Библия-Центр
РУ
Вся Библия
Церковнославянский перевод (ru)
Поделиться

Второзако1ніе, ГлавA 28

И# бyдетъ є3гдA пре1йдете їoрдaнъ въ зе1млю, ю4же гDь бг7ъ вaшъ дае1тъ вaмъ, ѓще слyхомъ послyшаете глaса гDа бг7а вaшегw храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь, и3 дaстъ тS гDь бг7ъ тво1й вы1шше всёхъ kзы6къ земли2:
и3 пріи1дутъ на тS вс‰ благословє1ніz сі‰ и3 њбрsщутъ тS. Ѓще слyхомъ послyшаеши глaса гDа бг7а твоегw2,
благослове1нъ ты2 во грaдэ и3 благослове1нъ ты2 на селЁ,
благословє1на и3счaдіz чре1ва твоегw2 и3 плоды2 земли2 твоеS, и3 стадA волHвъ твои1хъ и3 п†ствы nве1цъ твои1хъ,
благословє1ны жи6тницы твои2 и3 њстaнцы твои2,
благослове1нъ ты2 внегдA входи1ти тебЁ и3 благослове1нъ ты2 внегдA и3сходи1ти тебЁ.
Да предaстъ тебЁ гDь бг7ъ враги2 тво‰, сопроти1вzщыzсz тебЁ, сокрушє1ны пред8 лице1мъ твои1мъ: путе1мъ є3ди1нэмъ и3зы1дутъ на тS и3 седмію2 путьми2 побэжaтъ t лицA твоегw2.
Да по1слетъ гDь на тS блгcве1ніе въ храни1лищахъ твои1хъ и3 на вс‰, на нsже возложи1ши рyку твою2 на земли2, ю4же гDь бг7ъ тво1й дае1тъ тебЁ.
Да возстaвитъ тS гDь бг7ъ тво1й себЁ лю1дъ свsтъ, ћкоже клsтсz nтцє1мъ твои6мъ. Ѓще послyшаеши глaса гDа бг7а твоегw2 и3 ходи1ти бyдеши въ путе1хъ є3гw2,
10 и3 ќзрzтъ тS вси2 kзы1цы земнjи, ћкw и4мz гDа (бг7а твоегw2) призвaсz на тS, и3 ўбоsтсz тебє2,
11 и3 ўмно1житъ тS гDь бг7ъ тво1й во благ†z во и3счaдіехъ ўтро1бы твоеS и3 во и3счaдіехъ скотHвъ твои1хъ, и3 въ плодёхъ земли2 твоеS, на земли2 твое1й, ю4же клsтсz гDь nтцє1мъ твои6мъ дaти тебЁ.
12 Да tве1рзетъ тебЁ гDь сокро1вище свое2 благо1е, не1бо, є4же дaти до1ждь земли2 твое1й во вре1мz свое2, да блгcви1тъ вс‰ дэлA рyкъ твои1хъ: и3 дaси взаи1мъ kзы1кwмъ мнHгимъ, ты1 же не њдолжи1шисz: и3 њбладaеши ты2 мно1гими kзы6ки, тобо1ю же не воз8wбладaютъ.
13 Да постaвитъ тS гDь бг7ъ тво1й во главY, ґ не въ хво1стъ: и3 бyдеши тогдA вы1ше, и3 не бyдеши ни1же, ѓще послyшаеши зaповэдій гDа бг7а твоегw2, є3ли6ка ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь храни1ти и3 твори1ти:
14 да не престyпиши t всёхъ слове1съ, ±же ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь, на де1сно ниже2 на лёво, ходи1ти в8слёдъ богHвъ и3ны1хъ служи1ти и5мъ.
15 И# бyдетъ ѓще не послyшаеши глaса гDа бг7а твоегw2 храни1ти и3 твори1ти вс‰ зaпwвэди є3гw2, є3ли6ки ѓзъ заповёдаю тебЁ дне1сь, и3 пріи1дутъ на тS вс‰ кл‰твы сі‰ и3 пости1гнутъ тS:
16 про1клzтъ ты2 во грaдэ и3 про1клzтъ ты2 на селЁ,
17 про1клzты жи6тницы твои2 и3 њстaнки твои2,
18 проклzт† и3сч†діz ўтро1бы твоеS и3 плоды2 земли2 твоеS, стадA волHвъ твои1хъ и3 п†ствы nве1цъ твои1хъ,
19 про1клzтъ ты2 внегдA входи1ти тебЁ и3 про1клzтъ ты2 внегдA и3сходи1ти тебЁ.
20 Да по1слетъ тебЁ гDь скyдость и3 глaдъ и3 и3стребле1ніе на вс‰, на нsже возложи1ши рyку твою2, є3ли6ка ѓще сотвори1ши, до1ндеже потреби1тъ тS и3 до1ндеже погуби1тъ тS вско1рэ, ѕлы1хъ рaди начинaній твои1хъ, зане2 њстaвилъ є3си2 мS.
21 Да прилэпи1тъ гDь къ тебЁ сме1рть, до1ндеже потреби1тъ тS t земли2, въ ню1же ты2 вхо1диши тaмw наслёдити ю5.
22 Да порази1тъ тS гDь неимёніемъ и3 nгне1вицею, и3 стyжею и3 жже1ніемъ, и3 ўбjйствомъ и3 вётромъ тлетво1рнымъ и3 блёдостію, и3 поженyтъ тS, до1ндеже погубsтъ тS.
23 И# бyдетъ не1бо над8 главо1ю твое1ю мёдzно и3 землS под8 тобо1ю желёзна.
24 Да дaстъ гDь до1ждь земли2 твое1й прaхъ, и3 пе1рсть съ небесе2 сни1детъ на тS, до1ндеже сокруши1тъ тS и3 до1ндеже погуби1тъ тS.
25 Да дaстъ тS гDь на и3зсэче1ніе пред8 враги6 твои1ми: путе1мъ є3ди1нэмъ и3зы1деши къ ни6мъ и3 седмію2 пути6 побэжи1ши t лицA и4хъ, и3 бyдеши въ разсёzніе во всёхъ цaрствахъ земны1хъ,
26 и3 бyдутъ мертвецы2 вaши снёдь пти1цамъ небє1снымъ и3 ѕвэрє1мъ земны6мъ, и3 не бyдетъ tгонszй.
27 Да порази1тъ тS гDь вре1домъ є3гv1петскимъ въ сэдaлищахъ и3 крaстою ди1віею и3 све1рбомъ, ћкw не мощи2 тебЁ и3сцэли1тисz.
28 Порази1тъ тS гDь неи1стовствомъ и3 слэпото1ю и3 и3зступле1ніемъ ўмA,
29 и3 бyдеши њсzзazй въ полyдни, ћкоже њсzзaетъ слэпы1й во тьмЁ, и3 не и3спрaвитъ путjй твои1хъ: и3 бyдеши тогдA њби1димь и3 расхищaемь во вс‰ дни6, и3 не бyдетъ помогazй тебЁ.
30 ЖенY по1ймеши, и3 и4нъ мyжъ воз8имёетъ ю5: до1мъ сози1ждеши, и3 не поживе1ши въ не1мъ: віногрaдъ насади1ши, и3 не њбере1ши є3гw2:
31 теле1цъ тво1й заклaнъ пред8 тобо1ю, и3 не снёси t негw2: nслS твое2 tsто t тебє2, и3 не tдaстсz тебЁ: џвцы тво‰ tданы2 (бyдутъ) врагHмъ твои6мъ, и3 не бyдетъ тебЁ помогazй:
32 сы1нове твои2 и3 дщє1ри тво‰ tданы2 (бyдутъ) kзы1ку и3но1му, и3 џчи твои2 ќзрzтъ и3стаевaюще на сі‰, и3 не возмо1жетъ рукA твоS:
33 плоды2 земли2 твоеS и3 вс‰ труды2 тво‰ поsстъ kзы1къ, є3гHже не вёси, и3 бyдеши њби1димь и3 сокрушaемь во вс‰ дни6,
34 и3 бyдеши и3зумле1нъ, видёній рaди nче1съ твои1хъ, ±же ќзриши.
35 Да порази1тъ тS гDь вре1домъ ѕлы1мъ на колёнахъ и3 на го1ленехъ, ћкw не мощи2 и3сцэли1тисz тебЁ t сто1пъ но1гъ твои1хъ дaже до верхA (главы2) твоеS.
36 Да tведе1тъ тS гDь и3 кн‰зи тво‰, ±же постaвиши себЁ, въ kзы1къ, є3гHже не вёси ты2 и3 nтцы2 твои2, и3 послyжиши тaмw богHмъ и3ны6мъ, дре1ву и3 кaменію,
