Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 20

καὶ ἠ̃λθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πα̃σα ἡ συναγωγή εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τω̨̃ μηνὶ τω̨̃ πρώτω̨ καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης καὶ ἐτελεύτησεν ἐκει̃ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκει̃
καὶ οὐκ ἠ̃ν ὕδωρ τη̨̃ συναγωγη̨̃ καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυση̃ν καὶ Ααρων
καὶ ἐλοιδορει̃το ὁ λαὸς πρὸς Μωυση̃ν λέγοντες ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τη̨̃ ἀπωλεία̨ τω̃ν ἀδελφω̃ν ἡμω̃ν ἔναντι κυρίου
καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτει̃ναι ἡμα̃ς καὶ τὰ κτήνη ἡμω̃ν
καὶ ἵνα τί του̃το ἀνηγάγετε ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν του̃τον τόπος οὑ̃ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαι̃ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιει̃ν
καὶ ἠ̃λθεν Μωυση̃ς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τη̃ς συναγωγη̃ς ἐπὶ τὴν θύραν τη̃ς σκηνη̃ς του̃ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς
καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων
λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτω̃ν καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτη̃ς καὶ ἐξοίσετε αὐτοι̃ς ὕδωρ ἐκ τη̃ς πέτρας καὶ ποτιει̃τε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτω̃ν
καὶ ἔλαβεν Μωυση̃ς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου καθὰ συνέταξεν κύριος
10 καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωυση̃ς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τη̃ς πέτρας καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἀκούσατέ μου οἱ ἀπειθει̃ς μὴ ἐκ τη̃ς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμι̃ν ὕδωρ
11 καὶ ἐπάρας Μωυση̃ς τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τη̨̃ ῥάβδω̨ δίς καὶ ἐξη̃λθεν ὕδωρ πολύ καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτω̃ν
12 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν καὶ Ααρων ὅτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱω̃ν Ισραηλ διὰ του̃το οὐκ εἰσάξετε ὑμει̃ς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γη̃ν ἣν δέδωκα αὐτοι̃ς
13 του̃το ὕδωρ ἀντιλογίας ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοι̃ς
14 καὶ ἀπέστειλεν Μωυση̃ς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου Ισραηλ σὺ ἐπίστη̨ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμα̃ς
15 καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμω̃ν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρω̨κήσαμεν ἐν Αἰγύπτω̨ ἡμέρας πλείους καὶ ἐκάκωσαν ἡμα̃ς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμω̃ν
16 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον καὶ εἰσήκουσεν κύριος τη̃ς φωνη̃ς ἡμω̃ν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου καὶ νυ̃ν ἐσμεν ἐν Καδης πόλει ἐκ μέρους τω̃ν ὁρίων σου
17 παρελευσόμεθα διὰ τη̃ς γη̃ς σου οὐ διελευσόμεθα δι' ἀγρω̃ν οὐδὲ δι' ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου ὁδω̨̃ βασιλικη̨̃ πορευσόμεθα οὐκ ἐκκλινου̃μεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου
18 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ οὐ διελεύση̨ δι' ἐμου̃ εἰ δὲ μή ἐν πολέμω̨ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι
19 καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ του̃ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη δώσω τιμήν σοι ἀλλὰ τὸ πρα̃γμα οὐδέν ἐστιν παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα
20 ὁ δὲ εἰ̃πεν οὐ διελεύση̨ δι' ἐμου̃ καὶ ἐξη̃λθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτω̨̃ ἐν ὄχλω̨ βαρει̃ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρα̨̃
21 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δου̃ναι τω̨̃ Ισραηλ παρελθει̃ν διὰ τω̃ν ὁρίων αὐτου̃ καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ' αὐτου̃
22 καὶ ἀπη̃ραν ἐκ Καδης καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ πα̃σα ἡ συναγωγή εἰς Ωρ τὸ ὄρος
23 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τω̨̃ ὄρει ἐπὶ τω̃ν ὁρίων γη̃ς Εδωμ λέγων
24 προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτου̃ ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γη̃ν ἣν δέδωκα τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ του̃ ὕδατος τη̃ς λοιδορίας
25 λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τη̃ς συναγωγη̃ς
26 καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτου̃ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκει̃
27 καὶ ἐποίησεν Μωυση̃ς καθὰ συνέταξεν κύριος καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τη̃ς συναγωγη̃ς
28 καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτου̃ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτου̃ καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τη̃ς κορυφη̃ς του̃ ὄρους καὶ κατέβη Μωυση̃ς καὶ Ελεαζαρ ἐκ του̃ ὄρους
29 καὶ εἰ̃δεν πα̃σα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πα̃ς οἰ̃κος Ισραηλ

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 21

καὶ ἤκουσεν ὁ Χανανις βασιλεὺς Αραδ ὁ κατοικω̃ν κατὰ τὴν ἔρημον ἠ̃λθεν γὰρ Ισραηλ ὁδὸν Αθαριν καὶ ἐπολέμησεν πρὸς Ισραηλ καὶ κατεπρονόμευσαν ἐξ αὐτω̃ν αἰχμαλωσίαν
καὶ ηὔξατο Ισραηλ εὐχὴν κυρίω̨ καὶ εἰ̃πεν ἐάν μοι παραδω̨̃ς τὸν λαὸν του̃τον ὑποχείριον ἀναθεματιω̃ αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτου̃
καὶ εἰσήκουσεν κύριος τη̃ς φωνη̃ς Ισραηλ καὶ παρέδωκεν τὸν Χανανιν ὑποχείριον αὐτου̃ καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις αὐτου̃ καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα του̃ τόπου ἐκείνου ἀνάθεμα
καὶ ἀπάραντες ἐξ Ωρ του̃ ὄρους ὁδὸν ἐπὶ θάλασσαν ἐρυθρὰν περιεκύκλωσαν γη̃ν Εδωμ καὶ ὠλιγοψύχησεν ὁ λαὸς ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃
καὶ κατελάλει ὁ λαὸς πρὸς τὸν θεὸν καὶ κατὰ Μωυση̃ λέγοντες ἵνα τί ἐξήγαγες ἡμα̃ς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτει̃ναι ἡμα̃ς ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄρτος οὐδὲ ὕδωρ ἡ δὲ ψυχὴ ἡμω̃ν προσώχθισεν ἐν τω̨̃ ἄρτω̨ τω̨̃ διακένω̨
καὶ ἀπέστειλεν κύριος εἰς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατου̃ντας καὶ ἔδακνον τὸν λαόν καὶ ἀπέθανεν λαὸς πολὺς τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ
καὶ παραγενόμενος ὁ λαὸς πρὸς Μωυση̃ν ἔλεγον ὅτι ἡμάρτομεν ὅτι κατελαλήσαμεν κατὰ του̃ κυρίου καὶ κατὰ σου̃ εὐ̃ξαι οὐ̃ν πρὸς κύριον καὶ ἀφελέτω ἀφ' ἡμω̃ν τὸν ὄφιν καὶ ηὔξατο Μωυση̃ς πρὸς κύριον περὶ του̃ λαου̃
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν ποίησον σεαυτω̨̃ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου καὶ ἔσται ἐὰν δάκη̨ ὄφις ἄνθρωπον πα̃ς ὁ δεδηγμένος ἰδὼν αὐτὸν ζήσεται
καὶ ἐποίησεν Μωυση̃ς ὄφιν χαλκου̃ν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ σημείου καὶ ἐγένετο ὅταν ἔδακνεν ὄφις ἄνθρωπον καὶ ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκου̃ν καὶ ἔζη
10 καὶ ἀπη̃ραν οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ παρενέβαλον ἐν Ωβωθ
11 καὶ ἐξάραντες ἐξ Ωβωθ παρενέβαλον ἐν Αχελγαι ἐκ του̃ πέραν ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ἥ ἐστιν κατὰ πρόσωπον Μωαβ κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου
12 ἐκει̃θεν ἀπη̃ραν καὶ παρενέβαλον εἰς φάραγγα Ζαρετ
13 καὶ ἐκει̃θεν ἀπάραντες παρενέβαλον εἰς τὸ πέραν Αρνων ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ τὸ ἐξέχον ἀπὸ τω̃ν ὁρίων τω̃ν Αμορραίων ἔστιν γὰρ Αρνων ὅρια Μωαβ ἀνὰ μέσον Μωαβ καὶ ἀνὰ μέσον του̃ Αμορραίου
14 διὰ του̃το λέγεται ἐν βιβλίω̨ πόλεμος του̃ κυρίου τὴν Ζωοβ ἐφλόγισεν καὶ τοὺς χειμάρρους Αρνων
15 καὶ τοὺς χειμάρρους κατέστησεν κατοικίσαι Ηρ καὶ πρόσκειται τοι̃ς ὁρίοις Μωαβ
16 καὶ ἐκει̃θεν τὸ φρέαρ του̃τό ἐστιν τὸ φρέαρ ὃ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν συνάγαγε τὸν λαόν καὶ δώσω αὐτοι̃ς ὕδωρ πιει̃ν
17 τότε ἠ̨̃σεν Ισραηλ τὸ ἀ̨̃σμα του̃το ἐπὶ του̃ φρέατος ἐξάρχετε αὐτω̨̃
18 φρέαρ ὤρυξαν αὐτὸ ἄρχοντες ἐξελατόμησαν αὐτὸ βασιλει̃ς ἐθνω̃ν ἐν τη̨̃ βασιλεία̨ αὐτω̃ν ἐν τω̨̃ κυριευ̃σαι αὐτω̃ν καὶ ἀπὸ φρέατος εἰς Μανθαναιν
19 καὶ ἀπὸ Μανθαναιν εἰς Νααλιηλ καὶ ἀπὸ Νααλιηλ εἰς Βαμωθ
20 καὶ ἀπὸ Βαμωθ εἰς νάπην ἥ ἐστιν ἐν τω̨̃ πεδίω̨ Μωαβ ἀπὸ κορυφη̃ς του̃ λελαξευμένου τὸ βλέπον κατὰ πρόσωπον τη̃ς ἐρήμου
21 καὶ ἀπέστειλεν Μωυση̃ς πρέσβεις πρὸς Σηων βασιλέα Αμορραίων λόγοις εἰρηνικοι̃ς λέγων
22 παρελευσόμεθα διὰ τη̃ς γη̃ς σου τη̨̃ ὁδω̨̃ πορευσόμεθα οὐκ ἐκκλινου̃μεν οὔτε εἰς ἀγρὸν οὔτε εἰς ἀμπελω̃να οὐ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ φρέατός σου ὁδω̨̃ βασιλικη̨̃ πορευσόμεθα ἕως παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου
23 καὶ οὐκ ἔδωκεν Σηων τω̨̃ Ισραηλ παρελθει̃ν διὰ τω̃ν ὁρίων αὐτου̃ καὶ συνήγαγεν Σηων πάντα τὸν λαὸν αὐτου̃ καὶ ἐξη̃λθεν παρατάξασθαι τω̨̃ Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἠ̃λθεν εἰς Ιασσα καὶ παρετάξατο τω̨̃ Ισραηλ
24 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ισραηλ φόνω̨ μαχαίρης καὶ κατεκυρίευσαν τη̃ς γη̃ς αὐτου̃ ἀπὸ Αρνων ἕως Ιαβοκ ἕως υἱω̃ν Αμμαν ὅτι Ιαζηρ ὅρια υἱω̃ν Αμμων ἐστίν
25 καὶ ἔλαβεν Ισραηλ πάσας τὰς πόλεις ταύτας καὶ κατώ̨κησεν Ισραηλ ἐν πάσαις ται̃ς πόλεσιν τω̃ν Αμορραίων ἐν Εσεβων καὶ ἐν πάσαις ται̃ς συγκυρούσαις αὐτη̨̃
26 ἔστιν γὰρ Εσεβων πόλις Σηων του̃ βασιλέως τω̃ν Αμορραίων καὶ οὑ̃τος ἐπολέμησεν βασιλέα Μωαβ τὸ πρότερον καὶ ἔλαβον πα̃σαν τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἀπὸ Αροηρ ἕως Αρνων
27 διὰ του̃το ἐρου̃σιν οἱ αἰνιγματισταί ἔλθετε εἰς Εσεβων ἵνα οἰκοδομηθη̨̃ καὶ κατασκευασθη̨̃ πόλις Σηων
28 ὅτι πυ̃ρ ἐξη̃λθεν ἐξ Εσεβων φλὸξ ἐκ πόλεως Σηων καὶ κατέφαγεν ἕως Μωαβ καὶ κατέπιεν στήλας Αρνων
29 οὐαί σοι Μωαβ ἀπώλου λαὸς Χαμως ἀπεδόθησαν οἱ υἱοὶ αὐτω̃ν διασώ̨ζεσθαι καὶ αἱ θυγατέρες αὐτω̃ν αἰχμάλωτοι τω̨̃ βασιλει̃ τω̃ν Αμορραίων Σηων
30 καὶ τὸ σπέρμα αὐτω̃ν ἀπολει̃ται Εσεβων ἕως Δαιβων καὶ αἱ γυναι̃κες ἔτι προσεξέκαυσαν πυ̃ρ ἐπὶ Μωαβ
31 κατώ̨κησεν δὲ Ισραηλ ἐν πάσαις ται̃ς πόλεσιν τω̃ν Αμορραίων
32 καὶ ἀπέστειλεν Μωυση̃ς κατασκέψασθαι τὴν Ιαζηρ καὶ κατελάβοντο αὐτὴν καὶ τὰς κώμας αὐτη̃ς καὶ ἐξέβαλον τὸν Αμορραι̃ον τὸν κατοικου̃ντα ἐκει̃
33 καὶ ἐπιστρέψαντες ἀνέβησαν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν καὶ ἐξη̃λθεν Ωγ βασιλεὺς τη̃ς Βασαν εἰς συνάντησιν αὐτοι̃ς καὶ πα̃ς ὁ λαὸς αὐτου̃ εἰς πόλεμον εἰς Εδραϊν
34 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν μὴ φοβηθη̨̃ς αὐτόν ὅτι εἰς τὰς χει̃ράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτου̃ καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν αὐτου̃ καὶ ποιήσεις αὐτω̨̃ καθὼς ἐποίησας τω̨̃ Σηων βασιλει̃ τω̃ν Αμορραίων ὃς κατώ̨κει ἐν Εσεβων
35 καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτου̃ ἕως του̃ μὴ καταλιπει̃ν αὐτου̃ ζωγρείαν καὶ ἐκληρονόμησαν τὴν γη̃ν αὐτω̃ν

