Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Greek/Septuagint (gr)
Поделиться

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 1

ὅρασις ἣν εἰ̃δεν Ησαιας υἱὸς Αμως ἣν εἰ̃δεν κατὰ τη̃ς Ιουδαίας καὶ κατὰ Ιερουσαλημ ἐν βασιλεία̨ Οζιου καὶ Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου οἳ ἐβασίλευσαν τη̃ς Ιουδαίας
ἄκουε οὐρανέ καὶ ἐνωτίζου γη̃ ὅτι κύριος ἐλάλησεν υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν
ἔγνω βου̃ς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος τὴν φάτνην του̃ κυρίου αὐτου̃ Ισραηλ δέ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαός με οὐ συνη̃κεν
οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλόν λαὸς πλήρης ἁμαρτιω̃ν σπέρμα πονηρόν υἱοὶ ἄνομοι ἐγκατελίπατε τὸν κύριον καὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ
τί ἔτι πληγη̃τε προστιθέντες ἀνομίαν πα̃σα κεφαλὴ εἰς πόνον καὶ πα̃σα καρδία εἰς λύπην
ἀπὸ ποδω̃ν ἕως κεφαλη̃ς οὔτε τραυ̃μα οὔτε μώλωψ οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα οὐκ ἔστιν μάλαγμα ἐπιθει̃ναι οὔτε ἔλαιον οὔτε καταδέσμους
ἡ γη̃ ὑμω̃ν ἔρημος αἱ πόλεις ὑμω̃ν πυρίκαυστοι τὴν χώραν ὑμω̃ν ἐνώπιον ὑμω̃ν ἀλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν καὶ ἠρήμωται κατεστραμμένη ὑπὸ λαω̃ν ἀλλοτρίων
ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιων ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελω̃νι καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτω̨ ὡς πόλις πολιορκουμένη
καὶ εἰ μὴ κύριος σαβαωθ ἐγκατέλιπεν ἡμι̃ν σπέρμα ὡς Σοδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γομορρα ἂν ὡμοιώθημεν
10 ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄρχοντες Σοδομων προσέχετε νόμον θεου̃ λαὸς Γομορρας
11 τί μοι πλη̃θος τω̃ν θυσιω̃ν ὑμω̃ν λέγει κύριος πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριω̃ν καὶ στέαρ ἀρνω̃ν καὶ αἱ̃μα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι
12 οὐδ' ἐὰν ἔρχησθε ὀφθη̃ναί μοι τίς γὰρ ἐξεζήτησεν ταυ̃τα ἐκ τω̃ν χειρω̃ν ὑμω̃ν πατει̃ν τὴν αὐλήν μου
13 οὐ προσθήσεσθε ἐὰν φέρητε σεμίδαλιν μάταιον θυμίαμα βδέλυγμά μοί ἐστιν τὰς νουμηνίας ὑμω̃ν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν καὶ ἀργίαν
14 καὶ τὰς νουμηνίας ὑμω̃ν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμω̃ν μισει̃ ἡ ψυχή μου ἐγενήθητέ μοι εἰς πλησμονήν οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμω̃ν
15 ὅταν τὰς χει̃ρας ἐκτείνητε πρός με ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ' ὑμω̃ν καὶ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμω̃ν αἱ γὰρ χει̃ρες ὑμω̃ν αἵματος πλήρεις
16 λούσασθε καθαροὶ γένεσθε ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τω̃ν ψυχω̃ν ὑμω̃ν ἀπέναντι τω̃ν ὀφθαλμω̃ν μου παύσασθε ἀπὸ τω̃ν πονηριω̃ν ὑμω̃ν
17 μάθετε καλὸν ποιει̃ν ἐκζητήσατε κρίσιν ῥύσασθε ἀδικούμενον κρίνατε ὀρφανω̨̃ καὶ δικαιώσατε χήραν
18 καὶ δευ̃τε καὶ διελεγχθω̃μεν λέγει κύριος καὶ ἐὰν ὠ̃σιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμω̃ν ὡς φοινικου̃ν ὡς χιόνα λευκανω̃ ἐὰν δὲ ὠ̃σιν ὡς κόκκινον ὡς ἔριον λευκανω̃
19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου τὰ ἀγαθὰ τη̃ς γη̃ς φάγεσθε
20 ἐὰν δὲ μὴ θέλητε μηδὲ εἰσακούσητέ μου μάχαιρα ὑμα̃ς κατέδεται τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταυ̃τα
21 πω̃ς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιων πλήρης κρίσεως ἐν ἡ̨̃ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτη̨̃ νυ̃ν δὲ φονευταί
22 τὸ ἀργύριον ὑμω̃ν ἀδόκιμον οἱ κάπηλοί σου μίσγουσι τὸν οἰ̃νον ὕδατι
23 οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθου̃σιν κοινωνοὶ κλεπτω̃ν ἀγαπω̃ντες δω̃ρα διώκοντες ἀνταπόδομα ὀρφανοι̃ς οὐ κρίνοντες καὶ κρίσιν χηρω̃ν οὐ προσέχοντες
24 διὰ του̃το τάδε λέγει ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ισραηλ οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυμὸς ἐν τοι̃ς ὑπεναντίοις καὶ κρίσιν ἐκ τω̃ν ἐχθρω̃ν μου ποιήσω
25 καὶ ἐπάξω τὴν χει̃ρά μου ἐπὶ σὲ καὶ πυρώσω σε εἰς καθαρόν τοὺς δὲ ἀπειθου̃ντας ἀπολέσω καὶ ἀφελω̃ πάντας ἀνόμους ἀπὸ σου̃ καὶ πάντας ὑπερηφάνους ταπεινώσω
26 καὶ ἐπιστήσω τοὺς κριτάς σου ὡς τὸ πρότερον καὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ' ἀρχη̃ς καὶ μετὰ ταυ̃τα κληθήση̨ πόλις δικαιοσύνης μητρόπολις πιστὴ Σιων
27 μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτη̃ς καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης
28 καὶ συντριβήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν κύριον συντελεσθήσονται
29 διότι αἰσχυνθήσονται ἐπὶ τοι̃ς εἰδώλοις αὐτω̃ν ἃ αὐτοὶ ἠβούλοντο καὶ ἐπη̨σχύνθησαν ἐπὶ τοι̃ς κήποις αὐτω̃ν ἃ ἐπεθύμησαν
30 ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυι̃α τὰ φύλλα καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων
31 καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτω̃ν ὡς καλάμη στιππύου καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτω̃ν ὡς σπινθη̃ρες πυρός καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 2

ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τη̃ς Ιουδαίας καὶ περὶ Ιερουσαλημ
ὅτι ἔσται ἐν ται̃ς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ ὁ οἰ̃κος του̃ θεου̃ ἐπ' ἄκρων τω̃ν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τω̃ν βουνω̃ν καὶ ἥξουσιν ἐπ' αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη
καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐρου̃σιν δευ̃τε καὶ ἀναβω̃μεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἰ̃κον του̃ θεου̃ Ιακωβ καὶ ἀναγγελει̃ ἡμι̃ν τὴν ὁδὸν αὐτου̃ καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτη̨̃ ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ιερουσαλημ
καὶ κρινει̃ ἀνὰ μέσον τω̃ν ἐθνω̃ν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτω̃ν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτω̃ν εἰς δρέπανα καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ' ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμει̃ν
καὶ νυ̃ν ὁ οἰ̃κος του̃ Ιακωβ δευ̃τε πορευθω̃μεν τω̨̃ φωτὶ κυρίου
ἀνη̃κεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτου̃ τὸν οἰ̃κον του̃ Ισραηλ ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ' ἀρχη̃ς ἡ χώρα αὐτω̃ν κληδονισμω̃ν ὡς ἡ τω̃ν ἀλλοφύλων καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήθη αὐτοι̃ς
ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτω̃ν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ οὐκ ἠ̃ν ἀριθμὸς τω̃ν θησαυρω̃ν αὐτω̃ν καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γη̃ ἵππων καὶ οὐκ ἠ̃ν ἀριθμὸς τω̃ν ἁρμάτων αὐτω̃ν
καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γη̃ βδελυγμάτων τω̃ν ἔργων τω̃ν χειρω̃ν αὐτω̃ν καὶ προσεκύνησαν οἱ̃ς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτω̃ν
καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς
10 καὶ νυ̃ν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γη̃ν ἀπὸ προσώπου του̃ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τη̃ς δόξης τη̃ς ἰσχύος αὐτου̃ ὅταν ἀναστη̨̃ θραυ̃σαι τὴν γη̃ν
11 οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τω̃ν ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
12 ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον καὶ ταπεινωθήσονται
13 καὶ ἐπὶ πα̃σαν κέδρον του̃ Λιβάνου τω̃ν ὑψηλω̃ν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πα̃ν δένδρον βαλάνου Βασαν
14 καὶ ἐπὶ πα̃ν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν
15 καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πα̃ν τει̃χος ὑψηλὸν
16 καὶ ἐπὶ πα̃ν πλοι̃ον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πα̃σαν θέαν πλοίων κάλλους
17 καὶ ταπεινωθήσεται πα̃ς ἄνθρωπος καὶ πεσει̃ται ὕψος ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
18 καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσιν
19 εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τω̃ν πετρω̃ν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τη̃ς γη̃ς ἀπὸ προσώπου του̃ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τη̃ς δόξης τη̃ς ἰσχύος αὐτου̃ ὅταν ἀναστη̨̃ θραυ̃σαι τὴν γη̃ν
20 τη̨̃ γὰρ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐκβαλει̃ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτου̃ τὰ ἀργυρα̃ καὶ τὰ χρυσα̃ ἃ ἐποίησαν προσκυνει̃ν τοι̃ς ματαίοις καὶ ται̃ς νυκτερίσιν
21 του̃ εἰσελθει̃ν εἰς τὰς τρώγλας τη̃ς στερεα̃ς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τω̃ν πετρω̃ν ἀπὸ προσώπου του̃ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τη̃ς δόξης τη̃ς ἰσχύος αὐτου̃ ὅταν ἀναστη̨̃ θραυ̃σαι τὴν γη̃ν

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 3

ἰδοὺ δὴ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ ἀφελει̃ ἀπὸ τη̃ς Ιουδαίας καὶ ἀπὸ Ιερουσαλημ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατος
γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον
καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν
καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτω̃ν καὶ ἐμπαι̃κται κυριεύσουσιν αὐτω̃ν
καὶ συμπεσει̃ται ὁ λαός ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτου̃ προσκόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσβύτην ὁ ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον
ὅτι ἐπιλήμψεται ἄνθρωπος του̃ ἀδελφου̃ αὐτου̃ ἢ του̃ οἰκείου του̃ πατρὸς αὐτου̃ λέγων ἱμάτιον ἔχεις ἀρχηγὸς ἡμω̃ν γενου̃ καὶ τὸ βρω̃μα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω
καὶ ἀποκριθεὶς ἐρει̃ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ μου ἄρτος οὐδὲ ἱμάτιον οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς του̃ λαου̃ τούτου
ὅτι ἀνει̃ται Ιερουσαλημ καὶ ἡ Ιουδαία συμπέπτωκεν καὶ αἱ γλω̃σσαι αὐτω̃ν μετὰ ἀνομίας τὰ πρὸς κύριον ἀπειθου̃ντες διότι νυ̃ν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτω̃ν
καὶ ἡ αἰσχύνη του̃ προσώπου αὐτω̃ν ἀντέστη αὐτοι̃ς τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτω̃ν ὡς Σοδομων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν οὐαὶ τη̨̃ ψυχη̨̃ αὐτω̃ν διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ' ἑαυτω̃ν
10 εἰπόντες δήσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος ἡμι̃ν ἐστιν τοίνυν τὰ γενήματα τω̃ν ἔργων αὐτω̃ν φάγονται
11 οὐαὶ τω̨̃ ἀνόμω̨ πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τω̃ν χειρω̃ν αὐτου̃ συμβήσεται αὐτω̨̃
12 λαός μου οἱ πράκτορες ὑμω̃ν καλαμω̃νται ὑμα̃ς καὶ οἱ ἀπαιτου̃ντες κυριεύουσιν ὑμω̃ν λαός μου οἱ μακαρίζοντες ὑμα̃ς πλανω̃σιν ὑμα̃ς καὶ τὸν τρίβον τω̃ν ποδω̃ν ὑμω̃ν ταράσσουσιν
13 ἀλλὰ νυ̃ν καταστήσεται εἰς κρίσιν κύριος καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτου̃
14 αὐτὸς κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τω̃ν πρεσβυτέρων του̃ λαου̃ καὶ μετὰ τω̃ν ἀρχόντων αὐτου̃ ὑμει̃ς δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελω̃νά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ του̃ πτωχου̃ ἐν τοι̃ς οἴκοις ὑμω̃ν
15 τί ὑμει̃ς ἀδικει̃τε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τω̃ν πτωχω̃ν καταισχύνετε
16 τάδε λέγει κύριος ἀνθ' ὡ̃ν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρες Σιων καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλω̨̃ τραχήλω̨ καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμω̃ν καὶ τη̨̃ πορεία̨ τω̃ν ποδω̃ν ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτω̃νας καὶ τοι̃ς ποσὶν ἅμα παίζουσαι
17 καὶ ταπεινώσει ὁ θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας Σιων καὶ κύριος ἀποκαλύψει τὸ σχη̃μα αὐτω̃ν
18 ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ἀφελει̃ κύριος τὴν δόξαν του̃ ἱματισμου̃ αὐτω̃ν καὶ τοὺς κόσμους αὐτω̃ν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺς κοσύμβους καὶ τοὺς μηνίσκους
19 καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον του̃ προσώπου αὐτω̃ν
20 καὶ τὴν σύνθεσιν του̃ κόσμου τη̃ς δόξης καὶ τοὺς χλιδω̃νας καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια
21 καὶ τὰ περιπόρφυρα καὶ τὰ μεσοπόρφυρα
22 καὶ τὰ ἐπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ διαφανη̃ λακωνικὰ
23 καὶ τὰ βύσσινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσσον σὺν χρυσίω̨ καὶ ὑακίνθω̨ συγκαθυφασμένα καὶ θέριστρα κατάκλιτα
24 καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμη̃ς ἡδείας κονιορτός καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίω̨ ζώση̨ καὶ ἀντὶ του̃ κόσμου τη̃ς κεφαλη̃ς του̃ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ του̃ χιτω̃νος του̃ μεσοπορφύρου περιζώση̨ σάκκον
25 καὶ ὁ υἱός σου ὁ κάλλιστος ὃν ἀγαπα̨̃ς μαχαίρα̨ πεσει̃ται καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμω̃ν μαχαίρα̨ πεσου̃νται
26 καὶ ταπεινωθήσονται καὶ πενθήσουσιν αἱ θη̃και του̃ κόσμου ὑμω̃ν καὶ καταλειφθήση̨ μόνη καὶ εἰς τὴν γη̃ν ἐδαφισθήση̨

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 4

καὶ ἐπιλήμψονται ἑπτὰ γυναι̃κες ἀνθρώπου ἑνὸς λέγουσαι τὸν ἄρτον ἡμω̃ν φαγόμεθα καὶ τὰ ἱμάτια ἡμω̃ν περιβαλούμεθα πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεκλήσθω ἐφ' ἡμα̃ς ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμω̃ν
τη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐπιλάμψει ὁ θεὸς ἐν βουλη̨̃ μετὰ δόξης ἐπὶ τη̃ς γη̃ς του̃ ὑψω̃σαι καὶ δοξάσαι τὸ καταλειφθὲν του̃ Ισραηλ
καὶ ἔσται τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιων καὶ τὸ καταλειφθὲν ἐν Ιερουσαλημ ἅγιοι κληθήσονται πάντες οἱ γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν Ιερουσαλημ
ὅτι ἐκπλυνει̃ κύριος τὸν ῥύπον τω̃ν υἱω̃ν καὶ τω̃ν θυγατέρων Σιων καὶ τὸ αἱ̃μα ἐκκαθαριει̃ ἐκ μέσου αὐτω̃ν ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ πνεύματι καύσεως
καὶ ἥξει καὶ ἔσται πα̃ς τόπος του̃ ὄρους Σιων καὶ πάντα τὰ περικύκλω̨ αὐτη̃ς σκιάσει νεφέλη ἡμέρας καὶ ὡς καπνου̃ καὶ ὡς φωτὸς πυρὸς καιομένου νυκτός πάση̨ τη̨̃ δόξη̨ σκεπασθήσεται
καὶ ἔσται εἰς σκιὰν ἀπὸ καύματος καὶ ἐν σκέπη̨ καὶ ἐν ἀποκρύφω̨ ἀπὸ σκληρότητος καὶ ὑετου̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 5

ἄ̨σω δὴ τω̨̃ ἠγαπημένω̨ ἀ̨̃σμα του̃ ἀγαπητου̃ τω̨̃ ἀμπελω̃νί μου ἀμπελὼν ἐγενήθη τω̨̃ ἠγαπημένω̨ ἐν κέρατι ἐν τόπω̨ πίονι
καὶ φραγμὸν περιέθηκα καὶ ἐχαράκωσα καὶ ἐφύτευσα ἄμπελον σωρηχ καὶ ὠ̨κοδόμησα πύργον ἐν μέσω̨ αὐτου̃ καὶ προλήνιον ὤρυξα ἐν αὐτω̨̃ καὶ ἔμεινα του̃ ποιη̃σαι σταφυλήν ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας
καὶ νυ̃ν ἄνθρωπος του̃ Ιουδα καὶ οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν Ιερουσαλημ κρίνατε ἐν ἐμοὶ καὶ ἀνὰ μέσον του̃ ἀμπελω̃νός μου
τί ποιήσω ἔτι τω̨̃ ἀμπελω̃νί μου καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτω̨̃ διότι ἔμεινα του̃ ποιη̃σαι σταφυλήν ἐποίησεν δὲ ἀκάνθας
νυ̃ν δὲ ἀναγγελω̃ ὑμι̃ν τί ποιήσω τω̨̃ ἀμπελω̃νί μου ἀφελω̃ τὸν φραγμὸν αὐτου̃ καὶ ἔσται εἰς διαρπαγήν καὶ καθελω̃ τὸν τοι̃χον αὐτου̃ καὶ ἔσται εἰς καταπάτημα
καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελω̃νά μου καὶ οὐ μὴ τμηθη̨̃ οὐδὲ μὴ σκαφη̨̃ καὶ ἀναβήσεται εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρσον ἄκανθα καὶ ται̃ς νεφέλαις ἐντελου̃μαι του̃ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν
ὁ γὰρ ἀμπελὼν κυρίου σαβαωθ οἰ̃κος του̃ Ισραηλ ἐστίν καὶ ἄνθρωπος του̃ Ιουδα νεόφυτον ἠγαπημένον ἔμεινα του̃ ποιη̃σαι κρίσιν ἐποίησεν δὲ ἀνομίαν καὶ οὐ δικαιοσύνην ἀλλὰ κραυγήν
οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες ἵνα του̃ πλησίον ἀφέλωνταί τι μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
ἠκούσθη γὰρ εἰς τὰ ὠ̃τα κυρίου σαβαωθ ταυ̃τα ἐὰν γὰρ γένωνται οἰκίαι πολλαί εἰς ἔρημον ἔσονται μεγάλαι καὶ καλαί καὶ οὐκ ἔσονται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν αὐται̃ς
10 οὑ̃ γὰρ ἐργω̃νται δέκα ζεύγη βοω̃ν ποιήσει κεράμιον ἕν καὶ ὁ σπείρων ἀρτάβας ἓξ ποιήσει μέτρα τρία
11 οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωὶ καὶ τὸ σικερα διώκοντες οἱ μένοντες τὸ ὀψέ ὁ γὰρ οἰ̃νος αὐτοὺς συγκαύσει
12 μετὰ γὰρ κιθάρας καὶ ψαλτηρίου καὶ τυμπάνων καὶ αὐλω̃ν τὸν οἰ̃νον πίνουσιν τὰ δὲ ἔργα κυρίου οὐκ ἐμβλέπουσιν καὶ τὰ ἔργα τω̃ν χειρω̃ν αὐτου̃ οὐ κατανοου̃σιν
13 τοίνυν αἰχμάλωτος ὁ λαός μου ἐγενήθη διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ πλη̃θος ἐγενήθη νεκρω̃ν διὰ λιμὸν καὶ δίψαν ὕδατος
14 καὶ ἐπλάτυνεν ὁ ἅ̨δης τὴν ψυχὴν αὐτου̃ καὶ διήνοιξεν τὸ στόμα αὐτου̃ του̃ μὴ διαλιπει̃ν καὶ καταβήσονται οἱ ἔνδοξοι καὶ οἱ μεγάλοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ λοιμοὶ αὐτη̃ς
15 καὶ ταπεινωθήσεται ἄνθρωπος καὶ ἀτιμασθήσεται ἀνήρ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι ταπεινωθήσονται
16 καὶ ὑψωθήσεται κύριος σαβαωθ ἐν κρίματι καὶ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος δοξασθήσεται ἐν δικαιοσύνη̨
17 καὶ βοσκηθήσονται οἱ διηρπασμένοι ὡς ταυ̃ροι καὶ τὰς ἐρήμους τω̃ν ἀπειλημμένων ἄρνες φάγονται
18 οὐαὶ οἱ ἐπισπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς σχοινίω̨ μακρω̨̃ καὶ ὡς ζυγου̃ ἱμάντι δαμάλεως τὰς ἀνομίας
19 οἱ λέγοντες τὸ τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει ἵνα ἴδωμεν καὶ ἐλθάτω ἡ βουλὴ του̃ ἁγίου Ισραηλ ἵνα γνω̃μεν
20 οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν οἱ τιθέντες τὸ σκότος φω̃ς καὶ τὸ φω̃ς σκότος οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν
21 οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοι̃ς καὶ ἐνώπιον ἑαυτω̃ν ἐπιστήμονες
22 οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμω̃ν οἱ τὸν οἰ̃νον πίνοντες καὶ οἱ δυνάσται οἱ κεραννύντες τὸ σικερα
23 οἱ δικαιου̃ντες τὸν ἀσεβη̃ ἕνεκεν δώρων καὶ τὸ δίκαιον του̃ δικαίου αἴροντες
24 διὰ του̃το ὃν τρόπον καυθήσεται καλάμη ὑπὸ ἄνθρακος πυρὸς καὶ συγκαυθήσεται ὑπὸ φλογὸς ἀνειμένης ἡ ῥίζα αὐτω̃ν ὡς χνου̃ς ἔσται καὶ τὸ ἄνθος αὐτω̃ν ὡς κονιορτὸς ἀναβήσεται οὐ γὰρ ἠθέλησαν τὸν νόμον κυρίου σαβαωθ ἀλλὰ τὸ λόγιον του̃ ἁγίου Ισραηλ παρώξυναν
25 καὶ ἐθυμώθη ὀργη̨̃ κύριος σαβαωθ ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτου̃ καὶ ἐπέβαλεν τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἐπάταξεν αὐτούς καὶ παρωξύνθη τὰ ὄρη καὶ ἐγενήθη τὰ θνησιμαι̃α αὐτω̃ν ὡς κοπρία ἐν μέσω̨ ὁδου̃ καὶ ἐν πα̃σι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ' ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
26 τοιγαρου̃ν ἀρει̃ σύσσημον ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν τοι̃ς μακρὰν καὶ συριει̃ αὐτοι̃ς ἀπ' ἄκρου τη̃ς γη̃ς καὶ ἰδοὺ ταχὺ κούφως ἔρχονται
27 οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ κοπιάσουσιν οὐδὲ νυστάξουσιν οὐδὲ κοιμηθήσονται οὐδὲ λύσουσιν τὰς ζώνας αὐτω̃ν ἀπὸ τη̃ς ὀσφύος αὐτω̃ν οὐδὲ μὴ ῥαγω̃σιν οἱ ἱμάντες τω̃ν ὑποδημάτων αὐτω̃ν
28 ὡ̃ν τὰ βέλη ὀξει̃ά ἐστιν καὶ τὰ τόξα αὐτω̃ν ἐντεταμένα οἱ πόδες τω̃ν ἵππων αὐτω̃ν ὡς στερεὰ πέτρα ἐλογίσθησαν οἱ τροχοὶ τω̃ν ἁρμάτων αὐτω̃ν ὡς καταιγίς
29 ὁρμω̃σιν ὡς λέοντες καὶ παρέστηκαν ὡς σκύμνος λέοντος καὶ ἐπιλήμψεται καὶ βοήσει ὡς θηρίου καὶ ἐκβαλει̃ καὶ οὐκ ἔσται ὁ ῥυόμενος αὐτούς
30 καὶ βοήσει δι' αὐτοὺς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὡς φωνὴ θαλάσσης κυμαινούσης καὶ ἐμβλέψονται εἰς τὴν γη̃ν καὶ ἰδοὺ σκότος σκληρὸν ἐν τη̨̃ ἀπορία̨ αὐτω̃ν

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 6

καὶ ἐγένετο του̃ ἐνιαυτου̃ οὑ̃ ἀπέθανεν Οζιας ὁ βασιλεύς εἰ̃δον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλου̃ καὶ ἐπηρμένου καὶ πλήρης ὁ οἰ̃κος τη̃ς δόξης αὐτου̃
καὶ σεραφιν εἱστήκεισαν κύκλω̨ αὐτου̃ ἓξ πτέρυγες τω̨̃ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τω̨̃ ἑνί καὶ ται̃ς μὲν δυσὶν κατεκάλυπτον τὸ πρόσωπον καὶ ται̃ς δυσὶν κατεκάλυπτον τοὺς πόδας καὶ ται̃ς δυσὶν ἐπέταντο
καὶ ἐκέκραγον ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος σαβαωθ πλήρης πα̃σα ἡ γη̃ τη̃ς δόξης αὐτου̃
καὶ ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον ἀπὸ τη̃ς φωνη̃ς ἡ̃ς ἐκέκραγον καὶ ὁ οἰ̃κος ἐπλήσθη καπνου̃
καὶ εἰ̃πα ὠ̃ τάλας ἐγώ ὅτι κατανένυγμαι ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων ἐν μέσω̨ λαου̃ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκω̃ καὶ τὸν βασιλέα κύριον σαβαωθ εἰ̃δον τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς μου
καὶ ἀπεστάλη πρός με ἓν τω̃ν σεραφιν καὶ ἐν τη̨̃ χειρὶ εἰ̃χεν ἄνθρακα ὃν τη̨̃ λαβίδι ἔλαβεν ἀπὸ του̃ θυσιαστηρίου
καὶ ἥψατο του̃ στόματός μου καὶ εἰ̃πεν ἰδοὺ ἥψατο του̃το τω̃ν χειλέων σου καὶ ἀφελει̃ τὰς ἀνομίας σου καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριει̃
καὶ ἤκουσα τη̃ς φωνη̃ς κυρίου λέγοντος τίνα ἀποστείλω καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν του̃τον καὶ εἰ̃πα ἰδού εἰμι ἐγώ ἀπόστειλόν με
καὶ εἰ̃πεν πορεύθητι καὶ εἰπὸν τω̨̃ λαω̨̃ τούτω̨ ἀκοη̨̃ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνη̃τε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
10 ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία του̃ λαου̃ τούτου καὶ τοι̃ς ὠσὶν αὐτω̃ν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτω̃ν ἐκάμμυσαν μήποτε ἴδωσιν τοι̃ς ὀφθαλμοι̃ς καὶ τοι̃ς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τη̨̃ καρδία̨ συνω̃σιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
11 καὶ εἰ̃πα ἕως πότε κύριε καὶ εἰ̃πεν ἕως ἂν ἐρημωθω̃σιν πόλεις παρὰ τὸ μὴ κατοικει̃σθαι καὶ οἰ̃κοι παρὰ τὸ μὴ εἰ̃ναι ἀνθρώπους καὶ ἡ γη̃ καταλειφθήσεται ἔρημος
12 καὶ μετὰ ταυ̃τα μακρυνει̃ ὁ θεὸς τοὺς ἀνθρώπους καὶ οἱ καταλειφθέντες πληθυνθήσονται ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
13 καὶ ἔτι ἐπ' αὐτη̃ς ἔστιν τὸ ἐπιδέκατον καὶ πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν ὡς τερέβινθος καὶ ὡς βάλανος ὅταν ἐκπέση̨ ἀπὸ τη̃ς θήκης αὐτη̃ς

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 7

καὶ ἐγένετο ἐν ται̃ς ἡμέραις Αχαζ του̃ Ιωαθαμ του̃ υἱου̃ Οζιου βασιλέως Ιουδα ἀνέβη Ραασσων βασιλεὺς Αραμ καὶ Φακεε υἱὸς Ρομελιου βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιερουσαλημ πολεμη̃σαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκη̃σαι αὐτήν
καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἰ̃κον Δαυιδ λέγοντες συνεφώνησεν Αραμ πρὸς τὸν Εφραιμ καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτου̃ καὶ ἡ ψυχὴ του̃ λαου̃ αὐτου̃ ὃν τρόπον ὅταν ἐν δρυμω̨̃ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθη̨̃
καὶ εἰ̃πεν κύριος πρὸς Ησαιαν ἔξελθε εἰς συνάντησιν Αχαζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς Ιασουβ ὁ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τη̃ς ἄνω ὁδου̃ του̃ ἀγρου̃ του̃ γναφέως
καὶ ἐρει̃ς αὐτω̨̃ φύλαξαι του̃ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβου̃ μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τω̃ν δύο ξύλων τω̃ν δαλω̃ν τω̃ν καπνιζομένων τούτων ὅταν γὰρ ὀργὴ του̃ θυμου̃ μου γένηται πάλιν ἰάσομαι
καὶ ὁ υἱὸς του̃ Αραμ καὶ ὁ υἱὸς του̃ Ρομελιου ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σου̃ λέγοντες
ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοι̃ς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμα̃ς καὶ βασιλεύσομεν αὐτη̃ς τὸν υἱὸν Ταβεηλ
τάδε λέγει κύριος σαβαωθ οὐ μὴ ἐμμείνη̨ ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται
ἀλλ' ἡ κεφαλὴ Αραμ Δαμασκός ἀλλ' ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτω̃ν ἐκλείψει ἡ βασιλεία Εφραιμ ἀπὸ λαου̃
καὶ ἡ κεφαλὴ Εφραιμ Σομορων καὶ ἡ κεφαλὴ Σομορων υἱὸς του̃ Ρομελιου καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνη̃τε
10 καὶ προσέθετο κύριος λαλη̃σαι τω̨̃ Αχαζ λέγων
11 αἴτησαι σεαυτω̨̃ σημει̃ον παρὰ κυρίου θεου̃ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος
12 καὶ εἰ̃πεν Αχαζ οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ' οὐ μὴ πειράσω κύριον
13 καὶ εἰ̃πεν ἀκούσατε δή οἰ̃κος Δαυιδ μὴ μικρὸν ὑμι̃ν ἀγω̃να παρέχειν ἀνθρώποις καὶ πω̃ς κυρίω̨ παρέχετε ἀγω̃να
14 διὰ του̃το δώσει κύριος αὐτὸς ὑμι̃ν σημει̃ον ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτου̃ Εμμανουηλ
15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πρὶν ἢ γνω̃ναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν
16 διότι πρὶν ἢ γνω̃ναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀπειθει̃ πονηρία̨ του̃ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν καὶ καταλειφθήσεται ἡ γη̃ ἣν σὺ φοβη̨̃ ἀπὸ προσώπου τω̃ν δύο βασιλέων
17 ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἰ̃κον του̃ πατρός σου ἡμέρας αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ' ἡ̃ς ἡμέρας ἀφει̃λεν Εφραιμ ἀπὸ Ιουδα τὸν βασιλέα τω̃ν 'Ασσυρίων
18 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ συριει̃ κύριος μυίαις ὃ κυριεύει μέρους ποταμου̃ Αἰγύπτου καὶ τη̨̃ μελίσση̨ ἥ ἐστιν ἐν χώρα̨ 'Ασσυρίων
19 καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ται̃ς φάραγξι τη̃ς χώρας καὶ ἐν ται̃ς τρώγλαις τω̃ν πετρω̃ν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πα̃σαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλω̨
20 ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ξυρήσει κύριος τω̨̃ ξυρω̨̃ τω̨̃ μεγάλω̨ καὶ μεμεθυσμένω̨ ὅ ἐστιν πέραν του̃ ποταμου̃ βασιλέως 'Ασσυρίων τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας τω̃ν ποδω̃ν καὶ τὸν πώγωνα ἀφελει̃
21 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοω̃ν καὶ δύο πρόβατα
22 καὶ ἔσται ἀπὸ του̃ πλει̃στον ποιει̃ν γάλα βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πα̃ς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
23 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ πα̃ς τόπος οὑ̃ ἐὰν ὠ̃σιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν
24 μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκει̃ ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πα̃σα ἡ γη̃
25 καὶ πα̃ν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριαθήσεται καὶ οὐ μὴ ἐπέλθη̨ ἐκει̃ φόβος ἔσται γὰρ ἀπὸ τη̃ς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς βόσκημα προβάτου καὶ εἰς καταπάτημα βοός

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 8

καὶ εἰ̃πεν κύριος πρός με λαβὲ σεαυτω̨̃ τόμον καινου̃ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου του̃ ὀξέως προνομὴν ποιη̃σαι σκύλων πάρεστιν γάρ
καὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους τὸν Ουριαν καὶ τὸν Ζαχαριαν υἱὸν Βαραχιου
καὶ προση̃λθον πρὸς τὴν προφη̃τιν καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν καὶ εἰ̃πεν κύριός μοι κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτου̃ ταχέως σκύλευσον ὀξέως προνόμευσον
διότι πρὶν ἢ γνω̃ναι τὸ παιδίον καλει̃ν πατέρα ἢ μητέρα λήμψεται δύναμιν Δαμασκου̃ καὶ τὰ σκυ̃λα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως 'Ασσυρίων
καὶ προσέθετο κύριος λαλη̃σαί μοι ἔτι
διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν του̃τον τὸ ὕδωρ του̃ Σιλωαμ τὸ πορευόμενον ἡσυχη̨̃ ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν Ραασσων καὶ τὸν υἱὸν Ρομελιου βασιλέα ἐφ' ὑμω̃ν
διὰ του̃το ἰδοὺ ἀνάγει κύριος ἐφ' ὑμα̃ς τὸ ὕδωρ του̃ ποταμου̃ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ τὸν βασιλέα τω̃ν 'Ασσυρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτου̃ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πα̃σαν φάραγγα ὑμω̃ν καὶ περιπατήσει ἐπὶ πα̃ν τει̃χος ὑμω̃ν
καὶ ἀφελει̃ ἀπὸ τη̃ς Ιουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνήσεται κεφαλὴν ἀ̃ραι ἢ δυνατὸν συντελέσασθαί τι καὶ ἔσται ἡ παρεμβολὴ αὐτου̃ ὥστε πληρω̃σαι τὸ πλάτος τη̃ς χώρας σου μεθ' ἡμω̃ν ὁ θεός
γνω̃τε ἔθνη καὶ ἡττα̃σθε ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τη̃ς γη̃ς ἰσχυκότες ἡττα̃σθε ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε πάλιν ἡττηθήσεσθε
10 καὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε βουλήν διασκεδάσει κύριος καὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε οὐ μὴ ἐμμείνη̨ ὑμι̃ν ὅτι μεθ' ἡμω̃ν κύριος ὁ θεός
11 οὕτως λέγει κύριος τη̨̃ ἰσχυρα̨̃ χειρὶ ἀπειθου̃σιν τη̨̃ πορεία̨ τη̃ς ὁδου̃ του̃ λαου̃ τούτου λέγοντες
12 μήποτε εἴπητε σκληρόν πα̃ν γάρ ὃ ἐὰν εἴπη̨ ὁ λαὸς οὑ̃τος σκληρόν ἐστιν τὸν δὲ φόβον αὐτου̃ οὐ μὴ φοβηθη̃τε οὐδὲ μὴ ταραχθη̃τε
13 κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος
14 καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτω̨̃ πεποιθὼς ἠ̨̃ς ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτω̨̃ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι ὁ δὲ οἰ̃κος Ιακωβ ἐν παγίδι καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ιερουσαλημ
15 διὰ του̃το ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοι̃ς πολλοὶ καὶ πεσου̃νται καὶ συντριβήσονται καὶ ἐγγιου̃σιν καὶ ἁλώσονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλεία̨ ὄντες
16 τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον του̃ μὴ μαθει̃ν
17 καὶ ἐρει̃ μενω̃ τὸν θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτου̃ ἀπὸ του̃ οἴκου Ιακωβ καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτω̨̃
18 ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός καὶ ἔσται εἰς σημει̃α καὶ τέρατα ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Ισραηλ παρὰ κυρίου σαβαωθ ὃς κατοικει̃ ἐν τω̨̃ ὄρει Σιων
19 καὶ ἐὰν εἴπωσιν πρὸς ὑμα̃ς ζητήσατε τοὺς ἀπὸ τη̃ς γη̃ς φωνου̃ντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους τοὺς κενολογου̃ντας οἳ ἐκ τη̃ς κοιλίας φωνου̃σιν οὐκ ἔθνος πρὸς θεὸν αὐτου̃ τί ἐκζητου̃σιν περὶ τω̃ν ζώντων τοὺς νεκρούς
20 νόμον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥη̃μα του̃το περὶ οὑ̃ οὐκ ἔστιν δω̃ρα δου̃ναι περὶ αὐτου̃
21 καὶ ἥξει ἐφ' ὑμα̃ς σκληρὰ λιμός καὶ ἔσται ὡς ἂν πεινάσητε λυπηθήσεσθε καὶ κακω̃ς ἐρει̃τε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ παταχρα καὶ ἀναβλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω
22 καὶ εἰς τὴν γη̃ν κάτω ἐμβλέψονται καὶ ἰδοὺ θλι̃ψις καὶ στενοχωρία καὶ σκότος ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥστε μὴ βλέπειν
23 καὶ οὐκ ἀπορηθήσεται ὁ ἐν στενοχωρία̨ ὢν ἕως καιρου̃ του̃το πρω̃τον ποίει ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλων ἡ γη̃ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικου̃ντες καὶ πέραν του̃ Ιορδάνου Γαλιλαία τω̃ν ἐθνω̃ν τὰ μέρη τη̃ς Ιουδαίας

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 9

ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει ἴδετε φω̃ς μέγα οἱ κατοικου̃ντες ἐν χώρα̨ καὶ σκια̨̃ θανάτου φω̃ς λάμψει ἐφ' ὑμα̃ς
τὸ πλει̃στον του̃ λαου̃ ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνη̨ σου καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτω̨ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκυ̃λα
διότι ἀφή̨ρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ' αὐτω̃ν κείμενος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπὶ του̃ τραχήλου αὐτω̃ν τὴν γὰρ ῥάβδον τω̃ν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̨̃ ἐπὶ Μαδιαμ
ὅτι πα̃σαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλω̨ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγη̃ς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι
ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμι̃ν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμι̃ν οὑ̃ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ του̃ ὤμου αὐτου̃ καὶ καλει̃ται τὸ ὄνομα αὐτου̃ μεγάλης βουλη̃ς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτω̨̃
μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτου̃ καὶ τη̃ς εἰρήνης αὐτου̃ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτου̃ κατορθω̃σαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτη̃ς ἐν δικαιοσύνη̨ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ του̃ νυ̃ν καὶ εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον ὁ ζη̃λος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταυ̃τα
θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ καὶ ἠ̃λθεν ἐπὶ Ισραηλ
καὶ γνώσονται πα̃ς ὁ λαὸς του̃ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρεία̨ ἐφ' ὕβρει καὶ ὑψηλη̨̃ καρδία̨ λέγοντες
πλίνθοι πεπτώκασιν ἀλλὰ δευ̃τε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοι̃ς πύργον
10 καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ' ὄρος Σιων ἐπ' αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτω̃ν διασκεδάσει
11 Συρίαν ἀφ' ἡλίου ἀνατολω̃ν καὶ τοὺς 'Έλληνας ἀφ' ἡλίου δυσμω̃ν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλω̨ τω̨̃ στόματι ἐπὶ τούτοις πα̃σιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ' ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
12 καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη ἕως ἐπλήγη καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν
13 καὶ ἀφει̃λεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μια̨̃ ἡμέρα̨
14 πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας αὕτη ἡ ἀρχή καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα οὑ̃τος ἡ οὐρά
15 καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν του̃τον πλανω̃ντες καὶ πλανω̃σιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούς
16 διὰ του̃το ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτω̃ν οὐκ εὐφρανθήσεται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτω̃ν καὶ τὰς χήρας αὐτω̃ν οὐκ ἐλεήσει ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί καὶ πα̃ν στόμα λαλει̃ ἄδικα ἐπὶ πα̃σιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ' ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
17 καὶ καυθήσεται ὡς πυ̃ρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός καὶ καυθήσεται ἐν τοι̃ς δάσεσι του̃ δρυμου̃ καὶ συγκαταφάγεται τὰ κύκλω̨ τω̃ν βουνω̃ν πάντα
18 διὰ θυμὸν ὀργη̃ς κυρίου συγκέκαυται ἡ γη̃ ὅλη καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ οὐκ ἐλεήσει
19 ἀλλὰ ἐκκλινει̃ εἰς τὰ δεξιά ὅτι πεινάσει καὶ φάγεται ἐκ τω̃ν ἀριστερω̃ν καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθη̨̃ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας του̃ βραχίονος αὐτου̃
20 φάγεται γὰρ Μανασση του̃ Εφραιμ καὶ Εφραιμ του̃ Μανασση ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν ἐπὶ τούτοις πα̃σιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ' ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 10

οὐαὶ τοι̃ς γράφουσιν πονηρίαν γράφοντες γὰρ πονηρίαν γράφουσιν
ἐκκλίνοντες κρίσιν πτωχω̃ν ἁρπάζοντες κρίμα πενήτων του̃ λαου̃ μου ὥστε εἰ̃ναι αὐτοι̃ς χήραν εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν
καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ τη̃ς ἐπισκοπη̃ς ἡ γὰρ θλι̃ψις ὑμι̃ν πόρρωθεν ἥξει καὶ πρὸς τίνα καταφεύξεσθε του̃ βοηθηθη̃ναι καὶ που̃ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμω̃ν
του̃ μὴ ἐμπεσει̃ν εἰς ἐπαγωγήν ἐπὶ πα̃σι τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ' ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
οὐαὶ 'Ασσυρίοις ἡ ῥάβδος του̃ θυμου̃ μου καὶ ὀργη̃ς ἐστιν ἐν ται̃ς χερσὶν αὐτω̃ν
τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀποστελω̃ καὶ τω̨̃ ἐμω̨̃ λαω̨̃ συντάξω ποιη̃σαι σκυ̃λα καὶ προνομὴν καὶ καταπατει̃ν τὰς πόλεις καὶ θει̃ναι αὐτὰς εἰς κονιορτόν
αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη καὶ τη̨̃ ψυχη̨̃ οὐχ οὕτως λελόγισται ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὁ νου̃ς αὐτου̃ καὶ του̃ ἔθνη ἐξολεθρευ̃σαι οὐκ ὀλίγα
καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτω̨̃ σὺ μόνος εἰ̃ ἄρχων
καὶ ἐρει̃ οὐκ ἔλαβον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαβυλω̃νος καὶ Χαλαννη οὑ̃ ὁ πύργος ὠ̨κοδομήθη καὶ ἔλαβον 'Αραβίαν καὶ Δαμασκὸν καὶ Σαμάρειαν
10 ὃν τρόπον ταύτας ἔλαβον ἐν τη̨̃ χειρί μου καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήμψομαι ὀλολύξατε τὰ γλυπτὰ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐν Σαμαρεία̨
11 ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρεία̨ καὶ τοι̃ς χειροποιήτοις αὐτη̃ς οὕτως ποιήσω καὶ Ιερουσαλημ καὶ τοι̃ς εἰδώλοις αὐτη̃ς
12 καὶ ἔσται ὅταν συντελέση̨ κύριος πάντα ποιω̃ν ἐν τω̨̃ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐπάξει ἐπὶ τὸν νου̃ν τὸν μέγαν τὸν ἄρχοντα τω̃ν 'Ασσυρίων καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τη̃ς δόξης τω̃ν ὀφθαλμω̃ν αὐτου̃
13 εἰ̃πεν γάρ τη̨̃ ἰσχύι ποιήσω καὶ τη̨̃ σοφία̨ τη̃ς συνέσεως ἀφελω̃ ὅρια ἐθνω̃ν καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτω̃ν προνομεύσω καὶ σείσω πόλεις κατοικουμένας
14 καὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήμψομαι τη̨̃ χειρὶ ὡς νοσσιὰν καὶ ὡς καταλελειμμένα ὠ̨ὰ ἀρω̃ καὶ οὐκ ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με ἢ ἀντείπη̨ μοι
15 μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ του̃ κόπτοντος ἐν αὐτη̨̃ ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ του̃ ἕλκοντος αὐτόν ὡσαύτως ἐάν τις ἄρη̨ ῥάβδον ἢ ξύλον
16 καὶ οὐχ οὕτως ἀλλὰ ἀποστελει̃ κύριος σαβαωθ εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν καὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πυ̃ρ καιόμενον καυθήσεται
17 καὶ ἔσται τὸ φω̃ς του̃ Ισραηλ εἰς πυ̃ρ καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένω̨ καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨
18 ἀποσβεσθήσεται τὰ ὄρη καὶ οἱ βουνοὶ καὶ οἱ δρυμοί καὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυχη̃ς ἕως σαρκω̃ν καὶ ἔσται ὁ φεύγων ὡς ὁ φεύγων ἀπὸ φλογὸς καιομένης
19 καὶ οἱ καταλειφθέντες ἀπ' αὐτω̃ν ἔσονται ἀριθμός καὶ παιδίον γράψει αὐτούς
20 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ οὐκέτι προστεθήσεται τὸ καταλειφθὲν Ισραηλ καὶ οἱ σωθέντες του̃ Ιακωβ οὐκέτι μὴ πεποιθότες ὠ̃σιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας αὐτούς ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν θεὸν τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ τη̨̃ ἀληθεία̨
21 καὶ ἔσται τὸ καταλειφθὲν του̃ Ιακωβ ἐπὶ θεὸν ἰσχύοντα
22 καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τη̃ς θαλάσσης τὸ κατάλειμμα αὐτω̃ν σωθήσεται λόγον γὰρ συντελω̃ν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνη̨
23 ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει ὁ θεὸς ἐν τη̨̃ οἰκουμένη̨ ὅλη̨
24 διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος σαβαωθ μὴ φοβου̃ ὁ λαός μου οἱ κατοικου̃ντες ἐν Σιων ἀπὸ 'Ασσυρίων ὅτι ἐν ῥάβδω̨ πατάξει σε πληγὴν γὰρ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ του̃ ἰδει̃ν ὁδὸν Αἰγύπτου
25 ἔτι γὰρ μικρὸν καὶ παύσεται ἡ ὀργή ὁ δὲ θυμός μου ἐπὶ τὴν βουλὴν αὐτω̃ν
26 καὶ ἐπεγερει̃ ὁ θεὸς ἐπ' αὐτοὺς κατὰ τὴν πληγὴν τὴν Μαδιαμ ἐν τόπω̨ θλίψεως καὶ ὁ θυμὸς αὐτου̃ τη̨̃ ὁδω̨̃ τη̨̃ κατὰ θάλασσαν εἰς τὴν ὁδὸν τὴν κατ' Αἴγυπτον
27 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἀφαιρεθήσεται ὁ φόβος αὐτου̃ ἀπὸ σου̃ καὶ ὁ ζυγὸς αὐτου̃ ἀπὸ του̃ ὤμου σου καὶ καταφθαρήσεται ὁ ζυγὸς ἀπὸ τω̃ν ὤμων ὑμω̃ν
28 ἥξει γὰρ εἰς τὴν πόλιν Αγγαι καὶ παρελεύσεται εἰς Μαγεδω καὶ ἐν Μαχμας θήσει τὰ σκεύη αὐτου̃
29 καὶ παρελεύσεται φάραγγα καὶ ἥξει εἰς Αγγαι φόβος λήμψεται Ραμα πόλιν Σαουλ φεύξεται
30 ἡ θυγάτηρ Γαλλιμ ἐπακούσεται Λαισα ἐπακούσεται Αναθωθ
31 ἐξέστη Μαδεβηνα καὶ οἱ κατοικου̃ντες Γιββιρ παρακαλει̃τε
32 σήμερον ἐν ὁδω̨̃ του̃ μει̃ναι τη̨̃ χειρὶ παρακαλει̃τε τὸ ὄρος τὴν θυγατέρα Σιων καὶ οἱ βουνοὶ οἱ ἐν Ιερουσαλημ
33 ἰδοὺ γὰρ ὁ δεσπότης κύριος σαβαωθ συνταράσσει τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος καὶ οἱ ὑψηλοὶ τη̨̃ ὕβρει συντριβήσονται καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσονται
34 καὶ πεσου̃νται οἱ ὑψηλοὶ μαχαίρα̨ ὁ δὲ Λίβανος σὺν τοι̃ς ὑψηλοι̃ς πεσει̃ται

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 11

καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τη̃ς ῥίζης Ιεσσαι καὶ ἄνθος ἐκ τη̃ς ῥίζης ἀναβήσεται
καὶ ἀναπαύσεται ἐπ' αὐτὸν πνευ̃μα του̃ θεου̃ πνευ̃μα σοφίας καὶ συνέσεως πνευ̃μα βουλη̃ς καὶ ἰσχύος πνευ̃μα γνώσεως καὶ εὐσεβείας
ἐμπλήσει αὐτὸν πνευ̃μα φόβου θεου̃ οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρινει̃ οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει
ἀλλὰ κρινει̃ ταπεινω̨̃ κρίσιν καὶ ἐλέγξει τοὺς ταπεινοὺς τη̃ς γη̃ς καὶ πατάξει γη̃ν τω̨̃ λόγω̨ του̃ στόματος αὐτου̃ καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελει̃ ἀσεβη̃
καὶ ἔσται δικαιοσύνη̨ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτου̃ καὶ ἀληθεία̨ εἰλημένος τὰς πλευράς
καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφω̨ καὶ μοσχάριον καὶ ταυ̃ρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται καὶ παιδίον μικρὸν ἄξει αὐτούς
καὶ βου̃ς καὶ ἄρκος ἅμα βοσκηθήσονται καὶ ἅμα τὰ παιδία αὐτω̃ν ἔσονται καὶ λέων καὶ βου̃ς ἅμα φάγονται ἄχυρα
καὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρώγλην ἀσπίδων καὶ ἐπὶ κοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χει̃ρα ἐπιβαλει̃
καὶ οὐ μὴ κακοποιήσωσιν οὐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου ὅτι ἐνεπλήσθη ἡ σύμπασα του̃ γνω̃ναι τὸν κύριον ὡς ὕδωρ πολὺ κατακαλύψαι θαλάσσας
10 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἡ ῥίζα του̃ Ιεσσαι καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνω̃ν ἐπ' αὐτω̨̃ ἔθνη ἐλπιου̃σιν καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτου̃ τιμή
11 καὶ ἔσται τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ προσθήσει κύριος του̃ δει̃ξαι τὴν χει̃ρα αὐτου̃ του̃ ζηλω̃σαι τὸ καταλειφθὲν ὑπόλοιπον του̃ λαου̃ ὃ ἂν καταλειφθη̨̃ ἀπὸ τω̃ν 'Ασσυρίων καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου καὶ Βαβυλωνίας καὶ Αἰθιοπίας καὶ ἀπὸ Αιλαμιτω̃ν καὶ ἀπὸ ἡλίου ἀνατολω̃ν καὶ ἐξ 'Αραβίας
12 καὶ ἀρει̃ σημει̃ον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ισραηλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους του̃ Ιουδα συνάξει ἐκ τω̃ν τεσσάρων πτερύγων τη̃ς γη̃ς
13 καὶ ἀφαιρεθήσεται ὁ ζη̃λος Εφραιμ καὶ οἱ ἐχθροὶ Ιουδα ἀπολου̃νται Εφραιμ οὐ ζηλώσει Ιουδαν καὶ Ιουδας οὐ θλίψει Εφραιμ
14 καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων θάλασσαν ἅμα προνομεύσουσιν καὶ τοὺς ἀφ' ἡλίου ἀνατολω̃ν καὶ Ιδουμαίαν καὶ ἐπὶ Μωαβ πρω̃τον τὰς χει̃ρας ἐπιβαλου̃σιν οἱ δὲ υἱοὶ Αμμων πρω̃τοι ὑπακούσονται
15 καὶ ἐρημώσει κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιβαλει̃ τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύματι βιαίω̨ καὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας ὥστε διαπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασιν
16 καὶ ἔσται δίοδος τω̨̃ καταλειφθέντι μου λαω̨̃ ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ ἔσται τω̨̃ Ισραηλ ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξη̃λθεν ἐκ γη̃ς Αἰγύπτου

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 12

καὶ ἐρει̃ς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ εὐλογήσω σε κύριε διότι ὠργίσθης μοι καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου καὶ ἠλέησάς με
ἰδοὺ ὁ θεός μου σωτήρ μου κύριος πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτω̨̃ καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτω̨̃ καὶ οὐ φοβηθήσομαι διότι ἡ δόξα μου καὶ ἡ αἴνεσίς μου κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν
καὶ ἀντλήσετε ὕδωρ μετ' εὐφροσύνης ἐκ τω̃ν πηγω̃ν του̃ σωτηρίου
καὶ ἐρει̃ς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὑμνει̃τε κύριον βοα̃τε τὸ ὄνομα αὐτου̃ ἀναγγείλατε ἐν τοι̃ς ἔθνεσιν τὰ ἔνδοξα αὐτου̃ μιμνή̨σκεσθε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτου̃
ὑμνήσατε τὸ ὄνομα κυρίου ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν ἀναγγείλατε ταυ̃τα ἐν πάση̨ τη̨̃ γη̨̃
ἀγαλλια̃σθε καὶ εὐφραίνεσθε οἱ κατοικου̃ντες Σιων ὅτι ὑψώθη ὁ ἅγιος του̃ Ισραηλ ἐν μέσω̨ αὐτη̃ς

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 13

ὅρασις ἣν εἰ̃δεν Ησαιας υἱὸς Αμως κατὰ Βαβυλω̃νος
ἐπ' ὄρους πεδινου̃ ἄρατε σημει̃ον ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοι̃ς μὴ φοβει̃σθε παρακαλει̃τε τη̨̃ χειρί ἀνοίξατε οἱ ἄρχοντες
ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς ἡγιασμένοι εἰσίν καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς γίγαντες ἔρχονται πληρω̃σαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντες
φωνὴ ἐθνω̃ν πολλω̃ν ἐπὶ τω̃ν ὀρέων ὁμοία ἐθνω̃ν πολλω̃ν φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνω̃ν συνηγμένων κύριος σαβαωθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχω̨
ἔρχεσθαι ἐκ γη̃ς πόρρωθεν ἀπ' ἄκρου θεμελίου του̃ οὐρανου̃ κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτου̃ του̃ καταφθει̃ραι τὴν οἰκουμένην ὅλην
ὀλολύζετε ἐγγὺς γὰρ ἡ ἡμέρα κυρίου καὶ συντριβὴ παρὰ του̃ θεου̃ ἥξει
διὰ του̃το πα̃σα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πα̃σα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει
καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδι̃νες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυναικὸς τικτούσης καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτω̃ν ὡς φλὸξ μεταβαλου̃σιν
ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα κυρίου ἀνίατος ἔρχεται θυμου̃ καὶ ὀργη̃ς θει̃ναι τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτη̃ς
10 οἱ γὰρ ἀστέρες του̃ οὐρανου̃ καὶ ὁ 'Ωρίων καὶ πα̃ς ὁ κόσμος του̃ οὐρανου̃ τὸ φω̃ς οὐ δώσουσιν καὶ σκοτισθήσεται του̃ ἡλίου ἀνατέλλοντος καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φω̃ς αὐτη̃ς
11 καὶ ἐντελου̃μαι τη̨̃ οἰκουμένη̨ ὅλη̨ κακὰ καὶ τοι̃ς ἀσεβέσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτω̃ν καὶ ἀπολω̃ ὕβριν ἀνόμων καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω
12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μα̃λλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον καὶ ὁ ἄνθρωπος μα̃λλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφιρ
13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γη̃ σεισθήσεται ἐκ τω̃ν θεμελίων αὐτη̃ς διὰ θυμὸν ὀργη̃ς κυρίου σαβαωθ τη̨̃ ἡμέρα̨ ἡ̨̃ ἂν ἐπέλθη̨ ὁ θυμὸς αὐτου̃
14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φευ̃γον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτου̃ ἀποστραφη̃ναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτου̃ διω̃ξαι
15 ὃς γὰρ ἂν ἁλω̨̃ ἡττηθήσεται καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσίν μαχαίρα̨ πεσου̃νται
16 καὶ τὰ τέκνα αὐτω̃ν ἐνώπιον αὐτω̃ν ῥάξουσιν καὶ τὰς οἰκίας αὐτω̃ν προνομεύσουσιν καὶ τὰς γυναι̃κας αὐτω̃ν ἕξουσιν
17 ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμι̃ν τοὺς Μήδους οἳ οὐ λογίζονται ἀργύριον οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσιν
18 τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσιν καὶ τὰ τέκνα ὑμω̃ν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν οὐδὲ ἐπὶ τοι̃ς τέκνοις οὐ φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτω̃ν
19 καὶ ἔσται Βαβυλών ἣ καλει̃ται ἔνδοξος ὑπὸ βασιλέως Χαλδαίων ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ Γομορρα
20 οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλω̃ν γενεω̃ν οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν 'Άραβες οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσωνται ἐν αὐτη̨̃
21 καὶ ἀναπαύσονται ἐκει̃ θηρία καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου καὶ ἀναπαύσονται ἐκει̃ σειρη̃νες καὶ δαιμόνια ἐκει̃ ὀρχήσονται
22 καὶ ὀνοκένταυροι ἐκει̃ κατοικήσουσιν καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχι̃νοι ἐν τοι̃ς οἴκοις αὐτω̃ν ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιει̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 14