37 и3 бyдеши тaмw въ гадaніе и3 въ при1тчу и3 по1вэсть во всёхъ kзы1цэхъ, въ нsже введе1тъ тS гDь (бг7ъ) тaмw.
38 Сёмz мно1го и3знесе1ши на по1ле, и3 мaло внесе1ши, ћкw поzдsтъ | прyзи:
39 віногрaдъ насади1ши и3 воздёлаеши, и3 вінA не и3спіе1ши, ниже2 возвесели1шисz t негw2, ћкw поsстъ | че1рвь:
40 м†слины бyдутъ тебЁ во всёхъ предёлэхъ твои1хъ, и3 є3ле1емъ не помaжешисz, ћкw и3стече1тъ мaслина твоS:
41 сы1ны и3 дщє1ри роди1ши, и3 не бyдутъ тебЁ, tи1дутъ бо въ плёнъ:
42 вс‰ древє1снаz тво‰ и3 вс‰ жи6та земли2 твоеS потреби1тъ ржA:
43 пришле1цъ, и4же є4сть ў тебє2, взы1детъ над8 тS вы1ше вы1ше, ты1 же низ8и1деши ни1зу ни1зу:
44 се1й взаи1мъ дaстъ тебЁ, ты1 же є3мY взаи1мъ не дaси: се1й бyдетъ главA, ты1 же бyдеши хво1стъ.
45 И# пріи1дутъ на тS вс‰ кл‰твы сі‰, и3 поженyтъ тS и3 пости1гнутъ тS, до1ндеже потребsтъ тS и3 до1ндеже погубsтъ тS: ћкw не послyшалъ є3си2 глaса гDа бг7а твоегw2, є4же храни1ти зaпwвэди є3гw2 и3 њправд†ніz є3гw2, є3ли6ка заповёда тебЁ.
46 И# бyдутъ на тебЁ знaмєніz и3 чудесA, и3 въ сёмени твое1мъ до вёка,
47 поне1же не послужи1лъ є3си2 гDеви бг7у твоемY съ весе1ліемъ и3 благи1мъ се1рдцемъ, мно1жества рaди всёхъ (благи1хъ),
48 и3 послyжиши врагHмъ твои6мъ, ±же по1слетъ гDь бг7ъ тво1й на тS съ глaдомъ и3 жaждею, и3 нагото1ю и3 њскудёніемъ всёхъ: и3 возложи1тъ kре1мъ желёзенъ на вы1ю твою2, до1ндеже сокруши1тъ тS.
49 И# наведе1тъ гDь на тS kзы1къ и3здале1ча t крaz земли2 ѓки ўстремле1ніе џрле, kзы1къ, є3гHже не ўразумёеши глаго1ла,
50 kзы1къ безстyденъ лице1мъ, и4же не ўдиви1тсz лицY стaрчу и3 ю4на не поми1луетъ:
51 и3 поsстъ плоды2 скотHвъ твои1хъ и3 плоды2 земли2 твоеS, ћкw не њстaвитъ тебЁ пшени1цы, ни вінA, ни є3ле1а, стaдъ волHвъ твои1хъ и3 пaствъ nве1цъ твои1хъ, до1ндеже погуби1тъ тS:
52 и3 сокруши1тъ тS во всёхъ градёхъ твои1хъ, до1ндеже разорsтсz стёны тво‰ высHкіz и3 крBпкіz, на ни1хже ты2 ўповaеши, во все1й земли2 твое1й: и3 њѕло1битъ тS во всёхъ градёхъ твои1хъ, ±же даде2 тебЁ гDь бг7ъ тво1й.
53 И# снёси ч†да ўтро1бы твоеS, пло1ть сынHвъ и3 дще1рей твои1хъ, и5хже даде2 тебЁ гDь бг7ъ тво1й, въ тэснотЁ твое1й и3 въ ско1рби твое1й, є4юже њскорби1тъ тS врaгъ тво1й.
54 Ю$ный въ вaсъ и3 млады1й ѕэлw2 позави1дитъ џкомъ свои1мъ брaту своемY и3 женЁ ћже на ло1нэ є3гw2, и3 њстaвшымсz чaдwмъ, ±же ѓще њстaнутсz є3мY:
55 ћкw дaти є3ди1ному и4хъ t пло1тей ч†дъ свои1хъ, и5хже ћлъ є3си2, поне1же ничто2 њстaсz є3мY въ тэснотЁ и3 ско1рби твое1й, є4юже њскорбsтъ тS врази2 твои2 во всёхъ градёхъ твои1хъ.
56 И# ю4наz въ вaсъ (женA) и3 младA ѕэлw2, є3sже не њбы1че ногA є3S ходи1ти по земли2 ю4ности рaди и3 млaдости, позави1дитъ џкомъ свои1мъ мyжу своемY и4же на ло1нэ є3S, и3 сы1ну и3 дще1ри свое1й,
57 и3 бло1нэ свое1й и3зше1дшей и3з8 чре1слъ є3S, и3 чaду своемY є4же ѓще роди1тъ: снёстъ бо | тaйнw, скyдости рaди всёхъ въ тэснотЁ и3 ско1рби свое1й, є4юже њскорби1тъ тS врaгъ тво1й во всёхъ градёхъ твои1хъ.
58 Ѓще не послyшаете твори1ти вс‰ словесA зако1на сегw2, напи6саннаz въ кни1зэ се1й, є4же боsтисz и4мене чтcнaгw и3 чyднагw сегw2, гDа бг7а твоегw2,
59 и3 ўдиви1тъ гDь ћзвы тво‰ и3 ћзвы сёмене твоегw2, ћзвы вели6кіz и3 ди6вныz, и3 болBзни ѕлы6z и3 и3звBстныz,
60 и3 њбрати1тъ на тS всю2 болёзнь є3гv1петскую ѕлyю, є3sже ты2 боsлсz є3си2 t лицA и4хъ, и3 прилэпsтсz къ тебЁ:
61 и3 все2 разслабле1ніе, и3 всю2 ћзву ненапи1санную и3 всю2 пи1саную въ кни1зэ зако1на сегw2 наведе1тъ гDь на тS, до1ндеже потреби1тъ тS:
62 и3 њстaнетесz въ числЁ мaлэмъ, вмёстw тогw2 є3гдA бы1сте ћкw ѕвёзды небє1сныz мно1жествомъ, ћкw не послyшасте глaса гDа бг7а вaшегw.
63 И# бyдетъ, ћкоже возвесели1сz гDь њ вaсъ благотвори1ти вaмъ и3 ўмно1жити вaсъ, тaкw возвесели1тсz гDь њ вaсъ потреби1ти вaсъ: и3 во1зметесz t земли2, въ ню1же вы2 вхо1дите тaмw наслёдити ю5,
64 и3 разсёетъ тS гDь бг7ъ тво1й во вс‰ kзы1ки, t крaz земли2 дaже до крaz є3S, и3 послyжиши тaмw богHмъ и3ны6мъ, дре1ву и3 кaменію, и4хже не знaлъ є3си2 ты2 и3 nтцы2 твои2:
65 но и3 во kзы1цэхъ џнэхъ не ўпоко1итъ тS, ниже2 бyдетъ стоsніz стопЁ ноги2 твоеS: и3 дaстъ тебЁ гDь тaмw се1рдце печaльное и3 њскудэв†ющаz nчесA и3 и3стаzвaющую дyшу:
66 и3 бyдетъ живо1тъ тво1й ви1сzщь пред8 nчи1ма твои1ма, и3 ўбои1шисz во дни2 и3 въ но1щи, и3 не бyдеши вёры ћти житію2 твоемY:
67 заyтра рече1ши: кaкw бyдетъ ве1черъ; и3 въ ве1черъ рече1ши: кaкw бyдетъ ќтро; t стрaха се1рдца твоегw2, и4мже ўбои1шисz, и3 t видёній nче1съ твои1хъ, и4миже ќзриши:
68 и3 возврати1тъ тS гDь бг7ъ во є3гv1петъ въ корабле1хъ, и3 на пути2 є3го1же реко1хъ, не приложите2 ксемY ви1дэти є3го2: и3 про1дани бyдете тaмw врагHмъ вaшымъ въ рабы6 и3 въ рабы6ни, и3 не бyдетъ купyющагw.
Для корректного отображения некириллических текстов желательно установить шрифты Lucida Sans Unicode (для текстов на греческом) и Hirmos (для текстов на церковнославянском). Если Ваш браузер поддерживает технологию CSS3, шрифты будут загружены автоматически.
Комментарии:
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