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 22

καὶ ἀπάραντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρενέβαλον ἐπὶ δυσμω̃ν Μωαβ παρὰ τὸν Ιορδάνην κατὰ Ιεριχω
καὶ ἰδὼν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ πάντα ὅσα ἐποίησεν Ισραηλ τω̨̃ Αμορραίω̨
καὶ ἐφοβήθη Μωαβ τὸν λαὸν σφόδρα ὅτι πολλοὶ ἠ̃σαν καὶ προσώχθισεν Μωαβ ἀπὸ προσώπου υἱω̃ν Ισραηλ
καὶ εἰ̃πεν Μωαβ τη̨̃ γερουσία̨ Μαδιαμ νυ̃ν ἐκλείξει ἡ συναγωγὴ αὕτη πάντας τοὺς κύκλω̨ ἡμω̃ν ὡς ἐκλείξαι ὁ μόσχος τὰ χλωρὰ ἐκ του̃ πεδίου καὶ Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωαβ ἠ̃ν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκει̃νον
καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Βαλααμ υἱὸν Βεωρ Φαθουρα ὅ ἐστιν ἐπὶ του̃ ποταμου̃ γη̃ς υἱω̃ν λαου̃ αὐτου̃ καλέσαι αὐτὸν λέγων ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κατεκάλυψεν τὴν ὄψιν τη̃ς γη̃ς καὶ οὑ̃τος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου
καὶ νυ̃ν δευ̃ρο ἄρασαί μοι τὸν λαὸν του̃τον ὅτι ἰσχύει οὑ̃τος ἢ ἡμει̃ς ἐὰν δυνώμεθα πατάξαι ἐξ αὐτω̃ν καὶ ἐκβαλω̃ αὐτοὺς ἐκ τη̃ς γη̃ς ὅτι οἰ̃δα οὓς ἐὰν εὐλογήση̨ς σύ εὐλόγηνται καὶ οὓς ἐὰν καταράση̨ σύ κεκατήρανται
καὶ ἐπορεύθη ἡ γερουσία Μωαβ καὶ ἡ γερουσία Μαδιαμ καὶ τὰ μαντει̃α ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτω̃ν καὶ ἠ̃λθον πρὸς Βαλααμ καὶ εἰ̃παν αὐτω̨̃ τὰ ῥήματα Βαλακ
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς καταλύσατε αὐτου̃ τὴν νύκτα καὶ ἀποκριθήσομαι ὑμι̃ν πράγματα ἃ ἐὰν λαλήση̨ κύριος πρός με καὶ κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωαβ παρὰ Βαλααμ
καὶ ἠ̃λθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τί οἱ ἄνθρωποι οὑ̃τοι παρὰ σοί
10 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς τὸν θεόν Βαλακ υἱὸς Σεπφωρ βασιλεὺς Μωαβ ἀπέστειλεν αὐτοὺς πρός με λέγων
11 ἰδοὺ λαὸς ἐξελήλυθεν ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἰδοὺ κεκάλυφεν τὴν ὄψιν τη̃ς γη̃ς καὶ οὑ̃τος ἐγκάθηται ἐχόμενός μου καὶ νυ̃ν δευ̃ρο ἄρασαί μοι αὐτόν εἰ ἄρα δυνήσομαι πατάξαι αὐτὸν καὶ ἐκβαλω̃ αὐτὸν ἀπὸ τη̃ς γη̃ς
12 καὶ εἰ̃πεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ οὐ πορεύση̨ μετ' αὐτω̃ν οὐδὲ καταράση̨ τὸν λαόν ἔστιν γὰρ εὐλογημένος
13 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωὶ εἰ̃πεν τοι̃ς ἄρχουσιν Βαλακ ἀποτρέχετε πρὸς τὸν κύριον ὑμω̃ν οὐκ ἀφίησίν με ὁ θεὸς πορεύεσθαι μεθ' ὑμω̃ν
14 καὶ ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ ἠ̃λθον πρὸς Βαλακ καὶ εἰ̃παν οὐ θέλει Βαλααμ πορευθη̃ναι μεθ' ἡμω̃ν
15 καὶ προσέθετο Βαλακ ἔτι ἀποστει̃λαι ἄρχοντας πλείους καὶ ἐντιμοτέρους τούτων
16 καὶ ἠ̃λθον πρὸς Βαλααμ καὶ λέγουσιν αὐτω̨̃ τάδε λέγει Βαλακ ὁ του̃ Σεπφωρ ἀξιω̃ σε μὴ ὀκνήση̨ς ἐλθει̃ν πρός με
17 ἐντίμως γὰρ τιμήσω σε καὶ ὅσα ἐὰν εἴπη̨ς ποιήσω σοι καὶ δευ̃ρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν λαὸν του̃τον
18 καὶ ἀπεκρίθη Βαλααμ καὶ εἰ̃πεν τοι̃ς ἄρχουσιν Βαλακ ἐὰν δω̨̃ μοι Βαλακ πλήρη τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβη̃ναι τὸ ῥη̃μα κυρίου του̃ θεου̃ ποιη̃σαι αὐτὸ μικρὸν ἢ μέγα ἐν τη̨̃ διανοία̨ μου
19 καὶ νυ̃ν ὑπομείνατε αὐτου̃ καὶ ὑμει̃ς τὴν νύκτα ταύτην καὶ γνώσομαι τί προσθήσει κύριος λαλη̃σαι πρός με
20 καὶ ἠ̃λθεν ὁ θεὸς πρὸς Βαλααμ νυκτὸς καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ εἰ καλέσαι σε πάρεισιν οἱ ἄνθρωποι οὑ̃τοι ἀναστὰς ἀκολούθησον αὐτοι̃ς ἀλλὰ τὸ ῥη̃μα ὃ ἂν λαλήσω πρὸς σέ του̃το ποιήσεις
21 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ τὸ πρωὶ ἐπέσαξεν τὴν ὄνον αὐτου̃ καὶ ἐπορεύθη μετὰ τω̃ν ἀρχόντων Μωαβ
22 καὶ ὠργίσθη θυμω̨̃ ὁ θεὸς ὅτι ἐπορεύθη αὐτός καὶ ἀνέστη ὁ ἄγγελος του̃ θεου̃ ἐνδιαβάλλειν αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τη̃ς ὄνου αὐτου̃ καὶ δύο παι̃δες αὐτου̃ μετ' αὐτου̃
23 καὶ ἰδου̃σα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον του̃ θεου̃ ἀνθεστηκότα ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ καὶ τὴν ῥομφαίαν ἐσπασμένην ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ ἐξέκλινεν ἡ ὄνος ἐκ τη̃ς ὁδου̃ καὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον καὶ ἐπάταξεν τὴν ὄνον τη̨̃ ῥάβδω̨ του̃ εὐθυ̃ναι αὐτὴν ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃
24 καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος του̃ θεου̃ ἐν ται̃ς αὔλαξιν τω̃ν ἀμπέλων φραγμὸς ἐντευ̃θεν καὶ φραγμὸς ἐντευ̃θεν
25 καὶ ἰδου̃σα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον του̃ θεου̃ προσέθλιψεν ἑαυτὴν πρὸς τὸν τοι̃χον καὶ ἀπέθλιψεν τὸν πόδα Βαλααμ καὶ προσέθετο ἔτι μαστίξαι αὐτήν
26 καὶ προσέθετο ὁ ἄγγελος του̃ θεου̃ καὶ ἀπελθὼν ὑπέστη ἐν τόπω̨ στενω̨̃ εἰς ὃν οὐκ ἠ̃ν ἐκκλι̃ναι δεξιὰν οὐδὲ ἀριστεράν
27 καὶ ἰδου̃σα ἡ ὄνος τὸν ἄγγελον του̃ θεου̃ συνεκάθισεν ὑποκάτω Βαλααμ καὶ ἐθυμώθη Βαλααμ καὶ ἔτυπτεν τὴν ὄνον τη̨̃ ῥάβδω̨
28 καὶ ἤνοιξεν ὁ θεὸς τὸ στόμα τη̃ς ὄνου καὶ λέγει τω̨̃ Βαλααμ τί ἐποίησά σοι ὅτι πέπαικάς με του̃το τρίτον
29 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ τη̨̃ ὄνω̨ ὅτι ἐμπέπαιχάς μοι καὶ εἰ εἰ̃χον μάχαιραν ἐν τη̨̃ χειρί μου ἤδη ἂν ἐξεκέντησά σε
30 καὶ λέγει ἡ ὄνος τω̨̃ Βαλααμ οὐκ ἐγὼ ἡ ὄνος σου ἐφ' ἡ̃ς ἐπέβαινες ἀπὸ νεότητός σου ἕως τη̃ς σήμερον ἡμέρας μὴ ὑπεροράσει ὑπεριδου̃σα ἐποίησά σοι οὕτως ὁ δὲ εἰ̃πεν οὐχί
31 ἀπεκάλυψεν δὲ ὁ θεὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς Βαλααμ καὶ ὁρα̨̃ τὸν ἄγγελον κυρίου ἀνθεστηκότα ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ καὶ τὴν μάχαιραν ἐσπασμένην ἐν τη̨̃ χειρὶ αὐτου̃ καὶ κύψας προσεκύνησεν τω̨̃ προσώπω̨ αὐτου̃
32 καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ὁ ἄγγελος του̃ θεου̃ διὰ τί ἐπάταξας τὴν ὄνον σου του̃το τρίτον καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξη̃λθον εἰς διαβολήν σου ὅτι οὐκ ἀστεία ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου
33 καὶ ἰδου̃σά με ἡ ὄνος ἐξέκλινεν ἀπ' ἐμου̃ τρίτον του̃το καὶ εἰ μὴ ἐξέκλινεν νυ̃ν οὐ̃ν σὲ μὲν ἀπέκτεινα ἐκείνην δὲ περιεποιησάμην
34 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ τω̨̃ ἀγγέλω̨ κυρίου ἡμάρτηκα οὐ γὰρ ἠπιστάμην ὅτι σύ μοι ἀνθέστηκας ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ εἰς συνάντησιν καὶ νυ̃ν εἰ μή σοι ἀρέσκει ἀποστραφήσομαι
35 καὶ εἰ̃πεν ὁ ἄγγελος του̃ θεου̃ πρὸς Βαλααμ συμπορεύθητι μετὰ τω̃ν ἀνθρώπων πλὴν τὸ ῥη̃μα ὃ ἐὰν εἴπω πρὸς σέ του̃το φυλάξη̨ λαλη̃σαι καὶ ἐπορεύθη Βαλααμ μετὰ τω̃ν ἀρχόντων Βαλακ
36 καὶ ἀκούσας Βαλακ ὅτι ἥκει Βαλααμ ἐξη̃λθεν εἰς συνάντησιν αὐτω̨̃ εἰς πόλιν Μωαβ ἥ ἐστιν ἐπὶ τω̃ν ὁρίων Αρνων ὅ ἐστιν ἐκ μέρους τω̃ν ὁρίων
37 καὶ εἰ̃πεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ οὐχὶ ἀπέστειλα πρὸς σὲ καλέσαι σε διὰ τί οὐκ ἤρχου πρός με ὄντως οὐ δυνήσομαι τιμη̃σαί σε
38 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ ἰδοὺ ἥκω πρὸς σέ νυ̃ν δυνατὸς ἔσομαι λαλη̃σαί τι τὸ ῥη̃μα ὃ ἐὰν βάλη̨ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου του̃το λαλήσω
39 καὶ ἐπορεύθη Βαλααμ μετὰ Βαλακ καὶ ἠ̃λθον εἰς πόλεις ἐπαύλεων
40 καὶ ἔθυσεν Βαλακ πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἀπέστειλεν τω̨̃ Βαλααμ καὶ τοι̃ς ἄρχουσι τοι̃ς μετ' αὐτου̃
41 καὶ ἐγενήθη πρωὶ καὶ παραλαβὼν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν στήλην του̃ Βααλ καὶ ἔδειξεν αὐτω̨̃ ἐκει̃θεν μέρος τι του̃ λαου̃

