодательного раздела.


12:2-3 Согласно требованию этого закона и в дальнейшем учению пророков, ягвистский культ должен был быть предохранен от всякой контаминации ханаанскими культами.


"Бамот", высоты, - холмы, на которых приносились жертвы; столбы ("маццебы") - эмблемы фаллических культов. Рощи были посвящены богиням плодородия Ашере и Астарте. Многие "священные места" ханаанеев почитались израильтянами. Против этого и направлено повеление истребить все остатки языческих культов.


12:5-14 Повеление совершать служение Богу только в одном месте восходит к тому времени, когда Израиль сосредоточивался вокруг одной святыни - Ковчега. После заселения Ханаана в коленах обнаружились сильные сепаратистские тенденции. Этой разобщенности противопоставлялась идея единого общенародного святилища. Вероятно, сначала речь шла о Сихеме. Но центробежные силы взяли верх. Повсюду в Израиле были сооружены жертвенники и храмы. В эти местные святилища с разных сторон проникало языческое влияние. Царь Иосия провел централизацию культа. Единственным местом, где должно было совершаться богослужение, объявили храм Иерусалимский. Это ограничило роль жертвоприношений, которые, кроме Иерусалима, отныне нигде не совершались (2 Пар 34-35; 4 Цар 23).


12:7 Свод Втор, часто указывает на радостный характер культовых трапез и праздников.


12:15 По древнему обычаю, всякий убой скота был связан с жертвой. Второзаконие отменяет это правило, ибо, согласно закону о единстве святилища, жертвоприношения стали совершаться только в Иерусалиме. В Лев 17:3-4нет еще различия между убоем и жертвоприношением (ср. тоже 1 Цар 14:32сл.).


12:15-16 Кровь как жизненное начало, над которым властен один Бог (Быт 9:4), всегда считалась священной.


12:19 Левиты, которые служили при различных жертвенниках, после централизации должны были лишиться средств к существованию. Поэтому Втор проявляет о них особую заботу.


12:23 Известно, с каким постоянством евреи даже после их рассеяния соблюдали запрещение употреблять кровь в пищу (ср. Деян 15:20, Деян 15:29). Напомним и о символическом значении крови при заключении договора.


13:1-3 Истинного пророка следует узнавать не по умению предсказывать, а по верности его Богу Израилеву.


Являясь последней частью Пятикнижия, Второзаконие в то же время открывает собой новый цикл библ. книг, который принято называть на Западе «Девтерономической (Второзаконнической) историей». В нем составитель собрал в назидательных целях сказания об истории народа Божия. Сюда входят кн. Иисуса Навина, Судей и Царств, находящиеся — согласно распространенной на Западе теории — под сильным влиянием Второзакония. Второзаконнической же «редакцией» западные библеисты называют послепленную редакцию этих книг, являющуюся окончательной.

В отличие от других законоположительных частей ВЗ Второзаконие характеризуется ярким проповедническим стилем. Основой его явилось завещание Моисея. Испытывая тревогу при мысли о соблазнах, ожидавших израильтян в Ханаане, пророк стремился запечатлеть в их сердцах сущность своего учения. Впоследствии эти заповеди и проповеди повторялись левитами северо-израильских городов во время праздника возобновления Завета.

По-видимому, существовало три варианта данной книги (Втор 1:4-40; Втор 4:26-41 и Втор 28; Втор 29-30); каждый вариант состоял из исторического пролога, заповедей, благословений и проклятий. Как полагают библеисты, один из этих вариантов (или три слитых воедино) был спрятан в Иерусалимском храме и обнаружен при царе Иосии (4 Цар 22). В пользу этого предположения говорит тот факт, что в книге, найденной при Иосии, имелась заповедь совершать богослужение только в одном месте, избранном Богом. А такая заповедь встречается лишь во Второзаконии (Втор 12:5). Первоначально, очевидно, речь шла о Сихеме (именно там совершался обряд возобновления Завета — Втор 27:4). После разрушения Северного израильского царства (722 г. до Р.Х.) этим центром стали считать Иерусалим. Культовый моноцентризм — одна из главных идей исторических книг.