28 Эта глава продолжает изложение гл. Втор 26:16-19 и Втор 27:9-10, где Второзаконнический свод был представлен как хартия Союза-Завета Ягве с Израилем. Она заканчивается "благословениями и проклятиями", как это было принято на Востоке.


28:53 Во время осады Самарии голод довел жителей до того, что иногда матери ели своих собственных детей (4 Цар 6:28-29). Иеремия (Иер 19:9) и Иезекииль (Иез 5:10) грозят жителям Иерусалима тем же ужасным бедствием, и эти угрозы не остались пустыми словами (Плач 2:10; Плач 4:10; ср. Иосиф Флавий, Иудейская война).


Являясь последней частью Пятикнижия, Второзаконие в то же время открывает собой новый цикл библ. книг, который принято называть на Западе «Девтерономической (Второзаконнической) историей». В нем составитель собрал в назидательных целях сказания об истории народа Божия. Сюда входят кн. Иисуса Навина, Судей и Царств, находящиеся — согласно распространенной на Западе теории — под сильным влиянием Второзакония. Второзаконнической же «редакцией» западные библеисты называют послепленную редакцию этих книг, являющуюся окончательной.

В отличие от других законоположительных частей ВЗ Второзаконие характеризуется ярким проповедническим стилем. Основой его явилось завещание Моисея. Испытывая тревогу при мысли о соблазнах, ожидавших израильтян в Ханаане, пророк стремился запечатлеть в их сердцах сущность своего учения. Впоследствии эти заповеди и проповеди повторялись левитами северо-израильских городов во время праздника возобновления Завета.

По-видимому, существовало три варианта данной книги (Втор 1:4-40; Втор 4:26-41 и Втор 28; Втор 29-30); каждый вариант состоял из исторического пролога, заповедей, благословений и проклятий. Как полагают библеисты, один из этих вариантов (или три слитых воедино) был спрятан в Иерусалимском храме и обнаружен при царе Иосии (4 Цар 22). В пользу этого предположения говорит тот факт, что в книге, найденной при Иосии, имелась заповедь совершать богослужение только в одном месте, избранном Богом. А такая заповедь встречается лишь во Второзаконии (Втор 12:5). Первоначально, очевидно, речь шла о Сихеме (именно там совершался обряд возобновления Завета — Втор 27:4). После разрушения Северного израильского царства (722 г. до Р.Х.) этим центром стали считать Иерусалим. Культовый моноцентризм — одна из главных идей исторических книг.

Второзаконие содержит главные библейские заповеди — о любви к Богу и ближнему. В ответах искусителю Христос приводит слова из этой книги (Мф 4:4-10). С другой стороны, на Второзаконии лежит печать напряженной борьбы с язычеством, происходившей на протяжении всего того времени, когда книга составлялась. Это придает ей местами резкий и суровый тон. Второзаконие — книга веры, которая отстаивает свое существование перед лицом врагов. Она проникнута высоким религиозно-этическим пафосом. Социальное законодательство Втор направлено против деспотизма царской власти и угнетения неимущих.

Названия, разделения и содержание

Пять первых книг Библии составляют одно целое, которое по-еврейски называется Тора, т.е. Закон. Первое достоверное свидетельство об употреблении слова Закон (греч. «νομος») в этом смысле мы встречаем в предисловии кн. Премудрости Иисуса, сына Сирахова. В начале христианской эры название «Закон» уже было общепринятым, как мы это видим в НЗ (Лк 10:26; ср. Лк 24:44). Иудеи, говорившие по-еврейски, называли первую часть Библии также «Пять пятых Закона», чему соответствовало в эллинизированных еврейских кругах η πεντατευχος (подраз. «βιβλος» ., т.е. Пятитомник). Это разделение на пять книг засвидетельствовано еще до нашей эры греческим переводом Библии семьюдесятью толковниками (LXX). В этом, принятом Церковью, переводе каждой из пяти книг было дано название, согласно ее содержанию или содержанию ее первых глав:

Кн. Бытия (собств. — книга о происхождении мира, рода человеческого и избранного народа); Исход (начинается с рассказа об уходе евреев из Египта); Левит (закон для священников из колена Левиина); Числа (книга начинается с описания переписи народа: гл. Числ 1-4); Второзаконие («второй закон», воспроизводящий в более пространном изложении Закон, данный на Синае). Иудеи же до сих пор называют каждую книгу евр. Библии по ее первому значимому слову.

