Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ, κεφαλίς 31

καὶ συνετέλεσεν Μωυση̃ς λαλω̃ν πάντας τοὺς λόγους τούτους πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ
καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτω̃ν ἐγώ εἰμι σήμερον οὐ δυνήσομαι ἔτι εἰσπορεύεσθαι καὶ ἐκπορεύεσθαι κύριος δὲ εἰ̃πεν πρός με οὐ διαβήση̨ τὸν Ιορδάνην του̃τον
κύριος ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου αὐτὸς ἐξολεθρεύσει τὰ ἔθνη ταυ̃τα ἀπὸ προσώπου σου καὶ κατακληρονομήσεις αὐτούς καὶ 'Ιησου̃ς ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου καθὰ ἐλάλησεν κύριος
καὶ ποιήσει κύριος αὐτοι̃ς καθὰ ἐποίησεν Σηων καὶ Ωγ τοι̃ς δυσὶ βασιλευ̃σιν τω̃ν Αμορραίων οἳ ἠ̃σαν πέραν του̃ Ιορδάνου καὶ τη̨̃ γη̨̃ αὐτω̃ν καθότι ἐξωλέθρευσεν αὐτούς
καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς κύριος ὑμι̃ν καὶ ποιήσετε αὐτοι̃ς καθότι ἐνετειλάμην ὑμι̃ν
ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε μὴ φοβου̃ μηδὲ δειλία μηδὲ πτοηθη̨̃ς ἀπὸ προσώπου αὐτω̃ν ὅτι κύριος ὁ θεός σου ὁ προπορευόμενος μεθ' ὑμω̃ν ἐν ὑμι̃ν οὐ μή σε ἀνη̨̃ οὔτε μή σε ἐγκαταλίπη̨
καὶ ἐκάλεσεν Μωυση̃ς 'Ιησου̃ν καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἔναντι παντὸς Ισραηλ ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε σὺ γὰρ εἰσελεύση̨ πρὸ προσώπου του̃ λαου̃ τούτου εἰς τὴν γη̃ν ἣν ὤμοσεν κύριος τοι̃ς πατράσιν ἡμω̃ν δου̃ναι αὐτοι̃ς καὶ σὺ κατακληρονομήσεις αὐτὴν αὐτοι̃ς
καὶ κύριος ὁ συμπορευόμενος μετὰ σου̃ οὐκ ἀνήσει σε οὐδὲ μὴ ἐγκαταλίπη̨ σε μὴ φοβου̃ μηδὲ δειλία
καὶ ἔγραψεν Μωυση̃ς τὰ ῥήματα του̃ νόμου τούτου εἰς βιβλίον καὶ ἔδωκεν τοι̃ς ἱερευ̃σιν τοι̃ς υἱοι̃ς Λευι τοι̃ς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τη̃ς διαθήκης κυρίου καὶ τοι̃ς πρεσβυτέροις τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ
10 καὶ ἐνετείλατο αὐτοι̃ς Μωυση̃ς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ λέγων μετὰ ἑπτὰ ἔτη ἐν καιρω̨̃ ἐνιαυτου̃ ἀφέσεως ἐν ἑορτη̨̃ σκηνοπηγίας
11 ἐν τω̨̃ συμπορεύεσθαι πάντα Ισραηλ ὀφθη̃ναι ἐνώπιον κυρίου του̃ θεου̃ σου ἐν τω̨̃ τόπω̨ ὡ̨̃ ἂν ἐκλέξηται κύριος ἀναγνώσεσθε τὸν νόμον του̃τον ἐναντίον παντὸς Ισραηλ εἰς τὰ ὠ̃τα αὐτω̃ν
12 ἐκκλησιάσας τὸν λαόν τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναι̃κας καὶ τὰ ἔκγονα καὶ τὸν προσήλυτον τὸν ἐν ται̃ς πόλεσιν ὑμω̃ν ἵνα ἀκούσωσιν καὶ ἵνα μάθωσιν φοβει̃σθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν καὶ ἀκούσονται ποιει̃ν πάντας τοὺς λόγους του̃ νόμου τούτου
13 καὶ οἱ υἱοὶ αὐτω̃ν οἳ οὐκ οἴδασιν ἀκούσονται καὶ μαθήσονται φοβει̃σθαι κύριον τὸν θεὸν ὑμω̃ν πάσας τὰς ἡμέρας ὅσας αὐτοὶ ζω̃σιν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς εἰς ἣν ὑμει̃ς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκει̃ κληρονομη̃σαι αὐτήν
14 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν ἰδοὺ ἠγγίκασιν αἱ ἡμέραι του̃ θανάτου σου κάλεσον 'Ιησου̃ν καὶ στη̃τε παρὰ τὰς θύρας τη̃ς σκηνη̃ς του̃ μαρτυρίου καὶ ἐντελου̃μαι αὐτω̨̃ καὶ ἐπορεύθη Μωυση̃ς καὶ 'Ιησου̃ς εἰς τὴν σκηνὴν του̃ μαρτυρίου καὶ ἔστησαν παρὰ τὰς θύρας τη̃ς σκηνη̃ς του̃ μαρτυρίου
15 καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλη̨ καὶ ἔστη παρὰ τὰς θύρας τη̃ς σκηνη̃ς του̃ μαρτυρίου καὶ ἔστη ὁ στυ̃λος τη̃ς νεφέλης παρὰ τὰς θύρας τη̃ς σκηνη̃ς
16 καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν ἰδοὺ σὺ κοιμα̨̃ μετὰ τω̃ν πατέρων σου καὶ ἀναστὰς ὁ λαὸς οὑ̃τος ἐκπορνεύσει ὀπίσω θεω̃ν ἀλλοτρίων τη̃ς γη̃ς εἰς ἣν οὑ̃τος εἰσπορεύεται ἐκει̃ εἰς αὐτήν καὶ ἐγκαταλείψουσίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου ἣν διεθέμην αὐτοι̃ς
17 καὶ ὀργισθήσομαι θυμω̨̃ εἰς αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ καταλείψω αὐτοὺς καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ' αὐτω̃ν καὶ ἔσται κατάβρωμα καὶ εὑρήσουσιν αὐτὸν κακὰ πολλὰ καὶ θλίψεις καὶ ἐρει̃ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ διότι οὐκ ἔστιν κύριος ὁ θεός μου ἐν ἐμοί εὕροσάν με τὰ κακὰ ταυ̃τα
18 ἐγὼ δὲ ἀποστροφη̨̃ ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ' αὐτω̃ν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ διὰ πάσας τὰς κακίας ἃς ἐποίησαν ὅτι ἐπέστρεψαν ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους
19 καὶ νυ̃ν γράψατε τὰ ῥήματα τη̃ς ὠ̨δη̃ς ταύτης καὶ διδάξετε αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐμβαλει̃τε αὐτὴν εἰς τὸ στόμα αὐτω̃ν ἵνα γένηταί μοι ἡ ὠ̨δὴ αὕτη εἰς μαρτύριον ἐν υἱοι̃ς Ισραηλ
20 εἰσάξω γὰρ αὐτοὺς εἰς τὴν γη̃ν τὴν ἀγαθήν ἣν ὤμοσα τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν δου̃ναι αὐτοι̃ς γη̃ν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ φάγονται καὶ ἐμπλησθέντες κορήσουσιν καὶ ἐπιστραφήσονται ἐπὶ θεοὺς ἀλλοτρίους καὶ λατρεύσουσιν αὐτοι̃ς καὶ παροξυνου̃σίν με καὶ διασκεδάσουσιν τὴν διαθήκην μου
21 καὶ ἀντικαταστήσεται ἡ ὠ̨δὴ αὕτη κατὰ πρόσωπον μαρτυρου̃σα οὐ γὰρ μὴ ἐπιλησθη̨̃ ἀπὸ στόματος αὐτω̃ν καὶ ἀπὸ στόματος του̃ σπέρματος αὐτω̃ν ἐγὼ γὰρ οἰ̃δα τὴν πονηρίαν αὐτω̃ν ὅσα ποιου̃σιν ὡ̃δε σήμερον πρὸ του̃ εἰσαγαγει̃ν με αὐτοὺς εἰς τὴν γη̃ν τὴν ἀγαθήν ἣν ὤμοσα τοι̃ς πατράσιν αὐτω̃ν
22 καὶ ἔγραψεν Μωυση̃ς τὴν ὠ̨δὴν ταύτην ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
23 καὶ ἐνετείλατο Μωυση̃ς 'Ιησοι̃ καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε σὺ γὰρ εἰσάξεις τοὺς υἱοὺς Ισραηλ εἰς τὴν γη̃ν ἣν ὤμοσεν κύριος αὐτοι̃ς καὶ αὐτὸς ἔσται μετὰ σου̃
24 ἡνίκα δὲ συνετέλεσεν Μωυση̃ς γράφων πάντας τοὺς λόγους του̃ νόμου τούτου εἰς βιβλίον ἕως εἰς τέλος
25 καὶ ἐνετείλατο τοι̃ς Λευίταις τοι̃ς αἴρουσιν τὴν κιβωτὸν τη̃ς διαθήκης κυρίου λέγων
26 λαβόντες τὸ βιβλίον του̃ νόμου τούτου θήσετε αὐτὸ ἐκ πλαγίων τη̃ς κιβωτου̃ τη̃ς διαθήκης κυρίου του̃ θεου̃ ὑμω̃ν καὶ ἔσται ἐκει̃ ἐν σοὶ εἰς μαρτύριον
27 ὅτι ἐγὼ ἐπίσταμαι τὸν ἐρεθισμόν σου καὶ τὸν τράχηλόν σου τὸν σκληρόν ἔτι γὰρ ἐμου̃ ζω̃ντος μεθ' ὑμω̃ν σήμερον παραπικραίνοντες ἠ̃τε τὰ πρὸς τὸν θεόν πω̃ς οὐχὶ καὶ ἔσχατον του̃ θανάτου μου
28 ἐκκλησιάσατε πρός με τοὺς φυλάρχους ὑμω̃ν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὑμω̃ν καὶ τοὺς κριτὰς ὑμω̃ν καὶ τοὺς γραμματοεισαγωγει̃ς ὑμω̃ν ἵνα λαλήσω εἰς τὰ ὠ̃τα αὐτω̃ν πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ διαμαρτύρωμαι αὐτοι̃ς τόν τε οὐρανὸν καὶ τὴν γη̃ν
29 οἰ̃δα γὰρ ὅτι ἔσχατον τη̃ς τελευτη̃ς μου ἀνομία̨ ἀνομήσετε καὶ ἐκκλινει̃τε ἐκ τη̃ς ὁδου̃ ἡ̃ς ἐνετειλάμην ὑμι̃ν καὶ συναντήσεται ὑμι̃ν τὰ κακὰ ἔσχατον τω̃ν ἡμερω̃ν ὅτι ποιήσετε τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου παροργίσαι αὐτὸν ἐν τοι̃ς ἔργοις τω̃ν χειρω̃ν ὑμω̃ν
30 καὶ ἐλάλησεν Μωυση̃ς εἰς τὰ ὠ̃τα πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ τὰ ῥήματα τη̃ς ὠ̨δη̃ς ταύτης ἕως εἰς τέλος