καὶ ἐλεήσει κύριος τὸν Ιακωβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν Ισραηλ καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τη̃ς γη̃ς αὐτω̃ν καὶ ὁ γιώρας προστεθήσεται πρὸς αὐτοὺς καὶ προστεθήσεται πρὸς τὸν οἰ̃κον Ιακωβ
καὶ λήμψονται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτω̃ν καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τη̃ς γη̃ς του̃ θεου̃ εἰς δούλους καὶ δούλας καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτω̃ν
καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἀναπαύσει σε ὁ θεὸς ἐκ τη̃ς ὀδύνης καὶ του̃ θυμου̃ σου καὶ τη̃ς δουλείας σου τη̃ς σκληρα̃ς ἡ̃ς ἐδούλευσας αὐτοι̃ς
καὶ λήμψη̨ τὸν θρη̃νον του̃τον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλω̃νος καὶ ἐρει̃ς ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ πω̃ς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτω̃ν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστής
συνέτριψεν ὁ θεὸς τὸν ζυγὸν τω̃ν ἁμαρτωλω̃ν τὸν ζυγὸν τω̃ν ἀρχόντων
πατάξας ἔθνος θυμω̨̃ πληγη̨̃ ἀνιάτω̨ παίων ἔθνος πληγὴν θυμου̃ ἣ οὐκ ἐφείσατο
ἀνεπαύσατο πεποιθώς πα̃σα ἡ γη̃ βοα̨̃ μετ' εὐφροσύνης
καὶ τὰ ξύλα του̃ Λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ ἡ κέδρος του̃ Λιβάνου ἀφ' οὑ̃ σὺ κεκοίμησαι οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμα̃ς
ὁ ἅ̨δης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας σοι συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τη̃ς γη̃ς οἱ ἐγείραντες ἐκ τω̃ν θρόνων αὐτω̃ν πάντας βασιλει̃ς ἐθνω̃ν
10 πάντες ἀποκριθήσονται καὶ ἐρου̃σίν σοι καὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ ἡμει̃ς ἐν ἡμι̃ν δὲ κατελογίσθης
11 κατέβη δὲ εἰς ἅ̨δου ἡ δόξα σου ἡ πολλή σου εὐφροσύνη ὑποκάτω σου στρώσουσιν ση̃ψιν καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ
12 πω̃ς ἐξέπεσεν ἐκ του̃ οὐρανου̃ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωὶ ἀνατέλλων συνετρίβη εἰς τὴν γη̃ν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη
13 σὺ δὲ εἰ̃πας ἐν τη̨̃ διανοία̨ σου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι ἐπάνω τω̃ν ἄστρων του̃ οὐρανου̃ θήσω τὸν θρόνον μου καθιω̃ ἐν ὄρει ὑψηλω̨̃ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρα̃ν
14 ἀναβήσομαι ἐπάνω τω̃ν νεφελω̃ν ἔσομαι ὅμοιος τω̨̃ ὑψίστω̨
15 νυ̃ν δὲ εἰς ἅ̨δου καταβήση̨ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τη̃ς γη̃ς
16 οἱ ἰδόντες σε θαυμάσουσιν ἐπὶ σοὶ καὶ ἐρου̃σιν οὑ̃τος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γη̃ν σείων βασιλει̃ς
17 ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις καθει̃λεν τοὺς ἐν ἐπαγωγη̨̃ οὐκ ἔλυσεν
18 πάντες οἱ βασιλει̃ς τω̃ν ἐθνω̃ν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμη̨̃ ἄνθρωπος ἐν τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃
19 σὺ δὲ ῥιφήση̨ ἐν τοι̃ς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλω̃ν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραις καταβαινόντων εἰς ἅ̨δου ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν
20 οὕτως οὐδὲ σὺ ἔση̨ καθαρός διότι τὴν γη̃ν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας οὐ μὴ μείνη̨ς εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον σπέρμα πονηρόν
21 ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγη̃ναι ται̃ς ἁμαρτίαις του̃ πατρός σου ἵνα μὴ ἀναστω̃σιν καὶ τὴν γη̃ν κληρονομήσωσιν καὶ ἐμπλήσωσι τὴν γη̃ν πόλεων
22 καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοι̃ς λέγει κύριος σαβαωθ καὶ ἀπολω̃ αὐτω̃ν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα τάδε λέγει κύριος
23 καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον ὥστε κατοικει̃ν ἐχίνους καὶ ἔσται εἰς οὐδέν καὶ θήσω αὐτὴν πηλου̃ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν
24 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ ὃν τρόπον εἴρηκα οὕτως ἔσται καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι οὕτως μενει̃
25 του̃ ἀπολέσαι τοὺς 'Ασσυρίους ἀπὸ τη̃ς γη̃ς τη̃ς ἐμη̃ς καὶ ἀπὸ τω̃ν ὀρέων μου καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ' αὐτω̃ν ὁ ζυγὸς αὐτω̃ν καὶ τὸ κυ̃δος αὐτω̃ν ἀπὸ τω̃ν ὤμων ἀφαιρεθήσεται
26 αὕτη ἡ βουλή ἣν βεβούλευται κύριος ἐπὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τη̃ς οἰκουμένης
27 ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται τίς διασκεδάσει καὶ τὴν χει̃ρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει
28 του̃ ἔτους οὑ̃ ἀπέθανεν Αχαζ ὁ βασιλεύς ἐγενήθη τὸ ῥη̃μα του̃το
29 μὴ εὐφρανθείητε πάντες οἱ ἀλλόφυλοι συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς του̃ παίοντος ὑμα̃ς ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων καὶ τὰ ἔκγονα αὐτω̃ν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι
30 καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι' αὐτου̃ πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπ' εἰρήνης ἀναπαύσονται ἀνελει̃ δὲ λιμω̨̃ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελει̃
31 ὀλολύζετε πύλαι πόλεων κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι οἱ ἀλλόφυλοι πάντες ὅτι καπνὸς ἀπὸ βορρα̃ ἔρχεται καὶ οὐκ ἔστιν του̃ εἰ̃ναι
32 καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλει̃ς ἐθνω̃ν ὅτι κύριος ἐθεμελίωσεν Σιων καὶ δι' αὐτου̃ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ του̃ λαου̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 15

τὸ ῥη̃μα τὸ κατὰ τη̃ς Μωαβίτιδος νυκτὸς ἀπολει̃ται ἡ Μωαβι̃τις νυκτὸς γὰρ ἀπολει̃ται τὸ τει̃χος τη̃ς Μωαβίτιδος
λυπει̃σθε ἐφ' ἑαυτοι̃ς ἀπολει̃ται γὰρ καὶ Δηβων οὑ̃ ὁ βωμὸς ὑμω̃ν ἐκει̃ ἀναβήσεσθε κλαίειν ἐπὶ Ναβαυ τη̃ς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλη̃ς φαλάκρωμα πάντες βραχίονες κατατετμημένοι
ἐν ται̃ς πλατείαις αὐτη̃ς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε ἐπὶ τω̃ν δωμάτων αὐτη̃ς καὶ ἐν ται̃ς ῥύμαις αὐτη̃ς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμου̃
ὅτι κέκραγεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ἕως Ιασσα ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτω̃ν διὰ του̃το ἡ ὀσφὺς τη̃ς Μωαβίτιδος βοα̨̃ ἡ ψυχὴ αὐτη̃ς γνώσεται
ἡ καρδία τη̃ς Μωαβίτιδος βοα̨̃ ἐν αὐτη̨̃ ἕως Σηγωρ δάμαλις γάρ ἐστιν τριετής ἐπὶ δὲ τη̃ς ἀναβάσεως τη̃ς Λουιθ πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται τη̨̃ ὁδω̨̃ Αρωνιιμ βοα̨̃ σύντριμμα καὶ σεισμός
τὸ ὕδωρ τη̃ς Νεμριμ ἔρημον ἔσται καὶ ὁ χόρτος αὐτη̃ς ἐκλείψει χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται
μὴ καὶ οὕτως μέλλει σωθη̃ναι ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα 'Άραβας καὶ λήμψονται αὐτήν
συνη̃ψεν γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τη̃ς Μωαβίτιδος τη̃ς Αγαλλιμ καὶ ὀλολυγμὸς αὐτη̃ς ἕως του̃ φρέατος του̃ Αιλιμ
τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμων πλησθήσεται αἵματος ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμων 'Άραβας καὶ ἀρω̃ τὸ σπέρμα Μωαβ καὶ Αριηλ καὶ τὸ κατάλοιπον Αδαμα

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 16

ἀποστελω̃ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γη̃ν μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων
ἔση̨ γὰρ ὡς πετεινου̃ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφη̨ρημένος θύγατερ Μωαβ ἔπειτα δέ Αρνων
πλείονα βουλεύου ποιει̃τε σκέπην πένθους αὐτη̨̃ διὰ παντός ἐν μεσημβρινη̨̃ σκοτία̨ φεύγουσιν ἐξέστησαν μὴ ἀπαχθη̨̃ς
παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ ἔσονται σκέπη ὑμι̃ν ἀπὸ προσώπου διώκοντος ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατω̃ν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
καὶ διορθωθήσεται μετ' ἐλέους θρόνος καὶ καθίεται ἐπ' αὐτου̃ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνη̨̃ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητω̃ν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην
ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ ὑβριστὴς σφόδρα τὴν ὑπερηφανίαν ἐξη̃ρας οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου
οὐχ οὕτως ὀλολύξει Μωαβ ἐν γὰρ τη̨̃ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν τοι̃ς κατοικου̃σιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήση̨
τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει ἄμπελος Σεβαμα καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτη̃ς ἕως Ιαζηρ οὐ μὴ συνάψητε πλανήθητε τὴν ἔρημον οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον
διὰ του̃το κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα τὰ δένδρα σου κατέβαλεν Εσεβων καὶ Ελεαλη ὅτι ἐπὶ τω̨̃ θερισμω̨̃ καὶ ἐπὶ τω̨̃ τρυγήτω̨ σου καταπατήσω καὶ πάντα πεσου̃νται
10 καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τω̃ν ἀμπελώνων σου καὶ ἐν τοι̃ς ἀμπελω̃σίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἰ̃νον εἰς τὰ ὑπολήνια πέπαυται γάρ
11 διὰ του̃το ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τει̃χος ὃ ἐνεκαίνισας
12 καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπη̃ναί σε ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοι̃ς βωμοι̃ς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτη̃ς ὥστε προσεύξασθαι καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν
13 του̃το τὸ ῥη̃μα ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ ὁπότε καὶ ἐλάλησεν
14 καὶ νυ̃ν λέγω ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτω̃ν μισθωτου̃ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τω̨̃ πλούτω̨ τω̨̃ πολλω̨̃ καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 17

τὸ ῥη̃μα τὸ κατὰ Δαμασκου̃ ἰδοὺ Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτω̃σιν
καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰω̃να εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν καὶ οὐκ ἔσται ὁ διώκων
καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ του̃ καταφυγει̃ν Εφραιμ καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκω̨̃ καὶ τὸ λοιπὸν τω̃ν Σύρων ἀπολει̃ται οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἰ̃ τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ καὶ τη̃ς δόξης αὐτω̃ν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔκλειψις τη̃ς δόξης Ιακωβ καὶ τὰ πίονα τη̃ς δόξης αὐτου̃ σεισθήσεται
καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη̨ ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων ἐν τω̨̃ βραχίονι αὐτου̃ ἀμήση̨ καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη̨ στάχυν ἐν φάραγγι στερεα̨̃
καὶ καταλειφθη̨̃ ἐν αὐτη̨̃ καλάμη ἢ ὡς ῥω̃γες ἐλαίας δύο ἢ τρει̃ς ἐπ' ἄκρου μετεώρου ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τω̃ν κλάδων αὐτω̃ν καταλειφθη̨̃ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ πεποιθὼς ἔσται ἄνθρωπος ἐπὶ τω̨̃ ποιήσαντι αὐτόν οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτου̃ εἰς τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ ἐμβλέψονται
καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὠ̃σιν ἐπὶ τοι̃ς βωμοι̃ς οὐδὲ ἐπὶ τοι̃ς ἔργοις τω̃ν χειρω̃ν αὐτω̃ν ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτω̃ν καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα αὐτω̃ν οὐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτω̃ν
τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγκαταλελειμμέναι ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Αμορραι̃οι καὶ οἱ Ευαι̃οι ἀπὸ προσώπου τω̃ν υἱω̃ν Ισραηλ καὶ ἔσονται ἔρημοι
10 διότι κατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτη̃ρά σου καὶ κυρίου του̃ βοηθου̃ σου οὐκ ἐμνήσθης διὰ του̃το φυτεύσεις φύτευμα ἄπιστον καὶ σπέρμα ἄπιστον
11 τη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ ἡ̨̃ ἂν φυτεύση̨ς πλανηθήση̨ τὸ δὲ πρωί ἐὰν σπείρη̨ς ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ἡ̨̃ ἂν ἡμέρα̨ κληρώση̨ καὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου κληρώση̨ τοι̃ς υἱοι̃ς σου
12 οὐαὶ πλη̃θος ἐθνω̃ν πολλω̃ν ὡς θάλασσα κυμαίνουσα οὕτως ταραχθήσεσθε καὶ νω̃τος ἐθνω̃ν πολλω̃ν ὡς ὕδωρ ἠχήσει
13 ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά ὡς ὕδατος πολλου̃ βία̨ καταφερομένου καὶ ἀποσκορακιει̃ αὐτὸν καὶ πόρρω αὐτὸν διώξεται ὡς χνου̃ν ἀχύρου λικμώντων ἀπέναντι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχου̃ καταιγὶς φέρουσα
14 πρὸς ἑσπέραν ἔσται πένθος πρὶν ἢ πρωὶ καὶ οὐκ ἔσται αὕτη ἡ μερὶς τω̃ν ὑμα̃ς προνομευσάντων καὶ κληρονομία τοι̃ς ὑμα̃ς κληρονομήσασιν

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 18

οὐαὶ γη̃ς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμω̃ν Αἰθιοπίας
ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσση̨ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω του̃ ὕδατος πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κου̃φοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν τίς αὐτου̃ ἐπέκεινα ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον νυ̃ν οἱ ποταμοὶ τη̃ς γη̃ς
πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτω̃ν ὡσεὶ σημει̃ον ἀπὸ ὄρους ἀρθη̨̃ ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται
ὅτι οὕτως εἰ̃πέν μοι κύριος ἀσφάλεια ἔσται ἐν τη̨̃ ἐμη̨̃ πόλει ὡς φω̃ς καύματος μεσημβρίας καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται
πρὸ του̃ θερισμου̃ ὅταν συντελεσθη̨̃ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἀνθήση̨ ἄνθος ὀμφακίζουσα καὶ ἀφελει̃ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοι̃ς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελει̃ καὶ κατακόψει
καὶ καταλείψει ἅμα τοι̃ς πετεινοι̃ς του̃ οὐρανου̃ καὶ τοι̃ς θηρίοις τη̃ς γη̃ς καὶ συναχθήσεται ἐπ' αὐτοὺς τὰ πετεινὰ του̃ οὐρανου̃ καὶ πάντα τὰ θηρία τη̃ς γη̃ς ἐπ' αὐτὸν ἥξει
ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἀνενεχθήσεται δω̃ρα κυρίω̨ σαβαωθ ἐκ λαου̃ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαου̃ μεγάλου ἀπὸ του̃ νυ̃ν καὶ εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμου̃ τη̃ς χώρας αὐτου̃ εἰς τὸν τόπον οὑ̃ τὸ ὄνομα κυρίου σαβαωθ ἐπεκλήθη ὄρος Σιων

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 19

ὅρασις Αἰγύπτου ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτου̃ καὶ ἡ καρδία αὐτω̃ν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοι̃ς
καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ' Αἰγυπτίους καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτου̃ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτου̃ πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν
καὶ ταραχθήσεται τὸ πνευ̃μα τω̃ν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοι̃ς καὶ τὴν βουλὴν αὐτω̃ν διασκεδάσω καὶ ἐπερωτήσουσιν τοὺς θεοὺς αὐτω̃ν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτω̃ν καὶ τοὺς ἐκ τη̃ς γη̃ς φωνου̃ντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους
καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χει̃ρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρω̃ν καὶ βασιλει̃ς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτω̃ν τάδε λέγει κύριος σαβαωθ
καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασσαν ὁ δὲ ποταμὸς ἐκλείψει καὶ ξηρανθήσεται
καὶ ἐκλείψουσιν οἱ ποταμοὶ καὶ αἱ διώρυγες του̃ ποταμου̃ καὶ ξηρανθήσεται πα̃σα συναγωγὴ ὕδατος καὶ ἐν παντὶ ἕλει καλάμου καὶ παπύρου
καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πα̃ν τὸ κύκλω̨ του̃ ποταμου̃ καὶ πα̃ν τὸ σπειρόμενον διὰ του̃ ποταμου̃ ξηρανθήσεται ἀνεμόφθορον
καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλεει̃ς καὶ στενάξουσιν πάντες οἱ βάλλοντες ἄγκιστρον εἰς τὸν ποταμόν καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας καὶ οἱ ἀμφιβολει̃ς πενθήσουσιν
καὶ αἰσχύνη λήμψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον τὸ σχιστὸν καὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον
10 καὶ ἔσονται οἱ διαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνη̨ καὶ πάντες οἱ τὸν ζυ̃θον ποιου̃ντες λυπηθήσονται καὶ τὰς ψυχὰς πονέσουσιν
11 καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως οἱ σοφοὶ σύμβουλοι του̃ βασιλέως ἡ βουλὴ αὐτω̃ν μωρανθήσεται πω̃ς ἐρει̃τε τω̨̃ βασιλει̃ υἱοὶ συνετω̃ν ἡμει̃ς υἱοὶ βασιλέων τω̃ν ἐξ ἀρχη̃ς
12 που̃ εἰσιν νυ̃ν οἱ σοφοί σου καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι καὶ εἰπάτωσαν τί βεβούλευται κύριος σαβαωθ ἐπ' Αἴγυπτον
13 ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως καὶ ὑψώθησαν οἱ ἄρχοντες Μέμφεως καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον κατὰ φυλάς
14 κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοι̃ς πνευ̃μα πλανήσεως καὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πα̃σι τοι̃ς ἔργοις αὐτω̃ν ὡς πλανα̃ται ὁ μεθύων καὶ ὁ ἐμω̃ν ἅμα
15 καὶ οὐκ ἔσται τοι̃ς Αἰγυπτίοις ἔργον ὃ ποιήσει κεφαλὴν καὶ οὐράν ἀρχὴν καὶ τέλος
16 τη̨̃ δὲ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυναι̃κες ἐν φόβω̨ καὶ ἐν τρόμω̨ ἀπὸ προσώπου τη̃ς χειρὸς κυρίου σαβαωθ ἣν αὐτὸς ἐπιβαλει̃ αὐτοι̃ς
17 καὶ ἔσται ἡ χώρα τω̃ν Ιουδαίων τοι̃ς Αἰγυπτίοις εἰς φόβητρον πα̃ς ὃς ἐὰν ὀνομάση̨ αὐτὴν αὐτοι̃ς φοβηθήσονται διὰ τὴν βουλήν ἣν βεβούλευται κύριος ἐπ' αὐτήν
18 τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν Αἰγύπτω̨ λαλου̃σαι τη̨̃ γλώσση̨ τη̨̃ Χανανίτιδι καὶ ὀμνύουσαι τω̨̃ ὀνόματι κυρίου πόλισ-ασεδεκ κληθήσεται ἡ μία πόλις
19 τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσται θυσιαστήριον τω̨̃ κυρίω̨ ἐν χώρα̨ Αἰγυπτίων καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτη̃ς τω̨̃ κυρίω̨
20 καὶ ἔσται εἰς σημει̃ον εἰς τὸν αἰω̃να κυρίω̨ ἐν χώρα̨ Αἰγύπτου ὅτι κεκράξονται πρὸς κύριον διὰ τοὺς θλίβοντας αὐτούς καὶ ἀποστελει̃ αὐτοι̃ς κύριος ἄνθρωπον ὃς σώσει αὐτούς κρίνων σώσει αὐτούς
21 καὶ γνωστὸς ἔσται κύριος τοι̃ς Αἰγυπτίοις καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καὶ ποιήσουσιν θυσίας καὶ εὔξονται εὐχὰς τω̨̃ κυρίω̨ καὶ ἀποδώσουσιν
22 καὶ πατάξει κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγη̨̃ μεγάλη̨ καὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον καὶ εἰσακούσεται αὐτω̃ν καὶ ἰάσεται αὐτούς
23 τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσται ὁδὸς Αἰγύπτου πρὸς 'Ασσυρίους καὶ εἰσελεύσονται 'Ασσύριοι εἰς Αἴγυπτον καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς 'Ασσυρίους καὶ δουλεύσουσιν οἱ Αἰγύπτιοι τοι̃ς 'Ασσυρίοις
24 τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσται Ισραηλ τρίτος ἐν τοι̃ς 'Ασσυρίοις καὶ ἐν τοι̃ς Αἰγυπτίοις εὐλογημένος ἐν τη̨̃ γη̨̃
25 ἣν εὐλόγησεν κύριος σαβαωθ λέγων εὐλογημένος ὁ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ ὁ ἐν 'Ασσυρίοις καὶ ἡ κληρονομία μου Ισραηλ

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 20

του̃ ἔτους οὑ̃ εἰση̃λθεν Ταναθαν εἰς 'Άζωτον ἡνίκα ἀπεστάλη ὑπὸ Αρνα βασιλέως 'Ασσυρίων καὶ ἐπολέμησεν τὴν 'Άζωτον καὶ κατελάβετο αὐτήν
τότε ἐλάλησεν κύριος πρὸς Ησαιαν λέγων πορεύου καὶ ἄφελε τὸν σάκκον ἀπὸ τη̃ς ὀσφύος σου καὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τω̃ν ποδω̃ν σου καὶ ἐποίησεν οὕτως πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος
καὶ εἰ̃πεν κύριος ὃν τρόπον πεπόρευται Ησαιας ὁ παι̃ς μου γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἔτη ἔσται σημει̃α καὶ τέρατα τοι̃ς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψιν
ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς 'Ασσυρίων τὴν αἰχμαλωσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων νεανίσκους καὶ πρεσβύτας γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους ἀνακεκαλυμμένους τὴν αἰσχύνην Αἰγύπτου
καὶ αἰσχυνθήσονται ἡττηθέντες οἱ Αἰγύπτιοι ἐπὶ τοι̃ς Αἰθίοψιν ἐφ' οἱ̃ς ἠ̃σαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι ἠ̃σαν γὰρ αὐτοι̃ς δόξα
καὶ ἐρου̃σιν οἱ κατοικου̃ντες ἐν τη̨̃ νήσω̨ ταύτη̨ ἰδοὺ ἡμει̃ς ἠ̃μεν πεποιθότες του̃ φυγει̃ν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν οἳ οὐκ ἐδύναντο σωθη̃ναι ἀπὸ βασιλέως 'Ασσυρίων καὶ πω̃ς ἡμει̃ς σωθησόμεθα

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 21

τὸ ὅραμα τη̃ς ἐρήμου ὡς καταιγὶς δι' ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γη̃ς φοβερὸν
τὸ ὅραμα καὶ σκληρὸν ἀνηγγέλη μοι ὁ ἀθετω̃ν ἀθετει̃ ὁ ἀνομω̃ν ἀνομει̃ ἐπ' ἐμοὶ οἱ Αιλαμι̃ται καὶ οἱ πρέσβεις τω̃ν Περσω̃ν ἐπ' ἐμὲ ἔρχονται νυ̃ν στενάξω καὶ παρακαλέσω ἐμαυτόν
διὰ του̃το ἐνεπλήσθη ἡ ὀσφύς μου ἐκλύσεως καὶ ὠδι̃νες ἔλαβόν με ὡς τὴν τίκτουσαν ἠδίκησα τὸ μὴ ἀκου̃σαι ἐσπούδασα τὸ μὴ βλέπειν
ἡ καρδία μου πλανα̃ται καὶ ἡ ἀνομία με βαπτίζει ἡ ψυχή μου ἐφέστηκεν εἰς φόβον
ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν πίετε φάγετε ἀναστάντες οἱ ἄρχοντες ἑτοιμάσατε θυρεούς
ὅτι οὕτως εἰ̃πεν κύριος πρός με βαδίσας σεαυτω̨̃ στη̃σον σκοπὸν καὶ ὃ ἂν ἴδη̨ς ἀνάγγειλον
καὶ εἰ̃δον ἀναβάτας ἱππει̃ς δύο ἀναβάτην ὄνου καὶ ἀναβάτην καμήλου ἀκρόασαι ἀκρόασιν πολλὴν
καὶ κάλεσον Ουριαν εἰς τὴν σκοπιὰν κυρίου καὶ εἰ̃πεν ἔστην διὰ παντὸς ἡμέρας καὶ ἐπὶ τη̃ς παρεμβολη̃ς ἔστην ὅλην τὴν νύκτα
καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναβάτης συνωρίδος καὶ ἀποκριθεὶς εἰ̃πεν πέπτωκεν Βαβυλών καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτη̃ς καὶ τὰ χειροποίητα αὐτη̃ς συνετρίβησαν εἰς τὴν γη̃ν
10 ἀκούσατε οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ ὀδυνώμενοι ἀκούσατε ἃ ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ ὁ θεὸς του̃ Ισραηλ ἀνήγγειλεν ἡμι̃ν
11 τὸ ὅραμα τη̃ς Ιδουμαίας πρὸς ἐμὲ καλει̃ παρὰ του̃ Σηιρ φυλάσσετε ἐπάλξεις
12 φυλάσσω τὸ πρωὶ καὶ τὴν νύκτα ἐὰν ζητη̨̃ς ζήτει καὶ παρ' ἐμοὶ οἴκει
13 ἐν τω̨̃ δρυμω̨̃ ἑσπέρας κοιμηθήση̨ ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ Δαιδαν
14 εἰς συνάντησιν διψω̃ντι ὕδωρ φέρετε οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν χώρα̨ Θαιμαν ἄρτοις συναντα̃τε τοι̃ς φεύγουσιν
15 διὰ τὸ πλη̃θος τω̃ν φευγόντων καὶ διὰ τὸ πλη̃θος τω̃ν πλανωμένων καὶ διὰ τὸ πλη̃θος τη̃ς μαχαίρας καὶ διὰ τὸ πλη̃θος τω̃ν τοξευμάτων τω̃ν διατεταμένων καὶ διὰ τὸ πλη̃θος τω̃ν πεπτωκότων ἐν τω̨̃ πολέμω̨
16 ὅτι οὕτως εἰ̃πέν μοι κύριος ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς ἐνιαυτὸς μισθωτου̃ ἐκλείψει ἡ δόξα τω̃ν υἱω̃ν Κηδαρ
17 καὶ τὸ κατάλοιπον τω̃ν τοξευμάτων τω̃ν ἰσχυρω̃ν υἱω̃ν Κηδαρ ἔσται ὀλίγον διότι κύριος ἐλάλησεν ὁ θεὸς Ισραηλ

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 22

τὸ ῥη̃μα τη̃ς φάραγγος Σιων τί ἐγένετό σοι νυ̃ν ὅτι ἀνέβητε πάντες εἰς δώματα
μάταια ἐνεπλήσθη ἡ πόλις βοώντων οἱ τραυματίαι σου οὐ τραυματίαι μαχαίρας οὐδὲ οἱ νεκροί σου νεκροὶ πολέμου
πάντες οἱ ἄρχοντές σου πεφεύγασιν καὶ οἱ ἁλόντες σκληρω̃ς δεδεμένοι εἰσίν καὶ οἱ ἰσχύοντες ἐν σοὶ πόρρω πεφεύγασιν
διὰ του̃το εἰ̃πα ἄφετέ με πικρω̃ς κλαύσομαι μὴ κατισχύσητε παρακαλει̃ν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα τη̃ς θυγατρὸς του̃ γένους μου
ὅτι ἡμέρα ταραχη̃ς καὶ ἀπωλείας καὶ καταπατήματος καὶ πλάνησις παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐν φάραγγι Σιων πλανω̃νται ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου πλανω̃νται ἐπὶ τὰ ὄρη
οἱ δὲ Αιλαμι̃ται ἔλαβον φαρέτρας ἀναβάται ἄνθρωποι ἐφ' ἵπποις καὶ συναγωγὴ παρατάξεως
καὶ ἔσονται αἱ ἐκλεκταὶ φάραγγές σου πλησθήσονται ἁρμάτων οἱ δὲ ἱππει̃ς ἐμφράξουσι τὰς πύλας σου
καὶ ἀνακαλύψουσιν τὰς πύλας Ιουδα καὶ ἐμβλέψονται τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς οἴκους τη̃ς πόλεως
καὶ ἀνακαλύψουσιν τὰ κρυπτὰ τω̃ν οἴκων τη̃ς ἄκρας Δαυιδ καὶ εἴδοσαν ὅτι πλείους εἰσὶν καὶ ὅτι ἀπέστρεψαν τὸ ὕδωρ τη̃ς ἀρχαίας κολυμβήθρας εἰς τὴν πόλιν
10 καὶ ὅτι καθείλοσαν τοὺς οἴκους Ιερουσαλημ εἰς ὀχύρωμα του̃ τείχους τη̨̃ πόλει
11 καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοι̃ς ὕδωρ ἀνὰ μέσον τω̃ν δύο τειχέων ἐσώτερον τη̃ς κολυμβήθρας τη̃ς ἀρχαίας καὶ οὐκ ἐνεβλέψατε εἰς τὸν ἀπ' ἀρχη̃ς ποιήσαντα αὐτὴν καὶ τὸν κτίσαντα αὐτὴν οὐκ εἴδετε
12 καὶ ἐκάλεσεν κύριος σαβαωθ ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ κλαυθμὸν καὶ κοπετὸν καὶ ξύρησιν καὶ ζω̃σιν σάκκων
13 αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα σφάζοντες μόσχους καὶ θύοντες πρόβατα ὥστε φαγει̃ν κρέα καὶ πιει̃ν οἰ̃νον λέγοντες φάγωμεν καὶ πίωμεν αὔριον γὰρ ἀποθνή̨σκομεν
14 καὶ ἀνακεκαλυμμένα ταυ̃τά ἐστιν ἐν τοι̃ς ὠσὶν κυρίου σαβαωθ ὅτι οὐκ ἀφεθήσεται ὑμι̃ν αὕτη ἡ ἁμαρτία ἕως ἂν ἀποθάνητε
15 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ πορεύου εἰς τὸ παστοφόριον πρὸς Σομναν τὸν ταμίαν καὶ εἰπὸν αὐτω̨̃
16 τί σὺ ὡ̃δε καὶ τί σοί ἐστιν ὡ̃δε ὅτι ἐλατόμησας σεαυτω̨̃ ὡ̃δε μνημει̃ον καὶ ἐποίησας σεαυτω̨̃ ἐν ὑψηλω̨̃ μνημει̃ον καὶ ἔγραψας σεαυτω̨̃ ἐν πέτρα̨ σκηνήν
17 ἰδοὺ δὴ κύριος σαβαωθ ἐκβαλει̃ καὶ ἐκτρίψει ἄνδρα καὶ ἀφελει̃ τὴν στολήν σου
18 καὶ τὸν στέφανόν σου τὸν ἔνδοξον καὶ ῥίψει σε εἰς χώραν μεγάλην καὶ ἀμέτρητον καὶ ἐκει̃ ἀποθανη̨̃ καὶ θήσει τὸ ἅρμα σου τὸ καλὸν εἰς ἀτιμίαν καὶ τὸν οἰ̃κον του̃ ἄρχοντός σου εἰς καταπάτημα
19 καὶ ἀφαιρεθήση̨ ἐκ τη̃ς οἰκονομίας σου καὶ ἐκ τη̃ς στάσεώς σου
20 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καλέσω τὸν παι̃δά μου Ελιακιμ τὸν του̃ Χελκιου
21 καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν στολήν σου καὶ τὸν στέφανόν σου δώσω αὐτω̨̃ καὶ τὸ κράτος καὶ τὴν οἰκονομίαν σου δώσω εἰς τὰς χει̃ρας αὐτου̃ καὶ ἔσται ὡς πατὴρ τοι̃ς ἐνοικου̃σιν ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοι̃ς ἐνοικου̃σιν ἐν Ιουδα
22 καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυιδ αὐτω̨̃ καὶ ἄρξει καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀντιλέγων
23 καὶ στήσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν τόπω̨ πιστω̨̃ καὶ ἔσται εἰς θρόνον δόξης του̃ οἴκου του̃ πατρὸς αὐτου̃
24 καὶ ἔσται πεποιθὼς ἐπ' αὐτὸν πα̃ς ἔνδοξος ἐν τω̨̃ οἴκω̨ του̃ πατρὸς αὐτου̃ ἀπὸ μικρου̃ ἕως μεγάλου καὶ ἔσονται ἐπικρεμάμενοι αὐτω̨̃
25 ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ τάδε λέγει κύριος σαβαωθ κινηθήσεται ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐστηριγμένος ἐν τόπω̨ πιστω̨̃ καὶ πεσει̃ται καὶ ἀφαιρεθήσεται ἡ δόξα ἡ ἐπ' αὐτόν ὅτι κύριος ἐλάλησεν

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 23

τὸ ὅραμα Τύρου ὀλολύζετε πλοι̃α Καρχηδόνος ὅτι ἀπώλετο καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γη̃ς Κιτιαίων ἠ̃κται αἰχμάλωτος
τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν τη̨̃ νήσω̨ μεταβόλοι Φοινίκης διαπερω̃ντες τὴν θάλασσαν
ἐν ὕδατι πολλω̨̃ σπέρμα μεταβόλων ὡς ἀμητου̃ εἰσφερομένου οἱ μεταβόλοι τω̃ν ἐθνω̃ν
αἰσχύνθητι Σιδών εἰ̃πεν ἡ θάλασσα ἡ δὲ ἰσχὺς τη̃ς θαλάσσης εἰ̃πεν οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένους
ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτω̨ λήμψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου
ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα ὀλολύξατε οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν τη̨̃ νήσω̨ ταύτη̨
οὐχ αὕτη ἠ̃ν ὑμω̃ν ἡ ὕβρις ἡ ἀπ' ἀρχη̃ς πρὶν ἢ παραδοθη̃ναι αὐτήν
τίς ταυ̃τα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει οἱ ἔμποροι αὐτη̃ς ἔνδοξοι ἄρχοντες τη̃ς γη̃ς
κύριος σαβαωθ ἐβουλεύσατο παραλυ̃σαι πα̃σαν τὴν ὕβριν τω̃ν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πα̃ν ἔνδοξον ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
10 ἐργάζου τὴν γη̃ν σου καὶ γὰρ πλοι̃α οὐκέτι ἔρχεται ἐκ Καρχηδόνος
11 ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν ἡ παροξύνουσα βασιλει̃ς κύριος σαβαωθ ἐνετείλατο περὶ Χανααν ἀπολέσαι αὐτη̃ς τὴν ἰσχύν
12 καὶ ἐρου̃σιν οὐκέτι μὴ προσθη̃τε του̃ ὑβρίζειν καὶ ἀδικει̃ν τὴν θυγατέρα Σιδω̃νος καὶ ἐὰν ἀπέλθη̨ς εἰς Κιτιει̃ς οὐδὲ ἐκει̃ σοι ἀνάπαυσις ἔσται
13 καὶ εἰς γη̃ν Χαλδαίων καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τω̃ν 'Ασσυρίων οὐδὲ ἐκει̃ σοι ἀνάπαυσις ἔσται ὅτι ὁ τοι̃χος αὐτη̃ς πέπτωκεν
14 ὀλολύζετε πλοι̃α Καρχηδόνος ὅτι ἀπώλετο τὸ ὀχύρωμα ὑμω̃ν
15 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως ὡς χρόνος ἀνθρώπου καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἔσται Τύρος ὡς ἀ̨̃σμα πόρνης
16 λαβὲ κιθάραν ῥέμβευσον πόλεις πόρνη ἐπιλελησμένη καλω̃ς κιθάρισον πολλὰ ἀ̨̃σον ἵνα σου μνεία γένηται
17 καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ θεὸς Τύρου καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαι̃ον καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ται̃ς βασιλείαις τη̃ς οἰκουμένης
18 καὶ ἔσται αὐτη̃ς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον τω̨̃ κυρίω̨ οὐκ αὐτοι̃ς συναχθήσεται ἀλλὰ τοι̃ς κατοικου̃σιν ἔναντι κυρίου πα̃σα ἡ ἐμπορία αὐτη̃ς φαγει̃ν καὶ πιει̃ν καὶ ἐμπλησθη̃ναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι κυρίου

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 24

ἰδοὺ κύριος καταφθείρει τὴν οἰκουμένην καὶ ἐρημώσει αὐτὴν καὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόσωπον αὐτη̃ς καὶ διασπερει̃ τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐν αὐτη̨̃
καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὁ ἱερεὺς καὶ ὁ παι̃ς ὡς ὁ κύριος καὶ ἡ θεράπαινα ὡς ἡ κυρία ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πωλω̃ν καὶ ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος καὶ ὁ ὀφείλων ὡς ὡ̨̃ ὀφείλει
φθορα̨̃ φθαρήσεται ἡ γη̃ καὶ προνομη̨̃ προνομευθήσεται ἡ γη̃ τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταυ̃τα
ἐπένθησεν ἡ γη̃ καὶ ἐφθάρη ἡ οἰκουμένη ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τη̃ς γη̃ς
ἡ δὲ γη̃ ἠνόμησεν διὰ τοὺς κατοικου̃ντας αὐτήν διότι παρέβησαν τὸν νόμον καὶ ἤλλαξαν τὰ προστάγματα διαθήκην αἰώνιον
διὰ του̃το ἀρὰ ἔδεται τὴν γη̃ν ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ κατοικου̃ντες αὐτήν διὰ του̃το πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν τη̨̃ γη̨̃ καὶ καταλειφθήσονται ἄνθρωποι ὀλίγοι
πενθήσει οἰ̃νος πενθήσει ἄμπελος στενάξουσιν πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν
πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων πέπαυται αὐθάδεια καὶ πλου̃τος ἀσεβω̃ν πέπαυται φωνὴ κιθάρας
ἠ̨σχύνθησαν οὐκ ἔπιον οἰ̃νον πικρὸν ἐγένετο τὸ σικερα τοι̃ς πίνουσιν
10 ἠρημώθη πα̃σα πόλις κλείσει οἰκίαν του̃ μὴ εἰσελθει̃ν
11 ὀλολύζετε περὶ του̃ οἴνου πανταχη̨̃ πέπαυται πα̃σα εὐφροσύνη τη̃ς γη̃ς
12 καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι καὶ οἰ̃κοι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπολου̃νται
13 ταυ̃τα πάντα ἔσται ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἐν μέσω̨ τω̃ν ἐθνω̃ν ὃν τρόπον ἐάν τις καλαμήσηται ἐλαίαν οὕτως καλαμήσονται αὐτούς καὶ ἐὰν παύσηται ὁ τρύγητος
14 οὑ̃τοι φωνη̨̃ βοήσονται οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς εὐφρανθήσονται ἅμα τη̨̃ δόξη̨ κυρίου ταραχθήσεται τὸ ὕδωρ τη̃ς θαλάσσης
15 διὰ του̃το ἡ δόξα κυρίου ἐν ται̃ς νήσοις ἔσται τη̃ς θαλάσσης τὸ ὄνομα κυρίου ἔνδοξον ἔσται κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ
16 ἀπὸ τω̃ν πτερύγων τη̃ς γη̃ς τέρατα ἠκούσαμεν ἐλπὶς τω̨̃ εὐσεβει̃ καὶ ἐρου̃σιν οὐαὶ τοι̃ς ἀθετου̃σιν οἱ ἀθετου̃ντες τὸν νόμον
17 φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ' ὑμα̃ς τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
18 καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσει̃ται εἰς τὸν βόθυνον ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ του̃ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τη̃ς παγίδος ὅτι θυρίδες ἐκ του̃ οὐρανου̃ ἠνεώ̨χθησαν καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τη̃ς γη̃ς
19 ταραχη̨̃ ταραχθήσεται ἡ γη̃ καὶ ἀπορία̨ ἀπορηθήσεται ἡ γη̃
20 ἔκλινεν καὶ σεισθήσεται ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ γη̃ ὡς ὁ μεθύων καὶ κραιπαλω̃ν καὶ πεσει̃ται καὶ οὐ μὴ δύνηται ἀναστη̃ναι κατίσχυσεν γὰρ ἐπ' αὐτη̃ς ἡ ἀνομία
21 καὶ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ τὸν κόσμον του̃ οὐρανου̃ τὴν χει̃ρα καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλει̃ς τη̃ς γη̃ς
22 καὶ συνάξουσιν καὶ ἀποκλείσουσιν εἰς ὀχύρωμα καὶ εἰς δεσμωτήριον διὰ πολλω̃ν γενεω̃ν ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτω̃ν
23 καὶ τακήσεται ἡ πλίνθος καὶ πεσει̃ται τὸ τει̃χος ὅτι βασιλεύσει κύριος ἐν Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐνώπιον τω̃ν πρεσβυτέρων δοξασθήσεται

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 25

κύριε ὁ θεός μου δοξάσω σε ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα βουλὴν ἀρχαίαν ἀληθινήν γένοιτο κύριε
ὅτι ἔθηκας πόλεις εἰς χω̃μα πόλεις ὀχυρὰς του̃ πεσει̃ν αὐτω̃ν τὰ θεμέλια τω̃ν ἀσεβω̃ν πόλις εἰς τὸν αἰω̃να οὐ μὴ οἰκοδομηθη̨̃
διὰ του̃το εὐλογήσει σε ὁ λαὸς ὁ πτωχός καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικουμένων εὐλογήσουσίν σε
ἐγένου γὰρ πάση̨ πόλει ταπεινη̨̃ βοηθὸς καὶ τοι̃ς ἀθυμήσασιν διὰ ἔνδειαν σκέπη ἀπὸ ἀνθρώπων πονηρω̃ν ῥύση̨ αὐτούς σκέπη διψώντων καὶ πνευ̃μα ἀνθρώπων ἀδικουμένων
εὐλογήσουσίν σε ὡς ἄνθρωποι ὀλιγόψυχοι διψω̃ντες ἐν Σιων ἀπὸ ἀνθρώπων ἀσεβω̃ν οἱ̃ς ἡμα̃ς παρέδωκας
καὶ ποιήσει κύριος σαβαωθ πα̃σι τοι̃ς ἔθνεσιν ἐπὶ τὸ ὄρος του̃το πίονται εὐφροσύνην πίονται οἰ̃νον χρίσονται μύρον
ἐν τω̨̃ ὄρει τούτω̨ παράδος ταυ̃τα πάντα τοι̃ς ἔθνεσιν ἡ γὰρ βουλὴ αὕτη ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη
κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας καὶ πάλιν ἀφει̃λεν ὁ θεὸς πα̃ν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου τὸ ὄνειδος του̃ λαου̃ ἀφει̃λεν ἀπὸ πάσης τη̃ς γη̃ς τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν
καὶ ἐρου̃σιν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμω̃ν ἐφ' ὡ̨̃ ἠλπίζομεν καὶ ἠγαλλιώμεθα καὶ εὐφρανθησόμεθα ἐπὶ τη̨̃ σωτηρία̨ ἡμω̃ν
10 ὅτι ἀνάπαυσιν δώσει ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ ὄρος του̃το καὶ καταπατηθήσεται ἡ Μωαβι̃τις ὃν τρόπον πατου̃σιν ἅλωνα ἐν ἁμάξαις
11 καὶ ἀνήσει τὰς χει̃ρας αὐτου̃ ὃν τρόπον καὶ αὐτὸς ἐταπείνωσεν του̃ ἀπολέσαι καὶ ταπεινώσει τὴν ὕβριν αὐτου̃ ἐφ' ἃ τὰς χει̃ρας ἐπέβαλεν
12 καὶ τὸ ὕψος τη̃ς καταφυγη̃ς του̃ τοίχου σου ταπεινώσει καὶ καταβήσεται ἕως του̃ ἐδάφους

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 26

τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἄ̨σονται τὸ ἀ̨̃σμα του̃το ἐπὶ γη̃ς Ιουδα λέγοντες ἰδοὺ πόλις ὀχυρά καὶ σωτήριον ἡμω̃ν θήσει τει̃χος καὶ περίτειχος
ἀνοίξατε πύλας εἰσελθάτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην καὶ φυλάσσων ἀλήθειαν
ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην ὅτι ἐπὶ σοὶ
ἤλπισαν κύριε ἕως του̃ αἰω̃νος ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ αἰώνιος
ὃς ταπεινώσας κατήγαγες τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐν ὑψηλοι̃ς πόλεις ὀχυρὰς καταβαλει̃ς καὶ κατάξεις ἕως ἐδάφους
καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες πραέων καὶ ταπεινω̃ν
ὁδὸς εὐσεβω̃ν εὐθει̃α ἐγένετο καὶ παρεσκευασμένη ἡ ὁδὸς τω̃ν εὐσεβω̃ν
ἡ γὰρ ὁδὸς κυρίου κρίσις ἠλπίσαμεν ἐπὶ τω̨̃ ὀνόματί σου καὶ ἐπὶ τη̨̃ μνεία̨
ἡ̨̃ ἐπιθυμει̃ ἡ ψυχὴ ἡμω̃ν ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνευ̃μά μου πρὸς σέ ὁ θεός διότι φω̃ς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τη̃ς γη̃ς δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικου̃ντες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
10 πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεβής οὐ μὴ μάθη̨ δικαιοσύνην ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήση̨ ἀρθήτω ὁ ἀσεβής ἵνα μὴ ἴδη̨ τὴν δόξαν κυρίου
11 κύριε ὑψηλός σου ὁ βραχίων καὶ οὐκ ἤ̨δεισαν γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται ζη̃λος λήμψεται λαὸν ἀπαίδευτον καὶ νυ̃ν πυ̃ρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται
12 κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν εἰρήνην δὸς ἡμι̃ν πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμι̃ν
13 κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν κτη̃σαι ἡμα̃ς κύριε ἐκτὸς σου̃ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν
14 οἱ δὲ νεκροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ ἀναστήσωσιν διὰ του̃το ἐπήγαγες καὶ ἀπώλεσας καὶ ἠ̃ρας πα̃ν ἄρσεν αὐτω̃ν
15 πρόσθες αὐτοι̃ς κακά κύριε πρόσθες κακὰ πα̃σιν τοι̃ς ἐνδόξοις τη̃ς γη̃ς
16 κύριε ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου ἐν θλίψει μικρα̨̃ ἡ παιδεία σου ἡμι̃ν
17 καὶ ὡς ἡ ὠδίνουσα ἐγγίζει του̃ τεκει̃ν καὶ ἐπὶ τη̨̃ ὠδι̃νι αὐτη̃ς ἐκέκραξεν οὕτως ἐγενήθημεν τω̨̃ ἀγαπητω̨̃ σου διὰ τὸν φόβον σου κύριε
18 ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν πνευ̃μα σωτηρίας σου ἐποιήσαμεν ἐπὶ τη̃ς γη̃ς ἀλλὰ πεσου̃νται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐπὶ τη̃ς γη̃ς
19 ἀναστήσονται οἱ νεκροί καὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοι̃ς μνημείοις καὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τη̨̃ γη̨̃ ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σου̃ ἴαμα αὐτοι̃ς ἐστιν ἡ δὲ γη̃ τω̃ν ἀσεβω̃ν πεσει̃ται
20 βάδιζε λαός μου εἴσελθε εἰς τὰ ταμίειά σου ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον ἕως ἂν παρέλθη̨ ἡ ὀργὴ κυρίου
21 ἰδοὺ γὰρ κύριος ἀπὸ του̃ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοικου̃ντας ἐπὶ τη̃ς γη̃ς καὶ ἀνακαλύψει ἡ γη̃ τὸ αἱ̃μα αὐτη̃ς καὶ οὐ κατακαλύψει τοὺς ἀνη̨ρημένους

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 27

τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἐπάξει ὁ θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην καὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν καὶ ἀνελει̃ τὸν δράκοντα
τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἀμπελὼν καλός ἐπιθύμημα ἐξάρχειν κατ' αὐτη̃ς
ἐγὼ πόλις ἰσχυρά πόλις πολιορκουμένη μάτην ποτιω̃ αὐτήν ἁλώσεται γὰρ νυκτός ἡμέρας δὲ πεσει̃ται τὸ τει̃χος
οὐκ ἔστιν ἣ οὐκ ἐπελάβετο αὐτη̃ς τίς με θήσει φυλάσσειν καλάμην ἐν ἀγρω̨̃ διὰ τὴν πολεμίαν ταύτην ἠθέτηκα αὐτήν τοίνυν διὰ του̃το ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς πάντα ὅσα συνέταξεν κατακέκαυμαι
βοήσονται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν αὐτη̨̃ ποιήσωμεν εἰρήνην αὐτω̨̃ ποιήσωμεν εἰρήνην
οἱ ἐρχόμενοι τέκνα Ιακωβ βλαστήσει καὶ ἐξανθήσει Ισραηλ καὶ ἐμπλησθήσεται ἡ οἰκουμένη του̃ καρπου̃ αὐτου̃
μὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξεν καὶ αὐτὸς οὕτως πληγήσεται καὶ ὡς αὐτὸς ἀνει̃λεν οὕτως ἀναιρεθήσεται
μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων ἐξαποστελει̃ αὐτούς οὐ σὺ ἠ̃σθα ὁ μελετω̃ν τω̨̃ πνεύματι τω̨̃ σκληρω̨̃ ἀνελει̃ν αὐτοὺς πνεύματι θυμου̃
διὰ του̃το ἀφαιρεθήσεται ἡ ἀνομία Ιακωβ καὶ του̃τό ἐστιν ἡ εὐλογία αὐτου̃ ὅταν ἀφέλωμαι αὐτου̃ τὴν ἁμαρτίαν ὅταν θω̃σιν πάντας τοὺς λίθους τω̃ν βωμω̃ν κατακεκομμένους ὡς κονίαν λεπτήν καὶ οὐ μὴ μείνη̨ τὰ δένδρα αὐτω̃ν καὶ τὰ εἴδωλα αὐτω̃ν ἐκκεκομμένα ὥσπερ δρυμὸς μακράν
10 τὸ κατοικούμενον ποίμνιον ἀνειμένον ἔσται ὡς ποίμνιον καταλελειμμένον καὶ ἔσται πολὺν χρόνον εἰς βόσκημα καὶ ἐκει̃ ἀναπαύσονται
11 καὶ μετὰ χρόνον οὐκ ἔσται ἐν αὐτη̨̃ πα̃ν χλωρὸν διὰ τὸ ξηρανθη̃ναι γυναι̃κες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας δευ̃τε οὐ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων σύνεσιν διὰ του̃το οὐ μὴ οἰκτιρήση̨ ὁ ποιήσας αὐτούς οὐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς οὐ μὴ ἐλεήση̨
12 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ συμφράξει κύριος ἀπὸ τη̃ς διώρυγος του̃ ποταμου̃ ἕως 'Ρινοκορούρων ὑμει̃ς δὲ συναγάγετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ κατὰ ἕνα ἕνα
13 καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ σαλπιου̃σιν τη̨̃ σάλπιγγι τη̨̃ μεγάλη̨ καὶ ἥξουσιν οἱ ἀπολόμενοι ἐν τη̨̃ χώρα̨ τω̃ν 'Ασσυρίων καὶ οἱ ἀπολόμενοι ἐν Αἰγύπτω̨ καὶ προσκυνήσουσιν τω̨̃ κυρίω̨ ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιον ἐν Ιερουσαλημ

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 28

οὐαὶ τω̨̃ στεφάνω̨ τη̃ς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ Εφραιμ τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐκ τη̃ς δόξης ἐπὶ τη̃ς κορυφη̃ς του̃ ὄρους του̃ παχέος οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου
ἰδοὺ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν ὁ θυμὸς κυρίου ὡς χάλαζα καταφερομένη οὐκ ἔχουσα σκέπην βία̨ καταφερομένη ὡς ὕδατος πολὺ πλη̃θος συ̃ρον χώραν τη̨̃ γη̨̃ ποιήσει ἀνάπαυσιν ται̃ς χερσίν
καὶ τοι̃ς ποσὶν καταπατηθήσεται ὁ στέφανος τη̃ς ὕβρεως οἱ μισθωτοὶ του̃ Εφραιμ
καὶ ἔσται τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν τη̃ς ἐλπίδος τη̃ς δόξης ἐπ' ἄκρου του̃ ὄρους του̃ ὑψηλου̃ ὡς πρόδρομος σύκου ὁ ἰδὼν αὐτὸ πρὶν ἢ εἰς τὴν χει̃ρα αὐτου̃ λαβει̃ν θελήσει αὐτὸ καταπιει̃ν
τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἔσται κύριος σαβαωθ ὁ στέφανος τη̃ς ἐλπίδος ὁ πλακεὶς τη̃ς δόξης τω̨̃ καταλειφθέντι μου λαω̨̃
καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι κρίσεως ἐπὶ κρίσιν καὶ ἰσχὺν κωλύων ἀνελει̃ν
οὑ̃τοι γὰρ οἴνω̨ πεπλανημένοι εἰσίν ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σικερα ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐξέστησαν διὰ τὸν οἰ̃νον ἐσείσθησαν ἀπὸ τη̃ς μέθης του̃ σικερα ἐπλανήθησαν του̃τ' ἔστι φάσμα
ἀρὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλήν αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ ἕνεκεν πλεονεξίας
τίνι ἀνηγγείλαμεν κακὰ καὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν ἀγγελίαν οἱ ἀπογεγαλακτισμένοι ἀπὸ γάλακτος οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστου̃
10 θλι̃ψιν ἐπὶ θλι̃ψιν προσδέχου ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν
11 διὰ φαυλισμὸν χειλέων διὰ γλώσσης ἑτέρας ὅτι λαλήσουσιν τω̨̃ λαω̨̃ τούτω̨
12 λέγοντες αὐτω̨̃ του̃το τὸ ἀνάπαυμα τω̨̃ πεινω̃ντι καὶ του̃το τὸ σύντριμμα καὶ οὐκ ἠθέλησαν ἀκούειν
13 καὶ ἔσται αὐτοι̃ς τὸ λόγιον κυρίου του̃ θεου̃ θλι̃ψις ἐπὶ θλι̃ψιν ἐλπὶς ἐπ' ἐλπίδι ἔτι μικρὸν ἔτι μικρόν ἵνα πορευθω̃σιν καὶ πέσωσιν εἰς τὰ ὀπίσω καὶ κινδυνεύσουσιν καὶ συντριβήσονται καὶ ἁλώσονται
14 διὰ του̃το ἀκούσατε λόγον κυρίου ἄνδρες τεθλιμμένοι καὶ ἄρχοντες του̃ λαου̃ τούτου του̃ ἐν Ιερουσαλημ
15 ὅτι εἴπατε ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ του̃ ἅ̨δου καὶ μετὰ του̃ θανάτου συνθήκας καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθη̨ οὐ μὴ ἔλθη̨ ἐφ' ἡμα̃ς ἐθήκαμεν ψευ̃δος τὴν ἐλπίδα ἡμω̃ν καὶ τω̨̃ ψεύδει σκεπασθησόμεθα
16 διὰ του̃το οὕτως λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλω̃ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελη̃ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαι̃ον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτη̃ς καὶ ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτω̨̃ οὐ μὴ καταισχυνθη̨̃
17 καὶ θήσω κρίσιν εἰς ἐλπίδα ἡ δὲ ἐλεημοσύνη μου εἰς σταθμούς καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει ὅτι οὐ μὴ παρέλθη̨ ὑμα̃ς καταιγίς
18 μὴ καὶ ἀφέλη̨ ὑμω̃ν τὴν διαθήκην του̃ θανάτου καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμω̃ν ἡ πρὸς τὸν ἅ̨δην οὐ μὴ ἐμμείνη̨ καταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθη̨ ἔσεσθε αὐτη̨̃ εἰς καταπάτημα
19 ὅταν παρέλθη̨ λήμψεται ὑμα̃ς πρωὶ πρωὶ παρελεύσεται ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά μάθετε ἀκούειν
20 στενοχωρούμενοι οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι αὐτοὶ δὲ ἀσθενου̃μεν του̃ ἡμα̃ς συναχθη̃ναι
21 ὥσπερ ὄρος ἀσεβω̃ν ἀναστήσεται καὶ ἔσται ἐν τη̨̃ φάραγγι Γαβαων μετὰ θυμου̃ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτου̃ πικρίας ἔργον ὁ δὲ θυμὸς αὐτου̃ ἀλλοτρίως χρήσεται καὶ ἡ πικρία αὐτου̃ ἀλλοτρία
22 καὶ ὑμει̃ς μὴ εὐφρανθείητε μηδὲ ἰσχυσάτωσαν ὑμω̃ν οἱ δεσμοί διότι συντετελεσμένα καὶ συντετμημένα πράγματα ἤκουσα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἃ ποιήσει ἐπὶ πα̃σαν τὴν γη̃ν
23 ἐνωτίζεσθε καὶ ἀκούετε τη̃ς φωνη̃ς μου προσέχετε καὶ ἀκούετε τοὺς λόγους μου
24 μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν μέλλει ὁ ἀροτριω̃ν ἀροτρια̃ν ἢ σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γη̃ν
25 οὐχ ὅταν ὁμαλίση̨ αὐτη̃ς τὸ πρόσωπον τότε σπείρει μικρὸν μελάνθιον καὶ κύμινον καὶ πάλιν σπείρει πυρὸν καὶ κριθὴν καὶ ζέαν ἐν τοι̃ς ὁρίοις σου
26 καὶ παιδευθήση̨ κρίματι θεου̃ σου καὶ εὐφρανθήση̨
27 οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάνθιον οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ κύμινον ἀλλὰ ῥάβδω̨ ἐκτινάσσεται τὸ μελάνθιον τὸ δὲ κύμινον
28 μετὰ ἄρτου βρωθήσεται οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰω̃να ἐγὼ ὑμι̃ν ὀργισθήσομαι οὐδὲ φωνὴ τη̃ς πικρίας μου καταπατήσει ὑμα̃ς
29 καὶ ταυ̃τα παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐξη̃λθεν τὰ τέρατα βουλεύσασθε ὑψώσατε ματαίαν παράκλησιν