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 23

καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ τω̨̃ Βαλακ οἰκοδόμησόν μοι ἐνταυ̃θα ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ἐνταυ̃θα ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς
καὶ ἐποίησεν Βαλακ ὃν τρόπον εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Βαλααμ καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν
καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ παράστηθι ἐπὶ τη̃ς θυσίας σου καὶ πορεύσομαι εἴ μοι φανει̃ται ὁ θεὸς ἐν συναντήσει καὶ ῥη̃μα ὃ ἐάν μοι δείξη̨ ἀναγγελω̃ σοι καὶ παρέστη Βαλακ ἐπὶ τη̃ς θυσίας αὐτου̃ καὶ Βαλααμ ἐπορεύθη ἐπερωτη̃σαι τὸν θεὸν καὶ ἐπορεύθη εὐθει̃αν
καὶ ἐφάνη ὁ θεὸς τω̨̃ Βαλααμ καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Βαλααμ τοὺς ἑπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν
καὶ ἐνέβαλεν ὁ θεὸς ῥη̃μα εἰς τὸ στόμα Βαλααμ καὶ εἰ̃πεν ἐπιστραφεὶς πρὸς Βαλακ οὕτως λαλήσεις
καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τω̃ν ὁλοκαυτωμάτων αὐτου̃ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ' αὐτου̃
καὶ ἐγενήθη πνευ̃μα θεου̃ ἐπ' αὐτω̨̃ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ ἐξ ὀρέων ἀπ' ἀνατολω̃ν λέγων δευ̃ρο ἄρασαί μοι τὸν Ιακωβ καὶ δευ̃ρο ἐπικατάρασαί μοι τὸν Ισραηλ
τί ἀράσωμαι ὃν μὴ καταρα̃ται κύριος ἢ τί καταράσωμαι ὃν μὴ καταρα̃ται ὁ θεός
ὅτι ἀπὸ κορυφη̃ς ὀρέων ὄψομαι αὐτὸν καὶ ἀπὸ βουνω̃ν προσνοήσω αὐτόν ἰδοὺ λαὸς μόνος κατοικήσει καὶ ἐν ἔθνεσιν οὐ συλλογισθήσεται
10 τίς ἐξηκριβάσατο τὸ σπέρμα Ιακωβ καὶ τίς ἐξαριθμήσεται δήμους Ισραηλ ἀποθάνοι ἡ ψυχή μου ἐν ψυχαι̃ς δικαίων καὶ γένοιτο τὸ σπέρμα μου ὡς τὸ σπέρμα τούτων
11 καὶ εἰ̃πεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ τί πεποίηκάς μοι εἰς κατάρασιν ἐχθρω̃ν μου κέκληκά σε καὶ ἰδοὺ εὐλόγηκας εὐλογίαν
12 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οὐχὶ ὅσα ἐὰν ἐμβάλη̨ ὁ θεὸς εἰς τὸ στόμα μου του̃το φυλάξω λαλη̃σαι
13 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Βαλακ δευ̃ρο ἔτι μετ' ἐμου̃ εἰς τόπον ἄλλον ἐξ ὡ̃ν οὐκ ὄψη̨ αὐτὸν ἐκει̃θεν ἀλλ' ἢ μέρος τι αὐτου̃ ὄψη̨ πάντας δὲ οὐ μὴ ἴδη̨ς καὶ κατάρασαί μοι αὐτὸν ἐκει̃θεν
14 καὶ παρέλαβεν αὐτὸν εἰς ἀγρου̃ σκοπιὰν ἐπὶ κορυφὴν λελαξευμένου καὶ ὠ̨κοδόμησεν ἐκει̃ ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἀνεβίβασεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν
15 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ παράστηθι ἐπὶ τη̃ς θυσίας σου ἐγὼ δὲ πορεύσομαι ἐπερωτη̃σαι τὸν θεόν
16 καὶ συνήντησεν ὁ θεὸς τω̨̃ Βαλααμ καὶ ἐνέβαλεν ῥη̃μα εἰς τὸ στόμα αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν ἀποστράφητι πρὸς Βαλακ καὶ τάδε λαλήσεις
17 καὶ ἀπεστράφη πρὸς αὐτόν καὶ ὅδε ἐφειστήκει ἐπὶ τη̃ς ὁλοκαυτώσεως αὐτου̃ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Μωαβ μετ' αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Βαλακ τί ἐλάλησεν κύριος
18 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν ἀνάστηθι Βαλακ καὶ ἄκουε ἐνώτισαι μάρτυς υἱὸς Σεπφωρ
19 οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς διαρτηθη̃ναι οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἀπειληθη̃ναι αὐτὸς εἴπας οὐχὶ ποιήσει λαλήσει καὶ οὐχὶ ἐμμενει̃
20 ἰδοὺ εὐλογει̃ν παρείλημμαι εὐλογήσω καὶ οὐ μὴ ἀποστρέψω
21 οὐκ ἔσται μόχθος ἐν Ιακωβ οὐδὲ ὀφθήσεται πόνος ἐν Ισραηλ κύριος ὁ θεὸς αὐτου̃ μετ' αὐτου̃ τὰ ἔνδοξα ἀρχόντων ἐν αὐτω̨̃
22 θεὸς ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτω̨̃
23 οὐ γάρ ἐστιν οἰωνισμὸς ἐν Ιακωβ οὐδὲ μαντεία ἐν Ισραηλ κατὰ καιρὸν ῥηθήσεται Ιακωβ καὶ τω̨̃ Ισραηλ τί ἐπιτελέσει ὁ θεός
24 ἰδοὺ λαὸς ὡς σκύμνος ἀναστήσεται καὶ ὡς λέων γαυριωθήσεται οὐ κοιμηθήσεται ἕως φάγη̨ θήραν καὶ αἱ̃μα τραυματιω̃ν πίεται
25 καὶ εἰ̃πεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ οὔτε κατάραις καταράση̨ μοι αὐτὸν οὔτε εὐλογω̃ν μὴ εὐλογήση̨ς αὐτόν
26 καὶ ἀποκριθεὶς Βαλααμ εἰ̃πεν τω̨̃ Βαλακ οὐκ ἐλάλησά σοι λέγων τὸ ῥη̃μα ὃ ἐὰν λαλήση̨ ὁ θεός του̃το ποιήσω
27 καὶ εἰ̃πεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ δευ̃ρο παραλάβω σε εἰς τόπον ἄλλον εἰ ἀρέσει τω̨̃ θεω̨̃ καὶ καταρα̃σαί μοι αὐτὸν ἐκει̃θεν
28 καὶ παρέλαβεν Βαλακ τὸν Βαλααμ ἐπὶ κορυφὴν του̃ Φογωρ τὸ παρατει̃νον εἰς τὴν ἔρημον
29 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οἰκοδόμησόν μοι ὡ̃δε ἑπτὰ βωμοὺς καὶ ἑτοίμασόν μοι ὡ̃δε ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριούς
30 καὶ ἐποίησεν Βαλακ καθάπερ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Βαλααμ καὶ ἀνήνεγκεν μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 24

καὶ ἰδὼν Βαλααμ ὅτι καλόν ἐστιν ἔναντι κυρίου εὐλογει̃ν τὸν Ισραηλ οὐκ ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς εἰς συνάντησιν τοι̃ς οἰωνοι̃ς καὶ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτου̃ εἰς τὴν ἔρημον
καὶ ἐξάρας Βαλααμ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτου̃ καθορα̨̃ τὸν Ισραηλ ἐστρατοπεδευκότα κατὰ φυλάς καὶ ἐγένετο πνευ̃μα θεου̃ ἐν αὐτω̨̃
καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινω̃ς ὁρω̃ν
φησὶν ἀκούων λόγια θεου̃ ὅστις ὅρασιν θεου̃ εἰ̃δεν ἐν ὕπνω̨ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃
ὡς καλοί σου οἱ οἰ̃κοι Ιακωβ αἱ σκηναί σου Ισραηλ
ὡσεὶ νάπαι σκιάζουσαι καὶ ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμω̃ν καὶ ὡσεὶ σκηναί ἃς ἔπηξεν κύριος ὡσεὶ κέδροι παρ' ὕδατα
ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ του̃ σπέρματος αὐτου̃ καὶ κυριεύσει ἐθνω̃ν πολλω̃ν καὶ ὑψωθήσεται ἢ Γωγ βασιλεία αὐτου̃ καὶ αὐξηθήσεται ἡ βασιλεία αὐτου̃
θεὸς ὡδήγησεν αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτω̨̃ ἔδεται ἔθνη ἐχθρω̃ν αὐτου̃ καὶ τὰ πάχη αὐτω̃ν ἐκμυελιει̃ καὶ ται̃ς βολίσιν αὐτου̃ κατατοξεύσει ἐχθρόν
κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων καὶ ὡς σκύμνος τίς ἀναστήσει αὐτόν οἱ εὐλογου̃ντές σε εὐλόγηνται καὶ οἱ καταρώμενοί σε κεκατήρανται
10 καὶ ἐθυμώθη Βαλακ ἐπὶ Βαλααμ καὶ συνεκρότησεν ται̃ς χερσὶν αὐτου̃ καὶ εἰ̃πεν Βαλακ πρὸς Βαλααμ καταρα̃σθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε καὶ ἰδοὺ εὐλογω̃ν εὐλόγησας τρίτον του̃το
11 νυ̃ν οὐ̃ν φευ̃γε εἰς τὸν τόπον σου εἰ̃πα τιμήσω σε καὶ νυ̃ν ἐστέρησέν σε κύριος τη̃ς δόξης
12 καὶ εἰ̃πεν Βαλααμ πρὸς Βαλακ οὐχὶ καὶ τοι̃ς ἀγγέλοις σου οὓς ἀπέστειλας πρός με ἐλάλησα λέγων
13 ἐάν μοι δω̨̃ Βαλακ πλήρη τὸν οἰ̃κον αὐτου̃ ἀργυρίου καὶ χρυσίου οὐ δυνήσομαι παραβη̃ναι τὸ ῥη̃μα κυρίου ποιη̃σαι αὐτὸ πονηρὸν ἢ καλὸν παρ' ἐμαυτου̃ ὅσα ἐὰν εἴπη̨ ὁ θεός ταυ̃τα ἐρω̃
14 καὶ νυ̃ν ἰδοὺ ἀποτρέχω εἰς τὸν τόπον μου δευ̃ρο συμβουλεύσω σοι τί ποιήσει ὁ λαὸς οὑ̃τος τὸν λαόν σου ἐπ' ἐσχάτου τω̃ν ἡμερω̃ν
15 καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν φησὶν Βαλααμ υἱὸς Βεωρ φησὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινω̃ς ὁρω̃ν
16 ἀκούων λόγια θεου̃ ἐπιστάμενος ἐπιστήμην παρὰ ὑψίστου καὶ ὅρασιν θεου̃ ἰδὼν ἐν ὕπνω̨ ἀποκεκαλυμμένοι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃
17 δείξω αὐτω̨̃ καὶ οὐχὶ νυ̃ν μακαρίζω καὶ οὐκ ἐγγίζει ἀνατελει̃ ἄστρον ἐξ Ιακωβ καὶ ἀναστήσεται ἄνθρωπος ἐξ Ισραηλ καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας υἱοὺς Σηθ
18 καὶ ἔσται Εδωμ κληρονομία καὶ ἔσται κληρονομία Ησαυ ὁ ἐχθρὸς αὐτου̃ καὶ Ισραηλ ἐποίησεν ἐν ἰσχύι
19 καὶ ἐξεγερθήσεται ἐξ Ιακωβ καὶ ἀπολει̃ σω̨ζόμενον ἐκ πόλεως
20 καὶ ἰδὼν τὸν Αμαληκ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν ἀρχὴ ἐθνω̃ν Αμαληκ καὶ τὸ σπέρμα αὐτω̃ν ἀπολει̃ται
21 καὶ ἰδὼν τὸν Καιναι̃ον καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν ἰσχυρὰ ἡ κατοικία σου καὶ ἐὰν θη̨̃ς ἐν πέτρα̨ τὴν νοσσιάν σου
22 καὶ ἐὰν γένηται τω̨̃ Βεωρ νεοσσιὰ πανουργίας 'Ασσύριοί σε αἰχμαλωτεύσουσιν
23 καὶ ἰδὼν τὸν Ωγ καὶ ἀναλαβὼν τὴν παραβολὴν αὐτου̃ εἰ̃πεν ὠ̃ ὠ̃ τίς ζήσεται ὅταν θη̨̃ ταυ̃τα ὁ θεός
24 καὶ ἐξελεύσεται ἐκ χειρὸς Κιτιαίων καὶ κακώσουσιν Ασσουρ καὶ κακώσουσιν Εβραίους καὶ αὐτοὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπολου̃νται
25 καὶ ἀναστὰς Βαλααμ ἀπη̃λθεν ἀποστραφεὶς εἰς τὸν τόπον αὐτου̃ καὶ Βαλακ ἀπη̃λθεν πρὸς ἑαυτόν

ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 25

καὶ κατέλυσεν Ισραηλ ἐν Σαττιν καὶ ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνευ̃σαι εἰς τὰς θυγατέρας Μωαβ
καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς ἐπὶ ται̃ς θυσίαις τω̃ν εἰδώλων αὐτω̃ν καὶ ἔφαγεν ὁ λαὸς τω̃ν θυσιω̃ν αὐτω̃ν καὶ προσεκύνησαν τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν
καὶ ἐτελέσθη Ισραηλ τω̨̃ Βεελφεγωρ καὶ ὠργίσθη θυμω̨̃ κύριος τω̨̃ Ισραηλ
καὶ εἰ̃πεν κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃ λαβὲ πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς του̃ λαου̃ καὶ παραδειγμάτισον αὐτοὺς κυρίω̨ ἀπέναντι του̃ ἡλίου καὶ ἀποστραφήσεται ὀργὴ θυμου̃ κυρίου ἀπὸ Ισραηλ
καὶ εἰ̃πεν Μωυση̃ς ται̃ς φυλαι̃ς Ισραηλ ἀποκτείνατε ἕκαστος τὸν οἰκει̃ον αὐτου̃ τὸν τετελεσμένον τω̨̃ Βεελφεγωρ
καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ ἐλθὼν προσήγαγεν τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ πρὸς τὴν Μαδιανι̃τιν ἐναντίον Μωυση̃ καὶ ἔναντι πάσης συναγωγη̃ς υἱω̃ν Ισραηλ αὐτοὶ δὲ ἔκλαιον παρὰ τὴν θύραν τη̃ς σκηνη̃ς του̃ μαρτυρίου
καὶ ἰδὼν Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱου̃ Ααρων του̃ ἱερέως ἐξανέστη ἐκ μέσου τη̃ς συναγωγη̃ς καὶ λαβὼν σειρομάστην ἐν τη̨̃ χειρὶ
εἰση̃λθεν ὀπίσω του̃ ἀνθρώπου του̃ Ισραηλίτου εἰς τὴν κάμινον καὶ ἀπεκέντησεν ἀμφοτέρους τόν τε ἄνθρωπον τὸν Ισραηλίτην καὶ τὴν γυναι̃κα διὰ τη̃ς μήτρας αὐτη̃ς καὶ ἐπαύσατο ἡ πληγὴ ἀπὸ υἱω̃ν Ισραηλ
καὶ ἐγένοντο οἱ τεθνηκότες ἐν τη̨̃ πληγη̨̃ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες
10 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων
11 Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ υἱου̃ Ααρων του̃ ἱερέως κατέπαυσεν τὸν θυμόν μου ἀπὸ υἱω̃ν Ισραηλ ἐν τω̨̃ ζηλω̃σαί μου τὸν ζη̃λον ἐν αὐτοι̃ς καὶ οὐκ ἐξανήλωσα τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τω̨̃ ζήλω̨ μου
12 οὕτως εἰπόν ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτω̨̃ διαθήκην εἰρήνης
13 καὶ ἔσται αὐτω̨̃ καὶ τω̨̃ σπέρματι αὐτου̃ μετ' αὐτὸν διαθήκη ἱερατείας αἰωνία ἀνθ' ὡ̃ν ἐζήλωσεν τω̨̃ θεω̨̃ αὐτου̃ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ
14 τὸ δὲ ὄνομα του̃ ἀνθρώπου του̃ Ισραηλίτου του̃ πεπληγότος ὃς ἐπλήγη μετὰ τη̃ς Μαδιανίτιδος Ζαμβρι υἱὸς Σαλω ἄρχων οἴκου πατρια̃ς τω̃ν Συμεων
15 καὶ ὄνομα τη̨̃ γυναικὶ τη̨̃ Μαδιανίτιδι τη̨̃ πεπληγυία̨ Χασβι θυγάτηρ Σουρ ἄρχοντος ἔθνους Ομμωθ οἴκου πατρια̃ς ἐστιν τω̃ν Μαδιαν
16 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν λέγων λάλησον τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ λέγων
17 ἐχθραίνετε τοι̃ς Μαδιηναίοις καὶ πατάξατε αὐτούς
18 ὅτι ἐχθραίνουσιν αὐτοὶ ὑμι̃ν ἐν δολιότητι ὅσα δολιου̃σιν ὑμα̃ς διὰ Φογωρ καὶ διὰ Χασβι θυγατέρα ἄρχοντος Μαδιαν ἀδελφὴν αὐτω̃ν τὴν πεπληγυι̃αν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς πληγη̃ς διὰ Φογωρ
Читать далее:ΑΡΙΘΜΟΙ, κεφαλίς 26
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

20:12 В чем заключался проступок Моисея и Аарона, остается для нас непонятным. Может быть у Моисея не было достаточно веры, когда он первый раз ударил по скале жезлом; или же Моисей был наказан за то, что не смог убедить народ выполнить повеление Господне: "и на меня прогневался Господь за вас" (Втор 1:37; Втор 3:26; Втор 4:21; Пс 105:33).


21:4-9 Сказание говорит о великой исцеляющей силе веры. Поэтому и Христос сравнивал Свой Крест с медным змеем, вознесенным в пустыне подобно знамени спасения (Ин 3:14). Медный змей почитался в Израиле как реликвия вплоть до 8 в. до Р.Х. (4 Цар 18:4).


21:14 "Книга браней Господних" - древний сборник эпических песен, впоследствии исчезнувший. Упоминается только в этом месте.


22 "Валаам" - пророк с берегов Евфрата, признающий Ягве своим Богом (Числ 22:18и т.д.) и благословляющий Израиль (Числ 23:11-12, Числ 23:25-26; Числ 24:10; ср. Мих 6:5). Согласно более позднему преданию, Валаам - враг Израиля, принужденный всемогущим Богом благословить Израиль, вопреки собственной воле (Втор 23:5-6; Ис Нав 24:9-10; ср. Неем 13:2), и затем увлекающий сынов Израиля в идолопоклонство: "отступление от Господа в угождение Фегору" (Числ 31:16; ср. Числ 31:3). Это предание вошло в НЗ (2 Петр 2:15). Некоторая несогласованность в тексте этой главы, напр, в стт Числ 22:20и Числ 22:22, объясняется, согласно экзегетам, наличием двух преданий.


22:34 Всякий человеческий поступок, сознательный или нет, если он противоречит воле Божией, рассматривается как грех.


23:9 Речь идет об избранности Израиля (Втор 7:6), чему служит подтверждением многочисленное потомство, рассматривавшееся как благословение Божие.


24:17 На древнем Востоке звезда символизировала одного из богов, а впоследствии - обожествленного царя. Ср. евр Ис 14:12. Имеется, очевидно, в виду династия Давида и - в будущем - Мессия, "Сыны Сифовы" - племена бедуинов. Свящ писатель приступает к перечислению противников Израиля на границах Ханаана.


Здесь описывается время испытания, когда Бог научает и карает Своих сынов, подготовляя собрание избранных. В первых главах (Числ 1-4) Израиль представлен как упорядоченная религиозная община. Ее душой были Левиты, ибо они занимали особое место в стане — вокруг ковчега, выполняли богослужебные функции и представляли собой многочисленную группу, заменявшую всех первенцев, рождающихся в народе Божием. Сама перепись являлась религиозным действием (ср. 2 Цар 24). Цифры иногда не совпадают в разных рукописях и переводах.

Названия, разделения и содержание

Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Лк 10:26; ср. Лк 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:

Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Числ 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.

Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Быт 1-11) и история праотцев народа Божия (Быт 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Быт 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Быт 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Быт 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Быт 50:20).

Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Исх 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Исх 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Исх 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.

Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Лев 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Лев 8-10); предписания о чистом и нечистом (Лев 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Лев 16); «Закон святости» (Лев 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Лев 26). В гл. Лев 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.

В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Числ 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Числ 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Числ 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Числ 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Числ 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Числ 31-32). В гл. Числ 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.

Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Втор 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Втор 5-11; Втор 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Втор 1-4); за ней следует третья речь (Втор 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Втор 31-34).

Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.

Литературная композиция

Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Ин 1:45; Ин 5:45-47; Рим 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.

Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.

Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.

Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.

Повествования и история

От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.

Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.

Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.

Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Исх 1:11: народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.

Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.

Законодательство

В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.

Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.

Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Исх 20:2-17 и Втор 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.

Элогистский кодекс Союза-Завета (Исх 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.

Ягвистский кодекс возобновления Завета (Исх 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Лев 11), или предписания о чистоте (Лев 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Лев 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Лев 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).

Религиозный смысл

Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.

Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?

Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.

Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.

Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Ис Нав 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Втор 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Гал 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.

Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Мф 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

20:1 О пустыне Син см. прим. к Чис 13:18.


20:2 Недостаток воды в Кадесе может быть объяснен или весенней засухой, или незначительностью количества этой воды для собравшихся здесь израильских полчищ с их стадами.


20:7-12 Беспрерывный ряд предшествовавших возмущений неблагодарного народа, а главное — теперешнее возмущение молодого поколения, одной ногой стоявшего уже в земле обетования, поколебали крепкий дух Моисея. В великий момент чудесного проявления могущества и благости Божьей законодатель не мог подавить в себе вспышки человеческого раздражения против жестокой и дерзкой толпы, за что и должен был понести наказание: великий вождь евреев, доведший народ к границам обещанной ему земли, должен был умереть за пределами последней. Рассматриваемое с точки зрения проявления Божественного Правосудия, осуждение на смерть старца Моисея и Аарона может быть рассматриваемо в то же время и с точки зрения божественного милосердия: событие при Мериве показало, что влияние смертного начала — плоти — стало уже брать в Моисее перевес над его несокрушимым прежде духом. Дальнейшее пребывание устаревшего вождя с молодым, полным сил и необузданной энергии, израильским народом могло бы оказаться и не по силам для законодателя, и не в прежней мере благотворным для народа. То же нужно сказать и об Аароне. Старец (хотя и чистый душою) и прежде не отличался особой твердостью духа ( Исх 32 ); в преклонных же годах и без нравственной поддержки брата Моисея, он мог оказаться совершенно слабым и беспомощным на своем великом и ответственном посту.


20:13  Мерива или Мериба означает: ссора, распря.


20:14-17 Евреи не сделали попытки проникнуть в Ханаан в северном или северо-западном направлении, вероятно, потому, что опасались могущества господствовавших в юго-западном углу Ханаана филистимлян. По некотором обсуждении, было выбрано северо-восточное направление, через Едом.


20:17  Не будем пить воды из колодцев твоих безвозмездно (ср. ст. 19 ). Пойдем дорогой царскою, прямою: не своротим ни направо, ни налево.


20:19-20 Имеется в виду, может быть, вторичное израильское посольство к идумеянам, с более подробными уверениями в безопасности для Едома испрашиваемого Израилем позволения.


20:21  И пошел Израиль в сторону от него, избегая действовать наступательно во исполнение божественного указания: «остерегайтесь начинать с ними (сынами Исава) войну, ибо Я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву» ( Втор 2:4-5 ). Вследствие полученного отказа и не имея намерения взять просимое силой, евреи должны были, направляясь на север, обойти Идумею со стороны ее восточных пределов. Во время этого пути, на горе Ор, умер брат Моисея первосвященник Аарон.


20:22 По мнению очень многих комментаторов, под именем горы Ор нужно разуметь нынешнюю Джебель Неби Харун, расположенную в долине Араба, вблизи горного хребта Сеир. Поднявшись на вершину горы, находят маленькую ложбинку с одиноким белым кипарисом: это и есть, говорит предание, место смерти Аарона.


20:29 Аарон умер на 123 году жизни ( Чис 33:38,39 ).


21:1 Маленькое царство Арада было расположено на юге Ханаана. Урочище, известное в настоящее время под именем Тель-Арад, быть может, указывает на то место, где некогда существовал Арад.


21:2-3 Древнюю Хорму1Заклятие. (или Цефаф, см. Суд 1:17 ) отождествляют с урочищем Ракхма, лежащим невдали от ущелья, ведущего из Вади-ель-Араба на возвышенность юго-восточной окраины Ханаана.


21:4  Путем Чермного моря — «путем равнины от Елафа и Ецион-Гавера» (северная оконечность залива Акаба, Втор 2:8 ), имея слева — Идумею, справа — Аравийскую пустыню.


21:8  Взглянув на него с верою в исцеляющую силу всемогущего и всеблагого Господа. «Не вещию, — замечает премудрый, — зримою целяшеся, но слово Твое, Господи, исцеляющее вся. Милость Господня прихождаше и исцеляше их» ( Прем 16:10-11,7 ). Прообразовательное значение медного змея ясно выражено в словах Спасителя: «Как Моисей вознес змию в пустыне, — так должно вознесену быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» ( Ин 3:14-15 ). Уясняя подробности прообраза, блаж. Феодорит замечает: «Как медный змей был изображением змиев, но не имел змеиного яда; так и Единородный Сын имел человеческое тело, но не имел греховной скверны. Как угрызаемые змиями, взирая на медного змея, получали спасение; так и уязвляемые грехом, несомненно веруя в страдание Спасителя нашего, оказываются победителями смерти, приобретая вечную жизнь» (Толк. на кн. Чис, вопр. 38). Как непререкаемый памятник чудесного проявления милости Божьей, медный змей сохранялся в народе до времени иудейского царя Езекии. Заметив склонность евреев к языческому обожанию памятника, Езекия приказал уничтожить змея ( 4 Цар 18:4 ).


21:10-13 Пройдя с запада на восток (быть может ущельем Вади-ель-Ифм), в обход гор Едома, израильтяне поворачивают к северо-востоку по направлению к моавитским долинам, идя, по замечанию Еспина, той самой дорогой, по которой и ныне двигаются караваны из Мекки в Дамаск. Из Чис 33:41-42 видно, что ранее, чем прибыть в Овоф, израильтяне имели станы в Салмане и Пуноне.


21:11 Полагают, что Овоф есть нынешнее урочище Ель-Ахса. Маленький ручеек Вади-ель-Ахса теперь составляет границу между двумя областями — Джебал и Керак, — как в древние времена служил, быть может, границей между Едомом и Моавом.


21:12 Относительно долины Заред Втор 2:14-16 сообщает, что в пути между означенной долиной и Аром умерли последние израильтяне из того поколения, которое обречено было на смерть в пустыне.


21:13 Поток Арнон в настоящее время называется: в верховьях — Сеиль-ес-Саиде, в низовьях — Вади-Моджеб (Властов).