Кн. Бытия разделяется на две неравные части: описание происхождения мира и человека (Быт 1-11) и история праотцев народа Божия (Быт 12-50). Первая часть — как бы пропилеи, вводящие в историю, о которой повествует вся Библия. В ней описывается сотворение мира и человека, грехопадение и его последствия, постепенное развращение людей и постигшее их наказание. Происшедший затем от Ноя род расселяется по земле. Генеалогические же таблицы все суживаются и, наконец, ограничиваются родом Авраама, отца избранного народа. История праотцев (Быт 12-50) описывает события из жизни великих предков: Авраама, человека веры, послушание которого вознаграждается: Бог обещает ему многочисленных потомков и Святую Землю, которая станет их наследием (Быт 12 1—25:8); Иакова, отличающегося хитростью: выдав себя за старшего брата, Исава, он получает благословение своего отца Исаака и затем превосходит изворотливостью своего дядю Лавана; однако его ловкость оказалась бы напрасной, если бы Бог не предпочел его Исаву и не возобновил в его пользу обетования, данные Аврааму, и заключенный с ним союз (Быт 25:19-36:43). Бог избирает людей не только высокого нравственного уровня, ибо он может исцелить всякого человека, открывающегося Ему, как бы он ни был греховен. По сравнению с Авраамом и Иаковом Исаак выглядит довольно бледно. О его жизни говорится главным образом в связи с его отцом или сыном. Двенадцать сыновей Иакова — родоначальники двенадцати колен Израилевых. Одному из них посвящена последняя часть кн. Бытия: гл. Быт 37-50 — биография Иосифа. В них описывается, как добродетель мудрого вознаграждается и Божественное Провидение обращает зло в добро (Быт 50:20).

Две главные темы Исхода: освобождение из Египта (Исх 1:1-15:21) и Синайский Союз-Завет (Исх 19:1-40:38) связаны с менее значимой темой — странствия по пустыне (Исх 15:22-18:27). Моисей, получивший откровение неизреченного имени Ягве на горе Божией Хориве, приводит туда израильтян, освобожденных от рабства. В величественной теофании Бог вступает в союз с народом и дает ему Свои Заповеди. Как только союз был заключен, народ его нарушил, поклонившись золотому тельцу, но Бог прощает виновных и возобновляет союз. Ряд предписаний регулирует богослужение в пустыне.

Кн. Левит носит почти исключительно законодательный характер, так что повествование о событиях, можно сказать, прерывается. Она содержит ритуал жертвоприношений (Лев 1-7): церемониал поставления в священники Аарона и его сыновей (Лев 8-10); предписания о чистом и нечистом (Лев 11-15), завершающиеся описанием ритуала Дня Очищения (Лев 16); «Закон святости» (Лев 17-26), содержащий богослужебный календарь и заканчивающийся благословениями и проклятиями (Лев 26). В гл. Лев 27 уточняются условия выкупа людей, животных и имущества, посвященных Ягве.

В кн. Числа вновь говорится о странствии в пустыне. Уходу от Синая предшествуют перепись народа (Числ 1-4) и богатые приношения по случаю освящения скинии (Числ 7). Отпраздновав второй раз Пасху, евреи покидают святую гору (Числ 9-10) и доходят до Кадеса, где предпринимают неудачную попытку проникнуть в Ханаан с юга (Числ 11-14). После долгого пребывания в Кадесе они отправляются в Моавские равнины, прилегавшие к Иерихону (Числ 20-25). Мадианитяне разбиты, и колена Гада и Рувима поселяются в Заиорданьи (Числ 31-32). В гл. Числ 33 перечисляются остановки в пустыне. Повествования чередуются с предписаниями, дополняющими синайское законодательство или подготовляющими поселение в Ханаане.

Второзаконие отличается особой структурой: это кодекс гражданских и религиозных узаконений (Втор 12:26-15:1), включенный в большую речь Моисея (Втор 5-11; Втор 26:16-28:68), которую предваряет его первая речь (Втор 1-4); за ней следует третья речь (Втор 29-30); наконец говорится о возложении миссии на Иисуса Новина, приводятся песнь и благословения Моисея, даются краткие сведения о конце его жизни (Втор 31-34).

Второзаконнический кодекс отчасти воспроизводит заповеди, данные в пустыне. Моисей напоминает в своих речах о великих событиях Исхода, об откровении на Синае и начале завоевания Земли Обетованной. В них раскрывается религиозный смысл событий, подчеркивается значение Закона, содержится призыв к верности Богу.

Литературная композиция

Составление этого обширного сборника приписывалось Моисею, что засвидетельствовано в НЗ (Ин 1:45; Ин 5:45-47; Рим 10:5). Но в более древних источниках нет утверждения, что все Пятикнижие написано Моисеем. Когда в нем, хотя очень редко, говорится: «Моисей написал» — эти слова относятся лишь к определенному месту. Исследователи Библии обнаружили в этих книгах различие в стиле, повторения и некоторую непоследовательность повествований, что не дает возможности считать их произведением, целиком принадлежащим одному автору. После долгих исканий библеисты, главным образом под влиянием К.Г. Графа и Ю. Велльгаузена, склонились в основном к т.н. документарной теории, которую схематически можно формулировать так: Пятикнижие представляет компиляцию из четырех документов, возникших в различное время и в различной среде. Первоначально было два повествования: в первом автор, т. н. Ягвист, условно обозначаемый буквой «J», употребляет в рассказе о сотворении мира имя Ягве, которое Бог открыл Моисею; другой автор, т. н. Элогист (Е), называет Бога распространенным в то время именем Элогим. Согласно этой теории повествование Ягвиста было записано в 11 веке в Иудее, Элогист же писал немного позже в Израиле. После разрушения Северного царства оба документа были сведены воедино (JE). После царствования Иосии (640-609) к ним было прибавлено Второзаконие «D», а после Плена ко всему этому (JED) был присоединен священнический кодекс (Р), содержащий главным образом законы и несколько повествований. Этот кодекс составил своего рода костяк и образовал рамки этой компиляции (JEDP). Такой литературно-критический подход связан с эволюционной концепцией развития религиозных представлений в Израиле.

Уже в 1906 г Папская Библейская Комиссия предостерегла экзегетов от переоценки этой т. н. документарной теории и предложила им считать подлинным авторство Моисея, если иметь в виду Пятикнижие в целом, и в то же время признавать возможность существования, с одной стороны устных преданий и письменных документов, возникших до Моисея, а с другой — изменений и добавлений в более позднюю эпоху. В письме от 16 января 1948 г, обращенном к кардиналу Сюару, архиепископу Парижскому, Комиссия признала существование источников и постепенных приращений к законам Моисея и историческим рассказам, обусловленных социальными и религиозными установлениями позднейших времен.