Второзаконие содержит главные библейские заповеди — о любви к Богу и ближнему. В ответах искусителю Христос приводит слова из этой книги (Мф 4:4-10). С другой стороны, на Второзаконии лежит печать напряженной борьбы с язычеством, происходившей на протяжении всего того времени, когда книга составлялась. Это придает ей местами резкий и суровый тон. Второзаконие — книга веры, которая отстаивает свое существование перед лицом врагов. Она проникнута высоким религиозно-этическим пафосом. Социальное законодательство Втор направлено против деспотизма царской власти и угнетения неимущих.

Названия, разделения и содержание

Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Лк 10:26; ср. Лк 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:

Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Числ 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.

Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Быт 1-11) и история праотцев народа Божия (Быт 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Быт 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Быт 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Быт 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Быт 50:20).

Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Исх 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Исх 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Исх 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.

Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Лев 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Лев 8-10); предписания о чистом и нечистом (Лев 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Лев 16); «Закон святости» (Лев 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Лев 26). В гл. Лев 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.

В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Числ 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Числ 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Числ 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Числ 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Числ 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Числ 31-32). В гл. Числ 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.

Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Втор 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Втор 5-11; Втор 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Втор 1-4); за ней следует третья речь (Втор 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Втор 31-34).

Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.

Литературная композиция

Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Ин 1:45; Ин 5:45-47; Рим 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.

Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.

Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.

Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.

Повествования и история

От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.

Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.

Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.

Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Исх 1:11: народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.

Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.

Законодательство

В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.

Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.

Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Исх 20:2-17 и Втор 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.

Элогистский кодекс Союза-Завета (Исх 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.

Ягвистский кодекс возобновления Завета (Исх 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Лев 11), или предписания о чистоте (Лев 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Лев 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Лев 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).

Религиозный смысл

Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.

Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?

Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.

Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.

Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Ис Нав 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Втор 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Гал 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.

Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Мф 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:3  Столб (массеба) — деревянное цилиндрическое изваяние в честь Астарты; «роща» (русск.) или «дубрава» (славянский), евр. ашера — ветвистые деревья (ср. Ос 4:13 ) с жертвенниками в честь той же богини. «Истребить имя их от места того», чтобы уничтожить само воспоминание о бывшем здесь идолопоклонстве. Так поступили, напр., рувимляне, изменив имена городов Нево и Ваал-Меон ( Чис 32:38 ).


12:5 Т. е. туда, где будет иметь пребывание скиния и впоследствии — храм.


Принося в указанном месте свои жертвы, евреи должны здесь же съедать и десятины плодов, и первенцев скота, и обетные и добровольные приношения, приглашая к трапезе левитов и пришельцев.


По закону, десятины поступали в пользу левитов ( Лев 27:30-33; Чис 18:20-32 ); первенцы мужского пола принадлежали Богу ( Исх 13:1-2,11-16 ); наконец обеты, по самому свойству своему, должны принадлежать Господу. Между тем в настоящем случае и о десятинах, и о первенцах, и об обетах говорится, что они должны быть съедаемы самим приносящим при участии левитов и бедняков. Очевидно, что в настоящем случае разумеются не обычные десятины, первенцы и обеты. Комментаторы предполагают, что кроме вышеотмеченной десятины, поступавшей в пользу левитов ( Лев 27:30-33 ), существовала так называемая вторая десятина, которую евреи должны были посвящать на дела благотворительности. Из 22-29 ст. 14 гл. кн. Втор видно, что эту десятину можно было приносить к скинии натурой, или (в том случае, когда скиния отстояла далеко) деньгами, а деньги употреблять на дела благотворения. Через два года в третий вторую десятину можно было съедать дома (а не при скинии), приглашая к трапезе левитов и бедняков (блаж. Феодорит. Толк. на кн. Втор, вв. 10,13).