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 29

οὐαὶ πόλις Αριηλ ἣν Δαυιδ ἐπολέμησεν συναγάγετε γενήματα ἐνιαυτὸν ἐπ' ἐνιαυτόν φάγεσθε γὰρ σὺν Μωαβ
ἐκθλίψω γὰρ Αριηλ καὶ ἔσται αὐτη̃ς ἡ ἰσχὺς καὶ τὸ πλου̃τος ἐμοί
καὶ κυκλώσω ὡς Δαυιδ ἐπὶ σὲ καὶ βαλω̃ περὶ σὲ χάρακα καὶ θήσω περὶ σὲ πύργους
καὶ ταπεινωθήσονται οἱ λόγοι σου εἰς τὴν γη̃ν καὶ εἰς τὴν γη̃ν οἱ λόγοι σου δύσονται καὶ ἔσται ὡς οἱ φωνου̃ντες ἐκ τη̃ς γη̃ς ἡ φωνή σου καὶ πρὸς τὸ ἔδαφος ἡ φωνή σου ἀσθενήσει
καὶ ἔσται ὡς κονιορτὸς ἀπὸ τροχου̃ ὁ πλου̃τος τω̃ν ἀσεβω̃ν καὶ ὡς χνου̃ς φερόμενος καὶ ἔσται ὡς στιγμὴ παραχρη̃μα
παρὰ κυρίου σαβαωθ ἐπισκοπὴ γὰρ ἔσται μετὰ βροντη̃ς καὶ σεισμου̃ καὶ φωνη̃ς μεγάλης καταιγὶς φερομένη καὶ φλὸξ πυρὸς κατεσθίουσα
καὶ ἔσται ὡς ὁ ἐνυπνιαζόμενος ἐν ὕπνω̨ ὁ πλου̃τος τω̃ν ἐθνω̃ν πάντων ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Αριηλ καὶ πάντες οἱ στρατευσάμενοι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ' αὐτὴν καὶ θλίβοντες αὐτήν
καὶ ἔσονται ὡς οἱ ἐν ὕπνω̨ πίνοντες καὶ ἔσθοντες καὶ ἐξαναστάντων μάταιον αὐτω̃ν τὸ ἐνύπνιον καὶ ὃν τρόπον ἐνυπνιάζεται ὁ διψω̃ν ὡς πίνων καὶ ἐξαναστὰς ἔτι διψα̨̃ ἡ δὲ ψυχὴ αὐτου̃ εἰς κενὸν ἤλπισεν οὕτως ἔσται ὁ πλου̃τος πάντων τω̃ν ἐθνω̃ν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸ ὄρος Σιων
ἐκλύθητε καὶ ἔκστητε καὶ κραιπαλήσατε οὐκ ἀπὸ σικερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου
10 ὅτι πεπότικεν ὑμα̃ς κύριος πνεύματι κατανύξεως καὶ καμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτω̃ν καὶ τω̃ν προφητω̃ν αὐτω̃ν καὶ τω̃ν ἀρχόντων αὐτω̃ν οἱ ὁρω̃ντες τὰ κρυπτά
11 καὶ ἔσονται ὑμι̃ν πάντα τὰ ῥήματα ταυ̃τα ὡς οἱ λόγοι του̃ βιβλίου του̃ ἐσφραγισμένου τούτου ὃ ἐὰν δω̃σιν αὐτὸ ἀνθρώπω̨ ἐπισταμένω̨ γράμματα λέγοντες ἀνάγνωθι ταυ̃τα καὶ ἐρει̃ οὐ δύναμαι ἀναγνω̃ναι ἐσφράγισται γάρ
12 καὶ δοθήσεται τὸ βιβλίον του̃το εἰς χει̃ρας ἀνθρώπου μὴ ἐπισταμένου γράμματα καὶ ἐρει̃ αὐτω̨̃ ἀνάγνωθι του̃το καὶ ἐρει̃ οὐκ ἐπίσταμαι γράμματα
13 καὶ εἰ̃πεν κύριος ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὑ̃τος τοι̃ς χείλεσιν αὐτω̃ν τιμω̃σίν με ἡ δὲ καρδία αὐτω̃ν πόρρω ἀπέχει ἀπ' ἐμου̃ μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας
14 διὰ του̃το ἰδοὺ ἐγὼ προσθήσω του̃ μεταθει̃ναι τὸν λαὸν του̃τον καὶ μεταθήσω αὐτοὺς καὶ ἀπολω̃ τὴν σοφίαν τω̃ν σοφω̃ν καὶ τὴν σύνεσιν τω̃ν συνετω̃ν κρύψω
15 οὐαὶ οἱ βαθέως βουλὴν ποιου̃ντες καὶ οὐ διὰ κυρίου οὐαὶ οἱ ἐν κρυφη̨̃ βουλὴν ποιου̃ντες καὶ ἔσται ἐν σκότει τὰ ἔργα αὐτω̃ν καὶ ἐρου̃σιν τίς ἡμα̃ς ἑώρακεν καὶ τίς ἡμα̃ς γνώσεται ἢ ἃ ἡμει̃ς ποιου̃μεν
16 οὐχ ὡς ὁ πηλὸς του̃ κεραμέως λογισθήσεσθε μὴ ἐρει̃ τὸ πλάσμα τω̨̃ πλάσαντι οὐ σύ με ἔπλασας ἢ τὸ ποίημα τω̨̃ ποιήσαντι οὐ συνετω̃ς με ἐποίησας
17 οὐκέτι μικρὸν καὶ μετατεθήσεται ὁ Λίβανος ὡς τὸ ὄρος τὸ Χερμελ καὶ τὸ ὄρος τὸ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται
18 καὶ ἀκούσονται ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ κωφοὶ λόγους βιβλίου καὶ οἱ ἐν τω̨̃ σκότει καὶ οἱ ἐν τη̨̃ ὁμίχλη̨ ὀφθαλμοὶ τυφλω̃ν βλέψονται
19 καὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ κύριον ἐν εὐφροσύνη̨ καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τω̃ν ἀνθρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης
20 ἐξέλιπεν ἄνομος καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος καὶ ἐξωλεθρεύθησαν οἱ ἀνομου̃ντες ἐπὶ κακία̨
21 καὶ οἱ ποιου̃ντες ἁμαρτει̃ν ἀνθρώπους ἐν λόγω̨ πάντας δὲ τοὺς ἐλέγχοντας ἐν πύλαις πρόσκομμα θήσουσιν καὶ ἐπλαγίασαν ἐν ἀδίκοις δίκαιον
22 διὰ του̃το τάδε λέγει κύριος ἐπὶ τὸν οἰ̃κον Ιακωβ ὃν ἀφώρισεν ἐξ Αβρααμ οὐ νυ̃ν αἰσχυνθήσεται Ιακωβ οὐδὲ νυ̃ν τὸ πρόσωπον μεταβαλει̃ Ισραηλ
23 ἀλλ' ὅταν ἴδωσιν τὰ τέκνα αὐτω̃ν τὰ ἔργα μου δι' ἐμὲ ἁγιάσουσιν τὸ ὄνομά μου καὶ ἁγιάσουσιν τὸν ἅγιον Ιακωβ καὶ τὸν θεὸν του̃ Ισραηλ φοβηθήσονται
24 καὶ γνώσονται οἱ τω̨̃ πνεύματι πλανώμενοι σύνεσιν οἱ δὲ γογγύζοντες μαθήσονται ὑπακούειν καὶ αἱ γλώσσαι αἱ ψελλίζουσαι μαθήσονται λαλει̃ν εἰρήνην

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 30

οὐαὶ τέκνα ἀποστάται τάδε λέγει κύριος ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι' ἐμου̃ καὶ συνθήκας οὐ διὰ του̃ πνεύματός μου προσθει̃ναι ἁμαρτίας ἐφ' ἁμαρτίαις
οἱ πορευόμενοι καταβη̃ναι εἰς Αἴγυπτον ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπηρώτησαν του̃ βοηθηθη̃ναι ὑπὸ Φαραω καὶ σκεπασθη̃ναι ὑπὸ Αἰγυπτίων
ἔσται γὰρ ὑμι̃ν ἡ σκέπη Φαραω εἰς αἰσχύνην καὶ τοι̃ς πεποιθόσιν ἐπ' Αἴγυπτον ὄνειδος
ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί μάτην κοπιάσουσιν
πρὸς λαόν ὃς οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς οὔτε εἰς βοήθειαν οὔτε εἰς ὠφέλειαν ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος
ἡ ὅρασις τω̃ν τετραπόδων τω̃ν ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ἐν τη̨̃ θλίψει καὶ τη̨̃ στενοχωρία̨ λέων καὶ σκύμνος λέοντος ἐκει̃θεν καὶ ἀσπίδες καὶ ἔκγονα ἀσπίδων πετομένων οἳ ἔφερον ἐπ' ὄνων καὶ καμήλων τὸν πλου̃τον αὐτω̃ν πρὸς ἔθνος ὃ οὐκ ὠφελήσει αὐτοὺς εἰς βοήθειαν ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος
Αἰγύπτιοι μάταια καὶ κενὰ ὠφελήσουσιν ὑμα̃ς ἀπάγγειλον αὐτοι̃ς ὅτι ματαία ἡ παράκλησις ὑμω̃ν αὕτη
νυ̃ν οὐ̃ν καθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταυ̃τα καὶ εἰς βιβλίον ὅτι ἔσται εἰς ἡμέρας καιρω̃ν ταυ̃τα καὶ ἕως εἰς τὸν αἰω̃να
ὅτι λαὸς ἀπειθής ἐστιν υἱοὶ ψευδει̃ς οἳ οὐκ ἠβούλοντο ἀκούειν τὸν νόμον του̃ θεου̃
10 οἱ λέγοντες τοι̃ς προφήταις μὴ ἀναγγέλλετε ἡμι̃ν καὶ τοι̃ς τὰ ὁράματα ὁρω̃σιν μὴ λαλει̃τε ἡμι̃ν ἀλλὰ ἡμι̃ν λαλει̃τε καὶ ἀναγγέλλετε ἡμι̃ν ἑτέραν πλάνησιν
11 καὶ ἀποστρέψατε ἡμα̃ς ἀπὸ τη̃ς ὁδου̃ ταύτης ἀφέλετε ἀφ' ἡμω̃ν τὸν τρίβον του̃τον καὶ ἀφέλετε ἀφ' ἡμω̃ν τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ
12 διὰ του̃το οὕτως λέγει κύριος ὁ ἅγιος του̃ Ισραηλ ὅτι ἠπειθήσατε τοι̃ς λόγοις τούτοις καὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύδει καὶ ὅτι ἐγόγγυσας καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τω̨̃ λόγω̨ τούτω̨
13 διὰ του̃το ἔσται ὑμι̃ν ἡ ἁμαρτία αὕτη ὡς τει̃χος πι̃πτον παραχρη̃μα πόλεως ὀχυρα̃ς ἑαλωκυίας ἡ̃ς παραχρη̃μα πάρεστιν τὸ πτω̃μα
14 καὶ τὸ πτω̃μα αὐτη̃ς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγγείου ὀστρακίνου ἐκ κεραμίου λεπτὰ ὥστε μὴ εὑρει̃ν ἐν αὐτοι̃ς ὄστρακον ἐν ὡ̨̃ πυ̃ρ ἀρει̃ς καὶ ἐν ὡ̨̃ ἀποσυριει̃ς ὕδωρ μικρόν
15 οὕτω λέγει κύριος ὁ ἅγιος του̃ Ισραηλ ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξη̨ς τότε σωθήση̨ καὶ γνώση̨ που̃ ἠ̃σθα ὅτε ἐπεποίθεις ἐπὶ τοι̃ς ματαίοις ματαία ἡ ἰσχὺς ὑμω̃ν ἐγενήθη καὶ οὐκ ἠβούλεσθε ἀκούειν
16 ἀλλ' εἴπατε ἐφ' ἵππων φευξόμεθα διὰ του̃το φεύξεσθε καὶ εἴπατε ἐπὶ κούφοις ἀναβάται ἐσόμεθα διὰ του̃το κου̃φοι ἔσονται οἱ διώκοντες ὑμα̃ς
17 διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται πολλοί ἕως ἂν καταλειφθη̃τε ὡς ἱστὸς ἐπ' ὄρους καὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βουνου̃
18 καὶ πάλιν μενει̃ ὁ θεὸς του̃ οἰκτιρη̃σαι ὑμα̃ς καὶ διὰ του̃το ὑψωθήσεται του̃ ἐλεη̃σαι ὑμα̃ς διότι κριτὴς κύριος ὁ θεὸς ἡμω̃ν ἐστιν καὶ που̃ καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμω̃ν μακάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐν αὐτω̨̃
19 διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιων οἰκήσει καὶ Ιερουσαλημ κλαυθμω̨̃ ἔκλαυσεν ἐλέησόν με ἐλεήσει σε τὴν φωνὴν τη̃ς κραυγη̃ς σου ἡνίκα εἰ̃δεν ἐπήκουσέν σου
20 καὶ δώσει κύριος ὑμι̃ν ἄρτον θλίψεως καὶ ὕδωρ στενόν καὶ οὐκέτι μὴ ἐγγίσωσίν σοι οἱ πλανω̃ντές σε ὅτι οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανω̃ντάς σε
21 καὶ τὰ ὠ̃τά σου ἀκούσονται τοὺς λόγους τω̃ν ὀπίσω σε πλανησάντων οἱ λέγοντες αὕτη ἡ ὁδός πορευθω̃μεν ἐν αὐτη̨̃ εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά
22 καὶ ἐξαρει̃ς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα καὶ τὰ περικεχρυσωμένα λεπτὰ ποιήσεις καὶ λικμήσεις ὡς ὕδωρ ἀποκαθημένης καὶ ὡς κόπρον ὤσεις αὐτά
23 τότε ἔσται ὁ ὑετὸς τω̨̃ σπέρματι τη̃ς γη̃ς σου καὶ ὁ ἄρτος του̃ γενήματος τη̃ς γη̃ς σου ἔσται πλησμονὴ καὶ λιπαρός καὶ βοσκηθήσεταί σου τὰ κτήνη τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ τόπον πίονα καὶ εὐρύχωρον
24 οἱ ταυ̃ροι ὑμω̃ν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γη̃ν φάγονται ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν κριθη̨̃ λελικμημένα
25 καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλου̃ καὶ ἐπὶ παντὸς βουνου̃ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ καὶ ὅταν πέσωσιν πύργοι
26 καὶ ἔσται τὸ φω̃ς τη̃ς σελήνης ὡς τὸ φω̃ς του̃ ἡλίου καὶ τὸ φω̃ς του̃ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ὅταν ἰάσηται κύριος τὸ σύντριμμα του̃ λαου̃ αὐτου̃ καὶ τὴν ὀδύνην τη̃ς πληγη̃ς σου ἰάσεται
27 ἰδοὺ τὸ ὄνομα κυρίου διὰ χρόνου ἔρχεται πολλου̃ καιόμενος ὁ θυμός μετὰ δόξης τὸ λόγιον τω̃ν χειλέων αὐτου̃ τὸ λόγιον ὀργη̃ς πλη̃ρες καὶ ἡ ὀργὴ του̃ θυμου̃ ὡς πυ̃ρ ἔδεται
28 καὶ τὸ πνευ̃μα αὐτου̃ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι συ̃ρον ἥξει ἕως του̃ τραχήλου καὶ διαιρεθήσεται του̃ ἔθνη ταράξαι ἐπὶ πλανήσει ματαία̨ καὶ διώξεται αὐτοὺς πλάνησις καὶ λήμψεται αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον αὐτω̃ν
29 μὴ διὰ παντὸς δει̃ ὑμα̃ς εὐφραίνεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὰ ἅγιά μου διὰ παντὸς ὡσεὶ ἑορτάζοντας καὶ ὡσεὶ εὐφραινομένους εἰσελθει̃ν μετὰ αὐλου̃ εἰς τὸ ὄρος του̃ κυρίου πρὸς τὸν θεὸν του̃ Ισραηλ
30 καὶ ἀκουστὴν ποιήσει ὁ θεὸς τὴν δόξαν τη̃ς φωνη̃ς αὐτου̃ καὶ τὸν θυμὸν του̃ βραχίονος αὐτου̃ δείξει μετὰ θυμου̃ καὶ ὀργη̃ς καὶ φλογὸς κατεσθιούσης κεραυνώσει βιαίως καὶ ὡς ὕδωρ καὶ χάλαζα συγκαταφερομένη βία̨
31 διὰ γὰρ φωνὴν κυρίου ἡττηθήσονται 'Ασσύριοι τη̨̃ πληγη̨̃ ἡ̨̃ ἂν πατάξη̨ αὐτούς
32 καὶ ἔσται αὐτω̨̃ κυκλόθεν ὅθεν ἠ̃ν αὐτω̨̃ ἡ ἐλπὶς τη̃ς βοηθείας ἐφ' ἡ̨̃ αὐτὸς ἐπεποίθει αὐτοὶ μετὰ αὐλω̃ν καὶ κιθάρας πολεμήσουσιν αὐτὸν ἐκ μεταβολη̃ς
33 σὺ γὰρ πρὸ ἡμερω̃ν ἀπαιτηθήση̨ μὴ καὶ σοὶ ἡτοιμάσθη βασιλεύειν φάραγγα βαθει̃αν ξύλα κείμενα πυ̃ρ καὶ ξύλα πολλά ὁ θυμὸς κυρίου ὡς φάραγξ ὑπὸ θείου καιομένη

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 31

οὐαὶ οἱ καταβαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν οἱ ἐφ' ἵπποις πεποιθότες καὶ ἐφ' ἅρμασιν ἔστιν γὰρ πολλά καὶ ἐφ' ἵπποις πλη̃θος σφόδρα καὶ οὐκ ἠ̃σαν πεποιθότες ἐπὶ τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ καὶ τὸν θεὸν οὐκ ἐξεζήτησαν
καὶ αὐτὸς σοφὸς ἠ̃γεν ἐπ' αὐτοὺς κακά καὶ ὁ λόγος αὐτου̃ οὐ μὴ ἀθετηθη̨̃ καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ' οἴκους ἀνθρώπων πονηρω̃ν καὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτω̃ν τὴν ματαίαν
Αἰγύπτιον ἄνθρωπον καὶ οὐ θεόν ἵππων σάρκας καὶ οὐκ ἔστιν βοήθεια ὁ δὲ κύριος ἐπάξει τὴν χει̃ρα αὐτου̃ ἐπ' αὐτούς καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηθου̃ντες καὶ ἅμα πάντες ἀπολου̃νται
ὅτι οὕτως εἰ̃πέν μοι κύριος ὃν τρόπον ἐὰν βοήση̨ ὁ λέων ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τη̨̃ θήρα̨ ἡ̨̃ ἔλαβεν καὶ κεκράξη̨ ἐπ' αὐτη̨̃ ἕως ἂν ἐμπλησθη̨̃ τὰ ὄρη τη̃ς φωνη̃ς αὐτου̃ καὶ ἡττήθησαν καὶ τὸ πλη̃θος του̃ θυμου̃ ἐπτοήθησαν οὕτως καταβήσεται κύριος σαβαωθ ἐπιστρατευ̃σαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Σιων ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτη̃ς
ὡς ὄρνεα πετόμενα οὕτως ὑπερασπιει̃ κύριος ὑπὲρ Ιερουσαλημ καὶ ἐξελει̃ται καὶ περιποιήσεται καὶ σώσει
ἐπιστράφητε οἱ τὴν βαθει̃αν βουλὴν βουλευόμενοι καὶ ἄνομον
ὅτι τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι τὰ χειροποίητα αὐτω̃ν τὰ ἀργυρα̃ καὶ τὰ χρυσα̃ ἃ ἐποίησαν αἱ χει̃ρες αὐτω̃ν
καὶ πεσει̃ται Ασσουρ οὐ μάχαιρα ἀνδρὸς οὐδὲ μάχαιρα ἀνθρώπου καταφάγεται αὐτόν καὶ φεύξεται οὐκ ἀπὸ προσώπου μαχαίρας οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥττημα
πέτρα̨ γὰρ περιλημφθήσονται ὡς χάρακι καὶ ἡττηθήσονται ὁ δὲ φεύγων ἁλώσεται τάδε λέγει κύριος μακάριος ὃς ἔχει ἐν Σιων σπέρμα καὶ οἰκείους ἐν Ιερουσαλημ

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 32

ἰδοὺ γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύσει καὶ ἄρχοντες μετὰ κρίσεως ἄρξουσιν
καὶ ἔσται ὁ ἄνθρωπος κρύπτων τοὺς λόγους αὐτου̃ καὶ κρυβήσεται ὡς ἀφ' ὕδατος φερομένου καὶ φανήσεται ἐν Σιων ὡς ποταμὸς φερόμενος ἔνδοξος ἐν γη̨̃ διψώση̨
καὶ οὐκέτι ἔσονται πεποιθότες ἐπ' ἀνθρώποις ἀλλὰ τὰ ὠ̃τα δώσουσιν ἀκούειν
καὶ ἡ καρδία τω̃ν ἀσθενούντων προσέξει του̃ ἀκούειν καὶ αἱ γλω̃σσαι αἱ ψελλίζουσαι ταχὺ μαθήσονται λαλει̃ν εἰρήνην
καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν τω̨̃ μωρω̨̃ ἄρχειν καὶ οὐκέτι μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται σου σίγα
ὁ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει καὶ ἡ καρδία αὐτου̃ μάταια νοήσει του̃ συντελει̃ν ἄνομα καὶ λαλει̃ν πρὸς κύριον πλάνησιν του̃ διασπει̃ραι ψυχὰς πεινώσας καὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κενὰς ποιη̃σαι
ἡ γὰρ βουλὴ τω̃ν πονηρω̃ν ἄνομα βουλεύσεται καταφθει̃ραι ταπεινοὺς ἐν λόγοις ἀδίκοις καὶ διασκεδάσαι λόγους ταπεινω̃ν ἐν κρίσει
οἱ δὲ εὐσεβει̃ς συνετὰ ἐβουλεύσαντο καὶ αὕτη ἡ βουλὴ μενει̃
γυναι̃κες πλούσιαι ἀνάστητε καὶ ἀκούσατε τη̃ς φωνη̃ς μου θυγατέρες ἐν ἐλπίδι ἀκούσατε τοὺς λόγους μου
10 ἡμέρας ἐνιαυτου̃ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνη̨ μετ' ἐλπίδος ἀνήλωται ὁ τρύγητος πέπαυται ὁ σπόρος καὶ οὐκέτι μὴ ἔλθη̨
11 ἔκστητε λυπήθητε αἱ πεποιθυι̃αι ἐκδύσασθε γυμναὶ γένεσθε περιζώσασθε σάκκους τὰς ὀσφύας
12 καὶ ἐπὶ τω̃ν μαστω̃ν κόπτεσθε ἀπὸ ἀγρου̃ ἐπιθυμήματος καὶ ἀμπέλου γενήματος
13 ἡ γη̃ του̃ λαου̃ μου ἄκανθα καὶ χόρτος ἀναβήσεται καὶ ἐκ πάσης οἰκίας εὐφροσύνη ἀρθήσεται πόλις πλουσία
14 οἰ̃κοι ἐγκαταλελειμμένοι πλου̃τον πόλεως καὶ οἴκους ἐπιθυμητοὺς ἀφήσουσιν καὶ ἔσονται αἱ κω̃μαι σπήλαια ἕως του̃ αἰω̃νος εὐφροσύνη ὄνων ἀγρίων βοσκήματα ποιμένων
15 ἕως ἂν ἐπέλθη̨ ἐφ' ὑμα̃ς πνευ̃μα ἀφ' ὑψηλου̃ καὶ ἔσται ἔρημος ὁ Χερμελ καὶ ὁ Χερμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται
16 καὶ ἀναπαύσεται ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ κρίμα καὶ δικαιοσύνη ἐν τω̨̃ Καρμήλω̨ κατοικήσει
17 καὶ ἔσται τὰ ἔργα τη̃ς δικαιοσύνης εἰρήνη καὶ κρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν καὶ πεποιθότες ἕως του̃ αἰω̃νος
18 καὶ κατοικήσει ὁ λαὸς αὐτου̃ ἐν πόλει εἰρήνης καὶ ἐνοικήσει πεποιθώς καὶ ἀναπαύσονται μετὰ πλούτου
19 ἡ δὲ χάλαζα ἐὰν καταβη̨̃ οὐκ ἐφ' ὑμα̃ς ἥξει καὶ ἔσονται οἱ ἐνοικου̃ντες ἐν τοι̃ς δρυμοι̃ς πεποιθότες ὡς οἱ ἐν τη̨̃ πεδινη̨̃
20 μακάριοι οἱ σπείροντες ἐπὶ πα̃ν ὕδωρ οὑ̃ βου̃ς καὶ ὄνος πατει̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 33

οὐαὶ τοι̃ς ταλαιπωρου̃σιν ὑμα̃ς ὑμα̃ς δὲ οὐδεὶς ποιει̃ ταλαιπώρους καὶ ὁ ἀθετω̃ν ὑμα̃ς οὐκ ἀθετει̃ ἁλώσονται οἱ ἀθετου̃ντες καὶ παραδοθήσονται καὶ ὡς σὴς ἐπὶ ἱματίου οὕτως ἡττηθήσονται
κύριε ἐλέησον ἡμα̃ς ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν ἐγενήθη τὸ σπέρμα τω̃ν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν ἡ δὲ σωτηρία ἡμω̃ν ἐν καιρω̨̃ θλίψεως
διὰ φωνὴν του̃ φόβου σου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ του̃ φόβου σου καὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη
νυ̃ν δὲ συναχθήσεται τὰ σκυ̃λα ὑμω̃ν μικρου̃ καὶ μεγάλου ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη̨ ἀκρίδας οὕτως ἐμπαίξουσιν ὑμι̃ν
ἅγιος ὁ θεὸς ὁ κατοικω̃ν ἐν ὑψηλοι̃ς ἐνεπλήσθη Σιων κρίσεως καὶ δικαιοσύνης
ἐν νόμω̨ παραδοθήσονται ἐν θησαυροι̃ς ἡ σωτηρία ἡμω̃ν ἐκει̃ σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ εὐσέβεια πρὸς τὸν κύριον οὑ̃τοί εἰσιν θησαυροὶ δικαιοσύνης
ἰδοὺ δὴ ἐν τω̨̃ φόβω̨ ὑμω̃ν αὐτοὶ φοβηθήσονται οὓς ἐφοβει̃σθε φοβηθήσονται ἀφ' ὑμω̃ν ἄγγελοι γὰρ ἀποσταλήσονται ἀξιου̃ντες εἰρήνην πικρω̃ς κλαίοντες παρακαλου̃ντες εἰρήνην
ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί πέπαυται ὁ φόβος τω̃ν ἐθνω̃ν καὶ ἡ πρὸς τούτους διαθήκη αἴρεται καὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους
ἐπένθησεν ἡ γη̃ ἠ̨σχύνθη ὁ Λίβανος ἕλη ἐγένετο ὁ Σαρων φανερὰ ἔσται ἡ Γαλιλαία καὶ ὁ Κάρμηλος
10 νυ̃ν ἀναστήσομαι λέγει κύριος νυ̃ν δοξασθήσομαι νυ̃ν ὑψωθήσομαι
11 νυ̃ν ὄψεσθε νυ̃ν αἰσθηθήσεσθε ματαία ἔσται ἡ ἰσχὺς του̃ πνεύματος ὑμω̃ν πυ̃ρ ὑμα̃ς κατέδεται
12 καὶ ἔσονται ἔθνη κατακεκαυμένα ὡς ἄκανθα ἐν ἀγρω̨̃ ἐρριμμένη καὶ κατακεκαυμένη
13 ἀκούσονται οἱ πόρρωθεν ἃ ἐποίησα γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου
14 ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιων ἄνομοι λήμψεται τρόμος τοὺς ἀσεβει̃ς τίς ἀναγγελει̃ ὑμι̃ν ὅτι πυ̃ρ καίεται τίς ἀναγγελει̃ ὑμι̃ν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον
15 πορευόμενος ἐν δικαιοσύνη̨ λαλω̃ν εὐθει̃αν ὁδόν μισω̃ν ἀνομίαν καὶ ἀδικίαν καὶ τὰς χει̃ρας ἀποσειόμενος ἀπὸ δώρων βαρύνων τὰ ὠ̃τα ἵνα μὴ ἀκούση̨ κρίσιν αἵματος καμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδη̨ ἀδικίαν
16 οὑ̃τος οἰκήσει ἐν ὑψηλω̨̃ σπηλαίω̨ πέτρας ἰσχυρα̃ς ἄρτος αὐτω̨̃ δοθήσεται καὶ τὸ ὕδωρ αὐτου̃ πιστόν
17 βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμω̃ν ὄψονται γη̃ν πόρρωθεν
18 ἡ ψυχὴ ὑμω̃ν μελετήσει φόβον που̃ εἰσιν οἱ γραμματικοί που̃ εἰσιν οἱ συμβουλεύοντες που̃ ἐστιν ὁ ἀριθμω̃ν τοὺς τρεφομένους
19 μικρὸν καὶ μέγαν λαόν ὡ̨̃ οὐ συνεβουλεύσαντο οὐδὲ ἤ̨δει βαθύφωνον ὥστε μὴ ἀκου̃σαι λαὸς πεφαυλισμένος καὶ οὐκ ἔστιν τω̨̃ ἀκούοντι σύνεσις
20 ἰδοὺ Σιων ἡ πόλις τὸ σωτήριον ἡμω̃ν οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ιερουσαλημ πόλις πλουσία σκηναὶ αἳ οὐ μὴ σεισθω̃σιν οὐδὲ μὴ κινηθω̃σιν οἱ πάσσαλοι τη̃ς σκηνη̃ς αὐτη̃ς εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον οὐδὲ τὰ σχοινία αὐτη̃ς οὐ μὴ διαρραγω̃σιν
21 ὅτι τὸ ὄνομα κυρίου μέγα ὑμι̃ν τόπος ὑμι̃ν ἔσται ποταμοὶ καὶ διώρυγες πλατει̃ς καὶ εὐρύχωροι οὐ πορεύση̨ ταύτην τὴν ὁδόν οὐδὲ πορεύσεται πλοι̃ον ἐλαυ̃νον
22 ὁ γὰρ θεός μου μέγας ἐστίν οὐ παρελεύσεταί με κύριος κριτὴς ἡμω̃ν κύριος ἄρχων ἡμω̃ν κύριος βασιλεὺς ἡμω̃ν κύριος οὑ̃τος ἡμα̃ς σώσει
23 ἐρράγησαν τὰ σχοινία σου ὅτι οὐκ ἐνίσχυσεν ὁ ἱστός σου ἔκλινεν οὐ χαλάσει τὰ ἱστία οὐκ ἀρει̃ σημει̃ον ἕως οὑ̃ παραδοθη̨̃ εἰς προνομήν τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσιν
24 καὶ οὐ μὴ εἴπη̨ κοπιω̃ ὁ λαὸς ὁ ἐνοικω̃ν ἐν αὐτοι̃ς ἀφέθη γὰρ αὐτοι̃ς ἡ ἁμαρτία

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 34

προσαγάγετε ἔθνη καὶ ἀκούσατε ἄρχοντες ἀκουσάτω ἡ γη̃ καὶ οἱ ἐν αὐτη̨̃ ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτη̨̃
διότι θυμὸς κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτω̃ν του̃ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδου̃ναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν
οἱ δὲ τραυματίαι αὐτω̃ν ῥιφήσονται καὶ οἱ νεκροί καὶ ἀναβήσεται αὐτω̃ν ἡ ὀσμή καὶ βραχήσεται τὰ ὄρη ἀπὸ του̃ αἵματος αὐτω̃ν
καὶ ἑλιγήσεται ὁ οὐρανὸς ὡς βιβλίον καὶ πάντα τὰ ἄστρα πεσει̃ται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου καὶ ὡς πίπτει φύλλα ἀπὸ συκη̃ς
ἐμεθύσθη ἡ μάχαιρά μου ἐν τω̨̃ οὐρανω̨̃ ἰδοὺ ἐπὶ τὴν Ιδουμαίαν καταβήσεται καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τη̃ς ἀπωλείας μετὰ κρίσεως
ἡ μάχαιρα κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος ἐπαχύνθη ἀπὸ στέατος ἀρνω̃ν καὶ ἀπὸ στέατος τράγων καὶ κριω̃ν ὅτι θυσία κυρίω̨ ἐν Βοσορ καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τη̨̃ Ιδουμαία̨
καὶ συμπεσου̃νται οἱ ἁδροὶ μετ' αὐτω̃ν καὶ οἱ κριοὶ καὶ οἱ ταυ̃ροι καὶ μεθυσθήσεται ἡ γη̃ ἀπὸ του̃ αἵματος καὶ ἀπὸ του̃ στέατος αὐτω̃ν ἐμπλησθήσεται
ἡμέρα γὰρ κρίσεως κυρίου καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως κρίσεως Σιων
καὶ στραφήσονται αὐτη̃ς αἱ φάραγγες εἰς πίσσαν καὶ ἡ γη̃ αὐτη̃ς εἰς θει̃ον καὶ ἔσται αὐτη̃ς ἡ γη̃ καιομένη ὡς πίσσα
10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ οὐ σβεσθήσεται εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον καὶ ἀναβήσεται ὁ καπνὸς αὐτη̃ς ἄνω εἰς γενεὰς ἐρημωθήσεται καὶ εἰς χρόνον πολύν
11 καὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτη̨̃ ὄρνεα καὶ ἐχι̃νοι καὶ ἴβεις καὶ κόρακες καὶ ἐπιβληθήσεται ἐπ' αὐτὴν σπαρτίον γεωμετρίας ἐρήμου καὶ ὀνοκένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτη̨̃
12 οἱ ἄρχοντες αὐτη̃ς οὐκ ἔσονται οἱ γὰρ βασιλει̃ς αὐτη̃ς καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτη̃ς καὶ οἱ μεγιστα̃νες αὐτη̃ς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν
13 καὶ ἀναφύσει εἰς τὰς πόλεις αὐτω̃ν ἀκάνθινα ξύλα καὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτη̃ς καὶ ἔσται ἔπαυλις σειρήνων καὶ αὐλὴ στρουθω̃ν
14 καὶ συναντήσουσιν δαιμόνια ὀνοκενταύροις καὶ βοήσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον ἐκει̃ ἀναπαύσονται ὀνοκένταυροι εὑ̃ρον γὰρ αὑτοι̃ς ἀνάπαυσιν
15 ἐκει̃ ἐνόσσευσεν ἐχι̃νος καὶ ἔσωσεν ἡ γη̃ τὰ παιδία αὐτη̃ς μετὰ ἀσφαλείας ἐκει̃ ἔλαφοι συνήντησαν καὶ εἰ̃δον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων
16 ἀριθμω̨̃ παρη̃λθον καὶ μία αὐτω̃ν οὐκ ἀπώλετο ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐκ ἐζήτησαν ὅτι κύριος ἐνετείλατο αὐτοι̃ς καὶ τὸ πνευ̃μα αὐτου̃ συνήγαγεν αὐτάς
17 καὶ αὐτὸς ἐπιβαλει̃ αὐτοι̃ς κλήρους καὶ ἡ χεὶρ αὐτου̃ διεμέρισεν βόσκεσθαι εἰς τὸν αἰω̃να χρόνον κληρονομήσετε εἰς γενεὰς γενεω̃ν ἀναπαύσονται ἐπ' αὐτη̃ς

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 35

εὐφράνθητι ἔρημος διψω̃σα ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον
καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα του̃ Ιορδάνου καὶ ἡ δόξα του̃ Λιβάνου ἐδόθη αὐτη̨̃ καὶ ἡ τιμὴ του̃ Καρμήλου καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου καὶ τὸ ὕψος του̃ θεου̃
ἰσχύσατε χει̃ρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα
παρακαλέσατε οἱ ὀλιγόψυχοι τη̨̃ διανοία̨ ἰσχύσατε μὴ φοβει̃σθε ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμω̃ν κρίσιν ἀνταποδίδωσιν καὶ ἀνταποδώσει αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμα̃ς
τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλω̃ν καὶ ὠ̃τα κωφω̃ν ἀκούσονται
τότε ἁλει̃ται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός καὶ τρανὴ ἔσται γλω̃σσα μογιλάλων ὅτι ἐρράγη ἐν τη̨̃ ἐρήμω̨ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γη̨̃ διψώση̨
καὶ ἡ ἄνυδρος ἔσται εἰς ἕλη καὶ εἰς τὴν διψω̃σαν γη̃ν πηγὴ ὕδατος ἔσται ἐκει̃ εὐφροσύνη ὀρνέων ἔπαυλις καλάμου καὶ ἕλη
ἐκει̃ ἔσται ὁδὸς καθαρὰ καὶ ὁδὸς ἁγία κληθήσεται καὶ οὐ μὴ παρέλθη̨ ἐκει̃ ἀκάθαρτος οὐδὲ ἔσται ἐκει̃ ὁδὸς ἀκάθαρτος οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται ἐπ' αὐτη̃ς καὶ οὐ μὴ πλανηθω̃σιν
καὶ οὐκ ἔσται ἐκει̃ λέων οὐδὲ τω̃ν θηρίων τω̃ν πονηρω̃ν οὐ μὴ ἀναβη̨̃ ἐπ' αὐτὴν οὐδὲ μὴ εὑρεθη̨̃ ἐκει̃ ἀλλὰ πορεύσονται ἐν αὐτη̨̃ λελυτρωμένοι
10 καὶ συνηγμένοι διὰ κύριον ἀποστραφήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Σιων μετ' εὐφροσύνης καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλη̃ς αὐτω̃ν ἐπὶ γὰρ κεφαλη̃ς αὐτω̃ν αἴνεσις καὶ ἀγαλλίαμα καὶ εὐφροσύνη καταλήμψεται αὐτούς ἀπέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 36

καὶ ἐγένετο του̃ τεσσαρεσκαιδεκάτου ἔτους βασιλεύοντος Εζεκιου ἀνέβη Σενναχηριμ βασιλεὺς 'Ασσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις τη̃ς Ιουδαίας τὰς ὀχυρὰς καὶ ἔλαβεν αὐτάς
καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς 'Ασσυρίων Ραψακην ἐκ Λαχις εἰς Ιερουσαλημ πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν μετὰ δυνάμεως πολλη̃ς καὶ ἔστη ἐν τω̨̃ ὑδραγωγω̨̃ τη̃ς κολυμβήθρας τη̃ς ἄνω ἐν τη̨̃ ὁδω̨̃ του̃ ἀγρου̃ του̃ γναφέως
καὶ ἐξη̃λθεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ ὁ του̃ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς καὶ Ιωαχ ὁ του̃ Ασαφ ὁ ὑπομνηματογράφος
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Ραψακης εἴπατε Εζεκια τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας βασιλεὺς 'Ασσυρίων τί πεποιθὼς εἰ̃
μὴ ἐν βουλη̨̃ ἢ λόγοις χειλέων παράταξις γίνεται καὶ νυ̃ν ἐπὶ τίνι πέποιθας ὅτι ἀπειθει̃ς μοι
ἰδοὺ πεποιθὼς εἰ̃ ἐπὶ τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεθλασμένην ταύτην ἐπ' Αἴγυπτον ὃς ἂν ἐπ' αὐτὴν ἐπιστηρισθη̨̃ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χει̃ρα αὐτου̃ οὕτως ἐστὶν Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτω̨̃
εἰ δὲ λέγετε ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν ἡμω̃ν πεποίθαμεν
νυ̃ν μείχθητε τω̨̃ κυρίω̨ μου τω̨̃ βασιλει̃ 'Ασσυρίων καὶ δώσω ὑμι̃ν δισχιλίαν ἵππον εἰ δυνήσεσθε δου̃ναι ἀναβάτας ἐπ' αὐτούς
καὶ πω̃ς δύνασθε ἀποστρέψαι εἰς πρόσωπον τοπάρχου ἑνός οἰκέται εἰσὶν οἱ πεποιθότες ἐπ' Αἰγυπτίοις εἰς ἵππον καὶ ἀναβάτην
10 καὶ νυ̃ν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμη̃σαι αὐτήν
11 καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτὸν Ελιακιμ καὶ Σομνας καὶ Ιωαχ λάλησον πρὸς τοὺς παι̃δάς σου Συριστί ἀκούομεν γὰρ ἡμει̃ς καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμα̃ς Ιουδαϊστί καὶ ἵνα τί λαλει̃ς εἰς τὰ ὠ̃τα τω̃ν ἀνθρώπων τω̃ν ἐπὶ τω̨̃ τείχει
12 καὶ εἰ̃πεν Ραψακης πρὸς αὐτούς μὴ πρὸς τὸν κύριον ὑμω̃ν ἢ πρὸς ὑμα̃ς ἀπέσταλκέν με ὁ κύριός μου λαλη̃σαι τοὺς λόγους τούτους οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθημένους ἐπὶ τω̨̃ τείχει ἵνα φάγωσιν κόπρον καὶ πίωσιν οὐ̃ρον μεθ' ὑμω̃ν ἅμα
13 καὶ ἔστη Ραψακης καὶ ἐβόησεν φωνη̨̃ μεγάλη̨ Ιουδαϊστὶ καὶ εἰ̃πεν ἀκούσατε τοὺς λόγους του̃ βασιλέως του̃ μεγάλου βασιλέως 'Ασσυρίων
14 τάδε λέγει ὁ βασιλεύς μὴ ἀπατάτω ὑμα̃ς Εζεκιας λόγοις οἳ οὐ δυνήσονται ῥύσασθαι ὑμα̃ς
15 καὶ μὴ λεγέτω ὑμι̃ν Εζεκιας ὅτι ῥύσεται ὑμα̃ς ὁ θεός καὶ οὐ μὴ παραδοθη̨̃ ἡ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως 'Ασσυρίων
16 μὴ ἀκούετε Εζεκιου τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς 'Ασσυρίων εἰ βούλεσθε εὐλογηθη̃ναι ἐκπορεύεσθε πρός με καὶ φάγεσθε ἕκαστος τὴν ἄμπελον αὐτου̃ καὶ τὰς συκα̃ς καὶ πίεσθε ὕδωρ του̃ λάκκου ὑμω̃ν
17 ἕως ἂν ἔλθω καὶ λάβω ὑμα̃ς εἰς γη̃ν ὡς ἡ γη̃ ὑμω̃ν γη̃ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων
18 μὴ ὑμα̃ς ἀπατάτω Εζεκιας λέγων ὁ θεὸς ὑμω̃ν ῥύσεται ὑμα̃ς μὴ ἐρρύσαντο οἱ θεοὶ τω̃ν ἐθνω̃ν ἕκαστος τὴν ἑαυτου̃ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως 'Ασσυρίων
19 που̃ ἐστιν ὁ θεὸς Αιμαθ καὶ Αρφαθ καὶ που̃ ὁ θεὸς τη̃ς πόλεως Σεπφαριμ μὴ ἐδύναντο ῥύσασθαι Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου
20 τίς τω̃ν θεω̃ν πάντων τω̃ν ἐθνω̃ν τούτων ἐρρύσατο τὴν γη̃ν αὐτου̃ ἐκ τη̃ς χειρός μου ὅτι ῥύσεται ὁ θεὸς Ιερουσαλημ ἐκ χειρός μου
21 καὶ ἐσιώπησαν καὶ οὐδεὶς ἀπεκρίθη αὐτω̨̃ λόγον διὰ τὸ προστάξαι τὸν βασιλέα μηδένα ἀποκριθη̃ναι
22 καὶ εἰση̃λθεν Ελιακιμ ὁ του̃ Χελκιου ὁ οἰκονόμος καὶ Σομνας ὁ γραμματεὺς τη̃ς δυνάμεως καὶ Ιωαχ ὁ του̃ Ασαφ ὁ ὑπομνηματογράφος πρὸς Εζεκιαν ἐσχισμένοι τοὺς χιτω̃νας καὶ ἀπήγγειλαν αὐτω̨̃ τοὺς λόγους Ραψακου

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 37

καὶ ἐγένετο ἐν τω̨̃ ἀκου̃σαι τὸν βασιλέα Εζεκιαν ἔσχισεν τὰ ἱμάτια καὶ σάκκον περιεβάλετο καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἰ̃κον κυρίου
καὶ ἀπέστειλεν Ελιακιμ τὸν οἰκονόμον καὶ Σομναν τὸν γραμματέα καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τω̃ν ἱερέων περιβεβλημένους σάκκους πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως τὸν προφήτην
καὶ εἰ̃παν αὐτω̨̃ τάδε λέγει Εζεκιας ἡμέρα θλίψεως καὶ ὀνειδισμου̃ καὶ ἐλεγμου̃ καὶ ὀργη̃ς ἡ σήμερον ἡμέρα ὅτι ἥκει ἡ ὠδὶν τη̨̃ τικτούση̨ ἰσχὺν δὲ οὐκ ἔχει του̃ τεκει̃ν
εἰσακούσαι κύριος ὁ θεός σου τοὺς λόγους Ραψακου οὓς ἀπέστειλεν βασιλεὺς 'Ασσυρίων ὀνειδίζειν θεὸν ζω̃ντα καὶ ὀνειδίζειν λόγους οὓς ἤκουσεν κύριος ὁ θεός σου καὶ δεηθήση̨ πρὸς κύριον τὸν θεόν σου περὶ τω̃ν καταλελειμμένων τούτων
καὶ ἠ̃λθον οἱ παι̃δες του̃ βασιλέως πρὸς Ησαιαν
καὶ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς Ησαιας οὕτως ἐρει̃τε πρὸς τὸν κύριον ὑμω̃ν τάδε λέγει κύριος μὴ φοβηθη̨̃ς ἀπὸ τω̃ν λόγων ὡ̃ν ἤκουσας οὓς ὠνείδισάν με οἱ πρέσβεις βασιλέως 'Ασσυρίων
ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλω̃ εἰς αὐτὸν πνευ̃μα καὶ ἀκούσας ἀγγελίαν ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτου̃ καὶ πεσει̃ται μαχαίρα̨ ἐν τη̨̃ γη̨̃ αὐτου̃
καὶ ἀπέστρεψεν Ραψακης καὶ κατέλαβεν πολιορκου̃ντα τὸν βασιλέα Λομναν καὶ ἤκουσεν βασιλεὺς 'Ασσυρίων ὅτι
ἐξη̃λθεν Θαρακα βασιλεὺς Αἰθιόπων πολιορκη̃σαι αὐτόν καὶ ἀκούσας ἀπέστρεψεν καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Εζεκιαν λέγων
10 οὕτως ἐρει̃τε Εζεκια βασιλει̃ τη̃ς Ιουδαίας μή σε ἀπατάτω ὁ θεός σου ἐφ' ὡ̨̃ πεποιθὼς εἰ̃ ἐπ' αὐτω̨̃ λέγων οὐ μὴ παραδοθη̨̃ Ιερουσαλημ εἰς χει̃ρας βασιλέως 'Ασσυρίων
11 ἢ οὐκ ἤκουσας ἃ ἐποίησαν βασιλει̃ς 'Ασσυρίων πα̃σαν τὴν γη̃ν ὡς ἀπώλεσαν
12 μὴ ἐρρύσαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ τω̃ν ἐθνω̃ν οὓς οἱ πατέρες μου ἀπώλεσαν τήν τε Γωζαν καὶ Χαρραν καὶ Ραφες αἵ εἰσιν ἐν χώρα̨ Θεμαδ
13 που̃ εἰσιν οἱ βασιλει̃ς Αιμαθ καὶ Αρφαθ καὶ πόλεως Σεπφαριμ Αναγ Ουγαυα
14 καὶ ἔλαβεν Εζεκιας τὸ βιβλίον παρὰ τω̃ν ἀγγέλων καὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἐναντίον κυρίου
15 καὶ προσεύξατο Εζεκιας πρὸς κύριον λέγων
16 κύριε σαβαωθ ὁ θεὸς Ισραηλ ὁ καθήμενος ἐπὶ τω̃ν χερουβιν σὺ θεὸς μόνος εἰ̃ πάσης βασιλείας τη̃ς οἰκουμένης σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γη̃ν
17 εἰσάκουσον κύριε εἴσβλεψον κύριε καὶ ἰδὲ τοὺς λόγους οὓς ἀπέστειλεν Σενναχηριμ ὀνειδίζειν θεὸν ζω̃ντα
18 ἐπ' ἀληθείας γὰρ ἠρήμωσαν βασιλει̃ς 'Ασσυρίων τὴν οἰκουμένην ὅλην καὶ τὴν χώραν αὐτω̃ν
19 καὶ ἐνέβαλον τὰ εἴδωλα αὐτω̃ν εἰς τὸ πυ̃ρ οὐ γὰρ θεοὶ ἠ̃σαν ἀλλὰ ἔργα χειρω̃ν ἀνθρώπων ξύλα καὶ λίθοι καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς
20 σὺ δέ κύριε ὁ θεὸς ἡμω̃ν σω̃σον ἡμα̃ς ἐκ χειρὸς αὐτω̃ν ἵνα γνω̨̃ πα̃σα βασιλεία τη̃ς γη̃ς ὅτι σὺ εἰ̃ ὁ θεὸς μόνος
21 καὶ ἀπεστάλη Ησαιας υἱὸς Αμως πρὸς Εζεκιαν καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἤκουσα ἃ προσηύξω πρός με περὶ Σενναχηριμ βασιλέως 'Ασσυρίων
22 οὑ̃τος ὁ λόγος ὃν ἐλάλησεν περὶ αὐτου̃ ὁ θεός ἐφαύλισέν σε καὶ ἐμυκτήρισέν σε παρθένος θυγάτηρ Σιων ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν ἐκίνησεν θυγάτηρ Ιερουσαλημ
23 τίνα ὠνείδισας καὶ παρώξυνας ἢ πρὸς τίνα ὕψωσας τὴν φωνήν σου καὶ οὐκ ἠ̃ρας εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς τὸν ἅγιον του̃ Ισραηλ
24 ὅτι δι' ἀγγέλων ὠνείδισας κύριον σὺ γὰρ εἰ̃πας τω̨̃ πλήθει τω̃ν ἁρμάτων ἐγὼ ἀνέβην εἰς ὕψος ὀρέων καὶ εἰς τὰ ἔσχατα του̃ Λιβάνου καὶ ἔκοψα τὸ ὕψος τη̃ς κέδρου αὐτου̃ καὶ τὸ κάλλος τη̃ς κυπαρίσσου καὶ εἰση̃λθον εἰς ὕψος μέρους του̃ δρυμου̃
25 καὶ ἔθηκα γέφυραν καὶ ἠρήμωσα ὕδατα καὶ πα̃σαν συναγωγὴν ὕδατος
26 οὐ ταυ̃τα ἤκουσας πάλαι ἃ ἐγὼ ἐποίησα ἐξ ἀρχαίων ἡμερω̃ν συνέταξα νυ̃ν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημω̃σαι ἔθνη ἐν ὀχυροι̃ς καὶ ἐνοικου̃ντας ἐν πόλεσιν ὀχυραι̃ς
27 ἀνη̃κα τὰς χει̃ρας καὶ ἐξηράνθησαν καὶ ἐγένοντο ὡς χόρτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων καὶ ὡς ἄγρωστις
28 νυ̃ν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταμαι
29 ὁ δὲ θυμός σου ὃν ἐθυμώθης καὶ ἡ πικρία σου ἀνέβη πρός με καὶ ἐμβαλω̃ φιμὸν εἰς τὴν ῥι̃νά σου καὶ χαλινὸν εἰς τὰ χείλη σου καὶ ἀποστρέψω σε τη̨̃ ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἠ̃λθες ἐν αὐτη̨̃
30 του̃το δέ σοι τὸ σημει̃ον φάγε του̃τον τὸν ἐνιαυτὸν ἃ ἔσπαρκας τω̨̃ δὲ ἐνιαυτω̨̃ τω̨̃ δευτέρω̨ τὸ κατάλειμμα τω̨̃ δὲ τρίτω̨ σπείραντες ἀμήσατε καὶ φυτεύσατε ἀμπελω̃νας καὶ φάγεσθε τὸν καρπὸν αὐτω̃ν
31 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἐν τη̨̃ Ιουδαία̨ φυήσουσιν ῥίζαν κάτω καὶ ποιήσουσιν σπέρμα ἄνω
32 ὅτι ἐξ Ιερουσαλημ ἐξελεύσονται οἱ καταλελειμμένοι καὶ οἱ σω̨ζόμενοι ἐξ ὄρους Σιων ὁ ζη̃λος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταυ̃τα
33 διὰ του̃το οὕτως λέγει κύριος ἐπὶ βασιλέα 'Ασσυρίων οὐ μὴ εἰσέλθη̨ εἰς τὴν πόλιν ταύτην οὐδὲ μὴ βάλη̨ ἐπ' αὐτὴν βέλος οὐδὲ μὴ ἐπιβάλη̨ ἐπ' αὐτὴν θυρεὸν οὐδὲ μὴ κυκλώση̨ ἐπ' αὐτὴν χάρακα
34 ἀλλὰ τη̨̃ ὁδω̨̃ ἡ̨̃ ἠ̃λθεν ἐν αὐτη̨̃ ἀποστραφήσεται τάδε λέγει κύριος
35 ὑπερασπιω̃ ὑπὲρ τη̃ς πόλεως ταύτης του̃ σω̃σαι αὐτὴν δι' ἐμὲ καὶ διὰ Δαυιδ τὸν παι̃δά μου
36 καὶ ἐξη̃λθεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἀνει̃λεν ἐκ τη̃ς παρεμβολη̃ς τω̃ν 'Ασσυρίων ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας καὶ ἐξαναστάντες τὸ πρωὶ εὑ̃ρον πάντα τὰ σώματα νεκρά
37 καὶ ἀποστραφεὶς ἀπη̃λθεν βασιλεὺς 'Ασσυρίων καὶ ὤ̨κησεν ἐν Νινευη
38 καὶ ἐν τω̨̃ αὐτὸν προσκυνει̃ν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ Νασαραχ τὸν παταχρον αὐτου̃ Αδραμελεχ καὶ Σαρασαρ οἱ υἱοὶ αὐτου̃ ἐπάταξαν αὐτὸν μαχαίραις αὐτοὶ δὲ διεσώθησαν εἰς 'Αρμενίαν καὶ ἐβασίλευσεν Ασορδαν ὁ υἱὸς αὐτου̃ ἀντ' αὐτου̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 38

ἐγένετο δὲ ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἐμαλακίσθη Εζεκιας ἕως θανάτου καὶ ἠ̃λθεν πρὸς αὐτὸν Ησαιας υἱὸς Αμως ὁ προφήτης καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν τάδε λέγει κύριος τάξαι περὶ του̃ οἴκου σου ἀποθνή̨σκεις γὰρ σὺ καὶ οὐ ζήση̨
καὶ ἀπέστρεψεν Εζεκιας τὸ πρόσωπον αὐτου̃ πρὸς τὸν τοι̃χον καὶ προσηύξατο πρὸς κύριον
λέγων μνήσθητι κύριε ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν σου μετὰ ἀληθείας ἐν καρδία̨ ἀληθινη̨̃ καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα καὶ ἔκλαυσεν Εζεκιας κλαυθμω̨̃ μεγάλω̨
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Ησαιαν λέγων
πορεύθητι καὶ εἰπὸν Εζεκια τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Δαυιδ του̃ πατρός σου ἤκουσα τη̃ς φωνη̃ς τη̃ς προσευχη̃ς σου καὶ εἰ̃δον τὰ δάκρυά σου ἰδοὺ προστίθημι πρὸς τὸν χρόνον σου ἔτη δέκα πέντε
καὶ ἐκ χειρὸς βασιλέως 'Ασσυρίων σώσω σε καὶ ὑπὲρ τη̃ς πόλεως ταύτης ὑπερασπιω̃
του̃το δέ σοι τὸ σημει̃ον παρὰ κυρίου ὅτι ὁ θεὸς ποιήσει τὸ ῥη̃μα του̃το
τὴν σκιὰν τω̃ν ἀναβαθμω̃ν οὓς κατέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμοὺς του̃ οἴκου του̃ πατρός σου ἀποστρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναβαθμούς καὶ ἀνέβη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναβαθμούς οὓς κατέβη ἡ σκιά
προσευχὴ Εζεκιου βασιλέως τη̃ς Ιουδαίας ἡνίκα ἐμαλακίσθη καὶ ἀνέστη ἐκ τη̃ς μαλακίας αὐτου̃
10 ἐγὼ εἰ̃πα ἐν τω̨̃ ὕψει τω̃ν ἡμερω̃ν μου ἐν πύλαις ἅ̨δου καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα
11 εἰ̃πα οὐκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον του̃ θεου̃ ἐπὶ τη̃ς γη̃ς οὐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον
12 ἐκ τη̃ς συγγενείας μου κατέλιπον τὸ λοιπὸν τη̃ς ζωη̃ς μου ἐξη̃λθεν καὶ ἀπη̃λθεν ἀπ' ἐμου̃ ὥσπερ ὁ καταλύων σκηνὴν πήξας τὸ πνευ̃μά μου παρ' ἐμοὶ ἐγένετο ὡς ἱστὸς ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐκτεμει̃ν ἐν τη̨̃ ἡμέρα̨ ἐκείνη̨ παρεδόθην
13 ἕως πρωὶ ὡς λέοντι οὕτως τὰ ὀστα̃ μου συνέτριψεν ἀπὸ γὰρ τη̃ς ἡμέρας ἕως τη̃ς νυκτὸς παρεδόθην
14 ὡς χελιδών οὕτως φωνήσω καὶ ὡς περιστερά οὕτως μελετήσω ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ του̃ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος του̃ οὐρανου̃ πρὸς τὸν κύριον ὃς ἐξείλατό με
15 καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τη̃ς ψυχη̃ς
16 κύριε περὶ αὐτη̃ς γὰρ ἀνηγγέλη σοι καὶ ἐξήγειράς μου τὴν πνοήν καὶ παρακληθεὶς ἔζησα
17 εἵλου γάρ μου τὴν ψυχήν ἵνα μὴ ἀπόληται καὶ ἀπέρριψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας μου
18 οὐ γὰρ οἱ ἐν ἅ̨δου αἰνέσουσίν σε οὐδὲ οἱ ἀποθανόντες εὐλογήσουσίν σε οὐδὲ ἐλπιου̃σιν οἱ ἐν ἅ̨δου τὴν ἐλεημοσύνην σου
19 οἱ ζω̃ντως εὐλογήσουσίν σε ὃν τρόπον κἀγώ ἀπὸ γὰρ τη̃ς σήμερον παιδία ποιήσω ἃ ἀναγγελου̃σιν τὴν δικαιοσύνην σου
20 κύριε τη̃ς σωτηρίας μου καὶ οὐ παύσομαι εὐλογω̃ν σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τη̃ς ζωη̃ς μου κατέναντι του̃ οἴκου του̃ θεου̃
21 καὶ εἰ̃πεν Ησαιας πρὸς Εζεκιαν λαβὲ παλάθην ἐκ σύκων καὶ τρι̃ψον καὶ κατάπλασαι καὶ ὑγιὴς ἔση̨
22 καὶ εἰ̃πεν Εζεκιας του̃το τὸ σημει̃ον ὅτι ἀναβήσομαι εἰς τὸν οἰ̃κον κυρίου του̃ θεου̃

ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 39

ἐν τω̨̃ καιρω̨̃ ἐκείνω̨ ἀπέστειλεν Μαρωδαχ υἱὸς του̃ Λααδαν ὁ βασιλεὺς τη̃ς Βαβυλωνίας ἐπιστολὰς καὶ πρέσβεις καὶ δω̃ρα Εζεκια ἤκουσεν γὰρ ὅτι ἐμαλακίσθη ἕως θανάτου καὶ ἀνέστη
καὶ ἐχάρη ἐπ' αὐτοι̃ς Εζεκιας χαρὰν μεγάλην καὶ ἔδειξεν αὐτοι̃ς τὸν οἰ̃κον του̃ νεχωθα καὶ τη̃ς στακτη̃ς καὶ τω̃ν θυμιαμάτων καὶ του̃ μύρου καὶ του̃ ἀργυρίου καὶ του̃ χρυσίου καὶ πάντας τοὺς οἴκους τω̃ν σκευω̃ν τη̃ς γάζης καὶ πάντα ὅσα ἠ̃ν ἐν τοι̃ς θησαυροι̃ς αὐτου̃ καὶ οὐκ ἠ̃ν οὐθέν ὃ οὐκ ἔδειξεν Εζεκιας ἐν τω̨̃ οἴκω̨ αὐτου̃
καὶ ἠ̃λθεν Ησαιας ὁ προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα Εζεκιαν καὶ εἰ̃πεν πρὸς αὐτόν τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι οὑ̃τοι καὶ πόθεν ἥκασιν πρὸς σέ καὶ εἰ̃πεν Εζεκιας ἐκ γη̃ς πόρρωθεν ἥκασιν πρός με ἐκ Βαβυλω̃νος
καὶ εἰ̃πεν Ησαιας τί εἴδοσαν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ σου καὶ εἰ̃πεν Εζεκιας πάντα τὰ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ μου εἴδοσαν καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τω̨̃ οἴκω̨ μου ὃ οὐκ εἴδοσαν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοι̃ς θησαυροι̃ς μου
καὶ εἰ̃πεν αὐτω̨̃ Ησαιας ἄκουσον τὸν λόγον κυρίου σαβαωθ
ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει κύριος καὶ λήμψονται πάντα τὰ ἐν τω̨̃ οἴκω̨ σου καὶ ὅσα συνήγαγον οἱ πατέρες σου ἕως τη̃ς ἡμέρας ταύτης εἰς Βαβυλω̃να ἥξει καὶ οὐδὲν οὐ μὴ καταλίπωσιν εἰ̃πεν δὲ ὁ θεὸς
ὅτι καὶ ἀπὸ τω̃ν τέκνων σου ὡ̃ν ἐγέννησας λήμψονται καὶ ποιήσουσιν σπάδοντας ἐν τω̨̃ οἴκω̨ του̃ βασιλέως τω̃ν Βαβυλωνίων
καὶ εἰ̃πεν Εζεκιας πρὸς Ησαιαν ἀγαθὸς ὁ λόγος κυρίου ὃν ἐλάλησεν γενέσθω δὴ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ται̃ς ἡμέραις μου
Читать далее:ΗΣΑΙΑΣ, κεφαλίς 40
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1 Надписание книги: перечисление царей, в царствование которых (740-696) протекала деятельность Исаии (ср 4 Цар 15-18 и 2 Пар 26-32). "Иуда и Иерусалим" здесь не географические названия, а наименования народа Божия, к которому обращены все пророчества Исаии, даже если в них говорится о Северном царстве и об иноземных народах.