Время подтвердило правильность этих взглядов библейской Комиссии, ибо в наше время классическая документарная теория все больше ставится под сомнение. С одной стороны, попытки систематизировать ее не дали желаемых результатов. С другой стороны, опыт показал, что сосредоточение интереса на чисто литературной проблеме датировки окончательной редакции текста имеет гораздо меньшее значение, чем подход исторический, при котором на первое место выдвигается вопрос об источниках устных и письменных, лежащих в основе изучаемых «документов». Представление о них стало теперь менее книжным, более близким к конкретной действительности. Выяснилось, что они возникли в далеком прошлом. Новые данные археологии и изучение истории древних цивилизаций Средиземноморья показали, что многие законы и установления, о которых говорится в Пятикнижии, сходны с законами и установлениями эпох более давних, чем те, к которым относили составление Пятикнижия, и что многие его повествования отражают быт более древней среды.

Не будучи 8 состоянии проследить, как формировалось Пятикнижие и как в нем слилось несколько традиций, мы, однако, вправе утверждать, что несмотря на разнохарактерность текстов явистского и элогистского, в них по существу идет речь об одном и том же. Обе традиции имеют общее происхождение. Кроме того, эти традиции соответствуют условиям не той эпохи, когда они были окончательно письменно зафиксированы, а эпохи, когда произошли описываемые события. Их происхождение восходит, следовательно, к эпохе образования народа Израильского. То же в известной мере можно сказать о законодательных частях Пятикнижия: пред нами гражданское и религиозное право Израиля; оно эволюционировало вместе с общиной, жизнь которой регулировало, но по своему происхождению оно восходит ко времени возникновения этого народа. Итак, первооснова Пятикнижия, главные элементы традиций, слившихся с ним, и ядро его узаконений относятся к периоду становления Израильского народа. Над этим периодом доминирует образ Моисея, как организатора, религиозного вождя и первого законодателя. Традиции, завершающиеся им, и воспоминания о событиях, происходивших под его руководством, стали национальной эпопеей. Учение Моисея наложило неизгладимый отпечаток на веру и жизнь народа. Закон Моисеев стал нормой его поведения. Толкования Закона, вызванные ходом исторического развития, были проникнуты его духом и опирались на его авторитет. Засвидетельствованный в Библии факт письменной деятельности самого Моисея и его окружения не вызывает сомнений, но вопрос содержания имеет большее значение, чем вопрос письменного фиксирования текста, и поэтому так важно признать, что традиции, лежащие в основе Пятикнижия, восходят к Моисею как первоисточнику.

Повествования и история

От этих преданий, являвшихся живым наследием народа, вдохнувших в него сознание единства и поддерживавших его веру, невозможно требовать той строго научной точности, к которой стремится современный ученый; однако нельзя утверждать, что эти письменные памятники не содержат истины.

Одиннадцать первых глав Бытия требуют особого рассмотрения. В них описано в стиле народного сказания происхождение рода человеческого. Они излагают просто и картинно, в соответствии с умственным уровнем древнего малокультурного народа, главные истины, лежащие в основе домостроительства спасения: создание Богом мира на заре времен, последовавшее за ним сотворение человека, единство рода человеческого, грех прародителей и последовавшие изгнание и испытания. Эти истины, будучи предметом веры, подтверждены авторитетом Св. Писания; в то же время они являются фактами, и как истины достоверные подразумевают реальность этих фактов. В этом смысле первые главы Бытия носят исторический характер. История праотцев есть история семейная. В ней собраны воспоминания о предках: Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Она является также популярной историей. Рассказчики останавливаются на подробностях личной жизни, на живописных эпизодах, не заботясь о том, чтобы связать их с общей историей. Наконец, это история религиозная. Все ее переломные моменты отмечены личным участием Бога, и все в ней представлено в провиденциальном плане. Более того, факты приводятся, объясняются и группируются с целью доказать религиозный тезис: существует один Бог, образовавший один народ и давший ему одну страну. Этот Бог — Ягве, этот народ — Израиль, эта страна — святая Земля. Но в то же время эти рассказы историчны и в том смысле, что они по-своему повествуют о реальных фактах и дают правильную картину происхождения и переселения предков Израильских, их географических и этнических корней, их поведения в плане нравственном и религиозном. Скептическое отношение к этим рассказам оказалось несостоятельным перед лицом недавних открытий в области истории и археологии древнего Востока.

Опустив довольно длинный период истории, Исход и Числа, а в определенной мере и Второзаконие, излагают события от рождения до смерти Моисея: исход из Египта, остановка у Синая, путь к Кадесу (о долгом пребывании там хранится молчание), переход через Заиорданье и временное поселение на равнинах Моава. Если отрицать историческую реальность этих фактов и личности Моисея, невозможно объяснить дальнейшую историю Израиля, его верность ягвизму, его привязанность к Закону. Надо, однако, признать, что значение этих воспоминаний для жизни народа и отзвук, который они находят в обрядах, сообщили этим рассказам характер победных песен (напр, о переходе через Чермное море), а иногда и богослужебных песнопений. Именно в эту эпоху Израиль становится народом и выступает на арену мировой истории. И хотя ни в одном древнем документе не содержится еще упоминания о нем (за исключением неясного указания на стеле фараона Мернептаха), сказанное о нем в Библии согласуется в главных чертах с тем, что тексты и археология говорят о вторжении в Египет гиксосов, которые в большинстве своем были семитического происхождения, о египетской администрации в дельте Нила, о политическом положении Заиорданья.

Задача современного историка состоит в том, чтобы сопоставить эти данные Библии с соответствующими событиями всемирной истории. Несмотря на недостаточность библейских указаний и недостаточную определенность внебиблейской хронологии, есть основания предполагать, что Авраам жил в Ханаане приблизительно за 1850 лет до Р.Х., что история возвышения Иосифа в Египте и приезда к нему других сыновей Иакова относится к началу 17 в. до Р.Х. Дату Исхода можно определить довольно точно по решающему указанию, данному в древнем тексте Исх 1:11: народ сынов Израилевых «построил фараону Пифом и Рамзес, города для запасов». Следовательно, Исход произошел при Рамзесе II, основавшем, как известно, город Рамзес. Грандиозные строительные работы начались в первые же годы его царствования. Поэтому весьма вероятно, что уход евреев из Египта под водительством Моисея имел место около середины царствования Рамзеса (1290-1224), т.е. примерно около 1250 г до Р.Х.

Учитывая библейское предание о том, что время странствования евреев в пустыне соответствовало периоду жизни одного поколения, водворение в Заиорданьи можно отнести к 1225 г до Р.Х. Эти даты согласуются с историческими данными о пребывании фараонов XIX династии в дельте Нила, об ослаблении египетского контроля над Сирией и Палестиной в конце царствования Рамзеса II, о смутах, охвативших весь Ближний Восток в конце 13 в. до Р.Х. Согласуются они и с археологическими данными, свидетельствующими о начале Железного Века в период вторжения Израильтян в Ханаан.