21:14  Книга браней Господних, т. е. книга, в которую записывались повествования о войнах народа Божия.


21:16 Колодезь Беер2Колодезь. отождествляют с «колодцем Беер-Елим (колодезь витязей) в земле Моавитской» ( Ис 15:8 ).


21:20  Фасги — название одной из высот горного хребта Аварим.


21:24 Поток Иавок в настоящее время носит название «Зерка», т. е. «Голубой». Расстояние между Арноном и Иавоком 45 миль, или 68 верст.


21:25-26  Есевон (Heshbon) находился на возвышенном плато, на одной параллели с устьем Иордана, в 20 милях (30 верст) к востоку от него. Развалины его еще и теперь носят название Есбон (Властов. Свящ. лет.).


21:29  Хамос — языческое божество, чествовавшееся моавитянами, подобное Ваалу и Молоху.


21:30  Медева, ныне Мадеба (упоминается в известной надписи моавитского царя Меши), расположена в 4 милях (6 верст) к юго-востоку от развалин Есбона (Есевона, — Властов).


21:33 Царство Васан простиралось от потока Иавок на север, вдоль р. Иордана, до горы Ермон ( Втор 3:8 ).


22:1 Закончив завоевание Аморреи и Васана, евреи сосредоточиваются в низовьях Иордана, против Иерихона.


22:2-4 Составляется антиеврейская коалиция из моавитян и мадианитян.


22:5 Как показывают последующие события, Валаам не был обыкновенным языческим волхвом или кудесником. Это была несомненно богато одаренная натура, способная возвышаться до понимания истинного Бога и до уразумения голоса Его ( Чис 24:3-4 ). Валаам принадлежал к тем немногочисленным среди язычников чтителям истинного Бога, которые сохраняли истины веры и нравственности путем предания. Он жил и действовал там, откуда вышел некогда родоначальник еврейского народа Авраам, где по преимуществу поселились потомки Сима, где особенно распространены были науки, исследовавшие движение светил небесных и утверждавшие мысль человека в идее необъятности могущества и премудрости Создателя. В церковных песнопениях Валаам называется звездочетом (троп. по 3 п. кан. 24 дек.), а волхвы, пришедшие, по указанию чудесной звезды, поклониться родившемуся в Вифлееме Христу, — учениками волхва Валаама (троп. по 5 п. кан. 22 дек.). Только жадность к наживе, побуждавшая Валаама торговать своим даром, помешала ему быть истинным пророком Божьим (Тертуллиан, блаж. Иероним). Древний обычай магического воздействия на противника сохранился в военной практике некоторых народов и по настоящее время.


22:19 Обещание щедрых подарков начинает заметно ослаблять прежнюю решимость Валаама ( ст. 13,18 ) следовать велениям Бога.


22:20 Для Валаама открывается выход; он может принять приглашение старейшин и в то же время не поступить противно указаниям свыше.


22:22-35 Божественное предостережение Валааму не забывать непременного условия его путешествия ( ст. 20 ).


22:41  Высоты Вааловы считают тождественными с Вамофом («жертвенник Ваала»), находившимся на горной возвышенности близ Дивона.


23:1 Для принесения жертвы вездесущему Богу. Число семь считалось священным у многих народов Востока.


23:10  Число четвертой части Израиля. Быть может, с высот, на которых находился Валаам, был виден стан только трех еврейских колен.


23:14  Место стражей на вершине горы Фасги — по всей вероятности сторожевой военный пост. По мнению некоторых — пастушеский пункт наблюдения над стадами.


23:18  Встань, чтобы выслушать слово всемогущего Бога (ср. Суд 3:20 ).


23:21  Трубный царский звук у него, т. е.: Израилю принадлежит господственное положение среди других племен и народов.


23:22  Единорог, по евр. Реем, — дикий бык.


23:23 Все, что было, есть и будет крепкого, великого и славного в Израиле, — является не плодом волхвований, а действием божественной благости Иеговы в отношении Своего избранного народа.


23:28 Фегор — горная возвышенность невдалеке от Фасги.


24:1 Валаам окончательно убедился, что он может только благословлять народ Божий, а потому уже не удаляется от жертвенника для разрешения своего душевного волнения.


24:3  С открытым оком, т. е. с даром пророческого ясновидения.


24:4  Падает, но открыты глаза его, т. е. хотя пророк (по слабости человеческой) подвержен возможности нравственного падения и (в состоянии пророческого восторга) сильному физическому расслаблению, — его умственное око не перестает прозревать волю Божью.


24:7 Символом богатства и плодородия берется вода, как непременное условие обильной и богатой растительности1 LXX передают первую половину 7 стиха иначе: ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ του̃ σπέρματος αὐτου̃ (славянский: изыдет человек от семени его), следовательно вместо абстрактного понятия подлинника «семя» ставят конкретное понятие лица, в отдаленном смысле — Мессии.. Имя «Агаг» (LXX: Γωγ , славянский: Гог), по всей вероятности, было титулом амаликитских царей, подобно тому, как имена: «Авимелех» — герарских; «Фараон», «Птоломей» — египетских; «Кесарь» — римских.


24:17-19 Ближайшим образом и отчасти имеется в виду могущество Израиля при его славных земных царях. Во всей же своей полноте пророчество относится Церковью ко временам Мессии. Церковь положила настоящее пророчество паремийным чтением на праздник Рождества Христова. По словам одной церковной песни на означенный праздник, «ныне из Иакова, якоже Валаам рече, рождается Христос; языки же господствует, и возвысится благодатию Царство Его пребывающее непреемно» (троп. 5 п. кан. на Р. Х.). «Волхва звездочетца Валаама гадания ныне исполняются, — говорится в другом месте, — воссия бо звезда от Иакова и настави к солнцу славы дары носящие волхвы, от Персиды цари» (троп. 3 п. кан. на Р. Х.).


24:20 Амаликитяне ( Быт 14:7 ) — древнее ханаанское племя, кочевавшее между Египтом и Палестиной ( Исх 17; Чис 13:30; 14:45; 1 Цар 15:7; 27:8 ). В них можно видеть потомков Амалика, одного из сыновей Елифаза, первенца Исава от Ады ( Быт 36:10,12 ). Военное могущество амаликитян окончательно сокрушено было при Давиде.


24:21 Кенеи ( Быт 15:19 ) — древнее ханаанское племя, получившее свое название («кень» или «кин» — гнездо), быть может, от тех аулов, которые они устраивали для себя в горах обитаемых ими местностей (Властов). Часть кенеян, через родственника Моисея Иофора, который называется кенеянином ( Суд 1:16 ), сблизилась с евреями и поселилась в Палестине ( Суд 1:16; 4:11,17 ). Часть сблизилась с мадианитянами и амаликитянами ( 1 Цар 15:5-7; 27:10; 30:29 ).


24:22 Начало стиха очень различно в греко-славянский текст от евр.-русск., вследствие того, что LXX поняли евр. qain в смысле нариц. «гнездо», а гл. «ebaer» — в смысле собств. «Веор». Имеется в виду или нашествие месопотамского царя Хусарсафема ( Суд 3:8 ), или порабощение израильтян (а с ними и кенеев) ассириянами.


24:23 Слов «увидев Ога» нет в еврейском тексте (как отсутствуют они и во многих кодексах LXX у Гольмеса). Речь Валаама обращена к ассуру, еверу и киттиму.


24:24  Придут корабли от Киттима и смирят Ассура. Под именем «Киттим» на языке Св. Писания разумеются острова и прибрежья Средиземного моря, расположенные на запад от Палестины, как-то: Македония, Греция, Италия, с прилегающими к ним островами. В 1 Макк кн. Александр Македонский представляется пришедшим из земли Хиттим (Хеттим, Киттим); по уверению раввинов, Хиттим и Македония — одно и то же. Таким образом, начало порабощения Ассура (собирательное имя азиатских монархий) Киттимом можно усматривать в завоевательных походах Александра Македонского ( 1 Макк 1:1 ). Впоследствии греческая гегемония на Востоке сменилась римской.


И смирят Евера: имеется в виду подчинение евреев греческому и римскому господству.


Но и им гибель. Греко-римская империя (Киттим) в свой черед упала под ударами варварских народов.


24:25 Валааму не суждено было возвратиться в свою родину. Его постигла смерть от меча евреев, как божественное возмездие ( Чис 31:8 ) за коварный совет, данный Валаку против израильского народа ( Чис 25 ).


25:1-3  Ситтим (Абель-Ситтим) — поле акаций. Упоминается в Чис 33:49 и в Нав 2:1 , 3:1 . Сладострастные оргии входили в число обрядов поклонения некоторым божествам халдейской религии, распространившейся в Финикии и Ханаане. Зная грубочувственный характер еврейского народа, Валаам не сомневался, что вожделения ( Чис 26:16 ; сн. Иосиф Флавий. Иуд. древн. IV, 6, §6) чувственных удовольствий заставят израильтян забыть Иегову и соблудить в честь богов иных. «И начал народ блудодействовать с дочерями моава, и прилепился Израиль к Ваал-Фегору».


25:4  Всех начальников народа, согрешивших жертвами и блудом в честь языческого божества, повесь пред солнцем, т. е. в промежуток времени до захода солнца: по закате солнца тела повешенных должны по закону убираться ( Втор 21:22,23 ).


25:5  Судьям Израилевым — начальствующим лицам в израильских коленах.


25:8  Пронзил их, следуя чувству ревности о славе имени Божия и указаниям закона о смертной казни идолопоклонников ( Лев 20:2; Втор 13:8,9 ). «Право ревнования» — jus. zelotyparum — признается раввинским учением за каждым евреем в случаях опасности соблазна для народа (ср. Ин 2:14,17 ).


И прекратилось поражение сынов Израилевых. Кроме казни преступников по приговору Моисея и судей, соблудивший народ был наказан, по-видимому, какой-нибудь опустошительной болезнью.


25:9 Апостол Павел считает ( 1 Кор 10:8 ) погибших не 24, а 23 тысячи, держась иудейского предания, по которому тысяча людей умерли не от «язвы», а от меча по приговору Моисея и судей.


25:13 До первосвященника Илия первосвященство непрерывно находится в потомстве Финееса, сына Елеазара, сына Ааронова. При Илии первосвященство временно переходит из дома Елеазара в дом Ифамара (что Илий был из дома Ифамара, — доказывается тем, что в 3 Цар 2:27 удаленный от первосвященства Авиафар назван потомком Илия; в 2 Цар 8:17 Ахимелех назван сыном Авиафара, а в 1 Пар 24:3 тот же Ахимелех называется потомком Ифамара); но при Соломоне первосвященник Садок вновь возвращает первосвященство дому Финееса. Потомство Садока дает Израилю первосвященников вплоть до Вавилонского плена. Предание прибавляет, что (с кратким перерывом при Илии, а потом — при Давиде) потомство Финееса священнодействовало до времен самого великого Первосвященника (Властов).


25:18  За Фегора, т. е. за блужение в честь Ваал-Фегора.


Название книги. Ее содержание. В еврейском тексте четвертая книга Моисея называется: 1) «Вай-едаббер» («И сказал»), соответственно первому выражению книги; 2) «Бемидбар» («В пустыне»), согласно содержанию книги, а также дальнейшему выражению 1 стиха ее 1 главы. Кроме того, на языке раввинов она носит название 3) «Сефер миспарим» («Книга исчислений»), по характеру содержания ее некоторых отделов. По той же причине в греческой Библии книга получила название «'Αριθμοι» («Числа»), в латинской «Numeri» («Числа»), в славянской и русской — «Числа».

Книга Числ заключает в себе повествование о путешествии евреев по пустыням от горы Синая до моавитских равнин, т. е. до юго-восточной окраины обетованной земли. Кроме повествования о странствованиях евреев и указания некоторых богодарованных при этом избранному народу законов, в книгу включены подробные данные по исчислению народа, левитов, первенцев, станов передвижения.

Со словом «Библия» у нас соединяется представление об одной большой книге, заключающей в себе все Священное Писание как Ветхого, так и Нового Завета. Но, в сущности, это не одна книга, а целый, строго определенный Церковью сборник священных книг, написанных в разное время, в разных местах и с различными целями и принадлежащих или богодухновенным (книги канонические), или только богопросвещенным мужам (книги неканонические).

Такой состав и происхождение Библии открывается уже из истории самого термина — «Библия». Он взят с греческого языка от слова βίβλος, что значит «книга», и употреблен во множественной форме τὰ βιβλία от единств, уменьшительного — τὸ βιβλίον, означающего «небольшую книгу», «книжечку». Следовательно, τὰ βιβλία буквально означает собой целый ряд или собрание таких небольших книг. Ввиду этого св. Иоанн Златоуст толкует это слово как одно собирательное понятие: «Библия, — говорит он, — это многие книги, которые образуют одну единую».

Это коллективное обозначение Св. Писания одним собирательным именем несомненно существовало уже и в ветхозаветный период. Так, в своей подлинной греческой форме τὰ βιβλία встречается в первой Маккавейской книге (1 Макк 12:9), а соответствующий сему еврейский перевод дан у пророка Даниила (Дан 9:2), где произведения Св. Писания обозначены термином «Гассефарим» (םיךפסה), что значит «книги», точнее — известные определенные книги, так как сопровождаются определением членом — «га»1Небезынтересно здесь отметить, что оба эти термина — евр. «сефер» и греч. βίβλος — по своему филологическому анализу дают нам представление о том материале, который в древности употреблялся для письма и на котором, следовательно, были написаны подлинники и древнейшие списки священных книг. Так, еврейские книги, очевидно, писались преимущественно на пергамене, т. е. очищенной и выглаженной коже, ибо слово «сефер» происходит от евр. глагола «сафар», означающего «сбривать», «очищать» кожу от «волос». Греческие же авторы, вероятно, предпочтительно писали на «папирусе», т. е. на специально обработанных листьях особого египетского растения; слово βίβλος или βύβλος первоначально значит «папирус», а отсюда — папирусный свиток или книга. (ה).

