Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Чи1сла, ГлавA 11

И# бы1ша лю1діе ро1пщуще зл†z пред8 гDемъ: и3 слы1ша гDь и3 разгнёвасz гнёвомъ, и3 разгорёсz въ ни1хъ џгнь t гDа и3 потреби2 чaсть нёкую t полкA.
И# возопи1ша лю1діе къ мwmсе1ю: и3 помоли1сz мwmсе1й къ гDу, и3 престA џгнь.
И# прозвaсz и4мz мёсту томY запале1ніе: ћкw разгорёсz въ ни1хъ џгнь t гDа.
И# џбщій наро1дъ и4же въ ни1хъ похотёша похотёніемъ: и3 сёдше плaкахусz сы1нове ї}лєвы и3 реко1ша: кто1 ны напитaетъ мsсы;
помzнyхомъ ры6бы, ±же kдо1хомъ въ земли2 є3гv1петстэй тyне, и3 nгурцы2 и3 ды6ни, лyкъ и3 червле1ный лyкъ и3 чесно1къ:
нн7э же душA нaша и3зсо1хла, ничто1же то1чію мaнна пред8 nчи1ма нaшима.
Мaнна же бsше ѓки сёмz коріaндрово, и3 ви1дъ є3S ћкw ви1дъ крmстaлла:
и3 и3схождaху лю1діе и3 собирaху, и3 мелsху въ же1рновахъ и3 толцaху въ стyпахъ, и3 варsху въ горшкaхъ и3 творsху и3з8 неS потре1бники: и3 бsше вкyсъ є3S, ћкw вкyсъ муки2 прsжены съ є3ле1емъ:
и3 є3гдA схождaше росA на по1лкъ но1щію, схождaше мaнна нaнь.
10 И# ўслы1ша мwmсе1й плaчущихсz и5хъ въ со1нмэхъ свои1хъ, коего1ждо и4хъ пред8 свои1ми две1рьми: и3 разгнёвасz гDь гнёвомъ ѕэлw2, и3 пред8 мwmсе1омъ бsше ѕло2.
11 И# рече2 мwmсе1й ко гDу: вскyю њѕло1билъ є3си2 рабA твоего2; и3 почто2 не њбрэто1хъ блгdти пред8 тобо1ю, є4же возложи1ти ўстремле1ніе людjй си1хъ на мS;
12 є3дA ѓзъ во ўтро1бэ зачaхъ вс‰ лю1ди сі‰; и3ли2 ѓзъ роди1хъ |; ћкw гlеши ми2: возми2 и5хъ въ нBдра тво‰, ћкоже дои1лица но1ситъ дwи1мыz, въ зе1млю, є4юже клsлсz є3си2 nтцє1мъ и4хъ:
13 tкyду мнЁ мzсA дaти всBмъ лю1демъ си6мъ; ћкw плaчутъ на мS, глаго1люще: дaждь нaмъ мzсA, да kди1мъ:
14 не возмогY ѓзъ є3ди1нъ води1ти людjй си1хъ, ћкw тsжко мнЁ є4сть сло1во сіе2:
15 ѓще же тaкw ты2 твори1ши мнЁ, то2 ўбjй мS ўбіе1ніемъ, ѓще њбрэто1хъ блгdть пред8 тобо1ю, да не ви1жу њѕлобле1ніz моегw2.
16 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю: собери1 ми се1дмьдесzтъ муже1й t стaрєцъ ї}левыхъ, и5хже ты2 сaмъ вёси, ћкw тjи сyть стaрцы людстjи и3 книгHчіz и4хъ: и3 да приведе1ши | ко ски1ніи свидёніz, и3 да стaнутъ тaмw съ тобо1ю:
17 и3 сни1ду и3 возгlю тaмw съ тобо1ю, и3 ўймY t д¦а, и4же въ тебЁ, и3 возложY на нS: да под8и1мутъ съ тобо1ю ўстремле1ніе людjй, и3 не бyдеши води1ти и5хъ ты2 є3ди1нъ:
18 и3 лю1демъ рече1ши: њчи1ститесz наyтріе, и3 снёсте мzсA, ћкw плaкастесz пред8 гDемъ, глаго1люще: кто1 ны напитaетъ мsсы; ћкw добро2 нaмъ бы1сть во є3гv1птэ: и3 дaстъ гDь вaмъ мzсA ћсти, и3 снёсте мzсA:
19 не є3ди1нъ де1нь ћсти бyдете, ни двA, ни пsть днjй, ни де1сzть днjй, ниже2 двaдесzть днjй:
20 до мцcа днjй ћсти бyдете, до1ндеже и3зы1детъ и3з8 но1здрій вaшихъ: и3 бyдетъ вaмъ въ ме1рзость, ћкw не покори1стесz гDу, и4же є4сть въ вaсъ, и3 плaкастесz пред8 ни1мъ, глаго1люще: вскyю бЁ нaмъ и3зы1ти и3з8 є3гv1пта;
21 И# рече2 мwmсе1й: ше1сть сHтъ ты1сzщъ пёшихъ людjй, въ ни1хже ѓзъ є4смь, и3 ты2 ре1клъ є3си2: мzсA и5мъ дaмъ ћсти, и3 бyдутъ ћсти мцcъ днjй:
22 є3дA џвцы и3 волы2 зако1лютсz и5мъ, и3 дово1льнw бyдетъ и5мъ; и3ли2 вс‰ ры6бы мwрскjz соберyтсz и5мъ, и3 дово1льнw бyдетъ и5мъ;
23 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю: є3дA рукA гDнz не дово1льна бyдетъ; нн7э ўразумёеши, ѓще пости1гнетъ тS сло1во мое2, и3ли2 ни2.
24 И# и3зы1де мwmсе1й и3 глаго1ла лю1демъ словесA гDнz: и3 собрA се1дмьдесzтъ муже1й t стaрєцъ людски1хъ, и3 постaви | њ1крестъ ски1ніи.
25 И# сни1де гDь во њ1блацэ и3 гlа къ немY: и3 ўS t д¦а, и4же на не1мъ, и3 возложи2 на се1дмьдесzтъ муже1й стaрєцъ: є3гдa же препочи2 д¦ъ на ни1хъ, и3 проро1чествоваша, и3 ктомY не приложи1ша.
26 И# њстaшасz двA м{жа въ полцЁ: и4мz є3ди1ному є3лдaдъ, и3 и4мz второ1му мwдaдъ: и3 препочи2 на ни1хъ д¦ъ. И# сjи бёша t впи1санныхъ, и3 не пріидо1ша ко ски1ніи, и3 проро1чествоваша въ полцЁ.
27 И# прите1къ ю4ноша возвэсти2 мwmсе1ю, и3 рече2, глаго1лz: є3лдaдъ и3 мwдaдъ проро1чествуютъ въ полцёхъ.
28 И# tвэщaвъ їисyсъ наvи1нъ, предстоsй мwmсе1ю и3збрaнный є3мY, рече2: го1споди мо1й мwmсе1ю, запрети2 и5мъ.
29 И# рече2 є3мY мwmсе1й: є3дA ревнyеши ты2 мнЁ; и3 кто2 дaстъ всBмъ лю1демъ гDнимъ (бы1ти) проро1ки, є3гдA дaстъ гDь д¦а своего2 на ни1хъ;
30 И# и4де мwmсе1й въ по1лкъ сaмъ и3 стaрцы ї}льтестіи.
31 И# д¦ъ и3зы1де t гDа, и3 и3зведе2 кр†стели и3з8 мо1рz и3 наведе2 на по1лкъ де1нь хо1ду tсю1ду и3 де1нь хо1ду toнyду, њ1крестъ полкA ћкw на двA л†ктz t земли2.
32 И# востaвше лю1діе ве1сь де1нь и3 всю2 но1щь, и3 ве1сь де1нь наyтріе, и3 собрaша кр†стели: и4же мaлw, собрA де1сzть сп{дъ: и3 и3зсуши1ша себЁ сушани6цы њ1крестъ полкA.
33 И# мzсA бsху и5мъ є3ще2 въ зубёхъ и4хъ, пре1жде њскудёніz, и3 гDь разгнёвасz ѕэлw2 на лю1ди, и3 порази2 гDь лю1ди ћзвою вели1кою ѕэлw2:
34 и3 прозвaсz и4мz мёсту томY гро1бы похотёніz: ћкw тaмw погребо1ша людjй похотёвшихъ.
35 (И#) воздвиго1шасz лю1діе t гробHвъ похотёніz во ґсирHfъ, и3 бы1ша лю1діе во ґсирHfэ.