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ, κεφαλίς 32

πρόσεχε οὐρανέ καὶ λαλήσω καὶ ἀκουέτω γη̃ ῥήματα ἐκ στόματός μου
προσδοκάσθω ὡς ὑετὸς τὸ ἀπόφθεγμά μου καὶ καταβήτω ὡς δρόσος τὰ ῥήματά μου ὡσεὶ ὄμβρος ἐπ' ἄγρωστιν καὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ χόρτον
ὅτι ὄνομα κυρίου ἐκάλεσα δότε μεγαλωσύνην τω̨̃ θεω̨̃ ἡμω̃ν
θεός ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτου̃ καὶ πα̃σαι αἱ ὁδοὶ αὐτου̃ κρίσεις θεὸς πιστός καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία δίκαιος καὶ ὅσιος κύριος
ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτω̨̃ τέκνα μωμητά γενεὰ σκολιὰ καὶ διεστραμμένη
ταυ̃τα κυρίω̨ ἀνταποδίδοτε οὕτω λαὸς μωρὸς καὶ οὐχὶ σοφός οὐκ αὐτὸς οὑ̃τός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε καὶ ἐποίησέν σε καὶ ἔκτισέν σε
μνήσθητε ἡμέρας αἰω̃νος σύνετε ἔτη γενεα̃ς γενεω̃ν ἐπερώτησον τὸν πατέρα σου καὶ ἀναγγελει̃ σοι τοὺς πρεσβυτέρους σου καὶ ἐρου̃σίν σοι
ὅτε διεμέριζεν ὁ ὕψιστος ἔθνη ὡς διέσπειρεν υἱοὺς Αδαμ ἔστησεν ὅρια ἐθνω̃ν κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων θεου̃
καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτου̃ Ιακωβ σχοίνισμα κληρονομίας αὐτου̃ Ισραηλ
10 αὐτάρκησεν αὐτὸν ἐν γη̨̃ ἐρήμω̨ ἐν δίψει καύματος ἐν ἀνύδρω̨ ἐκύκλωσεν αὐτὸν καὶ ἐπαίδευσεν αὐτὸν καὶ διεφύλαξεν αὐτὸν ὡς κόραν ὀφθαλμου̃
11 ὡς ἀετὸς σκεπάσαι νοσσιὰν αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τοι̃ς νεοσσοι̃ς αὐτου̃ ἐπεπόθησεν διεὶς τὰς πτέρυγας αὐτου̃ ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς ἐπὶ τω̃ν μεταφρένων αὐτου̃
12 κύριος μόνος ἠ̃γεν αὐτούς καὶ οὐκ ἠ̃ν μετ' αὐτω̃ν θεὸς ἀλλότριος
13 ἀνεβίβασεν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ἰσχὺν τη̃ς γη̃ς ἐψώμισεν αὐτοὺς γενήματα ἀγρω̃ν ἐθήλασαν μέλι ἐκ πέτρας καὶ ἔλαιον ἐκ στερεα̃ς πέτρας
14 βούτυρον βοω̃ν καὶ γάλα προβάτων μετὰ στέατος ἀρνω̃ν καὶ κριω̃ν υἱω̃ν ταύρων καὶ τράγων μετὰ στέατος νεφρω̃ν πυρου̃ καὶ αἱ̃μα σταφυλη̃ς ἔπιον οἰ̃νον
15 καὶ ἔφαγεν Ιακωβ καὶ ἐνεπλήσθη καὶ ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος ἐλιπάνθη ἐπαχύνθη ἐπλατύνθη καὶ ἐγκατέλιπεν θεὸν τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἀπέστη ἀπὸ θεου̃ σωτη̃ρος αὐτου̃
16 παρώξυνάν με ἐπ' ἀλλοτρίοις ἐν βδελύγμασιν αὐτω̃ν ἐξεπίκρανάν με
17 ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ θεω̨̃ θεοι̃ς οἱ̃ς οὐκ ἤ̨δεισαν καινοὶ πρόσφατοι ἥκασιν οὓς οὐκ ἤ̨δεισαν οἱ πατέρες αὐτω̃ν
18 θεὸν τὸν γεννήσαντά σε ἐγκατέλιπες καὶ ἐπελάθου θεου̃ του̃ τρέφοντός σε
19 καὶ εἰ̃δεν κύριος καὶ ἐζήλωσεν καὶ παρωξύνθη δι' ὀργὴν υἱω̃ν αὐτου̃ καὶ θυγατέρων
20 καὶ εἰ̃πεν ἀποστρέψω τὸ πρόσωπόν μου ἀπ' αὐτω̃ν καὶ δείξω τί ἔσται αὐτοι̃ς ἐπ' ἐσχάτων ὅτι γενεὰ ἐξεστραμμένη ἐστίν υἱοί οἱ̃ς οὐκ ἔστιν πίστις ἐν αὐτοι̃ς
21 αὐτοὶ παρεζήλωσάν με ἐπ' οὐ θεω̨̃ παρώργισάν με ἐν τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν κἀγὼ παραζηλώσω αὐτοὺς ἐπ' οὐκ ἔθνει ἐπ' ἔθνει ἀσυνέτω̨ παροργιω̃ αὐτούς
22 ὅτι πυ̃ρ ἐκκέκαυται ἐκ του̃ θυμου̃ μου καυθήσεται ἕως ἅ̨δου κάτω καταφάγεται γη̃ν καὶ τὰ γενήματα αὐτη̃ς φλέξει θεμέλια ὀρέων
23 συνάξω εἰς αὐτοὺς κακὰ καὶ τὰ βέλη μου συντελέσω εἰς αὐτούς
24 τηκόμενοι λιμω̨̃ καὶ βρώσει ὀρνέων καὶ ὀπισθότονος ἀνίατος ὀδόντας θηρίων ἀποστελω̃ εἰς αὐτοὺς μετὰ θυμου̃ συρόντων ἐπὶ γη̃ς
25 ἔξωθεν ἀτεκνώσει αὐτοὺς μάχαιρα καὶ ἐκ τω̃ν ταμιείων φόβος νεανίσκος σὺν παρθένω̨ θηλάζων μετὰ καθεστηκότος πρεσβύτου
26 εἰ̃πα διασπερω̃ αὐτούς παύσω δὴ ἐξ ἀνθρώπων τὸ μνημόσυνον αὐτω̃ν
27 εἰ μὴ δι' ὀργὴν ἐχθρω̃ν ἵνα μὴ μακροχρονίσωσιν καὶ ἵνα μὴ συνεπιθω̃νται οἱ ὑπεναντίοι μὴ εἴπωσιν ἡ χεὶρ ἡμω̃ν ἡ ὑψηλὴ καὶ οὐχὶ κύριος ἐποίησεν ταυ̃τα πάντα
28 ὅτι ἔθνος ἀπολωλεκὸς βουλήν ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοι̃ς ἐπιστήμη
29 οὐκ ἐφρόνησαν συνιέναι ταυ̃τα καταδεξάσθωσαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον
30 πω̃ς διώξεται εἱ̃ς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσιν μυριάδας εἰ μὴ ὁ θεὸς ἀπέδοτο αὐτοὺς καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτούς
31 ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμω̃ν οἱ θεοὶ αὐτω̃ν οἱ δὲ ἐχθροὶ ἡμω̃ν ἀνόητοι
32 ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδομων ἡ ἄμπελος αὐτω̃ν καὶ ἡ κληματὶς αὐτω̃ν ἐκ Γομορρας ἡ σταφυλὴ αὐτω̃ν σταφυλὴ χολη̃ς βότρυς πικρίας αὐτοι̃ς
33 θυμὸς δρακόντων ὁ οἰ̃νος αὐτω̃ν καὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος
34 οὐκ ἰδοὺ ταυ̃τα συνη̃κται παρ' ἐμοὶ καὶ ἐσφράγισται ἐν τοι̃ς θησαυροι̃ς μου
35 ἐν ἡμέρα̨ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω ἐν καιρω̨̃ ὅταν σφαλη̨̃ ὁ ποὺς αὐτω̃ν ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα ἀπωλείας αὐτω̃ν καὶ πάρεστιν ἕτοιμα ὑμι̃ν
36 ὅτι κρινει̃ κύριος τὸν λαὸν αὐτου̃ καὶ ἐπὶ τοι̃ς δούλοις αὐτου̃ παρακληθήσεται εἰ̃δεν γὰρ παραλελυμένους αὐτοὺς καὶ ἐκλελοιπότας ἐν ἐπαγωγη̨̃ καὶ παρειμένους
37 καὶ εἰ̃πεν κύριος που̃ εἰσιν οἱ θεοὶ αὐτω̃ν ἐφ' οἱ̃ς ἐπεποίθεισαν ἐπ' αὐτοι̃ς
38 ὡ̃ν τὸ στέαρ τω̃ν θυσιω̃ν αὐτω̃ν ἠσθίετε καὶ ἐπίνετε τὸν οἰ̃νον τω̃ν σπονδω̃ν αὐτω̃ν ἀναστήτωσαν καὶ βοηθησάτωσαν ὑμι̃ν καὶ γενηθήτωσαν ὑμι̃ν σκεπασταί
39 ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν ἐμου̃ ἐγὼ ἀποκτενω̃ καὶ ζη̃ν ποιήσω πατάξω κἀγὼ ἰάσομαι καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐξελει̃ται ἐκ τω̃ν χειρω̃ν μου
40 ὅτι ἀρω̃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὴν χει̃ρά μου καὶ ὀμου̃μαι τη̨̃ δεξια̨̃ μου καὶ ἐρω̃ ζω̃ ἐγὼ εἰς τὸν αἰω̃να
41 ὅτι παροξυνω̃ ὡς ἀστραπὴν τὴν μάχαιράν μου καὶ ἀνθέξεται κρίματος ἡ χείρ μου καὶ ἀνταποδώσω δίκην τοι̃ς ἐχθροι̃ς καὶ τοι̃ς μισου̃σίν με ἀνταποδώσω
42 μεθύσω τὰ βέλη μου ἀφ' αἵματος καὶ ἡ μάχαιρά μου καταφάγεται κρέα ἀφ' αἵματος τραυματιω̃ν καὶ αἰχμαλωσίας ἀπὸ κεφαλη̃ς ἀρχόντων ἐχθρω̃ν
43 εὐφράνθητε οὐρανοί ἅμα αὐτω̨̃ καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτω̨̃ πάντες υἱοὶ θεου̃ εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ του̃ λαου̃ αὐτου̃ καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτω̨̃ πάντες ἄγγελοι θεου̃ ὅτι τὸ αἱ̃μα τω̃ν υἱω̃ν αὐτου̃ ἐκδικα̃ται καὶ ἐκδικήσει καὶ ἀνταποδώσει δίκην τοι̃ς ἐχθροι̃ς καὶ τοι̃ς μισου̃σιν ἀνταποδώσει καὶ ἐκκαθαριει̃ κύριος τὴν γη̃ν του̃ λαου̃ αὐτου̃
44 καὶ ἔγραψεν Μωυση̃ς τὴν ὠ̨δὴν ταύτην ἐν ἐκείνη̨ τη̨̃ ἡμέρα̨ καὶ ἐδίδαξεν αὐτὴν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εἰση̃λθεν Μωυση̃ς καὶ ἐλάλησεν πάντας τοὺς λόγους του̃ νόμου τούτου εἰς τὰ ὠ̃τα του̃ λαου̃ αὐτὸς καὶ 'Ιησου̃ς ὁ του̃ Ναυη
45 καὶ συνετέλεσεν Μωυση̃ς λαλω̃ν παντὶ Ισραηλ
46 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτούς προσέχετε τη̨̃ καρδία̨ ἐπὶ πάντας τοὺς λόγους τούτους οὓς ἐγὼ διαμαρτύρομαι ὑμι̃ν σήμερον ἃ ἐντελει̃σθε τοι̃ς υἱοι̃ς ὑμω̃ν φυλάσσειν καὶ ποιει̃ν πάντας τοὺς λόγους του̃ νόμου τούτου
47 ὅτι οὐχὶ λόγος κενὸς οὑ̃τος ὑμι̃ν ὅτι αὕτη ἡ ζωὴ ὑμω̃ν καὶ ἕνεκεν του̃ λόγου τούτου μακροημερεύσετε ἐπὶ τη̃ς γη̃ς εἰς ἣν ὑμει̃ς διαβαίνετε τὸν Ιορδάνην ἐκει̃ κληρονομη̃σαι αὐτήν
48 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ταύτη̨ λέγων
49 ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος τὸ Αβαριν του̃το ὄρος Ναβαυ ὅ ἐστιν ἐν γη̨̃ Μωαβ κατὰ πρόσωπον Ιεριχω καὶ ἰδὲ τὴν γη̃ν Χανααν ἣν ἐγὼ δίδωμι τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ εἰς κατάσχεσιν
50 καὶ τελεύτα ἐν τω̨̃ ὄρει εἰς ὃ ἀναβαίνεις ἐκει̃ καὶ προστέθητι πρὸς τὸν λαόν σου ὃν τρόπον ἀπέθανεν Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἐν Ωρ τω̨̃ ὄρει καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτου̃
51 διότι ἠπειθήσατε τω̨̃ ῥήματί μου ἐν τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ ἐπὶ του̃ ὕδατος ἀντιλογίας Καδης ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ Σιν διότι οὐχ ἡγιάσατέ με ἐν τοι̃ς υἱοι̃ς Ισραηλ
52 ὅτι ἀπέναντι ὄψη̨ τὴν γη̃ν καὶ ἐκει̃ οὐκ εἰσελεύση̨