В период новозаветной истории, по крайней мере на первых его порах, мы еще не находим слова «Библия», но встречаем целый ряд его синонимов, из которых наиболее употребительны следующее: «Писание» (ἡ γραφὴ) Лк 4:21; Ин 20:9; Деян 8:32; Гал 3:22), «Писания» (αί γραφαίМф 21:42; Лк 24:32; Ин 5:39; 2 Петр 3:16), «Святые Писания» (γραφαὶ ἁγίαιРим 1:2), «Священные Писания» (τὰ ἱερὰ γράμματα2 Тим 3:15).

Но уже у мужей апостольских, наряду с только что перечисленными названиями Св. Писания, начинает встречаться и термин τὰ βιβλία.2См., напр., в греческом тексте послания Климента Римского к Коринфянам (I гл., 43 ст.). Однако во всеобщее употребление он входит только со времени известного собирателя и истолкователя Св. Писания — Оригена (III в.) и особенно св. Иоанна Златоуста (IV в.).

От греческих авторов такое собирательное обозначение Св. Писания перешло и к латинским писателям, причем множественная форма среднего рода τὰ βιβλία окончательно получила здесь значение единственного числа женского рода βιβλία. Это последнее наименование, в его латинской форме, перешло и к нам в Россию, благодаря, вероятно, тому обстоятельству, что наши первые собиратели славянской Библии стояли, между прочим, и под влиянием латинской Вульгаты.

Главной чертой, отличающей св. писания «Библии» от других литературных произведений, сообщающей им высшую силу и непререкаемый авторитет, служит их богодухновенность. Под нею разумеется то сверхъестественное, божественное озарение, которое, не уничтожая и не подавляя естественных сил человека, возводило их к высшему совершенству, предохраняло от ошибок, сообщало откровения, словом — руководило всем ходом их работы, благодаря чему последняя была не простым продуктом человека, а как бы произведением самого Бога. По свидетельству св. ап. Петра, никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр 1:21). У ап. Павла встречается даже и самое слово «богодухновенный» и именно в приложении к Св. Писанию, когда он говорит, что «все Писание богодухновенно» (θεόπνευστος, 2 Тим 3:16). Все это прекрасно раскрыто и у отцов Церкви. Так, св. Иоанн Златоуст говорит, что «все Писания написаны не рабами, а Господом всех — Богом»; а по словам св. Григория Великого «языком святых пророков и апостолов говорит нам Господь.

Но эта «богодухновенность» св. писаний и их авторов не простиралась до уничтожения их личных, природных особенностей: вот почему в содержании св. книг, в особенности в их изложении, стиле, языке, характере образов и выражений мы наблюдаем значительные различия между отдельными книгами Св. Писания, зависящие от индивидуальных, психологических и своеобразных литературных особенностей их авторов.

Другим весьма важным признаком священных книг Библии, обусловливающим собой различную степень их авторитетности, является канонический характер одних книг и неканонический других. Чтобы выяснить себе происхождение этого различия, необходимо коснуться самой истории образования Библии. Мы уже имели случай заметить, что в состав Библии вошли священные книги, написанные в различные эпохи и разнообразными авторами. К этому нужно теперь добавить, что наряду с подлинными, богодухновенными книгами появились в разные эпохи и не подлинные, или небогодухновенные книги, которым, однако, их авторы старались придать внешней вид подлинных и богодухновенных. Особенно много подобных сочинений появилось в первые века христианства, на почве евионитства и гностицизма, вроде «Первоевангелия Иакова», «Евангелия Фомы», «Апокалипсиса ап. Петра», «Апокалипсиса Павла» и др. Необходим, следовательно, был авторитетный голос, который ясно бы определял, какие из этих книг, действительно, истинны и богодухновенны, какие только назидательны и полезны (не будучи в то же время богодухновенными) и какие прямо вредны и подложны. Такое руководство и дано было всем верующим самой Христовой Церковью — этим столпом и утверждением истины — в ее учении о так называемом каноне.

Греческое слово «κανών», как и семитское «кане» (הנק), означает первоначально «тростниковую палку», или вообще всякую «прямую палку», а отсюда в переносном смысле — все то, что служит к выпрямлению, исправлению других вещей, напр. «плотницкий отвес», или так называемое «правило». В более отвлеченном смысле слово κανών получило значение «правила, нормы, образца», с каковым значением оно встречается, между прочим, и у ап. Павла: тем, которые поступают по сему правилу (κανών), мир им и милость, и Израилю Божию (Гал 6:16). Основываясь на этом, термин κανών и образованное от него прилагательное κανονικός; довольно рано начали прилагать к тем священным книгам, в которых по согласному преданию Церкви видели выражение истинного правила веры, образца ее. Уже Ириней Лионский говорит, что мы имеем «канон истины — слова Божии». А св. Афанасий Александрийский определяет «канонические» книги, как такие, «которые служат источником спасения, в которых одних предуказуется учение благочестия». Окончательное же различие «канонических» книг от «неканонических» ведет свое начало со времен св. Иоанна Златоуста, блаж. Иеронима и Августина. С этого времени эпитет «канонических» прилагается к тем священным книгам Библии, которые признаны всей Церковью в качестве богодухновенных, заключающих в себе правила и образцы веры, — в отличие от книг «неканонических», т. е. хотя назидательных и полезных (за что они и помещены в Библии), но не богодухновенных, и «апокрифических» (ἀπόκρυφος — скрытый, тайный), совершенно отвергнутых Церковью и потому не вошедших в Библию. Таким образом, на признак «каноничности» известных книг мы должны смотреть как на голос церковного Св. Предания, подтверждающий богодухновенное происхождение книг Св. Писания. Следовательно, и в самой Библии не все ее книги имеют одинаковое значение и авторитет: одни (канонические книги) — богодухновенны, т. е. заключают в себе истинное слово Божие, другие (неканонические) — только назидательны и полезны, но не чужды личных, не всегда безошибочных мнений своих авторов. Это различие необходимо всегда иметь ввиду при чтении Библии, для правильной оценки и соответствующего отношения к входящим в состав ее книгам.3Различение библейских книг на «канонические» и «неканонические» касается только ветхозаветных книг, так как новозаветные, входящие в состав Библии, признаются каноническими все. Состав «ветхозаветного канона» хотя в общем устанавливается довольно согласно, но разнообразится в самом количестве книг; это происходит потому, что евреи, желая подогнать количество своих книг к 22 буквам своего алфавита, делали искусственные соединения нескольких книг в одну, напр. соединяли книги Судей и Руфь, первую и вторую, третью и четвертую кн. Царств и даже в одну книгу собрали всех 12 малых пророков. Православная Церковь насчитывает 38 канонических книг Ветхого Завета, а именно: 1) Бытие, 2) Исход, 3) Левит, 4) Числа, 5) Второзаконие, 6) книга Иисуса Навина, 7) Судей, 8) Руфь, 9) 1-я кн. Царств, 10) 2-я кн. Царств, 11) 3-я кн. Царств, 12) 4-я кн. Царств, 13) 1-я кн. Паралипоменон, 14) 2-я кн. Паралипоменон, 15) книга Ездры, 16) книга Неемии (2-я Ездры), 17) Есфирь, 18) Иова, 19) Псалтирь, 20) Притчи Соломона, 21) Екклезиаст его же, 22) Песнь песней его же, 23) кн. пророка Исаии, 24) Иеремии с Плачем, 25) Иезекииля, 26) Даниила и двенадцати малых пророков: 27) Осии, 28) Иоиля, 29) Амоса, 30) Авдия, 31) Ионы, 32) Михея, 33) Наума, 34) Аввакума, 35) Софонии, 36) Аггея, 37) Захарии и 38) Малахии. Остальные 9 книг, помещенных в славянской и русской Библии, считаются неканоническими, а именно: 1) Товит, 2) Иудифь, 3) Премудрость Соломона, 4) Премудрость Иисуса, сына Сирахова, 5-6) 2-я и 3-я кн. Ездры и 7-9) три книги Маккавейские. Кроме того, неканоническими признаются также и следующие отделы в вышеуказанных канонических книгах: молитва царя Манассии, в конце 2-й кн. Паралипоменон, части кн. Есфирь, не помеченные стихами, последний Псалом (после 150), песнь трех отроков в кн. пророка Даниила, история Сусанны в 13-й и Вила и дракона в 14-й главе той же книги. Из новозаветных же все 27 кн. и в полном их объеме признаются каноническими.

В заключение необходимых вводных сведений о Библии нам остается сказать несколько слов о том языке, на котором были написаны священные библейские книги, об их более известных переводах и о современном разделении их на главы и стихи.

Все канонические книги Ветхого Завета были написаны на еврейском языке, за исключением лишь некоторых, небольших отделов, написанных на халдейском языке (Иер 10:11; Дан 2:4-7:28; Езд 4:8-6:18; Езд 7:12-26). Неканонические же книги, по-видимому, были написаны на греческом языке, хотя, основываясь на свидетельстве блаж. Иеронима, некоторые думают, что кн. Товит и Иудифь были первоначально написаны по-халдейски.

Все же книги Нового Завета были написаны по-гречески, на так называемом александрийском диалекте (вошедшем в употребление с эпохи Александра Македонского — κοινὴ διάλεκτος), за исключением одного первого Евангелия — от Матфея, написанного на сиро-халдейском наречии еврейского языка, на котором говорили современные Иисусу Христу иудеи.

Так как в древнееврейском письме употреблялись только одни согласные звуки, а необходимые гласные звуки передавались устно по преданию, то первоначальный ветхозаветный текст не имел гласных. Они, в форме различных подстрочных знаков были введены довольно поздно (приблизительно около IX-X вв. нашей эры) учеными еврейскими раввинами-масоретами (т. е. хранителями «предания» — от евр. глагола «масор», передавать). Вследствие этого современный еврейский текст и называется масоретским.

Из различных переводов Библии заслуживают упоминания два авторитетнейших и древнейших — греческий LXX и латинский Вульгата и два позднейших — славянский и русский, как наиболее к нам близких.

Греческий перевод был сделан для нужд александрийских иудеев в эпоху Птоломеев, т. е. не раньше половины III в. и не позже половины II в. Он был выполнен в разное время и различными переводчиками, причем главная его часть — Пятикнижие — является наиболее древней и авторитетной.

Латинский перевод или так называемая Вульгата (от vulgus — народ) был сделан блаженным Иеронимом в конце IV-го века непосредственно с еврейского текста при руководстве и других лучших переводов. Он отличается тщательностью и полнотой.

Славянский перевод Библии впервые был предпринят святыми первоучителями славян — братьями Кириллом и Мефодием — во второй половине IX-го века. Отсюда, через посредство Болгарии, он перешел и к нам на Русь, где долгое время обращались лишь отдельные, разрозненные книги Библии. Впервые полный рукописный список Библии был собран новгородским архиепископом Геннадием, по поводу его борьбы с жидовствующими (1499 г.). Первая печатная славянская Библия была издана у нас в 1581 г. князем Константином Константиновичем Острожским. В основе нашей славянской Библии лежит греч. перевод LXX. Русский же синодальный перевод Библии сделан сравнительно совсем недавно, в середине XIX столетия, трудами митрополита московского Филарета и профессоров наших духовных академий. В основу его был положен еврейский масоретский текст, который в потребных случаях сличался с греческим и латинским переводами. Закончен он был в 1876 г., когда появилась первая полная русская Библия.

Наконец, должно заметить, что в древней Церкви не существовало нашего разделения библейских книг на главы и стихи: они все были написаны сплошным, связным текстом, расположенным в виде колонн (наподобие стихов) и если делились, то только на отделы для богослужебного употребления λόγοι, ἐκλογάδια, εὐαγγελιοστάριον, προξαπόστολον). Современное деление на главы ведет свое начало от кардинала Стефана Лангтона, разделившего около 1205 г. Вульгату. Такое деление закончил и утвердил ученый доминиканец Гуг де Сен-Шир, издавший свою конкорданцию ок. 1240 г. А в половине XVI в. ученый парижский типограф Роберт Стефан ввел и современное деление глав на стихи сначала в греко-латинское издание Нового Завета (1551 г.), а затем и в полное издание латинской Библии (1555 г.), откуда оно постепенно перешло и во все другие тексты.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИИ

Основной, центральной идеей всех богодухновенных, библейских Писаний, идеей, вокруг которой сосредоточиваются все остальные, которая сообщает им значение и силу и вне которой были бы немыслимы единство и красота Библии, является учение о Мессии, Иисусе Христе, Сыне Божием. Как предмет чаянии Ветхого Завета, как альфа и омега всего Нового Завета, Иисус Христос, по слову апостола, явился тем краеугольным камнем, на основе которого, при посредстве апостолов и пророков было заложено и совершено здание нашего спасения (Еф 2:20). Иисус Христос — предмет обоих Заветов: Ветхого — как Его ожидание, Нового — как исполнение этого ожидания, обоих же вместе — как единая, внутренняя связь.

Это может быть раскрыто и подтверждено в целом ряде внешних и внутренних доказательств.

К доказательствам первого рода, т. е. внешним, принадлежат свидетельства нашего Господа о самом Себе, свидетельства Его учеников, традиция иудейская и традиция христианская.