1:2-14 Торжественная речь, в которой выражены основные идеи пророка. Поэтому она поставлена на первое место, тогда как о призвании Исаии говорится только в Ис 6. В ней кратко, в поэтической форме, описывается вся история Израиля. Данный текст был написан или в конце войны 735 г против сиро-ефремлян (4 Цар 1-16) или в период осады Иерусалима и опустошения территории Иуды Сеннахиримом в 701 г. (ср Ис 36:1; 4 Цар 18:13сл).


1:4 "Святаго Израилева" - излюбленное Исаией наименование Бога.


1:5-6 Иудейское общество представляется пророку в виде больного тела: "голова" - правители; "сердце" - священники и левиты; народ - тело, на котором не осталось здорового места. Церковь относит ст Ис 1:6, как и аналогичные стт Ис 53:3сл, к Страстям Христовым.


1:10 "Князья Содомские" - правители избранного народа, вследствие своей греховности уподобившиеся содомлянам; "народ Гоморрский" - очень грешный народ (ср Иез 16:49).


1:11 Пророк обличает совершающих обряды без соответствующего внутреннего расположения (ср Ам 5:21-27). Хотя жертвоприношения и праздники установлены Богом и Исаия признает их необходимым выражением религиозного чувства (Ис 19:21, ср Ис 29:1сл), праведная жизнь гораздо ценнее в очах Божиих. Согласно блаж. Иерониму, жертвоприношения были установлены с целью возвысить ум человека до понимания необходимости "жертвы духовной".


1:15 "Ваши руки полны крови" - крови невинных, смешивающейся с кровью жертв.


1:18 Прощение грехов, как и суд (Пс 9:9), есть дело Божие (Исх 34:6; Ос 11:8-9). По Своей милости Бог прощает грех человеку, вследствие чего восстанавливается подлинное отношение между согрешившим и его Создателем. Всякий, даже самый тяжелый грех, может быть прощен, ибо милосердие Божие безгранично. Бог всегда прощает грешника, если тот признается и раскаивается в своих грехах в результате внутреннего обращения (Иер 3:14; Иез 18:30-32; ср Ис 31:6-7; Плач 5:21). Прощение грехов- один из признаков мессианской эры (Иер 31:34; ср Иез 36:25-26): это предсказание пророков полностью сбывается с пришествием Иисуса Христа.


1:20 "Меч пожрет вас" - нашествие врагов со всеми сопровождающими его бедствиями пока еще только угроза, которую можно отвести обращением.


1:26 В древности считалось, что личность и судьбу человека определяет его имя (ср имена Иакова и его сыновей - Быт 25:26; Быт 27:36; Быт 29:31-30:24и т.д.). Перемена имени означает перемену призвания (ср Авраам - Быт 17:5; Израиль - Быт 32:29и т.д.). Имена, которые нарицают пророки, являются как бы печатью на жизни людей (см Ис 7:3; ср Ис 10:21; Ис 7:14; Ис 8:1-3; ср Ис 8:18; Ос 1:4, Ос 1:6, Ос 1:9-11; Ос 2:1, Ос 2:23). Будущему Иерусалиму даются новые пророческие имена, напр " город правды, столица верная" (ст Ис 1:26; Ис 60:14; Ис 62:4-12; Иез 48:35). Согласно Исаии и Амосу, правда есть прежде всего беспристрастность в исполнении правосудия, а в более глубоком плане - причастность к правде-справедливости Самого Бога, через которую проявляется Его святость (Ис 5:16).


1:29 Свящ. "дубравы" были местами, где поклонялись идолам, следуя безнравственным религиозным обычаям, заимствованным у хананеев (ср Втор 12:2).


2:1-5 "Слово", главную часть которого мы находим и у Мих 4:1-3. В нем выражается верность Иерусалиму, центру откровения; в то же время оно проникнуто духом универсализма.


2:1-5 В мессианские времена.


2:6 "Чародеи... как у филистимлян" - гадание и чародеяние имело место во всех странах древнего Востока, даже в Израиле (1 Цар 28:3сл; Ис 8:19), несмотря на запрещения (Исх 22:18; Лев 19:31; Лев 20:27; Втор 18:10-11, Втор 18:14). О филистимских чародеях нам ничего не известно, есть только указание на них в 1 Цар 6:2.


3:1 "Позор" - очевидно армия была уничтожена или взята в плен. Многие женщины готовы стать женами оставшихся в живых мужчин, чтобы избежать одиночества и позора бесплодия.


3:2 "Отрасль" и "плод земли" обозначают или Мессию, или "уцелевших сынов Израиля". Они сравниваются с деревом, вновь расцветающим на палестинской земле.


3:3 Неверный Израиль будет наказан. Но Бог любит Свой народ и спасет небольшой "остаток" от меча завоевателей. Этот образ остатка, уже встречающийся у Амоса (Ам 3:12; Ам 5:15; Ам 9:8-10), появляется затем у Исаии (Ис 6:13; Ис 10:19-21; Ис 28:5-6; Ис 37:4= 4 Цар 19:4; Ис 37:31-32, ср Мих 4:7; Мих 5:3; Соф 2:7, Соф 2:9; Соф 3:12; Иер 3:14; Иер 5:18; Иез 5:3; Иез 9). Остаток жителей Иерусалима, очищенный и отныне верный, снова станет могущественным народом. После катастрофы 587 г. "остаток" окажется среди уведенных в плен (Иез 12:16; Вар 2:13), в плену он обратится (Иез 6:8-10; ср Втор 30:1-5), и тогда Бог соберет его для мессианского восстановления (Ис 11:11, Ис 11:16; Иер 23:3; Иер 31:7; Иер 50:20; Иез 20:37; Мих 2:12-13). После возвращения из плена "остаток", тоже ставший неверным, будет, согласно послепленным пророкам, частично истреблен и очищен (Зах 1:3; Зах 8:11; Агг 1:12; Авд 1:17= Иоил 2:32; Зах 13:8-9; Зах 14:2). В действительности, подлинным "Семенем" нового освященного Израиля (Ис 11:1, Ис 11:10; ср Ис 4:2; Иер 23:3-6), становится Христос. - В противоположность Израилю, у языческих народов не будет "остатка" (Ис 14:22, Ис 14:30; Ис 15:9; Ис 16:14; Иез 21:32; Ам 1:8; Авд 1:18).


3:14 "Виноградник" - образ народа Божия.


5:1 Притча или песня о винограднике, составленная Исаией в начале его пророческой деятельности, вероятно по образцу песен при сборе винограда. Образ виноградника, символизирующего Израиль, избранный и затем отверженный, встречается впервые у Осии Ос 10:1, затем у Иеремии (Иер 2:21; Иер 5:10; Иер 6:9; Иер 12:10) и Иезекииля (Иез 15:1-8; Иез 17:3-10; Иез 19:10-14; ср Пс 79:9-19; Ис 27:2-5). Христос возвращается к ней в притче о злых виноградарях (Мф 21:33-44п; ср проклятие смоковницы Мф 21:18-19). У Ин 15:1-2Он открывает тайну "истинной виноградной лозы".


5:16 "Святость Божия" (ср Ис 6:3) отделяет Бога от всех его творений. Бог пребывает на недосягаемой для них высоте и не может быть ими осквернен. Но эта трансцендентная святость проявляется в отношениях с людьми, в правде Божией, через которую открывается этический характер Его святости. Бог вознаграждает добрых и карает злых в час Своего "суда". Этой правде не противоречит милосердие, ибо Бог вершит правду и когда исполняет Свои обетования и когда прощает раскаявшемуся грешнику.


5:19 "Свое дело" - день Господень, который рассматривался как политическое торжество Израиля над всеми врагами (ср Ам 5:18).


6:1-13 Первое видение Исаии - призвание пророка; его датируют обычно 740 г. Этот текст положено читать как паремию на праздник Сретения Господня, ибо Церковь видит здесь предсказание о воплощении Сына Божия и принесении Его во Храм. Сидящий на престоле - Господь, единственный истинный Царь Израиля и мира (ср Откр 4:3-11). Во время видения Исаия слышал и видел духовным взором и духовным слухом. "Слышит Исаия глас Господа, хотя ничто не ударяло в телесный слух... ибо в уме тех, у кого он не развлечен и чист, какою-то неизреченной силою составляются образы, как будто они слышат в себе изглашаемое слово Божие, хотя ни воздух не передает, ни слух не принимает сих образов" (св. Василий Великий, толкование на пророка Исаию, VI).


6:2 "Серафимы", т.е. "пламенеющие" - небесные существа с человеческим лицом и шестью крыльями; они напоминают таинственные существа, несущие колесницу Ягве (Иез 1); в Иез 10они названы "херувимами" (ср Исх 25:18).


6:3 "Свят, свят, свят" - этот текст стал литургическим песнопением. "Святость Божия" составляет одну из центральных тем проповеди Исаии (Ис 1:4; Ис 5:19, Ис 5:24; Ис 10:17, Ис 10:20; Ис 41:14, Ис 41:16, Ис 41:20и т.д.). Святость Божия властно призывает человека к святости, т.е. к отделению от язычников (Лев 20:24) и к очищению от греха (стт Ис 6:5-7). Так человек становится причастным святости Божией.


6:4 "Курения", (или облако) - знак присутствия Бога на Синае (Исх 19:16), в Скинии (Исх 40:34-35), и в храме иерусалимском.


6:6 "Горящий уголь" причастен святости, сообщаемой жертвеннику. Огонь обычно сопровождает теофании на Синае (Исх 19:18; Втор 4:11-12, Втор 4:15, Втор 4:33, Втор 4:36). Этот огонь очистителен (ср Ис 1:25; Иер 6:29; Мф 3:11).


6:7 Пророк - вестник Слова Божия, он - Его "уста" (ср Исх 4:16). Поэтому Бог влагает слова Свои "в его уста" (Иер 1:9), и Иезекииль ест свиток (Иез 3:1-3), на котором начертано Слово Божие.


6:8 Готовность пророка на служение. Здесь можно видеть характерную черту библ. откровения. Мистик, созерцая видение, не растворяется в экстазе, его сознание остается ясным.


6:10 Проповедь пророка наталкивается на непонимание слушателей. Бог не желает этого ожесточения, но предвидит его; включаясь в Его замысел, оно открывает грех, таящийся в глубине сердца, и ускоряет Суд (ср ожесточение фараона Исх 4:21; Исх 3:7; и т.д.). Эти слова Исаии многократно приводятся в НЗ (Мф 13:14-15п; Ин 12:40; Деян 28:26-27) и применяются Христом к Его слушателям (Мф 13:13).


6:11 "Надолго ли, Господи?" - пророку трудно примириться с окончательным осуждением своего народа. В Своем ответе Господь, не погашая этой надежды, возвещает, что спасению будет предшествовать тяжкое испытание.


6:13 Залог надежды изображен аллегорически. Израиль не будет истреблен окончательно, но возродится, подобно срубленному дереву, сохраняющему в корнях силу жизни для новых побегов.


7:1 См 4 Цар 16:5 нашествие сиро-ефремлян.


7:3 "Шеарясув" - символическое имя, означающее "остаток вернется" (ср Ис 1:26), т.е. обратится к Богу и избегнет наказания (ср Ис 4:3; Ис 10:20-23).


7:9 Букв. смысл: "если не будете в вере, не будете в крепости". Здесь раскрывается суть библ. философии веры. Вера для пророка означает не только уверенность в существовании чего-то высшего (в этом смысле Ахаз "верил"), но и вверение всего своего существа Богу.


7:10-14 Ахаз отказывается просить знамения, но оно дано ему Богом: Исаия предсказывает рождение младенца, имя которого Еммануил, т.е. "С нами Бог" (ср Ис 8:8), имеет пророческое значение (ср Ис 1:26) и возвещает, что Бог будет охранять и благословлять Иуду. В других пророчествах Исаии (Ис 9:1-6; Ис 11:1-9) приоткрывается тайна спасения, принесенного этим младенцем, вырисовывается образ Мессии, Царя и Спасителя, уже намеченный пророком Нафаном (2 Цар 7), к которому снова обращаются другие пророки (Мих 5:2; Иез 34:23; Агг 2:23; ср Пс 2; Пс 44; Пс 71; Пс 109). Бог пошлет Царя, преемника Давида, чтобы спасти Свой народ. Поэтому надежда верных Ягве зиждется на обетовании о непоколебимости династии Давида. Даже если Исаия, говоря о знамении, предсказывает в данном месте рождение Езекии, сына Ахаза, это предсказание имеет в то же время и более широкое мессианское значение: торжественный тон пророчества и имя "Еммануил" указывают, что Исаия прозревает в этом царственном рождении нечто гораздо большее, чем современное историческое событие - особое действие Бога, устанавливающего окончательное мессианское царство. Поэтому евангелисты (Мф 1:23 - цитата из Ис 7:14; Мф 4:15-16 - цитата из Ис 9:1-2) и Отцы Церкви вполне законно усмотрели в этом пророчестве возвещение рождения Иисуса Христа.


7:14 "Дева" (евр "алма") - в евр языке слово "бетула" означает исключительно - дева, а слово "алма" имеет более широкий смысл, относясь к не вышедшей замуж девушке. Переводчики (LXX) уточнили смысл евр слова, переведя его греч "parqenoV", что может относиться только к деве. Это является ценным свидетельством древнееврейской интерпретации, принятой евангелистами : Мф 1:23видит здесь возвещение девственного зачатия Христа.


7:20 "Бритвою, нанятой по ту сторону реки" - орудием Божиим будут полчища ассирийские, опустошающие страну; река - Евфрат.


7:22 "Маслом и медом будут питаться" - в ст Ис 7:15эта пища - благословение Земли Обетованной (ср Исх 3:8, Исх 3:17 и т.д.; Втор 6:3; Втор 11:9 и т.д.).


8:2 Урия был первосвященником (ср 4 Цар 16:10; Захария - тестем царя - 2 Пар 29:1).


8:4 Нашествие Феглаффелласара III и затем Саргона.


8:6 "Воды Силоама" (ср Ис 7:3) символизируют покровительство Господне, которому народ предпочел помощь Ассирии; (ст Ис 8:7) воды реки Евфрата - ассирийские войска, хлынувшие потоком.


9:1 "Приморский путь" - дорога из Египта в Ассирию.


9:6 "Чудный... Князь мира" - младенец царского рода будет обладать мудростью Соломона, мужеством и благочестием Давида, великими добродетелями Моисея и патриархов (ср Ис 11:2). Христианское предание, выражающееся в Рождественских богослужениях, дает эти наименования Христу, ибо Он и есть Еммануил.


9:6 "Ревность Господа Саваофа соделает это" - ревнивая любовь Бога побуждает Его наказывать Свой народ за его грехи (ср Исх 20:5; Втор 4:24) и в то же время готовить его избавление.


9:7-11 Это пророчество было произнесено против Северного царства в 739 г., когда израильтяне вместе с сирийцами подготовляли наступление на Иерусалим (4 Цар 15:37) или в 734 г., когда Северное царство стало добычей Ассирии (4 Цар 15:29).


10:5-27 По всей вероятности, речь идет о нашествии Сеннахирима в 701 г. Ср. ст Ис 10:8-11с Ис 36:18-20. Царь ассирийский действует в качестве бессознательного орудия Суда Божия над строптивым народом (ср Ис 13:5; Ис 5:26; Ис 7:18; Ис 8:7). Позднее пророк Иеремия назовет Навуходоносора бичом в руках Ягве (Иер 51:20; Иер 50:23) и даже Его рабом (Иер 27:6; Иер 43:10). Завоеватель не сознавал себя орудием в руках Божиих; но это не уменьшает его ответственности.


Предсказания о Мессии: Он произойдет из рода Давидова (ст Ис 10:1), будет исполнен пророческого духа (ст Ис 10:2), установит среди людей Царство правды и мира, ибо земля будет наполнена ведением Господа (ст Ис 10:9).


11:1 Иессей, отец Давида (1 Цар 16:1сл; ср Руф 4:22) и предок всех царей Иуды и Мессии (ср Мф 1:6-16).


11:2 "На нем почиет Дух Господень" - Дух Господень или "Святой Дух Господень" (Ис 42:1; Ис 61:1сл; Ис 63:10-13; Пс 50:13; Прем 1:5; Прем 9:17). Его действие (евр "руах" означает и "дух" и "дуновение", т.е. действие) проявляется на протяжении всей библейской истории. При сотворении мира Он пребывал над хаосом (Быт 1:2), и Он дает жизнь всем творениям (Пс 103:29-30; Пс 32:6; Быт 2:7; ср Иез 37:5-6, Иез 37:9-10). Дух сходит на Судей (Суд 3:10; Суд 6:34; Суд 11:29) и Саула (1 Цар 11:6). Он дарует мастерам способность творить (Исх 31:3; Исх 35:31), судьям - разумение (Числ 11:17), мудрость- Иосифу (Быт 41:38). Он же вдохновляет пророков (Зах 7:12), Моисея (Числ 11:17, Числ 11:25-26) Саула (1 Цар 10:6, 1 Цар 10:10), Давида (2 Цар 23:2), Илию (4 Цар 2:9; Мих 3:8; Ис 48:16; Ис 61:1), Азарию (2 Пар 15:1), Иозиила (2 Пар 20:14), Захарию (2 Пар 24:20), тогда как лжепророки "ведомы своим духом" (Иез 13:3; ср Дан 4:5, Дан 4:15; Дан 5:11-12, Дан 5:14). Исаия утверждает здесь, что этот Дух будет дан Мессии; Иоиль (Иоил 2:28-30) возвещает Его "излияние на всякую плоть" в мессианские времена (ср Деян 2:16-18). Учение о Духе, как и о Премудрости (ср Притч 8:22; Прем 7:22), получит свое окончательное выражение в НЗ (ср Ин 1:33; Ин 14:6, Ин 14:26; Деян 1:8; Деян 2; Рим 5:5).


11:3 Дух пророческий дарует Мессии исключительные добродетели Его великих предков: мудрость Соломона, осторожность и храбрость Давида, ведение и страх Господень праотцев и пророков: Моисея, Иакова, Авраама (ср Ис 9:6). Перечисление этих даров в LXX и Вульг (где "страх Господень" передается с помощью двух понятий - страха и благочестия ("timor" и "pietas") лежит в основе учения Церкви о "семи дарах Духа Святаго".


11:6 Восстание человека против Бога (Быт 3) нарушило гармонию как между человеком и природой (Быт 3:17-19), так и между людьми (Быт 4). Пророки возвещают войны и нашествия как кару за неверность Израиля. В противоположность этому, мессианская эра, принося прощение грехов, примирение с Богом и царство правды, устанавливает мир и как следствие всего этого: плодородие земли (Ам 9:13-14; Ос 2:20, Ос 2:23) всеобщее разоружение (Ис 2:4; Ис 9:5; Мих 4:3-4; Мих 5:9-10; Зах 9:10) вечный мир (Ис 9:7; Ис 32:17; Ис 60:17-18; Соф 3:13; Зах 3:10; Иоил 3:17). Новый Завет есть завет мира (Иез 34:25; Пс 71:3-7). Этот мир распространится и на животное царство. Произойдет как бы возвращение к райскому блаженству.


13:9-10 Пророчество о грядущем великом Суде Божием над всем миром.


14 В данном пророчестве предвосхищается возвращение из плена и обращение языч. народов (ср Ис 40-55).


14:3-21 Этот машал - сатира на падение надменного тирана, царя Ассирийского или Вавилонского. Отцы Церкви видели здесь символическое изображение падения Денницы-Люцифера.


14:31 "От севера" - ассирийские войска приходили с севера. На образном языке Иеремии и Иезекииля север - сторона, откуда всегда приходят враги.


16 Исаия как бы приглашает бежавших из Моава просить покровительства у царя Иудейского. Согласно блаж. Иерониму, этот текст имеет мессианское значение.


16:3-5 В начале этого пророчества Исаия просит Иуду быть гостеприимным к историческому врагу - Моаву.


16:6 Отказ дать убежище моавитянам.


17:1 Предсказание о разрушении Дамаска, столицы арамейской, которое произошло в 732 г.


17:3 Ефрем, т.е. Израильское (северное) царство, был в союзе с Дамаском против Иуды. Осия, новый царь Самарийский, вел интриги против Ассирии.


17:4 Вторая часть пророчества относится к царству Израильскому. Оно осуществилось в 721 г. (падение Самарии).


17:12-14 Пророчество произнесено вероятно в 701 г., во время великого ассирийского нашествия.


18:1 "Земля, осеняющая крыльями" - имеется в виду земля египетская, изобилующая мошками. При жизни Исаии Египет управлялся эфиопской династией.


18:2 "Идите, быстрые послы", т.е. послы фараона, которым пророк советует возвратиться в свою страну и прекратить интриги против Ассирии.


19 Исаия очевидно выступал против Египта главным образом между 718 и 701 гг, когда Сиво, посланник фараона Тефнакта, пытался создать на Ближнем Востоке коалицию против Ассирии.


19:11 Цоан или Танис, город в дельте Нила.


"Сын царей древних" - египетские мудрецы славились в древности. Многие книги мудрости приписывались фараонам.


20 "Азот" - филистимский город, взятый Саргоном II в 711 г. Жители города восстали, подстрекаемые египтянами; по-видимому в связи с этим событием Исаия предсказал поражение Египта в войне с Ассирией.


21:2 "Елам" - страна, расположенная к В от Месопотамии; из нее вышли мидяне и персы, выступившие в 6 веке против могучей Вавилонской державы и сокрушившие ее.


21:5 Согласно преданию, сообщаемому Дан 5и Геродотом, Вавилон был взят персами во время происходившей в нем ночной оргии.


21:11 "Дума" или Едом - сокращ. название Идумеи.


21:13-17 Речь идет об аравийских племенах, ставших жертвами нашествия с севера. Пророк призывает жителей земли Фемайской (Быт 25:15; Иер 25:23) принять беглецов из Дедана (ныне оазис Ел Ела; ср Быт 10:7; Иер 49:8; Иез 25:3 Иез 27:21. "Кидар- название тех же областей (Быт 25:13; Иер 49:28; Иез 27:21). В 715 г. Саргон после окончания похода в Трансиорданию дошел до СЗ Аравии. Иуда также находился в опасности.


22 Это пророчество было произнесено после освобождения Иерусалима в 701 г., которое положило конец победоносной кампании Сеннахирима (ср 4 Цар 18:13; 4 Цар 19:9; Ис 36:1сл; Ис 37:8сл). Исаия, предрекший спасение города, порицает чрезмерно радующихся и предупреждает, что угроза наказания еще не миновала.


22:11 Работы Езекии в предвидении нашествия Сеннахирима. О "доме кедровом" (ст Ис 22:8) см 3 Цар 7:2; о ремонте стен и о водохранилище см 4 Цар 20:20; Сир 48:19.


22:22 Открывать и закрывать дверь "дома царя" было обязанностью египетского визиря, а в Израиле - смотрителя дворца. Такой же будет миссия ап. Петра в Церкви, Царствии Божием (Мф 16:19). Эти слова приводит тайнозритель в Откр 3:7, применяя их к Мессии (на предрождественском богослужении лат. обряда. 20 декабря, Мессия воспевается как "ключ Давида и скипетр дома Израилева").


22:25 Елиаким впал в немилость, что повлекло за собой опалу всей его семьи, в свое время воспользовавшейся его возвышением.


23:1 Пророк имеет, очевидно, в виду нашествие Сеннахирима в 701 г. "Земля Киттийская" - о. Кипр, где находились финикийские колонии.


24 Эти главы Ис названы апокалипсисом Исаии; здесь в близких исторических событиях раскрываются предзнаменования грядущего Суда Божия и дается его поэтическое описание, прерываемое псалмами моления и благодарения.


24:5 По всей вероятности, речь идет здесь не о Союзе-Завете, заключенном с Авраамом или Моисеем, но о всемирном Союзе-Завете, заключенном Богом с Ноем (Быт 9:9-17). При нарушении этого Завета вся земля оскверняется и несут наказание живущие на ней (ст 6).


24:10 "Опустевший город", букв, город небытия, т.е. столица враждебного языч. мира, противополагающаяся Иерусалиму (Ис 26:1-6). Ее разрушение служит символом Суда Божия. Ее отождествляют с Вавилоном, разрушенным Ксерксом в 485 г., или с Тиром, разрушенным Александром в 332 г., или с Самарией, разрушенной Гирканом в 110 г., или, наконец, со столицей Моава (см Ис 24:17-18; Ис 25:10).


24:21 "Воинство выспреннее" - духи (ангелы) зла (см Откр 12:7).


25 Возвращаясь к универсалистским взглядам, неоднократно выраженным в Св. Писании (Ис 2:2-3; Ис 56:6-8; Ис 60:11-14; Зах 8:20; Зах 14:16и т.д.), пророк описывает стечение народов в Иерусалиме как великий пир. С этих пор понятие мессианского пира вошло в иудаизм; проникло оно и в НЗ (Мф 22:2-10; Лк 14:13-14, Лк 14:16-24).


25:8 "Поглощена будет смерть на века" - участникам мессианского пира будет даровано бессмертие.


25:10 Моав олицетворяет всех врагов Израиля.


26:1 Иерусалим, который Бог укрепит, чтобы он стал прибежищем праведников, противопоставлен "высоко стоявшему городу" (ст Ис 26:5), разрушенному граду (Ис 24-25).


26:7-19 Суд Божий праведен (стт Ис 26:7-10) и приносит избавление и славу своему народу (стт Ис 26:11-15); нынешние испытания подготовляют новое рождение (стт Ис 26:16-19). Муки рождения стали в Библии образом испытаний, предваряющих пришествие Мессии (ср Мф 24:8; Мк 13:8; Ин 16:20-21).


26:19 "Оживут Твои мертвецы, восстанут мертвые тела" - описав тщетные попытки израильтян возродить свой народ, пророк противополагает им силу Божию, действующую в мире. "Твои мертвецы", т.е. те, кто верно служил Ему в земной жизни. Земля извергнет их тела. Т. о., мессианскому блаженству будут причастны не только счастливые современники пришествия Мессии, но и праведники, жившие в прошлые века. Здесь пророк достигает вершины ВЗ-ного мессианства, впервые приоткрывая тайну воскресения.


26:21 "Земля откроет поглощенную ею кровь" - кровь убитых покрывали землей, чтобы она не взывала о мщении (ср Быт 37:26; Откр 6:9; Откр 16:6; Откр 20:13).


27:1 Здесь "левиафан" символизирует Ассирию или Вавилон (Пс 73:14).


27:2 Израиль, как и в Ис 5:1-7, представлен в образе виноградника, над которым Бог бдит с любовью, если народ призывает Его.


27:12 "Великая река" - Евфрат - образовывала вместе с "потоком Египетским", т.е. Нилом, идеальные границы земли Ханаанской.


28:1-6 Пророчество, произнесенное за некоторое время до падения Самарии в 721 г. Город был построен на конусообразном холме и украшал его, подобно тому как венки цветов украшали участников античных пиршеств. Другие пророки (Ос 7:5-7; Ам 3:9, Ам 3:15и т.д.) указывали на богатство Самарии и безнравственность, царящую в ней.


28:7-22 Эти пророчества были произнесены незадолго до нашествия Сеннахирима в 701 г., при царе Езекии, который, боясь наступления врага, пытался вступить в союз с иноземцами. Первое пророчество относится к участникам свящ. трапез в храме, которые сравнивают непонятные им слова Исаии с лепетом младенцев. Им так же будут непонятны слова ассирийских воинов, которых Ягве направит против них.


28:16-17 Краткое пророчество, нарушающее изложение. Бог, зодчий нового Иерусалима, строит его на камне правды и справедливости. Имя камня "верующий в него не постыдится" подобно символическим именам "город правды, столица верная" (Ис 1:26). В НЗ краеугольный камень или камень, положенный в основание, символизирует Христа (Мф 21:42; Еф 2:20; 1 Петр 2:4-8) или ап. Петра (Мф 16:18).


28:20 "Слишком коротка будет постель" - пророк, по-видимому, цитирует народную пословицу.


28:23-29 Мудрость земледельца, который сеет и молотит каждый злак по роду его, есть образ Премудрости Божией, руководящей Своим народом.


29:1-12 Это пророчество, по-видимому, предшествует осаде Иерусалима (701 г.).


"Ариил" - Иерусалим, именуемый "очагом Божиим", т.е. свящ. городом. Эта интерпретация основана на сравнении с Иез 43:16, где "ариил" обозначает верхнюю часть жертвенника - очага, на котором сжигались жертвы. Она подтверждается тем, что в конце ст 1 говорится о жертвоприношениях в храме.


29:15-24 Безрассудны надеющиеся утаить злые умыслы (стт Ис 29:15-16) от всеведения Божия. Бог избавит смиренных от козней врагов и установит царство правды (стт Ис 29:17-20).


29:16 В древнем рассказе о сотворении мира Бог создает человека из праха земного, подобно горшечнику, лепящему глину. Пророки часто прибегают к тому же образу, а ап. Павел с помощью его выражает полную зависимость человека от Бога (Рим 9:21).


30:1-7 Пророчество, произнесенное при отправлении послов Езекии к фараону (в 703 или 702 г.), чтобы заручиться его поддержкой в борьбе с Ассирией.


30:8-17 Три пророчества (стт Ис 30:9-11; Ис 30:12-14; Ис 30:15-17), произнесенные Исаией в начале царствования Езекии. В них повторяются упреки пророка своим современникам. Видя, что они не послушали его, Исаия велит записать свои угрозы. Будущее подтвердит истину его слов (ст Ис 30:8). Затем пророк как будто умолкает. Он вновь возвышает голос, когда Иерусалиму начинает угрожать нашествие Сеннахирима (ср Ис 8:16-18- быть может речь идет о другом периоде молчания пророка).


30:27-33 Это пророчество, по всей вероятности, было произнесено, когда Сеннахирим угрожал Иерусалиму. Пророк говорит здесь с исключительной силой об ужасающем действии гнева Ягве.


30:33 "Тофет", т.е. место, где "сжигают", находилось в долине Бен-Хинном, где сжигали детей, принося их в жертву Молоху (ср Лев 18:21). Царь (евр "мелек"), о котором говорится в этом ст, может быть обозначает царя Ассирийского.


31:1-3 Пророчество, произнесенное, вероятно, при тех же обстоятельствах, что и в Ис 30:1-5и Ис 30:6-7.


31:4-9 Пророчество против Ассирии - очевидно во время наступления Сеннахирима.


32:1-5 Описание идеального царства в мессианской перспективе (ср 29 18; 35 5), однако менее ярко обрисованной, чем в Ис 9:1-7и Ис 11:1-9.


32:9-14 Предупреждение женщинам в стиле Ис 3:16-24. Хронологическое указание ст Ис 32:10напоминает Ис 29:1.


32:15 Дух, Который почиет на Мессии (Ис 11:2), обещан здесь всему народу.


32:19 "Лес" - Ассирия; "город" - ее столица.


33:7 "Послы для мира", отправленные Езекией к Сеннахириму, потерпели неудачу.


33:21 "Господь будет вместо рек" - Господь будет сокровищем и защитой страны, подобно тому, как Евфрат или Нил обогащали страны, которые они орошали и служили им защитой. "Не пройдет большой корабль" - вражеские корабли не будут плыть по рекам Израиля.


34 Эти главы некоторые библеисты называют "Малым Апокалипсисом", ибо они содержат описание последних и страшных браней Ягве с языческими народами и в частности с Едомом (Ис 34). Затем возвещается последний Суд, после которого Иерусалим будет восстановлен во всей своей славе.


34:8 Жестокости Едома привели к тому, что израильтяне стали видеть в нем прототип врагов Божиих.


34:14 "Ночное привидение" - евр "пилит" - женщина-демон, появляющаяся в развалинах (из асиро-вавилонской мифологии).


34:16 "Книга Господня" - книга, содержащая речения Его пророков.


35:2 "Слава Господня", нисходящая в облаке во дни Исхода (Исх 16:10), осенит Иерусалим в мессианскую эру, когда более, чем в былые дни, будет явлено величие Божие.


35:5-7 Знамения, совершенные Иисусом Христом.


36 Эти четыре главы почти дословно повторяют 4 Цар 18:13-20:9.


37:38 Убийство Сеннахирима произошло в 681 г (4 Цар 19:37).


38:21-22 Эти два стт следует поместить после ст 6 (см 4 Цар 20:7).


39:1 После смерти Салманассара V в 722 г Меродах Валадан объявил себя царем Вавилонским и царствовал до 710 г, когда его изгнал Саргон.


39:3 Пророк выступает против заключения союза с иноземцами.


Пророк Исаия родился около 765 г до Р.Х. В год смерти царя Озии, в 740 г, Бог возложил на него в Иерусалимском храме пророческую миссию: возвещать падение Израиля и Иуды в наказание за неверность народа (Ис 6:1-13). В первые годы своей пророческой деятельности (Ис 1-5), до начала царствования Ахаза в 736 г., он главным образом обличает нравственную развращенность, явившуюся следствием материального процветания в царстве Иуды. Когда Ахаз вступил на престол, Дамасский царь Рецин и Израильский Факей решили вовлечь его в коалицию против Ассирийского царя Феглаффелласара III. После его отказа вступить с ними в союз они напали на него; тогда Ахаз призвал на помощь ассирийцев. Исаия тщетно пытался воспрепятствовать проведению этой слишком земной политики. К этому времени относятся его первые мессианские пророчества: главы об Еммануиле (большая часть Ис 7:1-11:9, может быть и Ис 5:26-29; Ис 17:1-6; Ис 28:1-4). Убедившись в безуспешности своей деятельности, Исаия оставляет политическое поприще (ср Ис 8:16-18). Обращение Ахаза к Феглаффелласару поставило Иудею под опеку Ассирии и ускорило падение Северного царства. После потери Израилем части территории в 734 г. чужеземное давление усилилось еще более, и в 721 г. Самария перешла во владение Ассирии. В Иудее по смерти Ахаза вступил на престол Езекия, благочестивый царь, сознававший необходимость реформ. Однако политические интриги возобновились. На этот раз была сделана попытка получить поддержку Египта против Ассирии. Исаия, верный своим принципам, призывал отказаться от всех военных союзов и положиться на одного только Бога. К началу царства Езекии относят гл. Ис 14:28-32; Ис 18; Ис 20; Ис 28:7-22; Ис 29:1-14; Ис 30:8-17. После подавления восстания и взятия Азота Саргоном (Ис 20) Исаия опять умолкает до 705 г. Когда же Езекия дал себя увлечь в восстание против Ассирии и Сеннахирим опустошил Палестину в 701 г., Исаия поддержал решение Иудейского царя защищать Иерусалим и обещал ему помощь Божию. Город, действительно, был спасен. К этому последнему периоду следует отнести стт Ис 10:5-15, Ис 10:27-32; Ис 14:24-27 и большую часть Ис 28-32. О деятельности Исаии после 700 г. нам уже ничего неизвестно. По евр преданию он принял мученическую кончину при царе Манассии.

Книга Исаии отличается такой силой и рельефностью образов, такой замечательной гармонией, каких не достиг ни один из библейских писателей. Исаия стал великим «классиком» Библии. Все его творчество проникнуто высоким религиозным пафосом. На его душу неизгладимую печать наложило пережитое в храме в момент призвания, когда ему дано было откровение о святости Бога и греховности человека. Его представлению о Боге присуще нечто торжественное и в то же время потрясающее, внушающее страх Божий: Бог есть Святый, Сильный, Крепкий, Царь. Человек — существо, оскверненное грехом, от которого Бог требует обращения, т.е. справедливого отношения к ближнему и искреннего поклонения Ему. Бог требует верности. Исаия — пророк веры. Среди тяжелых кризисов, переживаемых его народом, он призывает уповать на одного лишь Бога: это единственная возможность спасения. Он знает, что испытание будет суровым, но надеется, что сохранится «остаток», царем которого будет Мессия. Исаия — величайший из мессианских пророков (Ис 2:1-5; Ис 7:10-17; Ис 9:1-6; Ис 11:1-9; Ис 28:16-17).

Такой религиозный гений не мог не оказать глубокого воздействия на свою эпоху. Он создал целую школу. Его слова хранились, к ним делались добавления; книгу, которая носит его имя, можно рассматривать как результат долгой редакционной работы, этапы которой невозможно восстановить. Последние главы первой части книги (Ис 36-39), написанные в прозе и в третьем лице, принадлежат его ученикам. В разные времена его духовные наследники включили в его книгу различные тексты, в частности, пророчества против Вавилона (Ис 13-14), апокалипсис (Ис 24-27) и поэтические фрагменты (Ис 33-35). Вторая часть книги (Ис 40-55) во многом отличается от первой. Современная библеистика, в лице подавляющего большинства ее представителей, пришла к выводу, что эти главы написаны не самим Исаией, а его последователем 6 века, уведенным в Плен. Его условно называют Второ- или Девтероисайей. В эти главы, которые получили у истолкователей название «книги утешения Израиля», вкраплены четыре лирических фрагмента, т. н. «Песни Раба Ягве» (Ис 42:1-7; Ис 49:1-6; Ис 50:4-9; Ис 52:13-53:12). В них говорится об отроке Ягве, проповедующем истинную веру, страдающем во искупление грехов своего народа, приносящем свет всем народам и прославляемым Богом. Эти пророчества Иисус Христос применил к Себе и Своей миссии (Лк 22:19-20; Лк 22:37; Мк 10:45), и первохристианская Церковь признала в этом описании Раба-Отрока Божия таинственное предвозвещение о жизни и искупительной смерти Господа Иисуса (Мф 12:17-21; Ин 1:29).

Состав последней части книги (Ис 55-66) довольно разнообразен. Это, по всей вероятности, последнее произведение школы Исаии, т.е. его учеников и последователей, продолжавших в 5 веке дело великого пророка.

В одной из пещер Мертвого моря недавно была найдена рукопись всей книги Исаии, написанная, очевидно, во 2 веке до Р.Х. Она отличается от масоретского текста особым правописанием и разночтениями, которые помогли установить точный текст подлинника там, где он не был совершенно ясен.

В евр Библии под общим заглавием «Поздние пророки» объединены книги: Исаии, Иеремии, Иезекииля и двенадцати т. н. малых пророков. Они следуют за группой книг, называющихся книгами «ранних пророков» (от кн Ис Нав до кн Царств включительно). В греч же Библии книги пророков помещаются после учительных книг и расположены в ином порядке. К ним присоединены кн Плач и кн Даниила (которые в евр Библии отнесены к последней части канона), а также книги, ненаписанные или не сохранившиеся на евр языке: кн Варуха (после кн Иеремии), Послание Иеремии (после Плача) и, наконец, добавления к кн Даниила. В Вульг в основном сохранилось то же распределение, однако мы видим в ней возвращение к евр. порядку в том отношении, что Двенадцать «малых» пророков помещены после четырех «великих», и Послание Иеремии присоединено к книге Варуха, помещенной вслед за Плачем.

Пророческое служение

Для всех великих религий древности характерно появление вдохновенных людей, утверждавших, что они говорят от имени Бога. В частности, у соседей Израиля засвидетельствованы случаи пророческого экстаза в Библосе (текстом 11 столетия до Р.Х.), наличие прорицателей и пророков в Хаме на Оронте в 8 веке и в еще большей мере — в Мари на Евфрате в 18 в. до Р.Х. Обращение этих пророков к царям напоминает по форме и содержанию обращения древнейших израильских пророков, о которых говорится в Библии. В ней упоминается и о прорицателе Валааме, вызванном из Месопотамии Валаком, царем Моавитским (Числ 22-24) и о 450 пророках Ваала, вызванных уроженкой Тира Иезавелью и посрамленных Илией на Кармиле (3 Цар 18:19-40). В той же книге идет речь и о 400 пророках, к которым обратился за советом Ахав (3 Цар 22:5-12). Они представляли, подобно первым, большую группу исступленных зкстатиков, но прорицали от имени Ягве. Хотя в данном случае их претензия говорить от лица Ягве оказалась несостоятельной, не подлежит сомнению, что в древний период истории пророческое движение в Израиле носило групповой характер и представляло собой явление религиозно-социального характера.

Самуил предрекает Саулу, что он встретит «сонм пророков» (1 Цар 10:5, ср 1 Цар 19:20), Авдий укрывает группу пророков от Иезавели (3 Цар 18:4), группы сынов пророческих находятся в связи с Елисеем (4 Цар 2:3-18; 4 Цар 4:38 сл, 4 Цар 6:1 сл, 4 Цар 9:1),но затем больше не появляются; косвенное упоминание о них мы встречаем еще только у пророка Амоса (Ам 7:14). Часто они приводили себя в исступление игрой на музыкальных инструментах (1 Цар 10:5), и это состояние передавалось присутствующим (1 Цар 10:5-10), иногда же пророчество выражалось в символических действиях (3 Цар 22:11).

К музыке прибег однажды, перед тем как пророчествовать, и пророк Елисей (4 Цар 3:15). Чаще совершали символические действия пророки Ахия Силомлянин (3 Цар 11:29 сл), Исаия (Ис 20:2-4), Иеремия (Иер 13:1 сл, Иер 19:1 сл, Иер 27:2 сл) и особенно Иезекииль (Иез 4:1-5:4, Иез 12:1-7, Иез 12:18; Иез 21:18-23 сл, Иез 37:15 сл). Во время совершения этих действий, или помимо их, они иногда ведут себя необычным образом, но не эти состояния представляют собой самое главное в жизни и деятельности тех пророков, слова и действия которых запечатлены Библией. Этим последние отличаются от исступленных членов пророческих групп.

В Библии всех пророков называют наби. Производный от этого слова глагол означает говорить или вещать, иногда бредить (1 Цар 18:10); появлению последнего смыслового оттенка могло способствовать поведение некоторых пророков. По всей вероятности, этот глагол связан с корнем, означающим «звать, возвещать». Таким образом, наби является либо тем, кто призван, либо тем, кто возвещает; и тот и другой смысл этого понятия приводит нас к пониманию сущности ВЗ-ного пророчества. Пророк — вестник или истолкователь божественного слова. Это ясно выражено в двух параллельных местах кн Исход: Аарон будет истолкователем Моисея, как если бы он был его «устами», а Моисей будет его вдохновителем «вместо Бога» (Исх 4:15-16); для фараона Моисей будет «Богом», а Аарон будет его «пророком», наби (Исх 7:1). Этому созвучны слова Ягве к Иеремии: «Я вложил слова Мои в уста твои» (Иер 1:9). Пророки, сознавая божественное происхождение своей проповеди, начинают ее словами: «Так говорит Ягве», «слово Ягве», «открыл мне Ягве». Обращенное к ним слово подчиняет их себе, и они не могут о нем молчать: «Господь Ягве сказал, — кто не будет пророчествовать?» — восклицает Амос (Ам 3:8), и Иеремия тщетно борется с овладевшей им силой (Иер 20:7-9).

Однажды они услышали властный призыв Божий (Ам 7:15; Ис 6), Господь избрал их своими вестниками; начало повести об Ионе показывает, к чему приводит уклонение от этого призвания. Они посланы выражать волю Божию и сами должны быть ее «знамениями». Не только их слова, но и действия, вся их жизнь — пророчество. Несчастный брак Осии имеет символическое значение (Ос 1:1-3); Исаия должен ходить нагим (Ис 20:3), ибо он сам и его дети представляют собой «указание и предзнаменование» для Израиля (Ис 8:18); жизнь Иеремии есть подлинное выражение его проповеди (Иер 16), а когда Иезекииль выполняет кажущиеся странными повеления Божии, он становится «знамением дому Израилеву» ( Иез 4:3; Иез 12:6, Иез 12:11; Иез 24:24).

Божие призвание может сообщаться пророку по-разному — в видении (напр, у Ис 6, Иез 1:2, Иез 1:8 и др.; Дан 8-12; Зах 1-6), реже в ночном сновидении (напр, у Дан 7; Зах 1:8 сл; ср Числ 12:6),через слуховое восприятие, но чаще всего через внутреннее вдохновение (соответственно этому часто повторяются выражения: «Было ко мне слово Ягве», «Слово Ягве к...»). Происходит это иногда внезапно, иногда в связи с каким-либо, казалось бы, незначительным обстоятельством, как вид ветки миндального дерева (Иер 1:11), двух корзин со смоквами (Иер 24), или посещение горшечника (Иер 18:1-4). Полученная весть передается пророком также различными способами: при помощи лирики, прозаического рассказа, в притчах или посредством кратких фраз наподобие прорицаний; нередко используются и литературные формы увещания, диатрибы, судебного диалога, проповеди, писаний мудрецов, богослужебных псалмов, гимнов любви, сатиры, надгробного плача...

Эти разнообразные виды восприятия и возвещения связаны с личностью пророка, но в основе их пророческой деятельности есть нечто общее: каждый истинный пророк проникнут сознанием того, что он только орудие, а произносимые им слова принадлежат одновременно и ему и не ему. Он непоколебимо убежден, что принял слово Божие и обязан его передать. Это убеждение основано на таинственном опыте непосредственного общения с Богом. Вступление Бога в душу пророка приводит его как бы в «сверхнормальное» психологическое состояние.

Пророческая весть редко обращена к отдельному человеку (Ис 22:15 сл) или же это происходит в более широком контексте (Иер 20:6; Ам 7:17). Когда же пророк обращается к царю или к первосвященнику, ставшему главой народной общины после возвращения из Плена (Зах 3), он видит в них лиц, ответственных за весь народ. За исключением этих случаев, великие пророки, писания которых дошли до нас, отличаются от своих предшественников в Израиле и от прорицателей восточного языч. мира тем, что их слово обращено ко всему народу. Во всех рассказах о призвании пророков они посылаются к народу Израильскому (Ам 7:15; Ис 6:9; Иез 2:3), даже ко всем народам, как, напр, Иеремия (Иер 1:10).

То, что пророк возвещает, касается и настоящего и будущего. Он послан к своим современникам и передает им Божии повеления. Но поскольку он Божий глашатай, он стоит над временем, и его предсказания как бы подтверждают и продолжают его наставления. Наби иногда возвещает предстоящее в близком будущем событие как знак, который подтвердит его слова и миссию (1 Цар 10:1 сл; Ис 7:14; Иер 28:15 сл; Иер 44:29-30), он предвидит кару как наказание за проступки, которые обличает, и спасение как награду за обращение, которого требует. У более поздних пророков завеса приподнимается даже над последними временами, над эпохой конечного торжества Бога, но из этого всегда вытекает поучение и для настоящего. Поскольку пророк есть только Божие орудие, то, что он возвещает, может выходить за пределы его времени, даже за рамки сознания пророка, оставаясь окутанным тайной, пока не осуществится.

Иеремия послан «истреблять и разрушать, строить и насаждать». Возвещаемое пророками имеет две грани: обличительную и утешительную. Их слова нередко суровы, исполнены угроз и упреков, и эта беспощадность может служить свидетельством подлинности пророчества (Иер 28:8-9; ср Иер 26:16-19; 3 Цар 22:8), ибо грех, препятствующий следовать заповедям Божиим, неотступно занимает мысль пророка. Однако перспектива спасения народа никогда не исчезает. Кн Утешения (Ис 40-55) представляет собою одну из вершин пророчества, и нет оснований сомневаться в подлинности более древних текстов, содержащих возвещения радости, как напр, у Ам 9:8-15; Ос 2:14-23; Ос 11:8-11. В отношениях Бога к Его народу милость и справедливость сочетаются.

Пророк послан к народу Израильскому, но его пророчества относятся и к другим народам. У великих пророков имеется ряд пророчеств против языч. народов (Ис 13-23; Иер 46-51; Иез 25-32). Амос начинает свою пророческую деятельность с возвещения суда над соседями Израиля. Авдий излагает пророчество об Едоме, а кн Наума представляет собой одно только пророчество против Ниневии, куда Иона был послан проповедовать.

Пророк уверен, что говорит от имени Бога, но как могут его слушатели убедиться в том, что он подлинный пророк? Ведь встречаются и лжепророки, о которых нередко идет речь в Библии. Они могут заблуждаться искренно, могут быть и сознательными лжецами. Истинным пророкам приходится вступать с ними в спор (3 Цар 22:8 сл; Иер 23:28; Иез 13). Как удостовериться, что возвещаемое исходит действительно от Бога? Согласно Библии, есть два критерия: первый — исполнение пророчества в будущем (Иер 28:9; Втор 18:21-22), второй и главный — согласованность пророческого учения с ягвистской доктриной (Иер 23:22; Втор 13:1-5).

Иногда пророки фигурируют рядом со священниками (Иер 8:1; Иер 23:11; Иер 26:7 сл и др.; Зах 7:3 и др.), напр, Иеремия говорит, что при иерусалимском храме имелась комната «человека Божия» — по всей вероятности пророка. Все это показывает, что деятельность некоторых пророков была связана с храмом.

Из всей совокупности фактов и текстов, относящихся к пророчеству, можно сделать следующее заключение: пророк — человек, имеющий непосредственный опыт богопознания, получивший откровение Божией святости и Божиих соизволений, судящий о настоящем и провидящий будущее в свете Откровения Божия. Он послан Богом напоминать людям о Его требованиях и возвращать их на путь Его любви и послушания Ему. Так понятое пророчество представляет собою явление, присущее только Израилю, свидетельствующее об особом действии Провидения Божия в истории избранного народа.

Пророческое движение

Первым и величайшим из пророков, согласно Библии, является Моисей (Втор 18:15, Втор 18:18; Втор 34:10-12; Числ 12:6-8). О его преемнике Иисусе Навине говорится, что «в нем есть Дух» (Числ 27:18, ср Втор 34:9). В эпоху Судей мы встречаем Девору пророчицу (Суд 4-5) и безымянного пророка (Суд 6:8), затем выступает великий образ Самуила, пророка и тайновидца (1 Цар 3:20; 1 Цар 9:9; ср 2 Пар 35:8).

Пророческий дух развивается в это время в группах экзальтированных людей (ср 1 Цар 10:5; 1 Цар 19:20). Позднее мы встречаем общины более трезвые — «сынов пророческих» (4 Цар 2 и др.), и даже еще в послепленную эпоху говорится о деятельности пророков как сословия (Зах 7:3). Но за пределами этих объединений, влияние которых на религиозную жизнь народа остается неясным, появляются отдельные выдающиеся личности: Гад (1 Цар 22:5; 2 Цар 24:11) и Нафан при Давиде (2 Цар 7:2 сл; 2 Цар 12:1 сл; 3 Цар 1:11 сл), Ахия при Иеровоаме (3 Цар 11:29 сл; 3 Цар 14:2 сл), Иуй при Ваасе (3 Цар 16 7), Илия и Елисей при Ахаве и его преемниках (3 Цар 17 до 4 Цар 13 и др.), Иона при Иеровоаме II (4 Цар 14 25), пророчица Олдама при Иосии (4 Цар 22:14 сл), Урия при Иоакиме (Иер 26:20). К этому списку кн. Паралипоменон добавляют Самея и Адду при Ровоаме (2 Пар 12:5 сл, 2 Пар 12:15; 2 Пар 13:22), Азарию при Асе (2 Пар 15:1 сл), Одеда при Ахазе (2 Пар 28:9 сл) и несколько безымянных пророков.

Большинство пророков нам известно только по упоминанию о них в исторических или пророческих книгах. Некоторые образы выступают более четко. Нафан возвещает Давиду непоколебимость его «дома», на котором почиет благоволение Божие — это первое в ряду пророчеств, относящихся к Мессии, Сыну Давидову (2 Цар 7:17). Тот же Нафан обличает Давида, впавшего в грех с Вирсавией, но, увидев его раскаяние, заверяет в Божием прощении (2 Цар 12:1-25). Еще лучше мы осведомлены об Илии и Елисее. Когда наплыв чужеземных культов подвергает опасности религию Ягве, Илия выступает поборником веры в истинного Бога и одерживает на вершине горы Кормил блестящую победу над пророками Ваала (3 Цар 18). Его встреча с Богом на Хориве, месте, где был установлен Союз-Завет, непосредственно связывает его с Моисеем (3 Цар 19). Защищая истинную веру, Илия защищает и нравственность, он изрекает осуждение Божие на Ахава, убившего Навуфея, чтобы овладеть его виноградником (3 Цар 21). Таинственный конец его жизни окружен ореолом, который в иудейском предании все возрастал. В противоположность Илии, Елисей принимает непосредственное участие в жизни своей эпохи. Он выступает в связи с войнами против моавитян (4 Цар 3), сириян (4 Цар 6-7), участвует в захвате власти Азаилом в Дамаске (4 Цар 8:7-15) и Ииуем в Израиле (4 Цар 9:1-3); к нему обращаются за советом вельможи, израильский царь Иоас (4 Цар 13:14-19), дамасский Венадад (4 Цар 8:7-8), Нееман Сириянин (4 Цар 5). Он находится в связи и с группами «сынов пророческих», много рассказывающих о его дивных деяниях.