Законодательство

В евр Библии Пятикнижие называется «Тора», т.е. Закон; и действительно здесь собраны предписания, регулировавшие нравственную, социальную и религиозную жизнь народа Божия. В этом законодательстве нас больше всего поражает его религиозный характер. Он свойственен и некоторым другим кодексам древнего Востока, но ни в одном из них нет такого взаимопроникновения религиозного и светского элементов. В Израиле Закон дан Самим Богом, он регулирует обязанности по отношению к Нему, его предписания мотивируются религиозными принципами. Это кажется вполне нормальным, когда речь идет о нравственных предписаниях Десятисловия (Синайских Заповедях) или о культовых законах кн. Левит, но гораздо более знаменательно, что в том же своде гражданские и уголовные законы переплетаются с религиозными наставлениями и что все представлено как Хартия Союза-Завета с Ягве. Из этого естественно следует, что изложение этих законов связано с повествованием о событиях в пустыне, где был заключен этот Союз.

Как известно, законы пишутся для практического применения и их необходимо с течением времени видоизменять, считаясь с особенностями окружающей среды и исторической ситуации. Этим объясняется, что в совокупности рассматриваемых документов можно встретить как древние элементы, так и постановления, свидетельствующие о возникновении новых проблем. С другой стороны, Израиль в известной мере испытывал влияние своих соседей. Некоторые предписания Книги Завета и Второзакония удивительно напоминают предписания Месопотамских кодексов, Свода Ассирийских Законов и Хеттского кодекса. Речь идет не о прямом заимствовании, а о сходстве, объясняющемся влиянием законодательства других стран и обычного права, отчасти ставшего в древности общим достоянием всего Ближнего Востока. Кроме того, в период после Исхода на формулировке законов и на формах культа сильно сказывалось ханаанское влияние.

Десятисловие (10 заповедей), начертанное на Синайских скрижалях, устанавливает основу нравственной и религиозной веры Союза-Завета. Оно приведено в двух (Исх 20:2-17 и Втор 5:6-21), несколько различающихся вариантах: эти два текста восходят к древнейшей, более краткой, форме и нет никаких серьезных данных, опровергающих ее происхождение от Моисея.

Элогистский кодекс Союза-Завета (Исх 20:22-23:19) представляет собой право пастушеско-земледельческого общества, соответствующее реальному положению Израиля, образовавшегося как народ и начавшего вести оседлый образ жизни. От более древних месопотамских кодексов, с которыми у него есть точки соприкосновения, он отличается большой простотой и архаическими чертами. Однако он сохранился в форме, свидетельствующей о некоторой эволюции: особое внимание, которое уделяется в нем рабочему скоту, работам в поле и на виноградниках, равно как и домам, позволяет думать, что он относится к периоду оседлой жизни. С другой стороны, различие в формулировке постановлений — то повелительных, то условных — указывает на разнородность состава свода. В своем настоящем виде он, вероятно, восходит к периоду Судей.

Ягвистский кодекс возобновления Завета (Исх 34:14-26) иногда называется, хотя и неправильно, вторым Десятисловием или обрядовым Декалогом. Он представляет собой собрание религиозных предписаний в повелительной форме и принадлежит к тому же времени, что и книга Завета, но под влиянием Второзакония он был переработан. Хотя кн. Левит получила свою законченную форму только после плена, она содержит и очень древние элементы. Так, например, запреты, касающиеся пищи (Лев 11), или предписания о чистоте (Лев 13-15) сохраняют завещанное первобытной эпохой. В ритуале великого Дня Очищения (Лев 16) тексты древних обрядовых предписаний дополняются более подробными указаниями, свидетельствующими о наличии разработанного представления о грехе. Гл. Лев 17-26 составляют целое, получившее название Закона Святости и относящееся, очевидно, к последнему периоду монархии. К той же эпохе надо отнести кодекс Второзакония, в котором собрано много древних элементов, но также отражается эволюция социальных и религиозных обычаев (напр, законы о единстве святилища, жертвеннике, десятине, рабах) и изменение духа времени (призывы к сердцу и свойственный многим предписаниям увещательный тон).

Религиозный смысл

Религия как Ветхого, так и Нового Завета есть религия историческая: она основывается на откровении Бога определенным людям, в определенных местах, при определенных обстоятельствах и на особом действии Бога в определенные моменты человеческой эволюции. Пятикнижие, излагающее историю первоначальных отношений Бога с миром, является фундаментом религии Израиля, ее канонической книгой по преимуществу, ее Законом.

Израильтянин находит в ней объяснение своей судьбы. Он не только получил в начале книги Бытия ответ на вопросы, которые ставит себе каждый человек — о мире и жизни, о страдании и смерти, — но получил ответ и на свой личный вопрос: почему Ягве, Единый Бог есть Бог Израилев? Почему Израиль — Его народ среди всех народов земли?

Это объясняется тем, что Израиль получил обетование. Пятикнижие — книга обетовании: Адаму и Еве после грехопадения возвещается спасение в будущем, т. н. Протоевангелие; Ною, после потопа, обещается новый порядок в мире. Еще более характерно обетование, данное Аврааму и возобновленное Исааку и Иакову; оно распространяется на весь народ, который произойдет от них. Это обетование прямо относится к обладанию землей, где жили праотцы, Землей Обетованной, но по сути дела в нем содержится большее: оно означает, что особые, исключительные отношения существуют между Израилем и Богом его отцов.

Ягве призвал Авраама, и в этом призыве прообразовано избрание Израиля. Сам Ягве сделал из него один народ. Свой народ по благоизволению Своему, по замыслу любви, предначертанному при сотворении мира и осуществляющемуся, несмотря на неверность людей. Это обетование и это избрание гарантированы Союзом. Пятикнижие есть также книга союзов. Первый, правда еще прямо не высказанный, был заключен с Адамом; союз с Ноем, с Авраамом и, в конечном итоге, со всем народом через посредство Моисея, получил уже ясное выражение. Это не союз между равными, ибо Бог в нем не нуждается, хотя почин принадлежит Ему. Однако Он вступает в союз и в известном смысле связывает Себя данными Им обетованиями. Но Он требует взамен, чтобы Его народ был Ему верен: отказ Израиля, его грех может нарушить связь, созданную любовью Бога. Условия этой верности определяются Самим Богом. Избранному Им народу Бог дает Свой Закон. Этот Закон устанавливает, каковы его обязанности, как он должен себя вести согласно воле Божией и, сохраняя Союз-Завет, подготовлять осуществление обетовании.