Обличая неверие и жестокосердие еврейских книжников и фарисеев, сам Господь наш Иисус Христос неоднократно ссылался на свидетельство о нем «закона и пророков», т. е. вообще ветхозаветных св. писаний. Исследуйте Писания, ибо выдумаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне (Ин 5:39); ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он написал о Мне (Ин 5:46), — говорил, например, Господь ослепленным иудейским законникам после известного чуда исцеления расслабленного при овчей купели. Еще яснее и подробнее раскрывал эту истину Господь Своим ученикам, явившись им по воскресении, как об этом свидетельствует евангелист Лука: «и начав от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании... И сказал им: вот то, о чем Я говорил еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк 24:27.44). Кроме такого общего заявления, Господь указывает нередко и частные случаи ветхозаветных образов и пророчеств, имевших отношение к Его жизни, учению, крестным страданиям и смерти. Так, напр., Он отмечает преобразовательное значение медного змия, повешенного Моисеем в пустыне (Ин 3:14), указывает на исполнение пророчества Исаии о «лете Господнем благоприятном» (Лк 4:17-21; ср. Ис 61:1-2), говорит об осуществлении всех древних пророчеств, касавшихся Его искупительной жертвы (Мф 26:54 и Лк 22:37) и даже на самом кресте, в момент страданий, произносит Свое глубоко трогательное и спокойно величественное: совершилось (Ин 19:30), давая этим знать, что исполнилось все то, что, будучи предназначенным от века, «многочастно и многообразно было говорено через пророков» (Евр 1:1).

Подобно своему Божественному Учителю, евангелисты и апостолы беспрестанно ссылаются на Библию, черпая полной рукой из богатства ее мессианских сокровищ и устанавливая тем самым полную гармонию обоих Заветов, объединенных вокруг Лица Мессии — Христа. Так, все евангелисты — эти четыре независимых друг от друга жизнеписателя Иисуса Христа — настолько часто ссылаются на исполнение ветхозаветных пророчеств, что выработали даже для этого специальные формулы: а все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, или просто: тогда сбылось реченное через пророка, да сбудется реченное через пророков, или же еще: и сбылось слово Писания и целый ряд других, аналогичных выражений.

Не менее часто ссылаются на ветхозаветное Писание и тем устанавливают его теснейшую внутреннюю связь с новозаветным и все остальные новозаветные писатели, начиная с кн. Деяний и кончая Апокалипсисом. Не имея возможности исчерпать здесь всего обилия таких определенных и ясных ссылок, укажем для примера лишь некоторые из них, наиболее характерные: таковы, напр., две речи апостола Петра: одна — после сошествия Св. Духа, другая — после исцеления хромого, о которых повествуется во второй и третьей главах кн. Деяний и которые полны ветхозаветными цитатами (Иоиль — Деян 2:16-21; Давид — Деян 2:25-28.34-35; Моисей — Деян 3:22-23); в особенности замечательно заключение последней речи: и все пророки, начиная от Самуила и после него, также предвозвестили эти дни (Деян 3:24). Не менее важна в этом отношении и речь архидиакона Стефана, дающая в сжатом очерке всю ветхозаветную историю приготовления евреев к принятию Мессии Христа (Деян 7:2-56). В той же книге Деяний заключено великое множество и других подобных же свидетельств: и мы благовествуем вам то, что Бог обещал отцам нашим и что исполнил нам, детям их, воздвигши Иисуса (Деян 13:32). Мы проповедуем вам, — говорили апостолы, — свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем предвозвещали пророки и Моисей (Деян 26:22). Словом, все учение апостолов о новозаветном Царстве Божием сводилось главным образом к тому, что они уверяли о Христе от закона Моисеева и пророков (Деян 28:23).

Из множества новозаветных ссылок, устанавливающих связь с ветхозаветными событиями и пророчествами, заключающихся в посланиях св. апостолов, приведем несколько примеров лишь из посланий ап. Павла, того самого Павла, который, в качестве Савла, был сам раньше фарисеем, ревнителем отеческих преданий и глубоким знатоком ветхозаветного завета. И вот этот-то св. апостол говорит, что конец закона — Христос (Рим 10:4), что закон был для нас детоводителем (παιδάγογος) ко Христу (Гал 3:24), что верующие наздани бывше на основании апостол и пророк, сущу краеугольнику самому Иисусу Христу (Еф 2:20), что все ветхозаветные прообразы писана быша в научение наше (1 Кор 10:11), что весь Ветхий Завет со всеми его религиозными церемониями и культом был лишь стень грядущих, тело же Христово (Кол 2:17), сень бо имый закон грядущих благ, а не самый образ вещей (Евр 10:1) и что, наконец, в основе всей истории домостроительства нашего спасения лежит Иисус Христос, вчера и днесь, той же и во веки (Евр 13:8).

Если от священных книг Нового Завета мы перейдем к древнеиудейским толкованиям Писания, к таргумам,4Так как иудеи долгое время находились в вавилонском плену, то они постепенно усвояли себе язык своих властелинов. Знание еврейского языка значительно забылось по крайней мере в среде простого народа, и потому чтобы дать ему возможность читать и понимать Свящ. Писание, были сделаны парафрастические переводы ветхозаветных писаний на местный язык, обыкновенно называемые «таргумом».5 Le Hir. Les trois grands Profèts, Isaie, Iérémie, Ezéchiel. Paris 1877, p. 14. Талмуду, Мидраше и сочинениям первых раввинов до XII в. включительно, то увидим, что постоянной и неизменной общеиудейской традицией толкования Библии было стремление всюду искать и находить указания на Мессию и Его время. Такое увлечение иногда доходило даже до крайности, как это можно видеть из следующего раввинского изречения: «пророки исключительно проповедовали о радости дней Мессии» (забывалась идея страждущего Мессии-Искупителя); но оно глубоко верно понимало ту истину, что, действительно, в основе всего Писания лежит идея Мессии Христа. «Нельзя желать прилагать все непосредственно к Мессии, — говорит блаж. Августин, — но места, которые не относятся к Нему прямо, служат основанием для тех, которые Его возвещают. Как в лире все струны звучат сообразно их природе и дерево, на котором они натянуты, сообщает им свой особый колорит звука, так и Ветхий Завет: он звучит, как гармоничная лира об имени и о Царстве Иисуса Христа».

Приведенное тонкое сравнение блаж. Августина прекрасно характеризует святоотеческий взгляд на соотношение Ветхого и Нового Завета. Свидетельства об их тесной, неразрывной связи, основанной на Лице Мессии Христа, идут непрерывным рядом с самых же первых веков христианства: об этом писал ап. Варнава в своем «Послании», св. Иустин Философ в «Разговоре с Трифоном иудеянином», Тертуллиан в сочинении «Против иудеев», св. Ириней Лионский в сочинении «Против ересей», апологеты Аристид, Афинагор и др. В особенности обстоятельно и глубоко раскрывали эту связь писатели Александрийской школы, а из среды их выделялся Ориген, который, напр., говорил, что «изречения Писания суть одежды Слова... что в Писаниях всегда Слово (Λόγος — Сын Божий) было плотью, чтобы жить среди нас». Из последующих св. Отцов эти мысли подробно развивали в своих замечательных комментариях св. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, блаж. Иероним, блаж. Августин и св. Амвросий Медиоланский. Последний, напр., писал: «чаша премудрости в ваших руках. Эта чаша двойная — Ветхий и Новый Завет. Пейте их, потому что в обоих пьете Христа. Пейте Христа, потому что Он — источник жизни».6 Ambrosius. In Psalm. I, 33.

Переходя теперь ко внутренним доказательствам, т. е. к самому содержанию священных книг, мы окончательно убеждаемся, что Господь наш Иисус Христос составляет главный пункт и центральную идею всей Библии. Эта великая книга, составленная столь многочисленными и разнообразными авторами, разделенными между собой весьма значительными периодами времени, стоявшими под влиянием самых различных цивилизаций, представляет в то же время замечательное единство и удивительную цельность. Благодаря, главным образом, постепенному развитию в ней одной и той же мессианской идеи. «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается», — говорили средневековые богословы, основываясь на словах блаж. Августина.7«Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testementum in Novo patet». Ср. блаж. Августин. Вопрос 73 на Исход.

Что Иисус Христос и Его дело составляют единственную тему всех новозаветных Писаний, это ясно само по себе и не требует доказательств. Но что вся новозаветная история основывается на ветхозаветной, это, быть может, не так очевидно. И, однако, это столь же несомненно, для доказательства чего достаточно сослаться лишь на две евангельские генеалогии Христа, в которых дано сокращение всей ветхозаветной истории в ее отношении к личности обетованного Мессии Христа (Мф 1:1-16 и Лк 3:23-38).

Но мы можем последовательно проследить развитие мессианской идеи и в книгах Ветхого Завета. Обетование Избавителя, данное падшим прародителям еще в раю, — вот первое звено той непрерывной цепи ветхозаветных мессианских пророчеств, которые начались Адамом и кончились Захарией, отцом Иоанна Крестителя. Поэтому-то оно и называется первоевангелием (Быт 3:15). С эпохи Ноя это обетование определяется несколько ближе и точнее: семенем жены называются лишь дети Сима, к которым и приурочивается история искупления (Быт К, 26). Этот круг еще больше сужается с эпохи Авраама, отца богоизбранного еврейского народа, в Семени которого (т. е. в Иисусе Христе, по толкованию ап. Павла — Гал 3:16) возвещается спасение и всех остальных наций (Быт 12:3; Быт 18:18). Впоследствии и из потомства Авраамова выделена была раса Иакова (Быт 27:27), позднее сам Иаков, в духе пророческого прозрения, дает особое благословение своему сыну Иуде (Быт 49:8 и сл.). И чем дальше шло время, тем ближе и честнее определялись различные черты мессианского служения: так, пророк Валаам говорит о Его царственной власти (Числ 24:17), Моисей — о трояком Его служении: царском, первосвященническом и пророческом (Втор 18:18-19), о происхождении Мессии из царского рода Давидова (2 Цар 7:12-14), о рождении Его в Вифлееме (Мих 5:2) и от Девы матери (Ис 7:14), о торжественном входе Его в храм Иерусалимский (Мал 3:1), о разных, даже мелких обстоятельствах Его крестных страданий и смерти (Ис 53; Пс 21:17-19; Пс 39:79; Пс 40:9-10; Пс 68:22; Зах 11:12 и др.), о Его славном воскресении (Ис Зах 53:9-21; Пс 15:10; Пс 19:6-7; Пс 40:11; Пс 67:2 и др.), о наступлении Его благодатного царства (Пс 21:28-32; Пс 44:7.14-17; Пс 71:7-19; Иоил 2:28; Ис 2; Ис 35:1-2.10; Ис 61:1-2) и Его грозного второго пришествия (Дан 7:25 и Дан 12:7; Зах 14:2-3.9 и др.). Можно положительно сказать, что нет ни одной важной черты из эпохи и жизни Мессии, которая не была бы тем или иным путем предуказана в Ветхом Завете, или в форме ясного пророчества, или под покровом символов и прообразов; а пророк Исаия получил даже наименование «ветхозаветного евангелиста» за поразительную точность и полноту своих пророчественных прообразов жизни Господа Иисуса Христа.

Не менее ясно это единство мессианской идеи сквозит и в общем плане Библии. По своему характеру и содержанию все ветхозаветные книги могут быть разделены на три основные группы: книги законоположительно-исторические, книги пророческие и книги поэтическо-назидательные. Первый класс излагает историю теократии, т. е. прав правления Иеговы над Израилем. Но с какой целью Господь употребляет столь различные методы воспитания Своего народа? Завет на Синае, Моисееве законодательство, бедствия пустыни, завоевание земли обетованной, победы и поражения, отчуждение от других народов, наконец, тягость вавилонского плена и радость возвращения из него — все это имело очевидной своей целью сформировать еврейскую нацию в известном духе, в духе сохранения и распространения мессианской идеи. Еще очевиднее этот мотив в пророческих книгах, где, то через угрозы, то через обещания наград, народ еврейский постоянно поддерживался на известной нравственной высоте и приготовлялся в духе чистой веры и правой жизни, ввиду грядущего Мессии. Что касается, наконец, до книг последней группы — поэтически-назидательных, то одни из них, как например Псалмы, были прямо мессианскими молитвами еврейской нации; другие, как Песнь песней, под формой аллегории изображали союз Израиля со Христом; третьи, как кн. Премудрости, Екклезиаст и др. раскрывали различные черты Божественной Премудрости, лучи того Божественного Слова (Λόγος), которые сияли среди мрака язычества и в дохристианском мире.

Таким образом, с полным убеждением можно сказать, что главным и основным предметом Библии, начиная с первых глав книги Бытия (Быт 3:15) и кончая последними главами Апокалипсиса (Откр 21:6.21 и Откр 22:20), служит Богочеловек, Господь наш Иисус Христос.


Ветхий Завет

Самым ранним разделением Библии, идущим из времен первенствующей христианской Церкви, было разделение ее на две, далеко не равные части, получившие название Ветхого и Нового Завета.

Такое разделение всего состава библейских книг обусловлено было их отношением к главному предмету Библии, т. е. к личности Мессии: те книги, которые были написаны до пришествия Христа и лишь пророчески Его предызображали, вошли в состав «Ветхого Завета», а те, которые возникли уже после пришествия в мир Спасителя и посвящены истории Его искупительного служения и изложению основ учрежденной Иисусом Христом и Его св. апостолами Церкви, образовали собой «Новый Завет».