Чи1сла, ГлавA 12

И# возглаго1ласта маріaмъ и3 ґарHнъ на мwmсе1а жены2 рaди є3fіо1плzныни, ю4же поS мwmсе1й, и4бо женY поS є3fіо1плzныню,
и3 реко1ста: є3дA мwmсе1ю є3ди1ному гlа гDь; є3дA и3 нaмъ не гlаше; И# ўслы1ша гDь.
И# человёкъ мwmсе1й кро1токъ ѕэлw2 пaче всёхъ человBкъ сyщихъ на земли2.
И# рече2 гDь внезaпу къ мwmсе1ю и3 ґарHну и3 маріaмэ: и3зыди1те вы2 тріе2 въ ски1нію свидёніz.
И# и3зыдо1ша тріе2 въ ски1нію свидёніz. И# сни1де гDь въ столпЁ њ1блачнэ и3 стA над8 две1рьми ски1ніи свидёніz: и3 призвA ґарHна и3 маріaмъ. И# и3зыдо1ста џба.
И# рече2 къ ни6мъ: послyшайте слове1съ мои1хъ: ѓще бyдетъ въ вaсъ прbро1къ гDень, въ видёніи є3мY познaюсz, и3 во снЁ возгlю є3мY:
не тaкw ћкоже рaбъ мо1й мwmсе1й, во все1мъ домY мое1мъ вёренъ є4сть:
ўсты6 ко ўстHмъ возгlю є3мY ћвэ, и3 не гадaніемъ, и3 слaву гDню ви1дэ: и3 почто2 не ўбоsстесz глаго1лати на рабA моего2 мwmсе1а;
И# гнёвъ ћрости гDни (бы1сть) на ни1хъ. И# tи1де.
10 И# њ1блакъ tступи2 t ски1ніи, и3 се2, маріaмъ прокаже1на бы1сть ћкw снёгъ: и3 воззрЁ ґарHнъ на маріaмъ, и3 се2, прокаже1на.
11 И# рече2 ґарHнъ къ мwmсе1ю: молю1 тz, го1споди, не возлагaй на ны2 грэхA, поне1же не вёдzхомъ, ћкw согрэши1хомъ:
12 да не бyдетъ сіS ћкw мертвA, ћкw и4звергъ и3зве1рженъ и3з8 ложе1снъ мaтернихъ, и3 (се2, ўже2) поzде2 по1лъ пло1ти є3S.
13 И# возопи2 мwmсе1й ко гDу, глаго1лz: б9е, молю1тисz, и3сцэли2 ю5.
14 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю: ѓще бы nте1цъ є3S плю1z заплевaлъ въ лице2 є3S, не посрами1тсz ли се1дмь днjй; да tлучи1тсz се1дмь днjй внЁ полкA, и3 по си1хъ да вни1детъ.
15 И# tлучи1сz маріaмъ внЁ полкA на се1дмь днjй: и3 лю1діе не воздвиго1шасz, до1ндеже њчи1стисz маріaмъ.