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ, κεφαλίς 33

καὶ αὕτη ἡ εὐλογία ἣν εὐλόγησεν Μωυση̃ς ἄνθρωπος του̃ θεου̃ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ πρὸ τη̃ς τελευτη̃ς αὐτου̃
καὶ εἰ̃πεν κύριος ἐκ Σινα ἥκει καὶ ἐπέφανεν ἐκ Σηιρ ἡμι̃ν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαραν σὺν μυριάσιν Καδης ἐκ δεξιω̃ν αὐτου̃ ἄγγελοι μετ' αὐτου̃
καὶ ἐφείσατο του̃ λαου̃ αὐτου̃ καὶ πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χει̃ράς σου καὶ οὑ̃τοι ὑπὸ σέ εἰσιν καὶ ἐδέξατο ἀπὸ τω̃ν λόγων αὐτου̃
νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμι̃ν Μωυση̃ς κληρονομίαν συναγωγαι̃ς Ιακωβ
καὶ ἔσται ἐν τω̨̃ ἠγαπημένω̨ ἄρχων συναχθέντων ἀρχόντων λαω̃ν ἅμα φυλαι̃ς Ισραηλ
ζήτω Ρουβην καὶ μὴ ἀποθανέτω καὶ ἔστω πολὺς ἐν ἀριθμω̨̃
καὶ αὕτη Ιουδα εἰσάκουσον κύριε φωνη̃ς Ιουδα καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτου̃ εἰσέλθοισαν αἱ χει̃ρες αὐτου̃ διακρινου̃σιν αὐτω̨̃ καὶ βοηθὸς ἐκ τω̃ν ἐχθρω̃ν αὐτου̃ ἔση̨
καὶ τω̨̃ Λευι εἰ̃πεν δότε Λευι δήλους αὐτου̃ καὶ ἀλήθειαν αὐτου̃ τω̨̃ ἀνδρὶ τω̨̃ ὁσίω̨ ὃν ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν πείρα̨ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας
ὁ λέγων τω̨̃ πατρὶ καὶ τη̨̃ μητρί οὐχ ἑόρακά σε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτου̃ οὐκ ἐπέγνω καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτου̃ ἀπέγνω ἐφύλαξεν τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησεν
10 δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου τω̨̃ Ιακωβ καὶ τὸν νόμον σου τω̨̃ Ισραηλ ἐπιθήσουσιν θυμίαμα ἐν ὀργη̨̃ σου διὰ παντὸς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου
11 εὐλόγησον κύριε τὴν ἰσχὺν αὐτου̃ καὶ τὰ ἔργα τω̃ν χειρω̃ν αὐτου̃ δέξαι κάταξον ὀσφὺν ἐχθρω̃ν ἐπανεστηκότων αὐτω̨̃ καὶ οἱ μισου̃ντες αὐτὸν μὴ ἀναστήτωσαν
12 καὶ τω̨̃ Βενιαμιν εἰ̃πεν ἠγαπημένος ὑπὸ κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς καὶ ὁ θεὸς σκιάζει ἐπ' αὐτω̨̃ πάσας τὰς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τω̃ν ὤμων αὐτου̃ κατέπαυσεν
13 καὶ τω̨̃ Ιωσηφ εἰ̃πεν ἀπ' εὐλογίας κυρίου ἡ γη̃ αὐτου̃ ἀπὸ ὡρω̃ν οὐρανου̃ καὶ δρόσου καὶ ἀπὸ ἀβύσσων πηγω̃ν κάτωθεν
14 καὶ καθ' ὥραν γενημάτων ἡλίου τροπω̃ν καὶ ἀπὸ συνόδων μηνω̃ν
15 καὶ ἀπὸ κορυφη̃ς ὀρέων ἀρχη̃ς καὶ ἀπὸ κορυφη̃ς βουνω̃ν ἀενάων
16 καὶ καθ' ὥραν γη̃ς πληρώσεως καὶ τὰ δεκτὰ τω̨̃ ὀφθέντι ἐν τω̨̃ βάτω̨ ἔλθοισαν ἐπὶ κεφαλὴν Ιωσηφ καὶ ἐπὶ κορυφη̃ς δοξασθεὶς ἐν ἀδελφοι̃ς
17 πρωτότοκος ταύρου τὸ κάλλος αὐτου̃ κέρατα μονοκέρωτος τὰ κέρατα αὐτου̃ ἐν αὐτοι̃ς ἔθνη κερατιει̃ ἅμα ἕως ἐπ' ἄκρου γη̃ς αὑ̃ται μυριάδες Εφραιμ καὶ αὑ̃ται χιλιάδες Μανασση
18 καὶ τω̨̃ Ζαβουλων εἰ̃πεν εὐφράνθητι Ζαβουλων ἐν ἐξοδία̨ σου καί Ισσαχαρ ἐν τοι̃ς σκηνώμασιν αὐτου̃
19 ἔθνη ἐξολεθρεύσουσιν καὶ ἐπικαλέσεσθε ἐκει̃ καὶ θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης ὅτι πλου̃τος θαλάσσης θηλάσει σε καὶ ἐμπόρια παράλιον κατοικούντων
20 καὶ τω̨̃ Γαδ εἰ̃πεν εὐλογημένος ἐμπλατύνων Γαδ ὡς λέων ἀνεπαύσατο συντρίψας βραχίονα καὶ ἄρχοντα
21 καὶ εἰ̃δεν ἀπαρχὴν αὐτου̃ ὅτι ἐκει̃ ἐμερίσθη γη̃ ἀρχόντων συνηγμένων ἅμα ἀρχηγοι̃ς λαω̃ν δικαιοσύνην κύριος ἐποίησεν καὶ κρίσιν αὐτου̃ μετὰ Ισραηλ
22 καὶ τω̨̃ Δαν εἰ̃πεν Δαν σκύμνος λέοντος καὶ ἐκπηδήσεται ἐκ του̃ Βασαν
23 καὶ τω̨̃ Νεφθαλι εἰ̃πεν Νεφθαλι πλησμονὴ δεκτω̃ν καὶ ἐμπλησθήτω εὐλογίαν παρὰ κυρίου θάλασσαν καὶ λίβα κληρονομήσει
24 καὶ τω̨̃ Ασηρ εἰ̃πεν εὐλογητὸς ἀπὸ τέκνων Ασηρ καὶ ἔσται δεκτὸς τοι̃ς ἀδελφοι̃ς αὐτου̃ βάψει ἐν ἐλαίω̨ τὸν πόδα αὐτου̃
25 σίδηρος καὶ χαλκὸς τὸ ὑπόδημα αὐτου̃ ἔσται καὶ ὡς αἱ ἡμέραι σου ἡ ἰσχύς σου
26 οὐκ ἔστιν ὥσπερ ὁ θεὸς του̃ ἠγαπημένου ὁ ἐπιβαίνων ἐπὶ τὸν οὐρανὸν βοηθός σου καὶ ὁ μεγαλοπρεπὴς του̃ στερεώματος
27 καὶ σκέπασις θεου̃ ἀρχη̃ς καὶ ὑπὸ ἰσχὺν βραχιόνων ἀενάων καὶ ἐκβαλει̃ ἀπὸ προσώπου σου ἐχθρὸν λέγων ἀπόλοιο
28 καὶ κατασκηνώσει Ισραηλ πεποιθὼς μόνος ἐπὶ γη̃ς Ιακωβ ἐπὶ σίτω̨ καὶ οἴνω̨ καὶ ὁ οὐρανὸς αὐτω̨̃ συννεφὴς δρόσω̨
29 μακάριος σύ Ισραηλ τίς ὅμοιός σοι λαὸς σω̨ζόμενος ὑπὸ κυρίου ὑπερασπιει̃ ὁ βοηθός σου καὶ ἡ μάχαιρα καύχημά σου καὶ ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου καὶ σὺ ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτω̃ν ἐπιβήση̨