Все эти термины, т. е. как самое слово «завет», так и соединение его с прилагательными «ветхий» и «новый», взяты из самой же Библии, в которой они, помимо своего общего смысла, имеют и специальный, в котором употребляем их и мы, говоря об известных библейских книгах.

Слово завет (евр. — bêrit, греч. — διαθήκη, лат. — testamentum), на языке Св. Писания и библейского употребления, прежде всего, значит известное постановление, условие, закон, на котором сходятся две договаривающиеся стороны, а отсюда уже — самый этот договор или союз, а также и те внешние знаки, которые служили его удостоверением, скрепой, как бы печатью (testamentum). А так как священные книги, в которых описывался этот завет или союз Бога с человеком, являлись, конечно, одним из лучших средств его удостоверения и закрепления в народной памяти, то на них весьма рано было перенесено также и название «завета». Оно существовало уже в эпоху Моисея, как это видно из Исх 24:7, где прочитанная Моисеем еврейскому народу запись Синайского законодательства названа книгой завета (сёфер хабберит). Подобные же выражения, обозначающие собой уже не одно Синайское законодательство, а все Моисееве Пятикнижие, встречаются и в последующих ветхозаветных книгах (4 Цар 23:2.21; Сир 24:25; 1 Макк 1:57). Ветхому же Завету принадлежит и первое, еще пророчественное указание на Новый Завет, именно, в известном пророчестве Иеремии: «вот наступят дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет» (Иер 31:31).

Впоследствии термин Новый Завет неоднократно употреблялся самим Иисусом Христом и святыми Его апостолами для обозначения начавшейся истории искупленного и облагодатствованного человечества (Мф 26:28; Мк 14:24; Лк 22:20; 1 Кор 11:25; 2 Кор 3:6 и др.), откуда он перешел и на священные книги, написанные в этот период.

Наименование Ветхий Завет в приложении к определенным книгам ведет свое начало от особенно ясного свидетельства ап. Павла: но умы их (евреев) ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом (2 Кор 3:14).

В составе Ветхого Завета Православная Церковь, как мы уже говорили выше, насчитывает 38 канонических и 9 неканонических книг, отличаясь этим от Церкви Римско-католической, насчитывающей в своей Вульгате всего 46 канонических книг (у них считаются каноническими Товит, Иудифь, Премудрость Соломона и 2 кн. Маккавейские).

Что касается, наконец, самого порядка расположения книг Ветхого Завета, то здесь замечается довольно резкое различие между еврейской Библией, с одной стороны, и греческим переводом LXX переводчиков, а отсюда и нашей славяно-русской Библией, с другой стороны. Для уяснения этой разницы необходимо знать, что древние евреи делили свои книги не столько по однородности их содержания (как LXX и славяно-русский), сколько по степени их значения и важности. В этом смысле они все ветхозаветные книги делили натри группы: «закон» («тора»), «пророки» («небиим») и «агиографы» («кетубим»), подчеркивая особенно значение двух первых групп, т. е. «закона» и «пророков» (Мф 5:17; Мф 7:12; Мф 22:40).

У нас же теперь вслед за LXX переводчиками и Вульгатой принято другое деление, по характеру самого содержания ветхозаветных книг, на четыре следующие группы: 1) книги законоположительные; 2) исторические; 3) учительные и 4) пророческие. Такое расположение и деление книг в еврейской и славяно-русской Библиях всего виднее будет из следующей таблицы:


Еврейская Библия

Закон (тора) Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Пророки (небиим) главные или раннейшие «ризоним» кн. Иисуса Навина
кн. Судей
1 и 2 кн. Самуила
1 и 2 кн. Царств
позднейшие «ахароним» великие пророки Исаия
Иеремия
ИезекиильОсияИоильАмосАвдийИона


малые пророки Михей


НаумАввакумСофонияАггейЗахарияМалахия
Агиографы (кетубим) Псалмы

Притчи Соломона

Иов


Песнь песней


Руфь


Книга Плачь


Екклезиаст


Есфирь


Даниил


Ездра


Неемия


1 и 2 Паралипоменон


Славяно-русская Библия

Законоположительные Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Исторические Кн. Иисуса Навина
Кн. Судей Израилевых
Руфь
Первая Царств
Вторая Царств
Третья Царств
Четвертая Царств
Первая Паралипоменона
Вторая Паралипоменона
Первая Ездры
Кн. Неемии
Вторая Ездры
Учительные Товит
Иудифь
Есфирь
Иова
Псалтирь
Притчи Соломона
Екклезиаст
Песнь Песней
Премудрость Соломона
Премудрость Иисуса, сына Сирахова
Пророческие Кн. пророка Исаии
Кн. пророка Иеремеи
Плачь Иеремии
Послание Иеремии
Кн. пророка Варуха
Кн. пророка Иезекииля
Кн. пророка Даниила
12 малых пророков, три кн. Маккавейские и 3-я кн. Ездры


Пятикнижие

Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (Втор 31:26). Тем же самым именем «книги закона», или просто «закона», обозначались пять первых законоположительных книги в других местах Ветхого и Нового Завета (3 Цар 2:3; 4 Цар 23:25; Пс 18:8; Ис 5:24; Мф 7:12; Мф 11:13; Лк 2:22 и др.).

Но у раввинов уже со времен глубокой древности существовало и другое, несколько своеобразное обозначение этой «торы» (закона), как «пять пятых закона», чем одновременно доказывается как единство Пятикнижия, так и состав его из пяти различных частей. Это пятичастное деление, по-видимому, окончательно определилось к эпохе перевода LXX переводчиков, где оно получает уже полное признание.

Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.

Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.

Евр. Греч. Слав.-рус.
Берешит («в начале») Γένεσις Бытие
Ве эллэ шемот («и сии суть имена») 'Έξοδος Исход
Вайкра («и воззвал») Λευϊτικòν Левит
Вай-едаббер («и сказал») 'Αριθμοὶ Числа
Эллэ хаддебарим («сии словеса») Δευτερονόμιον Второзаконие

Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.

По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Мф 5:17). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.

Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.

Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.

Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Ис Нав 1:7.8; Ис Нав 8:31; Ис Нав 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Мк 10:5; Мф 19:7; Лк 24:27; Ин 5:45-46), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.

Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.8Подробнее об этом см. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

20:11 Вместо того чтобы сказать скале, как ему повелел Господь, Моисей поднимает свой посох и в сильном негодовании дважды ударяет по скале. Проявив непослушание, Моисей попрал то, за что он стоял последние сорок лет, призывая народ к послушанию Богу. У этой скалы Бог не проявляет гнев на людей, жаждущих напиться воды, - напротив, это Моисей неоправданно впал в гнев, неверно представив в этом случае характер Бога.


20:12 Букв.: дал; то же и в ст. 24.


20:14 Эдом, эдомиты - потомки Исава, сына Исаака, брата-близнеца Иакова-Израиля. Очень близкое израильтянам по языку, культуре и обычаям племя.


20:24 Букв.: приобщиться к народу своему - эвфемизм, означающий «умереть».


20:25 Так в LXX.


20:29 Букв.: дом Израилев.


21:1 Или: на юге.


21:2 Букв.: мы заклятью предадим (евр. херам) эти города - эта фраза означает «отдать что-то / кого-то Богу», т.е. всецело и безвозвратно посвятить Ему на служение или полностью уничтожить.


21:4 Или: к морю Суф.


21:6 Букв.: огненные; то же в ст. 8.


21:20 Или: обращена к Ешимону.


21:28 LXX: и уничтожило (священные) столбы Арнона.


21:30 а) LXX: семя его будет уничтожено от Хешбона до Дивона.


21:30 б) Так в LXX и Самаритянском Пятикнижии; масоретский текст неясен.


22:5 Евр. Биля#м.


22:7 Друг. возм. пер.: старейшины... опытные в ворожбе; букв.: с ворожбой в своих руках.


22:13 LXX: к господину вашему.


22:32 Смысл последней части предложения в евр. тексте не вполне ясен.


22:36 Букв.: у города Моава (евр. эль-ир Моав), но ср. 21:13-15, где упоминается город Ар, что на границе Моава и амореев.


22:41 Возможно, речь идет о географическом названии: Бамот-Баал.


23:3 Согласно поверью язычников, вершины голых холмов были наиболее вероятным местом встреч с богами.


23:7 Или: изрек притчу / поучительное рассуждение; то же в ст. 18.


23:14 Или: на место дозорных.


23:21 Или: Он (Бог) не посмотрел на преступления Иакова и на неверные поступки, совершенные в Израиле.


23:23 Друг. возм. пер.: нет колдовства у Иакова, и ворожбы - у Израиля.


23:28 Или: Ешимон - возможно, топоним.


24:3 а) Или: изрек притчу / поучительное рассуждение; то же в ст. 15, 20, 21 и 23.


24:3 б) LXX: мужа, истинно видящего; то же и в ст. 15.


24:4 а) Евр. Шаддай традиционно переводилось как «Всемогущий» или как «Вседержитель».


24:4 б) Друг. возм. пер.: он падает / в транс впадает, и глаза его открыты; то же и в ст. 16.


24:13 Букв.: из сердца своего.


24:16 Букв.: знание.


24:17 а) LXX: восходит звезда от Иакова, поднимается муж (в сирийском переводе: князь; в Таргуме Онкелоса: мессия / помазанник) от Израиля.


24:17 б) Так в Самаритянском Пятикнижии (ср. с Иер 48:45).


24:19 Друг. чтение: оставшихся в Аре.


25:4 Букв.: повесь; или: посади на кол.


25:5 См. Исх 18:21-25.


25:6 Букв.: на глазах у…


25:7 а) Евр. Пинхас.


25:7 б) Букв.: от общины.


25:11 Или: в Своей ревности; ср. примеч. «а» к Исх 20:5.


25:18 Букв.: их сестрой.


В этой книге описаны события, происшедшие перед вступлением израильтян в ту землю, которую Бог определил им в наследство. В ней наглядно представлен сложный процесс обновления жизни и духовного возрастания народа. В беспощадно правдивых подробностях Числа повествуют о ропоте и восстаниях тех, кого Бог вел через пустыню, с ее змеями и скорпионами, в землю, «источающую молоко и мед». Будь израильтяне послушны Богу, прояви они терпение и доверие Ему, этот путь можно было бы преодолеть и за две недели, однако он занял почти сорок лет.

Первыми возроптали те, для кого богом оказалось их собственное чрево: они захотели египетских яств; ниспосылаемая Богом «манна» опротивела им. Очень скоро огромная толпа людей, вышедших из египетского рабства, стала выказывать распущенность нравов. Бывшим рабам, не победившим узость и приземленность своих интересов, стало не до Бога, заключившего с ними Союз (Завет). То и дело они осыпали горькими упреками Моисея и Бога, поднимали открытые восстания, устраивали заговоры против своих руководителей, не скрывали своего пренебрежительного отношения к Господу. Этот мятежный дух временами охватывал всех: священников, военачальников, разведчиков, родных Моисея и даже его самого.

Название четвертой книги Моисея «Числа» пришло к нам из ее греческого перевода, Септуагинты. В Торе она называется Бемидбар, «В пустыне». И эта загадочная фраза (взятая из первых слов книги), кроме всего прочего, говорит о тщетности человеческих усилий устроить свою жизнь без Бога. Охватывая все годы затянувшихся скитаний, повествование о них заканчивается там, где они начались: в Кадеше, где вера израильтян потерпела крушение. Из многих тысяч того поколения, что вышло из Египта, в Обетованную землю вошли лишь двое: Иисус Навин и Халев.

Во всех своих сюжетных линиях и в подробном изложении законов Числа говорят о святости Бога, о Его последовательной непримиримости к любому греху, где бы и в ком бы он ни проявлялся. По Божественному промыслу все страдания и переживания израильтян в пустыне стали школой жизни для Его народа, обо всех нуждах и духовном возрастании которого Он непрестанно заботился. И в Своем противодействии греху, и в исполнении Своих обещаний и намерений Бог всегда неизменен и верен. Говоря о святости как залоге благополучия Его творения, Бог в то же время и тут оставляет за каждым человеком право выбора. И потому в том, что сказано в Числах о Боге, содержится ясный ответ на давний софистический вопрос: «Может ли всесильный Бог сотворить камень, который Он не смог бы сдвинуть?» «Да, - говорят Числа, - и камень этот - человек».

Традиционно и не без оснований книга Числа связывается с именем Моисея, у которого в годы странствований по пустыне было достаточно времени для работы над этим священным текстом. Это не означает, однако, что в подготовленный Моисеем текст не могли быть позднее внесены неким вдохновенным редактором или переписчиками некоторые дополнения или пояснения.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Оказывается, и пророк может многому научиться у собственной ослицы... 

 

История Валаама поучительна — и вместе с тем она вызывает множество вопросов. Понятно, как и почему она попала в Библию — тут столь яркое свидетельство «от внешних», что проигнорировать его было бы и невозможно, и неразумно... 

 

История Израиля полна примеров того, как маловерие израильтян приводило их к поражениям, а упование на... 

Вопрос-ответ

 В книге Чисел в 22 главе написано про царя Моавитян Валака и волхва Валаама, как Валак просил Валаама проклясть Израиль. Валаам был волхв, т.е. он был язычник и не служил Господу - почему на нём был Дух Божий (Числа.23:6)?
 

Сам Господь в беседе с Никодимом сказал: «Дух дышит, где хочет». Тот факт, что Валаам не исповедовал Единого Бога, еще не является препятствием для действия Духа Святого. Более того, когда сам Валаам противился воле Божией, ей подчинилась Валаамова ослица… Так или иначе, определенная способность осознавать истину Божию и слышать слово Его дана всем людям, независимо от... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).