Чи1сла, ГлавA 13

И# по си1хъ воздвиго1шасz лю1діе t ґсирHfа и3 њполчи1шасz въ пусты1ни фарaни.
И# рече2 гDь къ мwmсе1ю, гlz:
посли2 t себє2 мyжы, и3 да соглsдаютъ зе1млю ханаaнску, ю4же ѓзъ даю2 сынHмъ ї}лєвымъ во њдержaніе: мyжа є3ди1наго t пле1мене, по со1нмwмъ nте1чествъ и4хъ, да по1слеши и5хъ всsкаго старёйшину t ни1хъ.
И# послA | мwmсе1й t пусты1ни фарaни гlго1ломъ гDнимъ: вси2 м{жи старBйшины сынHвъ ї}левыхъ сjи, и3 сі‰ и3менA и4хъ:
t пле1мене руви1млz самуи1лъ сы1нъ закхyровъ:
t пле1мене сmмеHнz сафaтъ сы1нъ сурjнъ:
t пле1мене їyдина хале1въ сы1нъ їефоннjинъ:
t пле1мене їссахaрz їгaлъ сы1нъ їHсифль:
t пле1мене є3фре1млz ґvси1съ сы1нъ наvи1нъ:
10 t пле1мене веніамjнz фалтjй сы1нъ рафyовъ:
11 t пле1мене завулHнz гудіи1лъ сы1нъ судjнъ:
12 t пле1мене їHсифлz сынHвъ манассjиныхъ гадді2 сы1нъ сусjнъ:
13 t пле1мене дaнова ґміи1лъ сы1нъ гамалjнъ:
14 t пле1мене ґси1рова саfyръ сы1нъ міхаи1ль:
15 t пле1мене нефfалjмлz навjй сы1нъ савjнь:
16 t пле1мене гaдова гудіи1лъ сы1нъ махіи1ль.
17 Сі‰ и3менA муже1й, и5хже послA мwmсе1й соглsдати зе1млю: и3 прозвA мwmсе1й ґvсjа сы1на наvи1на їисyсъ.
18 И# послA | мwmсе1й t пусты1ни фарaни соглsдати земли2 ханаaнскіz, и3 рече2 къ ни6мъ: взы1дите пусты1нею се1ю, и3 взы1дете на го1ру
19 и3 ќзрите зе1млю, каковA є4сть, и3 лю1ди сэдsщыz на не1й, ѓще си1льни сyть, и3ли2 не1мощни, мaлw ли и4хъ є4сть, и3ли2 мно1гw;
20 и3 каковA землS, на не1йже сjи сэдsтъ, добрa ли є4сть, и3ли2 ѕлA; и3 какови2 грaди, въ ни1хже живyтъ сjи, њгражде1ни ли сyть, и3ли2 не њгражде1ни;
21 и3 каковA землS, и3з8oби1льна ли, и3ли2 не и3з8oби1льна; сyть ли на не1й древесA, и3ли2 ни2; и3 ўкрэпи1вшесz, возми1те t плодHвъ земли2. Днjе же бsху дни6 весє1нни, предварsющіи ћгwды.
22 И# ше1дше соглsдаша зе1млю t пусты1ни сjнъ дaже да роHва, до вхо1дwвъ є3мafъ.
23 И# и3до1ша по пусты1ни, и3 пріидо1ша до хеврHна: и3 тaмw (живsше) ґхімaнъ и3 сессjй и3 fеламjнъ, ро1ды є3нaкwвы: и3 хеврHнъ создaсz седмію2 лёты пре1жде танjна (грaда) є3гv1петскагw.
24 И# пріидо1ша до де1бри гро1здныz, и3 соглsдаша ю5: и3 ўрёзаша tтyду вётвь, и3 гро1здъ віногрaда є3ди1нъ на не1й, и3 воздвиго1ша ю5 на же1рдь, и3 t ши1пкwвъ, и3 t смо1квей.
25 И# мёсто џно назвaша де1брь гро1зднаz, гро1зда рaди, є3го1же ўрёзаша tтyду сы1нове ї}льтестіи.
26 И# возврати1шасz tтyду, соглsдавше зе1млю по четы1редесzти дне1хъ.
27 И# ходи1вше пріидо1ша къ мwmсе1ю и3 ґарHну и3 ко всемY со1нму сынHвъ ї}левыхъ въ пусты1ню фарaню въ кaдисъ: и3 повёдаша и5мъ сло1во и3 всемY со1нму, и3 показaша и5мъ пло1дъ земны1й,
28 и3 повёдаша є3мY, и3 реко1ша: ходи1хомъ на зе1млю, на ню1же посылaлъ є3си2 нaсъ, на зе1млю кипsщую млеко1мъ и3 ме1домъ, и3 сjй пло1дъ є3S:
29 кромЁ ћкw лю1діе си1льни ѕэлw2, и5же на не1й живyтъ, и3 грaди ўтвержде1ни њгражде1ніемъ вели1цы ѕэлw2, и3 ро1дъ є3нaковъ ви1дэхомъ тaмw:
30 и3 ґмали1къ живе1тъ въ земли2 къ ю4гу: и3 хетте1й и3 є3vе1й, и3 їевусе1й и3 ґморре1й живyтъ въ горaхъ: и3 ханане1й живе1тъ при мо1ри и3 при їoрдaнэ рэцЁ.
31 И# ўтиши2 хале1въ лю1ди пред8 мwmсе1омъ, и3 рече2 є3мY: никaкоже, но восходS взы1демъ и3 пріи1мемъ ю5 въ наслёдіе, ћкw си1льни є3смы2 преwдолёти и5мъ.
32 И# человёцы ходи1вшіи съ ни1мъ реко1ша: не и4демъ, ћкw не мо1жемъ и3зы1ти проти1ву kзы1ку (семY), ћкw крёпльшій є4сть пaче нaсъ.
33 И# и3знесо1ша ќжасъ земли2, ю4же соглsдаша, къ сынHмъ ї}лєвымъ, глаго1люще: зе1млю ю4же проидо1хомъ соглsдающе, землS є4сть поzдaющи живyщыz на не1й, и3 вси2 лю1ди, и5хже ви1дэхомъ на не1й, м{жи превысо1цыи:
34 и3 тaмw ви1дэхомъ и3споли1ны, сы1ны є3нaкwвы, и3 бёхомъ пред8 ни1ми ћкw прyзи, и3 тaкw бёхомъ пред8 ни1ми.