В пустыне запрещалось закалать чистое животное иначе, как при скинии, т. е. в жертву Господу ( Лев 18 ); по вступлении же в землю обетования израильтяне получали право, «когда только пожелает душа их, — закалать (где угодно) и есть мясо» чистых животных, данное им ««по благословению Господню». Подобная трапеза не имела характера жертвы: «нечистый и чистый могли есть ее, как едят (мясо) серны и оленя» (ст. 15).


«Только крови не ешьте, — замечает законодатель, — на землю выливайте ее, как воду, потому что кровь есть душа; не ешь души вместе с мясом» (ст. 16, 23). Во внимание к потребности усиленного питания ослабленной грехом природы человека, евреи получают подтверждение своего права ( Быт 9:3 ) есть мясо, но вместе с тем получают и то предостережение, которое дано было Богом при благословении мясной пищи ( Быт 9:4-5 ). Кровь, как условие жизненности телесного организма (в 14 ст. 17 гл. кн. Лев читаем: «душа всякого тела есть кровь его») и вместе как символ принципа жизни вообще, — должна быть священной в глазах еврея. В установлениях о ветхозаветных жертвах крови жертвенных животных усвояется очищающее значение: «душа тела в крови, — говорить Господь, — и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает» ( Лев 17:11 ). Очищает, разумеется не сама по себе, а в силу того нравственного настроения, которое должен был испытывать приносивший жертву раскаявшийся грешник и, — особенно, в силу своего преобразовательного отношения к искупительной крови новозаветного Агнца.


По мнению блаж. Феодорита, запрещение вкушать кровь чистых животных «врачует в израильтянах склонный к убийствам нрав их. В самом деле, если есть кровь бессловесных животных значило «есть душу», — то тем более законопреступно разлучать с телом разумную душу» (Толк. на кн. Втор, вопр. 11). В 11-й гл. кн. Быт вслед за 5 ст. знаменательно стоит: «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию» ( Быт 9:6 ).


13:1-4 (евр. 2-5) Дар чудотворения не есть еще несомненный признак божественного посланничества чудотворца. Чудеса творили и египетские волхвы ( Исх 7:11 и сл. ), великие знамения и чудеса будет творить и последний враг рода человеческого, антихрист ( 24:24; 2 Фес 2:9 ). «Научимся через это не обращать внимания на знамения, когда совершающий их учит тому, что противно благочестию» (блаж. Феодорит, на Втор вопр. 12). Первым отличительным признаком божественного посланничества чудотворца и проповедника служит предмет и тон его проповеди. Если человек проповедует отступление от исповедуемого Бога, — он не посланник Божий ( Гал 1:8 ).


13:5-18 (евр. 6-19) Ложный пророк и всякое другое лицо, проповедующее отступление от Бога в пользу языческих божеств, должны быть преданы смертной казни; город, замеченный в проповеди отступления, должен подвергнуться поголовному истреблению жителей вместе со всем, что находится в городе, и впредь не восстановляться, — согласно точному смыслу законов о совратителе в идолопоклонство. Имея значение карательной меры, закон о совратителях имеет в то же время и предупредительный характер: «весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такое зло» (ст. 11). «Итак, истреби зло из среды себя» ( ст. 5 ; ср. Втор 19:19-20; 22:21,22,24; 24:7 ).


Название книги. Ее содержание. В еврейском тексте пятая книга Моисея называется: 1) «Елле-гаддебарим» («Сии слова»), или сокращенно: «Дебарим», — соответственно начальным словам книги; совместно с этим, на языке раввинов: 2) «Мишне-гаттфа» («Повторение закона»), — по характеру своего содержания; 3) «Сефер токахот» («Книга обличений»), по той же причине.