Более всего сведений до нас дошло о т. н. канонических пророках, писания которых вошли в Библию. О каждом из них мы будем говорить подробнее в связи с книгой, которая носит его имя. Пока укажем лишь на его место в пророческом движении. Первый из них, Амос, совершает свое служение в середине 8 века, примерно через 50 лет после смерти Елисея. Затем пророческое движение продолжается до Плена, в течение неполных двух веков, над которыми возвышаются гигантские фигуры Исаии и Иеремии. К тому же периоду принадлежат Осия, Михей, Наум, Софония и Аввакум. Последние годы деятельности Иеремии совпадают с началом служения Иезекииля. С появлением этого провидца, жившего в период Плена, окраска пророчеств меняется: у него меньше непосредственности и огня, видения грандиозны и сложны, описания тщательны, возрастает интерес к последним временам — все это предвещает апокалиптическую письменность. Однако великое течение, у истоков которого стоит Исаия, продолжается, о чем свидетельствует т. н. книга Утешения (Ис 40-55). Кругозор пророков послепленного периода — Аггея и Захарии — более ограничен: их интерес сосредоточен на восстановлении храма. После них Малахия обличает пороки новой народной общины, а в кн Ионы, использующей древние писания для нового учения, предвосхищается мидрашистская письменность. Апокалиптическое течение, начало которому положил Иезекииль, вновь появляется у Иоиля и во второй части кн. Захарии. Оно вливается в кн Даниила, где видения прошлого и будущего создают метаисторическую картину уничтожения зла и пришествия Царствия Божия. В эту эпоху великое пророческое вдохновение как будто иссякает, так что сынам Израилевым приходится обращаться к прежним пророкам (Дан 9:6-10, ср Зах 7:7-12). Захария (Зах 13:2-6) предвидит полное исчезновение института пророков, на который набросили тень лжепророки. Однако почти в те же годы Иоиль (Иоил 2:28) предрекает мессианскую эру, когда произойдет новое излияние Духа.

Учение пророков

Роль пророков в религиозном развитии Израиля чрезвычайно велика. Они преподавали народу подлинный ягвизм и были теми посредниками между Богом и народом, через которых раскрывалось Откровение. Каждый из них внес вклад в созидание учения, в котором можно различить три основных элемента, характеризующие ВЗ-ную религию: монотеизм, морализм, ожидание спасения.

Монотеизм. В течение длительного периода израильтяне допускали, что другие народы могут иметь своих «иных» богов. Это их не смущало: они признавали только Ягве, самого могущественного из богов, требующего поклонения Ему одному. От практического генотеизма к полностью осознанному строгому монотеизму Израиль перешел под влиянием проповеди пророков. Когда самый ранний из них, Амос, представляет Ягве единым Богом, повелевающим силами природы, безраздельно властвующим над людьми и историей, он обращается к древним истинам Откровения, подтверждающим его грозные предупреждения. Содержание этой древней веры и проистекающие из нее правила жизни утверждаются в сознании Израиля со все большей ясностью. Синайское Откровение единого Бога было связано с избранием народа и с установлением Союза-Завета, и поэтому Ягве представлялся Богом собственно Израильским, связанным с израильской землей и святилищами. Пророки же, напоминая о связи Ягве с Его народом, показывают вместе с тем, что Он управляет судьбами и других народов (Ам 9:7). Он судит малые государства и великие империи (Ам 1-2), дает им могущество и отнимает его (Иер 27:5-8); они служат орудием Его кар (Ам 6:11; Ис 7:18-20; Ис 10:6; Иер 5:15-17), но Он же и останавливает их, когда это Ему угодно (Ис 10:12). Объявляя Израиль землею Ягве (Иер 7:7), пророки в то же время предсказывают разрушение святилища (Мих 3:12; Иер 7:12-14), и Иезекииль видит, как слава Ягве покидает Иерусалим (Иез 10:18-22; Иез 11:22-23).

Борясь с влиянием языческих культов и с тенденциями к синкретизму, угрожавшими вере Израиля, пророки показывают бессилие ложных богов и идолов (Ос 2:7-15; Иер 2:5-13, Иер 2:27-28; Иер 5:7; Иер 16:20). Во время Плена, когда крушение национальных надежд могло вызвать сомнения во всемогуществе Ягве, критика идолопоклонства становится более острой и рациональной ( Ис 40:19-20; Ис 41:6-7, Ис 41:21-24; Ис 44:9-20; Ис 46:1-7; ср Иер 10:1-16; По. Иер 1:6; Дан 14) и сопровождается торжественным исповеданием единобожия (Ис 44:6-8; Ис 46:1-7 Ис 46:9). Единый Бог есть Бог трансцендентный, надмирный. О тайне Его трансцендентности свидетельствуют пророки, называя Его «святым». Это одна из их излюбленных тем, особенно развитая у Исаии (Ис 1:4; Ис 5:19, Ис 5:24; Ис 6; Ис 10:17, Ис 10:20; Ис 40:25; Ис 41:14, Ис 41:16, Ис 41:20и т.д.; Ос 11:9; Иер 50:29; Иер 51:5; Авв 1:12; Авв 3:3). Бог окружен тайной (Ис 6; Иез 1), Он неизмеримо выше «сынов человеческих», о чем постоянно напоминает Иезекииль. И в то же время Он близок к Своему народу и проявляет к нему Свою благость (см у Осии и Иеремии аллегорию брака Ягве с Израилем — Ос 2; Иер 2:2-7; Иер 3:6-8, пространно развитую затем Иезекиилем — Иез 16 и Иез 23).

Морализм. Святости Бога противостоит скверна человека, и, видя этот контраст, пророк с особой остротой осознает человеческую греховность. Этот морализм, как и монотеизм, не является чем-то новым: он уже был присущ десяти заповедям, звучал в обличениях Давида Нафаном (2 Цар 12) и Ахава Илией (3 Цар 21). В книгах пророков тема греха становится одной из основных: грех отделяет человека от Бога (Ис 59:2), оскорбляет Бога праведного (Амос), многомилостивого (Осия) и святого (Исаия). Проблема греха стоит в центре проповеднической деятельности Иеремии (напр Иер 13:23). Именно разгул зла и вызывает Божию кару, которая окончательно свершится в грядущий «День Ягве» (Ис 2:6-22; Ис 5:18-20; Ос 5:9-14; Иоил 2:1-2; Соф 1:14-18). Поскольку грех совершается всем народом, он требует и коллективного наказания, но у Иеремии (Иер 31:29-30) уже появляется представление об индивидуальном возмездии. Оно ясно утверждается у Иезекииля (Иез 18 ср Иез 33:10-20).

Однако, т. н. «этический монотеизм» пророков не противополагается Закону. Морализм пророков основан на Синайском законодательстве, провозглашенном Самим Богом. И в своих проповедях пророки обличают прежде всего нарушение этого законодательства или пренебрежение им (см напр речь Иеремии — Иер 7:5-10 — основанную на Десятисловии).

Одновременно с этим углубляется и понимание религиозной жизни. Надо «искать Бога», «исполнять Его законы» (Ам 5:4; Иер 50:4; Соф 2:3; ср Ис 1:17; Ам 5:24; Ос 10:12, Мих 6:8). Бог требует внутренней праведности. Вся религиозная жизнь должна быть проникнута этим духом, и пророки осуждают обрядность, не связанную с заботой о нравственности (Ис 1:11-17;Иер 6:20; Ос 6:6; Мих 6:6-8). Но это не дает основания видеть в них противников культа; напротив, культ и храм находятся в центре внимания Иезекииля, Аггея, Захарии.

Ожидание спасения. Несмотря на отступничество народа, Бог не желает его гибели, продолжает исполнять Свои обетования и заботится о сохранении «Остатка» (Ис 4:3 и др.). Представление о нем впервые появляется у Амоса (Ам 5:15), развивается и уточняется его преемниками. В сознании пророков как бы переплетаются два видения: немедленной кары и последнего суда Божия; под «Остатком» можно понимать как тех, кто выживет среди испытаний данной эпохи, так и тех, кто достигнет конечного спасения (Ис 11:10; Ис 37:31; Мих 4:7; Мих 5:7-8; Иез 37:12-24; Зах 8:11-13).

Пророки предсказывают эру великого счастья: изгнанники Израиля и рассеянные иудеи (Ис 11:12-13) вернутся в святую Землю и наступит период благоденствия (Ис 30 23-26; Ис 32:15-17). Но главное заключается не в материальном благополучии и могуществе: они только будут сопровождать пришествие Царствия Божия, Царства правды и святости (Ис 29:19-24), которому должны предшествовать внутреннее обращение, Божие прощение (Иер 31:31-34) и богопознание (Ис 2:3; Ис 11:9; Иер 31:34), приносящие мир и радость (Ис 2:4; Ис 9:6; Ис 11:6-8; Ис 29:19).

Для установления Своего царства на земле Царь-Ягве пошлет Своего представителя, Своего «Помазанника», по евр. «Мессию». Первым выразителем этого царского мессианства, отзвуки которого слышатся в псалмах, был пророк Нафан, обещавший Давиду непоколебимость его династии. Однако неуспехи и недостойное поведение некоторых преемников Давида как будто противоречат «династическому» мессианизму, и надежда сосредоточивается на царе, облик которого постепенно проступает в пророческих писаниях и пришествие которого ожидается в неопределенном будущем. Этого спасителя провидит прежде всех Исаия, а затем и Михей и Иеремия. Мессия будет потомком Давида (Ис 11:1; Иер 23:5; Иер 33:15), Он произойдет из Вифлеема (Мих 5:2).

Дух Ягве почиет на Нем во всей полноте Его даров (Ис 11:1-5). Наименования, которые Ему дают пророки: Еммануил (Ис 7:14), т.е. «С нами Бог» (см Мф 1:23), Ягве Цидкену, т.е. «Ягве — оправдание наше», — выражают их мессианские чаяния.

Несмотря на надежды, которые одно время возлагались на потомка Давида Зоровавеля, царский мессианизм шел на убыль; ни один представитель дома Давидова не занимал царского престола, и Израиль продолжал находиться под иноземным игом. Правда, Иезекииль все еще ожидает прихода нового Давида, но именует его не царем, а князем и представляет не столько могущественным властителем, сколько посредником и пастырем (Иез 34:23-24; Иез 37:24-25). Во второй части Исаии помазанником Ягве назван не потомок Давида, а персидский царь Кир (Ис 45:1), поскольку Бог избрал его орудием для освобождения Своего народа. Но в этой же книге появляется другой спасительный образ — Отрока Ягве, учителя Своего народа и светоча всех народов, с великой кротостью проповедующего правду Божию. Он будет обезображен, отвергнут своими, но принесет им спасение ценой своей собственной жизни (Ис 42:1-7; Ис 49:1-9; Ис 50:4-9 и в особенности Ис 52:13-53:12). Наконец, Даниил видит «как бы Сына Человеческого», грядущего на «облаках небесных» и получающего от Бога власть над всеми народами, царство, которое не прейдет никогда (Дан 7 13-14). Однако, накануне нашей эры заметно возрождение раннего мессианства: широко распространяется ожидание Мессии-Царя, но в некоторых кругах ждут Мессию-первосвященника, в других — Мессию трансцендентного.

Первохристианская община относила к Иисусу Христу эти различные пророчества, которые органически сочетались в Его личности. Он — Иисус, т.е. Спаситель, Христос, т.е. Помазанник, потомок Давида, рожденный в Вифлееме, Царь мирный, согласно Захарии, страждущий Отрок Ягве, согласно кн Исаии, младенец Еммануил, возвещенный Исаией, нисходящий с неба Сын Человеческий, которого видел Даниил. Но ссылки на древние пророчества не должны умалять самобытности христианского мессианизма. Иисус Христос, исполнив пророчества, превзошел их, и Сам отверг традиционный царский мессианизм в его политическом понимании.

КНИГИ ПРОРОКОВ

Пророков, которым, согласно библейскому канону, принадлежит какая-нибудь книга, принято называть пророками-писателями. Однако, сказанное выше о пророческом служении показывает неточность этого выражения: пророк — по существу оратор, проповедник, а не писатель. Пророческое слово прежде всего произносится, но следует объяснить, как происходил переход от этого устного слова к письменному.

В книгах пророков можно различить три основных элемента: 1) собственно пророчества, т.е. слова Самого Бога, или поэтические картины, выражающие их поучение, возвещение, грозное предупреждение или обетование... 2) повествования в первом лице, в которых сам пророк .рассказывает о своем опыте и в частности о своем призвании; 3) повествования в третьем лице, воспроизводящие события из жизни пророка или обстановку, в которой осуществлялось его служение. Все эти три элемента могут сочетаться, напр, когда отдельные изречения или речи включаются в повествование.

Повествования, ведущиеся от третьего лица, указывают, что не сам пророк является их автором. Свидетельство этому мы находим в кн Иеремии. Пророк продиктовал Варуху (Иер 36:4) все те слова, которые он произнес от имени Ягве за 23 года (ср Иер 25:3). Так как этот сборник был сожжен царем Иоакимом (Иер 36:23), тот же Варух написал новый свиток (Иер 36:32). Рассказать об этих фактах мог только сам Варух, которому приписываются также и следующее за этим биографическое повествование (Иер 37—44), заканчивающееся словами утешения, обращенными Иеремией к Варуху (Иер 45:1-5); во втором свитке (самим Варухом или другими) к прежнему тексту «еще прибавлено много подобных слов» (Иер 36:32).

По-видимому, аналогичные обстоятельства обусловили возникновение и других пророческих книг. Вполне вероятно, что сами пророки записали или продиктовали часть своих пророчеств или рассказ о личном опыте (ср Ис 8:1; Ис 30:8; Иер 30:2; Иер 51:60; Иез 43:11; Авв 2:2). Это наследие могло быть отчасти сохранено устным преданием, напр, учениками Исаии (на которых очевидно указывается в Ис 8 16). В той же среде сохранились воспоминания о жизни пророка, в которые входили и слова пророческие, предания об Исаии, собранные в книгах Царств (4 Цар 18-20) и перешедшие оттуда в книгу Исаии (Ис 36-39), рассказ о столкновении Амоса с Амасией (Ам 7:10-17) и т.д. Из этих элементов образовались сборники, в которых соединялись воедино слова пророков, близкие по своему духу, или освещающие одну и ту же тему (напр слова против языческих народов у Исаии, Иеремии, Иезекииля), или же сочетающие предсказания бедствий с обетованиями спасения (напр у Михея). Эти писания читались и обдумывались поколениями, что содействовало сохранению духовных течений, восходящих к пророкам: современники Иеремии цитируют одно из пророчеств Михея (Иер 26:17-18), часто встречаются ссылки на древних пророков (Иер 28:8); упоминание о них повторяется как рефрен у Иер 7:25; Иер 25:4; Иер 26:5 и т.д., затем у Зах 1:4-6; Зах 7:7-12; Дан 9:6, Дан 9:10; Езд 9:11). В среде ревнителей голос пророков звучал как живой, поддерживая веру и благочестие. По вдохновению Божию к этим сборникам продолжали добавляться «еще подобные слова», как напр, в свитке Варуха (Иер 36:32), что приближало их к новым потребностям своего времени или обогащало их содержание. Эти дополнения могли быть довольно пространными, что мы видим в книгах Исаии и Захарии. Наследники пророков были уверены в том, что таким образом они сохраняют полученное ими сокровище и правильно применяют их учение в современной обстановке.

Книги четырех великих пророков — Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила — стоят в каноне в хронологическом порядке, которому мы здесь и следуем.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

1:1-3  Иегова, как верный своим обещаниям и любящий Израиля Отец, жалуется на неверность и неблагодарность своего народа, который обязан Ему своим положением в мире.


1:1  Видение. Так называется особенное состояние пророка, в котором он получал откровение от Бога (см. вступление в пророческие книги). Но здесь это выражение имеет общее значение откровения — об Иудее и Иерусалиме. Надписание это относится ко всей книге, потому что далее прибавлено, что пророк хочет сообщить о всех откровениях, бывших ему при четырех иудейских царях. Иудея же и столичный ее город Иерусалим особо упоминается потому, что все другие пророчества имеют отношение к Иудее, к судьбам Иудейского царства.


1:2 Речь пророка, содержащаяся в первой главе, вероятно, произнесена в правление иудейского царя Ахаза, когда в Иерусалиме было совершаемо противозаконное богослужение (ср. 21,29 и 4 Цар 16:3,4 ) и когда за это Господь покарал царство Иудейское нашествием царей сирийского и израильского (ст. 5-9 ср. 4 Цар 15:37 ; 16:5 ; 2 Пар 28:5-8 ). Собиратели речей пророка Исаии поставили эту речь на первом месте, вероятно, ввиду ее общего содержания, при котором она, действительно, составляет прекрасное вступление ко всем последующим речам пророка.


Обращение к небу и земле как к свидетелям обличения грехов Израиля дает мысль о публичности и важности этого обличения или суда над Израилем (ср. Втор 32:1 ). Кроме того, как замечает блаж. Феодорит в толковании на кн. Исаии, небо и земля были орудиями сообщения иудеям разных милостей Божиих — небо посылало манну, земля давала плоды — и они, действительно, засвидетельствовали о неблагодарности Израиля в то время, когда Христос испустил дух Свой на Голгофе.


Иегова воспитал Израиля посредством данных ему законов религиозных и гражданских, а также и посылая ему все необходимое для физического существования. Он возвысил Израиля среди других народов тем, что особенно приблизил его к Себе и особенно тем, что совершал для него великие чудеса (ср. Втор 4:7 ; 26:19 ).


Возмутились иудеи против Иеговы тем, что почитали вместе с Иеговою и других богов (при Ахазе) и еще тем, что не слушали посланных Им пророков ( 2 Пар 36:15,16 ).


1:3 Животные, даже наиболее глупые (вол и осел), чувствуют благодарность к своему хозяину, который кормит их, Израиль же относится к Иегове как будто к совершенно чужому, незнакомому существу.


Пророк таким образом первоюпричиною всех, далее изображаемых несчастий Израиля, признает его неверность Иегове.1Эта первая и основная причина всех бедствий Израиля отмечена и другими пророками ( Иер 11:3 ; 13:15 ; 16:19 ; 22:9 ; Ос 1 и 2 гл.).


1:4-9  Пророк теперь с своей стороны удивляется такому поведению Израиля, который, кажется, ничем не может быть доведен до сознания неправильности своих действий. Страна иудейская подверглась страшному опустошению и скоро, пожалуй, станет похожа на те языческие страны, которые были поражены гневом Божиим. Если бы не Господь, то даже и Иерусалим совсем исчез с лица земли как Содом и Гоморра.


1:4 Несмотря на все попечения Божии об Израиле, этот народ не стал святым. Сыны погибельные — это те, которые все мысли свои направляют на зло, думают о том, как бы им погубить других и вместе с этим сами причиняют себе духовную погибель.


1:5-6  Общество израильское представляется пророку под образом больного тела. Голова этого тела (т. е. правительство) в ранах, сердце (т. е. священники и левиты) не чувствует болезни тела, исчахло, и наконец, во всем государственном организме не осталось ни одного здорового места: Язвы — такие, что их нельзя даже очистить (собств. выжать из них гной), раны — нельзя перевязать, пятна— (т. е. ушибы, кровоподтеки) — нельзя смазать, смягчить елеем, который обыкновенно употреблялся для излечения ушибов и ран. Все это — метафоры, указывающие на крайне бедственное положение Иудейского царства при Ахазе.2Вславянском тексте, согласно греческому переводу, почему-то к наименованиям болезней Израиля присоединены отрицат. частички ни, ни.


1:7 Предшествующая метафора здесь разрешается в прямую речь.


Земля — собств. поля и нивы.


Все опустело — лучше перевести: все у нас разорено, как может быть опустошена страна каких-нибудь нечестивых язычников (ср. Ис 13:19 ).


1:8  Дщерь Сиона — главный город Иудейского царства Иерусалим. Население города представляется под видом дочери или дочерей, чтобы показать его беззащитность и слабость.


Шатер в винограднике. Приют стража в винограднике, как теперь так и прежде, состоял только в деревянной лачуге, покрытой венками (Гейки. Св. земля и Библия. Т. 1, с. 141).


Как осажденный город. Тяжесть осады состоит в том, что все пути сообщения у осажденного города отрезаны и он должен страдать от голода и жажды. Из этого сравнения видно, однако, что речь произнесена была еще тогда, когда настоящей осады, в полном смысле этого слова, еще не установилось.3Вславянском тексте неправильно «оставление Сиона» представляется делом будущего (оставится).


1:9  Господь Саваоф. Это имя впервые встречается в 1-й кн. Цар (гл. 1, ст. 3 и 11). Саваоф — слово еврейское (zebaoth множ. число от слова zobá), которое может значить а) воинские отряды ( Чис 1:3 ; Суд 8:6 ; 3 Цар 2:5 ) б) с прибавлением haschamaim — небесное воинство, т. е. или небесные светила ( Втор 4:19 ; 4 Цар 17:16 ) или воинства ангельские ( 3 Цар 22:19 ). Поэтому одни толкователи в имени Иегова воинств видят указание на Иегову как на национального еврейского бога войны, другие под «воинствами» разумеют совокупность творений Божиих, как проявление божественной силы, и выражение «Иегова воинство» считают синонимом выражению «Вседержитель». Второе толкование более отвечает общему понятию о Боге, какое дает в настоящей главе пророк Исаия: Бог является здесь, в 9-м ст., как промыслитель Израиля, оставляющий некоторый остаток от него, а не как «бог войны». Поэтому лучше толковать имя «Иегова воинство» в смысле Вседержителя, имеющего в Своем распоряжении все существа вселенной, даже и ангельские воинства, и направляющего эти «воинства» на служение Своим высоким целям (Глаголев А. Ветхозав. библ. учение об Ангелах. Киев, 1900, с. 238-256).


Небольшой остаток составляли, вероятно, в глазах пророка жители Иерусалима и другие иудеи, спасшиеся от нашествия врагов. Но, кроме того, здесь, несомненно, пророк имел в виду и тот остаток святого семени, ради которого Господь щадил преступный еврейский народ. Этот остаток — небольшое общество истинно верующих, группировавшееся вокруг пророка Исаии ( Ис 8:16,18 ).


1:10-20  Бог вразумляет преступных, спустившихся до преступности содомлян, иудеев, что они снова могли бы снискать себе милость Божию. Для этого требуются однако не жертвы, не праздники, а исправление всей своей жизни, обращение на путь правды и справедливости в отношении к своим ближним.


1:10  Князья или начальники, правители народа избранного по своим грехам похожи на содомлян, а народ — на жителей Гоморры. Пророк Иезекииль характеризует Содом как полный гордости, пресыщения, праздности и всякой несправедливости по отношению к бедным ( Иез 16:49 ). Теми же грехами были отягощены и правители иудейские. Народ со своей стороны стоил таких правителей, потому что его нечестие напоминало нечестие Гоморры.


Закон Бога — это не только закон Божий, данный чрез Моисея, но и все откровения Божии, сообщенные пророками.


1:11  Бог установил принесение жертв не потому, что они были Ему Самому потребны, а для того, чтобы отвлечь иудеев от увлечения языческими жертвоприношениями и, кроме того, как говорит блаж. Иероним, с целью возвести ум человека к сознанию необходимости «жертвы духовной». Евреи же в изобилии приносили в жертву, то целых животных (всесожжение), то некоторые лучшие части животных (тук или жир), то, наконец, только кровь животных. Но при этом в сердцах евреев не было соответственного священнодействию благочестивого настроения, и за это пророк обличает их. Жертву же как необходимое выражение религиозного чувства пророк и сам признавал ( 19:21 ср. 29:1 и сл.; 31:9 и сл.).


Подробнее об этом можно читать у А. Спасского: — отношение пророков к обрядовому закону Моисея (Чт. в общ. Л. Д. преосвящ. 1886, март).


1:12  Приходить в храм, пред лице Божие, с дарами и в то же время питать в сердце дурные чувства по отношению к ближним (см. ст. 16 и 17) — это значит напрасно топтать двор Божия храма.


1:13  Дары — по евр. mincha в отличие от zebach, означают приношения хлебные ( Лев 2 ).


Тщетные — правильнее сказать, лживые, не выражающие действительного настроения приносящих. Такой дар, по более точному переводу с евр., есть отвратительное курение для Бога. Здесь mincha называется курением потому, что часть хлебного приношения вместе с ладаном сожигалась на жертвеннике ( Лев 2:2 ).


Новомесячие. Начало каждого месяца или каждое новолуние сопровождалось прибавлением к ежедневной жертве всесожжения праздничного жертвоприношения, состоявшего из двух тельцов, одного овна и семи единолетних агнцев, с соответственным хлебным приношением. Кроме того, приносилась еще жертва о грехе, состоявшая из одного козла; в это время священники трубили в священные трубы ( Чис 28:11-15 ; 10:10 ). В позднейшее время еврейской истории, в дни новомесячий прекращалась торговля и промыслы ( Ам 8:5 ) и набожные израильтяне искали назидания у пророков ( 2 Цар 4:23 ). Празднуя новомесячие, Израиль испрашивал у Иеговы благословение на труды в начинающийся месяц (Кейль. Руков. к библ. археологии. Киев, 1871, ч. 1, § 73.4 LXX переводчиков и слав. текст переводят mincha словом семидал (σεμίδαλις), которое обозначает чистую муку ( Быт 18:6 ).


1:14  Ненависть приписывается Богу в переносном смысле. Это значит, что Бог устраняется от праздников иудейских, которые вовсе не были выражением действительной радости о Боге.


Мне тяжело нести их. Изображая Бога уставшим от этих праздников, пророк, очевидно, намекает здесь на ту усталость, какую и всякий человек ощущает, когда ему приходится заниматься делами, не приносящими никому ни малейшей пользы.


1:15  Простертие рук или воздеяние рук к небу служило у всех народов внешним выражением молитвенных воздыханий к Богу ( 3 Цар 8:22,54 ; Пс 140:2 ).


Полны крови. Здесь по-еврейски слово кровь поставлено в числе множественном, что указывает на изобилие крови. Пророк представляет иудеев, приходящих молиться в храм, как преступников, убийц, которые не успели еще вымыть рук после соделанного ими убийства.


1:16-17  Пророк приглашает этих загрязненных преступлениями людей омыться дочиста (омойтесь, очиститесь!), т. е. посредством покаяния очистить свою душу, конечно, с помощью Иеговы ( Пс 50:9 ), и вперед уже не делать зла. Это — отрицательная сторона покаяния. Но, кроме того, они должны и положительно заявить о совершившемся с ними духовном обновлении: они должны начать добрые дела — защищать всех угнетенных, особенно же сирот и вдов, которые представляются совершенно беззащитными.5Пророки вообще, как и некоторые современные социальные политики (так называемые «этические» национал-экономы), признавали, прежде всего, необходимымизменить настроение людей, а потом уже — говорили они — само собою устроится и всеобщее благополучие в государстве: новый, лучший, дух создаст и лучшие формы жизни...


1:18-20  Только при таком деятельном и искреннем покаянии Господь может допустить к Себе иудеев-грешников и разобрать с ними их дело. Совесть их при этом, конечно, будет страшно мучить их; они будут доходить до отчаяния, вспоминая соделанные ими преступления, и Бог поэтому успокаивает их надеждою на возможность получить прощение от всякого, даже самого тяжкого, греха. Багряница по евр. schanim от слова schani. Так называлась у евреев густая красная краска, получавшаяся из яичек моллюска, водившегося в изобилии по берегам Финикии и вообще в Средиземном море. Секрет приготовления этой краски знали одни финикияне.


Пурпур по евр. tola тоже обозначает красную краску. Оба эти синонимические выражения служат символами крови, которою, как выше сказано, были обагрены руки иудеев, и вместе указывают на сильную их греховность, которая не поддается исцелению так же, как не смывается с ткани пурпуровая или багряная краска.


Снег и волна (овечья очищенная шерсть, совершенно белая) — символы чистоты, которая у всех народов символически обозначалась белым цветом одежд (ср. Пс 50:9 ; Дан 7:9 ).


Будете вкушать — меч пожрет. Здесь очевидная игра слов: или евреи будут вкушать плоды земли или их самих пожрет меч, который, как принято выражаться, въедается в тело того, на кого обрушивается ( Втор 32:42 ).


1:21-31  Снова упомянувши кратко о разрушении Иерусалима, пророк предсказывает ему суд Господень, в котором народ избранный очистится от своей греховности и Иерусалим снова станет городом правды. Те же, которые останутся упорными во грехах своих, погибнут, как сухие сучья в огне, от гнева Божия.


1:21-23  Блудницею назван Иерусалим, как изменивший Иегове, Который у пророков изображен как супруг ветхозаветной церкви или избранного народа ( Иез 16:15 ; Ос 1:2 ). Жители Иерусалима нарушили верность Иегове и Его законам, не исполняют требований божественной правды и разделяют даже свою привязанность между Богом истинным и другими богами (Ахаз и другие иудеи, совершавшие служение и чуждым богам).


Серебро — символическое обозначение аристократических, правящих классов иудейского общества. Это «серебро» «утратило все свое благородство и стало заключать в себе только одни отбросы (изгарь).


Вино (по евр. sobe — лучшее, крепкое вино) или, что то же, высший класс общества утратил свою доблесть, как хорошее вино портится от подливаемой в него воды.


Князья — это судьи, которых пророк обвиняет во взяточничестве и жестокосердии по отношению к людям несчастным.


1:24  Здесь начинает говорить Сам Господь. Сильный Израилев — так назвал Бога еще патриарх Иаков, желая указать, что Бог будет защитником всего его племени ( Быт 49:24 ). Теперь Этот Защитник Израиля восстанет против детей Израиля, которые стали врагами Божиими.


Удовлетворю Себя — выражение антропоморфическое, означающее строгость и неизменность суда Божия, ожидающего непокорных Богу иудеев.6 LXX переводчиков прочли слово abir (сильный) как множ. число abizei (сильные или сильным).


1:25  Народ израильский сравнивается с серебром, которое смешано с неблагородным металлом — свинцом. Для отделения этого последнего серебро нужно пережечь в огне и потом положить в едкую щелочь — особый пепел, получавшийся от одного растения. Господь подобным же образом, посредством разных тяжелых наказаний (плен и пр.) отделит от общества израильского все портящие его чистоту элементы.


1:26  Судьи как прежде. Так как здесь речь идет об Иерусалиме, то судьями в прежнем роде пророк называет лучших правителей из династии Давидовой и их министров (ср. Иер 33:15 и сл.).


Столица верная, т. е. настоящий столичный город теократического государства, где в точности соблюдается закон истинного царя — Иеговы. Такою столицею Иерусалим, конечно, должен стать в последние времена мира: это — новый Иерусалим, который видел в Откровении св. Иоанн Богослов ( Откр 21:2 ).


1:27  Сион или Иерусалим будущего времени спасется, с одной стороны, чрез откровение Божественного Правосудия (смерть Господа Иисуса Христа, нашего Ходатая и Представителя и была делом Божественного Правосудия Рим 3:25 ), с другой — правдою или оправданием, какое предложит Бог человечеству, как скоро оно обратится или уверует во Христа и Его спасительные заслуги (ср. Ис 59:20-21 ).7УLXX вместо обратившееся (schabejaha) поставлено пленение (как будто здесь стояло выражение schibejah).


1:28-31  Пророк в кратких словах изображает участь, ожидающую всех упорных грешников, но облекает свои мысли по этому вопросу в форму, наиболее понятную для людей его времени. Дубравы — по евр. elim — дубы или вообще высокие и тенистые деревья, которые и доселе пользуются особым, суеверным, почтением на востоке. Сады — точнее рощи, в которых у иудеев совершалось служение идолам ( 4 Цар 16:4 ).


Иудеи, чтители дубов, сами станут похожи на дубы, но только засохшие, или же на лишенные всякого орошения сады. Сильный человек, иудей, если даже он крепок, как дуб (ср. Ам 2:9 ), станет сухой, дряблой паклею, а его дело или изделие; т. е. идолы — искрою. Последнее выражение указывает на то, что идолослужение погубит иудеев, как одна искра, попавшая в сухую паклю, производит пожар.


Особые замечания. Некоторые критики отвергают подлинность нескольких стихов первой главы, иные — ее единство, говоря, что она представляет собою композицию пророчеств, произнесенных в разное время пророком Исаией. Но вся речь пророка, заключенная в этой главе, нисколько не отличается от других произнесенных им речей. Ход мыслей в речах Исаии, как и у прочих пророков, обыкновенно такой: пророк сначала обвиняет народ в отступлении от закона Божия, затем угрожает ему наказанием, призывает к раскаянию, возвещает ему наступление дня суда и обещает праведным мессианские блага. Все это и в такой последовательности находится и в первой речи пророка Исаии. Особенность ее только в разделении мыслей по строфам, отчего получаются некоторые неожиданности в переходе от одной мысли к другой. Эта речь — поэма, совершенная как по форме, так и по содержанию. В ней соблюден и закон симметрии, так как строфы идут с известным количеством стихов: в первой строфе (2-4 ст.), изображающей преступление народа, находится 2+2+3 стиха; во второй строфе (или антистрофе), посвященной картине наказания, также 2+2+3 стиха (5-8 ст.). Немного далее следующая строфа (11-14 ст.) изображает Иегову, утомленного изобильными приношениями иудеев. Соответствующая этой строфе антистрофа 15-17 ст. изъясняет причину этого недовольства Иеговы: Он хочет от иудеев прежде всего правосудия. Здесь еще соблюдается то же самое количество стихов, та же группировка, хотя движение антистрофы более быстрое, а стихи становятся более короткими. Две последние строфы — 21-23 ст. и 24-27 ст. содержат две противоположные мысли: об осквернении и об очищении. Что касается формы, то в этих строфах шесть слов повторяются симметрически, и одно из них — изгарь (по евр. siggà), довольно редко встречающееся в Библии, помещено как в одной, так и в другой строфе в 3-м стихе. Строфы промежуточные или посредствующие, именно 9-10 и 18-20 ст. также построены симметрично: мысль выражается противоположениями или альтернативами, в начале и конце строф повторяется имя Иеговы, частица если (im) повторяется в каждой части два раза. Что касается ст. 28-31, то они принадлежат к далее следующей поэме.


Ясно из всего этого, что в первой главе мы имеем пред собою цельное произведение одного в того же автора. Вот заключающиеся в этой речи-поэме строфы.


2:1-5  В последние дни для Иерусалима наступят счастливые времена. Сионская гора, местопребывание истинного Бога, возвысится над всем миром и все народы будут совершать сюда путешествия, чтобы найти здесь указания, как жить. Первым последствием распространения истинного учения по всему миру будет прекращение войн и даже оружие военное будет переделано в полезные для сельского хозяйства инструменты.


2:1 Эта речь, продолжающаяся до 3-й главы, была произнесена пророком Исаией, вероятно, в царствование Иоафама. Основаниями для такого предположения могут служить следующие обстоятельства, указываемые в этой речи: а) Иудейское царство владеет большими богатствами ( 2:7 ; 3:16 ), так что у иудеев нет недостатка ни в золоте, ни в серебре ( 2:16,20 ); б) оно ведет большую морскую торговлю ( 2:16 ); в) возводятся большие постройки ( 2:15 ) г) имеется большое войско ( 2:22 ). Все это могло иметь место только в царствование Иоафама (или в последние годы Озии), когда иудеям снова было возвращено почти то же благоденствие, каким они пользовались во дни Давида и Соломона (см. 2 Пар 26:2 и сл. ; 28:4 ). После Иоафама положение вещей в Иудейском государстве круто изменилось к худшему.


2:2  В последние дни, точнее с евр. в конце времен. Так как вся история еврейского народа, по учению пророков, вела к Мессии и Его царству, то последними днями или концом времен у Исаии, как и других пророков (ср. Дан 10:14 ), названа эпоха Мессии, без разграничения входящих в нее моментов.


Гора дома Господня — гора, на которой стоял дом или, правильнее, храм Господень. Это именно гора Мориа. Но несомненно, что под этою горою таинственно изображается Церковь Христова, потому что только именно такая «гора», совершенно свободная от ига закона Моисеева, могла привлекать к себе симпатии всего человечества, которое не могло помириться со многими постановлениями иудейского обрядового закона. Церковь Христова есть истинное прибежище для всех людей и ничто на земле не может сравниться с нею по благотворному влиянию на жизнь человечества, на что пророк ясно указывает, говоря, что гора дома Господня будет поставлена выше всяких гор и холмов, т. е. выше всех человеческих учреждений, направленных к благоустроению жизни народов.


Потекут — устремятся с силою, как стремятся с гор вешние воды.


2:3 Народы ходят теперь своими путями ( Деян 14:16 ), живут по своим прихотям, а в то время они почувствуют желание ходить путями, какие укажет им истинный Бог, т. е. поступать по законам Божиим. Направление им в этой новой жизни даст закон, который выйдет из Сиона, т. е. евангельское учение, которое начало распространяться действительно из Иерусалима ( Деян 1:8 ; Рим 15:16 ) по другим городам и странам мира. Блаж. Феодорит усматривает в этом прямое пророчество об обращении языческого мира в христианство.


2:4  И будет Он судить. Суд был в древности прерогативой царской власти ( 1 Цар 8:6 ). Следовательно, Иегова будет признан царем всех народов и Его власть будет признаваться повсюду.


И обличит многие народы. Бог как Царь всех народов укажет им неправильность их образа жизни; однако не все народы подвергнутся одинаковому обличению и, конечно, соединенному с ним наказанию. «Надо, — говорит блаж. Иероним, — полагать различие между народами; не все неверующие будут осуждены одинаковым приговором, но по различию заслуг потерпят различное».


Перекуют мечи. В эти последние дни, благодаря распространению истинного учения по всей земле, между народами кончатся раздоры и войны, так угнетавшие жизнь древнего человечества. В древности чрезвычайно силен был эгоизм отдельных лиц и эгоизм государственный, который побуждал одно государство расширять свои владения на счет другого. Между тем новый закон Иеговы изменяет в самом существе души людей, которые вследствие этого становятся расположенными даже к самопожертвованию. Понятно, что при таком обновлении человечества не будут нужны прежние средства для самозащиты и для нападения и мечи будут переделаны на орала или точнее мотыги, какие употребляются для разрыхления почвы при посадке виноградных лоз, а копья — на серпы, употреблявшиеся для обрезывания этих лоз.


Пророк говорит здесь хотя о последних временах мира, но отчасти его пророчество уже исполнилось и исполняется в тех попытках, какие делались и продолжают предприниматься лучшими представителями христианского человечества, которые предлагали и предлагают разные мирные средства для улажения международных затруднений (третейский суд и т. п.). На войны, какие иногда принуждены вести и христианские государства, среди христиан установился такой взгляд, что эти войны представляют собою печальную необходимость при настоящем, далеко еще не совершенном, нравственном состоянии человечества.


2:5 Ввиду такого обращения всех народов к свету истинной религии, пророк призывает и дом Иакова, т. е. иудеев, происходящих от Иакова, ходить во свете Господнем, т. е. жить так, как учит закон Иеговы.


2:6-22  К сожалению, иудеи представляются пророку неспособными исполнить его искреннее желание. Они уклонились во тьму язычества и всяких пороков. Гадания и служение идолам прочно уже укоренились в Иудее. Но за это Иудея-Израиль должны прежде язычников испытать на себе тяжесть суда Божия. Пророк в ярких чертах изображает тут унижение гордившихся своими внешними успехами иудеев и унижение тех идолов, на силу которых они уповали.


2:6 Пророк возвещает иудеям, что Иегова уже отверг их за увлечение иноземными обычаями. Они многое заимствовали с востока (mikkedem) или, как правильнее, кажется, из гаданий, из волшебных (mikedam по исправл. тексту Губигана). Волшебники у них такие же искусные, как в земле Филистимской, которая известна была своими оракулами ( 4 Цар 1:2 ).


Общение с чужеземцами евреи имели и в торговле, и политике и в браках.


2:7 Увлечение внешним блеском государства было заранее осуждено еще Моисеем ( Втор 17:16 и сл. ). И пророк Исаия обличает здесь евреев за то, что они из-за денег готовы стали на все, не отрицая самого права на обогащение (ср. Ос 2:8 ).


2:8  Идолы по евр. clilim, т. е. ничтожество. Слово это, вероятно, представляет собою унизительное название с отношением к названию истинного Бога.


2:9 Унижением для человека представляется пророку, конечно, впадение в язычество с его пороками.


2:10  Скалы в Палестине или собственно пещеры, находящиеся в скалах, всегда служили для иудеев местом убежища на случай нападения врагов ( Суд 6:2 ; 1 Цар 12:6 ). Пророки Моисей и Илия также укрывались в скалах пред явлением славы Божией ( Исх 33:22 ; 3 Цар 19:13 ) — Страх Господень — это не только уже перед нашествием вражеских полчищ, какие пошлет против своего народа Иегова, но и страх пред Самим выступающим в качестве Судии Иеговою.


2:11  В тот день — выражение, сходное с выражением в последние дни ( 51:2 ), но указывающее все-таки на более близкие к пророку времена, как это видно из контекста речи.


2:12  День Господа Саваофа — день грозного суда Божия (ср. Иоил 1:15 ; 2:1 и сл. ). Об имени Господь Саваоф см. гл. 1 ст. 9.


2:13-16  Кедры на горах Ливана росли прежде в изобилии. Их вечно зеленый наряд и ветви, распространяющиеся зонтообразно, представляются очень красивыми и величественными. Дубы в Васане (заиорданская область) отличались крепостью своею. Башни строили для наблюдения за приближением вражеских войск царя Озии и Иоафама; они же возводили стены Иерусалима ( 2 Пар 26:9 ; 27:3 ). Корабли Фарсисские — это большие морские суда, на которых можно было ездить в Фарсис (финикийская колония в Испании) и в другие отдаленные страны ( 3 Цар 9:26,28 ). Украшение кораблей — дорогие вещи, которые доставлялись на кораблях в Палестину ( 3 Цар 10:22 ). Озия, как известно ( 4 Цар 14:22 ), завладел эланитскою гаванью Чермного моря, которая потом при Ахазе опять была утрачена иудеями ( 4 Цар 16:6 ).


2:17-21  Иудеи перестанут надеяться на помощь своих идолов и забросят их, или упрячут в темные норы, где живут нечистые кроты да летучие мыши (ср. Ам 4:3 ).


2:22  Нечего иудеям надеяться и на сильных людей, которые могут быстро потерять свою жизнь (или дыхание), как скоро Господь решит отнять у них эту жизнь.


Особые замечания. По мнению, почти единодушному, библейской критики, гл. 2-4 принадлежат к первым годах служения Исаии, потому что в них отражается именно характер этого времени. Вторая глава, представляет собою цельную и независимую пророческую речь (ее следовало бы начинать с 28 ст. 1-й гл.). Положение вещей, изображаемое с 6-го ст. 2-й гл., как нельзя лучше соответствует благополучному времени последних лет Озии, и большая часть толкователей относят эту речь к 740-му г. (год смерти царя Озии).


Относительно подлинности этой главы серьезных возражений не высказано, но зато многими толкователями даже консервативного направления, притом очень древними, признавалась неправильною конструкция этой речи. Ст. 2-5, содержащие в себе пророчество о возвышении горы Господней, врезываются клином в пророчество о бедствиях, ожидающих Иудею (гл. 1 ст. 28 и гл. 2, ст. 6 и сл.) и потому Кондамин помещает эти стихи после ст. 22-го, так что у него получается обычное построение пророческой речи: картина преступлений народа иудейского, угроза наказанием, описания дня суда Божия и, наконец, мессианские обетования.


Так как слова пророчества гл. 2 ст. 2-4 повторяются в кн. пророка Михея ( Мих 6:1-5 ) почти до тождесловия, то некоторые толкователи признают здесь факт заимствования пророчества одним пророком у другого. При этом одни признают настоящим автором пророчества — Михея, другие же — Исаию, иные же считают того и другого пророка заимствователями у кого-то неизвестного. Наконец некоторые предполагают, что и в книгу Исаии, и в книгу Михея это пророчество вставлено кем-то после плена вавилонского, потому что идея обращения народов к истинной вере — позднейшего происхождения. Из наших толкователей, Григорьев (в сочинении: Мессия и Его Царство по изображению книги Исаии. Правосл. Собесед. 1902. Приложение, с. 10) высказывает мнение, будто бы оба пророка были в настоящем случае совершенно самостоятельны, получивши одно и то же откровение. Это мнение заставляет сделать странное предположение, будто бы Дух Святой в одних и тех же словах и выражениях говорил пророкам, которые являются в таком случае какими-то записывающими орудиями — не более... Из всех же вышеупомянутых мнений, наиболее вероятным представляется предположение, что оба пророка повторяли в своих речах предсказание какого-либо из предшествующих им пророков, пользовавшегося особым уважением в народе иудейском.


Строфы поэмы 2-й гл. размещены таким образом у Кондамина.


3:1-7  Разъясняя, в чем будет состоять унижение Иудеи, пророк кратко говорит об оскудении богатств иудейских и обстоятельно изображает ту анархию, которая произойдет оттого, что никто не захочет заниматься общественными делами, расстроенными управлением неопытных правителей.


3:1  Посох и трость — символические обозначения всякой опоры государственной — и сильных волею и разумом людей и природных богатств.


Подкрепление хлебом — хлебные запасы и потоки вод, без которых начнут люди страдать от голода и жажды.


3:2  Пророка, очевидно, ложного, как видно из рядом стоящего синонимического выражения: прозорливец (kosem = языческий прорицатель).


Старца. Это не только старец, но и старейшина, уважаемый начальник (ср. ст. 14 ).


3:3 Пророк перечисляет разных представителей гражданской и военной администрации Иудейского царства (пятидесятиначальник в войске, вельможа или сенатор, советник или министр). Тут же упоминает он о мудром художнике. Одни толкователи разумеют здесь архитекторов, которых, обыкновенно, победители уводили с собою ( 4 Цар 24:14 ; Иер 24:1 ); другие — переводят это выражение термином: заклинателей. Эти последние также имели большое значение в направлении государственной политики при нечестивых царях.


Искусный в слове — точнее с евр.: искусный в гаданиях.


3:4 В ближайшем будущем это пророчество могло относиться к воцарению Манассии, который вступил на престол 12-ти лет от роду ( 4 Цар 21:1 ).


3:5 Вследствие слабости правителей в государстве начнутся разные противозакония.


3:6-7  Никто не захочет брать на себя бремя общественного служения. Ухватится — будет понуждать.


В семействе отца. Эти слова правильнее, согласно с грамматическим смыслом еврейского выражения, относить к следующему выражению: «у тебя есть одежда». Перевести все это можно так: «ты имеешь одежду» (т. е. какую-нибудь особенную, великолепную, которая присвоена была царям) в доме отца твоего; приди же и будь нашим начальником, возьми в руки эти развалины (буквально: это качающееся, угрожающее разрушением — символ больного серьезно, слабого государственного организма).


Не могу исцелить — точнее: не хочу быть врачом (chobesch). Это слово избрано пророком удачно как имеющее значение и врача, излечивающего раны (ср. 1:6 ) и владыки (ср. Иов 34:17 ).


В моем доме нет. Восточные шейхи обязаны принимать в своем доме своих нуждающихся подданных и поэтому должны иметь запасы пищи и одежды.


3:8-15  Пророк горько упрекает нечестивых иудеев за их открытое нечестие. В особенности обличает он нечестивых иудейских правителей, которые завели народ на край гибели и за это должны ожидать себе скорого суда Божия.


3:8-9  Иудеи делают такие дела, которые оскорбительны для очей славы Иеговы. Очи Господа, чистые и святые, не могут смотреть на гнусные дела иудеев. Выражение лиц — правильнее с евр.: их чело, лоб. И у нас есть пословица: у него на лбу написано, что он человек негодный или глупый.


3:10-11  В Ветхом Завете повсюду почти проводится идея о соответствии судьбы человека с его поведением (ср. Притч 1:31 ; Втор гл. 28 и др. места).


3:12  Дети — точнее: люди капризные, своевольные... Женщины господствуют— намек на Ахаза, который вступил на престол очень молодым человеком и, отличаясь слабостью характера, мог поддаться влиянию женщин (матери или сестер своих).Вожди твои — это преимущественно ложные пророки (ср. Мих 3:5 ). Путь стезей — т. е. истинный путь, каким следует идти. Испортили, т. е. отклонили, отвели от него.1 LXX, кажется, правильнее прочли стоящее здесь слово naschim — женщины как nuschim — притеснители (ἀπαιτου̃ντες).


3:13-15  Господь, имеющий судить иудейский народ в его целом, особенную строгость проявит в отношении Своем к вождям этого народа. Опустошили виноград, т. е. воспользовались всеми плодами виноградника Божия сами, вместо того, чтобы, как приставленные к винограднику сторожа, сберечь этот виноград для хозяина (ср. Лк 20:16 ).


Образное выражение 14-го стиха раскрывается в ст. 15.


3:16-25  Женщины иерусалимские своею роскошью и бесстыдством возбудили против себя гнев Божий. Господь отнимет у них все их украшения и возложит на них клеймо позора. За отсутствием достаточного числа мужчин, большинство которых погибнет на войне, многие из них останутся незамужними.


3:16  Дочери Сиона, т. е. жительницы Иерусалима, ходят, подняв, т. е. вытянув назад с гордостью, шею. Они хотят всякими средствами привлечь к себе внимание мужчин. Цепочки на ногах — ножные браслеты с золотыми цепочками, которыми женщины, при хождении, производили некоторого рода позванивание.


Пророк Исаия, как и другие пророки, не были абсолютными противниками таких трат, которые идут на украшение жизни. Они возвещали наступление таких времен, когда Израиль будет выражать свою радость в песнях и пиршествах, а Иерусалим будет украшен всякою красотою. Но роскошь, которая соединена с забвением высших интересов жизни, они отрицали.


3:17  Оголение темени — парша, вид накожной болезни, соединенной с выпадением волос. Обнажить срамоту — русский перевод, очевидно, держится здесь того мнения, что слово phat значит половые женские части, но древние переводчики не придавали этому слову такого значения. Блаж. Иероним переводит это слово выражением: волоса. Параллелизм с первою частью стиха заставляет принять именно последний смысл этого еврейского слова. Тут не будет и повторения с предыдущим полустишием: в первом полустишии речь идет о болезни волос (парша), а во втором — о насильственном острижении волос со лба, который вследствие этого обнажается. Позорность этого острижения указана еще в древневавилонских законах царя Хаммурапи, которые за обесславление жрицы наказывают преступника обритием лба (ед. Scheil, 1902, 127).


3:18  Красивые цепочки — точнее, кольца из драгоценных металлов, носившиеся женщинами на лодыжках. Звездочки — точнее «солнышки» (изображение солнца). Луночки — медальоны, изображавшие луну ( Суд 8:21-26 ), которые служили и амулетами.


3:19  Серьги — точнее с евр. капли. Так назывались алмазы, надевавшиеся на уши и напоминавшие собою удлиненные капли воды. Увясла — головные повязки. Запястья — точнее, золотая цепочка для связывания ног, чтобы делать шаги более мелкими и для того, чтобы производить звон. Сосудцы с духами часто делались из чистого золота. Привески волшебные — предохранительные от разных несчастий амулеты с надписями.


Вдаваясь во все эти подробности женского туалета, пророк хочет сказать этим, что у евреев собственно не оставалось времени на занятие еще чем-либо, кроме туалета...


3:20  Арабские женщины и теперь еще носят кольца, прикрепляемые к носу особыми приспособлениями и спускающиеся на губы (ср. Быт 24:47 ).


3:21  Верхняя одежда — это праздничная, дорогая одежда. Нижняя — накидки разного вида. Платки — собственно верхний плащ, надеваемый на востоке поверх всех одежд.


3:22  Светлые — правильнее читать это слово отдельно и видеть здесь указание на зеркала из полированного металла, которые женщины постоянно носили с собою. Тонкие епанчи — рубашки, приготовленные из самого тонкого полотна, которые носили под хитоном.


3:23  Широкая епанча — широкая одежда с рукавами. Вретище — собственно, мешок или узкая одежда, приготовлявшаяся из самой грубой ткани. Клеймо клалось обыкновенно на животных в знак их принадлежности известному лицу. Отсюда можно заключить, что и еврейки будут продаваться в рабство и чрез заклеймение их красота будет испорчена.


3:24-25  Так как много иудеев падет на войне, то некому будет собираться у городских ворот, при которых обыкновенно совершался суд и устраивался базар.


4:1 Заключение к предшествующему пророчеству об иудейских женщинах.


Семь женщин — т. е. множество женщин останутся без мужей, что в древности у иудеев считалось позорящим женщину обстоятельством ( Быт 16:4 ; Суд 11:37,38 ).


Закон Моисея предполагал возможным одному мужчине жениться на нескольких женщинах ( Исх 21:10 ).


4:2-6  Вслед за грозою над Иерусалимом снова проглянет солнце. Гроза гнева Божия очистила тяжелую греховную атмосферу, в какой жил Иерусалим, и постепенно возрастет новая жизнь, которую принесет с собою Отрасль Иеговы, или Мессия, называемый по своему земному отечеству — плодом страны (иудейской). Люди станут тогда святыми и достойными приближения к Иегове. Облако славы Божией будет осенять Сион в знамение благоволения Божия к этой издревле священной горе. Самый Иерусалим станет новым городом, в котором уже не будет повторяться тех преступлений, какие в нем имели место раньше.


4:2  В тот день — то же, что в конце дней или в последние дни (Ср. 2:2 ).


Отрасль Господа — Zemach Iehova. Различно толкуют это выражение пророка. Одни разумеют здесь просто плодородие страны, как и в следующем выражении плод земли. Но с таким узким и крайне поверхностным пониманием нельзя согласиться, тем более, что при этом плодородие будет представляться поводов к украшению (Zebi) Израиля. Кроме того, параллельное 2-му стиху место из 28-й гл. Исаии: Господь Саваоф будет великолепным (Zebi) венцом и славною диадемою для Своего народа (28 гл. ст. 5) прямо говорит против такого понимания, ибо нельзя Иегову и плодородие земли ставить на одну линию. Наконец, плодородие, т. е. полные нивы, может служить украшением страны, а не народа. Другие (напр., Орелли) видят в этой Zemach мессианское спасение, какое дарует Господь иудеям после суда над ними или новую и святую жизнь, возросшую под действием лучей божественной благодати. Но и это толкование представляется весьма искусственным, так как спасение мыслится в нем как что-то отдельное от спасаемых. Правильнее всего представляется толкование, издревле принятое и в иудейской и в христианской Церкви. Поэтому толкования Zemach Iehova — есть Сам Мессия. Правильность такого объяснения подтверждается параллельными местами из других пророчеств Исаии и из книги пророков Иеремии и Захарии. У Иеремии ( Иер 23:5 и 33:15 ) под именем Zemach ясно выводится мессианский царь из дома Давидова. У прор. Захарии этот термин становится уже собственным именем Мессии ( Зах 6:12 и 3:8 ). Сам Исаия дает основание к такому пониманию (см. Ис 2:1,10 и 53:2 ).1 LXX переводчиков неправильно перевели существо Zemach как глагол: воссияет (Бог).


Плод земли — выражение синонимическое с выражением: «отрасль Иеговы», но его правильнее перевести выражением «плод страны». Этим пророк предуказывает на то, что Мессия будет иудеем по земному рождению. Согласно с этим и в 9 гл. Исаии (9 гл. ст. 6) сказано, что Великое Отроча родился «нам», т. е. иудеям. Однако Исаия не хотел этим сказать, что Мессия будет спасителем только одних иудеев. В 3-м стихе участниками в наслаждении благами мессианского царства, помимо оставшихся на Сионе, называются и все, которые будут признаны Богом достойными войти в это царство — ясный намек на всеобщность будущего спасения.


Уцелевшие — подразумевается: от грозных судов Божиих.


4:3  Будут именоваться — т. е., согласно с употреблением этого глагола во многих местах Библии (напр., 1 Цар 25:25 ), будут на самом деле такими.


Святыми, т. е. посвященными Богу и вместе очищенными от грехов (ср. 6:13 ).


Книга для житья — списки горожан, имеющих право жить в городе. Здесь, конечно, идет речь о том, что Бог многих признает достойными обитать в теснейшем общении с Ним (Ср. Исх 32:32 ).


4:4  Скверна — то же, что грехи (Ср. Пс 50:9,11 ).


Кровь Иерусалима, т. е. кровь невинных людей, которою были часто обагряемы улицы и площади Иерусалима (Ср. Мф 23:35 ). Духом суда и духом огня — точнее с евр.: веянием (образ заимствован от провевания зерна на гумне) суда и ветром очищения или опустошения. Оба выражения указывают на действие грозного суда Божия.


4:5-6  Собрания — праздничные торжественные собрания иудеев на Сионско-храмовой горе. LXX толковников, впрочем, лучше передали смысл еврейского выражения словами: все окрестности (Сиона), чем дается более ясное указание на всеобщность будущего спасения.


Облако, дым и блистание — давно уже известные символы божественного присутствия среди избранного народа ( Чис 14:14 ; Исх 13:21 ).


Особые замечания. Противники подлинности этой небольшой речи пророка Исаии указывают слишком слабые основания для доказательства своего мнения. (Отсутствие ритма, позднейшие по времени образы и идеи.) Напротив, речь эта стоит в прямой связи с предшествующей речью 3-й гл. (1-15) о дурных правителях Иудеи, на месте которых явится, к величию и славе Иудеи, Отрасль Иеговы. Если в 16-й и сл. стихах 3-й гл. пророк бичевал страсть женщин иерусалимских к ничтожным украшениям, то здесь последовательно говорит об истинном украшении для остатка Израиля, которое явится тогда, когда будет омыта нечистота женщин Сиона ( 4:4 ). Наконец, главная идея речи — о спасении остатка после грозных судов Божиих — вполне согласна с общим воззрением Исаии на будущность иудейской нации.


5:1-7  Пророк выступает здесь как лирический поэт, но его песнь заключает в себе истину вполне трагического характера. Пророк поет о деле своего возлюбленного Иеговы (Ср. Зах 13:7 ), Который насадил свой виноградник, т. е. избранный народ в прекрасном месте и даровал ему все условия благополучного существования. Однако этот виноградник принес не прекрасный виноград, а дурные, негодные к употреблению в пищу ягоды. Слушатели этой притчи — песни должны сами сказать, что Иегова вправе сделать с таким виноградником. Но так как слушатели не могут признать себя виновными, то Сам Иегова определяет Своему винограднику или, что тоже, иудеям их будущую судьбу, которая обещает быть очень печальною.