Чи1сла, ГлавA 14

И# взе1мъ ве1сь со1нмъ, даде2 глaсъ: и3 плaкахусz лю1діе всю2 но1щь тY:
и3 роптaху на мwmсе1а и3 ґарHна вси2 сы1нове ї}льтестіи, и3 реко1ша къ ни6мъ ве1сь со1нмъ:
q, дабы2 ќмерли бы1хомъ въ земли2 є3гv1петстэй, и3ли2 въ пусты1ни се1й да бы1хомъ ќмерли: и3 вскyю вво1дитъ нaсъ гDь въ зе1млю сію2, є4же пaсти на брaни; жєны2 нaшz и3 дёти нaшz бyдутъ въ разграбле1ніе: нн7э ў2бо лyчше є4сть нaмъ возврати1тисz во є3гv1петъ.
И# рече2 дрyгъ ко дрyгу: постaвимъ себЁ старёйшину, и3 возврати1мсz во є3гv1петъ.
И# падо1ста мwmсе1й и3 ґарHнъ ни1цъ пред8 всёмъ со1нмомъ сынHвъ ї}левыхъ.
І3исyсъ же сы1нъ наvи1нъ и3 хале1въ сы1нъ їефоннjинъ t соглsдавшихъ зе1млю, растерзaста ри6зы сво‰
и3 реко1ста ко всемY со1нму сынHвъ ї}левыхъ, глаго1люще: землS, ю4же соглsдахомъ, добрA є4сть ѕэлw2 ѕэлw2:
ѓще лю1битъ нaсъ гDь, введе1тъ нaсъ въ зе1млю тY и3 дaстъ ю5 нaмъ: землs же є4сть кипsщаz ме1домъ и3 млеко1мъ:
но t гDа не бyдите tст{пницы: вы1 же не ўбо1йтесz людjй земли2 тоS, поне1же въ снёдь нaмъ є4сть: tступи1ло бо вре1мz t ни1хъ, гDь же съ нaми: не ўбо1йтесz и4хъ.
10 И# рече2 ве1сь со1нмъ поби1ти и5хъ кaменіемъ: и3 слaва гDнz kви1сz во њ1блацэ над8 ски1ніею свидёніz всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ.
11 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю: доко1лэ преwгорчевaютъ мS лю1діе сjи; и3 доко1лэ не вёруютъ мнЁ во всёхъ знaменіихъ, ±же сотвори1хъ въ ни1хъ;
12 поражY и5хъ сме1ртію и3 погублю2 и5хъ: и3 сотворю1 тz и3 до1мъ nтцA твоегw2 въ kзы1къ вели1къ и3 мно1гъ пaче не1жели се1й.
13 И# рече2 мwmсе1й ко гDу: и3 ўслы1шатъ є3гv1птzне, ћкw возве1лъ є3си2 крёпостію твое1ю лю1ди тво‰ сі‰ t ни1хъ:
14 но и3 вси2 живyщіи на земли2 се1й слы1шаша, ћкw ты2 є3си2 гDь въ лю1дехъ си1хъ, и4же nчи1ма ко nчесє1мъ kвлsешисz, гDи, и3 њ1блакъ тво1й стA над8 ни1ми, и3 столпо1мъ њ1блачнымъ и4деши ты2 пред8 ни1ми въ де1нь, и3 столпо1мъ џгненнымъ въ нощи2:
15 и3 потреби1ши лю1ди сі‰ ѓки є3ди1наго человёка: и3 рекyтъ вси2 kзы1цы, є3ли1цы слы1шаша и4мz твое2, глаго1люще:
16 зане1же не возмо1же гDь людjй свои1хъ ввести2 въ зе1млю, њ не1йже клsтсz и5мъ, погуби2 и5хъ въ пусты1ни:
17 и3 нн7э да вознесе1тсz рукA твоS, гDи, ћкоже ре1клъ є3си2, гlz:
18 гDь долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 и4стиненъ, tе1млzй беззакHніz и3 непр†вды и3 грэхи2, и3 њчище1ніемъ не њчи1ститъ пови1ннагw, tдаS грэхи2 nтцє1въ на ч†да, до тре1тіzгw и3 четве1ртагw ро1да:
19 њстaви грёхъ лю1демъ си6мъ по вели1цэй млcти твое1й, ћкоже млcтивъ бы1лъ є3си2 и5мъ t є3гv1пта дaже до нн7э.
20 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю: млcтивъ и5мъ є4смь по словеси2 твоемY:
21 но живY ѓзъ, и3 пrнw живе1тъ и4мz мое2, и3 напо1лнитъ слaва гDнz всю2 зе1млю:
22 ћкw вси2 мyжіе ви1дzщіи слaву мою2 и3 знaмєніz, ±же сотвори1хъ во є3гv1птэ и3 въ пусты1ни се1й, и3 и3скуси1ша мS, се2, десsтое, и3 не послyшаша глaса моегw2,
23 и4стиннw не ќзрzтъ земли2, є4юже клsхсz nтцє1мъ и4хъ: рaзвэ чaдwмъ и4хъ, ±же сyть со мно1ю здЁ, и5же не вёдzтъ добрA и3 ѕлA, всsкъ ю4ноша не вёдый, си6мъ дaмъ зе1млю: вси1 же разгнёвавшіи мS не ќзрzтъ ю5:
24 рaбъ же мо1й хале1въ, ћкw бы1сть д¦ъ и4нъ въ не1мъ, и3 возслёдова мнЁ, введY є3го2 въ зе1млю, въ ню1же ходи1лъ тaмw, и3 сёмz є3гw2 наслёдитъ ю5:
25 ґмали1къ же и3 ханане1й живyтъ во ю3до1ли: ќтрэ возврати1тесz и3 подви1гнитесz вы2 въ пусты1ню путе1мъ мо1рz чермнaгw.
26 И# рече2 гDь къ мwmсе1ю и3 ґарHну, гlz:
27 доко1лэ со1нмъ се1й ѕлы1й; ±же nни2 ро1пщутъ проти1ву мнЁ, роптaніе сынHвъ ї}левыхъ, и4мже возроптaша њ вaсъ, слы1шахъ:
28 рцы2 и5мъ: живY ѓзъ, гlетъ гDь: и4стиннw, ћкоже глаго1ласте во ќшы мои2, тaкw сотворю2 вaмъ:
29 въ пусты1ни се1й падyтъ тэлесA в†ша, и3 все2 соглsданіе вaше, и3 сочтє1ніz в†ша, t двaдесzти лётъ и3 вы1шше, є3ли1цы роптaша на мS:
30 ѓще вы2 вни1дете въ зе1млю, на ню1же простро1хъ рyку мою2, всели1ти вaсъ на не1й, рaзвэ хале1въ сы1нъ їефоннjинъ и3 їисyсъ сы1нъ наvи1нъ:
31 и3 ч†да в†ша, и5хже рёсте въ разграбле1ніи бы1ти, введY | въ зе1млю, и3 наслёдzтъ зе1млю, t неsже вы2 tверго1стесz:
32 и3 тэлесA в†ша падyтъ въ пусты1ни се1й:
33 сы1нове же вaши пасо1ми бyдутъ въ пусты1ни четы1редесzть лётъ, и3 носи1ти и4мутъ блуже1ніе вaше, до1ндеже потребsтсz тэлесA в†ша въ пусты1ни:
34 по числY днjй, въ ни1хже соглsдасте зе1млю, четы1редесzть днjй, за де1нь лёто цёлое, понесе1те грэхи2 вaшz четы1редесzть лётъ, и3 ўвёсте ћрость гнёва моегw2:
35 ѓзъ гDь гlахъ вaмъ: и4стиннw тaкw сотворю2 со1нму семY ѕло1му, востaвшему на мS: въ пусты1ни се1й потребsтсz, и3 тaмw и4змрутъ.
36 И# мyжіе, и5хже посылA мwmсе1й соглsдати зе1млю, и3 прише1дше возроптaша на ню2 къ со1нму, є4же бы и3знести2 словесA ѕл† њ земли2,
37 и3 и3зомро1ша м{жи, глаго1лавшіи њ земли2 ѕло2, ћзвою пред8 гDемъ:
38 и3 їисyсъ сы1нъ наvи1нъ и3 хале1въ сы1нъ їефоннjинъ жи6вы њстaстасz t муже1й тёхъ ходи1вшихъ соглsдати зе1млю.
39 И# глаго1ла мwmсе1й словесA сі‰ ко всBмъ сынHмъ ї}лєвымъ: и3 восплaкашасz лю1діе ѕэлw2,
40 и3 востaвше заyтра, взыдо1ша на ве1рхъ горы2, глаго1люще: се2, мы2 взы1демъ на мёсто, є4же рече2 гDь, ћкw согрэши1хомъ.
41 И# рече2 мwmсе1й: вскyю вы2 преступaете сло1во гDне; не благопоспёшно бyдетъ вaмъ:
42 не восходи1те: нёсть бо гDь съ вaми: и3 паде1те пред8 лице1мъ вр†гъ вaшихъ:
43 зане2 ґмали1къ и3 ханане1й тaмw пред8 вaми, и3 паде1те мече1мъ, поне1же tврати1стесz, не покарsющесz гDу, и3 не бyдетъ гDь съ вaми.
44 И# понyдившесz взыдо1ша на ве1рхъ горы2: ківHтъ же завёта гDнz и3 мwmсе1й не дви1гнушасz и3з8 среды2 полкA.
45 И# сни1де ґмали1къ и3 ханане1й сэдsй въ горЁ то1й, и3 сотро1ша и5хъ, и3 и3зсэко1ша и5хъ дaже до є3рмaна: и3 возврати1шасz въ по1лкъ.
Читать далее:Чи1сла, ГлавA 15
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