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ, κεφαλίς 34

καὶ ἀνέβη Μωυση̃ς ἀπὸ Αραβωθ Μωαβ ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ ἐπὶ κορυφὴν Φασγα ἥ ἐστιν ἐπὶ προσώπου Ιεριχω καὶ ἔδειξεν αὐτω̨̃ κύριος πα̃σαν τὴν γη̃ν Γαλααδ ἕως Δαν
καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν Νεφθαλι καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν Εφραιμ καὶ Μανασση καὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν Ιουδα ἕως τη̃ς θαλάσσης τη̃ς ἐσχάτης
καὶ τὴν ἔρημον καὶ τὰ περίχωρα Ιεριχω πόλιν φοινίκων ἕως Σηγωρ
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Μωυση̃ν αὕτη ἡ γη̃ ἣν ὤμοσα Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ λέγων τω̨̃ σπέρματι ὑμω̃ν δώσω αὐτήν καὶ ἔδειξα αὐτὴν τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς σου καὶ ἐκει̃ οὐκ εἰσελεύση̨
καὶ ἐτελεύτησεν Μωυση̃ς οἰκέτης κυρίου ἐν γη̨̃ Μωαβ διὰ ῥήματος κυρίου
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν Γαι ἐν γη̨̃ Μωαβ ἐγγὺς οἴκου Φογωρ καὶ οὐκ οἰ̃δεν οὐδεὶς τὴν ταφὴν αὐτου̃ ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης
Μωυση̃ς δὲ ἠ̃ν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ἐτω̃ν ἐν τω̨̃ τελευτα̃ν αὐτόν οὐκ ἠμαυρώθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ οὐδὲ ἐφθάρησαν τὰ χελύνια αὐτου̃
καὶ ἔκλαυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὸν Μωυση̃ν ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐπὶ του̃ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω τριάκοντα ἡμέρας καὶ συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι πένθους κλαυθμου̃ Μωυση̃
καὶ 'Ιησου̃ς υἱὸς Ναυη ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως ἐπέθηκεν γὰρ Μωυση̃ς τὰς χει̃ρας αὐτου̃ ἐπ' αὐτόν καὶ εἰσήκουσαν αὐτου̃ οἱ υἱοὶ Ισραηλ καὶ ἐποίησαν καθότι ἐνετείλατο κύριος τω̨̃ Μωυση̨̃
10 καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωυση̃ς ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον
11 ἐν πα̃σι τοι̃ς σημείοις καὶ τέρασιν ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν κύριος ποιη̃σαι αὐτὰ ἐν γη̨̃ Αἰγύπτω̨ Φαραω καὶ τοι̃ς θεράπουσιν αὐτου̃ καὶ πάση̨ τη̨̃ γη̨̃ αὐτου̃
12 τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα καὶ τὴν χει̃ρα τὴν κραταιάν ἃ ἐποίησεν Μωυση̃ς ἔναντι παντὸς Ισραηλ
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

31 Глава открывает три заключительных раздела книги. В первом повествуется о вручении власти Иисусу Навину.


31:26 Книга Закона, возвещенного через посредство Моисея (Втор 4:14), кладется т. о., "одесную ковчега Завета Господа", содержавшего Десятисловие, данное Самим Господом.


32 Великая "песнь Моисея" - замечательное лирическое произведение, прославляющее Бога Израилева, единого истинного Владыку мира. Как полагают исследователи, до своего включения во Втор она являлась самостоятельным произведением. Аналогичные мысли и образы встречаются в псалмах и у пророков, в особенности у Ис 40-55и Иез.


32:8 Экзегеты считают, что текст греч. перевода более древний. Вместо "сынов Израилевых" стояло, вероятно, "сынов Божиих". Сыны Божии (или "боги") - ангелы (Иов 1:6), члены небесного двора, ст. Втор 32:43и Пс 28:1; Пс 81:1; Пс 88:7; Тов 5:4; здесь- небесные покровители народов (ср. Дан 10:13); избранный же народ Ягве сохранил для себя (Втор 7:6).


32:39 Исповедание строгого единобожия (ср. Ис 44:6).


32:43 "Очистит землю Свою" - букв, "совершит обряд искупления": выражение, часто встречающееся в обрядовых текстах (Исх 25:17), где говорится о "крышке" ковчега - евр "каппорет" от "капар" - покрывать, искупать.


33 "Благословение Моисея", по мнению экзегетов, есть богослужебный текст, вставленный во Втор между возвещением о смерти Моисея и утверждением факта его смерти. "Благословение" есть особая форма литургической поэзии (ср. Быт 49; ср. 2 Цар 7:21-29). Здесь оно представлено как завещание Моисея, наподобие "благословения" Иакова.


33:7 Этот стих, по-видимому, содержит указание на отделение колена Иудина от других колен в период образования двух царств.


34:5-6 Этот текст евр. Библии может быть понят так: "Ягве похоронил его". Это окружает таинственностью смерть Моисея, человека, жизнь которого была исполнена необычайных знамений и великих событий.