На характер содержания книги указывают ее названия и в переводах: греческом, латинском, славянском, русском. В греческой Библии пятая книга Моисея носит название: «Δευτερονόμιον» («Второзаконие»), в латинской: «Deuteronomium («Второзаконие»), в славянской и русской «Второзаконие».

Господствующим содержанием книги Второзакония является воспроизведение исторического и законодательного элемента книг: Исход, Левит, Числ (с включением, по местам, некоторых новых законодательных положений). Цель воспроизведения — возобновление в памяти молодого еврейского поколения поучительных моментов божественного промышления об избранном народе и данных ему законов. Ту же поучительную цель имеют и обличительно-увещательные речи пророка, помещенные в заключение Второзакония. В общем, Второзаконие представляет подробное предсмертное завещание мудрого и опытного вождя, наделенного вдохновением свыше, молодому, неустойчивому, еврейскому народу.

Время и место произнесения речей Второзакония отмечены в первых стихах первой главы книги.

Пятикнижие

Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (Втор 31:26). Тем же самым именем «книги закона», или просто «закона», обозначались пять первых законоположительных книги в других местах Ветхого и Нового Завета (3 Цар 2:3; 4 Цар 23:25; Пс 18:8; Ис 5:24; Мф 7:12; Мф 11:13; Лк 2:22 и др.).

Но у раввинов уже со времен глубокой древности существовало и другое, несколько своеобразное обозначение этой «торы» (закона), как «пять пятых закона», чем одновременно доказывается как единство Пятикнижия, так и состав его из пяти различных частей. Это пятичастное деление, по-видимому, окончательно определилось к эпохе перевода LXX переводчиков, где оно получает уже полное признание.

Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.

Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.

Евр. Греч. Слав.-рус.
Берешит («в начале») Γένεσις Бытие
Ве эллэ шемот («и сии суть имена») 'Έξοδος Исход
Вайкра («и воззвал») Λευϊτικòν Левит
Вай-едаббер («и сказал») 'Αριθμοὶ Числа
Эллэ хаддебарим («сии словеса») Δευτερονόμιον Второзаконие

Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.

По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Мф 5:17). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.

Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.

Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.

Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Ис Нав 1:7.8; Ис Нав 8:31; Ис Нав 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Мк 10:5; Мф 19:7; Лк 24:27; Ин 5:45-46), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.

Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.1Подробнее об этом см. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:3 См. примеч. к Исх 34:13.


12:7 Букв.: ешьте.


12:12 Или: радуйтесь.


12:15 Или: в любом из городов или селений (букв.: в пределах всех ворот твоих); то же в ст. 17.


12:23 Или: душа.


12:27 Или: на жертвенник.


13:1 Букв.: знаке / знамении; то же в ст. 3.


13:4 а) Или: Его бойтесь.


13:4 б) Букв.: голосу.


13:5 а) Букв.: из дома рабства; то же в ст. 11.


13:5 б) Или: выкупил.


13:6 Букв.: жена лона твоего.


…И там, если станете искать Господа, Бога вашего, - только тогда сможете найти Его, если возжелаете того всем сердцем своим и всей душою своей (4:29).

Второзаконие - это дошедший до нас через тысячелетия древний текст, по сути запись того, что престарелый Моисей лично (и фактически от первого лица) в последний раз сказал собравшимся перед ним израильтянам. Об этом мы узнаем из первой же фразы в этой книге: «Вот слова, с которыми обратился Моисей ко всему народу Израиля в пустыне, за Иорданом», то есть непосредственно перед торжественным входом израильтян в ханаанскую землю. Обстоятельства, в которых прозвучали эти слова, определенно отражаются на всем содержании книги. Говорящий на виду у всех - он уже не где-то на заднем плане, как в большинстве других частей Пятикнижия. Он обращается прямо к живой аудитории, включающей в себя не только тех древних слушателей, о которых идет речь в тексте, но и нас - слушателей современных.