12:1 "Ефиоплянка" - в данном случае общее название иноземки.


12:3 "Кротость" Моисея следует понимать не в христианском смысле, а на фоне нравов того времени.


12:7 Бог отвечает на жалобу Аарона и Мариами (ст. Числ 12:2): обычному пророческому состоянию (Мариам - сама пророчица ср. Исх 15:20) Он противопоставляет Свою особую близость с Моисеем (ср. Исх 33:11и прим. к Исх 33:20). Другие на некоторое время получили "от Духа, который на нем" (Числ 11:25). Конечно, после смерти Моисея Бог воздвигает ряд пророков (Втор 18:15, Втор 18:18), но Моисей остается величайшим (Втор 34:10) вплоть до Иоанна Крестителя, Предтечи Нового Завета (Мф 11:9-11п.).


14 Поколение, выросшее в рабстве, не способно завоевать землю обетованную и обречено кончить жизнь в пустыне.


Здесь описывается время испытания, когда Бог научает и карает Своих сынов, подготовляя собрание избранных. В первых главах (Num 1-4) Израиль представлен как упорядоченная религиозная община. Ее душой были Левиты, ибо они занимали особое место в стане — вокруг ковчега, выполняли богослужебные функции и представляли собой многочисленную группу, заменявшую всех первенцев, рождающихся в народе Божием. Сама перепись являлась религиозным действием (ср. Sa2 24). Цифры иногда не совпадают в разных рукописях и переводах.

Названия, разделения и содержание

Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Лк 10:26; ср. Лк 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:

Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Числ 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.

Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Быт 1-11) и история праотцев народа Божия (Быт 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Быт 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Быт 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Быт 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Быт 50:20).

Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Исх 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Исх 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Исх 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.

Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Лев 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Лев 8-10); предписания о чистом и нечистом (Лев 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Лев 16); «Закон святости» (Лев 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Лев 26). В гл. Лев 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.

В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Числ 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Числ 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Числ 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Числ 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Числ 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Числ 31-32). В гл. Числ 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.

Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Втор 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Втор 5-11; Втор 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Втор 1-4); за ней следует третья речь (Втор 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Втор 31-34).

Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.

Литературная композиция

Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Ин 1:45; Ин 5:45-47; Рим 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.

Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.

Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.

Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.

Повествования и история

От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.

Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.

Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.

Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Исх 1:11: народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.

Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.

Законодательство

В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.

Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.

Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Исх 20:2-17 и Втор 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.

Элогистский кодекс Союза-Завета (Исх 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.

Ягвистский кодекс возобновления Завета (Исх 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Лев 11), или предписания о чистоте (Лев 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Лев 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Лев 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).

Религиозный смысл

Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.

Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?

Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.

Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.

Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Ис Нав 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Втор 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Гал 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.

Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Мф 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

11:1 Под «огнем Господним» в данном случае (ср. ст. 3 ) можно разуметь необыкновенно сильную молнию, посланную Богом в наказание роптавших, — подобно тому, как «огнем небесным», «огнем Божьим» молния названа в кн. Иова ( Иов 1:16 ) и 4 кн. Цар ( 4 Цар 1:10,12 ).


11:2 В полном списке станов Израиля ( Чис 33 гл. ) Тавера не встречается. Полагают, что это название приурочено было лишь к той части еврейского лагеря (в Киброт-Гаттаава, которая подверглась пожару).


11:3 Тавера — горение.


11:7 По предположению одних, «бдолах» (ср. Быт 2:1 ) означает жемчуг (что подтверждается и позднейшим иудейским пониманием), по предположению других — род кристаллизовавшейся благовонной аравийской смолы светло-желтоватого цвета (LXX: τὸ εἰ̃δος αὐτου̃ εἰ̃δος κρυστάλλου , славянский: яко вид кристалла).


11:10-15 Явная неблагодарность и постоянный ропот народа не могли не влиять даже на такого крепкого духом человека, каким был Моисей: ведь и Моисей, замечает блаж. Феодорит, был не пророк только, но и человек (Толк. на кн. Чис, вопр. 19).


11:16 В качестве постоянных помощников пророку Моисею по управлению народом в духе богодарованного закона Господь повелевает вождю избрать из старейшин Израиля 70 человек и, когда те были избраны и, согласно Его повелению, приведены к скинии, — наделяет их Духом Святым. По мнению христианских экзегетов, 70 избранных и одаренных Духом Божиим старейшин послужили началом специально пророческого служения в еврейском народе и образцом для тех пророческих школ, которые приготовляли вдохновенных истолкователей и неумолимых стражей закона Божия на протяжении всей ветхозаветной истории. По еврейскому преданию, 70 старейшин, помощников Моисея, послужили прототипом для создания верховного Синедриона.