34:10 В заключительных стихах Второзакония Моисей прославляется как величайший из пророков израильских, удостоившийся видеть Бога лицом к Лицу.Являясь последней частью Пятикнижия, Второзаконие в то же время открывает собой новый цикл библ. книг, который принято называть на Западе «Девтерономической (Второзаконнической) историей». В нем составитель собрал в назидательных целях сказания об истории народа Божия. Сюда входят кн. Иисуса Навина, Судей и Царств, находящиеся — согласно распространенной на Западе теории — под сильным влиянием Второзакония. Второзаконнической же «редакцией» западные библеисты называют послепленную редакцию этих книг, являющуюся окончательной.

В отличие от других законоположительных частей ВЗ Второзаконие характеризуется ярким проповедническим стилем. Основой его явилось завещание Моисея. Испытывая тревогу при мысли о соблазнах, ожидавших израильтян в Ханаане, пророк стремился запечатлеть в их сердцах сущность своего учения. Впоследствии эти заповеди и проповеди повторялись левитами северо-израильских городов во время праздника возобновления Завета.

По-видимому, существовало три варианта данной книги (Втор 1:4-40; Втор 4:26-41 и Втор 28; Втор 29-30); каждый вариант состоял из исторического пролога, заповедей, благословений и проклятий. Как полагают библеисты, один из этих вариантов (или три слитых воедино) был спрятан в Иерусалимском храме и обнаружен при царе Иосии (4 Цар 22). В пользу этого предположения говорит тот факт, что в книге, найденной при Иосии, имелась заповедь совершать богослужение только в одном месте, избранном Богом. А такая заповедь встречается лишь во Второзаконии (Втор 12:5). Первоначально, очевидно, речь шла о Сихеме (именно там совершался обряд возобновления Завета — Втор 27:4). После разрушения Северного израильского царства (722 г. до Р.Х.) этим центром стали считать Иерусалим. Культовый моноцентризм — одна из главных идей исторических книг.

Второзаконие содержит главные библейские заповеди — о любви к Богу и ближнему. В ответах искусителю Христос приводит слова из этой книги (Мф 4:4-10). С другой стороны, на Второзаконии лежит печать напряженной борьбы с язычеством, происходившей на протяжении всего того времени, когда книга составлялась. Это придает ей местами резкий и суровый тон. Второзаконие — книга веры, которая отстаивает свое существование перед лицом врагов. Она проникнута высоким религиозно-этическим пафосом. Социальное законодательство Втор направлено против деспотизма царской власти и угнетения неимущих.

Названия, разделения и содержание

Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Лк 10:26; ср. Лк 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:

Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Числ 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.

Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Быт 1-11) и история праотцев народа Божия (Быт 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Быт 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Быт 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Быт 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Быт 50:20).

Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Исх 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Исх 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Исх 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.

Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Лев 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Лев 8-10); предписания о чистом и нечистом (Лев 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Лев 16); «Закон святости» (Лев 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Лев 26). В гл. Лев 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.

В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Числ 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Числ 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Числ 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Числ 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Числ 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Числ 31-32). В гл. Числ 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.

Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Втор 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Втор 5-11; Втор 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Втор 1-4); за ней следует третья речь (Втор 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Втор 31-34).

Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.

Литературная композиция

Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Ин 1:45; Ин 5:45-47; Рим 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.

Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.

Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.

Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.

Повествования и история

От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.

Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.

Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.

Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Исх 1:11: народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.

Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.

Законодательство

В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.

Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.

Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Исх 20:2-17 и Втор 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.

Элогистский кодекс Союза-Завета (Исх 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.

Ягвистский кодекс возобновления Завета (Исх 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Лев 11), или предписания о чистоте (Лев 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Лев 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Лев 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).

Религиозный смысл

Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.

Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?

Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.

Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.

Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Ис Нав 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Втор 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Гал 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.

Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Мф 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

31:2 Выражение «я не могу уже выходить и входить» означает не упадок сил Моисея, так как последний сохранил бодрость до конца жизни ( Втор 34:7 ), а то, что он уже перестает быть вождем ( Чис 27:17 ) народа, так как Господь сказал ему: ты не перейдешь Иордана ( Чис 20:7-13 ).


31:3  Как говорил Господь. Ср. Чис 27:15-23; Втор 1:38; 3:28 .


31:4 См. Чис 21; Втор 2:31; 3:1-17 .


31:5 См. Чис 20:10-20 .


31:10  В год отпущения, т. е. в субботний год. См. прим. к Втор 15:1-11. О празднике кущей см. Исх 23:16; 23:33-36,39-43; Чис 29:12-38 .


31:23 Господь первый раз обращается непосредственно к И. Навину, так как время фактического вступления его в должность народного вождя уже приблизилось.


31:30 См. 30 гл. кн. Втор .


32:2 Сравнения, указывающие на благотворность внимательного отношения к последующим словам пророка.


32:8-9 Расселяя на земле после потопа и столпотворения человеческий род, Господь уже предвидел те географические грани, в которые будет заключен Его будущий избранный народ; расположение и пределы других народов как бы стояли в теснейшей связи с численностью, пределами и назначением Его «удела» ( Исх 19:15 ).


32:8  По числу сынов Израилевых — в греческом переводе: по числу Ангелов Божьих.


32:10 Фактическое усвоение еврейского народа Иеговой произошло в пустынях, лежавших на пути странствования из Египта в Ханаан.


32:13  Вознес его на высоту земли, т. е. возводил на высокие горы.


Питал его медом из камня, т. е. медом, который в безлесных местностях собирается и копится пчелами в расщелинах скал.


Елеем из твердой скалы, т. е. елеем маслин, растущих на твердой почве.


32:14 Скот, пасшийся на тучных пастбищах Васана, отличался особенной упитанностью ( Пс 21:13; Иез 39:18 ).


32:17  Приносили жертвы бесам. См. 1 Кор 10:19-21 .


32:21 В ближайшем смысле разумеются народы, порабощавшие Израиль; в более отдаленном — призвание темных, лишенных истинного боговедения, язычников в лоно Христовой Церкви, — вместо стоявших у ее порога израильтян. «Уверовавшие в Христа Спасителя, — замечает блаж. Феодорит, — не один народ, но бесчисленное множество народов. И они были некогда «неразумливы» и несмысленны, как говорит блаженный Павел: « Бехом бо иногда и мы несмысленни, и непокориви и прельщени, работающе похотем и отрастем различным » ( Тит 3:3 ). Потому Бог и говорит: «Как вы, оставив единого Бога, предпочли многих лжеименных богов; так и Я, отвергнув один народ дарую спасение всем народам. Но вы, воздав почитание тем, которые не суть боги, не сделали их богами; а Я и неразумливые народы исполню божественной мудрости; и вы, видя это, будете истаевать от зависти» (Толк. на кн. Втор, вопр. 41).


32:30-31  Сами враги наши судьи в том, что Иегова — крепость Израиля. См. Исх 12:25; Чис 22-24; Нав 2:7-11 .


32:32-33 Относятся к израильтянам, характеризуя их нравственную испорченность.


32:36  Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится (только тогда), когда Он увидит, что рука их ослабела (ослабела гордость и интенсивность порока, а вместе с тем истощились и их нецелесообразно расходуемые физические силы), и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Образное выражение для обозначения грандиозности истребления.