5:1  Воспою, с евр. точнее: «я начинаю петь о моем Друге: это — песнь о Его любви к Своему винограднику». Пророк хочет изобразить отношение своего друга (как приточно называется здесь Сам Иегова) к Его винограднику, как нередко называется в Писании народ избранный (Ср. Ис 3:14 ; Иер 2:21 ; 12:10 ; Мф 21:33 ). Виноградник этот был разведен на самой удобной почве, — на выступах горы, наиболее открытых для действия солнечных лучей. «Вакх любит открытые холмы», — говорит Виргилий (Георг. II, 113).


5:2  И Он обнес его оградою — точнее с евр.: окопал или вскопал для посадки черенков виноградных лоз.


Очистил от камней — от больших камней, мелкий же камешек служит для закрепления лоз в почве.


Башни в виноградниках устраивались для того, чтобы сторож виноградника мог наблюдать оттуда за целостью лоз, которым мог повредить главным образом скот.


Точило — собственно нижний чан, находившийся в земле, в который из верхнего чана, где мяли виноград, стекал виноградный сок.


Виноград отборный — по евр. sorek (ассир. sarka), т. е. преимущественно темно-красного цвета.


Дикие ягоды — плохого качества ягоды.


5:3-6  Здесь говорит Возлюбленный, т. е. Иегова.


5:5  Ограда— невысокие каменные стенки вокруг виноградника в 1-2 аршина высоты.1Эти стенки (gader) служили защитою от размытия земли устремлявшимися с гор весною потоками.


5:6  Обрезывать лозы было необходимо для придания им большего плодородия. — Почву виноградника несколько раз в год вскапывали для возвышения ее плодоносности.


5:7 Притча, с какою Иегова обращался в 3-6 ст. к Израилю, здесь разъясняется.


Вопль, т. е. слышны в народе вопли людей, обиженных людьми сильными.


5:8-23  За свои грехи и преступления иудеи будут строго наказаны. Пострадают те, кто посягает на чужие владения: их собственные земли будут опустошены и доход с них умалится. Люди, проводящие все свое время в наслаждениях, будут терпеть голод и жажду и в конце концов будут поглощены зияющей пастью преисподней. Рабы греха, нагло отрицающие бытие Промысла и неизбежность суда Божия над людьми, скоро на себе попытают тяжесть этого суда. Поплатятся за свои грехи и другие грешники.


5:9 Закон Моисеев требовал, чтобы каждая семья израильская владела только своим, ей с начала взятия земли обетованной назначенным участком земли ( Лев 25:28 ). Но евреи неоднократно нарушали этот закон разными способами (см. 3 Цар). Главным образом, люди богатые старались завладеть большими участками земли потому, что возделывавшаяся на этих участках пшеница составляла в древнее время самый выгодный предмет торговли и земля, можно сказать, была в Палестине золотым дном. Исаия, как и другие пророки, обращает особенное внимание на эту ненормальность, в силу которой немногие богачи становились владетелями огромных пространств земли и массы домов, а прочее население должно было на них работать из-за куска хлеба, постепенно превращаясь в настоящий пролетариат. Да притом, так как пшеница возделывалась для экспорта за границу, простым поселянам еврейским не хватало положительно хлеба для себя и своих семей. Кроме того, этим вырывалась пропасть между отдельными классами народа, тогда как закон не устанавливал никакой дистанции, никакой разницы в социальном положении израильтян, и затем подвергалась опасности целость государства, защищать которое могли только люди, которые чувствовали себя в нем не наемниками, а хозяевами, которым земля была своею.


Заметить нужно, что пророк, однако, возвещая горе таким стремившимся к расширению своих владений евреям, не возбуждает народ к насильственному восстановлению первоначальных границ владений каждой еврейской семьи, а только хочет подействовать на этих нарушителей закона Моисеева угрозою гнева Божия ( ст. 10 ). Пророки вообще были против всякого насилия...


5:10  Бат — мера жидкостей около одной аттической меры или 34,44 французских литра.


Хомер был равен десяти ефам или батам. Богатые евреи будут получать в десять раз меньше того, что посеяли.


5:11  Сикéр — хмельный напиток из яблок или других плодов, даже из хлеба, но пшеничного (вроде нашего пива).


Вино приготовлялось из винограда, который в то время славился своим вкусом — пророк Исаия здесь вооружается против пьянства — порока, который распространяться стал среди евреев со времен Соломона, которого пример, несомненно, действовал на людей, близко стоявших ко дворцу ( 3 Цар 4:20 ). Избыток же в вине делал напиток самым распространенным и пьянство таким образом имело для себя богатую почву. Пророки, видя весь вред от этого увлечения, всячески старались образумить своих слушателей, которые даже гордились своею способностью выпить как можно больше вина (ср. ст. 22 ).


5:12  Цитра — пустой деревянный ящик, по верху которого натягивались струны (по евр. kinnor).


Гусли — арфа (по евр. nebel).


Тимпан — ручной бубен или тамбурин (по евр. toph).


Свирель — флейта (по евр. cholil).2Пророк осуждает не музыку саму по себе, а всецелое увлечение ею, сопровождающееся забвением своих обязанностей, за что упрекал еврейских правителей еще пророк Амос ( Ам 6:5 ).


5:13  Непредвиденно. Народ, не имея за собой никакой вины, должен будет страдать из-за излишества, какие дозволяли себе богачи.


5:15  Преклонится — т. е. раскается.


5:17  Под овцами можно разуметь бедных евреев, которым прежде не было места в Палестине, так как все земли были во владении немногих богачей. По отведении в плен всех богатых и знатных евреев оставшиеся в Иудее бедняки могли свободно выбирать себе поля, где угодно.


5:18  Влекут — правильнее перевести: «навлекают на себя наказание Божие за свои преступления». В таком смысле понимают эти слова пророка св. Кирилл Александрийский и св. Иоанн Златоуст, а также некоторые новейшие толкователи. Наказание, можно сказать, так крепко утверждено, прикреплено уже к нечестивым иудеям, как крепко привязывается телега к везущему ее животному.


5:19  Дело Свое, т. е. суд Свой над нами.


5:21  Мудрые в своих глазах не хотят знать закона Божия.


5:24-30  За свои преступления все грешники понесут тяжелое наказание от Бога; трупы их будут валяться повсюду, — знак того, что начнется какая-то страшная эпидемия, но этого еще мало. Бог призовет против грешных иудеев из далекой стороны такого врага, который, как лев, бросится на избранный народ и множество иудеев захватит в плен.


5:25  Рука Его будет простерта, т. е. эта казнь будет для Иудеи только началом ее бедствий.


5:26  Поднимет знамя — укажет место для собрания войск, идущих на Иудею.


Народы дальние — вероятнее всего, здесь пророк имеет в виду ассириян и соседних с ними и им подвластных народов.


5:27-29  Ассирияне действительно отличались неутомимостью в походах и уменьем пользоваться всеми средствами военного искусства.


5:30  Вот тьма. Этими словами изображается то впечатление, какое будет произведено на иудеев нашествием могучих и многочисленных, ходивших с большим шумом (как шум моря) ассириян.


6:1-4  К своему высокому служению Исаия, подобно Моисею, Иеремии и Иезекиилю, был призван особо торжественным Богоявлением. Он видел Бога как царя вселенной, торжественно восседающим в своем храме-дворце. Его окружали высшие духи ангельские — серафимы, громко исповедующие святость Иеговы и Его великую славу, пред которой даже они закрывали себя крыльями.


6:1  В год смерти царя Озии, т. е. 740 г. По преданию, сообщаемому св. Ефремом Сириным, Исаию чрезвычайно опечалила дерзость царя Озии по отношению к храму, куда царь осмелился войти для каждения фимиамом. Пророк облекся во вретище — знак печали — и носил его до самой смерти царя Озии; в год смерти этого царя Исаия и был призван на служение торжественным видением (Твор. св. отцов в р. пер. Т. 20, с. 237-238). Евсевий Кесарийский еще прямее говорит, что только со смертью Озии, прогневавшего Бога, пророк мог получить откровение от Бога, Который дотоле за грех царя отвращал Свое лице от народа иудейского (Collectio selecta Ecclesiae Patrum Caillaut. 24, p. 28 и 29). Блаж. Феодорит со своей стороны добавляет, что Иегова, в частности, прогневался и на самого Исаию, который молчал в то время, когда Озия позволил себе такую дерзость по отношению к храму. Новейшие толкователи (напр., Нэгельсбах в Lange Bibellwek. Т. XIV, с. 84 и 85) объясняют дело более простым образом, говоря, что Исаия был нужен именно в то время.


Почему пророк о своем призвании говорит после пророчеств, помещенных в 1-5 гл.? Очень вероятно, что Исаия хотел в первых пяти главах начертать картину жизни современного ему иудейского народа для того, чтобы его послание вышло вполне ясно мотивированным.


Видел Бога Исаия, конечно, не телесными очами, а очами духа, находясь в состоянии пророческого восхищения (экстаза). «Слышит Исаия глас Господень, — говорит св. Василий Великий, слова которого имеют отношение и к видению Исаии, — хотя ничто не ударяло в телесный слух» (Твор. св. Отцов в р. пер. Т. 6, с. 253 и 260).


Господа — по евр. Adonaj = Владыку мира, вселенной. Здесь, очевидно, это слово стоит вместо слова Иегова, употреблять которое священные писатели вообще остерегались из уважения к нему. Некоторые отцы и учители Церкви, на основании слов Евангелия Иоанна: «Исаия видел славу Его (Сына Божия 12:41 ), предполагают, что пророку явился Сын Божий. Но сам же пророк в 5 ст. говорит, что очи его увидели Господа Саваофа (с евр. Иегову воинств). И ап. Иоанн, говоря, что Исаия видел славу Сына Божия, не отрицает того, что пророк вместе с тем видел и славу Бога Отца и Духа Святого.


Храм, в котором Исаия видел Господа, мог быть «храмом земным, Иерусалимским, и храмом на небе (ср. 3 Цар 22:19 ). Так как пророк не объясняет, какой храм он имеет в виду, естественнее всего видеть в его словах указание на известный всем Иерусалимский храм, тем более, что здесь упоминается о некоторых принадлежностях иерусалимского храма (алтарь кадильный и щипцы ст. 6 ). Но так как пророк находился в экстазе, то иерусалимский храм представился ему имеющим более широкую вместимость.


Края риз — точнее с евр. подол мантии. Царь Иегова представляется пророку одетым, подобно царю земному, в длинную в широкую мантию.1 LXX хотели избегнуть человекообразного представления Бога и вместо края риз перевели: слава Его (Иеговы).


6:2  Серафимы. Слово seraphim встречается единственный раз в Библии только здесь и поэтому истолковать его значение довольно затруднительно. Некоторые признают это название тожественным с названием змей, упоминаемых в кн. Числ ( Чис 21:6 hanne chaschim hasseraphim) и говорят, что внешним видом своим они напоминали змей или летающих драконов, которые, по верованию древних, стояли на страже божественных сокровищ. Но невероятно, чтоб служители Божии ангелы явились пророку в виде змей, которых истинные чтители Иеговы считали совершенно неподходящим предметом для поклонения, как это видно из того, что царь Езекия уничтожил изображение медного змея ( 4 Цар 18:4 ). Кроме того, в кн. Числа слов saraph — прилагательное (знач. жгучий), а здесь — существительное. Другие толкователи производят это слово от глаг. saraph (жечь или гореть) и видят в нем указание на огненную природу серафимов, в силу чего они «опаляют», «сожигают» то, с чем приходят в соприкосновение. Наконец, иные, с большею вероятностью, утверждают, что серафимы — носители божественного огня любви, попаляющего всякую нечистоту и очищающего людей. Иные еще производят это название от арабского слова scharufa — быть начальником и видят здесь указание на особенно высокое положение серафимов в среде ангелов. Некоторые видят в этом названии воспроизведение имени бога огня Нергяла — Sarapu (сожигатель) или египетского Seref — название дракона, сторожившего гробницы. Таким образом, филология не дает достаточно указаний для определения существа серафимов. Самый текст книги Исаии поэтому является более надежным источником. Из этого источника мы узнаем, что серафимы говорят, поют хвалебную песнь Богу по очереди, исполняют повеления Божии — следовательно, это разумные, духовные существа, ангелы. Они имеют крылья, которые указывают в них существа небесного мира или высоту, силу, могущество божественное, как это видно из того, что древние народы — вавилоняне и персы приделывали к изображениям своих царей по несколько пар крыльев, для того чтобы указать, что цари эти равны богам (см. Вейссер. Картинный атлас всемирной истории — изображение Кира). Впрочем, крылья служили серафимам и для закрытия их тела пред величием Божиим. Так как они стоят перед Господом и вокруг Него, то издревле они признавались самым высшим в небесном воинстве чином (херувимы только носят престол Божий). Назначение серафимов, по тексту книги Исаии, состоит в служении Богу, которое они совершают с пламенною ревностью. В особенности усердно они заботятся об очищении грехов человеческих силою пламенеющей божественной любви, но отличие их от прочих ангелов состоит в том, что они не посылаются на землю, подобно прочим ангелам, а являются принадлежащими исключительно непосредственной сфере божественной. Наконец, из всего описания их видно, что они имели вид человека (Глаголев А. Ветхозав. библ. учение об ангелах. С. 514-543).


6:3  И взывали. По-видимому, серафимы разделены были на два лика и хора, которые поочередно возглашали хвалу Богу.


Свят, т. е. отдален от всего греховного, от всякого несовершенства. Это определение, для высшего усиления, повторяется трижды, подобно тому как у Иезекииля, напр., трижды повторяется слово: низложу ( Иез 21:27 ; ср. Иер 7:4 ). Но кроме этого толкования троекратного повторения слова свят, имеет свои основания и другое объяснение, очень древнее, по которому серафимы здесь изобразили тайну Св. Троицы (св. Ефрем Сирин, блаж. Иероним). Именно у пророка Исаии есть место, доказывающее веру современной ему ветхозаветной Церкви в Троичность лиц Божества. Это место — Ис гл. 63 ст. 9 и сл., где упоминается особо о Боге, особо об ангеле лица Его или о Сыне Божием, и особо о Духе Св. Отсюда следует, что и в троекратном повторении слова свят Исаия мог указать на эту великую тайну.


6:4  И поколебались верхи врат. По смыслу евр. текста здесь указывается на потрясение тех углублений в стене, в которые вложены обе половины храмовых дверей. Кондамин переводит: «задрожали двери на своих крюках». Потрясение это произошло от громких криков серафимов. Дым, по всей вероятности, пророк видел поднимающимся с жертвенника курений. По связи речи, этот дым мог означать молитвы серафимов к Иегове: такое же значение имел дым, поднимавшийся к небу с земного алтаря при возложении священниками фимиама. Ефрем Сирин считает этот дым признаком присутствия в храме славы Господней, так как в Ветхом Завете Господь являлся во мраке и мгле, чтобы немощные люди не могли быть ослеплены сиянием Его славы ( 3 Цар 8:10-12 ).


6:5-7  Пророк, слыша серафимское пение, видя дрожащие двери и обоняя курение дыма, впадает в смертный страх: он видел то, что око смертного недостойно видеть вида, чего грешный человек вынести не в состоянии. Исаия чувствует с особенною горечью нечистоту своих уст, которые не могли принять участие в славословии серафимов. Поэтому-то его уста прежде всего и очищаются священным огнем с алтаря. Но, кроме того, очищаются именно уста ввиду того, что ими собственно будет служить Богу Исаия.


6:5 Страх греховного человека пред встречей с Божеством проникает все религии. Иаков, боровшийся ночью с Богом, с удивлением говорит, что он видел Бога лицом к лицу и что тем не менее душа его сохранилась — он остался жив ( Быт 32:30 ; ср. Ис 33:20 ). «Спаси нас, — говорит Овидий в своей молитве к Палесу, — от лицезрения дриад, или купающейся Дианы, или фавна, когда он среди дня прохаживается по полям» (Fast. IV, 761). Смертное тело Семелы не вынесло появления Юпитера и сгорело, как сообщает тот же поэт.


6:6 По толкованию наших церковных песнопений, огненный уголь был прообразом Господа Иисуса Христа, а клещи — рук Пресв. Богородицы. «Огонь несешь ты, чистая; страшусь принять в объятия Младенца Бога». Так во 2-м тропаре 5-й песни канона на Сретение, говорит Симеон Богоприимец. Дальше, в 3-м тропаре, тот же старец говорит Пресв. Деве: «ты просвещаешь меня, подавая руками, как бы клещами, Несомаго тобою».


6:7 Очистительное действие должен был оказать горящий уголь, как уголь, взятый с алтаря Божия. Здесь в переносном смысле указывалось на очистительную силу благодати Божией; которая попаляет, как огонь, все нечистое в человеке. Беззаконие и грех — твои грехи.


6:8-13  Почувствовав себя чистым, Исаия охотно вызывается на служение делу проповеди, когда слышат вопрос Иеговы о том, кто желает пойти к народу еврейскому. Бог снисходит к его желанию в посылает его проповедником к народу, но при этом предрекает ему неудачу его пророческой деятельности. Его слово не обратит народ на истинный путь, а еще более ожесточит во грехе. На вопрос пророка, доколе народ пребудет в таком состоянии, Бог отвечает, что спасение дано будет народу не прежде, чем он испытает все ужасы вражеского нашествия и даже пленение, отведение в чужую землю. Последняя десятина народа будет уничтожена, доколе гордый дуб, т. е. народ израильский не пропадет вовсе.


6:8 Вопросом Своим Господь вызывает и ободряет Исаию к заявлению своей готовности послужить Господу. Для нас, т. е. «для Меня и для окружающих Меня», как объясняют это выражение почти все новые западные толкователи на основании 3 Цар 22:19 и Пс 88:7 . Некоторые древние церковные писатели видели в этом выражении намек на Троичность Лиц в Божестве (блаж. Иероним), но в их толковании является непонятным то обстоятельство, что Бог сначала говорит в единственном числе (кого пошлю?), а потом во множественном (для нас). Между тем при первом толковании действительно посылающим является один Бог, как Владыка, а действовать пророк будет пред лицом всех, явившихся ему, интересы коих тожественны с целями, какие имеет Бог.2 LXX толковников также не видели здесь указания на Троичность, ибо вместо выражения: «для нас» у них поставлено: «к народу сему».


6:9-10  Миссия пророка Исаии представляется очень тяжелой и безнадежной, если читать 10-й стих, согласно с еврейским масоретским текстом, так: «ожесточи сердце этого народа, сделай уши их глухими, закрой им глаза, чтобы», и т. д., и понимать все эти выражения строго буквально. Но если мы примем во внимание семитический способ выражения мыслей, то миссия пророка не представится такой страшной ни для него, ни для народа. Правда, глаголы, употребленные в 10 ст., поставлены в форме hiphil, имеющей вообще значение причинять что-либо. Но с другой стороны несомненно, что эта форма имеет разные опенки смысла. Так глаг. оправдывать на евр. языке (форма hiphil) может значить и оправдывать кого-либо в действительности, и объявлять праведным (в глазах людей). Или глагол давать жизнь, оживлять может значить просто: оставлять в живых, когда есть возможность умертвить. Кроме того, hiphil указывает на действие, к которому только дается повод. В последнем смысле, несомненно, эта форма употреблена и здесь. Проповедь Исаии, ввиду дурной настроенности его слушателей, подаст им повод к ожесточению, к противлению воле Божией, которое народ обнаруживал отчасти и прежде. Наш русский синодальный перевод, согласно с LXX и славянским, неправильно понимает это огрубение сердца, как уже достигшее полноты — лучше бы передать глаголы, стоящие в 10-м ст., будущим временем.


Сердце здесь берется как способность уразумения нравственных задач человеческой жизни (ср. Ос 4:11 ). Огрубение — это ожирение сердца, когда оно становится неспособным двигаться и не восприимчивым.


Это место трижды приводится в Новом Завете — один раз как пророчество о том непонимании, с каким народ еврейский относился к проповеди Христа Спасителя ( Мф 13:14 ; Мк 4:12 ; Лк 8:10 ), а в двух случаях как место, служащее к объяснению невосприимчивости иудеев к этой проповеди ( Ин 12:40 и Деян 28:26 ).3Греческий текст 10-го ст., соответствующийслав. выражению: да не когда узрят, св. Исидор Пелусиот толкует как выражение надежды на исправление народа. Μήποτε, говорит св. Исидор, равняется выражению: ἵσως — может быть. Бог повелевает пророку проповедовать в надежде, что может быть евреи исправятся.


6:11-12  Приговор Божий о народе еврейском звучит решительно и сурово, но пророк, по любви к своему народу, не может допустить той мысли, что народ пребудет в ожесточении и, следовательно, в отвержении от Бога, вечно. Господь отвечает на это, что и города и земли иудейские должны совсем лишиться жителей, которые будут отведены в плен. Какую эпоху здесь нужно разуметь — сказать трудно. По всей вероятности, пророку Бог указывает на все последующие суды Свои над избранным народом, завершившиеся разрушением Иерусалима римлянами, как толкуют это пророчество св. Василий Великий и Евсевий Кесарийский.4 Греч. и слав. текст 12-го стиха дают мысль совершенно противоположную еврейскому тексту.


6:13  Этот стих указывает на такое страшное опустошение Иудеи, после которого в ней останется не более десятой части жителей. Это могло относиться только к времени взятия Иерусалима халдеями при Навуходоносоре. И возвратится — это выражение следует заменить словами: в свою очередь (будет уничтожена).


Но как от теревинфа — правильнее с евр.: «как дуб или теревинф (пропадает), у которого срублен ствол». Во всем стихе таким образом одна мысль, что народ еврейский, как политическое целое, со временем совершенно прекратит свое существование и лишится своей земли. Только тогда — так можно выразить основную мысль всей беседы Бога с Исаией — только тогда ожесточение народа станет смягчаться и возможно станет его обращение к Богу.


При этом пророк указывает на Святое Семя (т. е. на Мессию) как на опору (по слав.: стояние) дальнейшего существования народа израильского. Мессия еще не пришел, следовательно, и народ, из среди коего Он должен произойти, должен сохранить свое бытие.5Последние слова «святое семя будет корнем ее» помещены в русском иславянском тексте из перевода Феодотиона, который в настоящем случае сходен с еврейским масоретским текстом. Но их нет у LXX и новейшие критики признают их неподлинными, как нарушающие ход мыслей пророка.


Особые замечания. Шестая глава критиками вообще признается подлинною. Если Марти указывает на то, что в 12 и 13 стихах Иегова говорит о Себе в третьем лице, то подобный оборот речи не представляет собою чего-либо необычного в книге Исаии (срав. Ис 13:13 и 49:11 ). — Реусс видит в этой главе прозаическое произведение, но другие находят здесь и поэтические отделы, именно, во-первых, в словословии серафимов, а затем в стихах 7 и следующих (исключая вставные замечания: я услышал, я сказал и т. п.).


Шестую главу положено читать как паремию на праздник Сретения Господня, потому что, как видно из церковных песнопений (5 ирмос канона на Сретение, 1-й тропарь 5 песня канона, 3 тропарь и 2-й той же песни), Церковь видит здесь предсказание на воплощение Сына Божия и на принесение Его во храм (клещи — руки Пресвятой Девы, державшие Богомладенца).


7:1-9  В царствование Ахаза, царя иудейского, Иерусалиму стали угрожать заключившие между собою союз цари сирийский и израильский. В Иерусалиме началась деятельная подготовка к предстоящей осаде, так как нападение соединенных войск представлялось царю и гражданам иерусалимским очень опасным. В это время выступает перед царем со словом ободрения пророк Исаия и указывает на бессилие союзников причинить серьезный вред Иудее и на ожидающую их скоро погибель.


7:1-2  Еще в последние годы Иоафама, Факей, царь израильский, и Расон, царь сирийский, начали совместные враждебные действия против царства Иудейского ( 4 Цар 15:37 ). В начале царствования Ахаза (около 735 г.) опасность для Иудейского царства со стороны этих царей стала еще больше, потому что сирийцы и израильтяне уже направлялись прямо на Иерусалим. Целью их при этом, по всей вероятности, было то, чтобы обязать иудейского царя присоединиться к той коалиции, какую маленькие государства Сирии, поддерживаемые Египтом, образовали против царя ассирийского, в то время уже угрожавшего подчинить себе всю Сирию. Союзники, вероятно, и хотели свергнуть не сочувствовавшего их замыслам Ахаза с иудейского престола и поставить на его место какого-то сына Тавеилова. В особенности испугался весь дом Давида, когда получено было известие, что сирийцы (уже прошедшие восточную Палестину и заключившие договор с идумеянами и другими южными народами, завладевшие притом Еланитскою гаванью Чермного моря 4 Цар 16:6 ) поднялись по берегу Средиземного моря к северу, в область царства Израильского, и здесь стали лагерем, угрожая Иерусалиму.


7:3 Ахаз, в ожидании осады Иерусалима, осматривал водопровод, снабжавший весь город водою. Этот водопровод начинался у верхнего пруда (пруд Силоамский, находившийся в верхнем пруде), очень большого, откуда вода подземным ходом была проведена по городу и стекала в другой пруд, впоследствии называвшийся прудом Езекии.


Исаия должен идти к Ахазу со своим сыном, имя которого — Шеар-ясув (остаток спасется) — символическое: оно означало судБожий, ожидающий Иудейское царство, от которого может сохраниться только разве небольшой остаток. Между тем имя самого Исаии (Господь спасет) указывало на возможностьпомилования, и царю таким образом предоставлялось выбирать, чего он хочет — суда или милости от Бога. Суд же угрожал Ахазу за то, что он, вопреки воле Божией ( Пс 145:3 ), возложил свою надежду не на Иегову — истинного Царя Израиля, а на ассирийского властителя Тиглатпаласара, к которому уже послал посольство с просьбою о помощи против царей сирийского и израильского (4 Цар 16:7, 8).1Вслав. переводе евр. слово Шеар переведено, а Иасув — осталось без перевода.


7:4-6  Оба союзные царя представляются пророку обуглившимися головешками, которые уже не могут гореть, как следует, а только дымят и чадят. Сын Тавеила — пренебрежительное название без собственного имени (ср. 1 Цар 30:27 , где Саул, говоря о Давиде, своем сопернике, называет его просто сыном Иессея). По всей вероятности, это был какой-нибудь сирийский принц (Таб — по-сирски tabевр. tob, хороший).


7:7-9  Господь объявляет через пророка Ахазу, что ни царь сирийский, ни царь израильский не завладеют Иудеею, а останутся — и то недолго — владыками своих только прежних владений. Царству же Израильскому через 65 лет угрожает окончательное падение. Последнее предсказание, вероятнее всего, имеет в виду не разрушение Самарии, которое последовало вскоре, лет чрез 13 после изречения этого пророчества (723 г.), а отведение в Ассирию остатков народонаселения Израильского царства и заселение опустошенной территории бывшего Израильского царства переселенцами из Месопотамии при ассирийском царе Асар-Гаддоне ( 4 Цар 17:24 и сл. ; 1 Езд 4:2 ). Таким образом, пророк, очевидно, считает в этих 65-ти годах 14 лет правления Ахаза + 29 лет правления Езекии и + 22 года правления Манассии.


Если вы не верите. Пророк замечает недоверие Ахаза к его словам и намекает ему на возможность получить удостоверение в истинности только что сказанного. Перевод: «если вы не верите, то не устоите», какой предлагается здесь новыми толкователями, довольно неясен.


7:10-16  Замечая неверие Ахаза словам Исаии, Бог чрез пророка предлагает Ахазу, для его убеждения, какое ему угодно знамение. Однако Ахаз, решившийся уже на известный образ действий, не желает вступить чрез это в какие бы то ни было обязательства по отношению к Иегове и под лицемерным предлогом отказывается от знамения. Тогда пророк, раздраженный этим упорством, он возвещает от Господа знамение, которое должно удостоверить династию Давида в безопасности от наступающих врагов: Дева родит Сына, Которому дадут имя Еммануил, и прежде, чем этот младенец Еммануил станет способным различать между добром и злом, Иудея будет совершенно свободна от врагов.


7:10-11  И продолжал Господь. Имя Господь — Иегова поставлено, вероятно, вместо имени пророка, которое первоначально могло быть написано в сокращенном виде.


Проси себе знамения, т. е. какого-нибудь удостоверения в том, что слова пророка непременно исполнятся.


Бога твоего. Ахаз не был еще вполне идолопоклонником: он, как видно из 12-го стиха, тогда признавал наружно истинную религию, хотя это не мешало ему вводить в культ иерусалимского храма и культы чуждых богов ( 2 Пар 28:2-4 ).


В глубину или высоту, т. е. или из области преисподнего мира (явление умершего) или же из небесных сфер (гроза, град и т. п.).


7:12-13  Ахаз из боязни, что пророк может выполнить свое обещание относительно знамения, под благовидным, с его точки зрения, предлогом отказывается от знамения. На самом деле то место из книги Второзакония, какое царь имел в виду ( Втор 6:16 ) содержит упрек евреям за то, что они сами часто требовали знамения или чудес от Бога. Пророк понимает настроение Ахаза, понимает и то, что в его упорстве, с каким он отказывается от советов пророка, его поддерживают другие члены фамилии Давидовой и потому, как бы в наказание Ахазу и всему дому Давидову, сам изрекает им знамение от Бога. Ахаз и его родные достаточно уже злоупотребляли терпением людей, т. е. пророков, отстраняя их от всякого влияния на ход государственных дел, — теперь они осмеливаются не принимать прямого поведения от самого Иеговы.


7:14  Итак — по евр. lochen значит собственно: «за это-то».


Знамениеевр. слово ot, здесь стоящее, значит в Св. Писании: 1) чудо ( Ис 38:7,22 ; Исх 4:8-9 ); 2) символический знак или действие для удостоверения в какой-либо истине ( Ис 20:3 ; Быт 9:13 ); 3) естественное событие, которого однако никто из людей предвидеть не мог и исполнение которого дает ручательство за то, что и другое, преобразуемое им, событие также исполнится ( 1 Цар 2:34 ; 10:1,7,9 ) и 4) события, служащие как бы печатью истинности событий, прежде них совершившихся ( Исх 3:12 ; Ис 37:30 ). В настоящем месте ot имеет именно последнее значение. Будущее событие — рождение Мессии (Еммануила) из царского дома Давидова — должно служить доказательством, удостоверением того, что и в настоящий раз дом Давидов не погибнет. Но так как это рождение — дело отдаленного будущего и требует от Ахаза и домашних его всей силы веры в обетования, данные их праотцу, Давиду, то знамение, возвышаемое пророком, становится, при всем своем утешительном характере, тяжелым испытанием для Ахаза, который не отличался твердостью в вере. Таким образом Ахаз наказывается за отказ исполнить повеление Божие. Се или вот — по евр. hinneh. Пророк в своем созерцании это далекое будущее событие видит уже совершающимся (ср. Ис 42:1 ). Дева — по евр. haalmah. Член, стоящий пред almah, показывает, что пророк имеет в виду одну, всем известную деву, деву единственную в своем роде. Не ясно ли из этого, что под Девою следует разуметь Пресвятую Деву Богородицу? В этом понимании утверждает нас и самый смысл речи пророка и древнейшие переводы Библии, а также толкования отцов и учителей Церкви. Собственно еврейское слово almah само по себе здесь не имеет решающего значения, так как самое производство этого слова не установлено: одни переводят этот термин выражением сокровенная (т. е. дева, сокрытая от взоров мужчин), производя его от глаг. alam, который, однако, имеет действительное значение, здесь совсем не подходящее; другие видят в слове almah обозначение подрастающей девицы, производя это название от другого корня — a lam, что значит: «подрастать, крепнуть физически», причем в доказательство правильности своего перевода ссылаются на употребление слова almah в других местах Библии ( Быт 24:43 ; Исх 2:8 ; Пс 68:26 и др.).


Ввиду неясности происхождения и филологического значения слова almah приобретает особый вес свидетельство древнейших переводов Библии — LXX и Пешито. В первом — слово almah передается выражением παρθένος, которое у LXX означает деву, в самом строгом смысле этого слова. Во втором — поставлено то же слово, которое всегда обозначает деву. Затем в Новом Завете, еванг. Матфей, повествуя о непорочном, девственном зачатии Мессии, говорит, что это совершилось в исполнение настоящего пророчества Исаии ( Мф 1:18-25 ). Очевидно, что евангелист в этом случае передает общее мнение своих современников, иудеев, относительно спорного места. Ученый Бэдхэм приводит множество мест из раввинских писаний и несколько намеков из Филона, которые свидетельствуют, что чудесное рождение Мессии ожидалось и иудеями (The Academy. 8 June 1895, p. 485-487). Толкователи христианские (даже протестанты долгое время) также признавали единодушно, что Исаия здесь говорит о Деве, Матери Мессии. Только в XVIII столетии протестантские экзегеты начали с силою доказывать, что в нашем месте нет никаких указаний на девственное зачатие Мессии и приснодевство Его Матери, но их доказательства не имеют достаточных обоснований (см. сочинение Ев. Никольского. Предсказание пророка Исаии о Деве и Еммануиле — в чтениях Общ. Люб. дух. просвещается. 1885). Самый контекст речи у пророка свидетельствует о том, что almah должно означать непорочную деву, которая сохранила свое девство и после зачатия ею сына. Как особо чудесное, убедительное и утешительное знамение только и могло явиться событие зачатия Девою сына. Раз царь вызываем был пророком к тому, чтобы испросить себе в качестве знамения какого угодно чуда, то знамение, какое дает Сам Бог, могло быть только величайшим чудом. Отсюда следует, что пророк, говоря о рождении Мессии Девою, мог иметь в виду только действительно девственное, превышающее законы природы, зачатие и указывать на девство и приснодевство Его Матери. И слова пророка точнее с еврейского должны быть переданы так: «вот, дева есть беременна». Пророк видит в своем пророческом созерцании Деву беременной и все-таки называет ее девою!


Еммануил. В еврейском языке слово Immanuel значит: «с нами Бог». Это имя — не собственное имя Мессии. Одни понимают его как указывающее на божественную помощь, какую получат евреи в той опасности, какая им угрожала со стороны двух союзных царей (Иероним, Евсевий и др.). По мнению других, это имя указывает на свойства того лица, кому оно дается, и означает вочеловечившегося Бога (св. Ириней, Тертуллиан, Василий Великий и др.). Лучше соединять оба значения слова в толковании этого имени, как делает св. Иоанн Златоуст. Что касается первого значения этого слова, то все толкователи согласно признают правильность такого значения. Но относительно второго толкования, издревле принятого христианскою церковью, рационалистические экзегеты большею частою высказывают свое недоверие к нему. Не входя в разбор этих отрицательных мнений, приведем здесь соображения, какими может быть подтвержденмессианский смысл этого места (мессианский в полном значении этого слова, когда Мессия признается воплотившимся Сыном Божиим). Эти соображения следующие: 1) В 8-й гл. 8-й ст. земля иудейская названа землею Еммануила. Не ясно ли отсюда, что пророк имел в виду обозначить словом Еммануил будущего Мессию? Притом, отсюда можно выводить мысль, что этот Мессия будет иметь божественное достоинство, будет воплотившимся Богом. В самом деле, во многих других местах истинным Царем и Владыкою земли иудейский у Исаии называется Сам Бог. Следовательно, Бог и Еммануил — для Исаии понятия равнозначащие. 2) В 9-й гл. (1-7 ст.) имеющий родиться — конечно из дома Давидова — Младенец является уже предметом, не возбуждающим никаких сомнений и не вызывающим ни на какие особенные разъяснения. Отсюда следует, что слушатели пророка знали о Его достоинстве достаточно, а равно и о Его рождении. Но откуда бы они могли узнать это, если бы не о Нем шла речь у пророка, когда он предсказывал дому Давидову о рождении Еммануила? Можно прибавить к этому, что все удивительные имена этого Младенца, упоминаемые в 9-й гл., удобно резюмируются в одном имени Еммануил. 3) Пророк Михей ( Мих 5:1-5 ), пророчествующий о рождении Мессии, имеет в виду, по всей вероятности, пророчества Исаии в 7:14 и 9:5-6 , а у него Мессия изображается существующим от вечности (1 ст.) и, следовательно, воплотившимся Богом. 4) Ев. Матфей относит это пророчество об Еммануиле к зачатию Христа от Пренепорочной Девы Марии ( Мф 1:22-23 ). Евангелист не применяет только слова Исаии к этому событию, не сравнивает только пророчество Исаии с историей рождения Мессии, а ясно свидетельствует, что в зачатии И. Христа от Пренепорочной Девы исполнилось пророчество Исаии — и что, следовательно, Исаия под Еммануилом подразумевал истинного Бога, имевшего явиться на земле во плоти человека.2Отметим здесь главнейшие из этих мнений: 1) Еще древние иудеи, а за ними многие экзегеты полагали, что Исаия под Еммануилом разумел имевшего родиться у Ахаза сына, Езекию. Странность такого предположения очевидна: жена Ахаза не могла быть названа девою, и, кроме того, по всему вероятно, Езекия в то время уже существовал на свете. 2) Некоторые экзегеты думают, что Исаия имел в виду здесь своего собственного сына, которого хотел назвать Еммануилом. Но мы знаем, что Исаия в то время уже был женат и потому не мог жениться на какой-то «деве». Припомнить надобно и то, что свою жену Исаия называет в 8-й гл. «пророчицей». И в каком, наконец, смысле Исаия мог бы в 8-й гл. назвать Палестину страною, принадлежащею его сыну? (гл. 8 ст. 8) 3) Полагают, что Еммануил — имя собирательное, которым Исаия указывал на новое, имевшее народиться поколение иудейского народа. Но так как в таком случае под девою следовало бы разуметь дом Давидов, как утверждают и экзегеты, который должен дать из себя новую, лучшую генерацию, а между тем этот дом был далеко в то время неспособен к такой миссии, то и все это толкование падает само собою. 4) Дум видит здесь пророчество о том, что иудейские женщины, после освобождения Иудеи от нашествия союзных царей, будут называть своих сыновей Еммануилами — в честь спасшего Иудею Бога. Но Исаия сам не придавал особого значения той опасности, какая угрожала в то время Иудее со стороны двух союзных царей. Кроме того, пророк должен бы был в предполагаемом случае употребить здесь выражение женщина (isscha), а не дева (almah). 5) Проф. Якимов видит в Еммануиле, а равно и в деве — современников пророка Исаии, которые таинственно предуказывали собою на будущего Мессию и Его Пречистую матерь. Не давая о них никаких других сведений, пророк, по мнению Якимова, поступает подобно Моисею, давшему прообраз Христа в лице Мелхиседека ( Быт 14:18 ; ср. Евр 7:3 ). Но основания, какие приводит Якимов в пользу своего мнения, очень шатки. Если он указывает на то, что в 8 гл. 8 ст. Исаия обращается к Еммануилу, как к живому лицу, как бы видя Его пред собою, то это объясняется свойственной вообще пророкам живостью изображения самых отдаленных от них, по времени, событий. Что касается 15 и 16 ст. 7-й гл., где Еммануил изображается будто бы уже родившимся и подрастающим ребенком, то эти стихи могут быть истолкованы и в другом смысле (см. ниже).


Но каким образом это рождение Мессии-Богочеловека могло быть знамением для времени пророка Исаии? Во-первых, пророк, предсказывая о высшем благодеянии Божием — воплощение Сына Божия для спасения людей, — этим самым хотел сказать, что иудеи и дом Давида тем более могут надеяться на гораздо меньшее благодеяние — избавление от двух союзных царей. Во-вторых, рождение Мессии из рода Давидова необходимо предполагало собою, что замыслы этих двух царей о низвержении в уничтожении династии Давида не осуществятся. Патр. Иаков ясно предсказал, что до рождения Мессии скипетр от дома Иудина — и, следовательно, от рода Давидова — отнят не будет ( Быт 49:11 ).


7:15-16  Еммануил будет питаться молоком (кислое молоко — обычная пища арабов палестинских) и медом, которого очень много было в Палестине. Речь идет, по мнению древних толкователей, о том, что Сын Девы будет истинным человеком, потому что будет вкушать обычную детскую пищу (св. Ириней, Иоанн Златоуст, Василий Великий и др.). Но не мысль о человеческой природе, конечно, была главной мыслью пророка, когда он говорил об Еммануиле, как знамении от Бога. Чтобы понять настоящее значение 15-го стиха, нужно обратить внимание на 22-й стих, несомненно находящийся в тесной связи с 15-м. А в 22-м ст. вкушение густого молока и меда является признаком опустошения хлебных полей врагами, при нашествии которых и невозможно было обрабатывать эти поля. Следовательно, и в 15-м ст. пророк хочет сказать об опустошении земли иудейской, когда евреи должны будут питаться только молоком и медом. Это опустошение продолжится до того времени, пока имеющий родиться от Девы, но и теперь уже как бы существующий Еммануил, как и всякий обыкновенный младенец, не начнет проявлять способность различия между добром и злом, т. е. пока в нем не станет проявляться нравственное самосознание. Период, в течение которого обыкновенно младенцы не проявляют этого самосознания, продолжается от двух до трех лет (ср. 2 Цар 19:36 ; Ион 4:11 ). Следовательно, и опустошение страны Иудейской продолжится ни в каком случае не более трех лет со времени произнесения Исаиею пророчества о рождении Еммануила.


В 16-й ст. еще точнее определено время освобождения Иудеи от нашествия союзных царей. Пророк говорит, что это освобождение совершится прежде указанного им в 15-м стихе срока, т. е. до истечения 2-3 лет. Земля или территория царств Сирийского и Израильского будет оставлена ее царями. Это пророчество могло исполниться в том обстоятельстве, которое описано в 4 кн. Царств ( 4 Цар 15:29 ; 16:9 ): Тиглатпаласар, царь ассирийский, в 733-732 г. умертвил Рецина, царя сирийского, и в то же приблизительно время овладел северною половиною Израильского царства.3Некоторые из новых толкователей (напр.Кондамин) исправляют чтение текста 16-го ст., следуя переводу LXX и принимая во внимание контекст речи. Вместо: царями ее, как переводит русский синодальный перевод, они читают царей (т. е. melachim вместо melacheja) и читают всю фразу так: «страна (Иудея), за которую ты боишься (нападения) двух царей, будет опустошена». 17-й стих является при таком толковании дальнейшим раскрытием 16-го, начинающего таким образом изображение наказания, какому подвергнется Ахаз за свое неверие словам Божиим. Принимая во внимание то обстоятельство, что русский пер., согласный с масоретским еврейским текстом, объединяет неправильно оба царства — Сирийское и Израильское в одну землю, можно признать, что толкование Кондамина является гораздо более естественным.


7:17-25  За временным облегчением для Иудеи наступят, однако, еще более тяжелые времена. Господь пошлет на иудеев войска египетские и ассирийские, которые уничтожат все плоды земные в области Иудейского государства. Земля зарастет репейником, а жители ее в громадном большинстве своем будут отведены в плен.


7:17  На тебя. При Ахазе царь ассирийский еще не занимал территории Иудейского государства, но зато Ахаз вступил в вассальные отношения к этому царю. Это обстоятельство лишило Иудейское царство независимости и имело не менее печальные последствия, чем отпадение 10-ти колен израильских при Ровоаме.


7:18  Мухе. Египтяне названы мухами с реки Египетской потому, что в Египте после наводнений, производимых Нилом, чрезвычайно размножаются мухи. Пророк хотел указать на многочисленность египетских полчищ и на настойчивость египтян, с которою они будут добиваться овладеть Палестиной (поговорка: назойлив, как муха).


Пчеле. Ассирийцы называются пчелами, потому что в их стране было много пчел и потому, что ассирийцы наносили своим врагам тяжкие поранения, были особенно злы и неукротимы в гневе, как раздраженные пчелы.


7:19  Впрочем, о мухах и пчелах пророк говорит пока только то, что они усядутся по земле иудейской, т. е. займут ее, быть может, для того даже, чтобы защищать ее от соперников своих.


7:20  Пророк указывает здесь, что гораздо больше зла, чем египтяне, причинят Иудее ассирийцы — о египтянах здесь пророк как бы совсем забывает. Волосы — символ силы и мужества. Борода — у восточных людей считалась едва не священным украшением каждого мужчины, и лишиться ее — было позорно.


7:21-25  Здесь описывается опустошение Иудеи, дошедшее до крайней степени. В ней повсюду растет колючий кустарник и терновник, — кустарники, в которых водятся даже дикие звери. Ясно, что здесь пророк предвидит то опустошение Иудейской стороны, в каком она очутилась после отведения в плен иудеев при Навуходоносоре, который мог бы назваться царем ассирийским, как владевший прежней территорией Ассирийского государства.


Особые замечания. Новейшие критики полагают, что в 7-й главе есть некоторые части, не принадлежащие пророку Исаии. Так надписание главы (ст. 1) тожественно почти с 4 Цар 16:5 . Сам Исаия не имел никакой надобности давать генеалогию Ахаза и напоминать о нем как о царе иудейском. Можно поэтому согласиться, — говорит Кондамин, — что эти слова прибавил к 7-й гл. издатель речей Исаии.


Слова 8-й ст.: еще 65 лет — большая часть критиков также считает позднейшею вставкой на том главным образом основании, что утешение, в них заключающееся, не могло иметь никакого значения для Ахаза в то именно время, когда Исаия с ним беседовал. Но эти замечания касаются второстепенных мест в 7-й главе и, кроме того, не заключают в себе доказательной силы. 1) Исаия едва ли мог сам взять 1-й ст. из 4-й кн. Царств, потому что эта книга появилась вернее всего после его смерти (в ней говорится уже о разрушении Иудейского царства), 2) все-таки и в отдаленном падении вражеских царств для Ахаза было нечто утешительное.


8:1-4  Несколько времени спустя после встречи пророка Исаии с Ахазом, изображенной в 7-й гл. (ср. 8:8-10 и 7:14 ), были сообщены пророку новые знамения и откровения, разъяснявшие смысл того, что сообщено было дому Давидову раньше чрез пророка. Двоякое знамение — (пророк должен был написать на доске выражение: Магер-шелал-хаш-баз [спешит грабеж, ускоряет добыча] и наименовать своего сына таким странным наименованием) — указывало на скорое разорение Дамаска и Самарии.


8:1  Большой свиток — по евр. gilaion, т. е. довольно большая дощечка белого цвета, на которой можно было бы ясно и крупно написать четыре слова. — Человеческим письмом, т. е. общеупотребительным шрифтом, напр., написана известная силоамская надпись. Этому письму противополагается условное письмо, которое могут понимать только лица, посвященные в условное значение разных букв.


8:2  Урия, как видно из 4 Цар 16:10 и сл. , был человек известный в то время. Он избирается Богом в свидетели того, что пророк действительно начертал вышеприведенные слова, потому еще, что он не сходился в понятиях с пророком Исаией и для царя, а также и для народа, должен был казаться совершенно беспристрастным, даже враждебным по отношению к пророку свидетелем, с которым пророк никак не мог войти в какое-нибудь тайное соглашение. Захария мог быть тестем Ахаза ( 4 Цар 18:2 ).


8:3-4  Здесь также указывается (второе символическое действие) на опустошение Сирии и Израильского царства. До этого опустошения оставалось только года полтора, потому что в полтора года ребенок научается лепетать названия отца и матери (abi, immi).


Пророчица — жена пророка Исаии.


8:5-10  Упрекая некоторых иудеев, не ценивших поставленного Самим Богом на престоле иудейском рода Давидова и утративших надежду на Иегову, пророк возвещает им, что тот, на кого они больше надеются, т. е. ассирийский царь явится опустошителем их страны; если бы не Еммануил, Которому принадлежит иудейская страна и Который поэтому защитит ее, то Иудейское царство было бы совершенно разрушено.


8:5-8  В этих стихах более ясно раскрывается пророчество 7-й главы (ст. 15-17). Вода Силоамская — это тихо струившийся силоамский ручей, вытекавший из-под царского дворца на горе Сионе. Он является символом царского служения династии Давидовой. Есть иудеи, презирающие этот, по-видимому, незаметный ручеек и жаждующие видеть у себя более сильное правительство. За это они будут наказаны: на них нахлынет большая река — царь ассирийский с своею славою или огромным войском.


Распростертие крыльев ее, т. е. разлив этой реки. Вместо крылья здесь можно поставить выражение руки.


Земли твоей, Еммануил. Пророк говорит, что земля иудейская принадлежит Еммануилу — для того, чтобы ободрить испуганных его предсказанием иудеев. Если Иудея принадлежит Еммануилу как царю, то Он не даст ей погибнуть.


8:9-10  Вообще народы языческие не страшны для иудеев, потому что — с иудеями Бог! Точнее с евр.: «ибо — Еммануил!»


8:11-15  Итак, спасение и погибель, как узнал Исаия от Бога, обусловливаются не политическим искусством правителей и не зависят от внешних обстоятельств. Все зависит в жизни государства, как и в жизни отдельного человека, от веры в Слово Божие и от послушания ему. Кто боится Бога, того ничто не устрашит, никакая опасность; божественные обетования дают такому человеку желаемое успокоение. А те, которые не обращают внимания на Слово Божие, возвещаемое пророками, непременно споткнутся на своем пути и попадут в беду.


8:11  Новое откровение описывает здесь пророк. В это время он находился в особом, экстатическом, состоянии (под рукою Иеговы). Ходить путем, т. е. подражать.1 Славянский перевод этого стиха неясен. Греческий текст LXX, какого держался блаж. Феодорит, дает более ясную мысль, хотя и не согласную с масоретским текстом. Именно у блаж. Феодорита читается: «крепкой руке (Божией) эти люди не покоряются в своих делах».


8:12  Господь учит пророка и иудеев, которые еще способны были слушать наставления пророка, не считать сколько-нибудь серьезным заговор царей сирийского и израильского против династии Давидовой ( 2 Пар 23:13 ).2Вместозаговор (kescher) LXX прочли, вероятно, koscheh, что может значить: трудно, тяжко (σκληρόν).


8:13  Не этих ничтожных царей иудеи должны бояться, а своего великого Царя — Иеговы! С Его волею они должны считаться, потому что Он — их Всемогущий Владыка.


8:14-15  И будет Он освящением — точнее с евр. святилищем (lemi keddasch). Одни толкуют это в том смысле, что Иегова будет для иудеев прибежищем, куда за укрывшимися иудеями не посмеют проникнуть враги (ср. 5:16 ; Иез 28:22 ). Другие видят здесь указание на освящающую верующих деятельность Иеговы.


8:16-22  Спасательное откровение, какого не хотят принять иудеи, должно сохраняться, по крайней мере, в тесном кругу верующих. Пророк должен посвятить их в понимание этого откровения, и потом пусть они с терпением ожидают его исполнения. Сам же он, со своими сыновьями — Шеар-ясувом и Магер-шелал-хаш-базом останется живым свидетельством для всех, кто хочет видеть и слышать, — свидетельством того, что спасение — только в Иегове, что враги Иудеи скоро будут наказаны и что из самого непокорного иудейского народа спасется только остаток. Да, иудеи должны бы искать вразумления у пророков Божиих, а они обращаются за советом к разным гадателям. Это приведет Иудейское государство к окончательному падению — и политическому и религиозно-нравственному.


8:16  Пророк заявляет, что он хочет это свидетельство Божие сохранить, запечатав его, для своих учеников. (По более правильному переводу первое слово стиха читается как неопределенное наклонение — ihotom: «я намереваюсь завязать». Это — слово самого пророка.) — Ученики Исаии — это люди, верующие в Иегову, составлявшие тесный круг около пророка.


8:17  Если иудейское общество утратило надежду на Иегову, зато пророк твердо уповает на Него, вопреки своим видимостям, по которым можно бы заключать о том, что Иегова совершенно расторг Свой завет с Израилем.


8:18  Исаия и его оба сына — все трое своими именами (Бог спасает; остаток спасется; спешит грабеж, ускоряет добыча) служат ясными предуказаниями того, что намерен сделать для Своего народа Иегова: Господь спасет Свой народ.


Ап. Павел, как предшествующий стих, так и слова 18 ст.: вот я и дети — влагает в уста Мессии, чтобы доказать, что и в Ветхом Завете была мысль о действительном принятии Мессией — Сыном Божиим истинной человеческой плоти ( Евр 2:13 ).


8:19  Этих знамений довольно для верующего. Ни к чему посему обращаться к разного рода гадателям за справками о будущем! Вызыватели умерших — по евр. haovot, т. е. люди, которые заявляют, что они медиумы, через которых можно получить ответ от кого-либо из умерших. Такова была, напр., волшебница из Аэндора ( 1 Цар 27:7 ). Чародеи — по евр. hajidenim (от глаг. jadà — знать), по нашему знахари или волхвы (ср. Лев 20:27 ; Втор 18:11 ). Как определения к обоим этим терминам, прибавлены слова: издающие писк и бормочущие. Первое слово указывает на писк мышонка в тишине или на чириканье птички и обозначает едва слышный, тонкий, как у птицы, голос говорящего, от лица умершего, медиума. Второе — на глухоту голоса, какую старались придать своей речи те же вызыватели умерших.


Отвечайте — этого слова нет в евр. тексте.


8:20  Первые слова этого стиха составляют собою дополнение к глаголу предшествующего стиха и оба стиха, согласнее с контекстом речи, могут быть переведены так: А между тем вам будут говорить: «посоветуйтесь с вызывателями умерших и с вещунами, которые пищат и бормочут. Народу не следует ли советоваться со своими богами (ср. Иона 1:5 ) и с мертвыми по вопросу, интересующему живых, для того, чтобы получить научение и свидетельство?» Конечно, это именно будут говорить, — но в них нет ясных понятий (света).


8:21-22  Голод заставит иудеев проклинать своего царя и бога — не Иегову, а того, кого они так чтили, на кого возлагали свои надежды. Повсюду тьма будет покрывать Иудейскую страну. Поднимут иудеи очи к небу, ожидая увидеть солнце, но солнце не покажется им. Тьма является здесь, как и в других местах, символическим обозначением самого тяжелого, безотрадного положения (ср. Втор 28:29 ).


Особые замечания. Глава 8-я содержит новые предсказания об ассирийском нашествии. Стихи 1-4, 5-10, 11-15, 16-20a образуют собою отдельные пророчества, разделенные между собою некоторыми промежутками времени. Знамение, описанное в 1-4 ст. было, вероятно, дано в 734 г., ибо царствам Сирийскому и Израильскому предсказано здесь опустошение со стороны ассирийцев через 1½ года. Следующие отрывки имеют в виду Иудейское царство, которое в свою очередь должно пострадать от ассирийского властителя. Последний отрывок — ст. 16-20a — имеет интерес, так сказать, личный, так как сообщает о важном эпизоде пророческого служения Исаии. Утомленный, по-видимому, борьбою с недоверием, какое обнаруживал к его советам народ иудейский, пророк записывает свои наставления и, запечатав их, вверяет этот документ своим ученикам. Что заключал в себе этот документ — об этом нельзя строить вероятных догадок.


Глава 7 ст. 10-16 и 8-я, ст. 1-4 и 8-10 читаются как паремия в навечерие праздника Рождества Христова, так как Еммануил и Его Царство — есть прообраз Христа и Его Церкви, Которой с Таким Защитником не страшны никакие враги.


9:1-7  От мрачной картины жизни еврейского народа взор пророка переходит к тому светлому будущему, какое ожидает эту нацию с пришествием Мессии. Там, где царил угнетающий мрак, будут широко разливаться лучи животворного света. Радость освобожденного от ига врагов еврейского народа будет чрезвычайна, потому что с поражением его врагов кончатся навсегда всякие войны. Виновник такой счастливой перемены уже видится пророку, как родившееся Дитя божественной природы, Которому предлежит вечное царствование и Который водворит на земле господство справедливости и мира.


9:1 К этому стиху принадлежат последние слова 22-го стиха 8-й гл.: но не всегда будет прок... В масоретском же тексте и 1-й стих 9-й главы отнесен к 8-й главе как добавочный, 23-й стих.


Прежнее время. Пророк, собственно, имеет в виду печальное настоящее и ближайшее будущее Израильского царства или его северных областей. Но так как он эти действия Израильского царства и вообще еврейского народа видит, с другой стороны, уже покрытыми тою радостью, какая будет дана его соплеменникам с пришествием Мессии, то и называет свое время и ближайшее к нему будущее временем прежним, как бы уже минувшим.Земли Завулона и Неффалима упомянуты у пророка вместо двух других, вероятно, потому, что эти земли прежде всего страдали при нашествии ассириян, приходивших с севера.1Вслав. тексте находим обращение пророка к коленам Завулонову и Неффалимову: «это (т. е. чашу горя) выпей сначала земля Зав. и Нефф.!» (Скоро твори — прибавка, не оправдываемая многими греческими кодексами Библии).


Приморский край — это может быть дорога, которая шла по западному берегу Тивериадского моря и вела за Иордан (так правильнее перевести выражение ever hajarden, в русском синодальном переводе неправильно переданное словами: за Иорданскую страну).


Галилея языческая — правильнее с евр.: округ (gelil) народов языческих. Здесь имеется в виду тот округ, который был населен язычниками со времени, когда Соломон подарил его царю Тирскому, — именно область колена Неффалимова ( 3 Цар 15:20 ; 4 Цар 15:29 ). Указывая на то, что область, принадлежавшая израильскому колену, стала называться округом языческим, пророк этим самым ясно указывает, в чем состояло умаление Израильского царства. В чем будет состоять возвеличение этой страны, об этом пророк говорит в следующих стихах.


Ев. Матфей относит это пророчество к выступлению Иисуса Христа в Галилее ( Мф 4:13-16 ).


9:2 Пророк продолжает изображать будущее благополучие, какое наступит для северного царства и для всего Израиля вообще с пришествием Мессии. Страна смертной тени — то же, что шеол, преисподняя, где совсем нет света. Так названа вся земля израильская, где царит непроглядная тьма бедствий и суеверий, преимущественно же Галилея, находившаяся в среде влияния соседних языческих государств.


9:3 Народ, обессиленный в своей численности потерями в сражениях с врагами и отведением значительной его части в плен, снова, благодаря Иегове, размножится и будет радоваться от того, что почувствует себя снова в общении с Иеговою (пред Тобою).2Вславянском переводе речь идет о возвращении Израиля из плена в большом количестве.