11:20  Пока не сделается для вас отвратительным: по греческому тексту (LXX) — χολέραν ; по переводу Симмаха — «несварением».


11:21-22 Моисей недоумевает относительно того способа, каким может быть осуществлено обетование божественного всемогущества.


11:25  Пророчествовать на библейском языке не всегда означает «предсказывать». В данном случае, как и нередко в Библии (напр., 1 Цар 10:5,6,10,13; 19:20 ), выражение «пророчествовать» можно понимать в смысле — прославлять Бога и Его чудные дела в восторженных хвалебных гимнах, что предполагает, разумеется, особенный подъем духовных сил человека. С временным прекращением этого подъема старейшины переставали и «пророчествовать».


11:26 Двое из 70 избранных старейшин могли не явиться к скинии по случаю какой-нибудь законной нечистоты или болезни, оставаясь внутренне достойными сообщения им Духа Божия.


11:31 Стаи птиц, несомых ветром в таком количестве, что они затмевали собою солнце, были неоднократно наблюдаемы путешественниками.


11:32 10 хомеров равняются приблизительно 180 четверикам [т.е. примерно 4,7 м3].


11:33  Язва, т. е. какая-нибудь резко выраженная желудочная болезнь, как последствие неумеренного потребления испортившегося от лежания мяса, к тому же после продолжительной диеты. См. прим. к 20 ст.


11:34-35 Станы Киброт-Гаттаава1Гробы прихоти. и Асироф отыскивают на с.-в. от Синая. Вообще нужно заметить, большинство географических предположений, отождествляющих пункты еврейских остановок с известными ныне местностями, суть не более, как только предположения. Известно лишь главное направление движения еврейских полчищ. Из сборного египетского пункта Раамсеса евреи двинулись на восток, по направлению к северной оконечности Суэцкого залива, где совершился известный переход «через Чермное море». По выходе из моря и вступлении на Синайский полуостров, пошли на юг, по направлению к группе Синайских гор, придерживаясь западного берега полуострова. От группы Синайских гор пошли на с.-в., по направлению к северной оконечности залива Акаба. Отсюда — на север, к южным пределам Ханаана (Кадес-Варни). После известного осуждения на 40-летнее странствование — обратное возвращение в пустыни Синайского полуострова; новое прибытие в Кадес-Варни; обходное движение около юго-восточного угла земли обетованной; занятие восточного Заиорданья; расположение близ Иерихона; занятие Ханаана.


12:1 Под эфиоплянкой, женой Моисея, одни разумеют Сепфору, дочь мадианитянина Иофора, так как-де земля мадианитян находилась в смежности с землей эфиопского племени омиритов или савеев ( 3 Цар 10:1; Лк 11:31 ) и могла также называться эфиопской (блаж. Феодорит. Толк. на кн. Чис, вопр. 22). Другие, основываясь на данных Иосифа Флавия (Иуд. древн. II, 10, §2), разумеют дочь эфиопского царя, на которой будто бы женился Моисей еще будучи при фараоновом дворе, после одного блестящего похода против Эфиопии. Третьи разумеют кушитку, жительницу южной Аравии, взятую Моисеем после предполагаемой смерти Сепфоры, во избежание родственных связей в Израиле.


12:2 Очевидно, что «эфиоплянка» послужила лишь поводом для Аарона и Мариами выразить Моисею чувства их оскорбленного честолюбия: последнее не могло мириться с исключительным положением в народе их брата. Требовалось особое подтверждение богоизбранности Моисея.


12:3 Существует мнение, что данный стих приписан И. Навином при окончательном пересмотре им рукописи кн. Числ, — подобно тому, как сделана им приписка в конце кн. Второзакония (гл. 34).


12:10 «Так как прокаженный, — замечает блаж. Феодорит, — по закону признаваем был нечистым, а Аарон был корнем и основанием священства, то, чтобы укоризна не пала на весь род, Бог не подверг его такому же наказанию, но устрашил и вразумил наказанием сестры» (Толк. на кн. Чис, вопр. 23). Из следующего стиха видно, что Аарон действительно понял свой проступок.


12:15  Семь дней — согласно установленному законом карантину для оскверненных прикосновением к трупу и только что очистившихся от проказы ( Лев 13; 14:8-10; Чис 19:16 ).


13:4  Мужи главные, т. е. представители важнейших и почетнейших родов.


13:17 С переменой имени И. Навин вступает в обязанности высшие, чем слуга при Моисее ( Исх 24:13 ), становясь его ближайшим помощником. Ошеа, Гошеа или Осия означает «освобождение», «спасение». К этому термину Моисей присоединяет имя Иеговы, Иаг, предуказывая в Навине Божие орудие для спасения Израиля. В Неем 8:17 имя Иагошеа произносится как Иешуа. Наше чтение «Иисус» взято из греческого перевода LXX. По разуму свв. оо. и учит. Церкви, преемник Моисея, введший Израиль в землю обетования, был прообразом Иисуса Христа, отверзшего верующим в Него врата Царства Небесного (св. Иустин Философ. Разг. с Триф. Иуд. гл.: 34, 70, 76, 86, 100, 113; св. Кирилл Иерусалимский. Сл. Огл. X; блаж. Феодорит. Толк. на кн. Чис, вопр. 25; Толк. на кн. Втор, вопр. 43; Толк. на кн. Нав, вопр. 1, 3, 4, 16).


13:18  В эту южную страну Ханаана, Негеб.


13:22  От пустыни Син. Не следует смешивать пустыню Син (Цин), о которой говорится в данном стихе, с пустыней Син на западном побережье Синайского полуострова ( Исх 16 ). Пустыня Цин составляет северо-восточную часть пустыни Фаран. О пустыне Фаран см. прим. к Чис 10:12.


Рехов ( Нав 19:28; Суд 1:31 ) — местность в пределах колена Асира, невдалеке от Сидона. Емаф — равнина и горный проход между отрогами Ливана и Антиливана, южнее города Емафа, расположенного в Келе-Сирии, на р. Оронте.


13:23 Енак, сын князя Арбы, основатель местечка Кириаф-Арбы (Хеврон) ( Нав 15:13,14 ). «Сыны Енаковы отличались своим ростом и силой».