Моисей использует последнюю возможность, чтобы приготовить как собравшихся перед ним людей, так и стоящих за ними, к новой жизни в стране, которую они получают во владение. А так как ему самому не суждено войти вместе с народом в ту страну, он хочет убедиться в том, что народ этот не забыл о своем Завете, Союзе с Богом. Ради этого Моисей произносит перед собравшимися и тщательно объясняет Божественные законы и наставления; и ради того же, по завершении его речей, они были записаны и составили эту книгу.

Русское название книги «Второзаконие» пришло к нам из Септуагинты, древнего греческого перевода Ветхого Завета, где еврейское выражение мишне ха-тора (17:18), означающее, собственно, «копия этого закона / наставления», было переведено как «второй закон» и этими словами была названа книга, но это название оказалось ошибочным: Второзаконие не содержит в себе второго закона. В книге дается толкование Закона Божьего, объявленного на Синае, и делается это уже для второго поколения израильтян, вышедших из Египта.

Во все века христиане и иудеи считали, что Второзаконие написал Моисей. (Речь идет о главах, содержащих законы, установления и их толкование.) И в наши дни это убеждение опирается на проходящее через книгу красной нитью богословское понятие о Союзе-Завете, на заявления самой книги о Моисее как авторе, а также на свидетельства писателей Нового Завета. Согласно иудейской традиции, запись о смерти Моисея была сделана Иисусом Навином.

Во Второзаконии голос Моисея, провозгласившего наказы, заповеди, законы и установления, в известной степени неотделим от голоса Самого Бога. Вот почему оправдано продиктованное Моисеем требование: ничто в будущем не должно быть добавлено к сказанному и ничто не может быть изъято из него (4:2). Следовательно, мы имеем дело с безусловно авторитетным текстом, с серией речей, которые, согласно пониманию того, кто их произнес, уже имели статус «Торы», то есть Наставления, полученного от Бога. Так Второзаконие впервые вводит в Священном Писании концепцию канона - связанной, непреложной части богодухновенных книг.

По мнению многих внимательных и вдумчивых читателей, в этой книге Моисея слились воедино и слова пророка из пророков, и речи великого законодателя, и его своеобразный «дневник», и наконец его трогательная лебединая песнь.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Законодательство Книги Второзакония начинается с требования централизации яхвистского культа. Тут впервые со всей ясностью сказано: есть только одно избранное Богом место для Его алтаря, там и должны совершаться все жертвоприношения, а все остальные... 

 

Господь дает Своему народу заповеди, которые помогут ему хранить верность Завету и не отпадать в язычество... 

 

Законодательство Книги Второзакония за отступничество предписывает одно наказание: смертную казнь. Отступничеством при этом считается как участие в языческих культах, так и проповедь... 

Вопрос-ответ

 В Библии во многих местах говорится о запрете употребления крови в пищу при чем как в Ветхом, так и в Новом Завете. Современный христианин, беря в аптеке лекарство с содержанием крови, может ли использовать такой препарат для лечения?
 

В Ветхом завете, действительно, существует запрет на употребление крови в пищу. Он был впервые включен как основное условие завета Божия с Ноем, и затем подтверждается в Моисеевом законодательстве. Эти же условия Ноева завета повторяют апостолы в 15 главе Деяний как обязательные для христиан из язычников. Этот запрет имеет двойственную природу. С одной стороны... 

 В Библии во многих местах говорится о запрете употребления крови в пищу при чем как в Ветхом, так и в Новом Завете. Современный христианин, беря в аптеке лекарство с содержанием крови, может ли использовать такой препарат для лечения?
 

В Ветхом завете, действительно, существует запрет на употребление крови в пищу. Он был впервые включен как основное условие завета Божия с Ноем, и затем подтверждается в Моисеевом законодательстве. Эти же условия Ноева завета повторяют апостолы в 15 главе Деяний как обязательные для христиан из язычников. Этот запрет имеет двойственную природу. С одной стороны... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).