Темы обетования, избрания, союза и закона красной нитью проходят через всю ткань Пятикнижия, через весь ВЗ. Пятикнижие само по себе не составляет законченного целого: оно говорит об обетовании, но не об осуществлении его, ибо повествование прерывается перед вступлением Израиля в Землю Обетованную. Оно должно оставаться открытым будущему и как надежда и как сдерживающий принцип: надежда на обетование, которую завоевание Ханаана как будто исполнило (Ис Нав 23), но грехи надолго скомпрометировали, и о которой вспоминают изгнанники в Вавилоне; сдерживающий принцип Закона всегда требовательного, пребывавшего в Израиле как свидетель против него (Втор 31:26). Так продолжалось до пришествия Христа, к Которому тяготела вся история спасения; в Нем она обрела весь свой смысл. Ап. Павел раскрывает ее значение, главным образом в послании к Галатам (Гал 3:15-29). Христос заключает новый Союз-Завет, прообразованный древними договорами, и вводит в него христиан, наследников Авраама по вере. Закон же был дан, чтобы хранить обетования, являясь детоводителем ко Христу, в Котором эти обетования исполняются.

Христианин уже не находится под руководством детоводителя, он освобожден от соблюдения обрядового Закона Моисея, но не освобожден от необходимости следовать его нравственному и религиозному учению. Ведь Христос пришел не нарушить Закон, а исполнить (Мф 5:17). Новый Завет не противополагается Ветхому, а продолжает его. В великих событиях эпохи патриархов и Моисея, в праздниках и обрядах пустыни (жертвоприношение Исаака, переход через Чермное море, празднование Пасхи и т.д.), Церковь не только признала прообразы НЗ (жертвоприношения Христа, крещения и христианский Пасхи), но требует от христианина того же глубокого к ним подхода, который наставления и рассказы Пятикнижия предписывали Израильтянам. Ему следует осознать, как развивается история Израиля (а в нем и через него всего человечества), когда человек предоставляет Богу руководить историческими событиями. Более того: в своем пути к Богу всякая душа проходит те же этапы отрешенности, испытания, очищения, через которые проходил избранный народ, и находит назидание в поучениях, данных ему.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

9 Ср. Быт 22:16-18; Исх 19:5-6 .


10 Ср. Втор 4:5-8 .


21-22 Ср. Лев 26:14-18,39 .


23-24 Ср. Лев 26:19-20 .


25 Ср. Лев 26:17,33,36-38 .


27 О проказе см. Лев 13 . Почечуй — одна из накожных болезней.


36-37 Имеются в виду ассирийский и вавилонский плены.


48-50 Ср. Лев 26:25 . Имеются в виду сменявшиеся в Палестине иностранные владычества и гегемонии: Ассирии, Вавилона, Персии, Греции, Сирии, Египта, Рима.


53 Ср. Лев 26:29 .


54-57 Ужасные сцены голода, имевшие себе место при осаде Иерусалима римлянами и подробно описанные иудейским историком Иосифом Флавием, подтверждают грозное пророчество Моисея.


64 Ср. Лев 26:33 .


65-67 Ср. Лев 26:36-39 . Начиная с рассеяния евреев римлянами и по настоящее время, история еврейского народа является непрерывным подтверждением пророчества, изложенного во Втор 28:37,65-67 .


68 После разгрома Иудеи Навуходоносором, значительное количество евреев должно было бежать в Египет и там искать себе защиты от тех случайностей, каким могло подвергаться в разоренной и покинутой победителем стране ( 4 Цар 25:26 ). При окончательном разрушении Иерусалима римлянами, тысячи пленных иудеев отправлены были в Египет и иные страны — для продажи в рабство (Иосиф Флавий). В царствование императора Адриана в Римской империи сосредоточилось такое множество пленных иудеев, что они продавались по самой дешевой цене. Около 12 000 пленных погибло от голода (Bible Allioli, 1868 г., т. I, 727; Властов. Свящ. лет.).


Название книги. Ее содержание. В еврейском тексте пятая книга Моисея называется: 1) «Елле-гаддебарим» («Сии слова»), или сокращенно: «Дебарим», — соответственно начальным словам книги; совместно с этим, на языке раввинов: 2) «Мишне-гаттфа» («Повторение закона»), — по характеру своего содержания; 3) «Сефер токахот» («Книга обличений»), по той же причине.

На характер содержания книги указывают ее названия и в переводах: греческом, латинском, славянском, русском. В греческой Библии пятая книга Моисея носит название: «Δευτερονόμιον» («Второзаконие»), в латинской: «Deuteronomium («Второзаконие»), в славянской и русской «Второзаконие».

Господствующим содержанием книги Второзакония является воспроизведение исторического и законодательного элемента книг: Исход, Левит, Числ (с включением, по местам, некоторых новых законодательных положений). Цель воспроизведения — возобновление в памяти молодого еврейского поколения поучительных моментов божественного промышления об избранном народе и данных ему законов. Ту же поучительную цель имеют и обличительно-увещательные речи пророка, помещенные в заключение Второзакония. В общем, Второзаконие представляет подробное предсмертное завещание мудрого и опытного вождя, наделенного вдохновением свыше, молодому, неустойчивому, еврейскому народу.

Время и место произнесения речей Второзакония отмечены в первых стихах первой главы книги.

Пятикнижие

Пять первых книг Ветхого Завета, имеющих одного и того же автора — Моисея, представляли, по-видимому, сначала и одну книгу, как об этом можно судить из свидетельства кн. Второзакония, где говорится: «возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета» (Втор 31:26). Тем же самым именем «книги закона», или просто «закона», обозначались пять первых законоположительных книги в других местах Ветхого и Нового Завета (3 Цар 2:3; 4 Цар 23:25; Пс 18:8; Ис 5:24; Мф 7:12; Мф 11:13; Лк 2:22 и др.).

Но у раввинов уже со времен глубокой древности существовало и другое, несколько своеобразное обозначение этой «торы» (закона), как «пять пятых закона», чем одновременно доказывается как единство Пятикнижия, так и состав его из пяти различных частей. Это пятичастное деление, по-видимому, окончательно определилось к эпохе перевода LXX переводчиков, где оно получает уже полное признание.

Наше современное слово «Пятикнижие» представляет буквальный перевод греческого — πεντάτευκος от πέντε — «пять» и τευ̃κος — «том книги». Это деление вполне точно, так как, действительно, каждый из пяти томов Пятикнижия имеет свои отличия и соответствует различным периодам теократического законодательства. Так, напр., первый том представляет собой как бы историческое к нему введение, а последний служит очевидным повторением закона; три же посредствующих тома содержат в себе постепенное развитие теократии, приуроченное к тем или иным историческим фактам, причем средняя из этих трех книг (Левит), резко различаясь от предыдущей и последующей (почти полным отсутствием исторической части), является прекрасной разделяющей их гранью.

Все пять частей Пятикнижия в настоящее время получили значение особых книг и имеют свои наименования, которые в еврейской Библии зависят от их начальных слов, а в греческой, латинской и славяно-русской — от главного предмета их содержания.

Евр. Греч. Слав.-рус.
Берешит («в начале») Γένεσις Бытие
Ве эллэ шемот («и сии суть имена») 'Έξοδος Исход
Вайкра («и воззвал») Λευϊτικòν Левит
Вай-едаббер («и сказал») 'Αριθμοὶ Числа
Эллэ хаддебарим («сии словеса») Δευτερονόμιον Второзаконие

Книга Бытия содержит в себе повествование о происхождении мира и человека, универсальное введение к истории человечества, избрание и воспитание еврейского народа в лице его патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Кн. Исход пространно повествует о выходе евреев из Египта и даровании Синайского законодательства. Кн. Левит специально посвящена изложению этого закона во всех его частностях, имеющих ближайшее отношение к богослужению и левитам. Кн. Числ дает историю странствований по пустыне и бывших в это время счислений евреев. Наконец, кн. Второзакония содержит в себе повторение закона Моисеева.