Замечание: «Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, города египетского», — очень понятно в устах людей, только что освободившихся от ига египтян и еще полных воспоминаниями о покинутой ими стране. Сравнение с древним ханаанским городом не Мемфиса, а Цоана, наводит на ту мысль, что столицей фараонов эпохи исхода был именно этот последний город. По мнению Кнобеля, упоминание Цоана наряду с Хевроном, после имен Енака и его детей, заставляет предполагать, что тот и другой город основаны представителями одного и того же рода. Цоан построен гиксами; быть может, гиксами же (к племени которых принадлежал и Енак) построен был и Хеврон (Властов. Свящ. летоп.).


13:24 Долина Есхол названа так, по всей вероятности, по имени своего древнего владельца, союзника Авраамова Ешкола ( Быт 14:13,14 ). Ван де Вельце говорит, что он видел источник в расстоянии мили от Хеврона, называвшийся Аин-Ескали — «родник Ешкола» (греко-славянский текст понимает «Есхол» как нарицательное: долина гроздов, LXX: φάραγξ βότρυος , славянский: дебрь гроздная).


13:25  Есхол — виноградная кисть.


13:27  Кадес — местность вблизи южных границ Ханаана. По мнению очень многих комментаторов, ее можно искать в долине Араба, отождествляя с нынешним Аин-ель-Вейбе. В списке израильских станов ( Чис 33 ) после Асирофа следует стан Рифма. Полагают, что Кадес прежде назывался Рифмой и получил имя Кадеса (кадешь — святой) впоследствии, в силу того обстоятельства, что здесь долго стоял ковчег завета, и здесь же состоялось грозное решение правды Божьей в отношении непокорного народа.


13:33  Земля, поедающая живущих на ней, т. е. земля, в которой происходят постоянные войны, гибельные для населения. Постоянные войны в пределах Ханаана могут быть объяснены как его географическим, так и этнографически-политическим положением. В географическом отношении Ханаан представлял собою мост, соединявший главнейшие территории древнего мира В этнографически-политическом отношении Ханаан, или царство Хеттейское, представлял сеть мелких самостоятельных княжеств, часто враждебных между собою.


14:5 Пали ниц пред скинией, в присутствии всего собрания.


14:19 «Не из опасения лишиться своего начальства, — замечает св. Ефрем Сирин, — но по любви ходатайствует Моисей за народ: ибо ему обещано было, что если истреблены будут евреи, то он станет начальником еще большего народа» ( Исх 22:10; Чис 14:12 ) (Ефрем Сирин. Толк. на кн. Чис, гл. 14).


14:22  Искушали Меня уже десять раз. Слово «десять» можно понимать и в смысле обобщения многократных явлений, и как указание на следующие десять возмущений народа: 1) при Чермном море; 2) в Мерре; 3) в пустыне Син; 4) при несоблюдении закона о неоставлении манны до утра; 5) при несоблюдении закона о несобирании манны в субботу; 6) в Рефидиме; 7) при Синае; 8) в Тавере; 9) в Киброт-Гаттааве; 10) в Кадес-Варни.


14:23 Грубочувственное жестоковыйное старшее поколение евреев, выросшее под влиянием Египта, оказалось неспособным осуществить идею царства Иеговы в земле обетования, а потому лишенным ее. В Ханаан войдет молодое поколение евреев, выросшее в пустыне, под непрерывным воздействием осязательных проявлений величия, могущества, благости Божьей ( Втор 8:2-5 ).


14:24 Ниже, в 30 и 38 ст. изъясняемой главы, вместе с Халевом упоминается и Иисус Навин.


14:37 Умерли, быв поражены внезапной смертью у порога скинии. «Смерть поразила соглядатаев прежде других, — замечает св. Ефрем Сирин, — за то, что они заградили народу дверь обладания землей, столь для него желанной. (Заградив дверь земли обетованной) соглядатаи отверзли двери шеола для 600 000 человек, которые сошли туда после них» (Толк. на кн. Чис, гл. 14).


14:45  Хорма — столичный город одного из ханаанских князей в Негебе, севернее Кадета. Прежде Хорма назывался Цэфаер ( Суд 1:17 ). Позднейшее название (Хорма) придано месту тогда, когда евреи предавали заклятию города Ханаана ( Чис 21:3; Суд 1:17 ).


Название книги. Ее содержание. В еврейском тексте четвертая книга Моисея называется: 1) «Вай-едаббер» («И сказал»), соответственно первому выражению книги; 2) «Бемидбар» («В пустыне»), согласно содержанию книги, а также дальнейшему выражению 1 стиха ее 1 главы. Кроме того, на языке раввинов она носит название 3) «Сефер миспарим» («Книга исчислений»), по характеру содержания ее некоторых отделов. По той же причине в греческой Библии книга получила название «'Αριθμοι» («Числа»), в латинской «Numeri» («Числа»), в славянской и русской — «Числа».

Книга Числ заключает в себе повествование о путешествии евреев по пустыням от горы Синая до моавитских равнин, т. е. до юго-восточной окраины обетованной земли. Кроме повествования о странствованиях евреев и указания некоторых богодарованных при этом избранному народу законов, в книгу включены подробные данные по исчислению народа, левитов, первенцев, станов передвижения.

Пятикнижие

Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (Втор 31:26). Тем же самым именем «книги закона», или просто «закона», обозначались пять первых законоположительных книги в других местах Ветхого и Нового Завета (3 Цар 2:3; 4 Цар 23:25; Пс 18:8; Ис 5:24; Мф 7:12; Мф 11:13; Лк 2:22 и др.).

Но у раввинов уже со времен глубокой древности существовало и другое, несколько своеобразное обозначение этой «торы» (закона), как «пять пятых закона», чем одновременно доказывается как единство Пятикнижия, так и состав его из пяти различных частей. Это пятичастное деление, по-видимому, окончательно определилось к эпохе перевода LXX переводчиков, где оно получает уже полное признание.

Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.

Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.

Евр. Греч. Слав.-рус.
Берешит («в начале») Γένεσις Бытие
Ве эллэ шемот («и сии суть имена») 'Έξοδος Исход
Вайкра («и воззвал») Λευϊτικòν Левит
Вай-едаббер («и сказал») 'Αριθμοὶ Числа
Эллэ хаддебарим («сии словеса») Δευτερονόμιον Второзаконие

Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.