9:4 Вместо: жезл, поражавший... (выражение, тождественное с следующим) лучше читать: «ошейник на его плечах». День Мадиама — это день великого поражения, нанесенного Гедеоном мадианитянам ( Суд 7:22 и сл. ).


9:5  Обувь воина — точнее: тяжелые солдатские сапоги (у римлян называвшиеся: caligae). Одежда — воинский плащ. Отсюда видно, что вражеским воинам не во что будет одеться для отправления в поход против Израиля и что, следовательно, Израиль будет оставлен врагами в покое.


9:6  Младенец. Виновником этой перемены в судьбе Израиля будет Младенец, т. е., очевидно, тот Младенец Еммануил, о рождении Которого шла речь в 7-й гл. 14 ст. и о котором как Властелине и Защитнике Святой земли сказано в гл. 8-й. Родился — пророк созерцает рождение Мессии — Младенца, как уже совершившийся факт. Сын — подразум. или Божий или Царский. В последнем случае слово сын должно получить значение потомка (конечно, Давидова).


Владычество, т. е. на плечах у Него будут видны знаки царского достоинства — напр., золотая цепь.


Нарекут имя Ему — т. е. будут признавать Его, вполне согласно с Его действительным достоинством за Существо Божеской природы. Такой именно смысл имеют следующие далее имена Младенца. Чудный, Советник(аналогия со следующим выражением и ритм заставляют соединять оба эти слова в одно выражение),Бог сильный(Ср. 10:21 ), Отец вечности или виновник времени, от Которого находится жизнь мира в полной зависимости во всякое время (Ср. 22:21 , и 47:7 ), Князь мира (Ср. Зах 9:9 ; Мих 5:3 ), Который может водворить на земле совершенный мир.3Это выражение может быть истолковано как указывающее на предвечный Совет Божий о спасении людей (Ср. 1 Петр 1:12 ).4Бог сильный, т. е. такой, который свои решения всегда может осуществить. Важно, что Младенец назван здесьБогом (El), как нигде не называется человек даже самый праведный.


9:7 Младенец этот воссядет на престоле Давида и будет царствовать, сильный полною и совершенною Своею справедливостью по отношению ко всем Своим подданным. Царство Его будет вечное, потому что Иегова Саваоф, ревнующий о спасении Своего народа, дарует Ему силы совершить все это дело спасения народа израильского, за которым стоит и все человечество.


Пророчество это архангел Гавриил в своем благовестии Пресвятой Деве относит к деятельности Господа нашего Иисуса Христа ( Лк 1:32-33 ). Да и все предшествующие стихи 9-й главы также имеют прямое пророчественное отношение к Господу нашему Иисусу Христу. Так к Нему относится предсказание о Свете, который воссияет в пределах Галилеи. Христос не только для Своего народа, но и для всего человечества был Светом Истинным, Который просвещает всякого человека ( Ин 1:4,5 ; 8:9 ; 3:19 ; 8:12 ; 9:5 ). Далее указание на Него, как на Младенца, служит пророчеством о принятии Мессиею нашего человеческого естества и о постепенном Его возрастании. Точно так же исполнились на Христе и те предуказания о Нем, какие содержатся в данных Младенцу в 6-м стихе именах. Христос действительно, как сильный Бог, сокрушил власть диавола ( Ин 12:31 ) и стал Князем мира потому, что, благодаря Его ходатайству, люди снова примирились с Богом и между собою ( Еф 2:14 ; 1 Тим 2:5 ; Кол 1:20 ).


9:8-21  От светлой картины будущего пророк снова обращается к печальному настоящему. Как Израильское, так и Иудейское царство заслуживают наказание от Бога и поэтому бедствия разразятся над ними одно за другим. Особенно много несчастий причинят Израилю взаимные распри и раздоры.


9:8 Речь, начинающаяся с 8 ст. 9 гл. и оканчивающаяся 4-м стихом 10-й, произнесена непосредственно после сирско-израильского нашествия на Иудею и последовавшего за ним нападения Тиглатпаласара на царство Израильское. На это дают ясное указание стихи 9 и 13-й. Слово — приговор Божий, падающий с неба, как молния.


Иаков и Израиль — здесь едва ли синонимы; там, где эти слова означают части народа, — последнее указывает на северное, Израильское, царство, а первое — на царство Иудейское (Ср. 2:5 ; 8:17 ).5Вславянском переводе вместо слово стоит выражение смерть, потому что LXX толковников, очевидно, читали вместо davar (слово) — dever (смерть).


9:8-9  Особенным высокомерием отличается северное, Израильское, царство. Вместо кирпичей — материала довольно хрупкого — оно хочет возводить свои постройки из дорогих и прочных тесаных камней; вместо сикоморов или довольно обыкновенных в Палестине смоковниц, из которых приготовлялись балки, двери, оконные решетки и лестницы, делать это из привозившегося с Ливана крепкого кедра. Этим, конечно, пророк символически указывает на гордые мечты израильтян относительно восстановления своего политического значения.


9:11  Против него, т. е. против израильского царства. Врагов Рецина, т. е. ассирийцев.


9:12  Сириян — прежние друзья Израиля станут также его врагами. Филистимляне были исконными врагами Иудеи ( 2 Пар 28:18 и сл. ). (Перевод Пешито: Едома с востока (вместо сириян) подходил бы в настоящем месте только при предположении, что в 11-м стихе идет речь об Иудейском царстве, а между тем как видно из 12 ст., речь идет об Израильском, к которому идумеи не имели особой вражды.)


9:13-16  Биющий — Господь, посылающий на Израильское царство ассирийцев.


Голова — это законно поставленные начальники и руководители народа, а хвост — ложные пророки (ср. ст. 15), сами присвоившие себе звание руководителей народа ( 3 Цар 22:6 ; Иез 13:10 ).


9:17  Не порадуется Господь. Человек пожилой, с утешением глядит на молодое подрастающее поколение. Но юноши израильские не будут радовать Господа.


Сирот и вдов не помилует. Необходимо предположить, что и вдовы и сироты в израильском народе своими грехами возбудили против себя такой гнев Божий.


9:18  Беззаконие Израиля пророк уподобляет лесному пожару, который, при сухости деревьев в Палестине, быстро распространяется.


9:19-21  За это беззаконие, уничтожающее внутреннюю силу Израильского царства, Господь обратит на него Свою ярость, которая будет наполнять Израильскую землю, как огонь. Самым наглядным свидетельством гнева Божия против Израильского царства будут те междоусобия, какие там начнутся.


Пожирать плоть мышцы своей, т. е. уничтожать своих же братьев, единоплеменников, которые должны бы человеку быть дороги, как собственные руки.


МанассияЕфрема и ЕфремМанассию. Здесь указывает пророк на кровопролития, какие имели место в Израильском царстве вообще при смене государей, происходивших из разных колен. Каждое колено, конечно, стояло за претендента, принадлежавшего к этому колену (напр., 4 Цар 15:14,30 ). Царство Израильское поэтому, главным образом, скоро погибло. Оно просуществовало 257 лет и имело в это время двадцать царей.


Особые замечания. Как сказано выше, 1-й ст. 9-й гл. русского перевода должен быть отнесен к 8-й гл. Со 2-го ст. 9-й гл. по 5-й идет первая строфа пророчества о рождении Мессии и об освобождение народа от ига врагов. Ст. 6-7 — это вторая строфа того же пророчества (каждая строфа заключает в себе по два полустишия). Ст. 8 по 12 идет первая строфа нового пророчества — о наказании, какое постигнет Израиля и Иуду. (2+2+3 полустишия.) С 13 по 17 — вторая строфа того же пророчества, где речь идет об анархии, какая начнется в Израильском царстве (2+2+3). С 18 по 21 ст. — третья строфа, где речь идет о междоусобиях между коленами Израильского царства и их вражде к Иудейскому царству (3+2+2).


Некоторые библейские критики не признают подлинности 2-7 стихов 9-й главы, заключающих в себе пророчество о рождении Мессии и Его божественном достоинстве. Но основания, какие приводят эти критики в пользу своего мнения, чрезвычайно шатки. Марти главным своим доводом в этом случае выставляет то положение, что идея личного Мессии — позднейшая, даже послепленная идея. Но то, что говорят о Мессии послепленные пророки Аггей (2,20) и Захария (3,8 и сл.; 6,9 и ст.), ясно свидетельствует о том, что идея Мессии — Царя давно уже укоренена была в сознании народа израильского.


6-7-й ст. 9-й главы читаются как паремия на праздник Рождества Христова, так как Церковь усматривает здесь прямое пророчество о рождении Спасителя мира.


10:1-4  Судьи израильские своими решениями и приговорами нарушают закон правды Божией и являются безжалостными по отношению к вдовам, сиротам и нищим. Этим нечестивцам предстоит или плен или смерть; но этим гнев Божий на Израиля еще не удовлетворится.


10:1-2  Речь идет не только о судебных решениях, но и о законах, вводимых вновь в государственную жизнь в царстве Израильском. Эти новые законы несправедливы и тяжелы для людей слабых в бедных, как, напр., вдовы и сироты.1Смысл славянского перевода 1-го стиха: пишущии бо — тот, что судьи лукавые своими приговорами лукавыми навлекут на себя несчастье.


10:3  День посещения — день наказания (как в кн. Исх 34:7 ). Гибель издалека — несомненно, здесь имеется в виду нашествие ассирийцев, живших сравнительно на очень далеком расстоянии от Палестины.


Богатство — точнее с евр. славу (kevod). Ясно, что современники Исаии всю свою силу и славу полагали в своем богатстве, какое они накопили в счастливые и спокойные времена. При нападении врагов обыкновенно богатые люди старались спрятать и свои сокровища куда-нибудь подальше.


10:4  Без Меня. Без помощи Божией, лишившись ее по своим грехам, им ничего более не остается как смиренно склониться под тяжестью колодок среди узников или подставить шею свою под меч врага. Однако и этим не ограничится Судия в наказании Израиля.


10:5-11  И Ассуру угрожает суд Божий за его высокомерие. Ассур не понял возложенной на него миссии по отношению к избранному народу. Он должен был только наказать Иудейское царство, а между тем он возомнил совершенно покорить его себе.


10:5  Ассур — это имя принадлежало одному из сыновей Сима ( Быт 10:22 ), а потом перешло на происшедший от него народ, обитавший по восточному берегу Тигра, примерно в среднем течении этой реки, собственно, между Тигром, его притоками и первыми отрогами за грошской горной цепи. Эта местность была очень выгодна, с точки зрения военной обороны и внутреннего развития, и там юный народ в течение многих лет укреплял в себе независимый дух, постепенно вырабатывая отличавший его впоследствии задорный и энергичный характер и проходя военную школу в мелких, но непрестанных войнах с окружавшими его дикими горцами и кочевниками. Впоследствии Ассирия расширилась и владения свои простерла до Евфрата, занявши не менее 75000 квадратных миль (Рагозина. История Ассирии. 1902, с. 6-7). До 608 г. (год падения столицы Ассирийского царства, Ниневии) Ассирийское царство считалось самым могущественным царством в мире и ассирийские войска не один раз занимали даже Египет. Культурное значение Ассирии для древнего мира также было громадно и влияние его простиралось даже на Египет, который сам обладал древнейшей культурой. От Ассирии осталось множество памятников — остатков ее дворцов, храмов, целые библиотеки, государственные архивы, которые изучаются и по настоящую пору (подробное и прекрасное описание всех этих памятников можно видеть в вышеупомянутом сочинении Рагозиной).


Жезл гнева Моего — орудие, посредством которого Бог наказывал Свой провинившийся пред Ним народ. (Слова в руке его новейшею критикой признаются вставкою и вторая часть стиха читается в новых переводах так: «бич Моего негодования».)


10:6  О каком народе здесь идет речь — неясно. Но по связи речи, вероятнее всего, видеть здесь народ еврейский. Этот народ возбудил своим нечестием гнев Иеговы, и Иегова посылает против него ассирийцев, которые должны смирить его, причинить ему значительный вред, хотя и не истреблять его вовсе.


10:7  Ассирияне не удовольствуются разорением Иудейского царства, опустошением его. Они захотят истребить, т. е. совершенно уничтожить и это царство и многие другие.


10:8  Период времени от 900 до 650 г. до Р. Х. был самым цветущим периодом в истории Ассирийской монархии, и Исаия, живший в 8-м веке, был, конечно, свидетелем этого расцвета Ассирии. Цари ассирийские подчинили себе всю «западную страну», включая Финикию, Филистимскую землю, Едом и царство Израильское. Царь Асар-Гаддон завоевал весь Египет, а при Ассур-Банипале (668-626 г.) Ассирийское царство включало в свои пределы все страны от Мидии и Персии до Средиземного моря и от Армении до Аравийской пустыни. Иноземные страны, после их завоевания ассирийцами, оставлялись в том же положении, в каком существовали и раньше, но цари этих стран делались вассалами ассирийского царя и платили ему дань (на это и указывает выражение: князья мои). Поэтому ассирийские цари величали себя титулами: sarru rabbu (великий царь) и sar sarrani (царь царей).


10:9  Царь ассирийский не считает для себя невозможным взятие самой сильнейшей вражеской крепости. Халне, а по евр. Kalno — город неизвестный. Одни считают его тожественным с древним Ктезифоном, который находился на восточном берегу Тигра к югу от Багдада, другие отожествляют его с г. Куллани, по-видимому, принадлежавшим к владениям Емафским. Этот последний город, действительно, в 738 г. был взят ассирийским царем Тиглатпаласаром (в ассир. памятниках этот город назван Kunulua или Kinalia).


Кархемис — город в земле хеттеев на правом, западном, берегу Евфрата. Он был присоединен к Ассирии Саргоном (в 717 г.), — но еще раньше его мог взять во время своего похода на запад и Тиглатпаласар.


Емаф — по евр. Hamath — главный город северной Сирии, на р. Оронте. Невдалеке от него, к северу, находился г. Арпад (ныне Tell-Erfad), взятый в 740 г. Тиглатпаласаром, тогда как Емаф был присоединен к Ассирии только в 720 г. при Саргоне. Дамаск был взят ассирийцами в 732 г., а Самария — в начале царствования Саргона, в 722 г.


10:10-11  От кумиров, по верованию древних, зависело благополучие и крепость царства. Чьи кумиры или боги были сильнее, то государство и должно было одолеть в борьбе. Царь ассирийский поэтому хочет прежде всего взять кумиров, существование которых он предполагает и в Иерусалиме. Взявши себе кумиров иудейских, он этим самым будет держать у себя в подчинении и иудейский народ.


Но какого царя имеет в виду здесь Исаия? Тон речи этого царя (ст. 8-11) очень похож на хвастливый тон одной надписи, в которой Тиглатпаласар утверждает, что он забрал богов покоренной им Филистеи (Палестины) в таком множестве, как охотники птицеловы захватывают птиц (ср. Ос 8:5 ; 10:5 ). Кроме того, 10-й ст. 10-й главы предполагает еще существование Самарии — наряду с Иерусалимом; — отсюда следует, что Исаия, по-видимому, говорит не об окончательном ее разрушении (ст. 11), которое сопровождалось переселением израильтян в Ассирию, а о взятии ее Тиглатпаласаром в 734 г.


10:12-19  Давши Ассуру наказать Иерусалим, Господь воздаст царю ассирийскому за его надменность и царство Ассирийское ослабеет, причем главным образом уменьшится численность ассирийского войска, которою и было, собственно, сильно это царство.


10:12  Свое дело — т. е. суд над Иудою и, в частности, над Иерусалимом, не желавшим подчиниться воле Божией; какую возвещал ему, напр., пророк Исаия ( гл. 7 ).


Посмотрю. Евр. глагол, здесь стоящий (pha kad), часто имеет значение наказывать.


Успех надменного сердца — точнее с евр.: плод гордости, т. е. гордые, надменные речи, составляющие плод внутреннего надменного настроения ассирийского царя.


И на тщеславие — правильнее и проще: «и его хвастливую гордость».


10:13  Переставлять пределы народов, установленные Самим Богом ( Втор 32:6 ), — ясный признак нечестия и гордости царя ассирийского, возомнившего себя самым мудрым существом в мире.


Как исполин — по евр. keabir, т. е. как бык. Здесь может быть намек на фигуры могучих быков, которые украшали собою входы в ассирийские дворцы. Сильный ассирийский бык мчится по вражеским странам и своими рогами опрокидывает царские престолы.


10:14  Никто не пошевелил крылом. Этими словами указывается на ту панику, какая находила на всех при приближении ассирийских полчищ.


10:15  Ассур — есть только слепое орудие в руках Божиих.


Восстает — правильнее было бы сказать: управляет рукою, которая поднимает его! — Поднимается — правильнее: заставит двигаться руку!


10:16  Тучные — очевидно, синоним следующего далее выражения: знаменитые. Здесь разумеются прежде всего могучие воины ассирийские, а потом и все знатные и богатые ассирийцы, сила которых будет уничтожена — они зачахнут. Чахлость и пламя — также синонимы, указывающие на разные бедствия, которые обрушатся, по суду Божию, на ассирийцев.


10:17  Свет Израиля и Святый его — синонимы, обозначающие Иегову — Покровителя израильского народа. Иегова — есть огонь, поедающий нечестивых ( Втор 9:3 ), и, в частности, ассирийцев, которые здесь названы терниями и волчцами для Израиля ввиду тех многочисленных несчастий, какие они ему причиняли.


В один день — т. е. однажды навсегда Господь уничтожит Ассирийское царство и притом в самый короткий срок. Пророчество это исполнилось на довольно быстро совершившемся падении Ассирийского государства в 608 г. до Р. Х.


10:18-19  Лес и сад — это указания на ассирийское войско. От этого войска так мало останется воинов, что маленькое дитя, которое умеет считать только до десятка или до двух, сумеет счесть всех оставшихся в живых ассирийских воинов. Конечно, здесь выражение гиперболическое (преувеличение).


10:20-27  Израиль, или собственно Иудейское царство, из этого столкновения с Ассириею выйдет умудренным и перестанет искать помощи у кого бы то ни было, кроме Иеговы. На этот правильный путь станут, впрочем, только немногие из иудеев (остаток). Они-то и спасутся от всеобщей погибели, какая скоро обрушится на народы; суд для них будет только переходом ко спасению.


10:20-21  В тот день — очевидно, после разрушения Ассирийского государства.


Остаток Израиля. Конечно, здесь нужно разуметь одно Иудейское царство, потому что Израильское было уже уничтожено до падения Ассирии.


Кто поразил их, т. е. ассирийцев: ассирийцы будут уже сами поражены Иеговою, Который называется поэтому здесь Богом сильным (El gibbor).


10:22-23  От Израиля (иудейского народа) обратится или возвратится (из плена вавилонского) только остаток, незначительная часть всего народа, а прочим евреям, недостойным милости Божией, определено истребление. Они, как и прочие народы, живущие на земле, подвергнутся каре по всей строгости Суда Божия, т. е. затеряются в тех странах, куда их переселят победители.


10:24  Посему, т. е. имея в виду скорое падение Ассирийского царства. Как Египет, т. е. как сделал некогда египетский фараон, решивший истребить живших в Египте потомков Иакова.


10:25-26  В этих стихах предсказывается о том поражении Ассура, которое последует в очень непродолжительном времени. Поэтому всего лучше видеть здесь пророчество о поражении ангелом Господним ассирийского войска под стенами Иерусалима ( Ис 37:36 ). Поражение Мадиама — при судии Гедеоне совершилось в одну ночь ( Суд 7:22 и сл. ). Скала Орива — та скала, где погиб мадиамский князь Орив-ворон ( Суд 7:25 ).


Или как простер — точнее перевести: и как на море жезл Его. Иегова, следовательно, истребит ассириян так, как некогда потопил в Чермном море фараона и его войско.


10:27  Распадется ярмо от тука. Еврейский народ, очевидно, сравнивается здесь с рабочим скотом, который так разжиреет от хорошей свободной жизни, что ярмо, каким была стянута его шея, не выдержит и треснет.


10:28-34  Но до своей погибели Ассур причинит еще много вреда Иудее, шествие по которой ассирийских войск пророк и изображает. В конце концов этому нашествию Иегова положит конец!


10:28  Пророк начинает перечислять те иудейские города, какими, при своем нашествии на Иудею, овладеют ассирияне. Аиаф — то же, что Гай ( Быт 12:8 ), лежавший к юго-востоку от Вефиля, в колене Вениаминовом.


Мигрон — вероятно, тот город, развалины коего теперь называются Makrun. Город этот, по-видимому, находился на пути между Гаем и Михмасом.


Михмас — город в кол. Вениаминовом, теперь носящий имя Мухмаса. Тут ассирийцы оставляют свой обоз, потому что дорога дальше становится очень трудною и еще потому, что они скоро надеются достигнуть Иерусалима, где найдут себе достаточно провианта.


10:29  Теснины — узкий проход от Михмаса ( 1 Цар 13:23 ) чрез Вади Сувейнит (долина), которым ассирийцы проходят, чтобы дойти до Гевы (ныне Джева) и там остановиться на ночлег. На следующее утро они идут к пораженной ужасом Раме (в кол. Вениаминовом), мимо Гивы Сауловой самого высокого пункта в кол. Вениаминовом.


10:30  Из трех здесь упоминаемых городов хорошо известен Анафоф, родина пророка Иеремии. Пророк говорит о нем по евр.: anija Anatoth!. Очевидно, здесь выбрано прилагательное, созвучное названию города. Анафоф находился в ¾ часа пути к северу от Иерусалима и к востоку от Гивы.2Некоторые, напр. Кандамин, видят в словеanija не прилагательное «бедным», а повел. накл. от глагола ana — «отвечать» и переводят: отвечай, Анафоф! (на вопль Галлима).


Галлим упоминается в 1 Цар 25:44 .


10:31  Мадмена (навозная куча) и Гевима (колодцы) — местности, находящиеся к северу от Иерусалима.


10:32  Новь ( 1 Цар 22:19 ) — к сев.-востоку от Иерусалима, который уже виден с высот, на которых расположен Новь (возвышение).


10:33-34  Господь как бурный вихрь поломает могучие деревья (ассирийское войско) и Ливан падет, т. е. ассирийские полчища, похожие на могучий и непроходимый ливанский лес.


Заметить нужно, что ассирийские памятники иначе представляют поход царя ассирийского Сеннахирима на Иудею. Сначала он пошел в Финикию, потом спустился по морской дороге в Филистимскую землю, и наконец, напал на Иудею с юго-запада. Но Исаия вовсе и не имел в виду давать точное изображение всего маршрута ассирийских войск и он, конечно, по-своему рисовал себе этот поход, потому что частности будущих событий не были во всей подробности открываемы пророкам. Главное же — внезапность и ужас ассирийского нашествия у пророка изображены с поразительною силою и рельефностью.


Особые замечания. Новейшие критики в 10-й главе находят немало вставок позднейшего времени, принадлежащих издателю пророчеств Исаии. Так Марти указывает на то, что Исаия не мог вложить в уста языческого царя выражение: «царства идольские», «идолы» (ст. 10 и 11). Шейне и Марти стихи 16-19 считают «мозаикой разнохарактерных образов», а стихи 20-23 считают не подлинными потому, что они содержат в себе рассуждения, неожиданные со стороны Исаии. Стихи 24-27 по Шейне также не принадлежат Исаии, потому что стих их — очень тяжелый и потому еще, что в них отсутствует ритм.


Все эти возражения основаны на чисто субъективных воззрениях и потому не имеют достаточно убедительной силы. Напр., в 20-23 ст. мы находим на самом деле не только мысли, совершенно согласные с общим мировоззрением Исаии, но даже и его собственные выражения (ср., напр., ст. 20 и 9:12 ; 21-й ст. и 1:27 ; ст. 23 и 6:12 ). А что Исаия здесь иногда говорит прозою, то разве это было для него невозможно или запрещено?


11:1-5  Пророк видит в своем пророческом созерцании, как после сокрушения силы Ассирийского государства подымается росток из срубленного дерева — дома Давидова и как этот росток становится могучим деревом — Владыкою земли и Основателем на земле царства Божия. Будучи по своему телесному происхождению потомком Иессея и Давида, этот Владыка владеет всею полнотою даров Духа Божия. В силу этого Он будет вполне справедливым Судиею — Правителем своего царства, воздающим каждому должное.


11:1  И — этот союз показывает, что появление отрасли из корня Иессеева воспоследует после сокрушения могущества Ассирийского царства, но точно срок этого появления — не определяет. Отрасль — по евр. choter — прут, тонкая, легко гнущаяся трость (ср. Притч 14:3 ). Идея, заключенная в этом названии, та же, что и в термине zemach ( Ис 4:2 ).


От корня Иессеева. Корень по евр. geza, т. е. обрубленный ствол. Или Иессей берется вместо Давида, подобно тому как в кн. Судей имя Махира берется вместо имени Манассии ( Суд 5:14 ). Пророк этим хочет указать, что ко времени пришествия Мессии царский род Давидов будет представлять собою подобие дерева, у которого вся верхняя часть срублена: остался один пень. Так и было в действительности. Члены царского рода Давидова, Иосиф и Пресвятая Дева Мария вели крайне скромный образ жизни, всего менее похожий на блеск царской жизни.1Православная Церковь прямо именует Христа «жезлом из корня Иессеева и цветом от него» (кан. на Рожд. Христ. песнь 4-я).


Ветвь — по евр. nezer. Это обозначение Мессии, вероятно, имел в виду еванг. Матфей, когда говорил, что Мессия должен был быть, по пророчествам, назореем ( Мф 2:23 ).


11:2  Пророк говорит здесь об «отрасли» как о личности. И почиет на Нем Дух Господень. Это — обобщение всех перечисляемых далее даров Св. Духа. Эти дары исчисляются попарно, причем первый член пары указывает более на теоретическое дарование, второй — более на практическое.2 Иоанн Златоуст спрашивает: «почему Он, Бог, исполнится Духа?» и отвечает: «Будучи Господом, Он не нуждается в этом приятии Духа, но для того, чтобы даровать Духа в обилии — нуждающимся».


Дух Божий.


Дух премудрости и разума.


Дух совета и крепости.


Дух ведения и благочестия.


В частности, премудрость и разум — синонимические понятия, но премудрость (chochmàh) — более широкое понятие и иногда является как божественная личность ( Притч 8:32 и сл. ), тогда как разум (binàh) — только элемент ее ( Притч 8:14 ). Премудрость — понятие с более положительным значением и приближается к понятию благочестивой настроенности вообще, а разум — способность, заключающая в себе нечто отрицательное: это уменье практическое, уменье отличать ложь от истины, добро от зла.


Совет и крепость — способности Правителя, Царя, Которому нужно иметь и сообразительность и силу приводить свои намерения в осуществление (ср. 9:5 ).


Ведение и благочестие — точнее с евр.: познания и страха пред Богом. Страх пред Богом упомянут пророком в самом конце, вопреки Притч 1:7 ; 9:10 , где страх Божий признается началом премудрости. Можно думать, что пророк со своей стороны ставил страх Божий в основании других дарований как бы фундамент благочестия.


Пребывание Духа Божия на Мессии мыслится как постоянное (и почиет ср. 4 Цар 2:9,15 ).


11:3  И страхом Господним исполнится. Русский синодальный перевод, как и славянский, представляют здесь повторение последних слов 2-го стиха, но еврейский текст должен быть передан так: «и благоволение Его (Мессии) к тем, кто имеет страх Божий». Таким образом, этими словами пророк начинает изображать деятельность Мессии. В этом отношении пророку прежде всего и бросается в глаза отличие будущего царя — Мессии от царей еврейских, которые благоволение свое проявляли не к людям благочестивым, а к нечестивым кощунникам ( Ос 7:5 ).


Судить — было первою обязанностью царя ( 1 Цар 8:5 ). Суд Царя-Мессии будет совершаться не на основании только того, что доступно простому наблюдению или на основании слухов о человеке, которые могут быть неверны, а на проникновении в самое существо дела.


11:4  Он будет судить бедных по правде. На Востоке всегда было развито взяточничество при судебных процессах, и бедняки, не имевшие что подарить судье, часто признавались виновными при отсутствии всяких серьезных улик. Так как от этого жизнь простого народа складывалась очень нерадостно, то пророк прежде всего и утешает своих читателей тем, что и бедные люди во времена Мессии найдут себе защиту на суде.


Жезл уст — приговор Царя-Мессии, тяжкий и сильный как жезл.


Дух уст — дыхание. Это дыхание будет так грозно и сильно, что оно будет умерщвлять нечестивцев.


Под землею, которую поразит Мессия, можно разуметь землю вообще, а не одну какую-либо сторону, потому что далее (6-8,10 и 11) Мессия изображается царем всей природы и всех народов. Под нечестивым же нужно разуметь людей нечестивых вообще (единств. число здесь поставлено вместо множ.), рассеянных по всей земле (ср. Мих 4:11-12 ; Иоил 6:2,13 ; Зах 12 гл. ).


Последние слова стиха у ап. Павла повторены для изображения быстроты, с какою Христос истребит силу антихриста ( 2 Фес 2:8 ).


11:5  Препоясанием чресл. Для восточного человека при его широкой одежде необходимо было непременно подпоясываться, когда он принимался за какую-нибудь работу. Мессия будет подпоясан, т. е. приготовлен к деятельности самою правдою или справедливостью, Ему присущею всегда (ср. Ос 2:11 и сл. ), и истиною. Под истиною (на евр. emunah) имеется в виду верность Мессии Своим обещаниям.


11:6-9  Изображая характер будущего царства Мессии, пророк прежде всего останавливает внимание своих читателей на той метаморфозе, какая совершится в мире животном. Мир будет царить тогда во всей природе; самые жестокие и опасные животные утратят свою жестокость и кровожадные инстинкты и, довольствуясь растительною пищею, будут жить в мире с более слабыми животными. Затем пророк предвещает распространение истинного Боговедения по всей земле.


11:6-7  Толкователи расходятся в понимании этого места. Одни разумеют здесь действительных животных, другие (именно отцы Церкви и некоторые новейшие толкователи, напр., Сменд) видят в зверях символическое обозначение языческих народов, которые действовали по отношению к избранному народу, как хищные звери по отношению к ягнятам и козлятам (так называемое, аллегорическое изъяснение). Какое мнение правильно? Вернее всего — первое. В самом деле, там, где у пророков идет речь аллегорическая, это ясно из контекста речи (см. Иер 5:6 ; Дан 7:7 ), а между тем здесь нет никакого основания для аллегорического изъяснения. Наоборот, здесь пророк естественно подготовляет, так сказать, почву для следующего далее изображения мира между людьми, который возможен именно тогда только, когда прекратится борьба за существование во внешней природе. Животные должны встретить нового человека, уже сами будучи наперед обновлены, как встретили они некогда первозданного Адама. И все изображение этого мира между животными у пророка находится в полном согласии со сказанием книги Бытия о состоянии первозданного мира. В самом деле, животные, до грехопадения человеческого, питались только растительною пищею ( Быт 1:30 ), человек был над ними господином ( Быт 1:26,28 ; 2:19 и сл. ), и пророк Исаия мог, очевидно, говорить о восстановлении всего этого первоначального положения вещей. Ап. Павел в посл. к Римлянам, вероятно, имел в виду ваше место, когда говорил, что природа неразумная будет освобождена от служения суете ( Рим 8:20-22 ), которая, между прочим, и состоит в постоянной борьбе за существование, какую должны животные вести между собою, так что, следовательно, и Новый Завет подтверждает мысль о том, что Исаия мог иметь в виду действительных животных, когда говорил о будущем мире в природе.


Но когда наступит эта метаморфоза в отношениях животных друг к другу и к человеку? Пророк ясно не указывает срок для такой перемены, и потому одни толкователи относят исполнение этого пророчества к той эпохе, когда будет новое небо и новая земля, в которых обитает правда ( 2 Петр 3:12 ), другие же находили возможным допустить исполнение этого пророчества и в настоящей, временной жизни. Из двух этих мнений более вероятным представляется второе. Контекст речи показывает, что пророк вообще говорит о земном служении Мессии: Он будет судить, т. е. решать разного рода тяжбы, конечно, на земле, а не на небе, где в таком служении не окажется нужды: — Он убьет нечестивцев и т. д. Точно так же и конец главы ( 10-16 ст. ) изображает ясно последствия земной деятельности Мессии. Было бы поэтому странно, если бы пророк в эту цельную картину вставил посредине момент совершенно из другой эпохи — из жизни уже прославленного мира. Если защитники первого мнения указывают на то, что живая действительность не говорит за возможность такой метаморфозы в животном мире, то на это нужно ответить, что пророк говорил об изменениях, какие будут внесены в жизнь мира вообще, не в хронологическом порядке. События будущего представлялись ему в одной перспективе и он сам уже после видения, ему бывшего, распланировывал их, поставляя каждое в известной, ему казавшейся лучшею, последовательности. Нет ничего удивительного поэтому и в том, если на самом деле изменения в человечестве будут иметь место раньше, чем в жизни животного мира.


11:8  Аспид (paten) — очень ядовитая змея. — Змея (ziphon) — по греч. обозначена словом κεραστής. Это также змея очень ядовитая (ср. Быт 49:17 ).


11:9  Не будет делать зла. Кто здесь имеется в виду — животные или люди? Вторая половина 9-го стиха, представляющая собою обоснование первой (ибо) заставляет нас относить и слова первой половины стиха к людям же, которым только одним свойственно ведение о Боге, о каком говорится во 2-й половине стиха.


На горе Моей. Это, по всей вероятности, гора Сион, на которой был построен храм Соломонов (ср. 2:2 ), а затем — Церковь Христова, которой прообразом служил ветхозаветный храм.


Земля. Здесь имеется в виду уже вся земля, все страны ее. Пророк указывает здесь на универсальность царства Мессии, как и Псалмопевец, говорящий: по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их, т. е. проповедников Евангелия ( Рим 10:18 , ср. Пс 18:5 ).


11:10-14  Участниками в царстве Мессии явятся сначала языческие народы, а потом возвращенные из разных стран, где они были в плену, иудеи и израильтяне, которые притом будут вполне мирно жить в этом царстве.


11:10  Корень Иессеев. Так называет теперь пророк Мессию, которого выше назвал отростком корня Иессеева, потому, что Мессия действительно составил собою основу или корень, на котором покоилось благосостояние всего дома Иессеева или династии Давидовой.


Станет — своею собственною, внутренней, божественной силою.


Как знамя. Пророк указывает здесь и на царское и на пророческое служение Мессии, Который вообще будет руководителем прежде всего для языческих народов (goim — народы языческие).


Покой Его — место Его — пребывания, т. е. Церковь Христова ( Еф 1:23 ; 1 Тим 3:15 ).


Слава, т. е. будет славною ( Пс 44:14 ; Ис 60:5 ).


И ап. Павел в послании к римлянам говорит, что сначала в Царство Христово должна войти полнота язычников ( 11:25 ).


11:11  Снова прострет руку. Первое искупление Израиля из Египта совершилось при Моисее. Теперь пророк говорит, что Господь во второй раз совершит Своею всесильною рукою такое же искупление. Места пленения Израиля перечисляются в таком порядке: 1) Ассур, под которым нужно, конечно, разуметь месопотамские царства вообще и главным образом Халдейское, завладевшее царством Ассирийским. 2) ЕгипетMizrajim, или Нижний Египет. 3) Патрос, или Верхний Египет. 4) Хус или Куш, т. е. Эфиопия 5) Елам — область за Тигром 6) Сеннаар — южная часть Вавилонии, где находился и библейский г. Ур (см. толк. Быт 10:6, 10:10 и 10:22). 7) Емаф — к западу от Евфрата (ср. Ис 10:9 ). 8) Острова моря — конечно, Средиземного, под которыми у евреев разумелись и прибрежные страны — Финикия и Малая Азия, куда уже ранее евреи были уводимы в плен и продаваемы в рабство ( Иоил 4:4 и сл. ).


Какой момент имеет здесь в виду пророк — решить трудно. Ввиду того, что искупление будет простираться едва ли не на все страны, в которых рассеяны иудеи, можно полагать, что пророку предносилось здесь полное и совершенное искупление остатка избранного народа, которое должен был совершить ожидавшийся тогда Мессия — искупление от власти диавола и смерти. Это вхождение избранного остатка еврейского народа в Царство Христово должно совершиться в последние времена мира ( Рим 11:15,26 ).


11:12  Поднимет знамя — т. е. даст язычникам повеление возвратить свободу евреям. Иудеев — с евр. точнее: иудеянок. И женщин иудейских, конечно, немало было в плену.


Четыре конца — точнее с евр.: «четыре крыла», т. е. четыре главные земные точки.


Все возвращенные иудеи также, подобно язычникам, войдут в царство Мессии.


11:13  Ревность — зависть, вражда (см. 3 Цар 14:30 ; 15:6,16,32 ) — Враждующие против Иуды. Для соблюдения параллелизма мыслей еврейскую фразу: «vezorerei jehuda» следовало бы перевести так: «и те из иудина царства, которые враждуют (против Евфрата) — исчезнут».


Вражда между Иудейским и Израильским царством, выражавшаяся в формальных войнах, может быть объяснена такими обстоятельствами. Колено Иудино было сначала самое многочисленное ( Чис 1:27 ) и играло поэтому самую видную роль в еврейском народе ( Чис 2:3-9 ; 10:14 ). В стране Ханаанской оно получило очень большой удел. Ефремово колено со своей стороны гордилось тем, что из него происходил преемник Моисея, Иисус Навин. Кроме того, в Силоме, городе колена Ефремова, в течение некоторого времени стояла Скиния Cвидения ( Нав 18:1 ; 1 Цар 4:3 ). Ефремляне притом отличились некоторыми подвигами ( Еф 8:1,12 ). Давнее соперничество между обоими коленами разрешилось по смерти Соломона открытым разрывом.


11:14  Полетят (евреи) — как хищные птицы, как орлы.


На плечи Филистимлян. Здесь пророк мог иметь в виду рельеф земли Филистимской, похожий на плечи. Филистимляне во времена Исаии были в очень враждебных отношениях к Израилю ( 9:11 ).


Ограбят детей востока| — т. е. жителей восточных областей Палестины, которые сами постоянно грабили израильские селения (ср. Суд 6:3 ).


Здесь, несомненно, пророк отступает от картины будущего мирного мессианского царства и изображает ближайшие победы иудеев над своими давними врагами. Видеть же здесь параллель главе 60-й Исаии, где изображается добровольное подчинение язычником иудеям (проф. Якимов в толков. 14-го ст.) — было бы большою натяжкою.


11:15-16  Царство свое Господь устроит чудесным способом и, в частности, для возвращения иудеев в родную страну Он снова иссушит Чермное море и реку Евфрат.


11:15  Залив моря Египетского — западный залив Чермного моря, называвшийся Героопольским или Иеропольским. Река — Евфрат (см. Ис 7:20 ).


Семь ручьев. Евфрат разобьется на множество отдельных ручьев.


11:16  Ассур — здесь берется как имя нарицательное для означения страны плена вообще.


Особые замечания. Против подлинности 11-й главы, и главным образом первых ее девяти стихов, ставятся возражения в том же роде, как и против подлинности 9:1-6 . Говорят: 1) историческая ситуация этой главы не походит на обстоятельства времени, когда жил Исаия: пленники — израильтяне и иудеи представляются рассеянными по всем четырем углам света (Штаде, Кьюнен, Дум, Шейне, Марти и др.). Но на это защитники подлинности 11-й главы (Evanz, Делич, Дильман и др.) возражают, что горизонт политический здесь является как горизонт ассирийской эпохи (ср. ст. 11,16). Евреи же, как показано в изъяснении 11-го ст., уже рано отвозились в плен в разные страны. 2) 10-й стих комбинирует Исаиину идею о Мессии национальном, израильском, с более широким религиозным идеалом, принадлежащим позднейшей эпохе, когда Мессия стал изображаться как ожидаемый народами (этот аргумент предполагает неподлинность и гл. 2-й, 2-5 ст.). Но на это возражение можно сказать, что эти универсальные черты мессианского царства находятся также у раннейших и современных Исаии пророков: Амоса, Осии и Михея и нужно, исключая 11-ю главу из Исаии, исключить соответственные места и у других, сейчас названных, пророков 3) «как совместить понятие о Мессии как о праведном Судии с показанием ст. 9-го, утверждающего, что никто не будет причинять друг другу зла на святой горе?» (Дум). На это можно сказать, что полный мир явится результатом деятельности Мессии как Судии и что, следовательно, вторая будет предшествовать первому.


Прибавить нужно, что в этом пророчестве о Мессии есть характерное выражение Исаии 1 остаток (schear). Ср. еще ст. 12 и 5:26 ; 16 и 19:23 ; 15 и 19:16 .


По строфам 11-ю главу можно разделить так: 1-я строфа — 1-5 ст. (3, 2, 2); 2-я строфа — 6-9 ст. (3, 2, 2). Затем опять (10-й стих — переход) 1-я строфа — 11-13 ст. (2, 2, 2) и 2-я строфа — 14-16 ст. (2, 2, 2).


Ст. 1-10 этой главы читаются как паремия на праздник Рождества Христова. Господь Иисус Христос, происшедший по плоти от Давида, был в то же время, очевидно, и потомком или отпрыском из рода Иессеева, о котором идет речь в начале главы.


12:1-6  Избранный остаток Израиля, вернувшись на родину из плена, будет воспевать своего Спасителя Бога, и пророк влагает самую эту хвалебную песнь в уста будущего поколения израильского народа.


12:1-2  В тот день, т. е. когда совершится окончательное спасение избранного остатка — Слова стиха 2-го очень близки к выражениям, встречающимся в хвалебной песни Моисея, воспетой по переходе евреев чрез Чермное море ( Исх 15:2 ).


12:3  Почерпать воду. Вода — самое необходимое условие благополучия восточного человека, который нуждается в воде особенно летом, когда в Палестине дожди не идут. Поэтому пророк, чтобы обозначить будущее счастье, каким будет наслаждаться искупленный остаток Израиля, возвещает, что у Израиля будет изобилие в воде, и притом в воде, получаемой из источников, которые не высыхают и летом, что часто случается с палестинскими реками. Вместе с тем пророк предсказывает о том изобилии благодати, какое даст всему человечеству имеющий прийти в мир Мессия (см. Ин 4:18 ).


12:4-6  Евреи во дни Мессии будут приглашать и другие народы к прославлению Господа. Не указывает ли здесь пророк на проповедь апостолов Христовых, возвещавших спасение всему миру? Сам пророк приглашает ликовать жительницу Сиона, т. е. население Иерусалима, которое бы скорее всех должно отозваться на великую радость, какую принесет с Собою Мессия. Конечно, и население это мыслится у пророка как христианское, составившее из себя первую Церковь Христову ( Деян 2:44 ).


Особые замечания. Критика библейская высказывает сильное подозрение относительно подлинности 12-й главы. Даже такие осторожные ученые, как Дильман и Скиннер, отказываются признать Исаию автором этих шести стихов. Но нам кажется, что основания, на каких построено это отрицание, недостаточно тверды. Говорят, что Исаии несвойственно так выражаться, как выражается автор этой песни, что мысли и тон песни напоминают песнь Моисея и позднейшие псалмы. Но что из этого следует? Разве пророк Исаия не мог пользоваться фразами из прежних песнопений? И выражения, какие встречаются в этой песни, опять не представляются нисколько странными в устах Исаии. В заключение нужно сказать, что эта песнь является прекрасным, кратким и сильным, послесловием к пророчествам о пришествии Мессии, содержащимся в 7-11 главах.


Ст. 3-6 этой главы читаются как паремия на праздник Крещения Господня, потому что в них упоминается о «воде из источников спасения», и, следовательно, содержится предуказание на ту воду, которая освящена сошествием в нее Христа Спасителя во время Крещения.


13  Предварительное замечание. С 13-й гл. и по 23-ю у Исаии идут речи, возвещающие будущую судьбу некоторых, известных в то время евреям, иноплеменных народов (исключая гл. 22-ю, посвященную изображению судьбы Иерусалима). В этих пророческих речах главным образом изображаются те бедствия, какие, волею Иеговы, разразятся над враждебными избранному народу государствами. Но по местам пророк раскрывает и то радостное будущее, какое ожидает язычников после того, как они испытают на себе праведный суд Божий. Спрашивают: для чего пророк, живший в Иудее, столь внимательно изображал будущую судьбу тех народов, которые, по дальности, не могли и знать о его пророчествах? Ответом на это могут служить следующие соображения: а) те иноплеменные народы, которых будущую судьбу изображает Исаия, стояли в тех или иных отношениях к народу еврейскому и то, что совершалось важного в Иудейском государстве, должно было доходить и до их слуха. Между тем речи вдохновенных пророков представляли собою явление поразительное и для язычников, которые не могли вовсе не признавать значения за посылавшим этих пророков Иеговою. Следовательно, и речи о судьбе языческих государств, произнесенные таким великим пророком, как Исаия, могли доходить до слуха язычников и внушать им более скромные понятия о своих силах и значении в мире; б) самим иудеям чрезвычайно важно было знать судьбу, какая ожидала языческие государства, потому что на эти государства евреи смотрели или как на врагов своих или же как на друзей. Пророк Исаия и показывает в своих речах о судьбе языческих народов, что их власть и сила — недолговечны и что евреям, с одной стороны, не следует очень горевать при мысли о том, что эти народы подчинят себе Израиля и что, с другой стороны, Израилю нет надобности искать опоры у этих ненадежных государств.


13:1-5  Пророк, то говоря от своего лица, то изображая говорящим Самого Иегову, описывает собрание армий, идущих из отдаленных стран, чтобы, в исполнение воли Иеговы, поразить Вавилон.


13:1  Пророчество — по-евр. massà (от глаг. nassa = носить) имеет значение: вознесенный, возвышенный (голос) или торжественная речь. Но здесь и в других пророчествах на иноземные народы это слово употреблено в значении: «судебный приговор, бремя» (ср. Иер 23:33 ).


Которое изрек Исаия. Эти слова указывают на то, что здесь начинается новый отдел книги, совершенно самостоятельный.


Изрек — по евр.: chazah = видел (ср. 1:1 ).


13:2  Неизвестно, к кому здесь обращается пророк. Некоторые видят тут намек на ангелов, служителей Иеговы, которые указывают народам цели, к каким им должно стремиться ( Зах 1:8,9 ).


Поднимите знамя — очевидно, для созыва ополчения, которое должно знать, к какому пункту собираться.


На открытой горе, т. е. на безлесной, чтобы знамя это было видимо отовсюду.


Возвысьте голос — зовите громким голосом.


Им — войскам, идущим издалека.


Ворота властелинов— это цель, к которой устремляются идущие войска. Так назывались главные ворота города — столицы, служившие для въезда государей, — ворота широкие и красиво устроенные.1Пославянскому тексту здесь обращение (князи — зват. падеж) к начальникам вавилонским.


13:3  Я дал повеление. Значит и предшествующее приказание принадлежит Иегове.


Избранным. В евр. тексте употреблено более сильное выражение: освященным. Так названы языческие войска потому, что они являются в настоящем случае орудиями праведного гнева Божия (ср. Иоил 4:9 ; Иер 22:7 ; 51:27 и сл. ).


Торжествующих, т. е. радостно совершающих волю Божию.


13:4  Шум на горах. Так как пророк имеет в виду нашествие вражеских полчищ на Вавилон, то и под горами, вероятно, имеет в виду горы хребта Загра и северные отрасли гор Пушши, отделявшие Вавилон от Мидии и Персии.


Царств и народов. Известно, что царства Мидийское ( ст. 17 ) и Персидское (ср. Ис 21:2 ), а также и армяне, соединились в союз для того, чтобы сокрушить Вавилонское царство. Конечно, в мидо-персидском войске находилось немало и других народностей, подчиненных этим союзным царям.


13:5  От края неба. Мидия и Персия действительно были едва ли не самыми отдаленными, известными евреям, странами.


Всю землю. Некоторые толкователи рассматривают это выражение как действительно обозначающее собою всю населенную землю. Но правильнее думать, что пророк этими словами обозначил Вавилонскую монархию, которая могла, находясь на зените своего могущества, назваться всемирною.


13:6-13  День Господень уже близок и оттого вавилоняне впали в отчаяние. Этот день для Вавилона будет страшен как день всеобщего суда Божия над миром, когда светила небесные померкнут и земля сотрясется.


13:6  Рыдайте! — обращение к вавилонянам.


День Господень — см. Ис 2:12 .


От Всемогущего. Разрушение, следовательно, будет полное, окончательное.


13:7-8  Вавилоняне сознают, что всякое сопротивление — напрасно. Сердце растаяло — стало подобно воде, перестало быть сильным и твердым ( Втор 20:8 ; Ис 19:1 ).


Лица разгорелись. Кровь, от ужаса, приливает к голове, и лицо может сделаться вследствие этого очень красным.


13:9-10  Грозный день Господень пророк изображает под образом страшной бури, которая все разрушает на своем пути и затмевает самое небо густыми облаками, так что на земле водворяется мрак. Звезды небесные — (kochvei) общее обозначение небесных светил. И светила — по евр. (chesilehem) буквально: их образы. Единственное число этого слова встречается у Иов 9:9 ; 38:31 и у Ам 5:8 и переводится там собственным именем Кесиль (у Иова) и Орион(у Амоса). Это созвездие — Орион — отличается яркостью составляющих его звезд и потому Исаия упоминает о нем, чтобы сказать, что померкнут даже самые блестящие светила.2Впрочем, блаж.Иероним понимает это затмение самых блестящих звезд как явление чисто объективного представления вавилонян, которым будет казаться, что звезды потеряли свет свой.


13:11-12  Здесь говорит Сам Иегова. Мир — по евр.: tevel, собств. земной шар, но здесь, очевидно, вавилонская всемирная монархия (ср. 24:4 ; 26:9 , где под землею — haarez — разумеется земля Израильская).


Люди будут дороже, т. е. из вавилонян малое число останется в живых.


Об Офире см. толк. Быт 10:29 и 3 Цар 9:28. Из четырех предполагаемых стран (Южная Аравия, Восточная Африка, Индия и южные области вообще) вероятнее всего видеть в Офире Африку, самое название которой (Afer у древних) напоминает имя Офира.


13:13  Потрясения политические у пророков нередко изображаются как потрясения, происходящие в природе (ср. Ис 24:19 ; 34:4 ; Иер 4:23,26 ; Иоил 3:15,16 ).


13:14-18  Пророк изображает бегство из Вавилона живущих там иностранцев и печальную судьбу оставшихся там и называет по имени народ, который сокрушит величие Вавилона.


13:14-16  В Вавилоне, без сомнения, обитало немалое число иностранцев, поддерживавших торговые сношения с этим великим городам (ср. Иер 50:16 ; 51:3 ).


Картина избиения младенцев у пророка нарисована совершенно согласно с теми известиями древних писателей, какие они сообщают о жестокостях, какими сопровождалось взятие в древности вражеских городов, долго сопротивлявшихся.


13:17-18  Мидяне. Это имя (ср. Быт 10:2 ; 4 Цар 17:6 ; 18:11 ) обнимает собою, может быть, не только обитателей древней Мидии, а и всех арийских обитателей Ирана. Во времена Исаии мидяне причинили немало вреда Ассирийскому государству. Тиглатпаласар и Саргон Ассирийские смирили этот беспокойный народ и последний переселил даже значительное число мидян в Емаф и Келесирию (712 г.). Но чем больше ослабевало могущество Ассирии, тем больше возвышалось значение Мидии, и Вавилону, таким образом, в свою очередь, приходилось считаться с этим народом. О персах, как союзниках мидян, пророк не упоминает, потому что персы во времена Исаии были евреям еще не известны (еламитяне, упоминаемые у Исаии в 21:2 , не имеют ничего общего с персами).


Не ценят серебра. Мидяне нападут на Вавилон не из простого желания ограбить этот богатый город, Исаия хочет сказать, что они явятся бессознательными исполнителями воли Божией относительно Вавилона (ср. Иер 51:11,28 ).


Луки были главным орудием у северных народов (Геродот VII, 61; Киропедия II, 1, 1) и это оружие в руках мидян будет смертоносно для юношей вавилонских, которых мидяне будут расстреливать без жалости, так как молодые, сильные люди, естественно, казались им опасными.


Не пощадят плода чрева. В древности при взятии вражеских городов иногда победители рассекали чрево у беременных женщин, чтобы вражеское племя уничтожить до последнего зародыша ( 4 Цар 8:12 и др.).


Глаз — выражение, взятое вместо термина сердце.


13:19-22  Вавилон после разрушения его мидянами, совершенно запустеет. Никто не захочет поселиться на тех местах, какие занимал этот обширный город, и только дикие животные и птицы будут находить себе приют в развалинах вавилонских дворцов.


13:19  Вавилон, краса царств, гордость халдеев. Значение Вавилонского царства было чрезвычайно велико. Новейшая наука принимает как факт, что Вавилония была первоначальною колыбелью всемирной культуры. Математические и астрономические науки имеют свой корень в древней Халдее: наше разделение времени — вавилонского происхождения; наш алфавит имеет свой источник в первобытных формах древневавилонского клинообразного письма (Прав. богосл. энциклопедия. Т. 3, с. 11-14). Первоначальными обитателями Вавилонии были потомки Хама — кушиты, известные у евреев под именем касдим, а в туземных надписях называемые калдаи (отсюда халдеи). Они распадались на два племени — сумиров и аккадов. Впоследствии в Вавилонии поселились семитические племена, но они воспользовались уже готовою халдейскою культурой, слились с аборигенами во всем, кроме языка, и из этого слияния выработался тот могучий семитско-кушитский тип, который и создал знаменитые монархии — Вавилонию и Ассирию (ibid, с. 16). Во время наивысшего расцвета своего Вавилонская монархия (при Навуходоносоре) обладала всеми источниками богатств, которыми жили культурные страны древнего мира и Вавилон, столица царства, стал самым обширным и роскошным городом древнего мира.


13:20  Не заселится никогда. После Кира его преемники Дарий и Ксеркс окончательно разрушили Вавилон. Постепенно уходили из него жители и с течением времени забыто было даже точное место его расположения. Пророк, очевидно, имеет в виду не один момент его разрушения при Кире, а и всю постепенную историю его запустения.


13:21  Звери пустыни — по евр. zijim от zijah — сухая земля, пустыня. Значит zijim — обитатели пустыни.


Филины по евр. ochim; слово это происходит от восклицания ох! или ах!,которое напоминает крик сов или филинов. Страусы по евр. benot jaanahсобств. «дочери крика». Так назывались самки страусов, испускающие особые крики3 LXX перевели это выражение словом ἤχου (шум), которое, может быть, выбрано ими как близкое к крику, испускаемому филинами.. Косматые — по евр. seirim, собств. волосатые. Это, по всей вероятности, дикие козлы (LXX видели здесь указание на демонов).4 LXX поняли это слово jaanah как значащее: петь в ответ кому-нибудь ( Исх 15:21 ) и вместо страусы поставили здесь слово σειρη̃νες — сирены.


13:22  Шакалы по евр. ijim, собств: воющие (звери).


Гиены по евр. tannim. Животные эти издают чрезвычайно противный вой. В увеселительных домах, т. е. там, где прежде раздавались звуки арф и пение прекрасных певиц.5Вместошакалы у LXX поставлено выражение ὀνοκένταυροι (осло-быки). Это было у греков обозначением какого-то необыкновенного животного, вид которого трудно себе и представить (И. Корсунский. Перевод LXX. 1898, с. 246). Вместо слова гиены LXX поставили слово ежи.


14:1-2  Вместе с падением Вавилона в представлении пророка Исаии соединяется возвращение Израиля из плена в свою страну. Язычники сами вернут Израиля домой и Израиль в свою очередь будет господствовать над ними.


14:1  Близко время его и не замедлят дни его. В еврейской Библии эти слова отнесены к 22-му стиху 13-й главы. Его, т. е. Вавилона.


Ибо помилует. Как основание к разрушению Вавилона здесь указывается намерение Иеговы освободить свой народ, который, очевидно, представляется пророку живущим в вавилонском плену. Значит, по представлению пророка, освобождение из вавилонского плена Израилю возможно было получить только в случае разрушения Вавилонской монархии. В 17-м стихе пророк, как бы в подтверждение этой мысли, говорит, что царь вавилонский никогда не отпускал домой своих пленников.


Присоединятся к ним иноземцы. Иноземцы или иноплеменники, пришельцы всегда жили среди евреев ( Исх 12:19,38 ; 3 Цар 9:20 ; Иез 14:7 ), а тогда, когда евреи снова будут в милости у Бога, их число естественно будет умножаться.


14:2  И возьмут их народы, т. е. будут всячески помогать переселяющимся из плена в свою страну иудеям (ср. 1 Езд:1).


Дом Израиля усвоит их. Эта мысль представляет собою общий взгляд ветхозаветных иудеев, которые были убеждены, что в царстве Мессии они будут занимать особое привилегированное положение, а все прочие народы — служебное по отношению к Израилю ( 3 Цар 9:20,22 ). Однако у Исаии эта мысль смягчается тем обстоятельством, что подчинение язычников Израилю будет добровольным с их стороны. Ясно, что пророку было открыто будущее обращение всех народов в Церковь Христову, которая в Ветхом Завете вообще представлялась как избранный остаток Израиля, но пророк, по свойственному всем ветхозаветным людям несовершенству в представлении будущих событий ( 1 Петр 1:11 ), понял это откровение как предуказание на подчинение еврейскому народу других народов.


14:3-23  Искупленный и возвеличенный Богом Израиль воспоет победную, радостную песнь о погибели тирана царя вавилонского, и к этому ликованию присоединятся другие народы. Будут рады этому падению вавилонского царя кипарисы и кедры ливанские и зло посмеются над сошедшим в преисподнюю тираном все обитатели последней. Сам пророк присоединяет свой голос к этому радостному хору, указывая на то, как сильно посрамлена гордость тирана. Печальной судьбе его дивятся и другие свидетели. В конце концов, как возвещает Исаия, будет истреблена вся династия царя вавилонского, а потом и все обитатели Вавилона.


14:3-4  Победную песнь. Евр. слово, здесь стоящее, maschal значит: сравнение, притча и потом насмешливая речь. Последнее значение как нельзя лучше подходит к песни (ср. Авв 2:6 ; Мих 2:4 ).


Царь Вавилонский не один какой-либо царь, а все цари вавилонские, действовавшие в одинаковом духе.