По капитальной важности Пятикнижия св. Григорий Нисский назвал его истинным «океаном богословия». И действительно, оно представляет собою основной фундамент всего Ветхого Завета, на который опираются все остальные его книги. Служа основанием ветхозаветной истории, Пятикнижие является базисом и новозаветной, так как оно раскрывает нам план божественного домостроительства нашего спасения. Поэтому-то и сам Христос сказал, что Он пришел исполнить, а не разорить закон и пророков (Мф 5:17). В Ветхом же Завете Пятикнижие занимает совершенно то же положение, как Евангелие в Новом.

Подлинность и неповрежденность Пятикнижия свидетельствуется целым рядом внешних и внутренних доказательств, о которых мы лишь кратко здесь упомянем.

Моисей, прежде всего, мог написать Пятикнижие, так как он, даже по признанию самых крайних скептиков, обладал обширным умом и высокой образованностью; следовательно, и независимо от вдохновения Моисей вполне правоспособен был для того, чтобы сохранить и передать то самое законодательство, посредником которого он был.

Другим веским аргументом подлинности Пятикнижия является всеобщая традиция, которая непрерывно, в течение целого ряда веков, начиная с книги Иисуса Навина (Ис Нав 1:7.8; Ис Нав 8:31; Ис Нав 23:6 и др.), проходя через все остальные книги и кончая свидетельством самого Господа Иисуса Христа (Мк 10:5; Мф 19:7; Лк 24:27; Ин 5:45-46), единогласно утверждает, что писателем Пятикнижия был пророк Моисей. Сюда же должно быть присоединено свидетельство самаритянского Пятикнижия и древних египетских памятников.

Наконец, ясные следы своей подлинности Пятикнижие сохраняет внутри самого себя. И в отношении идей, и в отношении стиля на всех страницах Пятикнижия лежит печать Моисея: единство плана, гармония частей, величавая простота стиля, наличие архаизмов, прекрасное знание Древнего Египта — все это настолько сильно говорит за принадлежность Пятикнижия Моисею, что не оставляет места добросовестному сомнению.1Подробнее об этом см. Вигуру. Руководство к чтению и изучению Библии. Перев. свящ. Вл. Вас. Воронцова. Т. I, с. 277 и сл. Москва, 1897.

Скрыть
Комментарий к текущему отрывку
Комментарий к книге
Комментарий к разделу

14 Букв.: не ходи вслед иных богов; см. примеч. к 6:14.


20 Масоретский текст: Меня.


22 а) Так в Вульгате, масоретский текст: мечом.


22 б) Значение этих слов не вполне ясно.


25 Друг. чтение: презирать будут тебя.


58 Или: Наставления; см. примеч. к 1:5.


…И там, если станете искать Господа, Бога вашего, - только тогда сможете найти Его, если возжелаете того всем сердцем своим и всей душою своей (4:29).

Второзаконие - это дошедший до нас через тысячелетия древний текст, по сути запись того, что престарелый Моисей лично (и фактически от первого лица) в последний раз сказал собравшимся перед ним израильтянам. Об этом мы узнаем из первой же фразы в этой книге: «Вот слова, с которыми обратился Моисей ко всему народу Израиля в пустыне, за Иорданом», то есть непосредственно перед торжественным входом израильтян в ханаанскую землю. Обстоятельства, в которых прозвучали эти слова, определенно отражаются на всем содержании книги. Говорящий на виду у всех - он уже не где-то на заднем плане, как в большинстве других частей Пятикнижия. Он обращается прямо к живой аудитории, включающей в себя не только тех древних слушателей, о которых идет речь в тексте, но и нас - слушателей современных.

Моисей использует последнюю возможность, чтобы приготовить как собравшихся перед ним людей, так и стоящих за ними, к новой жизни в стране, которую они получают во владение. А так как ему самому не суждено войти вместе с народом в ту страну, он хочет убедиться в том, что народ этот не забыл о своем Завете, Союзе с Богом. Ради этого Моисей произносит перед собравшимися и тщательно объясняет Божественные законы и наставления; и ради того же, по завершении его речей, они были записаны и составили эту книгу.

Русское название книги «Второзаконие» пришло к нам из Септуагинты, древнего греческого перевода Ветхого Завета, где еврейское выражение мишне ха-тора (17:18), означающее, собственно, «копия этого закона / наставления», было переведено как «второй закон» и этими словами была названа книга, но это название оказалось ошибочным: Второзаконие не содержит в себе второго закона. В книге дается толкование Закона Божьего, объявленного на Синае, и делается это уже для второго поколения израильтян, вышедших из Египта.

Во все века христиане и иудеи считали, что Второзаконие написал Моисей. (Речь идет о главах, содержащих законы, установления и их толкование.) И в наши дни это убеждение опирается на проходящее через книгу красной нитью богословское понятие о Союзе-Завете, на заявления самой книги о Моисее как авторе, а также на свидетельства писателей Нового Завета. Согласно иудейской традиции, запись о смерти Моисея была сделана Иисусом Навином.

Во Второзаконии голос Моисея, провозгласившего наказы, заповеди, законы и установления, в известной степени неотделим от голоса Самого Бога. Вот почему оправдано продиктованное Моисеем требование: ничто в будущем не должно быть добавлено к сказанному и ничто не может быть изъято из него (4:2). Следовательно, мы имеем дело с безусловно авторитетным текстом, с серией речей, которые, согласно пониманию того, кто их произнес, уже имели статус «Торы», то есть Наставления, полученного от Бога. Так Второзаконие впервые вводит в Священном Писании концепцию канона - связанной, непреложной части богодухновенных книг.

По мнению многих внимательных и вдумчивых читателей, в этой книге Моисея слились воедино и слова пророка из пророков, и речи великого законодателя, и его своеобразный «дневник», и наконец его трогательная лебединая песнь.

Скрыть

Мысли вслух: ежедневные размышления о Библии

 

Предупреждения о благословениях и проклятиях, которые настигают народ в случае верности или, напротив, измены Богу, могут показаться несколько странной и формальной арифметикой, столь свойственной религиозному сознанию. Религиозный человек именно... 

 

Условия благословений и проклятий этой главы состоят из двух частей: слушать голос Господа и исполнять Его заповеди... 

 

Для религиозного сознания угроза Божьего наказания является одним из главных дисциплинирующих моментов — зачастую даже большим, чем перспектива Божьих наград. Иногда при чтении... 

Благодаря регистрации Вы можете подписаться на рассылку текстов любого из планов чтения Библии

Мы планируем постепенно развивать возможности самостоятельной настройки сайта и другие дополнительные сервисы для зарегистрированных пользователей, так что советуем регистрироваться уже сейчас (разумеется, бесплатно).