По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Мф 5:17). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.

Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.

Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.

Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Ис Нав 1:7.8; Ис Нав 8:31; Ис Нав 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Мк 10:5; Мф 19:7; Лк 24:27; Ин 5:45-46), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.

Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.1Подробнее об этом см. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

11:1 Или (ближе к букв.): люди проявляли недовольство и говорили злое в уши Господа. В подлиннике евр. ра («зло / неприятность») может относиться как к тому, что они говорили, так и к тем трудностям, на которые они жаловались.


11:3 Евр. Тавера# созвучно евр. глаголу ваара# (опалил).


11:5 Или: дыни.


11:7 Евр. бдолах - возможно, ароматическая смола, ср. Быт 2:12. В связи с описанием манны в Исх 16:31 можно предполагать, что по цвету она была похожа на молочно-белый опал (ср. Откр 2:17).


11:10 Букв.: и в глазах Моисея (это было) зло.


11:21 Букв.: пеших (воинов).


11:23 Или: есть ли предел силы Господней?


11:25 а) Здесь это указание на временное пребывание и на чудесное дарование особых способностей.


11:25 б) Букв.: они не добавляли; или: не делали того вновь.


11:31 Т.е. высотой около метра.


11:32 Хомер - мера объема, равная приблизительно 220 л.


12:1 Здесь Циппора, жена Моисея, отождествляется с женщиной из Куша, из чего можно заключить, что Куш был одним из городов или районов той территории на восточной стороне Акабского залива, где жили потомки Мидьяна, четвертого сына наложницы Авраама Кетуры.


12:3 Ключевое в этом стихе слово, определяющее характер или переживания Моисея, имеет в евр. такие значения, как: 1) «угнетенный, страдающий», 2) «смиренный, кроткий». Исходя из контекста и всего, что известно из Писаний о личности Моисея, в этом переводе предпочтительным признано первое значение этого слова. По мнению некоторых ученых, возможен и перевод: терпимый. Друг. возм. пер. этого стиха: Моисей был человеком необычайно кротким, более кротким, чем кто-либо другой на земле.


12:7 Или: во всем, что Я ему доверил.


13:3 а) Или: чтобы пошли они в разведку в землю Ханаан.


13:3 б) Букв.: из каждого колена праотцев его.


13:17 Имя Осия (евр. Хоше#а) означает «спасение», а Иисус (евр. Йехошуа) - «Яхве есть спасение» или «Яхве (Господь) спасает».


13:18 Евр. негев - юг.


13:21 LXX: дни весны и… Виноград начинает созревать в Палестине в конце июля.


14:12 LXX: смерть.


14:18 Или: выдержанный; букв.: медлен (на то), чтобы гневаться.


14:21 Букв.: славой Господней.


14:22 Или (ближе к букв.): испытывал Меня - в знач. проверял Мое терпение; традиционный перевод: искушал.


14:25 Или: к Тростниковому морю; или: к морю Суф; Син. пер.: к Чермному морю.


14:27 Букв.: общины; то же в ст. 35.


14:30 Букв.: (обещал) поднимая руку Свою.


14:34 Или: когда Я врагом вашим стану.


В этой книге описаны события, происшедшие перед вступлением израильтян в ту землю, которую Бог определил им в наследство. В ней наглядно представлен сложный процесс обновления жизни и духовного возрастания народа. В беспощадно правдивых подробностях Числа повествуют о ропоте и восстаниях тех, кого Бог вел через пустыню, с ее змеями и скорпионами, в землю, «источающую молоко и мед». Будь израильтяне послушны Богу, прояви они терпение и доверие Ему, этот путь можно было бы преодолеть и за две недели, однако он занял почти сорок лет.

Первыми возроптали те, для кого богом оказалось их собственное чрево: они захотели египетских яств; ниспосылаемая Богом «манна» опротивела им. Очень скоро огромная толпа людей, вышедших из египетского рабства, стала выказывать распущенность нравов. Бывшим рабам, не победившим узость и приземленность своих интересов, стало не до Бога, заключившего с ними Союз (Завет). То и дело они осыпали горькими упреками Моисея и Бога, поднимали открытые восстания, устраивали заговоры против своих руководителей, не скрывали своего пренебрежительного отношения к Господу. Этот мятежный дух временами охватывал всех: священников, военачальников, разведчиков, родных Моисея и даже его самого.

Название четвертой книги Моисея «Числа» пришло к нам из ее греческого перевода, Септуагинты. В Торе она называется Бемидбар, «В пустыне». И эта загадочная фраза (взятая из первых слов книги), кроме всего прочего, говорит о тщетности человеческих усилий устроить свою жизнь без Бога. Охватывая все годы затянувшихся скитаний, повествование о них заканчивается там, где они начались: в Кадеше, где вера израильтян потерпела крушение. Из многих тысяч того поколения, что вышло из Египта, в Обетованную землю вошли лишь двое: Иисус Навин и Халев.

Во всех своих сюжетных линиях и в подробном изложении законов Числа говорят о святости Бога, о Его последовательной непримиримости к любому греху, где бы и в ком бы он ни проявлялся. По Божественному промыслу все страдания и переживания израильтян в пустыне стали школой жизни для Его народа, обо всех нуждах и духовном возрастании которого Он непрестанно заботился. И в Своем противодействии греху, и в исполнении Своих обещаний и намерений Бог всегда неизменен и верен. Говоря о святости как залоге благополучия Его творения, Бог в то же время и тут оставляет за каждым человеком право выбора. И потому в том, что сказано в Числах о Боге, содержится ясный ответ на давний софистический вопрос: «Может ли всесильный Бог сотворить камень, который Он не смог бы сдвинуть?» «Да, - говорят Числа, - и камень этот - человек».

Традиционно и не без оснований книга Числа связывается с именем Моисея, у которого в годы странствований по пустыне было достаточно времени для работы над этим священным текстом. Это не означает, однако, что в подготовленный Моисеем текст не могли быть позднее внесены неким вдохновенным редактором или переписчиками некоторые дополнения или пояснения.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Реакция народа на слова разведчиков достаточно типична, это реакция толпы, где господствует коллективное сознание — вернее, коллективное бессознательное. Главной проблемой народа в этой ситуации стало то, что народом он... 

 

Маловерный Израиль снова ропщет! Испугавшись трудностей, он не хочет идти за Моисеем в Землю Обетованную... 

 

Труден путь в Землю обетованную. Еще труднее выход из рабства... 

Библиотека

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).