Грабительство. Правильно здесь читать: притеснение, мучение (как будто здесь стояло слово merehabah — от глаг. rahab — подавлять). Так понимают это место LXX, таргумы и Пешито.


14:5-6  Жезл, которым царь мог поразить всякого даже из своих подданных, и скипетр — знаки царской власти ( Чис 24:17 ).


Нечестивые— цари вавилонские.1Последние слова 6-го ст. пославянскому тексту: ночи уповающи, должны начинать собою 7-й стих.


14:7-8  Вся земля. Здесь можно видеть указание на то, что и земля как бы сочувствует радости евреев: она немало терпела от нашествий этого царя, который уничтожал поля и пастбища.


Кипарисы радуются. Цари вавилонские во время своих походов на Палестину вырубили по дороге ливанские леса для надобностей своего войска (ср. Авв 2:17 ). Кипарисы, очень крепкие и негниющие деревья, служили не только для постройки домов и кораблей, но и для изготовления копий и музыкальных инструментов ( 2 Цар 6:5 ).


14:9  Пророк царство мертвых изображает выступающим и говорящим как отдельное лицо. Ад преисподний, по евр. scheol mittachat, т. е. шеол, находящийся внизу. Объяснение см. толк. Быт 37:35. Евреи и во времена пророка Исаии, очевидно, представляли себе шеол — местопребывание душ умерших — находящимся под землею. Происхождение такого представления объясняется, вероятно, тем, что тела умерших обыкновенно погребались в земле.


Рефаимы (от rapha) — существа слабые, тени. Но здесь, кажется, пророк этим именем хотел обозначить наиболее видных представителей шеола, как это видно из того, что он далее упоминает о сильных земли, царях. Может быть, он имел в виду при этом тех рефаимов, о которых говорится в книгах Моисея и Иисуса Навина, как о гигантах ( Быт 14:5 ; 15:20 ; Втор 3:11 ; Нав 17:14 ).


Вождей — по евр. attudej— козлов. В стаде козел обыкновенно идет впереди, как вождь.2 LXX понимают 9-й стих как указание на то огорчение, какое испытали обитатели ада, увидев, что и могущественный представитель злого начала — вавилонский царь — также очутился в преисподней.


14:10  Только этот стих представляет собою восклицание обитателей преисподней: неестественным представляется, чтобы пророк, умеющий везде соблюдать законы художественности изложения, расширил далее речь теней.


14:11-12  Пророк, со своей стороны, подтверждает удивительный для всех факт погибели царя вавилонского.


Гордыня, т. е. вся роскошь, и шум, т. е. звуки арф, какими услаждался вавилонский царь (ср. 5:12 ; 24:8 ) сошли в преисподнюю, т. е. окончательно исчезли. Сам царь, мертвый, лежит, поедаемый червями, как какая-нибудь падаль... А раньше он горел ярким блеском, как денница (по евр. heilel от глаг. halal — блистать), т. е. как блестящая звезда Венера, которая на южном небе блестит гораздо ярче, чем у нас, и которую ассирийцы называли mustilil (блестящая звезда) — Сын зари. Утренняя заря представляется как бы матерью, рождающею эту звезду. У древних звезда служила символом могущества царского (ср. Чис 24:17 ); поэтому и Исаия, желая указать на высокое политическое значение вавилонского царя, назвал его звездою.3Видеть здесь указание на будущее падение сатаны, кажется, нет никаких оснований.


14:13-14  А говорил в сердце своем, т. е. размышлял, мечтал. Взойду на небо. Царь вавилонский мог мечтать о таком же апофеозе, какой устраивали себе египетские фараоны и — впоследствии — некоторые из римских императоров (ср. Дан 4:22,29 ) — выше звезд Божиих. Древние представляли себе небо как бы потолком, по наружной стороне которого утверждены звезды, освещающие землю, а над этим потолком, в высших сферах, стоял, по их пониманию, престол Божий. Туда же, в эти недоступные взору человеческому пространства, и хотел бы вознестись вавилонский владыка. Сяду на горе, в сонме богов — с евр. «сяду на горе собрания» (behar moed). Почти все народы древности верили, что боги их пребывают на самых высоких горах. Так, греки и римляне смотрели на Олимп: Атлас и Иду как на местопребывание своих богов. Известно также, что и древние ассирийцы считали гору Аралу местом рождения и пребывания богов и эту гору имел в виду царь ассирийский Тиглатпаласар I, который в одной из своих надписей хвалился тем, что его священническая фамилия призвана к пребыванию в «доме горы стран мира (Eharsagkurkurra)». У пророка Иезекииля Бог говорит царю Тирскому: «Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней» ( Иез 28:14 ).


Буду подобен Всевышнему. И некоторые языческие народы признавали Всевышнего, высшего над всеми богами, Бога ( Быт 14:20 ). В частности, у древнейших обитателей Вавилонии, переселившихся сюда около 2500 лет до Р. Х., мы встречаем воззрения на Бога как на Единую могучую личность. Они выражаются, напр., так: Бог дал, Бог правит, Бог есть Бог (Делич. Библия и Вавилон. Изд. Суворина, 1906, с. 65) Там, в клинописных памятниках, за 3000 лет до Р. Х. уже встречается имя Иегова (Ягве, ibid., с. 39).


14:15  Вместо того, чтобы попасть на гору богов, царь вавилонский низвержен в шеол (см. ст. 9-й).


В глубине преисподней — собст.: «в глубь ямы». Очевидно, ад и яма (могила) — для пророка понятия подобозначащие. Вероятно, древние евреи представляли себе могилу как бы дорогою в шеол: где кончалась могила, там открывался вход в шеол.


14:16-17  Видящие тебя, т. е. люди, пережившие царя вавилонского и имеющие возможность обсуждать положение вещей, создавшееся после гибели этого царя. Всматриваются — ходят поглядеть на твой труп.


Вселенную — это гипербола, указывающая на высокое значение царя вавилонского в Азии и отчасти в Африке (Европа оставалась вне сферы его влияния).


Не отпускал домой. Персидские цари, как известно, разрешали пленникам возвращаться на родину, а вавилонский не хотел дать такого разрешения.


14:18-19  Все цари — гипербола.


В своей усыпальнице. Быть похороненным в заранее приготовленной могиле — это, по воззрению древних, было в высшей степени почетно ( 4 Цар 21:18 ; ср. 2 Пар 33:20 ). Египтяне и персы делали для своих умерших гробницы, более великолепные и прочные, чем дома для живых.


Повержен вне гробницы. Лишение погребения было бесчестием ( 3 Цар 13:24 ), а в особенности позорно было царю лишиться царского погребения ( 2 Пар 21:20 ). Гробница, может быть, приготовленная себе царем вавилонским, осталась пустою и его труп брошен на земле, как презренная ветвь, т. е. никуда негодный сломанный сучок дерева. Как одежда убитых, т. е. как запачканная кровью и проткнутая мечом или копьем. Такую одежду победители не берут с собою, а оставляют лежать на месте боя.


Каменные рвы — т. е. хорошие, выложенные внутри камнем гробницы или могилы, какие устраивались, напр., в Палестине, где камня было много.


Некоторые из новейших критиков слова которых опускают относят к следующему стиху и переводят так: «с теми, кого (честно) погребают в каменных могилах, ты, попираемый (ногами проходящих) труп, не соединишься».


14:20  Ты разорил землю свою. Царь вавилонский и сам истощал свою страну постоянными наборами воинов, многие из которых гибли во время тяжелых военных походов.


Не помянется, т. е. династия царей вавилонских совершенно забудется всеми.


14:21  Готовьте. Пророк обращается к врагам Вавилона, которые должны умертвить все семейство вавилонского царя.4 LXX переводчиков здесь видят обращение к царю вавилонскому, чтобы он готовил своих чад на заклание (ирония).


Чтобы не восстали, т. е. чтобы снова не собрались с силами.


Неприятелями, по евр. arim = городами или крепостями, в которых они могли бы поставить снова свои гарнизоны и держать таким образом и далекие страны у себя в подчинении. Некоторые новейшие критики предлагают здесь вместо arim читать ajim = развалины, и это чтение дает более естественный перевод: цари вавилонские действительно наполнили вселенную развалинами.


14:22-23  Вавилон со всеми его обитателями будет уничтожен Богом. Самое имя его и вместе былая слава исчезнет навсегда.


Сделаю его владением ежей и болотом. Ежи, действительно, водятся на островах Евфрата и достигают значительной величины (Echinus aquatica).


Так как насыпи и плотины на Евфрате, имевшие огромное значение для правильного орошения Вавилонской страны, были разрушены греками во время похода Александра Македонского по Месопотамии, то Вавилония или Халдея, как страна низменная, стала заливаться водою; от этого там образовались обширные, заражающие миазмами всю окрестность болота.


14:24-27  По окончании победной песни о падении царя вавилонского, пророк пророчествует о судьбе Ассура, но говорит о нем очень немногое, потому что, после полученного пророком откровения о погибели Вавилона, для него вполне ясно определилось, что не Ассур будет иметь решающее значение в отношении к судьбе избранного народа. По содержанию, это краткое пророчество об Ассуре представляет собою повторение мыслей, заключающихся в главе 10. Совсем не упомянуть здесь об Ассуре пророк считал неудобным, вероятно, ввиду того, что все почти следующие далее пророчества о судьбе разных народов имеют своим предметом отношение этих народов именно к монархии Ассирийской ( 14:20-20:6 ; 21:11 и сл. ; 22 , 23 ).


14:24  Представляя Бога клянущимся, пророк, очевидно, делает это для того, чтобы более убедить своих читателей в том, что печальная судьба Ассура — неизменна.


14:25  Хотя после поражения войска ассирийского ангелом под стенами Иерусалима, какое и имеется в виду у пророка, Ассур снова на некоторое время ожил, тем не менее пророк имел полное основание рассматривать это страшное поражение как конец ассирийского могущества. В самом деле, удар, нанесенный Ассуру Господом Богом, возбудил энергию во врагах Ассура, которые сначала по одиночке стали вступать с ним в борьбу, а потом, когда удалось образоваться коалиции из трех сильных держав — Египетской, Мидийской и Вавилонской, и вовсе положили конец существованию Ассирийской монархии (за 608 лет до Р. Х.).


Горами Божиими называется Иудея — страна очень гористая.


С них, т. е. со всех подчиненных Ассуру народов.


14:26-27  Низвержение Ассура есть только один из моментов Суда Божия, который, несомненно, прострется на все народы мира.


14:28-32  Пророчество о судьбе земли Филистимской. При Ахазе, который был стеснен союзными царями сирийским и израильским, филистимляне свергли с себя иго, которое возложил на них иудейский царь Озия ( 2 Пар 26:6 ) и даже сами завладели несколькими иудейскими городами ( 2 Пар 28:18 и сл. ). Но затем они потерпели большое поражение от ассирийского царя Тиглатпаласар II. Теперь, — говорит Исаия, — филистимляне рады, что этот страшный враг их — умер (в 727 г., почти одновременно с Ахазом), но их радость будет недолговременна. За Тиглатпаласаром явятся в филистимлянскую землю его преемники (Салманассар, Саргон, Сеннахирим) и вся земля Филистимская распадется.


14:28  Пророческое слово — по евр. massà, т. е. пророчество печального содержания, см. 13:1 .


14:29  Жезл — это не Ахаз, который не мог сам воспротивиться филистимлянам, когда они отняли у него несколько городов, а царь ассирийский Тиглатпаласар II, только что умерший.


Из корня змеиного. Пророк держит здесь образную речь, но образы его очень понятны.


Корень змеиный — это только что умерший Тиглатпаласар II.


Аспид — вероятно, Саргон, который два раза разбил филистимлян (721 и 720 г.), относительно которых ему было донесено, что они составляли против него заговор с соседними народами (Schrader. Die Keilinschriften und das alte Testament. 2 Auf. 1883, с. 398). Летучий дракон — это название как нельзя лучше подходит к Сеннахириму, который за непокорство предал казни многих филистимских аристократов и много филистимлян выселил из их страны. Под именем летучего дракона (saraph meophef) пророк имеет в виду, вероятно, крылатую ящерицу, водящуюся в Восточной Индии и Африке.


14:30  Беднейшие и нищие — вероятно, иудеи, страдавшие от частых нападений филистимлян в правление Ахаза. Они отдохнут, когда ассирийские цари сокрушат их врагов, филистимлян. Твой корень, т. е. остаток филистимской нации.


Уморю голодом. Конечно, во время осады филистимских городов многие филистимляне умирали с голоду.


И он убьет, т. е. этот летучий дракон, царь ассирийский.


14:31  Ворота — здесь метонимия. Пророк, конечно, имел в виду народ, собиравшийся днем при городских воротах, чтобы узнать все свежие новости.


Дым — это дым от горящих по пути движения ассирийского войска (с севера к югу) городов, которые ассирийцы, по выражению одной древней надписи, «сожигали огнем, опустошали, превращали в груды и пахатную землю» (Рагозина. История Ассирии. С. 60).


14:32  Что скажут, т. е. какие слухи дойдут до земли филистимской, очевидно, посылавшей послов к соседним народам узнать о политическом положении их государств и, быть может, предложить им заключить союз против ассирийцев.


Господь утвердил Сион. Пророк с чувством национальной гордости говорит, что Господь защитит Свой город и от царя ассирийского и в Сионе найдут для себя верное убежище и беглецы (бедные) из других иудейских городов. Между тем Филистимская земля останется без всякой защиты, и это, конечно, будет очень тяжело выносить филистимлянам, которым должно быть очень досадно то обстоятельство, что их ближайшие соседи сохранят в целости свою столицу от опустошения врагами.


Особые замечания. Подлинность пророчеств Исаии о Вавилоне и царе вавилонском оспаривается критикою со всею силою, потому что пророк здесь совершенно ясно и определенно предсказал слишком отдаленные от его времени исторические события и этим ясно засвидетельствовал, что Бог действительно открывал будущее рабам Своим, пророкам ( Зах 1:6 ). Но возражения, какие ставятся здесь критикою, не отличаются убедительностью. Так говорят, что то положение Вавилона, какое изображается в 13 и 14-й гл. Исаии, резко отличается от того положения, какое занимал Вавилон среди других государств в эпоху Исаии. Вавилон при Исаии еще вовсе не был властелином народов и красою царств ( 13:2,19 ). Но Вавилон во всяком случае представлял и во дни Исаии уже самостоятельное государство, которое упорно боролось за свою независимость с Ассирией. И вот пророку открыто было, что это пока еще незначительное царство сделается могучим и разорит Иудею и Иерусалим, а потом падет и само. Это последнее обстоятельство нужно было заранее сообщить иудейскому народу, который во дни Езекии искал дружбы вавилонского царя ( Ис 39 ). Затем критики оспаривают подлинность 13 и 14 главы, потому что пророк говорит здесь как современник вавилонского пленения иудеев ( 14:1-3 ). Но нужно принять во внимание, что пророк Исаия видел уже падение царства Израильского и отведение в плен израильтян. Поэтому его и его современников-иудеев должна была занимать мысль о том, не угрожает ли подобная судьба и царству Иудейскому, и на почве этих опасений пророк и создал, под действием Духа Божия, картину будущего освобождения иудеев из плена вавилонского, которое должно было совершиться после падения Вавилона. Пророк Исаия в этом случае должен был найти своим речам внимательных слушателей и потому, что его современник Михей в своих пророчествах также проводил мысль о будущем вавилонском пленении иудеев ( Мих 4:10 ). Следовательно, идея о возможности вавилонского пленения уже была распространяема в эпоху Исаии и потому очень естественно, что пророк нарисовал для своих единоплеменников и картину падения этого, начинавшего устрашать их, государства Вавилонского.


Говорят еще, что Исаия не мог назвать мидян по имени, потому что в его эпоху этот народ не был известен евреям. Но теперь уже доказано историками, что Мидийское царство было еще более древне, чем Халдейское. При Исаии ассирийские цари постоянно вели войны с Мидией и это, конечно, сделало известными имя мидян и в Иудее, тем более, что уведенные в плен царем ассирийским израильтяне были поселены в занятых ассирийцами областях Мидии ( 4 Цар 18:11 и Тов 1:14 ).


Что касается положительных доказательств подлинности 13 и 14-й гл., то они следующие: 1) надписание 13-й главы, где пророчество о Вавилоне приписано пророку Исаии. Надписание это, несомненно, принадлежит писателю пророчества. Без него непонятны первые 16 стихов 13-й главы, так как в них не упоминается предмет пророчества — Вавилон; 2) В рассматриваемых главах находится множество а) мыслей и б) выражений, вполне тождественных с мыслями и выражениями, встречающимися в неоспоримо-подлинных речах Исаии (ср. а) 13:3-4 и 17:12-13 ; 13:2-5 и 5:26 ; 13:7-8 и 19:16 ; 14:8 и 2:13 ; б) ср. 13:3 и 10:6 ; 13:10 и 5:30 ; 14:1 и 9:16 , 30:18 ; 14:14 и 19:1 ; 13:10 и 9:2 ; 14:19 и 11:1 ; 14:17 и 3:6 ). 3) Пророчество 13 и 14-гл. параллельно с пророчеством 21:1-10 , которое, несомненно, подлинно. 4) Замечательная оригинальность и богатство творческой фантазии в картинах гибели Вавилона и царя вавилонского. 5) Участь Вавилона и вавилонского царя у Исаии изображена несколько иначе, чем была в действительности, а это ясно свидетельствует о том, что пророчество о Вавилоне явилось раньше, чем пал Вавилон (см. Юнгеров. Подлинность пророчества Исаии о падении Вавилона. — Прав. Собес. 1886, 2).528-й стих — заглавие пророчества, не входящее в строфу.


Ст. 1-20 этой главы читаются как паремия на праздник в честь св. архистратига Михаила и прочих бесплотных сил, потому что Церковь видит в падении денницы таинственное указание на низвержение с неба согрешивших ангелов, в каковом низвержении принимали участие оставшиеся верными Богу, арх. Михаил в другие. — 24-27 ст., вместе с 13-16 стихами 13-й главы, читаются как паремия на благодарственном молебствии в день Рождества Христова, когда воспоминается изгнание французов из Москвы. Очевидно, что Церковь в этом случае уподобляет в своем представлении Наполеона — Навуходоносору, или вообще вавилонскому царю, известному своею гордостью.


15:1-9  Исаия видит в своем пророческом созерцании так высоко о себе думавших моавитян в самом жалком положении. С севера на Моавитскую землю напали враги, опустошающие моавитские города и тучные моавитские пажити и повсюду разносящие смерть. Слышатся громкие жалобные крики моавитян от одного конца их земли до другого. Даже воины моавитские пришли в отчаяние и толпы моавитян бегут к югу, надеясь найти себе убежище в южных крепостях, а другие прямо переходят за границу своих владений, в страну Едома. Города моавитские при этом пророк перечисляет в порядке их важности.


15:1  Моавитяне были в родстве с Израилем ( Быт 19:30-38 ), но и внутренне и внешне — были чужды ему и даже всегда враждебны, к чему, конечно, подавала повод смежность владений моавитских с владениями колен Гадова (к северу) и Рувимова (к югу). Моавитяне долгое время после поселения Израиля в Палестине сохраняли свою самостоятельность и даже после смерти судии израильского Гофониила в течение 18-ти лет угнетали Израиля ( Суд 3:12-14 ), и только Давид сделал их своими данниками ( 2 Цар 8:2 ). Царь моавитский Меша, за 900 лет до Р. Х. снова завоевал для своего народа самостоятельность ( 4 Цар 1:1 ; 3:4 и сл. ср. надпись на памятнике царя Меши — Христ. Чтение. 1870, ст. проф. Хвольсона: «Новооткрытый памятник царя Меши») и даже завладел некоторыми участками Гадова колена. В последующее время моавитяне еще более расширили свою область, как это видно из того, что Исаия изображает их обладателями г. г. Есевона и Елеалы, еще не принадлежавших царю Меше. На некоторое время царь израильский Иеровоам II восстановил власть Израиля над Моавом ( 4 Цар 14:25 ), но при наступившем быстро по смерти этого царя ослаблении Израильского царства моавитяне снова окрепли. На пользу им послужили и те переселения, какие имели место по отношению к подданным израильского царя при царе ассирийском Тиглатпаласаре (734 г.), когда выведено было в Ассирию и много израильтян из-за иорданской области ( 4 Цар 15:29 и 1 Пар 5:6,26 ) — и при Саргоне (в 722 г.). Моавитяне тогда возгордились, и Исаия вполне благовременно обратился к ним с грозными предвещаниями.


Пророчество — см. 13:1 .


Так, т. е. это совершенно верно! — Ночью. Нападение ночное гораздо страшнее, чем дневное, потому что люди спросонок впадают в совершенную панику.


Ар-Моав — главный город страны, на р. Арноне (ар по-моавитски значит то же, что ir по-еврейски — город).


Кир-Моав — южная, самая сильная моавитская крепость, стоявшая на высокой крутой горе (ныне Керак). В надписи царя Меши это слово упоминается четыре раза и везде означает тоже город (kir по евр. буквально: стена). Мысль 1-го стиха такая: оба важнейших города Моавитской страны падут во время ночного нападения вражеских полчищ.


15:2  Он, т. е. Моав.


Баит — по евр. habaith значит собственно: дом и потому может означать дом или капище — главного бога моавитского, Хамоса, который, конечно, стоял на возвышенности (ср. 1 Цар 5:2 и 3 Цар 26:32 ).


Дивон — город к северу от Арнона ( Чис 21:30 ; 32:3 ), где найдена и подпись царя Меши, родившегося в этом городе.


Высоты — места, где совершалось у хананеев богослужение.


Нево — город одноименный с известной горой, где скончался Моисей. Там находился храм моавитский.


Медева — к юго-востоку от Нево.


Острижение волос на голове, и обритие бороды — обычный на востоке знак печали (ср. Иер 16:6 и 48:37 ).


15:3  Вретище — см. 3:23 .


На кровлях. В Палестине кровли служили местом отдыха, по вечерам; кровли были плоские. Некоторые дома в Вифлееме, напр., и теперь еще соединены один с другим такими плоскими крышами, которые и образуют таким образом непрерывное воздушное сообщение (Гейки. Св. Земля. Т. 1, с. 431). Поэтому Самуил мог беседовать с Саулом на кровле ( 1 Цар 9:25,26 ). На крышу ведут иногда особые лестницы прямо со двора дома.


15:4  Есевон — город, находившийся к северу от Медевы ( Чис 21:25 ).


Елеала — на 1/2 ч. пути к северо-востоку от Есевона.


Иааца — это, вероятно, самый крайний пункт моавитской страны на восточной ее границе ( Втор 2:32 ).


15:5-6  От севера взор пророка обращается на юг моавитской страны. Пророк не может равнодушно смотреть на бедствия Моава и своим жалобным стоном предупреждает южные моавитские города о надвигающихся на них бедствиях. Пророк уже видит, как моавитяне бегут к Сигору (по евр. Zoar). Этот город находился на юго-восточном берегу Мертвого моря. Здесь он назван третьей Еглой или, точнее, трехлетней телицей (eglat — телица) как укрепление очень сильное, еще ни разу не взятое врагами, подобно тому как телица до трех лет не ходила под ярмом и, следовательно, имела непочатый запас силы (Плиний VIII, 4, 5).


Восходят на Лухит — с евр. правильнее перевести: «на восход Лухитский». Это — дорога, по которой с плачем идут моавитские беглецы.


По дороге Хоронаимской — по пути к Мертвому морю.


Воды Нимрима. Этим выражением пророк обозначает лежавший к северу город Бет-Нимра в колене Гадовом ( Нав 13:27 ). Около этого города находились прекрасные пастбища, об опустошении которых пророк и говорит здесь. Воды нимримских источников уже исчезли, и потому беглецы моавитские устремляются на юг.


15:7-9  За реку Аравийскую — с евр. точнее: «по ту сторону степного потока». Это — последний, юго-восточный приток Мертвого моря, в которое он впадает, протекая чрез Горэс-Сафиэ — Эглаим — вероятно, на южном берегу Мертвого моря.


Беер-Елим — с евр. «источник теревинфов» или «источник героев (слово el может значить и «теревинф» и «сильный, герой»). Этот источник нужно искать к северо-востоку от Моава, в пустыне ( Чис 21:16 и сл. ).


Воды Димона. Здесь вместо известного названия Дивон пророк составил новое — Димон для того, чтобы подобозвучием дать намек о судьбе, ожидающей эту местность. Димон, по корню, похоже на слово dam — кровь, и так как Дивон — это, собственно, весьма важный город моавитский — подвергнется страшному опустошению со стороны врагов, то пророк и называет его Димоном, т. е. городом, где льется кровь. Воды его — это именно река Арнон, в которую, по представлению пророка, в изобилии стекает кровь убитых врагами моавитян.


И Я наведу — с евр. точнее: потому что Я... Следовательно, на спасшихся от нападения врагов моавитян нападут львы и другие хищные звери. Впрочем, некоторые толкователи под львами разумеют тех же врагов Моава.


Примечание. О подлинности 15-й гл. и ее разделении на строфы будет сказано по изъяснении 16-й главы, с которою 15-я представляет одно связное целое.


16:1-5  Моавитяне, в страхе пред нашествием врагов (ассирийцев), обратятся за помощью к иудейскому царю. Они будут униженно просить его дать приют им, так как они должны будут оставить на время свою страну.


16:1-2  Посылайте. Это дает свой совет моавитянам пророк. Моавитяне еще при царе Меше посылали ежегодно царю израильскому по 100 тыс. овец и по 100 тыс. неостриженных баранов ( 4 Цар 3:4 ). Теперь пророк советует эту дань посылать владетелю земли, т. е. сохранившему свою власть над своею землею царю иудейскому (по Кондамину здесь идет речь о посылке дочери (bath, а не bar = агнец) князя Моавитского на Сионе, где она может найти себе убежище от оскорблений со стороны победителей).


Селa — главный город Едома, иначе называвшийся Петра (греческое слово, соответствующее евр. слово sela — скала). Но так как не этот город, а Цоар служил крайним пунктом, куда стремились моавитяне ( 15:7 ), то лучше слово Селá понимать как имя существительное нарицательное в обычном его значении: камень, утес (ср. Иер 48:28 ) и разуметь здесь горные равнины Моавитской страны, куда от врагов спасались моавитяне вместе со своими стадами.


Гора дочери Сиона, т. е. гора, где живет народонаселение Сиона или Иерусалима. Дочери Моава, т. е. города моавитские ( Иер 48:4 ), где, конечно, за уходом на войну мужчин оставались почти одни женщины, почему пророк и упоминает только о дочерях, не называя сыновей Моава. Мысль пророка такая: население моавитских городов будет блуждать, как птица, гнездо которой разрушено.


16:3-5  Здесь выводятся говорящими моавитские послы, пришедшие к иудейскому царю. Составь совет — посоветуйся со своими министрами.


Осени нас — дай отдохнуть у тебя, под твоей защитой, как истомленный зноем путник отдыхает где-нибудь под большим ветвистым деревом.


Мои — речь идет от имени моавитского царя.


Притеснителя не станет, т. е. враги уйдут домой или, быть может, каким-нибудь образом будут истреблены.


И утвердится, т. е. твоя власть, твое значение, царь иудейский, еще более возвысится благодаря твоему благородному отношению к нам, моавитянам.


Судия — это, вероятно, ожидавшийся иудеями Мессия ( 2:2 ), о Котором, конечно, могли слышать от иудеев и моавитяне, в уста которых пророк поэтому и имел основание вложить такую речь.


16:6-12  Советники иудейского царя, по словам пророка, найдут невозможным удовлетворить просьбу этого вероломного моавитского народа. Моавитяне под давлением тяжелых обстоятельств просят о заключении союза с ними, но потом, по миновании опасности, они легко могут изменить своим обещаниям. Оставшийся без помощи Моав после этого будет совершенно обессилен врагами. Пророк видит опустошение самых плодородных местностей Моавитской страны и душа его страдает от этого, хотя моавитяне — давние враги иудеев.


16:6  Отзыв Исаии о моавитянах, как о народе высокомерном, подтверждает и прор. Иеремия, который говорит, что Моав от юности был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил; оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменился ( Иер 48:11 ). Этими словами пророк указывает на сравнительную безопасность, в какой находился Моав по сравнению с евреями, в силу чего он и теперь надеется на благополучный выход из затруднений, в каких он очутился. Поэтому, вероятно, моавитяне хотя и искали союза с иудейским царем, но не придавали этому делу особенно серьезного значения и вовсе не думали об обязательствах, какие они должны были возложить на себя со времени заключения такого союза.


16:7-8  Поэтому. Пророк хочет сказать здесь, что в помощи Моаву будет отказано и он будет предоставлен своей собственной судьбе.


Моав о Моаве, т. е. один город моавитский об участи другого, соседнего.


Кир-Харешет — то же, что и Кир-Моав (см. 15:1 ). Вместо слова «твердыни» у Кондамина поставлено слово «виноградные пирожки» (по евр. aschischim, ср. Ос 3:1 ), которые, вероятно, составляли наиболее замечательный предмет торговли в Кир-Харешете.


Поля Есевонские отличались плодородием. Один английский путешественник привез оттуда колосья, в которых заключалось по 84 зерна.


Виноградник Севамский. Севам или Сивма ( Чис 32:3,38 ) — город в колене Рувимовом ( Нав 13:19 ), невдали от Есевона.


Властители народов. Здесь Орелли видит не именительный падеж, а винительный и переводит всю фразу таким образом: «которого лучшие лозы низвергали (в этом сила и достоинство вина) властителей народов» (ср. 28:1 ).


Достигали до Иазера. Иазер — город к северу от Севама.


По пустыне. В древние времена полоса виноградников на востоке Палестины простиралась очень далеко, до крайних пределов Моавитской земли, соприкасающихся с аравийской степью. За море. Это Мертвое море, составлявшее западную границу Моавитской страны. За этим морем как раз находилась долина Енгедди, славившаяся своими виноградниками ( Песн 1:14 ).


16:9-10  Пророк, в чувстве сострадания о гибели столь прекрасных виноградников и полей, смешивает свои слезы со слезами Иазера.


Елеала — см. 15:4 .


Ибо — это придаточное предложение точнее с еврейского должно быть передано так: «ибо над вашими плодами и под вашей жатвой раздался крик давильщика винограда» (Кондамин). Враг Моава подобен давильщику, который с усердием топчет виноград, положенный в каменное корыто.


В виноградниках не поют, не ликуют. Время собирания винограда в Палестине столь же веселое и радостное, как и время жатвы. Со всех сторон раздаются веселые песни. Вообще во время уборки плодов на Востоке работники одобряют друг друга криками. Точила же обыкновенно делались довольно большие; так что в них могли работать в одно и то же время несколько давильщиков.


Я прекратил. Этими словами Бог как бы сдерживает пророка в его изъявлении сострадания по отношению к Моавитской стране.


16:11  Пророк, слыша, что — это дело праведного гнева Божия против моавитян, еще более жалеет их, потому что сознает, как тяжко подпасть под гнев Иеговы.


Внутренность стонет — плач у пророка рождается как бы внутри, выходит из глубины сердца. Это — истинное горе (ср. Иов 30:27 ).


16:12  Явится, т. е. предстанет пред жертвенником (ср. 1:12 ). Будет до утомления — чтобы вымолить помощь у своих богов (ср. 3 Цар 18:26 и сл. ; Ис 15:2 ).


16:13-14  Эта судьба Моава вообще уже давно была известна. Пророк этими словами хочет указать или на то, что самое пророчество о Моаве ( 15 ; 16 по 12-й стих) им было давно уже обнародовано, или на то, что сказанное в его пророчестве представляет собою только повторение основной мысли, высказанной еще Моисеем ( Чис 21:28-30 ) и древним пророком Амосом ( Ам 2:1-3 ).


Через три года. Господь указывает точно время, когда на Моава обрушатся все вышесказанные бедствия. Вероятнее всего предположить, что здесь указан срок до наступления того момента, когда в первый раз будет посрамлена гордость Моава. Прочее же уничижение испытает Моав в последующее время. Что Исаия не указывал здесь на всецелое исполнение своих грозных предсказаний о Моаве, это видно из того, что Иеремия, сто лет позже Исаии, опять пророчествует о суде, какой постигнет Моава (гл. 48). Наемничьи годы — это самый точный и определенный счет времени. Наемник ни за что, конечно, не остался бы служить своему хозяину дальше условленного срока и хозяин раньше того же срока ни за что не отпустил бы наемника. Следовательно, пророк считает ровно три года, — ни больше, ни меньше этого — до того времени, когда гроза гнева Божия впервые разразится над Моавом. Когда и при каких обстоятельствах исполнилось это предсказание — определить трудно, но уже царь ассирийский Сеннахирим, современник Исаии, упоминает царя моавитского Камос-надова между теми властителями, которые целовали его ноги.


Но общее впечатление, производимое этой поэмой вовсе не таково, чтобы давать основание к отрицанию ее подлинности. В самом деле, почему Исаия не мог чисто по-человечески высказать свое сострадание к страждущим моавитянам? Разве то обстоятельство, что пророк должен был возвестить Моаву суд Божий, могло лишить его способности сострадания, которое было тем естественнее в иудейском пророке, что моавитяне все-таки были родственны евреям? Что касается языка этой поэмы, то его высокая древность, на какую указывал, например, Эвальд, очень сомнительна. Напротив, в поэме встречаются выражения, которые употреблены в несомненно подлинных речах Исаии (ср. 15:1 и 21:11 ; 15:10 и 29:19 ; 15:6 и 19:7 ; 16:3 и 5:19 ; 16:5 и 1:17 ). Мысли и образы поэмы также встречаются в других речах Исаии (напр., 15:1-2,4-5,10 ; 14:28-32 ; 16:9,11 и 22:4 ; 27:1 ; 16:1 и 14:32 ). Таким образом, достаточных оснований отрицать подлинность этой поэмы — не имеется (см. Юнгеров. Подлинность пророчества Исаии о моавитянах. Прав. Соб. 1886, 4).


17:1-6  Пророк предсказывает падение враждовавшим против Иудеи царствам Сирийскому и Израильскому, которые заключили между собою союз.


17:1  Когда произнесено это пророчество? Так как в нем говорится о предстоящем сокрушении силы Дамаска, а это событие совершилось при ассирийском царе Тиглатпаласаре в 732 г., когда в Дамаске вместо царя был поставлен ассирийский губернатор, то пророчество должно было быть произнесено ранее этого года и даже ранее 735 г., до нашествия союзных войск на Иудею, потому что об этом нашествии здесь не сказано ни слова.


Слово — см. 13:1 .


Дамаск — см. 15,2. Под Дамаском, вероятнее всего, разуметь всю Сирию, в которой Дамаск был столичным городом. Об исполнении пророчества Исаии можно судить по одной из надписей Тиглатпаласара, которая гласит: «бесчисленное множество (сирийцев) я велел обезглавить; дворец Адара, отца Рецинова, стоявший на недоступных горах, я осадил и взял; восемь тысяч жителей с их имуществом, Митинити из Аскалона... увел в плен; 500 (18 — по чтению Смита) городов из округов Дамасской страны я сделал как бы кучей мусору» (срав. 4 Цар 16 гл. ). Впрочем, после этого разрушения Дамаск скоро опять был восстановлен, как это видно из пророчеств Иеремии и Иезекииля. Он и по сие время является одним из цветущих городов Востока.


17:2  Города Ароерские, т. е. города восточной Палестины, где были два Ароера — один к востоку от Рабба Аммона ( Нав 13:25 ), другой — на Арноне ( Нав 12:2 ); первый принадлежал колену Гадову, второй — Рувимову. Вероятно, пророк из всех городов заиорданской страны упоминает об этих городах для примера и по созвучию их наименования (Ароер) с еврейским словом, обозначающим понятие города (ar). От Дамаска туча гнева Божия идет, следовательно, по Галааду к югу, по владениям царства Израильского и потом переходит на западную сторону Иордана, в самый центр Израильского царства. Пророчество о том, что Галаад обезлюдеет, исполнилось. В настоящее время страна эта находится в запустении; только местами встречаются там племена диких хищных арабов (прот. Елеонский. Библейская география. Т. I, с. 86).


17:3  Твердыни Ефремовой, т. е. опоры для царства Ефремова или Израильского, какою давно уже служил Дамаск.


Царства Дамасского, т. е. Дамаск перестанет быть столицею самостоятельного государства — Сирия очутится под властью ассирийцев.


С остальною Сириею, т. е. что останется еще в Сирии (после нашествия ассирийцев), то будет иметь судьбу, одинаковую с судьбою Израильского царства или сынов Израиля, которые были отведены в плен в Ассирию ( 4 Цар 17:6 ).


17:4  Умалится слава Иакова. Здесь имеется в виду то же Израильское царство, о котором шла речь в 3-м стихе.


Тучное тело его. Эти слова указывают на силу и обширность Израильского царства по сравнению с Иудейским. «Многолюдные и сильные колена Манассии и Ефрема, около которых сгруппировались остальные израильские роды как одна семья, смотрели на колено Иудино с некоторым презрением, или, быть может, недоверием. Исход из Египта и завоевание Палестины осуществились под предводительством иосифитов... Иисус Навин, Иеровоам — словом сказать, все выдающиеся люди, до Самуила включительно, вышли из этого рода... По смерти Соломона иудейские цари попали некоторым образом в вассальную зависимость от израильских; они, по крайней мере, были принуждены насильственным образом к вступлению с ними в союз, подчинявший их северным властителям... Дом Иосифа в духовном отношении стоял выше колена Иуды, — как, прибавим мы, и в отношении к природным богатствам» (Г.С. Чемберлен. Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе. Пет., 1906, с. 164-166).


17:5-6  Жнец должен был, по закону Моисея ( Лев 19:9 ), не сжинать все колосья, дочиста, а оставлять немного колосьев на ниве, которые могли бы быть после собраны бедняками.


Долина Рефаимская находилась к юго-западу от Иерусалима ( Нав 15:7 ) и была очень плодородна. Что касается рефаимов, по имени которых названа эта долина, то под ними вероятнее всего разуметь древних обитателей Палестины — аморреев, так как оба еврейских названия — аморрей и рефаим — обозначают собою людей высокого роста.


17:7-11  Причиною гибели Израильского царства служило, с одной стороны, забвение истинного Бога и, с другой — увлечение идолослужением. После вразумления, полученного от руки Божией, Израиль снова обратится к истинному Богу.


17:7-8  Кумиры Астарты — по евр. haascherim. Вероятнее всего, здесь разуметь особо обделенные деревенские колонны — символы богини луны и плодородия Ашеры или, по-халдейски, Истар (см. толк. на кн. Суд 3:13 и на 3 Цар 14:15).


Кумиры Ваала — по евр. hachamanim, т. е. столбы, ставившиеся в честь бога солнца (chamah), Ваала (см. толк. к 3 Цар 16:23).


17:9  Развалины в лесах. Новейшие критики считают более естественным перевод LXX на это место и переводят слова 2-й половины стиха так: «как развалины, оставшиеся от городов гевитов и аморреев».


17:10  Увеселительные сады. Многие из новейших критиков (Дум, Марти, Кондамин и др.) полагают, что здесь идет речь о садах в честь Адониса, любимца Венеры; растерзанного вепрем и потом опять ожившего в июне месяце. Этот месяц у греков и назывался месяцем Адониса. Гречанки в особых, посвященных Адонису, садах воспоминали его оживление, жертвуя своею невинностью, после того как предварительно справляли с печалью день его кончины. Самое слово naamanim — «увеселительный» напоминает собою греческое название цветка, посвященного Адонису, ἀνεμώνη (по-арабски красный анемон носит название: Адонисова рана). По всей вероятности, евреи заимствовали культ Адониса у сирийцев ( 4 Цар 16:10-13 ), которые сами познакомились с ним в Финикии. Многие толкователи отождествляют Адониса с упоминаемым у пророка Иезекииля Таммузом ( Иез 8:14 ).


Черенки от чужой лозы — намек на увлечение израильтян чуждыми культами (ср. Иер 2:21 и 4 Цар 16:10 и сл. ).


17:11  Ты заботился — с евр. точнее: «ограждал». Пророк хотел сказать, что Израиль тщательно поддерживал у себя языческие культы и идолослужение, как посеянное в землю зерно, у Израиля на другое же утро давало ростки и цветы! Но пользы от этого Израиль не получил: в день собрания (плодов) Израиль найдет на своей ниве только великую скорбь!


17:12-14  Пророк уже слышит шум, производимый идущими из Ассирии на Израильскую страну войсками и в то же время успокаивает подданных иудейского царя указанием на то, что Господь уничтожит эти войска, когда они захотят напасть на Иерусалим.


17:12  Шум народов. Ассирийские войска состояли из воинов, принадлежавших различным покоренным Ассирии народам.


Как ревут — сравнение, напоминающее собою описание нашествия царя ассирийского на Палестину в 8:7 и сл.


17:13  Но Он — Бог останавливает эти войска, стремящиеся вперед, как могучие воды, одним угрожающим поднятием перста.


Как прах, т. е. как мелкая пыль, взметаемая на горных дорогах всегда дующим в горах сильным ветром.


17:14  Вечер. Иудеи были страшно испуганы нашествием ассириян, появившихся под стенами Иерусалима; но ночью 180 тысяч ассирийского войска были истреблены ангелом Господним ( 4 Цар 19:35 ).


Особые замечания. Подлинность этого пророчества о Дамаске и Израиле обыкновенно не оспаривается критиками. Только 12-14 ст. те же критики считают лучшим отнести к пророчеству 18-й главы.


18:1-7  Как бы предчувствуя надвигающуюся опасность, эфиопы посылают послов в Иудею для заключения оборонительного союза, но пророк советует своим согражданам отослать этих послов обратно. Ассирийцы — их, конечно, имеет в виду пророк под врагами Эфиопии — смирят этот сильный народ, хотя и сами будут поражены Богом в момент высшего напряжения своей военной деятельности. Это последнее обстоятельство заставит и эфиоплян признать силу истинного Бога.


18:1  Горе земле — точнее с евр.: «о, страна, наполненная шумом крыльев!» Так названа Эфиопия оттого, что в ней всегда было очень много мух. Особенно известна тамошняя муха цеце, на которую намекает и стоящее здесь у пророка выражение zilzal (ср. Ис 7:18 ).


Рек Эфиопских — по евр.: naharei chusch. Эфиопия или Куш (см. толк. 4 Цар 19:8-13) находилась к югу от Египта. Ее границами были реки: Нил, Астап и Астабор. Поэтому пророку, жителю лежащей к северу от Египта Палестины, Эфиопия представлялась страною, лежащею за этими реками. Эфиопские цари в эпоху Исаии завладели верхним Египтом и стремились подчинить себе даже нижний Египет, а потом простереть свои завоевания и на Азию, причем непременно должны были войти в столкновение с Ассирией.


18:2  Посылающей послов. Эфиопский царь Тиргака, как это видно из летописей ассирийского царя Сеннахирима, посылал послов к филистимлянам и иудеям с целью предложить им союз против Ассирии.


По морю. Морем египтяне называли р. Нил (ср. Ис 19:5 ), как и греческие писатели давали той же великой реке название ὡκεάνος. И в настоящее время Белый и Голубой Нил носят название морей. Столица царя Тиргаки, город Напата, находилась на реке Ниле, у четвертого порога этой реки, где Нил принимает в себя множество притоков.


В папировых — это самые легкие суда из египетского тростника, который теперь в Египте уже не растет, а остался только в Абиссинии (ср. Иов 8:11 ; 9:26 ).


Идите. Пророк отсылает этих послов эфиопских обратно, чем дает понять, что Иудея, защищаемая Самим Иеговою, не нуждается в союзе с эфиопским царем и его народом, хотя это народ крепкий и бодрый (точнее с евр.: высокорослый и с блестящею кожей), страшный от начала (точнее, «грозный даже издали»), рослый (точнее: «повелитель» — по евр.: kav kav) и (все) попирающий (т. е. великий завоеватель, каким он стал известен со времени воцарения царя Пианки, т. е. с 766 г.).


Разрезывают реки, т. е. многочисленные каналы.


18:3  Пророк призывает все народы земли следить со вниманием за тем, что совершит Иегова для наказания ассирийцев, которые причинили всем народам так много зла. Об этом поражении, ожидающем ассирийцев, будут извещены все как бы определенными военными сигналами.


18:4  Господь открыл пророку, что до времени, Им определенного, Он не вступится в дела Ассура. Он даже, по-видимому, содействует тому, чтобы Ассур дошел до крайних пределов своего насильничества над другими государствами, подобно тому как солнечная теплота и роса содействуют дозреванию ниве.


18:5-6  Но Господь совершенно неожиданно сокрушит могущество Ассирии. Когда виноград начнет уже созревать, Господь серпом срежет все виноградные лозы и все, что останется от богатого виноградника, будет предоставлено в пользование хищным птицам и зверям, которые в этом бывшем винограднике поселятся. Этим самым символически изображается падение Ассирийского государства.


18:7  Эфиопляне увидят в выражении Ассура чудо всемогущества Иеговы и пришлют подарки — приношения в Его храм в Иерусалиме. К месту имени — т. е. туда, где Господь особенно обнаруживает Свое могущество.


Особые замечания. Пророчество об Эфиопии изречено пророком, вероятно, около 702 г., когда подготовлялась экспедиция Сеннахирима в Палестину. Из 30-й и 31 гл. книги пророка Исаии мы узнаем, что в Иерусалиме сильно в то время рассчитывали на помощь Египта и очень возможно, что в 18-й гл. пророк имеет в виду именно посольство эфиопского и египетского царя Тиргаки к Езекии, которое должно было побудить Езекию к продолжению сопротивления ассирийцам.


Вся глава 18-я может быть разделена на две строфы — первая будет обнимать собою первые три стиха, вторая — стихи 4-6-й. 7-й стих более приближается к прозаической речи. Строфы в пророчестве — несимметрические (2, 3 и 2, 2, 2).


19:1-15  Так как и цари израильские и цари иудейские входили в сношение с Египтом, чтобы найти в нем опору в своей борьбе против Ассирии, то Исаия внушает своим единоплеменникам мысль о том, что эта опора — очень ненадежна. Египту предстоит испить, по воле Иеговы, много унижений (1). Начнутся в Египте междоусобия (2) и хотя для прекращения зла жители Египта обратятся за помощью к своим идолам и волхвам (3) — ничто не поможет и ослабленный взаимными распрями Египет подчинится чужому жестокому властителю (4). За политическим упадком последует и упадок египетской индустрии. Вследствие того, что питатель Египта — Нил, высохнет, все в Египте завянет и засохнет (5-7), кончится рыболовный промысел (8) и прекратится изготовление разных материй из растений, растущих по берегам Нила (9). Высшие и низкие касты в Египте придут в упадок (10), священники и мудрецы утратят свою мудрость (11-12) и еще более повредят стране своими неудачными советами (13-14). Словом — все в Египте придет в крайнее расстройство (15).


19:1  Пророчество — см. 13:1 .


Египет — см. толк. Быт 10:6, 4 Цар 17:3-4, 4 Цар 19:8-13. Эта страна у самих египтян в древности называлась Kam, позднее Kemi — «черная», вследствие того, что такую черную окраску имеет ил, остающийся на полях египетских после разлива р. Нила. Евреи называли Египет Mizraim, т. е. ограды, вероятно, обозначая этим названием стены, отделявшие Египет от аравийской пустыни. Египет же — слово финикийского происхождения и обозначает изогнутый морской берег. Эта обширная страна заключает в себе и плодородные долины по р. Нилу и громадные пустыни. Кроме Нила, в древности Египет был орошаем многочисленными каналами, по которым вода проводилась в такие местности, куда не достигали наводнения р. Нила. В новейшее время наукою установлена причина ежегодных разливов Нила — это повторяющиеся ежегодно в одно и то же время тропические дожди в тех местах, где Нил берет свое начало, дожди от которых растаивают и снега, лежащие на высоких вершинах тамошних гор. Растительность в Египте в древние времена была богаче, чем в настоящее время, а дельта Нила по своему плодородию была неисчерпаемой житницей для всей Азии и Европы. Фауна Египта также была богата и разнообразна.


Древние египтяне различали между верхним и нижним Египтом. Первый с главным городом Но-Аммоном, или Фивами, отличался богатством и огромностью своих дворцов и храмов, второй с главным городом Ноф, или Мемфис, славен был своими сорока пирамидами.


В Египте жили потомки Хама — от его второго сына ( Быт 10:7,13 ), племя сильное и красивое, занимавшееся главным образом земледелием и в то же время достигшее высоких ступеней в развитии культуры и образованности вообще. Политическая жизнь Египта давно отлилась в форму наследственной неограниченной монархии. Первым царем Египта (по Лепсиусу) был Менес, восшедший на престол в 3892 г. до Р. Х.; всех сменявших одна другую царских династий в Египте историки насчитывают до 30. Впоследствии Египет стал провинцией сначала греческой, а потом римской империи.


На облаке — этим поэтическим образом пророк хочет указать на быстроту, с какою Господь совершит свой праведный суд над Египтом (ср. Пс 17:11 ; 67:34 ; 103:3 ) — И грядет — точнее, «прибывает».


Идолы Египетские. У египтян было чрезвычайно много богов — покровителей разных сторон человеческой жизни. Религия Египта никогда не была монотеистической и число богов и предметов почитания в Египте с течением времени все более и более возрастало... Внешний вид этих «богов» или идолов был весьма разнообразен. Тут были и изображения людей и изображения быков, птиц, ящериц и т. п.


Сердце Египта. Египет потеряет всякое мужество — среди его жителей воцарится паника.


19:2  По воле Иеговы, в Египте начнется междоусобная война. И действительно, уже при жизни Исаии нижний Египет распался на несколько царств, средоточными пунктами которых стали: Танис, Мемфис, Саис и др. города. Эти раздоры облегчали эфиоплянам и ассирийцам завладение Египтом, которое совершилось вскоре после смерти Исаии.


19:3  Дух Египта. У египетских государственных людей вовсе исчезнет способность соображения (ср. 11:2 и Иер 19:7 ).


Разрушу, т. е. приведу в смятение все планы и предначертания египетских политиков.


Чародеев — собств. «бормочущих» (haittim) указание на неясный говор заклинателей.


Вызывающим мертвых — по евр. haovot, см. 8:19 .


Гадателям — знахарям (hajidonim), см. там же.


19:4  Властителя жестокого. Одни толкователи видят здесь пророчество о нашествии на Египет царя ассирийского Асар-Гаддона, другие видят исполнение этого пророчества в воцарении фараона Псамметиха и в деятельности следовавших за Псамметихом фараонов Нехо и Гафра, которые, захватив престол Египетского царства при помощи наемных войск, сильно преследовали туземное население, так что около 200 тыс. египтян, принадлежавших касте воинов, должны были переселиться тогда в Эфиопию. Вероятнее первое из этих двух мнений. Асар-Гаддон, поразив фараона Тиргаку, разделил Египет на 20 округов, поставил там своих губернаторов и разместил по Египту ассирийские гарнизоны. Но правильнее всего, кажется, будет предположить, что Исаия не хотел здесь изобразить какое-либо отдельное лицо, а давал общую характеристику будущих судеб Египта.


19:5-6  Море — см. 18,2.


Река. Если Нил в его наибольшем разливе назывался морем (ijom), то в обычной своей ширине он носил название — реки или потока (nahar).


Реки по евр. naharoth, т. е. рукава Нила и его каналы.


Каналы, по евр. jeorej (от jeor — поток — название Нила), могут означать и большие каналы и водоотводные канавы.


19:7  Поля при реке, т. е. самые плодородные луга при устье Нила.


Посеянное при реке, т. е. каждый засеянный клочок земли.


19:8-9  Нил был очень богат рыбою (ср. Чис 11:5 ), и оскудение воды в Ниле вело за собою падение рыболовства. Обрабатывающие лен — букв. с евр.: расчесывающие лен деревянными гребнями; изо льна этого приготовлялась материя для священных одеяний.


Полотна — точнее: разные материи — и полотняные и даже шелковые (по евр. harir).


19:10  Сети. В евр. тексте здесь поставлено слово schutoth — устои, но Орелли исправляет его на другое — schoteiha = ткачи от schota = ткать. Поэтому здесь слово сети можно заменить выражением: ткачи — последняя половина стиха у Кондамина переведена так: «и все работники находятся в отчаянии».


19:11  Цоан, по-егип. Таан, ныне Сан (по LXX Танис), расположен был на восточном берегу второго с востока рукава Нила. Он был столицею нижнего Египта в эпоху гиксов и оставался таковою же при Исаии (Ср. 30:4 ). Египетские мудрецы в древности славились по всему миру ( 3 Цар 5:10 ), а мудрецы столичного города, конечно, должны были пользоваться особым почетом. Мудрость эта или разные тайные знания передавались обыкновенно в касте жрецов по наследству — от отцов детям.


Сын царей древних. Цари в Египте избирались, главным образом, из касты жрецов, почему древние писатели иногда называют фараонов священниками.


19:12  Пусть узнают — точнее с евр: пусть внушат, разъяснят.


19:13  Мемфис, по-егип. Меннуфер, Меннуфэ (пристанище добрых) по-ассир. Мемпи, был другою столицею нижнего Египта. Главы племен — точнее с евр.: краеугольные камни (ср. 28:16 ) или основания племен или областей, из которых царство египетское образовалось и на которые впоследствии опять распалось.


19:14-15  Послал — точнее: примешал, подлил.


В него, т. е. в страну Египетскую как бы в некоторый сосуд.


Дух опьянения — опьяняющую влагу. Скорее всего, это опьянение овладело советниками фараона, которые поэтому повели Египет не тою дорогою, какою ему нужно было идти. Голова и хвост — начальники и подчиненные.


Пальма и трость — высший и низший классы общества.


19:16-25  Испытавши всякие бедствия, Египет придет к убеждению в том, что эти бедствия посланы на него Всемогущим Богом и с трепетом преклонится пред Богом истинным и Его избранным народом. Сначала несколько городов признают власть Иеговы, а потом и весь Египет станет страною истинного богопочитания. Господь станет относиться к египтянам так, как прежде относился к еврейскому народу, — то милостиво, то со гневом. Это обращение Египта к Иегове побудит и другие народы поступить так же. По представлению пророка, и Ассур уверует в Бога истинного, так что Египет, Ассирия и Израиль составят великий тройственный союз, в котором утвердится истинное общение с Богом.


19:16-17  В тот день, т. е. после вышеперечисленных бедствий.


Убоятся — т. е. поймут, что Иегова — есть действительно Единый Всемогущий Бог.


19:18  Пять городов, т. е. довольно значительное число городов. Так объяснять это число можно на основании того, что пять — половина десяти, а 10 — символ полноты (ср. Мф 25:2,20 ).


Язык ханаанский — конечно, язык еврейский, потому что у египтян страна евреев называлась Ханаанскою. Говорить на чьем-либо языке — значит мыслить и веровать согласно с людьми, говорящими на этом языке.


Клясться, т. е. признавать власть и силу Иеговы.


Город солнца — по масоретскому тексту: ir haherem — город разрушения. Нужно думать, что в масоретском тексте допущена ошибка и вот почему: а) так как речь в 18 ст. идет об обращенном Египте, то название для главного города Египта, указывающее на разрушение его, совершенно неподходящее; б) большинство древних переводов идут против такого чтения. Но если так, то что означает другое чтение, принятое и новейшими критиками — ir hacheres? Это выражение означает «город солнца», как переведено и в русском синодальномпереводе, но какой смысл соединял с этим названием сам пророк — об этом ничего решительного сказать нельзя.1УLXX здесь поставлено выражение: πόλισ ἀσεδέκ. Последнее выражение представляет собою воспроизведение еврейского слова hazedek = справедливость.


19:19-20  В земле Египетской утвердится истинное богопочтение со всеми внешними обрядами. Египтяне, как и евреи, будут служить Иегове и приближаться к Нему посредством жертвоприношений. Едва ли, впрочем, эти слова Исаии могут быть отнесены к тем частичным случаям обращения египтян к еврейской религии, какие имели место в позднейшие времена Ветхого Завета. Скорее всего здесь пророк говорил о будущем обращении Египта ко Христу. Поэтому в жертвеннике, им упомянутом, лучше всего видеть церкви Божии, какие в христианское время появились в Египте.


И памятник Господу — точнее с евр.: столб, обелиск (mazebah). Он будет стоять, как следует перевести буквально с евр., близь или у границы Египетской страны и будет для всякого, вступающего в эту страну, знамением или указанием на то, что в Египте почитается истинный Бог, Иегова. Конечно, слова пророка не нужно понимать буквально: пророк хотел сказать только, что всему свету станет известно об обращении Египта к истинной вере.


Но если Египет обратится к истинному Богу, то и Бог обратится к Египту — пошлет ему Свою помощь, как это делал Он, когда к нему обращались евреи во времена Судей ( Суд 3:9,15 ; 4:3 и др.).


Спасителя — по евр. hoscnïja. Так назывались судии израильские ( Суд 6:36 ; 12:3 и др).


Заступника — по евр. rab, т. е. борец, мститель (Ср. Суд 6:31 ; 11:25 ).


19:21-22  Египтяне познают Господа, т. е. уверуют в Иегову, признают Его истинным Богом.


Жертва и дары — т. е. кровавые жертвоприношения и простые хлебные приношения.


И поразит Господь, т. е. Господь будет вразумлять египтян временными наказаниями, как Он поступал и с евреями.


19:23-25  В тот день — очевидно, во времена мессианские.


Большая дорога. Такая дорога существовала уже издавна. Она шла из Египта через восточную Палестину и Сирию в Месопотамию ( Быт 37:25 ). Но пророк, очевидно, имеет здесь в виду дорогу в переносном смысле этого слова. Он хочет сказать, что египтяне и ассирийцы, в его время постоянно враждовавшие между собою из-за обладания Малой Азией, во времена Мессии будет посещать друг друга только с мирными намерениями, а не для того, чтобы воевать.


Будут служить Господу. Египет и Ассирию соединит главным образом общая религия (ср. 11:6 и сл. ).


Израиль будет третьим. Евреи также постоянно враждовали то с Египтом, то с Ассирией. Во времена Мессии Израиль войдет в великий духовный союз со своими прежними врагами.


Благословение — по переводу Кондамина здесь следовало бы прибавить частицу как: Израиль будет как благословение, т. е. посредником в получении божественных благословений всею землею (Ср. Быт 12:2 и сл. ). Важно отметить, что египтянам дается здесь название «мой народ»