32:43 Заключительный аккорд песни Моисея: грозен суд правды Божией, но он гибелен лишь для упорных отступников от Иеговы; верные же сыны Его будут спасены. Вместе с верными сынами Израиля должны торжествовать и язычники, так как «кровь рабов очищена», «мщение врагам воздано», «народ и земля очищены». Согласно толкованиям ап. Павла ( Рим 15:8-12 ) и христианских писателей, Моисей предызобразил в данном месте духовную радость членов Церкви Христовой, в которую должны войти как язычники, так и иудеи ( Рим 11 ).


32:47 Ср. Втор 30:15-20 .


32:48-52 Ср. Чис 20:7-13; 27:12-15; Втор 1:37; 3:23-28; 4:21-22 . Нево (Навав) — одна из возвышенностей горного хребта Аварим.


33:2 Имеются в виду моменты чудесного проявления всемогущества, премудрости и благости божественной во время путешествия евреев из Египта в Ханаан.


33:3 Ср. Исх 19:5-8 .


33:5  И он (Моисей) был (как бы) царь Израиля, когда (вокруг него) собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.


33:6 В еврейском тексте имя Симеона опущено. «Симеон не благословлен, — замечает св. Ефрем Сирин, — потому что был проклят отцом своим Иаковом за избиение сихемлян и, вместо того, чтобы покаяться в первом своем преступлении, приложил к сему новое преступление в лице Замврия, сына Салмона, подвергнув истреблению двадцать четыре тысячи ( Чис 25:9 ), которые, — за грехи его, — поражены были язвою. Левий же, хотя и был проклят вместе с Симеоном, но приял благословение от Моисея, во-первых, за ревность левитов, которые поразили поклонившихся тельцу; во-вторых, за ревность левита Финееса, с какою он устремился на Замврия, сына Салмона, и убил его» (Толк. на кн. Втор, гл. 33); наконец, в силу богоизбранности колена Левия для служения при скинии Иеговы. В греческом тексте перевода LXX имя Симеона не опущено.


33:7  Приведи его к народу его, как вождя и защитника, огражденного помощью свыше.


33:8  На святом муже Твоем (Аароне), которого Ты искусил (вместе с Моисеем) в Массе ( Исх 17:1-7 ), с которым Ты препирался при водах Меривы ( Чис 20:1-13,22-24 ).


33:9-10 Имеется ввиду самоотверженное служение левитов при скинии Иеговы и в народе.


33:12 В выражении «и Он покоится между раменами его» некоторые комментаторы видят предуказание на храм Иерусалимский, построенный в уделе Вениамина, на горе Мориа, между вершинами Сиона и Масличной горы.


33:19 Под сокровищами, сокрытыми в песке, разумеют: 1) богатство, добываемое путем земледелия; 2) богатство, добываемое путем изготовления стекла, известного с глубочайшей древности в Египте, Финикии и др. странах; 3) богатство, добываемое путем торговли пурпуровыми раковинами, встречавшимися на финикийском побережье.


33:21 Гад избрал себе начаток земли, т. е. (вместе с Рувимом и полуколеном Манассии) получил прежде других колен причитавшийся ему надел земли (в пределах первых завоеваний Израиля). Там (в Восточном Заиорданье) почтен уделом от законодателя.


И пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем, т. е. исполнил все то, что было предъявлено ему как непременное условие при даровании земельного надела ( Чис 32; Втор 3:12-20; Нав 4:12; 22:1-9 ).


33:22 Сравнение, выражающее силу и отвагу данитян.


33:23  Море и юг во владении его. Под именем моря нужно разуметь море Киннерет, т. е. Гениссаретское озеро. В слове «юг» многие из комментаторов видят указание на роскошный южный климат и богатую растительность окрестностей Гениссаретского озера.


33:24-25  Окунет в елей ногу свою; железо и медь — запоры твои. Образное указание на материальное благоденствие Асира: «богатство его будет умножаться с каждым днем».


33:28 Ср. Чис 23:9 . Израиль живет безопасно, один, находясь «под мышцами» божественного Промысла ( ст. 27,29 ).


34:1  Гора Нево (Навав) — одна из возвышенностей горного хребта Аварим.


Галаад — страна в Восточном Заиорданье.


Город Дан, расположенный к юго-западу от Дамаска, составлял северный пункт Палестины, как Вирсавия — южный. Отсюда выражения: «от Дана до Вирсавии», «от Вирсавии до Дана» ( 1 Цар 3:20; 2 Цар 3:10; 6:19; 17:11; 24:2; 3 Цар 4:25; 1 Пар 21:2; 2 Пар 30:5 ), для обозначения всего протяжения Палестины.


34:2  Удел Неффалима был расположен на севере, удел Иуды — на юге Западного Заиорданья.


Удел Ефрема и Манассии — в центральной Палестине.


Западное море — то же, что Средиземное.


34:3 Местоположение Сигора приурочивают к южным пределам Мертвого моря.


34:6  И погребен, т. е. нашел для себя место упокоения. И никто не знает места погребения его даже до сего дня, — в чем может быть усматриваема провиденциальная цель: место погребения великого Моисея могло стать в глаза евреев особенно священным, сделавшись впоследствии предметом суеверной или даже идолопоклоннического почитания.


34:10-12 Ср. Чис 12:1-9 .


Название книги. Ее содержание. В еврейском тексте пятая книга Моисея называется: 1) «Елле-гаддебарим» («Сии слова»), или сокращенно: «Дебарим», — соответственно начальным словам книги; совместно с этим, на языке раввинов: 2) «Мишне-гаттфа» («Повторение закона»), — по характеру своего содержания; 3) «Сефер токахот» («Книга обличений»), по той же причине.

На характер содержания книги указывают ее названия и в переводах: греческом, латинском, славянском, русском. В греческой Библии пятая книга Моисея носит название: «Δευτερονόμιον» («Второзаконие»), в латинской: «Deuteronomium («Второзаконие»), в славянской и русской «Второзаконие».

Господствующим содержанием книги Второзакония является воспроизведение исторического и законодательного элемента книг: Исход, Левит, Числ (с включением, по местам, некоторых новых законодательных положений). Цель воспроизведения — возобновление в памяти молодого еврейского поколения поучительных моментов божественного промышления об избранном народе и данных ему законов. Ту же поучительную цель имеют и обличительно-увещательные речи пророка, помещенные в заключение Второзакония. В общем, Второзаконие представляет подробное предсмертное завещание мудрого и опытного вождя, наделенного вдохновением свыше, молодому, неустойчивому, еврейскому народу.

Время и место произнесения речей Второзакония отмечены в первых стихах первой главы книги.

Пятикнижие

Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (Втор 31:26). Тем же самым именем «книги закона», или просто «закона», обозначались пять первых законоположительных книги в других местах Ветхого и Нового Завета (3 Цар 2:3; 4 Цар 23:25; Пс 18:8; Ис 5:24; Мф 7:12; Мф 11:13; Лк 2:22 и др.).

Но у раввинов уже со времен глубокой древности существовало и другое, несколько своеобразное обозначение этой «торы» (закона), как «пять пятых закона», чем одновременно доказывается как единство Пятикнижия, так и состав его из пяти различных частей. Это пятичастное деление, по-видимому, окончательно определилось к эпохе перевода LXX переводчиков, где оно получает уже полное признание.

Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.

Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.

Евр. Греч. Слав.-рус.
Берешит («в начале») Γένεσις Бытие
Ве эллэ шемот («и сии суть имена») 'Έξοδος Исход
Вайкра («и воззвал») Λευϊτικòν Левит
Вай-едаббер («и сказал») 'Αριθμοὶ Числа
Эллэ хаддебарим («сии словеса») Δευτερονόμιον Второзаконие

Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.

По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Мф 5:17). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.

Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.

Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.

Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Ис Нав 1:7.8; Ис Нав 8:31; Ис Нав 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Мк 10:5; Мф 19:7; Лк 24:27; Ин 5:45-46), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.

Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.1Подробнее об этом см. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

31:1 Так в друг. древн. пер.; масоретский текст: Моисей пошел и говорил эти слова.


31:2 Букв.: выходить и входить.


31:9 Или: это Наставление; см. примеч. к 1:5; то же в ст. 11-13 и 24.


32:3 Или (ближе к букв.): имя Господа прославляю - концепция личных имен в ВЗ, как правило, включает в себя такие смыслы, как существование, характер и присущие той или иной личности черты (1 Цар 25:25).


32:8 Так в Кумранских рукописях и в большинстве рукописей LXX; масоретский текст: сынов Израилевых.


32:15 Возможно, праведный, т.е. Израиль в идеале, поэтическое обращение к Божьему народу; то же в 33:5, 26.


32:21 Ближе к букв.: вызвали во Мне ревность - «ревность» Бога - это не мелочные придирки, побуждаемые неуверенностью и подозрительностью, а праведное негодование, вызываемое неверностью Его народа. В ВЗ о Боге нередко говорится как о Муже Израиля. Он - Бог, не терпящий измены (Исх 20:5), и слово «ревность» применительно к Богу может лишь образно показать, а не представить в действительности реакцию Бога.


32:22 Шеол - место пребывания мертвых. Сопоставление всех случаев использования этого слова в книгах ВЗ показывает, что в Шеол попадают и праведники, и грешники; там нет ни деятельности, ни разумения, ни мудрости, ни знания (ср. Эккл 9:10).


32:36 Поэтическая гипербола, говорящая о таком истреблении народа, которое коснулось всего общества.


32:44 Так в LXX; масоретский текст: Осия.


32:46 Или: Наставления; см. примеч. к 1:5.


33:2 а) Букв.: их; LXX: нас. В своем стремлении создать у слушателей более полное представление о славе Завета-Союза, заключенного Богом с Израилем, Моисей описывает величие и славу, с которой Господь явился израильтянам у Синая, чтобы дать им Закон и стать их царем. Три географических наименования в предложении «Господь пришел / явил Себя с Синая... с Сеира... с гор Парана» не говорят о трех отдельных теофаниях (богоявлениях), а об одном явлении Бога у Синая. Подобно тому, как солнце при своем восходе озаряет своими лучами всё до далекого горизонта, так и слава Господа при Его явлении на Синае не была ограничена каким-то одним местом, ее лучи, отражаясь от соседних гор, озаряли народ израильский со всех сторон.


33:2 б) Возможно, в смысле «Закон, данный из среды огня». В этом переводе евр. эш дат взяты как два отдельных слова масоретского текста. Однако второе слово дат («Закон») встречается только в книгах Библии, написанных в более поздние времена. Поэтому некоторые переводы, принимая исправление, сделанное масоретами, так передают этот трудный для понимания и перевода стих: «Справа от Него вспышки молнии, их освещающие».


33:3 а) LXX: Он любит.


33:3 б) Так в LXX; масоретский текст: народы / племена (Израиля).


33:4 Букв.: собрания.


33:5 а) Букв.: Он.


33:5 б) См. примеч. к 32:15; то же в ст. 26.


33:8 а) Урим и туммим священные камни, предназначенные для определения воли Божьей. Вероятное значение этих слов: свет огня / освещение и полнота / совершенство; в LXX: проявление и истина.


33:8 б) Масса - испытание, искушение; Мерива - раздор, тяжба, спор.


33:19 а) По всей видимости, в пророчестве-благословении имеется в виду гора Божья в Иерусалиме.


33:19 б) Букв.: жертвы праведности; возможно, в знач. глубокого сожаления о грехах (ср. Пс 50:17).


33:19 в) Букв.: пески - скорее всего, речь идет об изготовлении стекла.


33:20 Возможно, это образ враждебного войска (рука) и его предводителей (голова).


34:2 Т.е. Средиземного моря.


34:6 Так в некоторых древн. пер., масоретский текст: Он (Бог) похоронил его.


…И там, если станете искать Господа, Бога вашего, - только тогда сможете найти Его, если возжелаете того всем сердцем своим и всей душою своей (4:29).

Второзаконие - это дошедший до нас через тысячелетия древний текст, по сути запись того, что престарелый Моисей лично (и фактически от первого лица) в последний раз сказал собравшимся перед ним израильтянам. Об этом мы узнаем из первой же фразы в этой книге: «Вот слова, с которыми обратился Моисей ко всему народу Израиля в пустыне, за Иорданом», то есть непосредственно перед торжественным входом израильтян в ханаанскую землю. Обстоятельства, в которых прозвучали эти слова, определенно отражаются на всем содержании книги. Говорящий на виду у всех - он уже не где-то на заднем плане, как в большинстве других частей Пятикнижия. Он обращается прямо к живой аудитории, включающей в себя не только тех древних слушателей, о которых идет речь в тексте, но и нас - слушателей современных.

Моисей использует последнюю возможность, чтобы приготовить как собравшихся перед ним людей, так и стоящих за ними, к новой жизни в стране, которую они получают во владение. А так как ему самому не суждено войти вместе с народом в ту страну, он хочет убедиться в том, что народ этот не забыл о своем Завете, Союзе с Богом. Ради этого Моисей произносит перед собравшимися и тщательно объясняет Божественные законы и наставления; и ради того же, по завершении его речей, они были записаны и составили эту книгу.

Русское название книги «Второзаконие» пришло к нам из Септуагинты, древнего греческого перевода Ветхого Завета, где еврейское выражение мишне ха-тора (17:18), означающее, собственно, «копия этого закона / наставления», было переведено как «второй закон» и этими словами была названа книга, но это название оказалось ошибочным: Второзаконие не содержит в себе второго закона. В книге дается толкование Закона Божьего, объявленного на Синае, и делается это уже для второго поколения израильтян, вышедших из Египта.

Во все века христиане и иудеи считали, что Второзаконие написал Моисей. (Речь идет о главах, содержащих законы, установления и их толкование.) И в наши дни это убеждение опирается на проходящее через книгу красной нитью богословское понятие о Союзе-Завете, на заявления самой книги о Моисее как авторе, а также на свидетельства писателей Нового Завета. Согласно иудейской традиции, запись о смерти Моисея была сделана Иисусом Навином.

Во Второзаконии голос Моисея, провозгласившего наказы, заповеди, законы и установления, в известной степени неотделим от голоса Самого Бога. Вот почему оправдано продиктованное Моисеем требование: ничто в будущем не должно быть добавлено к сказанному и ничто не может быть изъято из него (4:2). Следовательно, мы имеем дело с безусловно авторитетным текстом, с серией речей, которые, согласно пониманию того, кто их произнес, уже имели статус «Торы», то есть Наставления, полученного от Бога. Так Второзаконие впервые вводит в Священном Писании концепцию канона - связанной, непреложной части богодухновенных книг.

По мнению многих внимательных и вдумчивых читателей, в этой книге Моисея слились воедино и слова пророка из пророков, и речи великого законодателя, и его своеобразный «дневник», и наконец его трогательная лебединая песнь.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Взгляд Моисея на свой народ, судя по словам Книги Второзакония, довольно пессимистичен. Он не сомневается, что раньше или позже отступничество станет фактом... 

 

Последние наставления Моисея Иисусу Навину и израильтянам заканчивают целую эпоху с истории ветхозаветной Церкви... 

 

Книга Второзакония завершается благословением Моисея, после которого следует заключительная сцена-эпилог. Это благословение напоминает благословение народа... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).